Фінансові результати діяльності організації

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

Глава 1 Витрати організації: сутність та їх класифікація

1.1 Фінансовий механізм і його елементи

1.2 Сутність і класифікація витрат

1.3 Постійні і змінні витрати виробництва

Глава 2 Прибуток і доходи організації

2.1 Доходи організації

2.2 Прибуток організації

2.3 Точка беззбитковості роботи організації

2.4 Розподіл і використання прибутку

Висновок

Список використаної літератури

ВСТУП

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і мобілізації невикористаних резервів.

Фінансовий аналіз є істотним елементом фінансового менеджменту і аудиту. Практично всі користувачі фінансових звітів застосовують методи фінансового аналізу для прийняття рішень.

У зв'язку з переходом до ринкових відносин незмірно зростає кількість користувачів бухгалтерської інформації (фінансової звітності). Розвиток ринкових відносин, значне залучення кредиторів і інвесторів підвищує відповідальність керівництва підприємств в управлінні капіталом і фінансовим станом шляхом прийняття обгрунтованих управлінських рішень по забезпеченню фінансової стійкості, маневреності капіталу й ефективності його використання. Ефективність управління господарською діяльністю вимірюється системою показників, що знаходяться у взаємозв'язку і взаємозалежності. Вимірювання показників, факторів їх зміни і виявлення результатів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності є першочерговими задачами її аналізу.

Неодмінною умовою повного якісного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства є вміння читати фінансову звітність, і, зокрема, основну її форму - бухгалтерський баланс. Актуальним є оволодіння методикою аналізу балансу. Воно дозволить об'єктивно оцінити ефективність господарської діяльності і виробити обгрунтовані управлінські рішення з метою виявлення і використання резервів поліпшення функціонування усіх виробничих ресурсів підприємства. Вміти читати баланс повинні керівник підприємства, працівники економічних і інших служб для рішення найрізноманітніших питань.

У курсовій роботі буде дана загальна характеристика бухгалтерського балансу, як основного джерела інформації для аналізу фінансового стану, оцінка величини коштів і джерел на початок і на кінець року, їх зміна за рік, структура активу та пасиву і її зміна за звітний рік, будуть виявлені фактори цієї зміни, розраховані й оцінені основні показники господарської діяльності підприємства. Методика фінансового аналізу включає три взаємопов'язаних блоки:

 1. аналіз фінансових результатів діяльності підприємства;

 2. аналіз фінансового стану підприємства;

 3. аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства.

Глава 1 Фінансовий механізм і його елементи

1.1 Фінансовий механізм і його елементи

Фінанси організації - це система економічних відносин, що виникають у процесі її виробничо-господарської та комерційної діяльності, утворення власних фінансових ресурсів, залучення зовнішніх джерел фінансування, їх розподілу і використання. Вони представляють стан капітальної (нерухомість, оборотній капітал, власні і позикові кошти) і поточної (виручка від реалізації готової будівельної продукції, витрати, прибуток) вартості на конкретну дату. Фінанси організації виконують наступні основні функції:

 • формування фондів грошових коштів;

 • використання фондів грошових коштів;

 • здійснення контролю за доходами і видатками;

 • стимулювання ефективної виробничо-господарської та комерційної діяльності.

Фінанси організації не можна ототожнювати лише з грошима, тому що оборот фінансових ресурсів може здійснюватися і в безгрошовій формі. Наприклад, плата за основні засоби, взяті у лізинг, може проводитися готовою продукцією або послугами, або оплата оренди основних засобів цінними паперами.

Фінансовий механізм являє собою систему впливу на фінансові відносини організації і призначений для організації управління фінансовими ресурсами, забезпечення виконання функцій фінансів. Елементами фінансового механізму є фінансові відносини, фінансові важелі, фінансові методи, правове та інформаційне забезпечення. Фінансовий механізм організації будується на певних принципах:

 • господарської та комерційної самостійності. Його реалізація забезпечується тим, що організації самостійно визначають джерела фінансування, свої витрати, напрями вкладення фінансових ресурсів з метою отримання прибутку;

 • самофінансування. Самофінансування означає повну окупність витрат ресурсів використовуваних при виробництві та реалізації готової продукції, а також інвестованих у розвиток виробництва. Витрати здійснюються за рахунок власних фінансових ресурсів, а тимчасовий їх недолік, при необхідності, поповнюється за рахунок позикових коштів;

 • забезпечення фінансових резервів. Необхідність створення фінансових резервів та інших фондів пов'язана з підприємницькою діяльністю, яка завжди пов'язана з ризиком;

 • матеріальної відповідальності - означає наявність певної відповідальності за дотримання договірних зобов'язань і за результати виробничо-господарської та комерційної діяльності; матеріальної зацікавленості персоналу організації в результатах діяльності.

Фінансові відносини виникають у процесі виробничо-господарської діяльності та реалізації продукції. У них беруть участь всі суб'єкти ринку, контакти з якими для організації необхідні і неминучі. Відображаються в русі фінансових ресурсів. Виділяють дві категорії фінансових відносин - внутрішні і зовнішні.

Внутрішні фінансові відносини виникають між засновниками, учасниками і у організації (як юридичної особи) з ними. Вони виражаються в процесі утворення статутного (складеного) капіталу або його подальшої зміни (збільшення або зменшення), а також при розподілі отриманого прибутку. Крім того, внутрішні фінансові відносини виникають між організацією та найманими працівниками, які виражаються в обопільних фінансові зобов'язання. Наприклад, оплата праці з боку організації та відшкодування заподіяної шкоди організації з боку найманого працівника.

Внутрішні фінансові відносини виникають:

 • з постачальниками щодо постачання матеріалів, пально-мастильних матеріалів, машин і механізмів, засобів малої механізації, транспортних засобів і т.д.;

 • з замовниками по реалізації готової продукції відповідно до укладених договорів;

 • із споживачами щодо реалізації готової продукції;

 • з контрагентами організації зі стягнення та сплати штрафів за порушення договірних зобов'язань;

 • з організаціями банківської системи з отримання та погашення кредитів, сплати відсотків за користування кредитами, а також за іншими банківськими операціями;

 • з інвестиційними фондами щодо здійснення фінансових інвестицій;

 • зі страховими організаціями по страхуванню підприємницьких та інших ризиків;

 • з державою по сплаті податків і платежів до бюджету та позабюджетні фонди або отримання субсидій або пільгових умов діяльності;

 • з аудиторськими, юридичними та консалтинговими організаціями;

 • з представництвами, філіями, дочірніми і залежними організаціями і підприємствами;

 • органами спілок підприємств і організацій при входженні й перебування в їх складі;

 • з організаціями та підприємствами у разі придбання або продажу один одному цінних паперів.

Фінансові важелі - це прийоми впливу на діяльність організації. Вони включають набір показників, таких як дохід, прибуток, податки, ціна, заробітна плата, амортизаційні відрахування, процентні ставки і т.п.

Фінансові методи - це способи впливу на діяльність організації. У практиці роботи використовуються фінансове прогнозування, фінансовий облік, фінансовий аналіз, фінансовий контроль, кредитування, страхування та ін

Правове забезпечення фінансової діяльності організації полягає в законодавчій охороні прав власності, формування податкового законодавства, створення законодавчої бази облікової політики, взаємовідносин з банківськими та інвестиційними структурами, ринку цінних паперів, порядку складання та подання фінансової звітності та ін

Інформаційне забезпечення полягає в поданні фінансової інформації, необхідної для управління фінансовою діяльністю організації. Фінансова інформація з одного боку повинна створювати можливість оцінки роботи й пошуки шляхів впливу на діяльність організації, з іншого - вільного доступу до даних про стан фінансового ринку.

Структура фінансової служби організації залежить від розміру, фінансової стратегії, наявності технічних засобів управління фінансами і т.д. в малих організаціях всю фінансову роботу може виконувати бухгалтер. У середніх - може створюватися фінансовий відділ. У великих - фінансову службу може очолювати фінансовий директор, у яку повинні входити: економісти, бухгалтери, внутрішні аудитори. Головними завданнями фінансової служби є забезпечення фінансової стійкості організації, платоспроможності і приросту власного капіталу.

1.2 Сутність і класифікація витрат

Організація в процесі виробництва і реалізації продукції витрачає певну кількість ресурсів і здійснює різного роду витрати. Для оцінки ефективності діяльності організації потрібна оцінка витрат виробництва. Недоліки - це грошове вираження сукупності всіх витрат організації, необхідних для здійснення виробничої і комерційної діяльності. Витрати організації вироблені в процесі виробництва є витрати виробництва, а витрати, пов'язані з реалізацією продукції, а також придбанням необхідних ресурсів - витрати обігу.

Витрати організації - це відтік, зменшення активів (будь-яких засобів, що належать організації на праві власності) або зростання зобов'язань (заборгованості), що призводять до зменшення її загального капіталу.

Витрати організації залежно від їх характеру, умов їх здійснення та напрямки діяльності поділяються на:

 • витрати від звичайних видів діяльності;

 • операційні витрати;

 • фінансові витрати;

 • внереалізованних витрати;

 • надзвичайні витрати.

Витрати від звичайних видів діяльності - це витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції:

 • матеріальні витрати;

 • оплата праці та інші прирівняні до неї виплати;

 • платежі в пенсійний фонд і фонд соціального страхування;

 • амортизаційні відрахування;

 • витрати на аудиторські, юридичні, інші консультаційні, інформаційні та управлінські послуги;

 • страхові платежі;

 • рекламні витрати;

 • представницькі витрати;

 • витрати на відрядження та ін

Операційними витратами є:

 • витрати, пов'язані зі здачею в тимчасове користування активів;

 • витрати, пов'язані з продажем, вибуттям та іншим списанням активів і ін

Фінансовими витратами є:

 • витрати, пов'язані з участю в статутних (складеному) капіталі інших організацій і підприємств;

 • збитки, отримані в результаті спільної діяльності;

 • відсотки, що сплачуються за користування кредитами та іншими позиками;

 • витрати, пов'язані з оплатою послуг кредитних організацій та ін

Внереалізованних витрати:

 • витрати у вигляді пені, штрафів та інших майнових санкцій;

 • відшкодування за заподіяну шкоду;

 • сума дебіторських заборгованостей, за якими минув термін позовної давності або інших боргів, не реальних для стягнення;

 • сума уцінки оборотних фондів;

 • судові витрати та ін

Надзвичайні витрати. Витрати, пов'язані з фактичними втратами, знищенням, пошкодженням майна або зниженням його якісних показників, що відбуваються внаслідок надзвичайних обставин (пожежі, стихійні лиха, аварії тощо), а також ліквідацією їх наслідків.

Існує два підходи до трактування витрат: бухгалтерський та економічний.

Бухгалтерські витрати - це вартість витрачених ресурсів, виміряна у фактичних цінах їх придбання. Вони включають тільки явні витрати (тому часто класифікуються як явні витрати), представлені у вигляді платежів за придбані ресурси: матеріали, паливно-мастильні матеріали, амортизаційні відрахування, витрати з оплати праці, адміністративні витрати і т.д. Ці витрати повністю відображаються в бухгалтерському обліку організації. Бухгалтерські витрати також називають зовнішніми.

Величина явних (зовнішніх) витрат залежить від цін на ресурси. Ціна, за якою залучаються ресурси, не залежать від діяльності організації, а визначається попитом і пропозицією на ресурси. Тому при формуванні величини витрат вирішальне значення має кількість залучених у виробництво ресурсів і рівень їх використання.

Економічні (альтернативні) витрати - це вартість інших благ, які можна було б отримати при найбільш вигідному варіанті використання наявних ресурсів. Цінність ресурсів при будь-якому варіанті їх використання приймається рівною того доходу від реалізації продукції, який був би отриманий за самостійно використовувані ресурси при найкращому (ефективному) - з можливих способів - його застосування. Для організації це неявні витрати - неотримані вигоди від альтернативного використання належних йому ресурсів, втрачений прибуток. Альтернативні витрати використання ресурсів проявляються як внутрішні (неоплачені) витрати. Крім того, в неявні витрати входить і нормальний прибуток. Нормальний прибуток - це мінімальна плата, необхідна для того, щоб утримати власника (власників) у рамках діяльності даної організації. Якщо власникам не забезпечується мінімальна плата за вкладений капітал і (або) праця, то вони не будуть займатися цим бізнесом і переорієнтовують свій капітал і зусилля на більш привабливий бізнес. Економічні витрати включають відсоток на власний капітал, орендну плату за приміщення, плату за менеджерську роботу самого підприємця.

Таким чином, бухгалтери та економісти по-різному визначають витрати організації. Бухгалтер оцінює грошові витрати необхідні для виробництва продукції. Економіст же оцінює ресурси настільки, наскільки вони можуть забезпечити дохід в оптимальному варіанті їх використання. Співвідношення бухгалтерських та економічних витрат можна представити наступним чином:

Економічні витрати = явні витрати + неявні витрати

або

Економічні витрати = зовнішні (бухгалтерські) витрати + внутрішні витрати + нормальний прибуток.

Розрізняють витрати в короткостроковому періоді (короткострокові витрати) і довгостроковому періоді (довгострокові витрати). Короткостроковий період - це такий період часу, протягом якого організація не може змінити загальні розміри використовуваних ресурсів. Довгостроковий період - це період часу, протягом якого організація має можливість розширити виробництво, змінюючи загальні розміри використовуваних ресурсів.

У цілому витрати виробництва будь-якого обсягу продукції залежать від того, чи мала організація достатньо часу для оптимізації використання ресурсів, з тим, щоб мінімізувати витрати.

На величину витрат впливають фактори, як залежні, так і не залежать від зусиль організації. Витрати організації, які залежать від зусиль організації, обумовлюються конкурентоспроможністю продукції, рівнем ефективності використання ресурсів, рівнем організації виробництва і праці, ступенем мотивації праці, станом договірної дисципліни, ефективністю операцій з майном, активністю на фінансовому ринку, розміром фінансових вкладень у цінні папери інших організацій і підприємств та збитковістю цих паперів, збитками, отриманими в результаті спільної діяльності з іншими організаціями та підприємствами. Витрати організації, які не залежать від зусиль організації, визначаються кон'юнктурою ринку, рівнем ринкових цін на придбані ресурси, величиною витрат, пов'язаної з продажем, вибуттям та іншим списанням активів, відсотків, що сплачують за користування кредитами та іншими позиками, витрат, пов'язані з оплатою послуг кредитних організацій, нормою амортизаційних відрахувань та інших

За джерелами здійснення витрати організації підрозділяється на:

 • включаються у витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції. Конкретний склад витрат, які можуть бути віднесені на витрати виробництва та обігу, регулюється Законом Республіки Вірменія "Про податок на прибуток";

 • відносяться на фінансові результати (збитки від списання дебіторських заборгованостей, за якими минув термін позовної давності або інших боргів, не реальних для стягнення; збитки від розкрадань, винуватці яких за рішенням суду не встановлені і т.д.);

 • здійснюються за рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні організації після сплати всіх податків та обов'язкових платежів (виплата доходів власникам, утворення різних фондів тощо).

1.3 Постійні і змінні витрати виробництва

Розмір витрат залежить від обсягів виробленої продукції. Тому одні витрати носять постійний характер, а інші - змінний.

Постійними називаються такі витрати виробництва, величина яких у короткостроковому періоді не змінюється в залежності від зміни обсягів підрядних робіт. Постійні витрати діляться на дві групи. Перша - неминучі. Вони можливі навіть у ситуаціях, коли організація не виконує підрядні роботи, наприклад заробітна плата вищого управлінського персоналу. Друга - постійні витрати на забезпечення діяльності, має місце при здійсненні виробничої діяльності організації, наприклад амортизаційні відрахування, орендна плата за приміщення, витрати на утримання будинків і споруд, заробітна плата працівників, праця яких оплачується за погодинною системою, страхові внески і т.д. У довгостроковому періоді постійні витрати змінюються стрибкоподібно.

Змінними називають витрати, загальна величина яких знаходиться в безпосередній залежності від обсягів підрядних робіт. До них належать витрати на матеріали, конструкції, пально-мастильні матеріали, транспортні послуги, оплату праці працівників і т.д. змінні витрати - це витрати, якими можуть управляти керівники організації.

Величини змінних витрат залежать не тільки від обсягів підрядних робіт, але і від економії витрат матеріальних, трудових та інших ресурсів. Тому, приріст суми змінних витрат, пов'язаний із збільшенням обсягів підрядних робіт на одиницю, не є постійним.

Перша - змінні витрати змінюються пропорційно збільшенню обсягів підрядних робіт. Така ситуація має місце при використанні екстенсивних факторів розвитку виробництва, коли не досягається економії сукупної величини ресурсів. Друга - змінні витрати зростають більш високими темпами, ніж збільшуються обсяги підрядних робіт. Тут у наявності використання екстенсивних факторів розвитку виробництва, погіршення використання ресурсів, зниження віддачі сукупної величини ресурсів. Третя - змінні витрати зростають меншими темпами, ніж збільшуються обсяги підрядних робіт. Це результат використання інтенсивних методів розвитку виробництва, поліпшення використання ресурсів, підвищення віддачі сукупної величини ресурсів.

При кожному даному обсязі підрядних робіт сума постійних (FC) і змінних (VC) витрат становить сукупні витрати (TC):

TC = FC + VC.

Для ефективного управління організацією, поряд з розрахунками сукупної величини витрат, необхідно числення величини середніх витрат - витрат у розрахунку на одиницю обсягу підрядних робіт. З цією метою визначаються середні постійні витрати, середні змінні та середні сукупні витрати.

Середні постійні витрати (AFC) визначаються шляхом розподілу сумарних постійних витрат (FC) на обсяг підрядних робіт (Q):

AFC = FC / Q.

Середні змінні витрати можна розрахувати шляхом розподілу сумарних змінних витрат (VC) на обсяг підрядних робіт (Q):

AVC = VC / Q.

Середні сукупні витрати (ATC) визначаються шляхом розподілу сумарних сукупних витрат (TC) на обсяг підрядних робіт (Q):

ATC = TC / Q, або ж ATC = AFC + AVC

Глава 2 Прибуток і доходи організації

Доходом організації вважається приплив і збільшення активів і (або) зменшення зобов'язань (заборгованості), що призводять до збільшення власного капіталу.

Доходи організації в залежності від їх характеру, умови отримання і напрямки діяльності аналогічно витратам поділяються на:

 • доходи від звичайних видів діяльності;

 • операційні доходи;

 • доходи від фінансових операцій;

 • внереалізованних доходи;

 • надзвичайних доходи.

Основна питома вага в загальній сумі доходу припадає на доходи від звичайних видів діяльності, тобто тих видів діяльності, з метою здійснення яких створена організація. Т аков є:

 • виручка від здачі замовнику готової продукції;

 • виручка від реалізації готової продукції на ринку;

 • виручка від реалізації послуг;

 • надходження від замовників, пов'язані з виконанням підрядних робіт.

Доходи від звичайних видів діяльності визнаються власністю організації при одночасному виконанні наступних умов:

 • організація має право на отримання доходу, підтверджене конкретним договором або іншим відповідним чином;

 • сума доходу може бути визначена, тобто в договорі чітко вказана ціна чи є всі необхідні показники для його визначення;

 • право власності (володіння, користування і розпорядження) на готову продукцію перейшло від організації до покупця або готова продукція прийнята замовником.

Операційними доходами є:

 • виручка від реалізації основних засобів та інших активів;

 • надходження, пов'язані з наданням за плату в тимчасове користування майна (орендні платежі) та ін

Доходами від фінансових операцій є:

 • надходження, пов'язані з участю в статутних (складеному) капіталі інших підприємств і організацій;

 • доходи, отримані в результаті спільної діяльності;

 • надходження від надання в тимчасове користування грошових коштів та ін

Внереалізованних доходи:

 • доходи у вигляді пені, штрафів та інших майнових санкцій;

 • безоплатно отримані активи, доходи від знижок або прощення зобов'язань;

 • доходи від відшкодування за заподіяну шкоду (понесені втрати);

 • суми кредиторських заборгованостей зі строком позовної давності;

 • доходи від операцій, визнаних недійсними і ін

Надзвичайні доходи. Виникають як наслідки надзвичайних обставин (пожежі, стихійні лиха, аварії тощо). Такими доходами є страхові відшкодування.

Валовий дохід організації розраховується як сума всіх доходів у певному періоді, незалежно від джерел їх отримання.

На величину валового доходу впливають фактори, як залежні, так і не залежать від зусиль організації. Дохід організації залежить від конкурентоспроможності продукції, рівня цін реалізовану на ринку готову продукцію, компетентності керівництва і менеджерів, рівня ефективності операцій з майном, активності на фінансовому ринку, розміру фінансових вкладень у цінні папери інших підприємств і організацій, прибутковості цих паперів. Поза впливу організації знаходяться кон'юнктура ринку, рівень ринкових цін на придбані ресурси, мінімальний амортизаційний термін основних засобів та ін

2.2 Прибуток організації

Прибуток є основною метою діяльності організації. Як найважливіша економічна категорія вона виконує визначення функції.

По-перше, прибуток, відбиває кінцевий фінансовий результат виробничо-господарської та комерційної діяльності за певний період. Отримання прибутку означає, що отриманий валовий дохід організації перевищує всі витрати, пов'язані з його діяльністю.

По-друге, прибуток має стимулюючою функцією, яка виявляється в процесі його розподілу та використання. Зміст цієї функції полягає в тому, що прибуток одночасно є фінансовим результатом і основним елементом фінансових ресурсів організації. Тому організація зацікавлена ​​в отриманні максимального прибутку, тому що частина прибутку, що залишилася в її розпорядженні після сплати всіх податків та інших обов'язкових платежів, повинна бути достатньою для фінансування розширення виробництва, виплати дивідендів та інших доходів власникам організації, соціального розвитку і матеріального заохочення працівників. За прибутком кредитори оцінюють можливості організації з повернення позикових коштів, інвестори - щодо доцільності інвестицій, постачальники - про платоспроможність організації.

По-третє, прибуток служить найважливішим джерелом поповнення дохідної частини державного бюджету. Вона надходить до бюджету у вигляді податків і використовується для забезпечення виконання державою своїх функцій.

Прагнення до отримання та збільшення прибутку орієнтує організації на збільшення виробництва готової продукції, потрібної споживачам, зниження витрат виробництва та обігу. Негативна прибуток (збитки) свідчить про помилки та прорахунки у витрачанні коштів, організації виробництва і реалізації продукції.

Існує два підходи до трактування прибутку: бухгалтерський і економічний.

Бухгалтерський прибуток - це різниця між валовим доходом організації і вартістю витрачених ресурсів (бухгалтерськими витратами).

Бухгалтерський прибуток = валовий дохід - зовнішні витрати

Або

Бухгалтерський прибуток = валовий дохід - бухгалтерські (явні) витрати

Економічний прибуток - це різниця між валовим доходом організації та всіма витратами на ресурси (економічними витратами)

Економічний прибуток = валовий дохід - економічні витрати

Або

Економічний прибуток = валовий дохід - (зовнішні витрати + + внутрішні витрати + нормальний прибуток).

Бухгалтерський прибуток перевищує економічну на величину економічних витрат

Економічний прибуток = бухгалтерський прибуток - неявні витрати

Організація отримує економічний прибуток, коли її валовий дохід перевищує сумарну величину економічних (неявних) і бухгалтерських (явних) витрат. Якщо сумарна величина економічних і бухгалтерських витрат перевищує валовий дохід, то організація буде мати негативний прибуток або збиток. Якщо організація тільки покриває свої неявні та явні витрати, то має місце нульова економічний прибуток. Це означає, що ресурси що дозволяють отримати валовий дохід, не менший, ніж він був би отриманий, якби їх використали найкращим (альтернативним) способом.

Бухгалтерський підхід до розрахунку прибутку необхідний для аналізу поточної діяльності організації, здійснення взаємовідносин з бюджетом. Економічний підхід необхідний для організації підприємницької діяльності. Саме економічний прибуток, а не бухгалтерська, є критерієм успішної діяльності організації і використовується для прийняття управлінських рішень.

У діючих в Республіці Вірменія законодавчих і нормативних документах поняття прибуток відповідає умовам формування бухгалтерського прибутку.

Прибуток організації може бути отримана за рахунок різних видів діяльності. Основними складовими елементами прибутку є:

 • прибуток (збитки) від реалізації готової продукції та послуг замовникам або на ринку;

 • прибуток (збитки) від операцій з майном;

 • результат від фінансової діяльності;

 • фінансовий результат від позареалізаційних операцій.

Прибуток від реалізації готової продукції та послуг замовникам або на ринку характеризує чистий дохід, створений організацією. Інші елементи прибутку в основному відображають перерозподіл раніше створених доходів.

У залежності від етапу інвестиційного процесу прибуток від реалізації готової продукції може бути кошторисної, планової і фактичної. Прибуток (збиток) від реалізації продукції є основною складовою частиною прибутку організації, тому що відображає результат від регулярно здійснюваної діяльності, зафіксованої в її статуті і не забороненої законами. Під кошторисної прибутком розуміється нормативна прибуток, передбачена в процесі розробки проектної документації. Вона визначається нормативним методом у відсотках від прийнятої бази обчислення.

Планова прибуток являє собою прогноз величини прибутку. Організація самостійно планує свій прибуток. Вона може визначатися як по окремих об'єктах і виконаним підрядних робіт, так і в цілому по організації.

Планова прибуток за окремими об'єктами (ППО) розраховується за формулою:

ППО = ПС + Е + К,

де ПС - кошторисний прибуток;

Е - планова економія від зниження витрат;

К - компенсації, отримані від замовників.

Планова прибуток від реалізації продукції (Ппр) розраховується за наступною формулою:

ППР = ППН + Е - ППК

де ППН - нереалізований прибуток у незавершеному виробництві на початок розрахункового періоду;

ППК - нереалізований прибуток у незавершеному виробництві на кінець розрахункового періоду.

Фактичний прибуток від реалізації готової продукції (ПФР) визначається як різниця між виручкою від реалізації готової продукції без податку на додану вартість і витратами на виробництво готової продукції та її реалізацію (фактичні витрати виробництва та обігу) за формулою:

ПФР = ВР - ПДВ - ІФ,

де ВР - виручка від реалізації готової продукції;

ПДВ - податок на додану вартість;

ІФ - фактичні витрати на виробництво готової продукції та її реалізацію.

При цьому фактичний прибуток від реалізації готової продукції визначається в два етапи. На початку розраховується валовий прибуток (збиток) як різниця між виручкою від реалізації готової продукції і витратами без періодичних витрат (комерційних і управлінських). Потім після вирахування комерційних та управлінських визначається величина прибутку (збиток) від реалізації продукції. У разі якщо в обліковій політиці організації не прийнято порядок списання загальногосподарських витрат безпосередньо на зменшення валового доходу, то вони окремо в якості управлінських витрат не виділяються, а включаються у витрати з реалізованої будівельної продукції.

Всі інші елементи прибутку організації можуть бути плановими (прогнозованими) і фактичними.

Другою складовою прибутку є результат від операцій з майном. Фінансовий результат від продажу основних засобів визначається як різниця між продажною ціною реалізованих основних засобів та їх залишковою вартістю з урахуванням здійснених витрат з продажу. Доходи, пов'язані з наданням за плату в тимчасове користування активів організації формуються з коштів, отриманих за їх використання. Так, доходи від здачі майна в оренду утворюються з отриманої орендної плати, яку орендар платить організації.

Третя складова прибутку - це результат від фінансової діяльності організації на ринку. Значна питома вага можуть складати доходи від довгострокових і короткострокових фінансових вкладень власних коштів у діяльність інших підприємств і організацій. Довгостроковими фінансовими вкладеннями є витрати організації по вкладу коштів до статутного (складеного) капіталу інших господарських товариств, господарських товариств і кооперативів, придбання акцій та інших цінних паперів, надання коштів у позику на термін більше одного року, а також вклади коштів у здійснення спільної діяльності без освіти для цієї мети юридичної особи на термін більше одного року. До короткострокових фінансових вкладень відносяться придбання короткострокових казначейських зобов'язань, облігацій та інших цінних паперів, надання коштів у позику на термін менше одного року, а також вклади коштів у здійснення спільної діяльності без освіти для цієї мети юридичної особи на термін менше одного року.

Доходи від пайової участі в статутному (складеному) капіталі інших підприємств і організацій надходять в заздалегідь обумовлених розмірах або у вигляді дивідендів по акціях, пакетом яких володіє організація. Доходами від цінних паперів є відсотки по облігаціях, короткострокових казначейських зобов'язаннях, дивіденди по акціях. За державними цінними паперами право і порядок одержання доходів обумовлені умовами їх випуску і розміщення. За наданими в борг засобам, організація отримує доходи в розмірах, обумовлених у договорах між ним і позичальником.

Фінансовий результат від даної діяльності визначається як різниця між доходами від здійснюваних фінансових вкладень і витратами від використання залучених організацією фінансових коштів.

Четвертою складовою прибутку є результат від позареалізаційних операцій. Фінансовий результат являє собою різницю між отриманими і сплаченими позареалізаційними доходами і витратами.

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності (ПЗ) визначається наступним чином

ПО = ± ПР ± ПР ± ПФ ± ПВ,

де ПР - прибуток (збиток) від реалізації готової продукції;

ПІ - прибуток (збиток) від операцій з майном;

ПФ - доходи (збитки) від фінансової діяльності;

ПВ - доходи (збитки) від позареалізаційних операцій.

Збільшення або зменшення прибутку (збитків) від звичайної діяльності на величину надзвичайних доходів і витрат дозволяє визначити розмір чистого прибутку до оподаткування (балансовий прибуток).

Чистий прибуток, що залишається в розпорядженні організації, визначається після сплати податку на прибуток та інших обов'язкових платежів.

2.3 Точка беззбитковості роботи організації

Важливим показником для прийняття рішення про необхідну величиною виручки від реалізації готової продукції, що забезпечує отримання прибутку, є тачка беззбитковості (точка критичного обсягу, критична точка, тачка перелому тощо) роботи організації. Ця точка характеризує обсяг реалізації готової продукції, при якому організація не має ні прибутку, ні збитків.

Виручка від реалізації готової продукції (ВР) може бути отримана при реалізації певної кількості готової продукції за визначеною ціною:

ВР = Q Н * Ц,

де Q Н - кількість готової продукції в натуральних показниках;

Ц - продажна ціна одиниці готової продукції.

Сукупні витрати виробництва та реалізації цієї продукції можуть бути розраховані наступним чином:

TC = FC + QН * VC

де FC - постійні витрати;

VC - змінні витрати на одиницю готової продукції.

Прибуток отриманий від реалізації готової продукції буде дорівнює:

П = ВР - ТС

Використовуючи наведені вирази, отримаємо:

П = Q Н * Ц - (Q Н * VC + FC) або П = Q Н * (Ц - VC) - FC.

Так як у точці беззбитковості прибуток від реалізації готової продукції дорівнює нулю, то критичний обсяг її виробництва (Q) буде дорівнює:

Q КР = FC / (Ц - VC)

Критичний обсяг виробництва у вартісному вираженні може бути визначений за формулою:

Q КР = FC / (1 ​​- VC / Ц),

де VC / Ц - питома вага змінних витрат у ціні готової продукції.

Кількість готової продукції, необхідне для забезпечення прогнозованої суми прибутку (Q ПОТ) може бути визначене в такий спосіб:

Q ПОТ = (П + FC) / (Ц - VC)

Граничний рівень ціни одиниці готової продукції (Ц) визначається за допомогою наступного виразу:

ЦПР = VC + (П + FC) / Q ПОТ

Виходячи з того, що виручка від реалізації готової продукції (ВР) може бути розрахована з наступного виразу:

ВР = VC + FC + ПР

то, критичний обсяг виробництва готової продукції (Q КР) буде дорівнює:

Q КР = FC / (1 ​​- VC / ВР)

де ПР - прибуток від реалізації готової продукції;

VC / ВР - питома вага змінних витрат у виручці від реалізації готової продукції.

Використовуючи вищенаведені формули, надається можливість визначити:

 • мінімально достатню кількість (мінімально достатній обсяг) готової продукції, що підлягає реалізації;

 • мінімальну ціну реалізації готової продукції.

2. 4 Розподіл і використання прибутку

Об'єктом розподілу є прибуток до оподаткування. Під розподілом прибутку розуміється направлення прибутку в державний бюджет і на використання для потреб власників і самої організації.

Принципи розподілу прибутку організації можна сформулювати наступним чином:

 1. Прибуток, що отримується організацією в результаті виробничо-господарської та комерційної діяльності, розподіляється між державою і організацією, як господарюючим суб'єктом;

 2. Прибуток державі надходить до бюджету у вигляді податків і зборів. Склад і ставки податків, порядок їх обчислення і внесків до бюджету встановлюються законодавчо;

 3. Величина прибутку, що залишилася в розпорядженні організації після сплати податків та інших обов'язкових платежів (чистий прибуток), не повинна знижувати його зацікавленості у зростанні обсягів готової продукції і поліпшення результатів виробничо-господарської та комерційної діяльності.

Організація має право самостійно визначати пропорції розподілу чистого прибутку з основних напрямів і порядок її використання.

Прибуток, що залишається в розпорядженні організації після сплати податків (чистий прибуток), спрямовується:

 • на формування резервного фонду;

 • на виплати доходв власникам;

 • на створення фондів цільового призначення (накопичення, споживання).

Порядок формування резервного фонду організацій різних організаційно-правових форм та його розміру регулюється законодавством Республіки Вірменія та статутом організації. Так, наприклад, акціонерні товариства повинні створювати резервний фонд у розмірі визначеному статутом, але не менше 15% статутного капіталу.

Після формування резервного фонду вирішується питання про те, яку частину чистого прибутку доцільно спрямувати на виплату доходів власникам. При цьому необхідно враховувати, що збільшення частки виплат власникам забезпечує зростання особистих доходів власників і привабливість акціонерних організацій для інвесторів, але зменшує частки, які можуть бути спрямовані на розвиток виробництва. Якщо організація тривалий час не буде надіслати власні дешевші фінансові кошти на свій розвиток, то це призведе до фізичного і морального старіння техніки і зниження ефективності її використання, отже, збільшаться витрати виробництва, знизиться величина одержуваного прибутку і її конкурентоспроможність на ринку.

Частина, що залишилася чистого прибутку організації підрозділяється на дві частини. Перша направляється на нагромадження, друга - на споживання. Порядок використання цієї частини чистого прибутку також повинен бути передбачений статутом організації. Можливі два підходи. Перший підхід заснований на розподіл чистого прибутку за спеціальним фондом. Такими можуть бити: фонд нагромадження. Фонд споживання, фонд соціальної сфери та інші.

Фонд накопичення об'єднує кошти, зарезервовані для виробничого розвитку організації і інших аналогічних заходів із створення (залученню) нового майна. За рахунок фонду накопичення здійснюються:

 • будівництво, реконструкція і технічне переозброєння об'єктів виробничого призначення;

 • придбання машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів та інших засобів виробництва;

 • модернізація машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів та інших засобів виробництва;

 • освоєння нової техніки і технологій виробництва підрядних робіт;

 • витрати на науково-дослідні, проектні та технологічні роботи;

 • капітальні природоохоронні заходи;

 • погашення довгострокових позик банків і відсотків за ними;

 • внески в якості внесків засновників у статутний (складовий) капітал інших підприємств і організацій;

 • відрахування спілкам до складу яких входить організація;

 • придбання цінних паперів інших підприємств і організацій;

 • витрати, пов'язані з випуском і розповсюдженням власних цінних паперів;

 • інші витрати, пов'язані з використанням прибутку на розвиток.

Фонд споживання акумулює кошти, що направляються на різні соціально спрямовані виплати, мотивацію праці працівників. До них відносяться:

 • витрати на матеріальне заохочення, преміювання, надання допомоги працівникам, одноразові заохочення за виконання особливо важливих виробничих завдань;

 • витрати на підвищення кваліфікації працівників, навчання працівників, надання допомоги навчальним закладам;

 • витрати по експлуатації соціально-побутових об'єктів, що знаходяться на балансі організації;

 • відшкодування витрат на відрядження понад встановлені норми;

 • надбавки до пенсій;

 • витрати на безкоштовне харчування, компенсацію вартості харчування, лікування, культурно-оздоровчі заходи для працівників і членів їх сімей;

 • інші соціальні расхди.

Фонд соціальної сфери враховує кошти, що направляються на об'єкти соціально-культурної сфери.

Такий підхід полегшує процес формування та контролю використання фінансових ресурсів організації.

При другому підході ця частина прибутку не розподіляється за спеціальним фондом, а утворює єдиний багатоцільовий фонд, концертуючий кошти направляються як на накопичення, так і на споживання.

Розподіл і використання чистого прибутку різних господарських товариств, господарських товариств та коорпоратівов мають свої, тільки їм притаманні особливості, зумовлені організаційно-правовою формою цих організацій.

ВИСНОВОК

Баланс підприємства - це одна з форм бухгалтерської звітності, яка в узагальненому вигляді відображає його кошти за складом і напрямами використання (актив) та джерел їх фінансування (пасив) у грошовій оцінці на певну дату. Для порівняння в балансі наводяться показники на початок і кінець звітного періоду.

Фінансові результати діяльності підприємства знаходять своє відображення в системі показників, дані про яких беруться з форми № 2 «Звіту про прибутки і збитки». Оцінка цих показників включає в себе в якості основних елементів дослідження: зміна кожного показника за поточний аналізований період («горизонтальний аналіз») і структура відповідних показників, а також їх змін («вертикальний аналіз»).

У рамках аналізу фінансових результатів проводиться факторний аналіз прибутку від продажу продукції (товарів, робіт, послуг). При його веденні основними факторами, що впливають на обсяг прибутку від продажів є зміни: відпускних цін на продукцію, обсягу продукції, структури і собівартості продукції. Вони безпосередньо впливають на прибуток від продажів і відповідно на загальну суму прибутку.

Для проведення факторного аналізу прибутку від продажів зовнішніми користувачами на основі показників фінансової звітності, використовується методика, яка проводиться з урахуванням індексу інфляції.

Неодмінною умовою повного якісного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства є вміння читати фінансову звітність, і, зокрема, основну її форму - бухгалтерський баланс. Важливо розуміти економічний зміст кожної балансової статті, способів її оцінки, ролі в діяльності підприємства, характеру змін сум по тій чи іншій статті і значення цих змін для оцінки економіки підприємства. Уміння читати бухгалтерський баланс дає можливість тільки на підставі вивчення балансових статей одержати значний обсяг інформації про підприємство.

Основною метою аналізу фінансових результатів є визначення резервів збільшення прибутку, основними джерелами яких можуть бути: збільшення обсягу продажів, збільшення рівня цін, зниження собівартості продукції, збільшення якості готової продукції, пошук більш вигідних ринків збуту і т.д.

Фінансовий результат - найважливіша характеристика діяльності підприємства. Вона визначає конкурентоспроможність, потенціал у діловому партнерстві, оцінює в якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів у фінансовому та виробничому відношенні.

Список використаної літератури:

 1. Аакер Д. Стратегічне ринкове управління / Пер. з англ СПб.: Питер ", 2003.-480 с.

 2. 2. Аксененко А.Ф., Бобіжонов М.С., Парімбаев Ж.Ж. Управлінський облік на промислових підприємствах в умовах формування ринкових відносин. - М.: ТОВ "нонпарель", 2004. - 176 с.

 3. 3. Алексєєва М.М. Планування діяльності фірми: Навчально-методичний посібник. М.: Фінанси і статистика, 2003. 248 с.

 4. 4. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник. - 4-е вид., Доп. І перероб. М.: Фінанси і статистика, 2003. - 416 с.: Іл.

 5. 5. Бандурин А.В., Басалаєв С.І., Лі І.А. Проблеми оперативного управління активами корпорацій. М.: "ТДДС Столиця-8", 2006. 164 с.

 6. 6. Бланк І.А. Основи фінансового менеджменту. Т.1 .- К, Т.2.-К.: Ніка-Центр, 2004.-592 с.

 7. 7. Бочаров В.В., Леонтьєв В.Є. Корпоративні фінанси .- СПб.: Пітер, 2004. 380С.

 1. Волков О.І. Економіка підприємства: підручник-3 вид.: ИНФРА-М, 2005р.

 2. Пеплозян Б.А. Економіка будівельної організації: підручник - Єреван: Дар, 2004р.

 3. Сафронов - Економіка підприємства: підручник для ек. Спец. Вузів - М: Юристь, 2003р.

 4. Суша Г.З. Економіка підприємства: навчальний посібник - 2 вид.: Нове знання 2005р.

 5. 2. Звєрєв А.А., Млодік С.Г., Попов В.М. Аналіз фінансових рішень у бізнесі .- М.: КноРус, 2004 .- 380С.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Реферат
133.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз впливу інфляції на фінансові результати організації
Фінансові результати діяльності підприємства
Фінансові результати діяльності ТОВ Перекат
Фінансові результати діяльності підприємства і методи їх аналізу
Звіт про фінансові результати діяльності підприємства
Фінансові результати діяльності Ощадного банку та напрями їх покращення
Вплив маркетингової стратегії на фінансові результати діяльності ТОВ Альпіндустрія
Виробництво і реалізація продукції її вплив на фінансові результати діяльності підприємства
Аналіз виробничої програми і її впливу на фінансові результати діяльності підприємства на прикладі
© Усі права захищені
написати до нас