Фінансові показники підприємства Роль фінансового

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

Показники ліквідності

Показники ділової активності (оборотності)

Показники прибутковості (рентабельності)

Показники використання фінансового важеля

Комплексні показники

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Введення

У сучасних умовах ринкової економіки виключно велика роль фінансового стану підприємства. При виборі теми курсової роботи я зупинилася на аналізі фінансових показників.

Аналіз фінансових показників дозволяє виявити критичні точки в діяльності фірми, визначити причини проблем і запланувати дії, спрямовані на їх вирішення.

Фінансовий аналіз складається з 4-ох основних етапів (завдань):

вибір показників, придатних для аналізу стратегічних проблем;

розрахунок цих показників;

порівняння отриманих величин з аналогічними показниками даної фірми за попередні роки, середньогалузевими, конкурентними величинами;

використання показників при складанні фінансових планів для визначення способів вирішення проблем і майбутніх можливостей фірми.

Серед великої кількості фінансових показників є такі, які мають особливо важливе значення для визначення позиції фірми і можуть використовуватися для аналізу будь-яких стратегічних проблем.

Можна виділити 4 типи найбільш значимих фінансових показників:

ліквідності (короткострокової платоспроможності);

господарської активності (оборотності);

прибутковості (прибутковості, рентабельності);

ринкової активності.

Розглянемо показники на прикладі аналітичного балансу підприємства SIA "SOL S" за 2006-2008 рр.. (Додаток 1).

Показники ліквідності

Ліквідність - це здатність підприємства відповідати за своїми короткостроковими зобов'язаннями. Якщо платоспроможність низька, це говорить про її вкрай слабкому фінансовому стані і неможливості вирішувати більшість питань своєї діяльності, зокрема таких, як залучення нових позик, оскільки довіра кредиторів буде підірвано. Інакше ліквідність визначають як якість оборотних (поточних) активів, їх здатність покривати борги фірми.

Якщо фірма хоче скласти обгрунтований стратегічний план, то проблема ліквідності повинна бути вирішена ще до початку процесу довгострокового планування.

Виділяють три основні показники ліквідності:

коефіцієнт загальної ліквідності;

коефіцієнт швидкої (термінової) ліквідності;

коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Коефіцієнт загальної ліквідності - це базовий показник, який виражає співвідношення між поточними (оборотними) активами фірми і її поточними короткостроковими зобов'язаннями:

Коеф-т заг. лікв-ти = Поточні активи

Поточні зобов'язання

У нашому випадку цей коеф-т дорівнює:

У 2006 році = 247330/197169 = 1,25

У 2007 році = 370645/230048 = 1,61

У 2008 році = 139675/111095 = 1,25

Нормативне значення цього показника коливається від 1 до 2. Якщо цей показник буде менше 1, то фірма буде визнана неплатоспроможною. Однак прийнятна величина цього показника в більшій мірі залежить від специфіки галузі, розмірів фірми, ступеня довіри до неї кредиторів. Цей коефіцієнт може бути трохи нижче нормативних для галузей з швидкою оборотністю поточних активів, для фірм з невеликими товарно-матеріальними запасами і хорошою репутацією.

Значення загального коефіцієнта, як і в цілому інших показників ліквідності для планування визначається його здатністю відповісти на наступні питання:

Чи можуть прогнози ліквідності забезпечити виплати фірми з значним зобов'язаннями?

Чи в змозі підготовлені прогнози ліквідності пояснити причини падіння платоспроможності (якщо таке є) та зв'язати ці процеси зі змінами у доходах?

Які зусилля повинна зробити організація (а, точніше, її менеджмент) для покращення позицій платоспроможності?

Чи можуть бути змінені умови, що лежать в основі ситуації, що погіршилася?

Існує ряд практичних порад щодо поліпшення платоспроможності фірми:

Збільшення короткострокових боргів підприємства, а за рахунок їх - і величини поточних активів. Якщо підприємство шляхом ефективної діяльності зуміє вкласти грошові кошти так, щоб вони принесли додатковий прибуток, то отримана прибуток дозволить збільшити оборотні кошти, а значить, поліпшити співвідношення між поточними активами і пасивами.

Інший спосіб - не збільшувати оборотні кошти, а навпаки, частину їх спрямувати на погашення боргів. Але в цьому випадку знижується величина як поточних пасивів, так і поточних активів, що може призвести не тільки до підвищення, але і зниження показників ліквідності.

Коефіцієнт швидкої (термінової) ліквідності показує, наскільки ліквідні кошти підприємства покривають короткострокову заборгованість.

Коеф-т швидкий. лікв-ти = Ден. ср-ва + коротко. фін. влож-ия + Деб. Заборго-ть

Поточні зобов'язання

У нашому випадку цей коефіцієнт дорівнює:

У 2006 році = 24758 + 201887 = 1,15

197169

У 2007 році = 160 531 + 191 207 = 1,52

230048

У 2008 році = 38029 + 90427 = 1,15

111095

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує співвідношення між найбільш ліквідною частиною поточних активів і поточними пасивами.

Коеф-т абсол. лікв-ти = Ден. ср-ва + Крат. _інн. влож-ия

Поточні зобов'язання

Нормативним значенням цього показника вважається не нижче 0,2. Цей коефіцієнт менш консервативний, ніж загальний - він визначає здібності найбільш ліквідних поточних активів - грошей в касі, на банківському рахунку, цінних паперів - сплатити борги підприємства.

У нашому випадку цей коефіцієнт дорівнює:

У 2006 році 24 758 = 0,12

197169

У 2007 році 160 531 = 0,70

230048

У 2008 році 38 029 = 0,34

111095

Розрахувавши показники ліквідності, я їх привела в одну таблицю і склала графік динаміки:

Табл.1.1. Аналіз ліквідності підприємства

Показники ліквідності

2006

2007

2008

Коеф-т загальної ліквідності (1-2)

1,25

1,61

1,25

Коеф-т швидкої (термінової) ліквідності (0,7-1)

1,15

1,52

1,15

Коеф-т абсолютної ліквідності (0,2-0,25)

0,12

0,70

0,34

Рис.1.1. Графік аналізу ліквідності

Показники ділової активності (оборотності)

Цей тип фінансових показників визначає, наскільки добре фірма використовує свої ресурси. Звичайно показники активності виражають співвідношення між величиною продажів і різними елементами активів, тобто з'ясовують кількість продажів, створене одним Латом інвестицій в активи.

Для розрахунку даних показників знадобиться звіт про прибутки та збитки. Я провела горизонтальний аналіз звіту про прибутки і збитки і представила його в слід. таблиці:

Табл.2.1. Горизонтальний аналіз звіту про прибутки та збитки


2006

2007

Зміна

2008

Зміна
лати

%


лати

%

Нетто-оборот

259584

997177

737593

2,84

503210

-493967

-0,4

Собівартість

225234

817954

592720

2,63

402314

-415640

-0,5

Брутто прибуток (збитки)

34350

179223

144873

4,21

100896

-78327

-0,4

Адміністративні витрати

5643

7048

1405

0,2

7948

900

0,1

Інші доходи від госп. діяльності

11006

3222

-7784

-0,7

6340

3118

0,9

Інші витрати від госп. діяльності

6084

4105

-1979

-0,3

5787

1682

0,4

Інші процентні та подібні витрати

377

7

-370

-0,9

4

-3

-0,4

Прибуток (збиток) до податків

28104

160855

132751

4,7

75642

-85213

-0,5

Податок на прибуток

4104

21691

17587

4,28

11685

-10006

-0,4

Відкладений податок

0

0

0

0

193

193


Інші податки

368

2906

2538

6,8

380

-2526

-0,8

Нерозподілений прибуток (збитки)

23632

136258

112626

4,7

63770

-72488

-0,5

У своїй роботі я провела аналіз слід. показників ділової активності (оборотності):

Оборот дебіторської заборгованості;

Оборот запасів;

Оборот кредиторської заборгованості;

Період обороту дебіторської заборгованості;

Період обороту запасів;

Період обороту кредиторської заборгованості;

Фінансовий цикл.

Я справила розрахунок показників оборотності і представила їх у таблиці:

Табл. 2.2. Аналіз оборотності засобів підприємства

Аналіз оборотності коштів п / п

2007

2008

Оборот рахунків дебіторської заборгованості

5,07

3,57

Оборот запасів

41,32

26,70

Оборот кредиторської заборгованості

3,83

2,15

Період обороту деб. Заборго-ти (в днях)

71

100,84

Період обороту запасів (у днях)

8,71

13,48

Період обороту кред. Заборго-ти (в днях)

94

167,44

Фінансовий цикл

-14,29

-53,12

Оборот дебіторської заборгованості визначається як співвідношення величини продажів і дебіторської заборгованості середньої:

Оборот деб. Заборго-ти = Нетто-оборот

Деб. заборгованість Серед.

Деб. Заборго-ть середовищ.: = Деб. Заборго-ть НГ + Деб. Заборго-ть КГ / 2

Приклад: оборот дебіторської заборгованості в 2007 році = 997177/196547 = 5,07

Отже, рахунки до оплати протягом 2006 року обернулися в 5,07 рази.

Чим вищий цей показник, тим менший час між продажем і отриманням грошей. Величина обороту дебіторської заборгованості, таким чином, показує, наскільки швидко підприємство одержує платежі за рахунками дебіторів.

Якщо цей показник фірми низький у порівнянні з попередніми періодами, або середньогалузевими значеннями, чи показниками фірм-конкурентів, це може означати:

різноманітність видів споживчих кредитів, застосовуваних фірмою;

надмірно м'яку кредитну політику;

невміння фірми справлятися зі збором платежів в призначені терміни.

Якщо при плануванні своєї діяльності фірма не зверне увагу на тривожні показники обороту дебіторської заборгованості, в майбутньому це призведе до негативних наслідків: збитків у сфері кредитних продажів; збільшення витрат з отримання платежів; зниження ліквідності за рахунок збільшення частки активів, виражених в дебіторській заборгованості.

2) Оборот товарно-матеріальних запасів визначає, наскільки збалансована величина запасів фірми. Розраховується як співвідношення між вартістю проданих товарів (витрат на реалізовані фірмою товари) і величиною матеріально-товарних запасів середніх:


Оборот товарно-матер-их запасів = Собівартість

Запаси Серед.

Запаси середовищ. = Запаси НГ + Запаси КГ / 2

У нашому випадку як приклад оборот запасів в 2008 році склав: 402314/15063 Серед. = 26,70.

Даний показник вимірює швидкість проходження товарів від покупки ресурсів до продажу готових товарів. Розрахунок обороту запасів застосуємо в тому випадку, коли продажі зростають рівномірно.

Високий показник обороту запасів показує дуже хорошу ліквідність фірми або чудове торгове мистецтво. Або навпаки - кількість запасів, недостатнє для торгівлі. Низький показник відповідно, означає низьку ліквідність, надлишок запасів або їх застарілість. Іноді причиною низького показника може бути сезонність продажів (накопичення несезонних товарів), проведення політики притримування запасів або заплановане підвищення запасів в очікуванні деяких інших подій (наприклад, створення запасів вугілля на випадок страйку шахтарів). Оборот кредиторської заборгованості обчислюється як відношення собівартості до кредиторської заборгованості середньої :

Оборот кред. Заборго-ти = Собівартість

Кред. заборгованість середовищ.

Кред. Заборго-ть середовищ. = Кредо. Заборго-ть НГ + Кредо. Заборго-ть КГ / 2

Приклад: у 2007 році оборот кредиторської заборгованості дорівнює 817954/213608, 5 = 3,83. Період обороту дебіторської заборгованості характеризує середню тривалість відстрочки платежів, що надаються покупцям. Розраховується як:

Період про-та деб. Заборго-ти = 360/Оборот деб. заборгованості

Приклад: у 2008 році період обороту дебіторської заборгованості дорівнює 360 / 3,83 = 71 день.

З таблиці 2.2 ми бачимо, що в 2008 році в порівнянні з попереднім період обороту дебіторської заборгованості збільшився. Збільшення періоду обороту дебіторської заборгованості говорить про те, що підприємство за більш тривалий термін отримує платежі від покупців, що веде до збільшення ризику неповернення боргів і неплатоспроможності покупців.

Період обороту (термін реалізації запасів) показує за який термін реалізуються товарно-матеріальні запаси і розраховується як:

Період про-та запасів = 360/оборот запасів.

Приклад: у 2008 році період обороту запасів становив: 360/26, 70 = 13,48 днів.

Це означає, що на даний період аналізу обсягу виробництва на підприємстві створено запасів на 13 днів.

Оцінка оборотності є найважливішим елементом аналізу ефективності, з якою підприємство розпоряджається матеріально-виробничими запасами. Прискорення оборотності супроводжується додатковим залученням коштів в оборот, а уповільнення - відволіканням коштів з господарського обороту, їх відносно більш тривалим змертвінням в запасах. Крім того, очевидно, що підприємство несе додаткові витрати по зберіганню запасів, пов'язані не тільки зі складськими витратами, а й з ризиком псування і застарівання товару.

Період обороту кредиторської заборгованості характеризує середню тривалість відстрочки платежів, що надається підприємству постачальниками.

Розраховується як:

Період обороту кред. Заборго-ти = 360/оборот кред. заборгованості

Приклад: у нашому випадку в 2008 році цей показник = 360 / 2,15 = 167,44 днів.

Чим більше цей період, тим активніше підприємство фінансує поточну виробничу діяльність за рахунок безпосередніх учасників виробничого процесу (за рахунок використання відстрочки оплати за рахунками, нормативної відстрочку зі сплати податків і т.д.).

На базі показників оборотності кредиторської, дебіторської заборгованості та запасів можна розрахувати тривалість фінансового циклу.

Фінансовий цикл починається з моменту оплати постачальникам даних матеріалів (погашення кредиторської заборгованості), закінчується в момент отримання грошей від покупців за відвантажену продукцію (погашення дебіторської заборгованості). Визначається як сума періоду обороту дебіторської заборгованості і запасів за вирахуванням періоду обороту кредиторської заборгованості. Дані наведені в таблиці 2.2

Приклад: у 2008 році в нашому випадку _інн. цикл = 100,84 + 13,48 - 167,44 = - 53,12

Чим вище тривалість фінансового циклу, тим вище потреба в оборотних коштах. Негативні значення фінансового циклу (як ми бачимо з нашого випадку) свідчать про те, що власні кошти на формування оборотних коштів не направляються.

Я проаналізувала показники оборотності і уявляю графік аналізу на основі періодів оборотів показників:

Рис.2.1. Аналіз ділової активності

Показники прибутковості (рентабельності)

Показники прибутковості (рентабельності) - найбільш поширений спосіб вимірювання успіху фірми. Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансових результатів ефективності діяльності підприємства.

У своїй роботі я проаналізувала наступні показники прибутковості на прикладі фірми "SOL S" за 2007-2008 рр..:

1) Рентабельність реалізації;

2) Рентабельність активів;

2) Рентабельність власного капіталу;

3) Продуктивність праці.

Рентабельність реалізації характеризує ефективність виробничої і комерційної діяльності і розраховується як:

Рент-ть реал-ції = Операційний прибуток (брутто) / Нетто-оборот

Приклад: у нашому випадку, в 2008 році рентабельність реалізації = 0,2 або 20%

Це показує, що з 1 лата підприємство отримує прибуток 20 сантим. 20% - це відносно низький показник рентабельності.

Рентабельність активів показує, чи має підприємство базу для забезпечення високої прибутковості власного капіталу. Даний показник відображає ефективність використання всього майна підприємства. Розраховується як:

Рентаб-ть активів = Операційний прибуток / Серед. сума активів

Серед. сума активів = валюта балансу на початок і кінець звітного періоду / 2

Приклад: у 2008 році рентабельність активів дорівнює 100896/321080 = 0,31 або 31%.

Це означає, що на 1 лат активів припадає 31 сантим прибутку. Цей показник відображає прибутковість активів, і обумовлений як ціноутворюючим політикою підприємства, так і рівнем витрат на виробництво реалізованої продукції.

Існує два основних способи підвищення рентабельності активів:

При низькій прибутковості продукції необхідно прагнути до прискорення оборотності активів і його елементів;

Низька ділова активність може бути компенсована тільки зниженням витрат на виробництво продукції або зростанням цін на продукцію, тобто підвищенням рентабельності продукції.

3) Рентабельність власного капіталу характеризує ефективність використання власного капіталу. Цей коефіцієнт є одним з найбільш важливих показників, що використовуються в бізнесі, він вимірює загальну величину доходів акціонерів. Розраховується як:

Рентаб-ть власного капіталу = Власний капітал / Нетто-оборот

Приклад: у 2008 році цей показник дорівнює 94538/503210 = 0,19 або 19%

А в 2007 році він дорівнює 166768/997177 = 0,17 або 17%. Показує, скільки прибутку припадає на 1 лат власних коштів. Ці показники відносно низькі, але в 2008 році спостерігається тенденція підвищення в порівнянні з попереднім роком.

Я справила аналіз і розрахунок показників рентабельності, помістивши їх в таблицю 3.1 і представила графік динаміки показників.

Табл.3.1. Аналіз показників рентабельності

Аналіз рентабельності підприємства

2007

2008

Рентабельність реалізації

0,18

0,2

Рентабельність активів

0,52

0,31

Рентабельність власного капіталу

0,17

0, 19

Рис. 3.1. Динаміка показників рентабельності

Показники використання фінансового важеля

Фінансовий важіль - це спосіб збільшення прибутковості (рентабельності) власного капіталу за рахунок використання кредиту.

Розглянемо дії фінансового важеля на прикладі нашого підприємства.

Для спрощення аналізу припустимо, що фірма не платить податки, і величина чистого прибутку утворюється в результаті віднімання відсотків за кредит із суми валової (брутто) прибутку.

Варіант А: Фірма формує активи за рахунок власного капіталу 300 000 латів.

Підсумок діяльності - 50 000 латів чистого прибутку.

Розрахуємо показник рентабельності (ROE) = Чистий прибуток / Власний капітал = 50 000/300 000 = 0,16 або 16%

Варіант В: Припустимо активи профінансовані наполовину власним капіталом і частково довгостроковій заборгованістю з 8% річних. Чистий прибуток колишня - 50 000 латів, тоді

ROE = 50 000 - 12 000/150 000 = 0,25 або 25%

Як видно з розрахунку двох варіантів, у другому випадку показник рентабельності вище, значить другий варіант найбільш вигідний для фірми.

Чим більше величина позикових коштів, тим довше важіль, тим вище рентабельність власного капіталу. Одночасно чим довше важіль, тим вище ризик діяльності фірми, пов'язаний з оплатою своїх зобов'язань. Тому показники використання фінансового важеля - це в першу чергу вимірювачі фінансового ризику фірми.

Існує два способи вимірювання важеля у фінансовому аналізі:

1. Визначення заходів використання боргів для фінансування активів.

2. Розрахунок показників охоплення, що вимірюють здатність фірми покрити свої борги.

До першого типу показників використання важеля належить показник боргу:

Показник боргу = Загальні пасиви (зобов'язання)

Загальні активи

Приклад: у 2008 році з балансу нашого підприємства показник боргу дорівнює 111095/208714 = 0,53

Це досить високий показник боргу. Високий показник боргу послаблює здатність фірми до майбутніх позиках. Крім того, зменшується її фінансова гнучкість, що пов'язано з розривом довіри між менеджментом та інвесторами фірми. Фірма втрачає можливість збільшувати активи шляхом зростання власного (акціонерного) капіталу з-за сумнівів потенційних інвесторів у надійності фірми. Особливо різко фінансова гнучкість зменшується в періоди криз. Тому краще мати не дуже високий показник боргу, але мати можливості отримувати нові кредити і збільшувати власний капітал.

До другого типу вимірювачів фінансового ризику відноситься показник рівня покриття відсотків. Він визначає здатність фірми оплачувати відсотки по боргу з отриманих доходів і показує, у скільки разів валовий (брутто) прибуток фірми вище витрат з виплати відсотків. Розраховується як:

Рівень покриття відсотків = Валова (брутто) прибуток

Витрати на виплату%

Приклад: у нашому випадку (з варіанта А і В) цей показник дорівнює = 50 / 8 = 6,25

Отже, фірма може 6,25 раз виплатити відсоток за рахунок валового прибутку.

Комплексні показники

Більш точні уявлення про фінансовий стан фірми дає поєднання кількох значних фінансових показників.

Одним з варіантів комплексних показників є "Z рахунки ", метод розрахунку яких вперше був запропонований Е. Альтманом." Z рахунки "використовуються для вимірювання ймовірності банкрутства фірми. При підрахунку" Z рахунків "використовуються так звані коефіцієнти Альтмана, введені автором методики.

Z = 6.51 х 1 + 3.26 х 2 + 6.76 Х 3 + 1.05 х 4,

де х 1 = Поточні активи - поточні пасиви

Загальні активи

X 2 = Сума резервів фірми

Загальні резерви

X 3 = Валовий прибуток

Загальні активи

X 4 = Вартість звичайних акцій

Загальні пасиви

6.51; 3.26; 6.76; 1.05 - коефіцієнти Альтмана (періодично вони переглядаються і уточнюються в залежності від галузевої кон'юнктури).

Якщо загальний рахунок фірми перевищує 2,6, то вона, швидше за все, має досить стійке фінансове становище, якщо рахунок менше 1,1, то організація недалека від банкрутства.

Висновки і пропозиції

Коли аналіз фінансових показників завершено, можна приступати до складання фінансових планів - довгострокового і короткострокового (бюджетів).

Метою довгострокового планування є складання прогнозу балансу і звіту про прибутки та збитки. Грунтуючись на цих планових документах, організація розробляє оперативні бюджети. Якість фінансового планування визначається рівнем бухгалтерського обліку та фінансового контролю. Фінансові звіти організації повинні включати такі ключові позиції, як прибутковість, ринкова позиція, продуктивність, використання активів, інновації. Основою короткострокового фінансового планування є складання прогнозних фінансових бюджетів економічної організації.

У результаті виконаної роботи, я провела розрахунок і аналіз, на мій погляд, найбільш важливих для підприємства "SOL S" фінансових показників. І на основі цього аналізу можна зробити наступні висновки:

1) Розрахувавши показники ліквідності можна сказати, що підприємство володіє нормальним рівнем ліквідності, але в порівнянні з попереднім роком іде тенденція до зниження, на що слід звернути увагу і намагатися підвищити цей рівень

Також ліквідність можна підвищити за рахунок зниження собівартості матеріалів, послуг.

2) Розрахувавши показники оборотності можна зробити висновок, що коефіцієнти оборотності мають тенденцію до зниження, і, відповідно, підвищується період обороту показників. Поки період обороту кредиторської заборгованості перевищує період обороту дебіторської, ці показники в нормі. Але ми бачимо, що вони низькі в порівнянні з попереднім, і це багато про говорить про те, чи потрібно намагатися збільшити цей показник. Тоді час обороту між платежами й отриманням грошей скоротиться.

3) Провівши аналіз рентабельності продажів, активів і власного капіталу можна зробити наступний висновок, що рентабельність у нормі, йде тенденція до підвищення цього рівня, крім рентабельності активів. Але необхідно і відзначити, що ці показники не великі і потрібно дотримуватися курсу збільшення цих показників.

4) З розрахунку показників фінансового важеля ми бачимо, що цей показник боргу високий, і можна зробити висновок, що фінансовий стан нестійкий у підприємства, знижується здатність фірми до майбутніх позиках. Крім того, зменшується її фінансова гнучкість, що пов'язано з розривом довіри між менеджментом та інвесторами фірми. Фірма втрачає можливість збільшувати активи шляхом зростання власного (акціонерного) капіталу з-за сумнівів потенційних інвесторів у надійності фірми. Особливо різко фінансова гнучкість зменшується в період кризи.

На основі зроблених висновків можна запропонувати наступне:

1) При вирішенні завдання підвищення ліквідності потрібно використовувати шлях оптимізації запасів сировини і матеріалів.

Ліквідність компанії також може бути поліпшена і за рахунок скорочення невиробничого споживання. Той факт, що ростуть адміністративні витрати (невиробниче споживання), дозволяє розглядати введення жорсткого контролю керівництва над надходженнями і платежами як ефективний шлях стабілізації фінансового становища компанії.

Можна також збільшити короткострокові позики підприємства, а за рахунок їх - і величини поточних активів. Якщо підприємство шляхом ефективної діяльності зуміє вкласти грошові кошти так, щоб вони принесли додатковий прибуток, то отримана прибуток дозволить збільшити оборотні кошти, а значить, поліпшити співвідношення між поточними активами і пасивами.

Або - не збільшувати оборотні кошти, а навпаки, частину їх спрямувати на погашення боргів.

2) Як показав аналіз ліквідності, на даному підприємстві відсутні в явному вигляді коштів на фінансування приросту обсягу виробництва (точніше на фінансування приросту оборотного капіталу). У той же час у компанії є резерв пов'язаних грошових коштів у вигляді дебіторської заборгованості. Найбільш реальними і ефективними шляхами підвищення абсолютної ліквідності підприємства в ситуації, що склалася є вивільнення грошових коштів, "заморожених" у вигляді дебіторської заборгованості та запасів. На практиці це означає створення чіткого зв'язку між постачальними, виробничими і збутовими службами.

3) Необхідно відзначити і невисоку рентабельність власного капіталу підприємства, пов'язану з низькою оборотністю активів і невисокою прибутковістю продажів.

Основним фактором, що забезпечує зростання прибутковості основної діяльності підприємства протягом досліджуваного періоду, є збільшення обсягу реалізації продукції. Таким чином, збільшення обсягів реалізації продукції є резервом підвищення прибутковості.

4) З розрахунку показників фінансового важеля, ми бачимо, що високий показник боргу. Щоб мати не дуже високий показник боргу, потрібно мати можливості отримувати нові кредити і збільшувати власний капітал.

Підводячи загальні підсумки, слід зазначити, що для стабілізації фінансового становища ВАТ "ВВС" і прийняття зважених управлінських рішень необхідно впровадження у процес управління фінансами підприємства процедур фінансового аналізу і планування.

Список використаної літератури

  1. Інтернет-сайт: dist - cons. Ru. Посібника. Аналіз фінансового підприємства.

  2. Стратегічне планування. Під редакцією Уткіна Е. А., М., 1998;

  3. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу, М., 1996;

  4. Друрі К. Основи управлінського обліку, М., ФС, 1998;

  5. Уткін Е.А. Фінансове управління, М., 1997.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
75.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Фінансові показники підприємства
Фінансові показники діяльності підприємства та їх оцінка
Фінансові ресурси підприємства 2 Принципи фінансового
Аналіз фінансового стану підприємства 2 Показники майнового
Показники фінансового стану підприємства ТОВ Інвест-Буд і розробка пропозицій щодо їх
Фінансові показники організації
Фінансові показники ТОВ Шлях
Найбільш поширені фінансові показники
Фінансові показники діяльності центрів відповідальності
© Усі права захищені
написати до нас