Фінансові ризики 2 Сутність і

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КАЗАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Курсова робота (ПРОЕКТ)

з дисципліни Фінанси і кредит

Тема: Фінансові ризики

Автор курсової роботи (проекту)

Матвєєва Т.В.

Казань 2008

Зміст

Введення

Основна частина:

1. Фінансові ризики: сутність, необхідність управління

1.1 розкриття інформації про фінансові ризики у відповідності до вимог стандарту МСФЗ

1.2 Звітність МСФЗ виводить якість розкриття фінансової інформації про фінансові інструменти на принципово новий рівень

1.3 Кредитний ризик

1.4 Ризик ліквідності

1.5 Валютний ризик

1.6 Ризик зміни процентної ставки

1.7 Ціновий ризик

2. Класифікація і методи управління фінансовими ризиками

3. Особливості фінансових ризиків і методи управління ними в РФ

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Тема даної курсової роботи «Фінансові ризики» є найбільш актуальною до розгляду на сьогоднішній день, так як посилення ризикованості економічної діяльності і зміна профілю основних ринкових ризиків різко підвищують актуальність пошуку учасниками ринку адекватних ефективних стратегій управління ринковими ризиками. Зарубіжний ризик-менеджмент передбачає різні способи протидії виникненню потенційно ризикових ситуацій. До основних способів відноситься наступні, кожен з яких може застосовуватися як самостійно, так і в поєднанні з іншими способами: ігнорування ризику, уникнення ризику, управління ризиком та його передача.

Серед усього різноманіття операцій з фінансовими інструментами на міжнародному фінансовому ринку одним з найбільш цікавих і перспективних є операції з похідними фінансовими інструментами або деривативами.

Світовий ринок похідних інструментів сформувався як найважливіший сегмент фінансового ринку, а склад його учасників досить широкий і включає в себе як фінансові, так і нефінансові інститути. Головною передумовою появи та бурхливого розвитку світового ринку деривативів стала зростаюча невизначеність і волатильність фінансового ринку, наслідком чого стало підвищення невизначеності динаміки цін на ринку цінних паперів, валютному і грошовому ринках. У результаті рівень ризикованості всіх видів фінансових операцій значно зріс.

1. Фінансові ризики: сутність, необхідність управління

Ризик присутній практично у всіх сферах підприємницької діяльності. Категорія ризику є дуже складною і багатоаспектною. Не випадково в науковій літературі наводяться найрізноманітніші його визначення. Під ризиком звичайно розуміють небезпеку втрат, потенційних збитків, імовірність і можливість настання несприятливих подій або банкрутства. Але, як відомо, ризик має й інший бік - він сприяє збільшенню прибутковості. Ризик і прибутковість знаходяться в прямій залежності: чим вища доходність, тим вище ризик, і навпаки. Тому ризик розглядають як і дію з надією на успіх.

Система управління ризиками являє собою процес, що дозволяє ефективно визначати, оцінювати, регулювати і контролювати їх рівень з метою підвищення прибутковості бізнесу.

Велике місце в ризик-менеджменті відводитися структурному ризику, який зумовлений структурними змінами в активах і пасивах організації.

Структурний операційний ризик обумовлений структурою активів (співвідношенням основних і оборотних коштів). Більш висока його ступінь характерна для підприємств із високим рівнем технічної оснащеності. Зростання технічної оснащеності зумовлює зростання частки постійних витрат при одночасному зниженні питомих змінних витрат, що призводить до підвищення операційного левериджу і як наслідок - операційного ризику.

Фінансовий структурний ризик зумовлений структурою пасивів (співвідношення позикового і власного капіталу). Висока частка позикових коштів у формуванні активів підприємства пов'язана зі значними фінансовими витратами. При спаді обсягів виробництва і продажів виникає ризик недоотримання прибутку, необхідної для відшкодування відсотків за кредити та позики, що також призводить до збитків.

Дослідження даних видів ризиків вимагає розробки ефективного інструментарію для оцінки та прогнозування їх рівня з метою вироблення адекватних механізмів управління ними.

Кількісна оцінка рівня структурного ризику заснована на аналізі чутливості прибутку до зміни операційного та фінансового левериджу (важеля). [№ 6, стор.44]

Категорія ризику використовується багатьма науками. Тлумачний словник Ожегова С.І. трактує ризик: як "можливість небезпеки" або "дію на удачу в надії на щасливий результат", що вказує на дві сторони ризику: небезпека і щасливий результат.

Облік ризику спочатку придбав математичний вираз і тільки потім був перенесений в якості вибору оптимального варіанта рішення з безлічі проблем та вивчення впливу ризику на окремі сторони суспільного і економічного життя. Поступово ризик став предметом дослідження логіки, загальної та соціальної психології, демографії, медицини, біології, військової справи, економіки.

У міру розвитку цивілізації і товарно-грошових відносин, ризик стає громадської категорією і одним з видів невизначеності, пов'язаної з політичної, соціальної та економічної діяльністю людей. Сучасні вчені одностайні в тому, що ризик, виступаючи об'єктивним явищем будь-якої людської діяльності, є одночасно історичної і економічною категорією.

Фінансові ризики виникли разом з появою грошового обігу і відносин "позичальник - кредитор" і супроводжують фінансову діяльність комерційної структури. Адам Сміт, при дослідженні підприємницької прибутку, вперше виділив у структурі підприємницького доходу "плату за ризик" у вигляді відшкодування можливого ризику, пов'язаного з підприємницькою діяльністю. [№ 11, стр.124]

Вчений економіст Джон Мейнард Кейнс визначав фінансовий ризик як невизначеність отримання очікуваного доходу від вкладення коштів, Кейнс вважав, що причиною невизначеності є орієнтований на майбутнє характер самого економічного процесу, і запропонував активізувати роль держави для зменшення ступеня невизначеності в економіці.

Оскільки підсумок підприємницької діяльності не завжди ясний і залежить від багатьох чинників, а приймати рішення досить важко, то постало питання про необхідність врахування ризиків, що додало ризикам об'єктивний характер. З іншого боку, поява ризику як складової частини економічної діяльності випливає із законів економіки, наявність ризиків обумовлено обмеженістю матеріальних, трудових, фінансових, інформаційних та інших видів ресурсів, втягнутих в господарський оборот, а наслідки прийняття ризику призводять до негативного, нульового або позитивного результату.

На сьогодні немає однозначного розуміння сутності ризику. Це пояснюється, зокрема, багатоаспектністю цього явища, практично повним ігноруванням його нашим господарським законодавством у реальній економічній практиці й управлінській діяльності. Крім того, ризик - це складне явище, що має безліч незбіжних, а іноді протилежних реальних основ. Це обумовлює можливість існування кількох визначень понять ризику з різних точок зору.

Слід розглянути низку визначень ризику, які дають вітчизняними і зарубіжними авторами:

 • Ризик - потенційна, чисельно вимірна можливість втрати. Поняттям ризику характеризується невизначеність, пов'язана з можливістю виникнення в ході реалізації проекту несприятливих ситуацій і наслідків.

 • Ризик - ймовірність виникнення втрат, збитків, недонадходжень планованих доходів, прибутку.

 • Ризик - це невизначеність наших фінансових результатів у майбутньому.

 • Ризик - це вартісне вираження імовірнісного події, що призводить до втрат.

 • Ризик - шанс несприятливого результату, небезпека, загроза втрат і пошкоджень.

 • Ризик - ймовірність втрати цінностей (фінансових, матеріальних товарних ресурсів) в результаті діяльності, якщо обстановка й умови проведення діяльності будуть змінюватися у напрямі, відмінному від передбаченого планами і розрахунками.

З основних, часто зустрічаються визначень фінансового ризику, можна виявити кілька схожих моментів:

- Діяльність, що здійснюється в надії на вдалий результат;

- Можлива небезпека або невдача;

- Імовірність помилки або успіху того чи іншого вибору в ситуації з декількома альтернативами;

- Специфічна форма діяльності, яка реалізується суб'єктом і умовами невизначеності;

- Невизначеність результатів якихось подій;

- Імовірність виникнення втрат, збитків, недонадходжень планованих доходів, прибутку.

1.1 розкриття інформації про фінансові ризики у відповідності до вимог стандарту МСФЗ

Слід зазначити, що підхід до визнання, оцінки та розкриття інформації про фінансові інструменти є одним з основних відмінностей МСФЗ та російськими стандартами бухгалтерського обліку (РСБО). Якщо по РСБО практикується оцінка фінансових вкладень за фактичною собівартістю, то Комітет з Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (КМСФО) наказує жорстку класифікацію фінансових інструментів зі своїм підходом до оцінки кожної з категорій.

Отже, відповідно до МСФЗ можна виділити наступні категорії фінансових інструментів:

 • Фінансові інструменти за справедливою вартістю з переоцінкою через звіт про прибутки та збитки.

 • Дебіторська заборгованість, кредити і позики.

 • Фінансові інструменти, утримувані до погашення.

 • Фінансові інструменти для перепродажу.

При визначенні вартості фінансових інструментів на звітну дату застосовуються два методи: за амортизаційної вартості та за справедливою вартістю. Дані методи припускають, що керівництво компанії робить ряд припущень і, крім того, вони грунтуються на зовнішній інформації, яка може бути піддана суттєвих змін. Наприклад, справедлива вартість може коливатися в залежності від ринкових котирувань на цінні папери. Амортизована вартість теж може залежати від суб'єктивних суджень, наприклад, коли номінальна процентна ставка відрізняється від ринкової, як це часто буває при операціях із зв'язаними сторонами. [№ 12, стор.7]

Таким чином, при визнанні та оцінці фінансових інструментів одним з ключових моментів є допущення, зроблені на основі професійних суджень керівництва компаній. У зв'язку з цим для зовнішніх користувачів виникає ризик того, що судження можуть виявитися необ'єктивними.

1.2 Звітність МСФЗ виводить якість розкриття фінансової інформації про фінансові інструменти на принципово новий рівень

Цей стандарт не тільки систематизує фінансові ризики, але ще й задає мінімальний обсяг інформації як кількісного, так і якісного характеру, що підлягає розкриттю у фінансовій звітності. Причому, задаючи вимоги до фінансової інформації, стандарт залишає керівництву компанії досить велику свободу маневру і наказує представляти інформацію з точки зору менеджменту, особливо в частині якісного аналізу управління фінансовими ризиками. Крім того, МСФЗ вимагає розкриття кількісної інформації в частині схильності компанії фінансовим ризикам, в першу чергу у формі аналізу чутливості чистого прибутку та власного капіталу компанії до зміни тих показників, які для неї є джерелами ризиків.

МСФЗ містить наступну класифікацію фінансових ризиків:

 1. кредитний ризик;

 2. ризик ліквідності;

 3. ризик ринку:

  • валютний ризик;

  • ризик зміни процентної ставки;

  • ціновий ризик.

1.3 Кредитний ризик

У підприємствах, що не відносяться до банківського або страхового сектору, кредитного ризику, як правило, схильні такі категорії, як грошові кошти, дебіторська заборгованість та боргові фінансові інструменти (видані позики, векселі до отримання та інші). Відповідно до вимог МСФЗ, в примітках до фінансової звітності компанія повинна розкрити свою політику в галузі управління кредитним ризиком. Стандартного шаблону для розкриття політики управління кредитними ризиками не існує, тому що є специфіка для кожної конкретної компанії. Однак кілька способів, за допомогою яких компанії зазвичай мінімізують кредитний ризик, все ж можна перерахувати.

Наприклад, це аналіз кредитної історії контрагента і встановлення кредитних лімітів на кожного покупця. Часто для контрагентів, з якими компанія тільки починає працювати, вводитися вимога повної або часткової передоплати. Іншим варіантом може бути встановлення кредитного ліміту не у вигляді фіксованої суми, а у формі тимчасового інтервалу, протягом якого заборгованість має бути погашена.

Крім того, компанія може вдатися до факторингу, з правом регресу або без нього. У випадку, якщо компанія вдається до послуг факторингового агентства, потрібно розкрити основні параметри чинного угоди з факторинговим агентом.

Деякі компанії також забезпечують дебіторську заборгованість порукою або заставою, іноді у формі банківського поруки або акредитиву.

Незважаючи на те, що дані процедури формалізовані в нечисленних російських компаніях, на практиці, як правило, вони застосовуються в тому або іншому вигляді. І відповідно до вимог нового стандарту ця практика має бути розкрита у фінансовій звітності. [№ 12, стор.8]

У звітності також повинні бути розкриті компанії або категорії контрагентів, на яких сконцентровано кредитний ризик. Зазвичай це банки, в яких відкриті рахунки компанії, і її основні покупці. Крім того вказівки контрагента (або категорії контрагентів) і суми, яка на нього приходиться, необхідно також дати якісну характеристику цього фінансового активу. Наприклад, якщо в контрагента є борговий рейтинг, присвоєний незалежним агентством, можна вказати його. Або можна вказати місце в рейтингу банків або відповідному галузевому рейтингу, яке займає компанія-контрагент.

  1. Ризик ліквідності

Як і по кожному іншому виду фінансових ризиків, у звітності компанії керівництво має розкрити політику управління цим видом ризиків. Іншими словами, компанія повинна описати власний план заходів на випадок виникнення фінансових труднощів. Дані заходи можуть здійснювати такі формальні дії:

 • Домовленість про зарезервовані кредитних лініях з банками;

 • Допомога материнської компанії;

 • Реалізацію високоліквідних активів;

 • Оперативне розміщення на ринку боргових цінних паперів;

 • Будь-яку іншу стратегію з мінімізації ризику ліквідності.

Залежно від обраної стратегії необхідно виробити конкретні розрахунки і дати її кількісну оцінку. Так, якщо мова йде про зарезервовані кредитних лініях, необхідно розкрити суму невикористаного залишку по цих лініях. Фактично керівництво компанії має відповісти на питання, чому вона вважає, що компанія зможе безперешкодно функціонувати протягом наступного року і підтвердити свою відповідь цифрами.

Хоча це і не є новою вимогою МСФЗ, користувачі звітності можуть отримати інформацію про ризики ліквідності, що стоять перед компанією, з аналізу фінансових активів та зобов'язань за строками погашення. Такий аналіз повинен бути присутнім у відповідних примітках до фінансової звітності.

Новим вимогою є розкриття номінальної суми фінансових зобов'язань за строками погашення для кожного виду зобов'язань. При цьому слід звернути увагу на те, що це примітка не буде прямо співвідноситися із сумами в балансі. Так, кредити і позики в балансі будуть відображатися за вартістю дисконтованих грошових потоків, іншими словами, відображаються тільки обсяг боргу, без відсотків, які нараховуються з плином часу і фактичними відображають амортизацію дисконту. У примітці ж з розкриття ризику ліквідності потрібно відображати номінальну суму (як обсяг боргу, так і відсотки) з аналізом по роках.

  1. Валютний ризик

Політика в галузі управління валютним ризиком може включати використання виробничих фінансових інструментів, такі як форвардні контракти, ф'ючерси та опціони, для того щоб мінімізувати ризик коливання валютного курсу. Проте в Росії тільки деякі компанії на практиці застосовують хеджування валютної позиції. Як правило, вони мінімізують валютний ризик одним із двох способів:

 • Шляхом залучення кредитів в тій же валюті, в якій виражена дебіторська заборгованість, з тим, щоб нетто-позиція в іноземній валюті прагнула до нуля;

 • Шляхом зближення валюти своїх доходів і витрат: так, якщо відпускні ціни прив'язані до доларів, то й закупівельні ціни можуть бути прив'язані до тієї ж валюті.

Як і у випадку з ризиком ліквідності, ще до вступу в силу МСФЗ було потрібно розкриття в примітках до фінансової звітності валюти, у якій номіновані фінансові інструменти. Дана інформація являє собою частину відомостей, необхідних користувачам фінансової звітності для оцінки валютних ризиків компанії.

Новим є вимога до розкриття чутливості прибутку і власних коштів компанії до зміни курсу валюти. У звітності необхідно розкрити, наскільки змінитися чистий прибуток і капітал компанії в разі зміни курсу валюти на певну величину. Наприклад, при збільшенні курсу долара США по відношенню до рубля на п'ять відсотків чистий прибуток компанії збільшився б на суму Х, а власний капітал на суму У. відсотки можливого коливання валютних курсів повинні оцінюватися керівництвом компанії і представляти собою реально можливу зміну.

Аналіз повинен проводитися по кожній валюті, в якій у компанії є істотні активи або зобов'язання. [№ 12, стор.9]

  1. Ризик зміни процентної ставки

Прикладом політики компанії в галузі мінімізації ризику зміни процентної ставки може бути можливість проведення свопу фінансових інструментів і інструментів з плаваючою ставкою процедурної на інструменти з фіксованою ставкою. Тобто компанія фактично гасить кредит з плаваючою ставкою процедурної і заміщає його кредитом з фіксованою процентною ставкою і тим самим мінімізує ризик зміни процентної ставки. Іншим варіантом може бути підтримка залишку невикористаних кредитних ліній в інструментах з фіксованою процентною ставкою, тому що в разі потреби компанія зможе перейти від плаваючої до фіксованої процентної ставки.

  1. Ціновий ризик

Ціновий ризик виникає, тільки якщо компанія володіє портфелем цінних паперів, які котируються на біржі, або реалізує або закуповує торгуються на біржі продукцію. Компанія в такому випадку може зазнати збитків внаслідок несприятливої ​​зміни цін. Якщо у компанії немає портфеля цінних паперів, які торгуються на біржі, і вона не виробляє і не закуповує торгуються на біржі продукцію, то, швидше за все, вона не схильна до існуючого цінового ризику. Що стосується політики у сфері мінімізації цінового ризику за фінансовими інструментами, то прикладом може служити політика в галузі диверсифікації портфеля і вкладення тільки у високоліквідні інструменти, а так само рішення продавати портфель інструментів у разі відхилення ціни більше ніж на певну величину. [№ 12, стор .10]

2. Класифікація і методи управління фінансовими ризиками

Фінансовий ризик виникає в процесі відносин підприємства з фінансовими інститутами (банками, фінансовими, інвестиційними, страховими компаніями, біржами та ін.) Причини фінансового ризику - інфляційні чинники, зростання облікових ставок банку, зниження вартості цінних паперів і ін

Фінансові ризики підрозділяються на два види:

 • Ризики, пов'язані з купівельною спроможністю грошей;

 • Ризики, пов'язані з вкладенням капіталу (інвестиційні ризики).

  До ризиків, пов'язаних з купівельною спроможністю грошей, відносяться наступні різновиди ризиків: інфляційні і дефляційні ризики, валютні ризики, ризик ліквідності.

  Інфляція означає знецінення грошей і, відповідно, зростання цін. Дефляція - це процес, зворотний інфляції, він виражається в зниженні цін і, відповідно, в збільшенні купівельної спроможності грошей.

  Інфляційний ризик - це ризик того, що при зростанні інфляції одержувані грошові доходи знецінюються з погляду реальної купівельної спроможності швидше, ніж ростуть. У таких умовах підприємець несе реальні втрати.

  Дефляційний ризик - це ризик того, що при зростанні дефляції відбувається падіння рівня цін, погіршення економічних умов підприємництва і зниження доходів.

  Як уже згадувалося в першому розділі, валютні ризики являють собою небезпеку валютних втрат, пов'язаних зі зміною курсу однієї іноземної валюти по відношенню до іншої при проведенні зовнішньоекономічних, кредитних та інших валютних операцій.

  Ризики ліквідності - це ризики, пов'язані з можливістю втрат при реалізації цінних паперів або інших товарів через зміну оцінки їхньої якості і споживчої вартості.

  Інвестиційні ризики містять у собі наступні підвиди ризиків:

  • Ризик упущеної вигоди;

  • Ризик зниження прибутковості;

  • Ризик прямих фінансових втрат.

  Ризик упущеної вигоди - це ризик настання непрямого (побічного) фінансового збитку (неодержаний прибуток) у результаті нездійснення якого-небудь заходу (наприклад, страхування, хеджування, інвестування тощо).

  Ризик зниження прибутковості може виникнути в результаті зменшення розміру відсотків і дивідендів по портфельних інвестиціях, по внесках і кредитах.

  Портфельні інвестиції пов'язані з формуванням інвестиційного портфеля і являють собою придбання цінних паперів та інших активів.

  Ризик зниження прибутковості включає в себе наступні різновиди: процентні ризики і кредитні ризики.

  До процентних ризиків відноситься небезпека втрат комерційними банками, кредитними установами, інвестиційними інститутами внаслідок перевищення процентних ставок, виплачуваних ними по залучених засобах, над ставками за наданими кредитами. До процентних ризиків відносяться також ризики втрат, які можуть понести інвестори у зв'язку зі зміною дивідендів по акціях, процентних ставок на ринку по облігаціях, сертифікатам і іншим цінним паперам.

  Ризики прямих фінансових втрат включають в себе наступні різновиди: біржовий ризик, селективний ризик, ризик банкрутства, а також кредитний ризик.

  Біржові ризики являють собою небезпеку втрат від біржових угод. До цих ризиків відносяться: ризик неплатежу по комерційних справах, ризик неплатежу комісійної винагороди брокерської фірми і т.п.

  Селективні ризики - це ризики неправильного вибору способу вкладення капіталу, виду цінних паперів для інвестування в порівнянні з іншими видами цінних паперів при формуванні інвестиційного портфеля.

  Ризик банкрутства являє собою небезпека в результаті неправильного вибору способу вкладення капіталу, повної втрати підприємцем власного капіталу і нездатності його розраховуватися за взятими на себе зобов'язаннями. У результаті підприємець стає банкрутом.

  Посилення ризикованості економічної діяльності і зміна профілю основних ринкових ризиків різко підвищує актуальність пошуку учасниками ринку адекватних ефективних стратегій управління ринковими ризиками. Зарубіжний ризик-менеджмент пропонує різні способи протидії виникненню потенційно ризикованих ситуацій. До основних способів належать наступні, кожен з яких може застосовуватися як самостійно, так і в поєднанні з іншими способами: ігнорування ризику, уникнення ризику, управління ризиком та його передача. Два останні способи тісно взаємопов'язані і фактично передача ризику нерідко розглядається як одним з методом управління ризиками. Ігнорування ризику передбачає відсутність будь-яких цілеспрямованих дій компанії, здатних призвести до зниження або повного виключення виникнення ризикової ситуації. Свідоме ігнорування ризику, як правило, пов'язано з відсутністю у компанії можливості виявлення потенційного ризику або можливості адекватної його оцінки, а також з неможливістю протидії йому. Уникнення ризику як крайній захід протидії можливому ризику пов'язується з проведенням компанією вкрай консервативної політики, спрямованої на усунення будь-яких потенційних можливостей виникнення ризику. Управління ризиком передбачає огородження від нього за допомогою системи спеціальним методів і заходів, що забезпечують зниження негативних наслідків розвитку ризикової ситуації. Передача ризику, що розглядається як самостійний спосіб чи як складова частина управління ризиками, означає цілеспрямовану діяльність компанії по передачі ризику на певних умовах іншому ринковому агента чи групі агентів. Передачу ризику часто зводять до страхування ризиків, проте при певних умовах до неї можна віднести і хеджування як спосіб перерозподілу ризику між учасниками ринку. [№ 7, стор.10]

  З усіх можливих способів протидії ризику в ризик-менеджменті визначальна роль приділятися управлінню ризиками. У курсі фінансової інженерії зазвичай виділяють три різних, але взаємопов'язаних способу управління фінансовими ризиками:

  • Купівля страховки. Страхування вважається ефективним методом управління тільки певними типами фінансового ризики. У цьому випадку страхуються ризиків визначається як ризик, якому піддаються багато фірм (або індивіди) і прояв якого для різних фірм корельованості між собою незначно, а сама можливість їх прояву може прогнозуватися м певною часткою ймовірності (до таких належать страхування зобов'язань, збитків від стихійних лих , медичне страхування та інші). Для страховика страхування таких ризиків прийнятно, оскільки приймається ним на себе ризик буде розподіленим по великій кількості страхових полісів і складати всього лише незначну частку від ризику страхувальника. Тому суть страхування полягає в незалежності індивідуальних ризиків і розподіл ризику між великою кількістю страхувальників.

  При застосуванні страхування як методу управління ризиками виникають такі проблеми. Для страховика важливо, щоб вартість страхування перевищувала очікувану виплачувану страхувальнику грошову вартість по страховці, оскільки страховик у кінцевому рахунку повинен виправдати свої адміністративні витрати і забезпечити прибутковість своєї діяльності. Страхуванню підлягають не всі фінансові ризики (в їх числі цінові ризики), оскільки в багатьох випадках показали діяльності різних фірм можуть бути схильні одним і тим же ризикам, які не є незалежними між собою. Особливість фінансових ризиків така, що в результаті зміни ринкової кон'юнктури одним і тим же ризикам можуть піддаватися всі або більшість учасників ринку (наприклад, в результаті ослаблення курсу валюти або зміни ринкових процентних ставок зазнають втрат всі фірми, що опинилися під впливом валютного або процентного ризику). У цьому випадку для страховика страхування неприйнятно, оскільки при настанні страхового випадку він буде змушений виплачувати страхові премії одночасно по всіх страхових полісів.

  • Управління активами та пасивами. Даний спосіб полягає у ретельному збалансування активів і пасивів для досягнення фірмою певного рівня доходів при одночасній мінімізації заходи, які вона на себе ризиків. Методи управління активами і пасивами добре розроблені в основному для управління процентними та валютними ризиками.

  Для управління ризиками застосовуються стратегії імунізації і стратегія метчінга грошових потоків. Імунізація портфеля являє собою підбір активів, що мінімізують чутливість до ставки відсотка різниці вартості активів і зобов'язань. Стратегія управління активами і пасивами, пов'язана з вирівнюємо валютної структури балансу, є валютним метчінгом. Однак застосування методу управління активами та пасивами не здатне повністю вирішити проблему управління ринком. У багатьох випадках застосування методу управління активами і пасивами для управління ризиками може призвести до того, що більш приваблива інвестиційна або фінансова можливість буде втрачена. Крім того, застосування цієї стратегії вимагає певного часу і цілеспрямованих зусиль, що в будь-якому випадку може бути доповнено застосуванням альтернативних стратегій управління ризиками. [№ 7, стор.11]

  • Хеджування може використовуватися як самостійний спосіб управління ризиком або у поєднанні зі страхуванням і управлінням активами і пасивами. Хеджування припускає використання компенсує ризик позиції. Хедж - це позиція, яку використовують в якості тимчасової заміни, тобто субституції майбутньої позиції по іншому активу або з метою захисту вартості існуючої позиції по активу (зобов'язання) поки ця позиція не зможе бути ліквідована. Хеджування має певну схожість з методом управління активами і пасивами, проте на відміну від управління активами та пасивами, яке пов'язане з регулюванням балансових позицій, хеджування зазвичай означає використання позабалансових позицій.

  Існує визначення хеджування, які виражають його сутність з використанням термінів страхування. У цих випадках, хедж (хеджування) розуміється як будь-яке відкриття позицій, спрямованих на страховку інших, вже наявних позицій. Хедж може бути як самостійної комбінацією, так і частиною іншої стратегії. Таким чином, страхування та хеджування в широкому сенсі можуть розглядатися як слова-синоніми. Однак з точки зору економічного змісту вони мають на увазі різні економічні процеси, спільним для яких є тільки уникнення ризику. До хеджування як до такого поняття страхування можна застосовувати тільки в найбільш загальному значенні, як до доцільної діяльності щодо усунення ризику. Проте з позиції способів управління ризиками, страхування - це самостійний спеціалізований вид діяльності, що передбачає участь страховика в розподілі та відшкодування події шкоди, а також у наданні матеріального забезпечення при настанні подій і на умовах, передбачених страховиком і страхувальником. В економічній діяльності хедж використовується для позначення будь-якої угоди, укладеної на певний термін для захисту від можливої ​​зміни вартості активу, що лежить в основі угоди, а сама термінова операція, відповідно, визначається як хеджування.

  Хеджування як ефективний метод управління ризиками ставати можливим при досить розвиненому ринку виробничих фінансових інструментів. Вважається, що поява ринку фінансових деривативів об'єктивно зумовлене самою логікою економічного розвитку взагалі і розвитком фінансового ринку зокрема. Найважливішою соціально-економічною функцією ринку похідних інструментів є управління фінансовими ризиками. Потреба в управлінні ризиками зростає в умовах глобалізації світового фінансового ринку, що включає в себе посилюється коливання валютних курсів, цін на активи і процентних ставок - з одного боку, і активне впровадження різних фінансових інновацій - з іншого. [№ 7, стор.12]

  3. Особливості фінансових ризиків і методи управління ними в РФ

  Зміна макроекономічних умов російської економіки неминуче впливає на фінансовий ринок і що у процесі її функціонування ризики. В умовах фінансової глобалізації інтернаціональна залученість Росії і її національного ринку в світову економіку не має реальної альтернативи. Однак цей процес неминуче породжує для Росії нові виклики і загрози, ефективно відповісти на які російському фінансовому ринку ще попереду.

  Здійснена в Російській Федерації лібералізація валютного регулювання та контролю привела до значно більшої мобільності іноземного капіталу. У результаті цей приплив і відтік іноземного капіталу на російський ринок ставати важливим чинником російської економічної політики взагалі і ситуація на фінансовому ринку зокрема. Цей процес супроводжується посиленням залежності російського ринку від світового фінансового ринку, яка проявляється від складного паритету іноземних валют, процентних ставок та інших умов проведення фінансових операцій. Глобалізація фінансових ринків і пов'язана з нею можливість великомасштабної міграції капіталів збільшує вразливість залучених у ці процеси учасників ринку і неминуче веде до зростання ринкових ризиків.

  До основних внутрішніх факторів, що визначає профіль фінансових ризиків, відноситься стабільність сегментів і всього фінансового ринку в цілому, стійкість учасників ринку і в першу чергу фінансових посередників, залученість ринкових агентів в різні операції. На зростання ринкових ризиків, крім того, надають вплив кон'юнктура ринку і волатильність основних його показників.

  Аналіз динаміки фінансових ризиків на російському ринку свідчить про зміну під впливом макроекономічних умов рівня ризикованості ринкових операцій учасників ринку, при цьому окремі складові ринкових ризиків можуть мати різноспрямований рух. [№ 5, стор.1]

  За даними Банку Росії, величина ринкового ризику банківського сектора (з кредитних організацій, що розраховують величину ринкового ризику) збільшилася за 2006 р. На 46,5% - до 543,8 млрд. руб. Основною причиною цього стало значне зростання торгових вкладень кредитних організацій у цінні папери. Так, торговий портфель кредитних організацій, за даними зведеного балансу, збільшився в 2006 р. На 55,1% в порівнянні з 39,7% у 2005 р. Співвідношення величини ринкового ризику з капіталом банків, що розраховують цей ризик, зросла з 33,6 до 45,1%. Найнижча величина цього показника зафіксована в 3003 - 30,7%. Однак необхідно відзначити, що в 2006 р. Кількість кредитних організацій, що розраховують величину ринкового ризику відповідно до вимог. Положення Банку Росії від 24.09.1999 р. № 89-П "Про порядок розрахунку кредитними організаціями розміру ринкових ризиків", скоротилася з 772 до 747, а частка цих кредитних організацій в активах банківського сектора - з 91,6 до 67,4%. [№ 16, стор.27]

  Разом з тим особливістю останніх трьох років залишається не висока питома вага ринкового ризику в сукупній величині ризиків банківського сектору - менше 4,9%. При цьому дана величина за останні роки практично не змінилася, у той час як, наприклад, на початок 2001 р. Питома вага ринкового ризику перевищує 8%.

  У структурі ринкового ризику, що розраховується кредитними організаціями, як і раніше переважає фондовий ризик: його частка зросла з 42,9% в 2005 р. До 45,2% в 2006 р.

  З метою визначення уразливості банківського сектору до основних ризиків Банком Росії в рамках організації роботи щодо стрес-тестування в 2006 р. Було проведено стрес-тестування за фактом впливу на фінансовий стан банківського сектора ряду чинника. Оскільки, як показав проведений вище аналіз, найбільше значення мають процентний і фондові ризики, доцільно відобразити результати стрес-тестування з цих ризиків. [№ 16, стор.32]

  Для визначення впливу процентного ризику по торговому портфелі на фінансовий стан російського банківського сектора проаналізовано дані звітності кредитних організацій, що мають у торгових портфелях вкладення в котирувані зобов'язання підприємств резидентів; для визначення впливу фондового ризику - дані кредитних організацій, що мають у торгових портфелях вкладення в котирувані акції.

  Для аналізу процентного (фондового) ризику зазначені кредитні організації були розбиті на дві групи: до першої входили банки, зобов'язані розраховувати величину процентного ризику і, отже, включає показник ринкового ризику в розрахунок нормативу достатності капіталу; в другу - кредитні організації, не розраховують величину процентного ризику.

  Результати проведеного Банком Росії стрес-тестування свідчать про зростання чутливості кредитних організацій до процентного ризику. За 2006 р. Потенційні втрати по першій групі кредитних організацій могли б скласти 6,6% капіталу у разі організації негативної події, по другій групі - 6,7% капіталу.

  Посилення ризикованості економічної діяльності і зміна профілю основних ринкових ризиків різко підвищують актуальність пошуку учасниками ринку адекватних ефективних стратегій управління ринковими ризиками. У зв'язку з цим зростає затребуваність управління ризиками за коштами операцій на ринку похідних інструментів.

  Поява ринку похідних інструментів в російській економіці продиктовано потребою в захисті від можливих збитків при нестабільному фінансовому ринку. Головною відмітною особливістю виникнення російського ринку похідних інструментів є та обставина, що в Росії цей ринок виник практично паралельно з формуванням самого фінансового ринку. Ця відмінна риса визначила багато особливостей ринку похідних інструментів в Росії.

  Сучасний етап російського ринку похідних інструментів почався з 2002 р., коли після кризи відновлення продовжилося бурхливим розвитком ринку. У цей період для ринку були характерні як зростання кількісних показників (обсяги торгів, кількість угод і учасників, терміновість контрактів) так і якісний розвиток інфраструктури. Сумарний оборот біржових торгів ф'ючерсами та опціонами, за даними FORTS, Санкт-Петербурзької валютної біржі, ММВБ, біржі «Санкт-Петербург», зріс до початку 2007 р. У порівнянні з 2002р. Більше ніж у 33 рази і склав 3626,4 млрд.руб. [№ 17, 128]

  Російський ринок відрізняється від зарубіжних ринків наявними співвідношенням між ф'ючерсами і опціонами в структурі біржових торгів похідними інструментами, при цьому таке співвідношення залишається стабільним протягом ряду останніх років. Так, якщо на зарубіжному біржовому ринку в 2006 р. 63,5% торгів припадало на опціони і 36,5% - на форварди і свопи (на позабіржовому ринку 17,4 і 82,6% відповідно), то на російському біржовому ринку частка опціонів стабільно залишалася нижче 9%.

  У 2005р. Були запущені торги ф'ючерсними контрактами на кошик трирічних рублевих облігацій Москви (ОГОВЗ) з виконанням у вересні та грудні 2005р. Базовим активом нового контракту є не одна облігація, а кошик облігацій Москви будь-яких випусків, що відповідають певним вимогам. Оскільки облігації Москви грають роль індикативного інструменту на російському ринку боргових цінних паперів, ф'ючерси на ці папери дозволять хеджувати ризики не тільки по московських, а й у інших регіональних і корпоративних облігаціях. У 2006р. Були введені в обіг контракти на кошик 10-річних облігацій Москви і на єврооблігації РФ з погашенням в 2030р.

  У 2006р. Було покладено початок розвитку принципово нового перспективного сегмента ринку виробничих інструментів - процентних ф'ючерсів. У травні 2006р. Одночасно на двох майданчиках були введені в зверненні ф'ючерсні контракти на середню ставку MosIBOR за одноденними рублевих кредитах (ММВБ, FORTS) і на тримісячну процентну ставку Mos Prime Rate (ММВБ).

  Впровадження на ринку нових інструментів продемонструвало їх високу затребуваність ринковими учасниками. У результаті цього до початку 2007р. Із загального обсягу фінансових ф'ючерсів чотирьох біржових майданчиків на фондові інструменти доводилося 71,1%, валютні - 28,3%, процентні - 0,6%.

  Найбільш розвиненим на терміновому біржовому ринку в 2007р. Є сегмент фондових ф'ючерсів (FORTS) - 1,9 трлн.руб. у першому півріччі 2007р. Проти 1,3 трлн.руб. у другому півріччі 2006р. Найважливішим напрямком розвитку ринку похідних фінансових інструментів в першому півріччі 2007р. Стало розширення номенклатури ринкових похідних інструментів. У розглянутий період були введені в обіг 14 нових термінових контрактів (в основному це фондові ф'ючерси та опціони), з них 13 почали торгувати в системі FORTS. З введенням в обіг в першому півріччі в 2007р. Нових фондових ф'ючерсів структура фондового сегмента стала більш диверсифікованою за базовими активами - ф'ючерси на акції, фондові індекси і облігації. Найбільш ліквідними інструментами в складі ф'ючерсів на акції в першому півріччі 2007р. Були контракти на акції ВАТ РАО "ЄЕС Росії" (757,4 проти 325,4 млрд.руб. У другому півріччі 2006р.), ВАТ «Газпром» (237,1 проти 375,3 млрд.руб. У другому півріччі 2006р.) . [№ 5, стор.2]

  Затребуваність інструментів на фондові індекси свідчить про те, що в країні з розвиненим фондовим ринком похідні на фондові індекси мають займати одну з провідних позицій по оборотах. Перспективним тому, на наш погляд, є введення в подальшому інструментів, що базуються на галузевих індексах.

  Недостатній розвиток мають інструменти хеджування процентного ризику - ф'ючерси на короткострокові та довгострокові процентні ставки. У міру прискорення темпів розвитку російської економіки інтерес до інструментів хеджування процентного ризику, як короткого, так і довгого, буде істотно зростати, що, у свою чергу, має призвести до значного зростання ринку деривативів.

  Слід відзначити і величезний потенціал опціонного ринку: у той час як розвинені західні ринки характеризуються значними обсягами торгів опціонами, на російському ринку торгівля цими інструментами стала помітно активної тільки в останні одні - два роки. Тому цей сегмент ринку деривативів має самі високі перспективи, а нові інструменти отримають більшу затребуваність з боку учасників ринку.

  Висновок

  Фінансові ризики підприємств як неминучі супутники будь-якої підприємницької діяльності були визнані економічною наукою лише в 40-вих роках 20-го століття. Росія відстає від зарубіжних країн за рівнем розвитку науки про фінансові ризики, що має своє пояснення. Так, ще зовсім недавно російська економіка була визнана міжнародним економічним співтовариством як ринкова. Природно, що за такий короткий проміжок часу створити ефективні моделі оцінки фінансових ризиків підприємств в ринкових умовах неможливо. Тому розробка та впровадження в практику вказаних моделей у Росії є актуальними.

  Світовий досвід показує, що досить часто ризик-менеджмент фінансових втрат підприємств ведеться формально. Фахівці підприємств воліють враховувати тільки ті ризики, які добре прораховуються. У результаті як у Росії, так і за кордоном, підприємства виявляються не готові до криз.

  Ризик фінансових втрат є невід'ємною частиною практично будь-якого підприємництва. Так, практика свідчить про те що підприємницька діяльність є ризиковою, так як дії учасників підприємницької діяльності в умовах в сформованих ринкових відносин, неминучою конкуренції і функціонування всієї системи економічних законів не можуть бути з повною визначеністю розраховані і реалізовані.

  Система управління ризиками повинна бути побудована на основі відповідних принципів, функціонувати за засобом сучасних методів управління ризиками, а так само мати розвинену організаційну та інформаційно технологічну інфраструктуру, що дозволяє контролювати ризики на всіх рівнях.

  Список використаної літератури

  1.Д.В. Сидоров / / Економічний аналіз: теорія і практика - 2008, № 14,

  2. І.Ф. Годовчінов / / Фінансовий менеджмент - 2008, № 2,

  3. В. І. Нечаєв, Л. М. Герасимова / / Аудит і фінансовий аналіз - 2007, № 5,

  4. С.А. Кац / / Банківські послуги - 2008, № 4,

  5. К.С. Чекмарьов / / Бізнес і банки - 2007, № 44,

  6. Г.Д. Савітская / / Економічний аналіз: теорія і практика - 2007, № 16,

  7. К.С. Чекмарьов / / Банківські послуги - 2007, № 8,

  8. Н.В. Клочкова / / Фінанси і кредит - 2007, № 22,

  9. С. І. Нечаєв / / АПК: економіка і управління - 2007,

  10. Г.С. Токаренко / / Фінансовий менеджмент - 2006,

  11. Могилевський В.Д., / / Методологія систем, - М.: «Економіка», 2003р.,

  12. А.Б. Фомін / / Банківські послуги - 2008, № 3,

  13. В.В. Ільїн, Н.А. Сердюкова / / Фінанси - 2008. - № 1,

  14. Пласкова Н.С. Економічний аналіз. - М: ЕКСМО, 2007,

  15. Шеремед А.Д., Негашев Є.В. Методика фінансового аналізу діяльності комерційних організацій. - М.: ИНФРА-М, 2005,

  16. Звіт про розвиток банківського сектора і банківського нагляду в 2006 році. - ЦБ РФ, 2007,

  17. Н. Томсетт «Торгівля опціонами: спекулятивні стратегії хеджування, управління ризиком:», пер.с англ., М: «Альпіна», 2005.

  29


  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Фінанси, гроші і податки | Курсова
  103.6кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Корпоративні фінансові ризики Сутність і призначення споживчої політики
  Корпоративні фінансові ризики Сутність і призначення споживчого кредиту
  Фінансові ризики 2
  Фінансові ризики 3
  Фінансові ризики
  Фінансові ризики 2 Поняття і
  Фінансові ризики підприємства
  Фінансові ризики та методи їх зниження
  Фінансові ризики в діяльності підприємства
  © Усі права захищені
  написати до нас