Фінансові інвестиції

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


  1. Поняття про фінансові інвестиції, їх класифікація

Фінансові вкладення - це інвестиції, здійснювані організацією у вигляді державних і муніципальних цінних паперів, облігацій та інших цінних паперів в статутні капітали інших організацій з метою отримання додаткових доходів у вигляді відсотків, дивідендів чи приросту вартості цінних паперів.

Відповідно до ПБО 19/02 до фінансових інвестицій відносяться:

- Вклади в статутні капітали інших організацій;

- Вклади організації-товариша за договором простого товариства;

- Надані іншим організаціям позики;

- Державні та муніципальні цінні папери, цінні папери інших організацій, в тому числі боргові цінні папери;

- Депозитні вклади в кредитних організаціях;

- Дебіторська заборгованість, придбана на підставі поступки права вимоги, та інше.

Фінансові вкладення класифікуються за наступними критеріями:

  1. в залежності від терміну:

- Довгострокові (на термін більше одного року);

- Короткострокові (на строк до одного року).

2) залежно від зв'язку з статутним капіталом:

- Фінансові вкладення з метою утворення статутного капіталу (акції, внески в статутний капітал);

- Боргові цінні папери (облігації, векселі).

3) за формами власності:

- Державні цінні папери;

- Недержавні цінні папери.

Для прийняття активів до бухгалтерського обліку в якості фінансових вкладень необхідне одночасне виконання таких умов:

- Наявність документів, що підтверджують права організації на фінансові вкладення;

- Перехід до організації фінансових ризиків, пов'язаних з фінансовими вкладеннями;

- Здатність приносити економічні вигоди у формі відсотків, дивідендів або приросту їх вартості.

  1. Облік кредитів і позик

Кредитно-розрахункові відносини організації з банками будуються на добровільній основі та обопільної зацікавленості партнерів. Установи банків видають кредити на умовах суворого дотримання принципів поворотності, терміновості, платності та під забезпечення, передбачених чинним законодавством та узгоджених сторонами. Між організацією-позичальником і банком укладається кредитний договір, в якому фіксуються: об'єкти кредитування і термін кредиту, умови і порядок його видачі та погашення, форми забезпечення зобов'язань, процентні ставки, порядок їх сплати, зобов'язання, права і відповідальність сторін по видачі і погашенню кредиту , перелік документів і періодичність їх надання банку та інші умови. Для отримання кредиту організація спрямовує банку обгрунтоване клопотання з додатком копій установчих та інших документів, що підтверджують забезпеченість повернення кредиту. Надалі організація в порядку і строки, встановлені кредитним договором, надає банку, до повного погашення кредиту, бухгалтерський звіт і інші документи, необхідні для поточного контролю за господарсько-фінансовою діяльністю організації.

Залежно від терміну, на який видаються кредити, вони діляться на короткострокові та довгострокові. Терміновість кредиту визначається датами його погашення. Так, короткострокові кредити видаються на строк не більше одного року, а довгострокові - на термін понад один рік.

Облік розрахунків за кредитами і позиками ведеться на рахунках: 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках» і 67 «Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками».

Короткострокові кредити і позики часто використовуються підприємствами для придбання матеріально-виробничих запасів, а довгострокові - для купівлі основних засобів.

Відсотки за кредитами банків, використовуваним для придбання сировини, матеріалів, товарів і основних засобів, включаються до їх фактичну собівартість до моменту прийняття на бухгалтерський облік. Після цього проценти відносяться до розряду операційних витрат. Для відображення відсотків по кредитах і позиках може використовуватися рахунок 97 «Витрати майбутніх періодів».

Облік короткострокового кредиту може бути здійснено наступними проводками:

1) Дебет 51 Кредит 66 - отриманий короткостроковий кредит банку на закупівлю матеріалів або товарів;

2) Дебет 97 Кредит 66 - нараховані відсотки за кредитами банку;

3) Дебет 60 Кредит 51 - сплачено постачальникам;

4) Дебет 66 Кредит 51 - відбиті регулярні суми погашення кредиту з відсотками.

Придбання основних засобів звичайно пов'язані з довгостроковими кредитами. У бухгалтерському обліку операції з використання кредиту на купівлю основних засобів можуть бути відображені сукупністю таких проведень:

1) Дебет 51 Кредит 67 - отримано кошти довгострокового банківського кредиту;

2) Дебет 08 Кредит 67 - включені до складу капітальних вкладень відсотки по кредиту;

3) Дебет 67 Кредит 51 - проведено поточний платіж в рахунок погашення кредиту з відсотками;

4) Дебет 01 Кредит 08 - підписаний акт приймання основного засобу в експлуатацію;

5) Дебет 60 Кредит 51 - перераховано постачальнику основного засобу;

6) Дебет 91 Кредит 67 - нараховані відсотки за довгостроковим кредитом після прийняття основного засобу на облік.

Крім банківських кредитів підприємства іноді використовують позики інших організацій і фізичних осіб. З боку організації-кредитора така діяльність не повинна носити регулярний характер, оскільки видача позик є специфічною діяльністю. Ліцензію на неї видає Центральний Банк РФ тільки спеціальним кредитним організаціям.

Операції позики, гарантію повернення якої підприємство підкріплює видачею власного векселя, можуть бути відображені сукупністю проводок:

1) Дебет 51 Кредит 67 - отримано довгостроковий позику від іншої організації на господарські цілі;

2) Дебет 67 Кредит 67-1 - видано власний довгостроковий процентний вексель у забезпечення зобов'язань за договором позики;

3) Дебет 67-1 Кредит 51 - зареєстрований факт періодичного перерахування сум оплати за векселем з урахуванням відсотків і додаткових витрат.

Заміна зобов'язань за договором позики зобов'язаннями за векселем у позичальника відбивається шляхом використання субрахунку 67-1 «Векселі видані» і позабалансового рахунку 009 «Забезпечення зобов'язань і платежів видані».

3. Нарахування амортизації

Відповідно до ПБО від 2006 року нарахування амортизації проводиться за такими об'єктами основних засобів: будівель, споруд, силовим машин і встаткування, вимірювальним і регулюючим приладів і пристроїв, обчислювальної техніки, транспортних засобів, інструментів, виробничого та господарського інвентарю та приладдя, по робочому, продуктивної і племінної худоби, багаторічних насаджень, внутрішньогосподарським дорогам.

Список літератури

  1. Астахов В.П. Бухгалтерський (фінансовий) облік: Навчальний посібник. Видання 6-е, перероблене і доповнене. - Москва: ІКЦ «МарТ»; Ростов-на-Дону: Видавничий центр «МарТ», 2005 .- 960 с.

  2. Бухгалтерський облік: Підручник для студентів вузів / Ю. А. Бабаєв, І. П. Комісарова, В. А. Бородін; Під ред.проф. Ю. А. Бабаєва, проф. І. П. Комісарова .- 2-е вид., Перераб. І доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 527 с.

  3. Бухгалтерський облік: Підручник / А. С. Бакаєв, П.С. Безруких, Н.Д. Врублевський і ін /; Під ред. П. С. Безруких .- 5-е вид., Перераб. і доп .- М.: Видавництво «Бухгалтерський облік», 2004.

  4. Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік .- М.: ИНФРА-М, 2002.

  5. Макальская М.Л., Фельдман І.А. Бухгалтерський облік: підручник .- М.: Вища освіта, 2007 .- 443 с .- (Основи наук).

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
20.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Фінансові інвестиції 2
Довгострокові інвестиції та фінансові вкладення
Фінансові інвестиції в оборотний капітал казахстанського ТОВ Ак Біда
Фінансові інвестиції підприємства види цінних паперів і визначення їхньої прибутковості
Фінансові ринки та фінансові інститути
Інвестиції 7
Інвестиції 2
Інвестиції 4
Інвестиції 5
© Усі права захищені
написати до нас