Фінансові показники підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачатиЗміст

 1. Короткий опис підприємства

  1. Аналіз структури активу підприємства

1.2 Оцінка динаміки і структури пасиву балансу

 1. Оцінка структури балансу і платоспроможності підприємства

 2. Аналіз показників ліквідності підприємства

 3. Розрахунок показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства

 4. Розрахунок показників, що характеризують ділову активність підприємства

 5. Динаміка показників рентабельності

Додаток 1

Список використаної літератури

 1. Короткий опис підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІТЦ-інфант'', утворено відповідно до чинного законодавства Республіки Білорусь і діє на підставі установчого договору та цього статуту

Учасниками товариства є:

 1. Шиманський Віктор Леонідович,

 2. Гарбаш Олег Михайлович,

 3. Жолнерчук Анатолій Миколайович.

Для забезпечення діяльності товариства за рахунок вкладів Учасників утворюється статутний фонд. Розмір частки учасника в статутному фонді підтверджується свідоцтвом.

Фірмове найменування і юридична адреса:

ТОВ "ІТЦ-інфант",

Місцезнаходження Товариства: РБ, м.Мінськ, вул. Білецького 2 / 7 - 337

Головним завданням суспільства є господарська діяльність, спрямована на отримання прибутку для задоволення соціальних і економічних інтересів членів трудового колективу та інтересів учасників товариства.

У 2009 році товариство здійснювало наступні види діяльності:

 1. Транспортне обслуговування підприємств, установ, організацій і громадян.

 2. Випуск товарів народного споживання, в тому числі будівельних матеріалів.

  1. Аналіз структури активу підприємства

Актив балансу:

Необоротні активи - це вартість перебувають у розпорядженні власних та орендованих основних засобів (будівлі, машини, обладнання, земельні ділянки і т.д.), довгострокові вкладення капіталу (позики іншим підприємствам, придбання цінних паперів на термін більше 1 року і т.д. ), а також вартість придбаних прав (на володіння землею, ресурсами тощо), програмних продуктів, ліцензій, патентів і тому подібних видів майна.

Оборотні активи - це предмети праці, які використовуються нетривалий час або споживаються протягом одного виробничого циклу, повністю переносять свою вартість на готовий продукт.

Проведемо оцінку динаміки і структури статей балансу в табличній формі (табл.1).

Табл.1 - Аналіз структури активу балансу підприємства і його основних розділів

Актив балансу

На початок періоду


На кінець періоду


Приріст (+), зниження (-)Абсолютно ..

Уд.вес (%)

Абсолютно ..

Уд.вес (%)

Абсолютно ..

Уд.вес (%)

1

2

3

4

5

6

7

1. Необоротні активи (стор.190)

261,0

35

758,179

96

+497,179

+61

1.1 Основні засоби (стор.110)

261,0

35

758,179

96

+497,179

+61

1.2 Нематеріальні. Активи (стор. 120)

-

-

-

-

-

-

1.3 Незавершені капітальні вкладення (стор. 130)

_

_

_

_

_

_

1.4 Долгосрочноие фінансові вкладення (стор.140)

_

_

_

_

_

_

1.5 Інші необоротні активи (стор.150)

_

_

_

_

_

_

2. Оборотні активи (стр.290)

475,110

65

31,733

4

-443,377

-61

2.1 запаси (стор.210)

-

-

-

-

-

-

2.1.1 виробничі та інші запаси (сума стр.211, 212, 213)

_

_

_

_

_

_

2.1.2 незавершене виробництво (стор.214)

_

_

_

_

_

_

2.1.3 витрати майбутніх періодів (стр.217)

_

_

_

_

_

_

2.1.4 готова продукція (стор.170)

-

-

-

-

-

-

2.1.5 товари відвантажені (стр.216)

-

-

-

-

-

-

2.1.6 готова продукція і товари для перепродажу (стор.215)

_

_

_

_

_

_

2.1.7 інші запаси (стор.218)

-

-

-

-

-

-

2.2 Податки з придбаним цінностям (стр.220)

_

_

_

_

_

_

2.3 Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати (стор. 230)


265,002


36_


_


-265,002-36


2.4 Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати (стор. 240)

_

_

22,138

3

+22,138

+3

2.5 Короткострокові фінансові вкладення (стор. 250)

_

_

_

_

_

_

2.6 Грошові кошти (стор. 260)

210,108

29

9,595

1

-200,513

-28

2.7 Інші оборотні активи (стор.270)

_

_

_

_

_

_

Баланс (сума стр.190 і 290)

736,110

100

789,912

100

+53,802

100

За 2009 рік відбувся приріст необоротних активів на 61% і знизилися оборотні активи на 61%. Фінансове становище не стабільне. Приріст по позаоборотних активів відбувся за рахунок переоцінки основних фондів. Зниження оборотних активів відбулося за рахунок зменшення дебіторської заборгованості, а так само зменшення питомої ваги грошових коштів з-за відсутності продукції для продажу.

Зміна структури активів підприємства на користь збільшення оборотних коштів свідчить про згортання виробничої бази.

1.2 Оцінка динаміки і структури пасиву балансу

Пасив балансу:

Власний капітал - це статутний капітал (засоби власника, спочатку вкладені в організацію підприємства), резервні фонди (по сумнівних боргах, для погашення майбутніх витрат), фонди спеціального призначення (фонди накопичення, фонд споживання, фонд курсової різниці по інвалюті, фонд переоцінки статей балансу ), резерви по сумнівних боргах, резерви майбутніх витрат і платежів, прибуток, нерозподілений прибуток, орендні зобов'язання і т.д.

Довгострокові зобов'язання - довгострокові кредити банків і довгострокові позики.

Короткострокові зобов'язання - Короткострокові кредити банків, заборгованість перед постачальниками, невиплачена заробітна плата, нараховані, але не сплачені податки, нараховані і нерозподілені дивіденди, доходи майбутніх періодів (передплата за роботи та послуги, що надаються підприємством) і т.д.

Дослідження динаміки і структури статей пасиву балансу проведемо в табличній формі (див. табл.2)

Табл. 2 - Оцінка динаміки і структури статей пасиву балансу

Пасив балансу

На початок періоду


На кінець періоду


Приріст (+), зниження (-)Абсолютно.

Уд.вес (%)

Абсолютно.

Уд.вес (%)

Абсолютно.

Уд.вес (%)

1. Джерела власних коштів (стр.390)


438,408


60


643,910


82


+205,502


+22

2. Довгострокові зобов'язання (стор. 490)

_

_

_

_

_

_

3. Короткострокові зобов'язання (стор. 590)

297,702

40

146,002

18

-151,700

-22

3.1 Позикові кошти (стр.510)

_

_

_

_

_

_

3.2 Кредиторська заборгованість підприємства перед іншими підприємствами-кредиторами (сума ряд 521, 522, 523)
178,210
24
13,378
2
-164,832
-22

3.3 Заборгованість перед бюджетом (стр.524)


66,600


9


_


_


-66,600


-9

3.4 Заборгованість із соціального страхування і забезпечення (стр.525)14,4002__-14,400-2

3.5 Заборгованість по оплаті праці (стор. 526)

38,492

5

132,624

16

+94,132

+11

3.6 Інші статті пасиву (сума ряд 527,528, 530, 540, 550, 560, 570)


_


_


_


_


_


_

Баланс (сума стр.390, 490, 590)

736,110

100,0

789,912

100,0

+53,802

100,0

Дослідження структури пасиву балансу дозволяє встановити одну з можливих причин фінансової нестійкості підприємства, призвела до його неплатоспроможності. Приріст джерел власних коштів відбувся за рахунок переоцінки основних засобів. З через важке фінансове становище, підприємство має заборгованість перед працівниками по оплаті праці.

2. Оцінка структури балансу і платоспроможності підприємства

Оцінка структури балансу і платоспроможності підприємства відповідно до існуючого законодавства здійснюється на основі коефіцієнта поточної платоспроможності і коефіцієнта забезпеченості оборотних активів власними оборотними засобами.

Оцінку структури балансу і платоспроможності підприємства проведемо в табличній формі (табл. 3).

Табл. 3 Аналіз фінансового стану підприємства ТОВ "ІТЦ-інфант" станом на 01.января 2008р.

п / п

Найменування показників

На початок періоду

На момент встановлення неплатоспроможності

Норматив коефіцієнта

1

2

3

4

5

1.

Коефіцієнт поточної ліквідності К1 = (стр.290-стр.217) / (стр.590-стр.540-550-560)

1,6

0,2

Див. Додаток В 1,7

2.

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

К2 = (стр.390 + стр.550 + стр.560-стр.190) / стр.290


0,4


-3,6

Див. Додаток В 0,3

3.

Коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами на кінець звітного періоду К3 = (стр.490 + стр.590-стр.550-стр.560) / стр.299

0,40

0,18

Не більше 0,85

Структура балансу визнається незадовільною, а організація неплатоспроможною за наявності таких умов:

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами характеризує наявність власних оборотних коштів у підприємства, необхідних для його фінансової стійкості. Він показує, яка частина власного капіталу вкладена у найбільш мобільні активи. У нашому випадку коефіцієнт забезпечення оборотних засобів власними джерелами прийняв негативне значення, що означає відсутність у підприємства чистого оборотного капіталу, тобто невиконання мінімального умови фінансової стійкості.

Даний показник характеризує здатність підприємства розрахуватися за своїми фінансовими зобов'язаннями після реалізації всіх активів.

3. Аналіз показників ліквідності підприємства

Стійкий стан характеризується насамперед постійною наявністю в необхідних розмірах грошових коштів на рахунках у банках, відсутністю простроченої заборгованості, раціональним обсягом і структурою оборотних коштів, їх оборотністю, збільшенням випуску продукції, зростанням прибутку, підтримкою рівня рентабельності і т.п.

При аналізі фінансового стану, платоспроможності визначають спеціальні коеефіціенти, значення яких порівнюються із загальноприйнятими стандартними величинами, або з середньогалузевими нормативами, а також аналізується їх динаміка.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину короткострокової заборгованості підприємство може погасити найближчим часом.

Проміжний коефіцієнт ліквідності відображає прогнозовані платіжні можливості підприємства за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.

Табл. 4-Аналіз показників ліквідності підприємства

Показники

Розрахунок

На початок періоду

На момент встановлення неплатоспроможності

Норматив коефіцієнта (див. Додаток 2)

1. Коефіцієнт поточної ліквідності (загальний коефіцієнт покриття)

(Стр.290-стр.217) / (стор. 590-стор. 540-стр.550-стр.560)


1,6


0,2

Див. Додаток 2

1,7

2. Проміжний коефіцієнт покриття

(Стр.216 +215 + стор.250 + стр.260) / (стр590-стр.540-стр.550-стр.560)


0,7


0,1

Не менш 0,5-0,7

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Стр.260 + стор.250) / (стр590-стр.540-стр.550-стр.560)

0,7

0,1

Не менш 0,2-0,25

Так як відношення поточних активів до короткострокової заборгованості менше мінімально безпечної величини, це означає, що за зовнішніми зобов'язаннями, нічим платити.

Низький коефіцієнт ліквідності балансу зобов'язує підприємство вживати заходів щодо зміцнення фінансового становища шляхом мобілізації коштів, позапланово абстрактних в оборотні активи.

4. Розрахунок показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства

Фінансові коефіцієнти дозволяють аналізувати тенденції зміни фінансової стійкості підприємства.

Табл. 5 - Розрахунок показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства

Показники

Розрахунок

Значення

Гранично допустиме значення
На початок

На кінець


1

2

3

4

5

1. Чистий оборотний капітал

Стр.290-стр.590

177,408

-114,269

Негативне значення свідчить про дефіцит оборотних коштів

2. Коефіцієнт автономії

(Стор. 390 + стр.550 + стр.560) / стор 299

0,1

0,8

Не менш 0,3-0,6

3. Коефіцієнт стійкості економічного зростання

Пч / СКср = ((Стр.130ф.2-стр.140ф.2-стр.150ф.2/стр. 390ф.1ср

-0,8 0,2

Проаналізовано динаміку та значення у аналогічних підприємств


4. Частка позикового капіталу у власному капіталі

(Стр.490 + стр.590-стр.550-стр.560) / (стр.390 + стр.550 + стр.560)

0,7

0,2

Не більше 0,5-0,7

Показник чистого оборотного капіталу дорівнює -114,269, це свідчить про те, що. У даного підприємства поточні активи перевищують поточні пасиви, то мова йде про дефіцит оборотного капіталу.

Ступінь фінансової незалежності підприємства від кредиторів показує коефіцієнт автономії, який характеризує частку власного капіталу у майні підприємства. Теоретично достатнім значенням цього коефіцієнта є 0,3-0,6, а в нашого підприємства даний коефіцієнт дорівнює 0,8. Цей коефіцієнт показує, яка частка власних коштів у загальній вартості майна підприємства. Якщо частка джерел власних коштів складає 50% і більше, то вважають, що у підприємства стабільний фінансовий стан, так як, продавши половину майна, підприємство зможе погасити свої боргові зобов'язання.

Однак такий підхід не зовсім виправданий. Розширення обсягу виробництва при забезпеченості збуту за рахунок залучення додаткових позикових коштів вигідно підприємству, так як відсоток підприємницької прибутку вище, ніж позичковий відсоток. На різницю між цими відсотками збільшується підприємницький дохід, і, отже, зростає ефективність використання власних коштів.

Коефіцієнт стійкості економічного зростання характеризує стабільність одержання прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, в даному випадку коефіцієнт стійкості економічного зростання дорівнює 0,2.

Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу показує частку фінансових зобов'язань підприємства у величині його власного капіталу. Цей коефіцієнт показує розмір позикових коштів на 1 руб. Власних коштів, тобто яка частина майна підприємства фінансується кредиторами.

Коефіцієнт, що дорівнює 0,2 означає, що на кожні 100 рублів власного капіталу припадає 20 рублів позикового капіталу. Зниження цього показника свідчить про зменшення залежності даної організації від позикового капіталу.

5. Розрахунок показників, що характеризують ділову активність підприємства

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства включає як обязательниз елементів вивчення, по-перше, зміни кожного показника за поточний аналізований період, по-друге, вивчення структури відповідних показників і їх змін, по-третє, необхідно, хоча б у самому Узагальнення вигляді, проаналізувати динаміку змін показників фінансових результатів за ряд звітних періодів.

Вихідна база для аналізу інформація міститься в поданій до балансу формі № 2 "Звіт про прибутки і збитки".

Табл. 6 - Розрахунок середньорічної вартості активів

Найменування показника

Величина показника, млн.руб.

Середньорічна вартість активів підприємства (стр.299ф.1)

763, 011

Середньорічна вартість оборотних засобів (стр.290ф.1)

253, 422

Середньорічна вартість матеріальних запасів (стр.210ф.1)

0

Середньорічна вартість дебіторської заборгованості (стр.230 +240 ф.1)

143, 570

Середньорічна вартість кредиторської заборгованості (стр.520)

221, 852

Середньорічна вартість грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень (стор.250 +260 ф.1)

109, 852

Середньорічна вартість власного капіталу (стр.390ф.1)

541, 159

Середньорічна вартість основних засобів (стр.110ф.1)

509, 590

Середньорічна вартість нематеріальних активів (стр.120ф.1)

0

Коефіцієнт оборотності майна підприємства:

Както. (А.П.) = ВР / Сакт.ср. = 4447,193 / 763,011 = 5,8 както. (П.п) = ВР / Сакт.ср .= 31572,073 / 763,011 = 41,4

де ВР - виручка від реалізації (стр.010ф.2);

Сакт.ср. - середньорічна вартість майна (активів),

Сакт.ср. = (Сакт.н.г. + Сакт.к.г.) / 2 = (736,110 +789,912) / 2 = 763,011

де Сакт.н.г. , Сакт.к.г - вартість активів на початок і на кінець року відповідно, (стр.299ф.1).

Оборотність оборотних активів:

Коб (А.П.) = ВР / Соб.ср. = 4447,193 / 253,422 = 17,5 Коб. (П.п.) = ВР / Соб.ср. = 31572,037 / 253,422 = 124,6

Соб.ср - середньорічна вартість оборотних коштів;

Соб.ср. = (Соб.н.г. + Соб.к.г.) / 2 = (475,110 +31,733) / 2 = 253,422

Соб.н.г. , Соб.к.г - відповідно оборотні кошти на початок і кінець аналізованого періоду (стр.290ф.1)

Оборотність матеріальних запасів:

Коб .= ВР / Смз.ср. = 0

Смз.ср - середньорічна вартість матеріальних запасів;

Соб.ср. = (Смз.н.г. + Смз.к.г.) / 2 = 0

Смз.н.г. , Смз.к.г - відповідно матеріальні запаси на початок і кінець аналізованого періоду (стр.210ф.1) = 0

Оборотність дебіторської заборгованості:

Коб (А.П.) = ВР / Сдз.ср. = 4447,193 / 143,570 = ​​31 Коб (п.п.) = ВР / Сдз.ср. = 31572,073 / 143,570 = ​​220

Сдз.ср - середньорічна вартість дебіторської заборгованості;

Сдз.ср. = (Сдз.н.г. + Сдз.к.г.) / 2 = (265,0 +22,138) / 2 = 143,570

Сдз.н.г. , Сдз.к.г - відповідно дебіторська заборгованість на початок і кінець аналізованого періоду (сума стр.230, 240ф.1)

Оборотність кредиторської заборгованості:

ККЗ (А.П) = ВР / Скз.ср. = 4447,193 / 221,852 = 20 ККЗ (п.п) = ВР / Скз.ср. = 31572,073 / 221,852 = 142,3

Скз.ср - середньорічна вартість кредиторської заборгованості;

Скз.ср. = (Скз.н.г. + Скз.к.г.) / 2 = (297,702 +146,002) / 2 = 221,852

Скз.н.г. , Скз.к.г - відповідно кредиторська заборгованість на початок і кінець аналізованого періоду (стр.520ф.1)

Оборотність ден. коштів і короткострокових фінансових вкладень:

Коб (А.П) = ВР / Сдс.ср. = 4447,193 / 109,852 = 40,5 Коб (п.п) = ВР / Сдс.ср. = 31572,073 / 109,852 = 287,4

Сдс.ср - середньорічна вартість грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень:

Сдс.ср. = (Сдс.н.г. + Сдс.к.г.) / 2 = (210,108 +9,595) / 2 = 109,852

Сдс.н.г. , Сдс.к.г - відповідно денежн. засоби і краткоср. фін. вкладення на початок і кінець аналізованого періоду (сума стр.260, 250ф.1)

Оборотність власного капіталу:

Коб (А.П.) = ВР / Соб.ср. = 4447,193 / 54,159 = 8,2 Коб (п.п.) = ВР / Соб.ср. = 31572,073 / 541,159 = 58,3

Сск.ср - середньорічна вартість власного капіталу;

Соб.ср. = (Сск.н.г. + Сск.к.г.) / 2 = (438,408 +643,910) / 2 = 541,159

Сск.н.г. , Сск.к.г - відповідно власний капітал на початок і кінець аналізованого періоду (стр.390ф.1)

Оборотність основних засобів і нематеріальних активів:

Коб (А.П.) = ВР / Сок.ср. = 4447,193 / 509,590 = 8,7 Коб (п.п.) = ВР / Сок.ср. = 31572,073 / 509,590 = 62

Сок.ср - середньорічна вартість основних засобів і нематер. активів;

Сок.ср. = (Сок.н.г. + Сок.к.г.) / 2 + (Сна.н.г. + Сна.к.г.) / 2 = (261,0 +758,179) / 2 +0 = = 509,590

Сок.н.г. , Сок.к.г - відповідно основні засоби на початок і кінець аналізованого періоду (стр.110ф.1);

Сна.н.г. + Сна.к.г відповідно нематеріальні активи на початок і кінець аналізованого періоду (стр.120ф.1) = 0

Тривалість обороту в днях:

П = 1 * Т / К

де Т - кількість днів в аналізованому році = 365

К - коефіцієнт оборотності аналізованих засобів

Табл. 7 - Розрахунок показників, що характеризують ділову активність підприємства

Найменування показника

Величина показника в аналізованому періоді

Величина показника за попередній період

Зміна (+, -)

1

2

3

4

Коефіцієнт оборотності майна

5,8

41,4

-35,6

Тривалість одного обороту майна

62,9

8,8

+54,1

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

17,5

124,6

-107,1

Тривалість одного обороту оборотних коштів, днів

20,9

2,9

+18

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів

0

0

0

Тривалість одного обороту матеріальних запасів, днів

0

0

0

Коефіцієнт оборотності грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень

40,5

287,4

-246,9

Тривалість одного обороту грошових коштів і короткострокових фінансових, днів

9

1,3

+7,7

Оборотність власного капіталу

8,2

58,3

-50,1

Тривалість одного обороту власного капіталу, днів

44,5

6,3

+38,2

Оборотність основних засобів і нематеріальних активів

8,7

62

-53,3

Тривалість одного обороту основних засобів та нематеріальних активів

42

5,9

+36,1

Показники фінансових результатів характеризують ефективності господарювання підприємства. Найважливішим серед них є показники прибутку. Дане підприємство є збитковим, значить можна зробити висновок про відсутність джерела поповнення власних коштів для ведення нормальної господарської діяльності. Спрямування прибутку на споживання можна розглядати як резерв поповнення оборотних коштів і погашення заборгованості.

Результативність фінансово-господарської діяльності комерційної організації в звітному періоді може оцінюватися по різних напрямах. Наведемо основні: прибутковість, динамічність розвитку, ефективність використання ресурсів і ринкова активність.

Прибуток і обсяг реалізованої продукції знаходиться в прямій залежності від швидкості оборотності оборотних коштів. Показники оборотності дуже важливі для комерційної організації:

 • Від швидкості обороту коштів залежить розмір річного обороту: комерційна організація з більш високою швидкістю обороту може обійтися меншим оборотним капіталом. У нашому випадку всі коефіцієнти оборотності аналізованого періоду знизилися в порівнянні з попереднім періодом.

 • З розмірами обороту, а отже, з оборотністю пов'язана відносна величина витрат умовно-постійного характеру, чим більше оборотність, тим менша собівартість одиниці продукції.

Економічна інтерпретація показників оборотності:

 • Оборотність в оборотах указує середнє число оборотів коштів, вкладених в активи даного виду, в аналізованому періоді, тобто скільки разів у середньому в звітному періоді оберталися фінансові ресурси, вкладені в ці активи;

 • Оборотність в днях зазначає тривалість одного обороту коштів, вкладених в активи даного виду, тобто скільки в середньому днів грошові кошти були омертвлені в цих активах.

6. Динаміка показників рентабельності

Для оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства, його вигідності визначають ряд показників рентабельності. Зазначені показники рентабельності повинні розраховуватися окремо до прибутку від реалізації товарів, до прибутку від іншої реалізації, до балансового і чистого прибутку. Це дозволяє вивчити вплив складових частин прибутку на рентабельність роботи підприємства.

Рентабельність сукупного капіталу:

Ракт.ч (А.П.) = Пч / Сакт.ср. * 100 = -346,919 / 763,011 * 100 = -45,5

Ракт.б (А.П) = Пб / Сакт.ср. * 100 = -346,919 / 763,011 * 100 = -45,5

Ракт.р (А.П.) = Пр / Сакт.ср. * 100 = -346,919 / 763,011 * 100 = -45,5

Ракт.ч (п.п.) = Пч / Сакт.ср. * 100 = 111,772 / 763,011 * 100 = 14,6

Ракт.б (п.п) = Пб / Сакт.ср. * 100 = 138,659 / 763,011 * 100 = 18,2

Ракт.р (п.п.) = Пр / Сакт.ср. * 100 = 138,659 / 763,011 * 100 = 18,2

де Пч, Пб, Пр - відповідно чистий (стор. 160), балансова (стр.130ф.2), прибуток від реалізації (стр.050ф.2).

Рентабельність сукупного капіталу характеризує ефективність використання всього майна підприємства. У нашому випадку показник дуже сильно знизився, то це свідчить про відсутність попиту на продукцію підприємства і про перенакоплении активів.

Рентабельність власного капіталу:

Рск. (А.П.) ч = Пч / Сскср * 100 = -346,919 / 541,159 * 100 = -64,1

Рск. (А.П.) б = Пб / Сскср * 100 = -346,919 / 541,159 * 100 = -64,1

Рск. (А.П.) р = Пр / Сскср * 100 = -346,919 / 541,159 * 100 = -64,1

Рск. (П.п.) ч = Пч / Сскср * 100 = 111,772 / 541,159 * 100 = 20,7

Рск. (П.п.) б = Пб / Сскср * 100 = 138,659 / 541,159 * 100 = 25,6

Рск. (П.п.) р = Пр / Сскср * 100 = 138,659 / 541,159 * 100 = 25,6

де Сскср-середньорічна вартість джерел власних коштів.

Рентабельність власного капіталу показує ефективність використання власного капіталу. Дане підприємство не має власного капіталу.

Рентабельність продажів:

Рпродажч. (А.П.) = Пч / ВР * 100 = -346,919 / 4447,193 * 100 = -7,8

Рпродажб. (А.П.) = Пб / ВР * 100 = -346,919 / 4447,193 * 100 = -7,8

Рпродажр. (А.П.) = Пр / ВР * 100 = -346,919 / 4447,193 * 100 = -7,8

Рпродажч. (П.п.) = Пч / ВР * 100 = 111,772 / 4447,193 * 100 = 0,4

Рпродажб. (П.п.) = Пб / ВР * 100 = 138,659 / 4447,193 * 100 = 0,4

Рпродажр. (П.п.) = Пр / ВР * 100 = 138,659 / 4447,193 * 100 = 0,4

Табл. 8 - Динаміка показників рентабельності

Найменування показників

Величина показника в аналізованому періоді

Величина показника в попередньому періоді

Зміна (+,-)

Рентабельність сукупного капіталу, обчислена

 • За чистого прибутку

 • За балансового прибутку

 • За прибутком від реалізації


-45,5

-45,5

-45,514,6

18,2

18,2


-60,1

-63,7

-63,7

Рентабельність власного капіталу, обчислена

 • з чистого прибутку

 • за балансовою прибутку

 • з прибутку від реалізації-64,1

-64,1

-64,120,7

25,6

25,6-84,8

-89,7

-89,7

Рентабельність продажів, обчислена

 • з чистого прибутку

 • за балансовою прибутку

 • з прибутку від реалізації


-7,8

-7,8

-7,8


0,4

0,4

0.4


-8,2

-8,2

-8.2

У зв'язку з тим, що головний постачальник продукції (Цегельний завод г.п. Радошковіч) припинив поставки для ТОВ «ІТЦ-інфанти», то розглянута фірма не має товарів (будівельних матеріалів) для подальшої їх реалізації.

У зв'язку з цим прибуток від торговельно-закупівельної діяльності в порівнянні з попереднім періодом знизилася до від'ємного значення.

Але як тільки перераховані вище проблеми будуть усунені, підприємство зможе підвищити рентабельність і функціонувати на високому рівні.

Додаток 1

Таблиця 1 - Нормативні значення коефіцієнтів платоспроможності, диференційовані по галузях народного господарства

п / п

Галузь народного господарства

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

1

Промисловість

1,7

0,3

2.

Сільське господарство

1,5

0,3

3.

Транспорт

1,3

0,2

4.

Зв'язок

1,1

0,15

5.

Будівництво

1,2

0,15

6.

Торгівля і громадське харчування

1,0

0,1

7.

Матеріально-технічне постачання та збут

1,1

0,15

8.

Побутове обслуговування населення

1,1

0,1

9.

Житлово-комунальне господарство

1,1

0,3

10

Наука і наукове обслуговування

1,15

0,2

11

По інших галузях народного господарства

1,7

0,3

Список використаної літератури

 1. Методичні матеріали до контрольної роботи з курсу "Фінанси підприємства" для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання БДУІР / Укл. Т.В. Єлецьких. -Мн.: БДУІР, 2002

 2. Дж.К.Ван Хорн Основи управління фінансами. М. Фінанси і статистика, 1996

 3. Павлова Л. Фінансовий менеджмент. Підручник М. 1995

 4. Джей К. Шим, Джоел Г. Сігел Фінансовий менеджмент,-М. 1996

 5. Роберт Н. Холт Основи фінансового менеджменту, Справа, М., 1993


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
131.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Фінансові показники діяльності підприємства та їх оцінка
Фінансові показники підприємства Роль фінансового
Фінансові показники організації
Найбільш поширені фінансові показники
Фінансові показники ТОВ Шлях
Фінансові показники діяльності центрів відповідальності
Показники прибутку Фінансові ризики та їх класифікація
Фінансові показники діяльності підприємств західносибірських регіону
Фінансові плани підприємства
© Усі права захищені
написати до нас