Фінансові механізми управління формуванням та використанням прибутку будівельної організації

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРИБУТКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

1.1 Поняття, значення прибутку в діяльності організації

1.2 Порядок формування «Звіту про фінансові результати»

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «Будівельник»

2.1 Коротка характеристика компанії

2.2 Аналіз формування прибутку

2.3 Факторний аналіз формування чистого прибутку

2.4 Аналіз рентабельності будівельного підприємства

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ВИСНОВОК

СПИСОК ІСПЛЬЗУЕМОЙ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

В умовах ринкових відносин підприємство повинне прагнути до отримання максимального прибутку, тобто до такого її обсягу, який дозволяв би підприємству не тільки міцно утримувати позиції збуту на ринку своєї продукції, а й забезпечувати динамічний розвиток його виробництва в умовах конкуренції. Актуальність даної теми підкреслюється тим, що за останні роки попит на нерухомість достатньо знизився, будівельні підприємства продовжують працювати, малорентабельне з низькою прибутком.

Будівельні підприємства зацікавлені в максимізації доходу при скороченні витрат, зниження собівартості будівництва, тому що від цього в більшій мірі залежить їхня фінансова стійкість і положення на ринку житла, саме тому управління прибутком має важливе значення для будь-якого підприємства. Умови господарювання змінилися таким чином, що будівельні підприємства змушені вирішувати не тільки завдання фінансування своєї діяльності, але і стратегічного планування і прогнозування реалізації побудованих об'єктів, маркетингової діяльності і т.д. У зв'язку з цим роль ефективного аналізу фінансово-господарської діяльності в роботі підприємств постійно зростає, тому забезпечення ефективного функціонування організацій вимагає економічно грамотного управління їх діяльністю, яке багато в чому визначається умінням її аналізувати.

Значний внесок у розробку даної теми внесли Крилов Е.І, Ковальов В.В., Степанов І.С., Чистов Л.М. та ін

Використання розроблених заходів зниження витрат і оптимізації прибутку дозволить підприємству підвищити ефективність прийнятих рішень, тим самим поліпшивши його економічний стан.

Метою роботи є розробка заходів з управління формуванням та використанням прибутку підприємства. Для досягнення даної мети потрібно було вирішити такі завдання:

- Розкрити сутність та значення прибутку в діяльності організації;

- Розглянути порядок формування звіту про прибутки та збитки;

- Провести аналіз фінансових результатів діяльності будівельної організації;

- Зробити узагальнення і висновки в ході отриманого аналізу; - розробити методи підвищення прибутку організації. Предмет досліджень дослідження є

Об'єкт ж дослідження - будівельна компанія ТОВ «Будівельник».

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРИБУТКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

1.1 Поняття, значення прибутку в діяльності організації

В умовах економіки ринкового типу основа економічного розвитку будівельної організації - прибуток, що виступає показником ефективності роботи організації, джерелом її життєдіяльності. Зростання прибутку створює фінансову основу для забезпечення виробничої діяльності організації власними фінансовими ресурсами, здійснення розширеного відтворення і задоволення соціальних і матеріальних потреб трудових колективів. У зміна її суми виявляються всі сторони діяльності організації:

1) зниження або збільшення обсягів виробництва і продажу товарів, продукції, робіт, послуг;

2) ефективне або неефективне використання ресурсів (матеріальних, трудових, основних фондів та ін), якими володіє організація;

3) цінова політика на ринках збуту для боротьби з конкурентами;

4) ефективність фінансових операцій (з грошовими коштами, цінними паперами);

5) ефективність угод з майном;

6) ефективність участі у діяльності інших організацій;

7) ефективність управління дебіторською заборгованістю;

8) наявність або відсутність збитків від безгосподарності (штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів з контрагентами, відшкодування збитків, заподіяних іншими організаціями, і т.д.). [11, 245]

Таким чином, показники прибутку стають найважливішими для оцінки виробничої та фінансової діяльності підприємства. Вони характеризують ступінь його ділової активності та фінансового благополуччя. Класифікація прибутку представлена ​​на рис. 1.1.Рис. 1.1. Класифікація прибутку

Відповідно до Положення з бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації» (ПБУ 4 / 99), затвердженим наказом Мінфіну РФ від 6 липня 1999 р. № 43н, а також уточненнями 2003 р., введена бухгалтерська звітність організацій, підприємств, в тому числі і форма № 2 «Звіт про прибутки і збитки». У цій формі представлені різні види прибутку, які використовуються в даний час:

 • валовий прибуток;

 • прибуток від продажів;

 • бухгалтерський прибуток (прибуток до оподаткування);

 • чистий прибуток.

Валовий прибуток за економічним змістом близька до показника маржинального доходу. Вона розраховується як різниця між виторгом від продажу товарів, продукції, робіт, послуг і собівартістю проданих товарів, продукції, робіт, послуг.

Прибуток від продажів - це фінансовий результат від основної діяльності організації. Цей показник можна розрахувати двома способами:

1) прибуток від продажів = прибуток від продажів - собівартість проданих товарів, продукції, послуг та робіт - комерційні витрати - управлінські витрати;

2) прибуток від продажів = валовий прибуток - комерційні витрати - управлінські витрати.

Бухгалтерський прибуток (прибуток до оподаткування) - це зведений фінансовий результат від усіх видів діяльності організації. Цей показник розраховується наступним чином: бухгалтерський прибуток = = прибуток від продажів + відсотки до отримання - відсотки до сплати + доходи від участі в інших організаціях + інші доходи - інші витрати.

Чистий прибуток (ПП) - це частина бухгалтерського прибутку (БП), що залишається в розпорядженні організації після нарахування поточного податку на прибуток (ТНС), а також з урахуванням відстрочених податкових активів (ВПА) і відстрочених податкових зобов'язань (ВПЗ). Чистий прибуток визначається за наступною формулою:

ЧП = БП + ВОНА - ВОНО - ТПН (1)

У залежності від етапу інвестиційного процесу розрізняють кошторисну, планову та фактичну прибуток.

Під кошторисної прибутком розуміється прибуток, визначена в процесі розробки проектно-кошторисної документації.

Кошторисна прибуток - сума коштів, необхідних для покриття окремих (загальних) витрат будівельно-монтажних організацій на розвиток виробництва, соціальної сфери та матеріальне стимулювання.

У будівництві кошторисна прибуток має специфічну назву - планові накопичення. Планові накопичення визначаються нормативним методом у відсотках від прийнятої бази обчислення. У якості бази в даний час застосовують фактичну величину коштів на оплату праці робітників-будівельників, а також робітників, які обслуговують будівельні машини і механізми, або кошторисну собівартість будівельно-монтажних робіт. Кошторисний рівень прибутку визначається у розмірі 50% від коштів на оплату праці, або 12% від собівартості будівельно-монтажних робіт, тобто забезпечує будівельно-монтажним організаціям можливість мати мінімальний розмір грошових коштів, необхідних для їх успішного функціонування, що йдуть на сплату податку на прибуток, здійснення розвитку виробництва, стимулювання праці працівників та інші цілі.

В умовах розвитку ринкових відносин в залежності рівня розвитку економіки нормативи по визначенню планових накопичень можуть періодично змінюватися.

Планова прибуток являє собою прогноз прибутку будівельної організації, що складається при розробці бізнес-плану. Планова прибуток від виконання будівельно-монтажних робіт складається з наступних складових: суми планових накопичень, передбачених у кошторисі, та планової економії витрат від зниження собівартості будівельно-монтажних робіт, яка планується на основі ефекту від розроблених організаційно-технічних заходів. Визначення розміру планового прибутку (П пл) від виконання (здачі) робіт проводиться за наступними формулами:

П пл = ПН + Е + К, (2)

де ПН - планові накопичення (кошторисна прибуток);

Е - планова економія від зниження собівартості робіт за період будівництва об'єкта;

К - компенсації, отримані від замовника;

П пл = (С БМР + К) - СС пл, (3)

де С БМР - кошторисна вартість робіт;

СС пл - кошторисна собівартість робіт.

Планова прибуток може визначатися як по окремих об'єктах і виконуваних робіт, так і в цілому по будівельно-монтажної організації.

Планова прибуток в цілому по організації розраховується як сума прибутку від здачі робіт замовникам, виконаних власними силами, і від реалізації послуг підсобних виробництв і допоміжних господарств.

Фактичний прибуток (Пф) від здачі виконаних робіт замовникам визначається як різниця між виручкою від їх реалізації без податку на додану вартість і витратами на їх виробництво і реалізацію (фактична собівартість будівельно-монтажних робіт) за формулою:

П ф = Д ц - ПДВ - СС ф, (4)

де Д ц - договірна ціна;

ПДВ - податок на додану вартість;

СС ф - фактична собівартість виконаних робіт.

Для більшості підприємств основне джерело прибутку пов'язане з його виробничою і підприємницькою діяльністю. Ефективність його використання залежить від знання кон'юнктури ринку і вміння адаптувати розвиток виробництва до постійно мінливої ​​кон'юнктури. Величина прибутку залежить від правильності вибору виробничого профілю підприємства з випуску продукції (вибір продуктів, що користуються стабільним або високим попитом); від створення конкурентоспроможних умов продажу своїх товарів і надання послуг (ціна, строки поставки, обслуговування покупців, післяпродажне обслуговування і т.д.) ; від обсягів виробництва (чим більший обсяг виробництва, тим більше маса прибутку); від зниження витрат виробництва.

Крім виробничої та підприємницької діяльності джерелом утворення прибутку підприємства може бути його монопольне становище з випуску тієї чи іншої продукції або унікальності продукту. Це джерело підтримується за рахунок постійного вдосконалення технології, оновлення продукції, що, забезпечення її конкурентоспроможності. [17. 352]

На зміну прибутку впливають дві групи чинників: зовнішні і внутрішні. До зовнішніх факторів відносяться природні умови; транспортні умови; соціально-економічні умови, рівень розвитку зовнішньоекономічних зв'язків; ціни на виробничі ресурси та ін

Внутрішніми факторами зміни прибутку можуть бути основні фактори (обсяг продажу, собівартість продукції, структура продукції і витрат, ціна продукції); неосновні фактори, пов'язані з порушенням господарської дисципліни (неправильне встановлення цін, порушення умов праці і якості продукції, що ведуть до штрафів і економічних санкцій та ін.)

При виборі шляхів збільшення прибутку орієнтуються в основному на внутрішні чинники, що впливають на величину прибутку. Збільшення прибутку підприємства може бути досягнуто за рахунок:

-Збільшення випуску продукції;

-Поліпшення якості продукції;

-Продажу зайвого устаткування та іншого майна або здачі його в оренду;

-Зниження собівартості продукції за рахунок більш раціонального використання матеріальних ресурсів, виробничих потужностей і площ, робочої сили і робочого часу;

-Диверсифікації виробництва;

-Розширення ринку продажу і т.д.

Розподіл прибутку

Принцип розподілу прибутку будівельної організації можна представити наступним чином:

- Прибуток, одержуваний організацією в результаті фінансово-господарської діяльності, розподіляється між державою і організацією;

- Прибуток державі надходить до відповідних бюджетів у вигляді податків і зборів. Склад і ставки податків, порядок їх обчислення і внесків до бюджету встановлюються законодавчо;

- Прибуток, що залишається, в розпорядженні організації після оподаткування, називається чистим прибутком, і її в першу чергу спрямовують на інвестицію, на приріст основного й оборотного капіталу, на покриття збитків минулих років і відрахувань у резервний капітал, а також на виплату дивідендів, доходів і видатків соціального характеру.

Укрупнено принцип розподілу прибутку можна представити у вигляді схеми.

В умовах розвитку ринкових відносин держава не встановлює яких-небудь нормативів розподілу прибутку, але через порядок надання податкових пільг стимулює напрямок прибутку на капітальні вкладення виробничого та невиробничого характеру, на благодійні цілі, фінансування природоохоронних заходів, витрат з утримання об'єктів і закладів соціальної сфери та ін .

Розподіл чистого прибутку - один з напрямів внутрішньофірмового планування. На першому етапі відповідно до законодавства РФ і установчими документами будівель но організація, якщо це передбачено статутом організації, формує резервний фонд, за рахунок якого покриваються збитки та інші непередбачені витрати, виплачуються дивіденди при нестачі прибутку, а при ліквідації організації погашається кредиторська заборгованість.

Після відрахування чистого прибутку в резервний фонд будівельна організація (власників майна або збори акціонерів) незалежно від організаційно-правової форми формує фонди споживання і накопичення.

За рахунок коштів фонду накопичення здійснюються такі витрати, як:

- Будівництво об'єктів виробничого призначення, реконструкція, технічне переозброєння основних і підсобних виробництв;

- Модернізація обладнання, придбання будівельних машин, устаткування, транспортних засобів та інших засобів виробництва;

- Освоєння нової техніки і технологій виробництва будівельно-монтажних робіт;

- Витрати на науково-дослідні, проектні, конструкторські та технологічні роботи;

- Будівництво житла та об'єктів соціально-культурної сфери;

- Здійснення капітальних природоохоронних заходів;

- Розвиток підсобно-допоміжного господарства;

- Погашення довгострокових позик банків і відсотків за ними;

- Внески в якості внесків засновників у статутний капітал інших підприємств;

- Відрахування у вертикально інтегровані компанії, до складу яких входить організація;

- Придбання цінних паперів інших підприємств і витрати, пов'язані з випуском і розповсюдженням цінних паперів;

- Інші витрати, пов'язані з використанням прибутку на розвиток.

Кошти фонду споживання витрачаються на різні соціально спрямовані виплати. Зокрема, до таких витрат належать:

- Витрати на матеріальне заохочення, преміювання, одноразова допомога працівникам організації;

- Видатки на безплатне харчування, компенсацію вартості харчування, лікування, культурно-оздоровчі заходи для працівників і членів їх сімей;

- Витрати на навчання, надання допомоги навчальним закладам, на утримання об'єктів громадського харчування, охорони здоров'я, культури, відпочинку та спорту;

- Витрати на утримання перебувають на балансі будівельник ної організації установ охорони здоров'я, народної освіти, культури і спорту, дитячих дошкільних установ;

- Відрахування на утримання апарату управління об'єднань, асоціацій, концернів та інших вищих органів управління;

- Відшкодування витрат понад встановлені норми при направленні працівників для виконання монтажних, налагоджувальних і будівельних робіт, за рухомий і роз'їзний характер їх діяльності, за виробництво робіт вахтовим методом;

- Відшкодування витрат на відрядження понад встановлені норми;

- Страхування працівників організації (крім обов'язкового соціального та медичного страхування);

- Інші соціальні витрати.

Для оцінки результативності та економічної доцільності діяльності підприємства недостатньо лише визначити абсолютні показники. Більш об'єктивну картину можна отримати за допомогою показників рентабельності. Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансових результатів і ефективності діяльності підприємства.

Показники рентабельності використовують для порівняльної оцінки ефективності роботи окремих підприємств і галузей, що випускають різні обсяги та види продукції. Ці показники характеризують отриманий прибуток по відношенню до затрачених виробничих ресурсів. Найбільш часто використовуються такі показники, як рентабельність продукції та рентабельність виробництва.

Рентабельність продукції (Норма прибутку) - це відношення загальної суми прибутку до витрат виробництва і реалізації продукції (відносна величина прибутку, що припадає на 1 крб. Поточних витрат):

де Ц - Ціна одиниці продукції; З - Собівартість одиниці продукції.

Рентабельність виробництва (загальна) показує відношення загальної суми прибутку до середньорічної вартості основних і нормованих оборотних засобів (величину прибутку в розрахунку на 1 крб. виробничих фондів):

де П - Сума прибутку; ОС ср - Середньорічна вартість основних засобів; ОБС ср - Середні за рік залишки оборотних коштів.

Цей показник характеризує ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства, відображаючи при якій величині використаного капіталу отримана дана маса прибутку.

За допомогою рентабельності продукції оцінюють ефективність виробництва окремих видів виробів, а рентабельність виробництва, або загальна, балансова рентабельність, є показником ефективності роботи підприємства (галузі) в цілому.

Підвищенню рівня рентабельності сприяють, збільшення маси прибутку, зниження собівартості продукції, поліпшення використання виробничих фондів. Показники рентабельності використовують при оцінці фінансового стану підприємства.

1.2 Порядок формування Звіту про прибутки та збитки

Звіт про прибутки та збитки це документ, який розкриває фінансові результати діяльності організації за звітний період. Звітним періодом зізнаються - квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік. Тобто звіт про прибутки і збитки складається наростаючим підсумком з початку року. Порядок його формування та зміст показників встановлено наступними показниками по бухгалтерському обліку: ПБО 4 / 99, ПБУ 9 / 99, ПБУ 10/99, ПБУ 18/02 та ін

У складі зазначеної форми виділяються:

- Доходи і витрати по звичайних видах діяльності;

- Інші доходи і витрати;

- Прибуток (збиток) до оподаткування;

- Чистий прибуток (збиток) звітного періоду.

У розділі «Доходи і витрати по звичайних видах діяльності» зіставляються доходи і витрати по звичайних видах діяльності, виявляється валовий прибуток і прибуток від продажів.

Доходами від звичайних видів діяльності є виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів). Виручка відповідно до п. 12 ПБУ 9 / 99 визнається в бухгалтерському обліку при наявності таких умов:

 • організації мають право на отримання цієї виручки, яка закріплена в конкретному договорі або підтверджено іншим відповідним чином;

 • сума виручки може бути визначена;

 • є впевненість в тому, що в результаті конкретної операції організація буде мати збільшення економічних вигод. Впевненість є в тому випадку, якщо організація отримала в оплату актив або відсутня невизначеність щодо його отримання;

 • право власності (володіння, користування і розпорядження) на продукцію (товар) перейшло від організації до покупця або робота прийнята замовником (послуга надана);

 • витрати, які вироблені або будуть проведені у зв'язку з цією операцією, можуть бути визначені

Показник собівартості проданих товарів, продукції, робіт, послуг відображає витрати по звичайних видах діяльності, що представляють витрати на виробництво продукції, робіт, послуг у паї, що належить до проданих у звітному періоді продукції, робіт, послуг.

Розглянуті витрати відповідно до п. 16 ПБУ 10/99 визнаються в бухгалтерському обліку при наявності таких умов:

 • витрата здійснюється відповідно до конкретного договором, вимогою законодавчих і нормативних актів, звичаями ділового обороту;

 • сума витрат може бути визначена;

 • є впевненість в тому, що в результаті конкретної операції відбудеться зменшення економічних вигод організації. Впевненість є в тому випадку, якщо організація передала актив або відсутня невизначеність щодо його передачі.

  Якщо предметом діяльності організацій є надання за плату в тимчасове користування своїх активів за договором оренди, прав, закріплених патентами на винаходи, промислові зразки та інші види інтелектуальної власності, а так участь у статутних капіталах інших організацій, то надходження і витрати пов'язані з ними, включаються до складу доходів і витрат по звичайних видах діяльності. Якщо ж здача в оренду, передача прав користування нематеріальними активами, участь у статутних капіталах не є предметом діяльності організації, то доходи і витрати, пов'язані з ними, показуються в складі інших доходів і витрат.

  Показник валового прибутку являє собою різницю між виручкою і собівартістю проданих товарів, продукції, робіт, послуг.

  По рядку «Комерційні витрати» виробничі організації показують витрати, пов'язані зі збутом продукції. До звіту включаються тільки ті витрати, які були списані на продаж товарів, продукції, робіт, послуг.

  По рядку «Управлінські витрати» наводяться загальногосподарські та управлінські витрати у складі загальновиробничих витрат у разі визнання їх відповідно до облікової політики повністю як витрати по звичайних видах діяльності.

  Показник прибутку (збитку) від продажу розраховується як різниця між валовим прибутком (збитком) і сумою комерційних і управлінських витрат.

  У розділі «Інші доходи і витрати» наводяться доходи і витрати, відмінні від доходів і витрат по звичайних видах діяльності.

  По рядку «Відсотки до отримання» указуються відсотки по облігаціях, депозитах, договорами банківського рахунку, наданим позикам і т.п., нараховані на користь організації.

  По рядку «Відсотки до сплати» наводяться відсотки, що підлягають сплаті організацією за користування позиками і кредитами.

  По рядку "Доходи від участі в інших організаціях" відображаються надходження від пайової участі в статутних капіталах інших фірм (включаючи відсотки та інші доходи за цінними паперами), а також прибуток від спільної діяльності. Доходи від пайової участі в статутних капіталах інших організацій і дивіденди по акціях відображаються в бухгалтерському обліку і відповідно у формі № 2 по мірі оголошення їх розмірів джерелом виплати.

  До доходів, які відображаються по рядку «Інші доходи», відносяться:

  - Надходження за тимчасове користування майном і нематеріальними активами організації;

  - Від продажу основних засобів і іншого майна;

  - Штрафи, пені та неустойки за порушення, умов договорів, отримані або визнані до отримання;

  - Надходження, пов'язані з відшкодуванням збитків, заподіяних організації;

  - Прибуток минулих років, виявлена ​​у звітному році;

  - Суми кредиторської і депонентської заборгованості, щодо якої минув термін позовної давності, та ін;

  - Позитивні курсові різниці;

  - Інші доходи.

  По рядку "Інші витрати" показуються:

  - Витрати, пов'язані з отриманням інших доходів;

  - Витрати на оплату банківських послуг;

  - Відрахування та оціночні резерви, і резерви, створювані в зв'язку з визнанням умовних фактів господарської діяльності;

  - Штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів, сплачені або визнані до сплати;

  - Суми відшкодування збитків, заподіяних організацією;

  - Збитки минулих років, визнані у звітному році;

  - Суми дебіторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та інших боргів, нереальних для стягнення;

  - Перерахування коштів на благодійні цілі і витрати на спортивні, культурно-просвітницькі та інші подібні заходи;

  - Негативні курсові різниці;

  - Інші інші витрати.

  Показник прибутку (збитку) до оподаткування (бухгалтерський прибуток) відображає фінансовий результат від діяльності організації в звітному періоді. Він дорівнює сумі прибутку (збитку) від продажу та інших доходів за мінусом інших витрат.

  Показники відкладених податкових активів і відкладених податкових зобов'язань наводяться у формі № 2 на підставі даних, відображених за однойменною рахунках 09 і 77.

  По рядку «Відкладені податкові активи" показуються нараховані у звітному періоді податкові активи за вирахуванням їх суми, списаної у звітному періоді в дебет рахунку 68 1. По рядку «Відкладені податкові зобов'язання" відображаються нараховані у звітному періоді податкові зобов'язання за вирахуванням їх суми, списаної у звітному періоді в кредит рахунку 68, тобто в рахунок нарахувань поточного податку на прибуток.

  Рядок «Поточний податок на прибуток" заповнюється за даними податкового обліку, тобто тут відображається податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету відповідно до Податкової декларацією з податку на прибуток організацій.

  За вільному рядку (вільним строками) Звіту про прибутки та збитки наводяться дані про суми штрафних санкцій та пені, нараховані в бюджет і позабюджетні фонди, а також про відстрочених податкових активах та зобов'язаннях по вибулим об'єктам їх обліку, сума перерахунків за звітні періоди минулих років і т.п. [11. 345]

  Чистий прибуток (збиток) звітного періоду у формі № 2 визначається шляхом додатку до прибутку (збитку) до оподаткування відкладених податкових актином і вирахування відкладених податкових зобов'язань, поточного податку на прибуток, а також штрафних санкцій і пені. При наявності погашених відкладених податкових активів і зобов'язань по вибулим об'єктам їх обліку перші з них віднімаються, а другі додаються до прибутку (збитку) до оподаткування при визначенні чистого прибутку (збитку) звітного періоду. Схему формування чистого прибутку можна представити наступним чином (рис. 1.2).

  Довідково до форми № 2 наводяться наступні дані:

  - Про постійні податкові зобов'язання та постійних податкових активах;

  - Прибутковості акцій.

  Згідно ПБУ 18/02 постійне податкове зобов'язання - це податок на прибуток, який утворюється за даними податкового обліку, але відсутня за даними бухгалтерського обліку.

  Щоб розрахувати постійне податкове зобов'язання, треба помножити постійну оподатковуваний різницю на ставку податку на прибуток. У свою чергу постійна оподатковуваний різниця - це витрати, які відображаються в бухгалтерському обліку, але не визнаються в податковому, або доходи, які відсутні і бухгалтерському обліку, але містяться в податковому. [20]
  Рис. 1.2. Схема формування прибутку

  Постійний податковий актив - це податок на прибуток, який утворюється за даними бухгалтерського обліку, але відсутня за даними бухгалтерського обліку. Щоб розрахувати цей показник, треба помножити постійну віднімаємо різницю на ставку налом на прибуток. У свою чергу постійна віднімається різниця - це перш за вест доходи, які визнаються у бухгалтерському обліку, але не враховуються при обчисленні оподатковуваного прибутку, а також витрати, які відсутні в бухгалтерському обліку, але утримуватися в податковому.

  Прибутковість акцій визначається шляхом розрахунку базової та розбавлений прибуток на акцію, методика якого наведена в Методологічних рекомендаціях щодо розкриття інформації про прибуток, що припадає на одну акцію, затверджених наказом Мінфіну Росії від 21 березня 2000 р. № 29н.

  РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «Будівельник»

  2.1 Коротка характеристика компанії

  ТОВ «Будівельник» (далі Компанія) заснована в 2004 році для проектування і будівництва об'єкта «Багатоповерховий 4-х секційний житловий будинок з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями». На даному об'єкті Компанія виступає як генеральний підрядник і генеральний проектувальник. Безпосередньо зведення об'єкту триває вже 2 роки і підходить до кінця.

  Генпідрядник фінансується Замовником по даному об'єкту, а також веде підрядну діяльність на інших об'єктах і фінансується з інших джерел.

  Будівельник має структуру, типову для будівельної організації зі середньоспискової чисельністю 32 особи, представлену на рис. 2.1.

  Для того щоб зберегти і використовувати наявні напрацьовані ресурси та досвід у будівництві, в 2009 році Компанія кардинально змінила стратегію і почала активно використовувати ринок державних Замовників, як найбільш перспективний і грошовий не тільки в момент кризи, але і після нього.


  Рис. 2.1. Організаційна структура ТОВ «Будівельник»

  У 2009 році Компанія виграла кілька пробних торгів і успішно здала роботи з даними об'єктів (рис. 2.2.)


  Об'єкт

  Термін робіт, днів


  05


  06


  07


  08


  09


  10


  11


  12

  Капітальний ремонт покрівлі та фасаду, Ульяновська, 68

  60

  Капітальний ремонт покрівлі, школа № 124

  60

  Капітальний ремонт електропостачання-ня технічного транспорту

  60

  Ремонт холу кінотеатру «Схід»

  30

  Проект посилення 4-х житлових будинків

  20

  Капіталн. ремонт покрівлі МДОУ № 30

  37

  Ремонт фасаду «Парк Перемога»

  18

  Вставка вікон і дверей «Парк Перемога»

  18

  Штукатурка підпірної стінки «Парк Перемога»

  18

  Ремонт покрівлі авіаційн. технікуму

  47

  Ремонт приміщень Авіцена. технікуму

  17

  Кап. рем. електр. обладнано. «Білий дім»

  15

  Прокладка зовнішніх мереж Губ. Дум

  15


  - Термін виконання робіт за контрактом

  - Фактичний термін робіт.

  Рис. 2.2. Зведений графік виконання робіт по об'єктах ТОВ «Будівельник» за 2009 рік

  Таблиця 2.1. Аналіз діяльності ТОВ «Будівельник» по об'єктах, 2009 р.

  Об'єкт

  Вид робіт

  Оплата

  Витрати

  Дохід

  Рентабельний.,%

  Капітальний ремонт покрівлі та фасаду, Ульяновська, 68

  покрівля,

  фасад

  1937854

  1276283

  661571

  34,14

  Капітальний ремонт покрівлі, шк № 124

  покрівля

  1293500

  980717

  312783

  24,18

  Капітальний ремонт електропостачання технічного транспорту

  зовнішнього

  електрокабеля

  845750

  543164

  302586

  35,78

  Ремонт холу кінотеатру «Схід»

  внутрішній стеля

  528000

  403680

  124320

  23,55

  Проект посилення 4-х житлових будинків

  проектно-вишукувальних.

  1339782

  554220

  785562

  58,63

  Капітальний ремонт покрівлі МДОУ № 30

  зміна типу покрівлі

  1897429

  3514983

  -1617553

  -85,25

  Ремонт фасаду «Парк Перемога»

  фасад, підлоги

  895440

  431247

  464193

  51,84

  Вставка вікон і дверей «Парк Перемога»

  вікна, двері

  Штукатурка підпірної стінки «Парк Перемога»

  штукатурка стіни

  Ремонт покрівлі авіаційного технікуму

  покрівля

  1227474

  962952

  264522

  21,55


  Ремонт приміщень авіаційний технікум

  підлоги, стіни, двері, електр.

  Капітальний ремонт електропостачання «Білий дім»

  заміна начинки ел.шкафов

  2487500

  2010553

  476947

  19,17

  Прокладка зовнішніх мереж Губернська Дума

  тепло, водо-обладнано. нар.

  432827

  343243

  89584

  20,70

  Разом


  12885557

  11021043

  1864514

  14,47

  В активі Компанії є ліцензія на монтаж пожежних систем, практично повний перелік можливих допусків від СРО «Співдружність будівельників» на будівництво, а також допуски від СРО «Гільдія архітекторів та проектувальників» на проектування будь-яких об'єктів.

  Споживачів послуг Компанії можна розділити на кілька сегментів, представлених на рис. 2.3. Але в 2010 році компанія зосередить свою роботу з Державними структурами і з Замовниками для державних потреб.

  Географія діяльності - Самарська область.  Рис. 2.3. Споживачі послуг компанії

  Основними постачальниками Компанії є:

  - Електротехнічна продукція (Сприяння - 5, Мінімакс, Водонагрівачі);

  - Металовироби (Металлмаркет, Металінвест, Металлсоюз);

  - Сантехнічна продукція (Сантехкомплект);

  - Будівельні матеріали (Сатурн, Стройальянс);

  - Покрівельна і фасадна продукція (Техноніколь, Промстройволга);

  - Бетон, ЖБІ (Стройеконом, Самарскійжелезобетон);

  - Інструменти та витратні матеріали (Ентузіаст);

  - Оренда будівельної техніки (Бізнестранссервіс).

  Практично з усіма постачальниками укладено договори на відстрочку платежу 14 - 30 днів.

  Необхідно відзначити, що галузь до 2008 року знаходилася у стадії зростання. В даний час відзначається спад, пов'язаний з економічною кризою. Компанія, як і всі учасники галузі, конкурує на основі стратегії зниження витрат.

  Розглянемо ланцюжок цінності Компанії (рис. 2.4).


  Рис. 2.4. Ланцюжок цінності Компанії

  Можна зробити висновок, що в Компанії непогано налагоджені основні бізнес-процеси і головне, що необхідно поліпшити є фінансування проектів.

  Необхідно зазначити, що Компанія має власні фінансові засоби, що дозволяють здійснити будівельну діяльність. Позикові ж кошти необхідні тільки для участі в державних тендерах. На даний момент відбувається відволікання власних коштів з обороту на забезпечення участі Компанії в державних тендерах. А стратегію отримання підряду від держави є участь у максимально можливій кількості державних торгів.

  Оскільки кредит запитується на забезпечення участі у торгах, а торги проходять до 15 грудня, то і тіло кредиту хотілося б виплатити одноразово в кінці року, після закриття всіх договорів по роботах з Замовниками.

  Відсотки ж, за користування кредиту можна виплачувати або з наявних грошових коштів раз на місяць, або Компанія готова заплатити відсотки за користуванням кредиту одразу по видачі (або до видачі), шляхом перерахування наявних грошових коштів.

  2.2 Аналіз формування прибутку

  Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства включає в якості обов'язкових елементів дослідження:

  - Змін кожного показника за поточний аналізований період («горизонтальний аналіз» показників фінансових результатів за звітний період); - дослідження структури відповідних показників і їх змін («вертикальний аналіз" показників);

  - Дослідження вплив факторів на прибуток («факторний аналіз»); - вивчення в узагальненому вигляді динаміки зміни показників фінансових показників за ряд звітних періодів (тобто «трендовий аналіз" показників).

  Для проведення вертикального і горизонтального аналізу розрахуємо таблицю 2.2, використовуючи дані звітності підприємства з форми № 2.

  Таблиця 2.2. Аналіз прибутку підприємства за 2009 р.

  Найменування показника

  2008

  2009

  Відхилення
  + / -

  %

  1. Виручка від реалізації товарів, робіт послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) (В).

  124089

  103205

  -20884

  83,2

  2. Собівартість реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (С).

  111434

  93182

  -18252

  83,6

  3. Комерційні витрати (КР).

  -

  -

  -

  -

  4. Управлінські витрати (УР).

  4005

  2424

  -1581

  60,5

  5. Прибуток (збиток) від реалізації (Пр)

  8650

  7599

  -1051

  87,8

  6. Відсотки до отримання.

  -

  -

  -

  -

  7. Відсотки до сплати.

  -

  -

  -

  -

  8. Доходи від участі в інших організаціях (ДРД).

  -

  -

  -

  -

  9. Інші доходи (ПРД).

  -

  -

  -

  -

  10. Інші витрати (ПРР).

  620

  980

  360

  158,1

  11. Прибуток (збиток) до оподаткування (Пб).

  8030

  6619

  -1411

  82,4

  12. Податок на прибуток (НП).

  2010

  1458

  -552

  72,5

  13. Додаткові показники

  -

  -

  -

  -

  14. Чистий прибуток (збиток) чергового періоду

  6020

  5161

  -859

  85,7

  З даних аналітичної таблиці видно, що балансовий прибуток у 2009 році дещо скоротилася в порівнянні з 2008 роком на 1411 тис. руб. або у 1,2 рази, склавши в звітному році 6619 тис. руб. У 2008 р. прибуток в порівнянні з 2007 р., навпаки, різко зросла з 2192 тис. руб. до 8030 тис. руб., тобто на 5838 тис. руб. (Див. таблицю 2.4) в 3,7 разів. Що говорить про негативну тенденції зміни величини балансового прибутку.

  Зниженню балансового прибутку сприяло:

  - Зниження прибутку від продажів на 1051 тис. крб., Або на 12,2%, чому сприяло перевищення абсолютного скорочення виручки від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) (на 20884 тис. руб.) над абсолютною зміною собівартості проданих товарів, продукції, робіт, послуг та управлінських витрат (18 252 + 1581);

  - Збільшення інших витрат з 620 тис. руб. до 980 тис. руб., тобто на 360 тис. руб. або іншими словами на 58,1%.

  Таким чином, фактори, що зменшують балансовий прибуток, по сумі були перекриті дією збільшують її чинників, таке зменшення пов'язане зі спадом обсягів виробництва, що викликано нестабільною ситуацією в галузі в цілому.

  2.3 Факторний аналіз формування чистого прибутку

  Факторний аналіз чистого прибутку дозволяє відповісти на питання про те, з яких причин сума чистого прибутку відрізняється від суми облікового прибутку?

  Перелік факторів, що обумовлюють зміна чистого прибутку, визначається самою методикою її розрахунку:

  1) сума бухгалтерського прибутку;

  2) сума поточного податку на прибуток;

  3) зміна суми відкладених податкових активів за звітний період;

  4) зміна суми відкладених податкових зобов'язань за звітний період.

  Вплив названих чинників видно з даних форми № 2. Більш наочно цю інформацію можна представити у вигляді таблиці 2.3.

  Таблиця 2.3. Аналіз формування чистого прибутку за 2009 рік

  п / п

  Фактори формування чистого прибутку

  Сума, тис. руб.

  Питома вага,%

  1

  Бухгалтерський прибуток

  6619

  100,00

  2

  Поточний податок на прибуток (ТНС)

  1458

  22,03

  3

  Зміна суми відкладених податкових активів

  -

  -

  4

  Зміна суми відкладених податкових зобов'язань

  -

  -

  5

  Чистий прибуток (п.1-п.2 + п.3-п.4)

  5161

  77,97

  За звітний рік чистий прибуток склав близько 78% суми облікового прибутку. Зміна сум відкладених податкових активів і зобов'язань у звітному році не спостерігалося, а значить головним чинником, який зумовив меншу величину чистого прибутку в порівнянні з балансовим прибутком, стала сума поточного податку на прибуток.

  Таблиця 2.4. Аналіз динаміки чистого прибутку, тис. руб.

  п / п

  Фактори зміни чистого прибутку

  2008

  2009

  Зміна (+/-)

  Вплив на чистий прибуток (+/-)

  1

  Бухгалтерський прибуток

  8030

  6619

  -1411

  -1411

  2

  Поточний податок на прибуток

  2010

  1458

  -552

  +552

  3

  Зміна суми відкладених податкових активів

  -

  -

  -

  -

  4

  Зміна суми відкладених податкових зобов'язань

  -

  -

  -

  -

  5

  Чистий прибуток

  6020

  5161

  -860

  -860

  У даному випадку сума бухгалтерського прибутку в звітному періоді знизилася в порівнянні з попереднім на 1411 тис. крб., А сума чистого прибутку - тільки на 860 тис. руб. Вплив на це надав тільки один фактор: зниження суми поточного податку на прибуток, яке збільшило зростання чистого прибутку на 552 тис. руб.

  Оскільки чистий прибуток є частиною бухгалтерського прибутку, то вплив на чистий прибуток факторів, що обумовили зміну балансового прибутку, можна розрахувати методом пропорції (таблиця 2.5).

  Таблиця 2.5. Розрахунок впливу факторів на зміну чистого прибутку

  п / п

  Складові бухгалтерського прибутку

  Вплив на бухгалтерський прибуток,% (+/-)

  Вплив на чистий прибуток, тис. руб. (+/-)

  1

  Прибуток від продажів

  13,09

  640,72

  2

  Відсотки до отримання

  -


  3

  Відсотки до сплати

  -


  4

  Інші доходи

  -


  5

  Інші витрати

  4,48

  219,28

  6

  Бухгалтерський прибуток

  17,57

  860

  17,57% - 860 тис. руб.

  13,09% - х1

  звідси х1 = 13,09 * 860/17, 57 = 640,72

  17,57% - 860 тис. руб.

  4,48% - х2

  звідси х2 = 4,48 * 860/17, 57 = 219,28

  2.4 Аналіз рентабельності будівельного підприємства

  В умовах ринкових відносин велика роль показників рентабельності продукції, що характеризують рівень прибутковості (збитковості) її виробництва. Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансових результатів і ефективності діяльності підприємства. Вони характеризують відносну прибутковість підприємства, вимірювану у відсотках до витрат коштів чи капіталу з різних позицій.

  Показники рентабельності - це найважливіші характеристики фактичної середовища формування прибутку і доходу підприємств. З цієї причини вони є обов'язковими елементами порівняльного аналізу й оцінки фінансового стану підприємства. При аналізі виробництва показники рентабельності використовуються як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення. Основні показники рентабельності можна об'єднати в такі групи:

  - Рентабельність продукції, продажу (показники оцінки ефективності управління);

  - Рентабельність виробничих фондів;

  - Рентабельність вкладень у підприємства (прибутковість господарської діяльності).

  Рентабельність продукції показує, скільки прибутку припадає на одиницю реалізованої продукції. Зростання даного показника є наслідком росту цін при постійних витратах на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг) або зниження витрат на виробництво при постійних цінах, тобто про зниження попиту на продукцію підприємства, а також більш швидким зростанням цін ніж витрат. Показник рентабельності продукції включає в себе наступні показники:

  1. Рентабельність всієї реалізованої продукції, що представляє собою відношення прибутку від реалізації продукції на виручку від її реалізації (без ПДВ);

  2. Загальна рентабельність, рівна відношенню балансового прибутку до виручки від реалізації продукції (без ПДВ);

  3. Рентабельність продажів по чистому пробули, обумовлена ​​як відношення чистого прибутку до виручки від реалізації (без ПДВ);

  Рентабельність окремих видів продукції - відношення прибутку від реалізації даного виду продукту до продажної ціни.

  Розрахунок даних показників подано в таблиці 2.6.

  На основі розрахунків можна зробити наступні висновки.

  Показник загальної рентабельності за звітний період (2009 р.) показав несуттєве зміна в порівнянні з попереднім періодом 2008 р. і склав 6,41%.

  Треба відзначити збільшення цього показника в порівнянні з 2007 р., коли він складав 1,87% і виріс за 2008 р. до 6,41% (тобто на 4,6%).

  Показник рентабельності продажів від чистого прибутку дещо зріс в 2008 році з 4,85 на початок року до 5,00 на кінець звітного періоду (на 0,15%).

  Рентабельність всієї реалізованої продукції збільшилася на 0,39% і склала до кінця 2009 р. 7,36%.

  Так ми можемо помітити, що до 2008 р. показники рентабельності мали тенденцію збільшення, і підприємство перебувало у стадії зростання, але в 2008, 2009 рр.. внаслідок зниження попиту на продукцію через неплатоспроможність більшості споживачів, яке було викликано спадом всієї галузі, у зв'язку з економічною кризою, показники рентабельності продукції істотно знизилися.

  Таблиця 2.6. Показники рентабельності продукції будівельного підприємства за 2007 - 2009 рр..

  Показники

  2007

  2008

  2009

  Відхилення + / -

  2008 - 2007 р.

  2009 - 2008 р.

  1

  3

  4

  5

  6

  7

  1. Виручка від продажу товарів, робіт, послуг (без ПДВ, акцизів

  та аналогічних обов'язкових платежів)

  116814

  124089

  103205

  7275

  -20884

  2. Прибуток (збиток) від реалізації

  2500

  8650

  7599

  6150

  -1051

  3. Прибуток (збиток) до оподаткування

  2192

  8030

  6619

  5838

  -1411

  4. Чистий прибуток

  1619

  6020

  5161

  4401

  -859

  Розрахункові показники (%)

  1. Рентабельність всієї реалізованої продукції

  2,14

  6,97

  7,36

  4,83

  0,39

  2. Загальна рентабельність

  1,87

  6,47

  6,41

  4,6

  -0,06

  3. Рентабельність продажів по чистому прибутку

  1,39

  4,85

  5,00

  3,46

  0,15

  Рентабельність вкладень підприємства - це наступний показник рентабельності, який показує ефективність використання всього майна підприємства.

  Серед показників рентабельності підприємства виділяють 5 основних:

  1. Загальна рентабельність вкладень, що показує яка частина балансового прибутку припадає на 1грн. майна підприємства, тобто наскільки ефективно воно використовується.

  2. Рентабельність вкладень по чистому прибутку;

  3. Рентабельність власних засобів, що дозволяє встановити залежність між величиною інвестуються власних ресурсів і розміром прибутку, отриманого від їх використання.

  4. Рентабельність довгострокових фінансових вкладень, що показує ефективність вкладень підприємства у діяльність інших організацій.

  5. Рентабельність перманентного капіталу. Показує ефективність використання капіталу, вкладеного в діяльність даного підприємства на тривалий термін.

  Необхідна інформація для розрахунку представлена ​​в таблиці 2.7.  Таблиця 2.7. Показники для розрахунку рентабельності будівельного підприємства

  Показники

  2007

  2008

  2009

  1. Прибуток балансова

  2192

  8030

  6619

  2. Прибуток чистий

  1619

  6020

  5161

  3. Середньорічна вартість майна

  66518,5

  65357,5

  68099,5

  4. Власні кошти

  1329

  6378

  11539

  7. Довгострокові позикові кошти

  19401

  13219

  2394

  На основі даних таблиці можна зробити висновок про те, що якщо за 2008р. всі показники рентабельності вкладень ТОВ ССК «Тура» зросли в порівнянні з 2007 р., то в 2009 році відбулася протилежна ситуація.

  Усі показники рентабельності вкладень знизилися.

  Загальна рентабельність вкладень у 2007 р. зросла з 3,3% в 2008р. до 12,3%, в 2009 році знизилася до 9,7%.

  На основі даних показників розраховуються показники рентабельності вкладень, які представлені в таблиці 2.8.

  Таблиця 2.8. Показники рентабельності вкладень будівельного підприємства

  Показники

  2007

  2008

  2009

  Відхилення + / -

  2008 р. -

  2007

  2009 р. -

  2008

  1.Загальна рентабельність вкладень

  3,3

  12,3

  9,7

  9

  -2,6

  2. Рентабельність вкладень по

  чистого прибутку

  2,4

  9,2

  7,6

  6,8

  -1,6

  3. Рентабельність власних коштів

  121,8

  452,9

  44,7

  331,1

  -408,2

  5. Рентабельність перманентного

  капіталу

  7,8

  30,7

  37,04

  22,9

  6,34

  Рентабельність власних коштів протягом 2008 р. зросла з 121,8 до 452,9%, тобто 3,7 рази, а в 2009 р. впала до 44,7% - це більш ніж в 10 разів.

  Рентабельність перманентного капіталу і його динаміка значно відрізняються від рентабельності власних коштів через наявність довгострокових позикових коштів. Даний показник показує позитивні тенденції, збільшившись протягом 2008 р. в порівнянні з 2007 р. майже в 4 рази (на 22,9%), в 2009 р. збільшившись з 30,7 до 37,04%, тобто 6,34% (у 1,2 рази).

  РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

  На зміну прибутку впливають дві групи чинників: зовнішні і внутрішні. До зовнішніх факторів відносяться природні умови; транспортні умови; соціально-економічні умови, рівень розвитку зовнішньоекономічних зв'язків; ціни на виробничі ресурси та ін

  Внутрішніми факторами зміни прибутку можуть бути основні фактори (обсяг продажу, собівартість продукції, структура продукції і витрат, ціна продукції); неосновні фактори, пов'язані з порушенням господарської дисципліни (неправильне встановлення цін, порушення умов праці і якості продукції, що ведуть до штрафів і економічних санкцій та ін.)

  Так класифікацію факторів, що впливають на величину балансового прибутку можна представити у вигляді схеми (рис. 3.1).

  При виборі шляхів збільшення прибутку орієнтуються в основному на внутрішні чинники, що впливають на величину прибутку. Збільшення прибутку підприємства може бути досягнуто за рахунок:

  - Збільшення випуску і продажів продукції, товарів, робіт, послуг;

  - Продажу зайвого устаткування та іншого майна або здачі його в оренду;

  - Зниження собівартості продукції за рахунок більш раціонального використання матеріальних ресурсів, виробничих потужностей і площ, робочої сили і робочого часу;

  - Диверсифікації виробництва;

  - Скорочення управлінських витрат;

  - Зменшення комерційних витрат

  - Припустимого (некритичного) підвищення цін реалізованих товарів, продукції, робіт, послуг;

  - Ефективних фінансових операцій;

  - Скорочення інших витрат (зниження сум комісійної винагороди посередницьким організаціям за проведення та оформлення угод з різними об'єктами майна; сум штрафів, пені та неустойок, сплачених організацією за порушення господарських договорів; сум уцінки матеріально-виробничих запасів; сум дебіторської заборгованості зі строком позовної давності та ін.)

  Збільшення обсягу реалізації продукції в натуральному вираженні за інших рівних умов веде до зростання прибутку. Зростаючі обсяги виробництва продукції, що користується попитом, можуть досягатися за допомогою капітальних вкладень, що вимагає направлення прибутку на покупку більш продуктивного устаткування, освоєння нових технологій, розширення виробництва. Цей шлях для багатьох підприємств утруднений або майже неможливий через інфляцію, зростання цін і недоступності термінового кредиту. Підприємства, що володіють засобами і можливостями для проведення капітальних вкладень, реально збільшують свій прибуток, якщо забезпечують рентабельність інвестицій вище темпів інфляції.

  Прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг займає найбільшу питому вагу в структурі балансового прибутку підприємства. Її величина формується під впливом трьох основних чинників:

  1. собівартості продукції;

  2. обсягу реалізації;

  3. рівня діючих цін на реалізовану продукцію.

  Найважливішим із них є собівартість. Кількісно в структурі ціни вона займає значну питому вагу, тому зниження собівартості дуже помітно позначається на зростанні прибутку за інших рівних умовах. Динаміка показника собівартості продукції цікава і з іншої точки зору. Зниження витрат у масштабі народного господарства країни свідчить про рівень господарювання в цілому і відображає позитивні процеси в економіці.

  На багатьох підприємствах існують підрозділи економічних служб, які постатейно аналізують собівартість і вишукують шляхи її зниження. Але значною мірою ця робота знецінюється інфляцією і зростанням цін на вихідну сировину і паливно-енергетичні ресурси. В умовах різкого зростання цін і нестачу власних оборотних коштів підприємств можливість приросту прибутку в результаті зниження собівартості виключена.

  Також виручка може збільшуватися і на виплачувані організації додатково понад кошторис суми заохочувальних платежів, наприклад за скорочення термінів будівництва.

  Існують також інші резерви зростання прибутку: економія витрат живої праці досягається за рахунок більш економного та раціонального використання коштів на оплату праці робітників і службовців. Основними резервами зниження витрат коштів на оплату праці є:

  • впровадження заходів науково-технічного прогресу і організаційних заходів, в результаті яких досягається зростання продуктивності праці і зниження трудомісткості;

  • скорочення зайвої чисельності працівників;

  • усунення і попередження непродуктивних виплат за понаднормовий час, цілоденні та внутрішньозмінні простої і ін

   Розглянувши вищевказані фактори, що впливають на величину балансового прибутку, розробимо методику підвищення прибутку на підприємстві ТОВ «Будівельник» (рис. 3.2).
   Рис. 3.2. Методи підвищення прибутку будівельного підприємства ТОВ «Будівельник»

   Як заходи, які будуть сприяти поліпшенню становища підприємства, зростання його прибутку, пропонуються наступні:

   а) Регулярно проводити розгорнутий аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства;

   б) Для зниження витрат виробництва і собівартості продукції:

   - Провести аналіз енергоспоживання в прив'язці до номенклатури виготовлених виробів, розробити заходи щодо скорочення енергоспоживання, шляхом впровадження енергозберігаючих технологій;

   - Забезпечити виконання плану виробничо економічних показників;

   в) Інші заходи:

   - Провести оптимізацію завантаження основних виробничих фондів;

   - Придбання матеріалів і комплектуючих здійснювати у постачальників з мінімальною ціною;

   - Виключити висновок бартерних контрактів;

   - Проаналізувати використання складських площ, активізувати роботу по здачі їх в оренду;

   - Провести комплекс заходів щодо оптимізації чисельності працюючих, по скороченню управлінського персоналу;

   - Оптимізувати витрати на утримання службового транспорту провести комплекс заходів щодо скорочення норм витрати бензину і на утримання транспорту (виробляти контроль).

   - Скоротити витрати по набору працівників, включаючи витрати на послуги спеціалізованих організацій з підбору персоналу;

   - Скоротити витрати, пов'язані з утриманням приміщень об'єктів громадського харчування, які обслуговують трудові колективи.

   Таблиця 3.1. Аналіз прибутку підприємства з урахуванням заходів її підвищення

   Найменування показника

   2009

   З урахуванням заходів


   Відхилення
   + / -

   %

   1. Виручка від реалізації товарів, робіт послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) (В).

   103205

   118685,75

   15480,75

   115

   2. Собівартість реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (С).

   93182

   85727,44

   -7454,56

   92

   3. Комерційні витрати (КР).

   -

   -

   -

   -

   4. Управлінські витрати (УР).

   2424

   2024

   -400

   83

   5. Прибуток (збиток) від реалізації (Пр)

   7599

   30934,31

   23335,31

   У 4 рази

   6. Відсотки до отримання.

   -

   -

   -

   -

   7. Відсотки до сплати.

   -

   -

   -

   -

   8. Доходи від участі в інших організаціях (ДРД).

   -

   -

   -

   -

   9. Інші доходи (ПРД).

   -

   -

   -

   -

   10. Інші витрати (ПРР).

   980

   780

   -200

   80

   11. Прибуток (збиток) до оподаткування (Пб).

   6619

   30154,31

   23535,31

   У 4,6 рази

   12. Податок на прибуток (НП).

   1458

   6633,94

   5175,94

   У 4,6 рази

   13. Додаткові показники

   -


   -

   -

   14. Чистий прибуток (збиток) чергового періоду

   5161

   23520,36

   18359,36

   У 4,6 рази

   Таким чином, при збільшенні обсягу виробництва і реалізації продукції на 15%, що в абсолютному вираженні складе 15480,75 тис. крб., Зниженні собівартості на 8% (7454,56 тис. руб.), А також зниження інших (200 тис. руб. або 20%) і управлінських (400 тис. крб. 17%) компанія ТОВ ССК "Тура" отримає додатковий прибуток у сумі 18359,36 тис. крб. і збільшить загальну рентабельність на 18,99%. або в 4 рази. Розрахунок рентабельності представлений у таблиці 3.2.

   Таблиця 3.2. Показники рентабельності продукції будівельного підприємства за 2007 - 2009 рр..

   Показники

   2009

   З урахуванням змін

   Відхилення
   + / -

   %

   1

   2

   3

   4

   5

   1. Виручка від продажу товарів, робіт, послуг (без ПДВ, акцизів

   та аналогічних обов'язкових платежів)

   103205

   118685,75

   15480,75

   115

   2. Прибуток (збиток) від реалізації

   7599

   30934,31

   23335,31

   У 4 рази

   3. Прибуток (збиток) до оподаткування

   6619

   30154,31

   23535,31

   У 4,6 рази

   4. Чистий прибуток

   5161

   23520,36

   18359,36

   У 4,6 рази

   Розрахункові показники (%)

   1. Рентабельність всієї реалізованої продукції

   7,36

   26,06

   18,7

   В 3,5 рази

   2. Загальна рентабельність

   6,41

   25,4

   18,99

   У 4 рази

   3. Рентабельність продажів по чистому прибутку

   5,00

   19,8

   14,8

   У 3,96

   ВИСНОВОК

   На основі проведеного аналізу діяльності ТОВ «Будівельник» можна зробити наступні висновки:

   1. У 2009 р. спостерігалася негативна тенденція зміни величини балансового прибутку, така тенденція характеризувалася зниженням прибутку від продажів, у зв'язку з чим компанія кардинально змінила стратегію і почала активно використовувати ринок державних Замовників, як найбільш перспективний і грошовий не тільки в момент кризи, але і після нього.

   2. Показник загальної рентабельності за звітний період (2009 р.) показав несуттєве зміна в порівнянні з попереднім періодом 2008 р. і склав 6,41%, при цьому рентабельність усієї реалізованої продукції збільшилася на 0,39% і склала до кінця 2009 р. 7, 36%.

   3. Рентабельність власних коштів протягом 2008 р. зросла з 121,8 до 452,9%, тобто 3,7 рази, а в 2009 р. впала до 44,7% - це більш ніж в 10 разів.

   Однак для успішного розвитку виробничої діяльності, підприємству необхідно використовувати можливі резерви зростання фінансових результатів, тобто прибутку, рентабельності.

   Розроблені конкретні заходи щодо освоєння виявлених резервів на наявних виробничих потужностях без додаткових капітальних вкладень, а отже, і без збільшення суми постійних витрат, дозволили збільшити прибуток підприємства, а значить і запас його фінансової міцності.

   Основними джерелами збільшення суми прибутку на ТОВ «Будівельник» є: збільшення обсягу реалізації продукції, зниження її собівартості, зниження інших і управлінських витрат.

   Збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції на 15%, в абсолютному вираженні складе 15480,75 тис. крб.,

   Резерв зниження собівартості продукції дозволив збільшити суму прибутку на 7454,56 тис. руб.

   Зниження інших і управлінських витрат дозволили збільшити прибуток на 200 і 400 тис. руб. відповідно.

   При цьому компанія ТОВ "Будівельник" отримає додатковий прибуток у сумі 18359,36 тис. крб. і збільшить загальну рентабельність на 18,99%. або в 4 рази

   У підприємства є всі необхідні умови господарського розвитку в ринкових умовах для подальшого зміцнення його діяльності.

   Список використаної літератури

   1. Містобудівний кодекс Російської Федерації від 29.12.2004

   N 190-ФЗ

   1. Цивільний кодекс Російської Федерації від 30.11.1994 N 51-ФЗ

   2. Податковий кодекс Російської Федерації від 31.07.1998 N 146-ФЗ

   3. Бухгалтерська звітність організації ПБО 4 / 99 (ред. від 18.09.06)

   4. Доходи організації ПБО 9 / 99 (ред. від 27.11.06)

   5. Витрати організації ПБО 10/99 (ред. від 27.11.06)

   6. Облік розрахунків з податку на прибуток організацій ПБУ 18/02 (ред. від 11.02.08)

   7. Бузирев В.В., Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності будівельного підприємства: підручник / Бузирев В.В. І.П. Нужіна. М.: КноРус, 2010. - 332с.

   8. Відялін В.І., Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: підручник / В. І. Відялін, Р. П. Казакова, С. В. Казаков. М.: Инфра-М, 2009. - 617с.

   9. Канке А.А., Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: підручник / А. А. Канке, І. П. Кошова. М.: Инфра-М, 2007. - 288с.

   10. Калініна А. П., Економічний аналіз: підручник / А. П. Калініна, Н. В. Войтоловський, І. І. Музурова. М.: Юрайт, 2010 - 507 с.

   11. Любушин Н.П., Економічний аналіз: підручник / Н.П. Любушин. М.: Юніті, 2008. - 423с.

   12. Поздняков В.Я., Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності будівельного підприємства: підручник / В. Я. Поздняков. М.: Инфра-М, 2009. - 616с.

   13. Протасов В.Ф., Аналіз діяльності підприємства (фірми): підручник / В.Ф. Протасов. М.: Фінанси і статистика, 2003. - 326с.

   14. Прикіна Л.В., Економічний аналіз підприємства: підручник / Л.В Прикіна. М.: Юніті, 2003. - 344с.

   15. Симонов Р.Ю., Економічний аналіз діяльності будівельного підприємства: підручник / Р.Ю. Симонов. М.: Фенікс, 2006. - 320с.

   16. Степанов І.С., Економіка будівництва: підручник / І.С. Степанов. М.: Юрайт, 2007. - 620С.

   17. Черняк В.З., Економіка і управління на підприємстві. Будівництво: підручник / В.З. Черняк. М.: КНОРУС, 2009. - 731с.

   18. Управлінський аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства в будівництві: методичні вказівки до практичних занять / упоряд.: Л.К. Харіна; Самарський державний архітектурно-будівельний універсітет.-Самара, 2002. - 94с.

   19. Петровський А.П., Форми статистичної звітності / / Главбух. - 2007. - № 9. - С. 15-27.

   20. Соколова М.Н., Облік у підрядних організаціях будівельних та інших видів робіт / / Бухоблік в будівельних організаціях. - 2009. - № 5. - С. 8-12.

   Посилання (links):
  • http://shop.top-kniga.ru/persons/in/3586/
  • http://shop.top-kniga.ru/persons/in/73704/
  • Додати в блог або на сайт

   Цей текст може містити помилки.

   Фінанси, гроші і податки | Диплом
   246.8кб. | скачати


   Схожі роботи:
   Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства Казка
   Фінансовий механізм управління формуванням операційного прибутку
   Управління формуванням прибутку від продажів на прикладі ВАТ ЛПК СЛДК
   Класифікація витрат і доходів підприємств фінансові методи управління і використання прибутку
   Фінансові механізми енергозбереження
   Управління формуванням капіталу виноробних підприємств
   Управління формуванням та облік власного капіталу підприємства
   Сучасні концепції і стратегії управління формуванням ресурсної
   Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств
   © Усі права захищені
   написати до нас