Фінансові вкладення 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Введення
Проведення економічних реформ в Росії, здійснення фінансово-господарської діяльності на основі ринкових відносин призвело до відродження ринку цінних паперів - найважливішого елементу фінансової системи будь-якої розвиненої країни. Ринок цінних паперів (або фондовий ринок) в російській системі фінансових відносин, незважаючи на всі кризові явища, має велике значення, так як з його допомогою залучаються вільні грошові кошти юридичних та фізичних осіб і перетворюються в реальні активи
Підприємства та організації, які є кредитними організаціями й професійними учасниками ринку цінних паперів, також є активними учасниками ринку цінних паперів. Вкладаючи кошти в державні цінні папери (облігації та інші боргові зобов'язання), у цінні папери корпорацій і статутні капітали інших організацій; а також надаючи іншим організаціям позики на території Російської Федерації і за її межами, підприємства здійснюють фінансові вкладення.
Таким чином, основна мета функціонування ринку цінних паперів полягає в тому, щоб сформувати механізм для залучення в економіку інвестицій шляхом побудови взаємовідносин між тими, хто відчуває потребу в коштах, і тими, хто хоче інвестувати надлишковий дохід.
Враховуючи виняткову важливість цієї галузі для розвитку і стабілізації російської економіки, ринок цінних паперів на сьогоднішній день розглядається як галузь інтенсивного контролю й регулювання з боку державних органів. Однією з форм контролю й виступає бухгалтерський облік, а стосовно до даної курсової роботи - бухгалтерський облік фінансових вкладень.
Основною метою даної курсової роботи є вивчення теорії та практики бухгалтерського обліку фінансових вкладень на підприємствах різних форм власності, які не є професійними учасниками ринку цінних паперів або кредитними організаціями, з урахуванням останніх змін у російському законодавстві.
Головні завдання курсової роботи - вивчення теоретичної бази бухгалтерського обліку фінансових вкладень, аналіз особливостей обліку різних цінних паперів, формування фінансових результатів від операцій з цінними паперами, оподаткування операцій і доходів по конкретних видах інвестицій підприємств.
До грудня 2002 р було відсутнє єдине положення, що регулює всі аспекти бухгалтерського обліку фінансових вкладень, поки Міністерство Фінансів Російської Федерації не видало наказ від 10 грудня 2002 р. N 126н про затвердження Положення з бухгалтерського обліку "ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬ" ПБУ 19/02, яке набуло чинності починаючи з бухгалтерської звітності за 2003 рік.
Об'єктом дослідження даної курсової роботи є підприємства та організації, що мають фінансові вкладення.
Предметом дослідження даної роботи є різні активи підприємств (грошові і не грошові), що виступають у ролі фінансових вкладень.
Інформаційною базою для виконання даної роботи стала законодавча і нормативна база, книги і навчальні посібники, що зачіпають питання бухгалтерського обліку фінансових вкладень і оподаткування операцій з цінними паперами, періодичні видання.

1. Теоретичні основи обліку фінансових вкладень.
1.1 Економічний зміст об'єкта обліку
Фінансові вкладення - це абстрактні коштів, покликані приносити підприємству дохід протягом певного часу.
До фінансових вкладень організації відносяться: державні та муніципальні цінні папери, цінні папери інших організацій, в тому числі боргові цінні папери, в яких дата і вартість погашення визначена (облігації, векселі); вклади до статутних (складеному) капітали інших організацій (в тому числі
дочірніх і залежних господарських товариств); надані іншим організаціям позики, депозитні вклади в кредитних організаціях, дебіторська заборгованість, придбана на підставі поступки права вимоги, і пр.
Також, складі фінансових вкладень враховуються вклади організації - товариша за договором простого товариства.
Цінний папір - грошовий документ, що засвідчує майнове право або відношення позики власника документа до особи, видало такий документ.
Відповідно до статті 143 Цивільного кодексу Російської Федерації до цінних паперів відносяться державна облігація, облігація, вексель, чек, депозитний і ощадний сертифікати, банківська ощадна книжка на пред'явника, коносамент, акція, приватизаційні цінні папери та інші документи, які законом про цінні папери або у встановленому ними порядку віднесені до цінних паперів.
Фінансові вкладення класифікують за різними ознаками:
в залежності від зв'язку зі статутним капіталом розрізняють фінансові вкладення з метою утворення статутного капіталу і боргові. До вкладенням з метою утворення статутного капіталу відносять акції, вклади в статутні капітали інших організацій та інвестиційні сертифікати, що підтверджують частку участі в інвестиційному фонді інших підприємств і дають право на отримання доходу. До боргових цінних паперів відносять облігації, заставні, депозитні і ощадні сертифікати, казначейські зобов'язання та векселі.
За формами власності розрізняють державні та недержавні цінні папери.
Залежно від терміну, на який зроблено цінні фінансові вкладення, вони поділяються на довгострокові, встановлений термін погашення яких перевищує 1 рік, і короткострокові, термін погашення яких менше року, або наміри отримувати доходи по них менше 1 року.
У цінному папері на пред'явника все засвідчені цим цінним папером права належать її фактичному власникові, тобто тій особі, що може пред'явити дану цінний папір до виконання зобов'язаному особі. Передача прав за представницькою цінним папером здійснюється шляхом передачі самого цінного папера.
У іменним цінним папері все засвідчені нею права належать виключно названій у цьому цінному паперу особі. Нікому, крім цієї особи, виконання по іменним цінним папером не може бути вироблено. Права, посвідчені іменним цінним папером, передаються у порядку, встановленому для уступки вимоги).
У ордерним цінним папером вказується особа, яка може здійснити засвідчені даної цінним папером права самостійно або призначити своїм розпорядженням (ордером, наказом) іншу уповноважену особу. При цьому новий власник також має право передати цю цінний папір. Перехід прав, засвідчених ордерним цінним папером, здійснюється з допомогою передавального напису - індосаменту. Види індосаменту: бланковий (без зазначення особи, якій має бути здійснене виконання); ордерний (із зазначенням особи, якій або за наказом якої має бути здійснене виконання); препоучітельний (що дає індосату як представнику власника-індосанта тільки доручення здійснити зазначене право в інтересах власника ). На відміну від іменних цінних паперів індосант, тобто особа, яка здійснила передачу цінного паперу, відповідає перед індосатом, тобто особою, якій передано цінний папір, не тільки за дійсність посвідченого цінним папером права, а й за його здійснення.
Цінні папери можуть випускатися в документарній (паперової) і бездокументарній (на машинних носіях) формі.
Документарна форма - форма цінних паперів, при якій власник встановлюється на підставі пред'явлення оформленого належним чином сертифіката цінного паперу або, у разі депонування такого, на підставі запису по рахунку «Депо».
Бездокументарна форма - форма цінних паперів, при якій власник встановлюється на підставі запису в системі ведення реєстру власників цінних паперів або, у разі депонування цінних паперів, на підставі запису по рахунку «Депо».
У старому Плані рахунків, що діяв до 2001 року облік фінансових вкладень здійснювався на двох рахунках 06 «Довгострокові фінансові вкладення» і 58 «Короткострокові фінансові вкладення». З нового Плану рахунків рахунок 06 виключений, а рахунок 58 перейменовано в «Фінансові вкладення». Рахунок 58 активний, і до нього можуть бути відкриті такі субрахунки:
58 - 1 «Паї й акції»
58 - 2 «Боргові цінні папери»
58 - 3 «Надані позики»
58 - 4 «Внески за договором простого товариства»
За дебетом рахунка 58 відображають фінансові вкладення організації з кредиту відповідних рахунків (51 «Розрахунковий рахунок», 52 «Валютний рахунок», 10 «Матеріали»). З кредиту рахунка 58 списують фінансові вкладення на рахунок 91 «інші доходи і витрати».
Засоби довгострокових і короткострокових фінансових вкладень, переведених організацією, на які у звітному періоді не отримані документи, що підтверджують права організації враховуються на рахунку 58 відокремлено.
Аналітичний облік фінансових вкладень ведуть за видами вкладень та об'єктам, у яких здійснено ці вкладення, з обов'язковим отриманням даних про фінансові вкладення на території країни і за кордоном. Також аналітичний облік повинен забезпечити можливість одержання даних про довгострокових і короткострокових вкладеннях.
При використанні журнально - ордерної форми обліку записи по кредиту рахунку 58 можуть проводиться в журналі - ордері № 8 і відомості № 7. У цих регістрах можна відображати відповідні дані аналітичного обліку. Дебетові обороти по рахунку 58 відображають у журналах ордерах № 2, № 2 / 1, № 8.
При використанні комп'ютерних систем за операціями на рахунку 58 формуються відповідні машинограми - облікові регістри.
У бухгалтерському обліку підприємств та організацій з 1 липня 1997 року повинна застосовуватися Книга обліку цінних паперів, в якій повинні бути описані всі цінні папери, що зберігаються в організації. Книга обліку цінних паперів повинна мати такі обов'язкові реквізити: найменування емітента; номінальна ціна цінного паперу; покупна вартість; номер, серія та ін; загальна кількість, дата покупки; дата продажу. Книга обліку цінних паперів повинна бути зброшуровані, скріплена печаткою організації та підписом керівника і головного бухгалтера, сторінки пронумеровані.
Виправлення в Книгу обліку цінних паперів можуть вноситися лише з дозволу керівника і головного бухгалтера із зазначенням дати внесення виправлень.
У випадку ведення Книги обліку цінних паперів за допомогою засобів обчислювальної техніки Результатная інформація може формуватися у вигляді вихідного документа на машинозчитуваних носіях. Роздруківка інформації з машинозчитуваних носіїв здійснюється в міру необхідності або вимозі органів, що здійснюють контроль відповідно до законодавства Російської Федерації, суду і прокуратури, але не рідше 1 разу на рік.
Відповідальність за організацію зберігання Книги обліку цінних паперів несе керівник організації.
При зберіганні бланків (сертифікатів) цінних паперів у депозитарії вони продовжують значитися в бухгалтерському обліку в організації-власника з вказівкою в аналітичному обліку реквізитів депозитарію, якому вони передані на зберігання. Нарахування витрат з оплати послуг депозитаріїв відображається за дебетом рахунка 26 «Загальногосподарські витрати» (як інші операційні витрати) і кредитом рахунків обліку розрахунків, а при перерахуванні депозитарію зазначених сум - за дебетом рахунків обліку розрахунків і кредиту рахунків обліку грошових коштів.
При оцінці цінних паперів враховують такі показники.
Номінальна вартість - сума, позначена на бланку цінного паперу. Сумарна вартість всіх за номінальною за номінальною вартістю відображає величину статутного капіталу організації.
Емісійна вартість - ціна продажу цінного паперу при її первинному розміщенні, яка може не збігатися з номінальною вартістю. Різниця між зазначеними видами оцінки цінних паперів, помножена на їх кількість, становить емісійний дохід організації.
Курсова (ринкова) вартість - ціна, яка визначається як результат котирування цінних паперів на вторинному ринку. Вона відображає рівновагу між сукупним попитом і пропозицією в певному інтервалі часу.
Ліквідаційна вартість акцій та облігацій - вартість реалізованого майна ліквідованої організації у фактичних цінах, виплачуваних за одну акцію чи облігацію.
Викупна вартість - сума виплачується акціонерним товариством за придбання власних акцій або при достроковому погашенні облігацій (вартість так званих відзивних акцій і облігацій).
Балансова вартість акцій - визначається за даними балансу розподілом власних джерел майна на кількість випущених акцій.
Облікова вартість - сумам за якою цінні папери відображаються в балансі організації в даний момент часу.
Відповідно до Положення щодо введення бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності фінансові вкладення приймаються до обліку в сумі фактичних витрат для інвестора.
Первісною вартістю фінансових вкладень, придбаних за плату, визнається сума фактичних витрат організації на їх придбання, за винятком податку на додану вартість та інших відшкодовуються податків (крім випадків, передбачених законодавством Російської Федерації про податки і збори).
Фактичними витратами на придбання активів в якості фінансових вкладень є:
-Суми, що сплачуються згідно з договором продавцю;
-Суми, сплачувані організаціям та іншим особам за інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з придбанням зазначених активів.
У випадку, якщо організації надані інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з прийняттям рішення про придбання фінансових вкладень, і організація не приймає рішення про таке придбання, вартість зазначених послуг відноситься на фінансові результати комерційної організації (у складі операційних витрат) або збільшення витрат некомерційної організації того звітного періоду, коли було прийнято рішення не купувати фінансові вкладення; винагороди, що сплачуються посередницькій організації чи іншій особі, через яке придбані активи в якості фінансових вкладень; інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням активів в якості фінансових вкладень.
За борговими цінними паперами дозволяється різницю між сумою фактичних витрат на їх придбання і номінальною вартістю протягом терміну їх обігу рівномірно (щомісяця) відносити на фінансові результати організації.
Організації, діючі в якості професійних учасників ринку цінних паперів, можуть робити переоцінку вкладень у цінні папери в міру зміни котирування на фондовій біржі.
Об'єкти фінансових вкладень (крім позик), не оплачені повністю, показуються в активі балансу в повній формі фактичних витрат їх придбання за договором з віднесенням непогашеної суми за статтею кредиторів у пасиві балансу, у разі коли до інвестора перейшли права на об'єкт. В інших випадках суми, внесені в рахунок підлягають придбання об'єктів фінансових вкладень, відображаються в активі балансу за статтею дебіторів.

2. Організаційно-економічна характеристика організації
Центральне господарство розташоване в ст. Брюховецької. Загальна площа земель господарства на момент складання проекту 6510 га, в тому числі ріллі - 6410 га, багаторічних насаджень - 170 га, пасовищ - 45 га. Крім того, 210 га ріллі повинно зрошуватися. Землекористування надано ділянках неправильної конфігурації, протяжністю з півночі на південь 10 км, із заходу на схід до 18,6 га. На території аграрного коледжу знаходиться 9 сторонніх землекористувань загальною площею 553,3 га. З яких 398 га займає рибколгосп «8-е березня» і 112 га залізниця (Краснодар - Ростов). Перетинаючи коледж, з півночі на південь, він ділить землекористування на два масиви. На території аграрного коледжу є шість хуторів, з них перспективні зараз вже всі населені пункти.
Коротка історія організації: Дане землевпорядкування було вироблено на землях колгоспу імені Крупської. У 1975 році за складання СІ РРФСР від 28.02.75 р. № 175 колгосп був реорганізований, а землі площею 11401 га передані Брюховецькому радгоспу-технікуму. Згідно з розпорядженням Ради Міністрів РРФСР від 01.12.76 р. № 1929 було вилучено із земель радгоспу 4075 га знову організованому міжгосподарському комплексу з вирощування молодняку ​​- нетелів. У 1991 році радгосп-технікум Брюховецький реорганізовано в коледж-радгосп Брюховецький, з 1995 року реорганізований в Брюховецький аграрний коледж.
Загальні відомості про господарство: землекористування розташоване в південній частині району і межує на півночі із землями Брюховецького відгодівельного комплексу по вирощуванню нетелей, на півдні з землями Тимашевського району, на сході з землями колгоспу ЗАТ імені Суворова, на заході із землями колгоспу СВК «Нива Кубані» .
Транспортний зв'язок: від аграрного коледжу до залізної дороги відстань складає 3 км, а до найближчої пристані 105 км (м. Приморсько-Ахтарськ) до (обласного) крайового центру (м. Краснодар) - 100 км, є автостанція на відстані 3-х км .
На відстань 3-х км від аграрного коледжу знаходяться хлібоприймальний пункт, АТ «Антей» (м'ясокомбінат), молочно-консервний комбінат; на відстані 7-ми км, на відстані 9-ти км знаходяться агроснабженческое і ремонтне технічне підприємство. Через територію аграрного коледжу проходить центральна об'їзна дорога Краснодарського краю.
Забезпечення господарства транспортної зв'язком і машінотранспортним парком позитивно діє на економіку господарства, і підвищують виробничо-фінансову діяльність господарства, так як менша кількість коштів у господарстві розходиться на транспорт, також на неї впливає близьке розташування місць збуту.
Склад виробничих підрозділів і їх коротка характеристика (напрямок і спеціалізація): в аграрному коледжі «Брюховецький» 4 рільничих відділення спільний сад-город, 2 молочних ферми з відгодівлі великої рогатої худоби, МТФ-1, МТФ-2, також є СТФ приблизно 6000 голів , автопарк, МТМ, зерносклад, МЖФ, електроцех, стройучасток, цегельний завод, центральна контора, склад МТМ, хімсклад, нафтобаза, ковбасний цех, забійний цех.
Площа I відділення в середньому 2300 га. У рільничих відділеннях вирощують зернові культури, соняшник, цукровий буряк, кормові культури, картоплю, овочі однорічних і багаторічних культур. На фермі МТФ містяться 390 корів (прив'язний спосіб утримання).
Склад машинотракторного парку: кукурудзозбиральні комбайни - 2 штуки, вантажний парк приблизно 37 штук, спеціальні машини приблизно 7 штук, автобусів приблизно 5 штук і т.д.
У структурі посівів - 52% земель відводиться під зернові, технічні 18%, кормові займають 30%.
Основні напрямки господарства: зернові, з розвиненим тваринництвом. Середньорічна чисельність становить 365 чоловік.
Земля - ​​основний елемент національного багатства і головний засіб виробництва в сільському господарстві. Тому раціональне використання земельних ресурсів має велике значення для розвитку національної економіки, обумовлюючи обсяг виробництва сільськогосподарської продукції і продовольчу безпеку країни. Основні ресурси організації відображені в таблиці 1.
Таблиця 1
Ресурси організації
Показник
2005
2006
2007
2007р. у% до
2005р.
2006р
Середньорічна
чисельність працівників, чол.
377
342
271
71,9
79,2
в т.ч. зайнятих у сільському господарстві, чол.
327
291
229
70,0
78,7
Загальна площа, га
6928
8083
8083
116,7
100
в т.ч. сільськогосподарських угідь
6347
7458
7458
117,5
100
з них ріллі
6033
7400
7400
122,7
100
Середньорічна вартість всіх основних засобів, тис. руб.
14845,0
34436,0
32887
221,5
95,5
Виробничі витрати на продукцію рослинництва і тваринництва, тис. руб.
78993,0
91895,0
56144
71,1
61,1
Енергетичні потужності, всього, тис. к.с.
1952
1952
2327
119,2
119,2
Середньорічна сума оборотних коштів, тис. руб.
55285
71795
104565,5
189,1
145,7
Аналізуючи дані таблиці 1, можна зробити висновок про те що, відбулися зміни у складі ресурсів господарства за останніх три роки. Чисельність працівників у 2005 р. в порівнянні з 2007 р. скоротилася на 106 осіб.
Площа сільськогосподарських угідь збільшилася в 2007 р. в порівнянні з 2005 р. збільшилася на 1155 га. Площа ріллі збільшилася в 2007 році на 22,7%, що на 1367 га більше, ніж у 2005 році.
Середньорічна вартість оборотних засобів збільшилася на 49280,5 тис. руб. на 89,1% в 2007 році в порівнянні з 2005 роком, за рахунок збільшення запасів і грошових коштів.
Виробничі витрати на продукцію рослинництва і тваринництва зменшилися в 2007 році на 28,9% до 2005 року. Це пов'язано зі зменшенням витрат на оплату праці, матеріальних витрат і амортизацію.
У 2007 році збільшилась кількість енергетичних потужностей на 19,2% в порівнянні з 2005 роком. Отже, в господарстві було придбано велику кількість техніки.
Для визначення результатів діяльності ТОВ УПХ «Брюховецької» побудуємо таблицю 2.
Таблиця 2
Результати діяльності ТОВ УПХ «Брюховецької»
Показники
2005
2006р.
2007
2007 р. в% до
2005
2006
Виручка від реалізації, тис. крб.
92230
140745
161899
175,5
115,0
Собівартість продукції, тис. руб.
61458
99463
90390
147,1
90,9
Результати від реалізації - всього, тис. руб.
30772
41282
71509
232,4
173,2
Результат від реалізації продукції рослинництва, тис. руб.
13518
29404
69086
511,1
235,0
Результат від реалізації тваринництва, тис. руб.
17702
11249
4724
26,7
42,0
Сальдо інших доходів і витрат, тис.руб.
4415
-4943
-5205
-117,9
105,3
Прибуток до оподаткування, тис. грн.
32758
34915
65023
198,5
186,2
Поточний податок на прибуток, тис. грн.
-643
-
-
-
-
Рентабельність основної діяльності,%
52,3
34,3
70,7
135,2
206,1
Рентабельність продажів,%
50,1
41,5
79,1
157,9
190,6
За даними таблиці 2 видно, що результат від реалізації за аналізовані три роки зросла на 40737 тис. крб., Або на 132,4%. На даний результат вплинула зміна у виручці від реалізації на 75,5%, або на 69669 тис. руб. і в собівартості продукції вона збільшилася на 47,1%, або на 28932 тис. руб .. За даними результатів реалізації продукції рослинництва за 2007 р. видно, що вона виросла в 5 разів, а результат реалізації продукції тваринництва знизився на 73,3%. Це пов'язано з відділенням ферм від головного управління. Тепер кожна ферма діє як окреме господарство.
Також збільшився прибуток до оподаткування 2007 р. в порівнянні з 2005 р. на 98,5%, або на 32265 тис. руб.
Рентабельність основної діяльності збільшилася на 35,2%, це пов'язано зі збільшенням чистого прибутку. Також збільшилась рентабельність продажів на 57,9%, це пов'язано зі збільшенням прибутку від продажів.
Для визначення показників забезпеченості основними засобами та ефективності їх використання побудуємо таблицю 3.
Виходячи з даних таблиці 3, можна зробити висновок, що вартість основних виробничих фондів збільшилася в 2007 році на 18507 тис. руб. до рівня 2005 року. і при цьому відбувається збільшення активної частини основних фондів протягом аналізованого періоду, і в 2007 році їх вартість склала 42536 тис. руб., що на 177,0% більше, ніж у 2005 році.
Фондообеспеченность господарства основними виробничими фондами збільшилися в 2007 році на 61,8% відповідно до рівня 2005 року. Збільшення відбулося за рахунок зростання вартості основних виробничих фондів. Фондоозброєність в 2007 р. знизився на 8%.
Збільшення грошової виручки призвело до зростання фондовіддачі. Даний показник в 2007 році склав 3,8 руб., Що на 2,4 руб. більше, ніж у 2005 році. Фондомісткість знизилася в 2007 році до 30 коп., Що на 40 коп. нижче рівня 2005 року.

Таблиця 3
Показники забезпеченості основними засобами та ефективність їх використання у ТОВ УПХ «Брюховецької»
Показники
2005
2006
2007
2007 р. в% до 2005 р.
Вартість основних виробничих фондів, тис. руб.
24029
42735
42536
177,0
Площа сільськогосподарських угідь, га.
6347
7458
7458
117,5
Середньорічна чисельність працівників, чол.
377
342
271
71,9
Фондообеспеченность, тис. руб.
17,0
21,8
27,5
161,8
Фондоозброєність, тис. руб.
170,6
125,0
157,0
92,0
Грошова виручка, тис. руб.
92230
140745
161899
175,5
Фондовіддача, грн.
1,4
3,3
3,8
271,4
Фондомісткість, руб.
0,7
0,3
0,3
42,9
Валовий прибуток, тис. руб.
30772
41282
71509
232,4
Фондорентабельность,%
143,4
329,3
380,6
265,4
Для визначення вертикального і горизонтального аналіз балансу побудуємо таблицю 4.
Аналізуючи дані таблиці 4, можна зробити висновок про те, що основні засоби на кінець року збільшилися на 10,5%, це пов'язано з придбанням нової техніки. Також збільшилися грошові кошти на 9668,1%, або на 9088 тис. руб. Незавершене будівництво зменшилось на 30,3%, або на 3485 тис. руб. На кінець року не спостерігається короткострокових фінансових вкладень.
Нерозподілений прибуток збільшився на 65,9%. Також збільшилася кредиторська заборгованість на 7,1%. Короткострокових кредитів і позик на кінець року не спостерігається. Відбулась зміна в довгострокових кредитах і позиках, вони знизилися на 57,2%, або на 10876 тис. руб. Так як основний напрямок діяльності господарства зернове з розвиненим тваринництвом, то зниження валової продукції по деяких видах суттєво не вплинуло на загальний обсяг виробництва.

Таблиця 4
Вертикальний і горизонтальний аналіз балансу за 2007 р.
Показник
Початок року
Кінець року
Кінець року у% до початку року
тис.
руб.
у% до підсумку балансу
тис.
руб.
у% до тогу балансу
Основні засоби
31244
25,6
34530
20,0
110,5
Незавершене будівництво
11491
9,4
8006
4,7
69,7
Запаси
51405
42,1
73053
42,4
142,1
Дебіторська заборгованість
27380
22,4
47239
27,4
172,5
Короткострокові фінансові вкладення
203
0,2
-
-
-
Грошові кошти
94
0,1
9182
5,3
9768,1
Інші оборотні активи
177
0,2
398
0,2
224,9
Баланс
121994
100,0
172408
100,0
141,3
Статутний капітал
40
0,1
40
0,1
100
Нерозподілений прибуток
93601
76,7
155316
90,0
165,9
Позики і кредити довгострокові
18988
15,6
8121
4,7
42,8
Інші довгострокові зобов'язання
7930
6,5
7930
4,6
100,0
Короткострокові позики і кредити
500
0,4
-
-
-
Кредиторська заборгованість
935
0,7
1001
0,6
107,1
Баланс
121994
100,0
172408
100,0
141,3
В умовах ринкових відносин винятково велика роль аналізу фінансового стану підприємства. Це пов'язано з тим, що підприємства набувають самостійність та несуть повну відповідальність за результати своєї виробничо господарської діяльності перед членами підприємства, працівниками, банком та кредиторами.
Фінансовий стан підприємства - це сукупність показників, що відображають його здатність погасити свої боргові зобов'язання. Найбільш повний аналіз фінансової діяльності підприємства можна провести за допомогою фінансових коефіцієнтів. Для проведення такого аналізу використовується бухгалтерський баланс: форма № 1. Баланс відображає фінансовий стан підприємства на момент його складання. Щоб встановити, який вплив на становище, що склалося надали зовнішні та внутрішні умови діяльності підприємства, необхідний аналіз активу і пасиву балансу. Для проведення такого аналізу використовується таблиця 5
Таблиця 5
Показники, що характеризують фінансовий стан (на кінець року)
Показники
На початок 2007 р.
На кінець 2007 р.
Зміна, +, -
Наявність оборотних коштів - всього, тис. руб.
79259
129872
50613
з них власні оборотні кошти, тис. руб.
50906
112820
61914
Частка власних оборотних коштів у загальній сумі оборотних коштів,%
64,2
86,9
22,7
Залучені і позикові кошти - всього, тис. руб.
28354
17052
-11301
в т.ч. кредиторська заборгованість
935
1001
66
Коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів
1,795
6,616
4,821
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,207
9,173
8,966
Коефіцієнт критичної оцінки
19,287
56,365
37,078
Коефіцієнт поточної ліквідності
55,233
129,742
74,509
Забезпеченості власними оборотними засобами
0,642
0,869
0,227
Фінансової незалежності
0,768
0,901
0,133
Фінансової незалежності щодо формування запасів і витрат
1,822
2,127
0,305
Аналізуючи дані таблиці 5, можна зробити висновок про те, що наявність обігових коштів в організації за 2007 р. збільшилася на 50613 тис. крб., Тобто збільшилася кількість запасів, короткострокових фінансових вкладень, грошових коштів, короткострокової дебіторської заборгованості.
Частка власних оборотних коштів у загальній сумі оборотних коштів за 2007 р. збільшився на 22,7%. А залучені і позикові кошти зменшилися на 11301 тис. руб. Це призвело до збільшення коефіцієнта співвідношення власних і залучених коштів на 4,8 пункту.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності в 2007 р. склав 9,173, це показує, яку частину поточної короткострокової заборгованості організація може погасити найближчим часом за рахунок грошових коштів і фінансових вкладень, тобто підприємство абсолютно ліквідний.
Коефіцієнт поточної ліквідності збільшився за рік на 74,5 пункту, це означає, що організація з абсолютною фінансовою стійкістю і абсолютно платоспроможна.
Для визначення показників ділової активності побудуємо таблицю 6.
Таблиця 6
Показники ділової активності підприємства
Показник
2005
2006
2007
Відхилення (+,-) в 2007 р. в порівнянні з
2005
2006
Виручка від реалізації, тис. крб.
92230
140745
161899
69669
21154
Прибуток до оподаткування, тис. руб.
32758
34915
65023
32265
30108
Середньорічна вартість майна, тис. руб.
70018,5
105177
125933
55914,5
20756
Виручка реалізації в розрахунку на середньорічного працівника, тис. руб.
244,6
411,5
597,4
352,8
185,9
Кількість оборотів за рік:
- Всього капіталу
1,044
1,154
0,939
-0,105
-0,215
-Власного капіталу
1,571
1,503
1,042
-0,529
-0,461
- Поточних активів
-
-
-
-
-
- Оборотних коштів
1,434
1,776
1,247
-0,187
-0,529
-Виробничих запасів
1,555
2,738
2,216
0,661
-0,522
-Дебіторської заборгованості
28,732
5,140
3,427
-25,305
-1,713
-Кредиторської заборгованості
3,112
4,964
9,494
6,382
4,530
Тривалість одного обороту, днів:
- Всього капіталу
349,6
316,3
388,7
39,1
72,4
-Власного капіталу
232,3
242,9
350,3
118,0
107,4
- Поточних активів
-
-
-
-
-
- Оборотних коштів
254,5
205,5
292,7
38,2
87,2
-Виробничих запасів
234,7
133,3
164,7
-70,0
31,4
-Дебіторської заборгованості
12,7
71,0
106,5
93,8
35,5
-Кредиторської заборгованості
117,3
73,5
38,5
-78,8
-35,0
Аналізуючи таблицю 6 за останніх три роки, можна зробити висновок про те, що кількість оборотів знизилося за власним капіталом на 0,529 пункту, оборотних коштів на 0,187 пункту, дебіторської заборгованості на 25,305 пункту
На основу проведеного фінансового аналізу в ТОВ «УПХ» «Брюховецької» можна зробити короткий висновок, що фінансове становище підприємства стійке.
Загальна організація бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік формує інформацію про роботу сільськогосподарських організацій. Він фіксує всі зміни, що відбуваються у виробничій, постачальницької і збутової діяльності, тобто дає необхідні відомості про кругообіг засобів та процесі розширеного відтворення сільськогосподарських підприємств. Інформаційна функція бухгалтерського обліку не пасивна. Бухгалтерський облік - не безпристрасний реєстратор фактів і подій; тут систематизуються та узагальнюються отримані дані. Всі зміни, що відбуваються у господарській діяльності, реєструються в бухгалтерському обліку з метою активного впливу на поліпшення роботи організації через прийняття правильних управлінських рішень.
Тому бухгалтерський облік є складовою частиною системи управління виробництвом. Він необхідний, перш за все, для інформаційного забезпечення системи управління, причому на всіх її рівнях. Зокрема, облікова інформація залучається для управління на наступних рівнях: внутрішньогосподарському (у виробничих підрозділах), загальногосподарському (по господарству в цілому) і на зовнішніх рівнях управління сільськогосподарським виробництвом. У загальному обсязі економічної інформації в сільському господарстві облікова інформація займає понад 80%, тобто дана інформація становить основу інформаційного забезпечення системи управління сільськогосподарським виробництвом.
Роль бухгалтерського обліку в інформаційному забезпеченні системи управління досить висока при формах обліку, заснованих на ручній обробці облікової інформації, але вона ще більше зростає в умовах впровадження форм обліку, заснованих на машинній обробці інформації. Саме на цій стадії впровадження обробки інформації бухгалтерський облік стає найважливішою складовою частиною єдиної автоматизованої системи. Хоча, природно, самостійність його як одного з найважливіших видів обліку повністю зберігається.
Значення бухгалтерського обліку в системі управління не зводиться тільки до функції інформаційного забезпечення, тобто: до інформаційної підсистемі. Бухгалтерський облік виконує й іншу важливу роль - забезпечення контролю за збереженням власності організацій. Велике значення контрольна функція бухгалтерського обліку має в умовах, коли повсюдно впроваджуються економічні методи впливу на якість роботи підприємств. Це означає, що бухгалтерський облік не тільки повинен сигналізувати про недоліки в роботі, про нераціональне використання ресурсів і т. п., але шляхом відповідної організації облікової служби покликаний поставити заслін цим негативним явищам [10, ст.5 - 6].
Облік в ТОВ «УПХ» «Брюховецької» здійснюється із застосуванням автоматизованої форми бухгалтерського обліку з орієнтацією на журнально-ордерну систему з використанням комп'ютерної програми, розробленої в організації з урахуванням специфіки діяльності з дотриманням російських методологічних правил бухгалтерського обліку на базі програми «1С» Підприємство.
До кадрового складу бухгалтерії входять:
головний бухгалтер Карпенко Т.А.;
бухгалтер Дьякова Т.І., відповідає за ведення таких рахунків: 01 «Основні засоби», 10.3 «ПММ», 20.1 «Рослинництво», 23 «Допоміжне виробництво», 25 «Загальновиробничі витрати», 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками», 08.1 «Будівництво та придбання основних засобів»;
бухгалтер Хохлова Н.І., відповідає за ведення таких рахунків: 20.2 «Тваринництво», 26 «Загальногосподарські витрати», 90 «Продажі», 11 «Тварини», 20.3 «Промислова переробка», 91 «Інші доходи і витрати»;
бухгалтер Реуцкая Г.І., відповідає за ведення таких рахунків: 70 «Розрахунки з оплати праці», 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення»;
бухгалтер Гріцова В.В., відповідає за ведення таких рахунків: 10.4 «Медикаменти», 10.5 «Запасні частини і ремонтні матеріали», 10.6 «Добрива і засоби захисту», 10.8 «Будівельні матеріали», 10.9 «МШП», 29 «Обслуговуючі виробництва »;
бухгалтер Конюшіхіна Г.В., відповідає за ведення таких рахунків: 10.1 «Насіння», 10.2 «Корми», 41 «Товари», 43 «Готова продукція».
Документообіг має важливе організуюче значення в бухгалтерському обліку. У самому загальному вигляді він являє собою рух документів в обліковому процесі від моменту їх складання до завершення використання і здачі в архів. Документообіг повинен розроблятися в кожному господарстві з урахуванням конкретних його особливостей: спеціалізації, організаційної структури, розміщення виробництв, розташування і видалення складів і підрозділів, місця оформлення первинних документів, стану транспортних засобів і т.п. Для чіткої регламентації руху документів документообіг оформляється (за кожним документом окремо або частіше у зведеному вигляді) у вигляді графіка (табеля документообігу), де вказуються: найменування і номер кожної форми документа, його призначення, в які строки, у якій кількості і ким складається , хто підписує (або стверджує) документ, коли і куди він представляється, хто його приймає, перевіряє та обробляє, куди на підставі чого робляться записи. Графік документообігу складається головним бухгалтером, і після затвердження керівником господарства стає обов'язковим для виконання.
Всі наступні записи в облікові регістри робляться на основі складених зведених документів. Природно що в плані документообігу з цієї групи документів фіксується рух первинних документів від їх складання до оформлення відповідного зведеного документа. У більшості випадків це робиться не в центральній бухгалтерії організації, а в її підрозділах [10, ст. 17 - 18].
Збереження бухгалтерських документів і облікових регістрів відповідно до встановлених правил - важливий елемент організації бухгалтерського обліку. На кожному підприємстві для зберігання документів передбачено організація поточного архівного господарства. Для архіву виділяється спеціальні приміщення, яке повинно бути ізольованим і сухим, забезпеченим протипожежними засобами, обладнаним стелажами та іншими необхідними пристроями для зберігання. Всі використані бухгалтерські документи та облікові регістри у встановлені терміни передають до поточного архіву. Для цього їх попередньо брошуру і групують за тематичними розділами в хронологічному порядку. Доступ до матеріалів, що знаходяться в поточному архіві господарства, регулюється правилами, розробленими головним бухгалтером і затвердженими керівником господарство, де вказуються особи, які мають право на отримання документів з архіву, порядок їх видачі, повернення і т.п.
Перелік і терміни зберігання типових документів затверджені в централізованому порядку. Згідно з цим переліком річні бухгалтерські звіти, баланси та пояснювальні записки до них зберігаються постійно, квартальні звіти і баланси - 5 років, листування про затвердження звітів і балансів - 5 років. Особові рахунки робітників і службовців зберігаються до досягнення ними 75 років, розрахунково - платіжні відомості - 5 років (у випадку, якщо вони замінюють особові рахунки робітників і службовців, - до 75 років). Термін зберігання 5 років встановлено для більшості видів бухгалтерських документів і регістрів: головних книг, журналів - ордерів, розроблювальні таблиць, допоміжних і контрольних книг, журналів, карток, касових книг, оборотних відомостей, документів про проведення інвентаризацій, ревізій, актів перевірок каси, первинних документів і додатків до них, що зафіксували факт здійснення господарської операції і були підставою для бухгалтерських записів (касові, банківські документи, документи з обліку праці, товарно - матеріальних цінностей тощо). Термін зберігання 5 років встановлено для актів про проведення документних ревізій фінансово - господарської діяльності, листування про паспортизацію будівель і споруд, договорів про матеріальну відповідальність (після звільнення відповідних осіб). Деякі документи зберігаються до тих пір, поки мине потреба в них (але не менше 5 років): виконавчі листи, доручення - зобов'язання за товари, отримані в кредит, і листування з ним, документи (довідки, акти, зобов'язання, листування) по дебіторській заборгованості, недостач, розтрат, розкрадань, зразки підписів матеріально відповідальних осіб [10, ст. 22 -21].

3. Облік фінансових вкладень в організації
3.1 Завдання обліку фінансових вкладень
Бухгалтерський облік фінансових вкладень повинен забезпечити виконання наступних завдань:
- Правильне оформлення документів та своєчасне відображення в обліку операцій з придбання фінансових вкладень і їх вибуття;
- Своєчасне проведення переоцінки фінансових вкладень;
- Правильне відображення формування первісної вартості фінансових вкладень при їх придбанні та вибуття;
- Контроль збереження фінансових вкладень, прийнятих до бухгалтерського обліку;
- Правильність нарахування доходів за операціями з фінансовими вкладеннями;
- Контроль за створенням і використанням резервів під знецінення фінансових вкладень;
- Правильне обчислення податків, пов'язаних з проведенням операцій з фінансовими вкладеннями;
- Проведення інвентаризації фінансових вкладень з метою виявлення надлишків і недостач;
- Формування повної і достовірної інформації в бухгалтерській звітності по наявності і руху фінансових вкладень.
Облік фінансових вкладень здійснюється на активному рахунку 58 «Фінансові вкладення», до якого можуть бути відкриті такі субрахунки:
58-1 «Паї й акції»;
58-2 «Боргові цінні папери»;
58-3 «Надані позики»;
58-4 «Внески за договором простого товариства» та ін
3.2 Оцінка фінансових вкладень
У статтях бухгалтерської звітності визначення та використання в статтях бухгалтерської звітності вартісної або іншої кількісної міри фінансових вкладень. До фінансових вкладень відносяться інвестиції організації у державні цінні папери, облігації та інші цінні папери інших організацій до статутних (складеному) капітали інших організацій, а також надані іншим організаціям позики. Фінансові вкладення приймаються до обліку в сумі фактичних витрат для інвестора. За борговими цінними паперами дозволяється різницю між сумою фактичних витрат на придбання і номінальною вартістю протягом терміну їх обігу рівномірно по мірі нарахування належного за ним доходу відносити на фінансові результати в комерційної організації або збільшення витрат у некомерційної організації або зменшення фінансування (фондів) у бюджетної організації .
Організації, діючі в якості професійних учасників ринку цінних паперів, можуть робити переоцінку вкладень у цінні папери, придбані з метою отримання доходу від їх реалізації, у міру зміни котирування на фондовій біржі. Об'єкти фінансових вкладень (крім позик), не оплачені повністю, показуються в активі бухгалтерського балансу в повній сумі фактичних витрат їх придбання за договором з віднесенням непогашеної суми за статтею кредиторів у пасиві бухгалтерського балансу у випадках коли до інвестора перейшли права на об'єкт.
В інших випадках суми, внесені в рахунок підлягають придбання об'єктів фінансових вкладень, показуються в активі бухгалтерського балансу за статтею дебіторів. Вкладення організації в акції інших організацій, що котируються на фондовій біржі, котирування яких регулярно публікується, при складанні бухгалтерського балансу відображаються на кінець звітного року за ринковою вартістю, якщо остання нижче вартості, прийнятої до бухгалтерського обліку. На зазначену різницю проводиться освіта в кінці звітного року резерву під знецінення вкладень у цінні папери за рахунок фінансових результатів у комерційної організації або збільшення витрат у некомерційної організації.

3.3. Облік внесків до статутних капіталів інших організацій

Вклади в статутні капітали інших організацій, що котируються на фондовій біржі, котирування яких регулярно публікується, при складанні бухгалтерського балансу відображаються на кінець звітного року за ринковою вартістю, якщо остання нижче вартості, прийнятої до бухгалтерського обліку. На зазначену різницю проводиться освіта в кінці звітного року резерву під знецінення вкладень у цінні папери за рахунок фінансових результатів організації.
Резерв створюється по кожному виду цінних паперів окремо на різницю між обліковою та ринковою вартістю за умови, що ринкова вартість цінних паперів виявляється нижче їх облікової вартості.
Освіта резерву відображається за дебетом рахунка 91 «Інші витрати та доходи» і кредитом рахунку 59 «Резерви під знецінення вкладень у цінні папери». Сума резерву використовується для формування балансової вартості фінансових вкладень, яка виступає як різниця між обліковою вартістю та створеним резервом.
Якщо за підсумками року ринкова я вартість цінних паперів під які було створено резерв, підвищилася, то на суму підвищення відбувається коригування створеного резерву. При цьому дебетують рахунок 59 «Резерви під забезпечення вкладень у цінні папери» і кредитують рахунок 91 «Інші доходи і витрати». Аналогічна запис робиться при списанні з балансу цінних паперів. Якщо резерв під знецінення вкладень в цінні папери до кінця року, наступного після року створення буде в будь - то мірою не використаний, ця сума буде приєднана до фінансових результатів організації.
Вклади в статутні капітали інших організацій враховують на рахунку 58 «Фінансові вкладень», субрахунок 1 «Паї й акції».
Вклади можуть бути внесені у вигляді грошових коштів або у вигляді майна, оціненого за домовленістю сторін на основі реальних ринкових цін.
Грошові внески списуються з кредиту рахунку 51 «Розрахункові рахунки» або 52 «Валютні рахунки» у дебет рахунку 58. При передачі майна дебетують рахунок 58 і кредитують рахунки 01 «Основні засоби», 04 «Нематеріальні активи», 10 «Матеріали», 20 «Основне виробництво», 23 «Допоміжне виробництво», 29 «Обслуговуючі виробництва та господарства», 41 «Товари» , 43 «Готова продукція».
З рахунків 01 і 04 майно списується за залишковою вартістю. Одночасно суму амортизації за переданими основними засобами та нематеріальними активами списують в дебет рахунків 02 «Амортизація основних засобів», 05 «Амортизація нематеріальних активів» з кредиту рахунків 01 і 04. З рахунків 10, 20, 23, 29, 41, 43 майно списують за обліковими цінами.
Різниця між оцінкою вкладу, відображеної по рахунку 58 і вартістю переданого майна відображається на рахунку 91 «Інші доходи і витрати» в якості операційного доходу або операційного доходу.
При нарахуванні доходів на вклади в статутні капітали інших організацій слід мати на увазі, що доходи від дольової участі в інших організаціях, дивідендів і відсотків по акціях і облігаціях, випущених на території Росії, за винятком доходів по державних облігаціях, обкладаються податком у розмірі 15% доходу (для банків - 18%). Податок утримується у джерела виплати доходу і зараховується до федерального бюджету. У зв'язку з цим оголошені суми доходу, дивідендів, відсотків при нарахуванні слід зменшити на 15%. Нарахування доходів відображається за дебетом рахунка 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" та кредитом рахунку 91 «Інші доходи і витрати».
При надходженні доходів дебетують рахунки 51 чи 52, і кредитується рахунок 76.
3.4 Облік фінансових вкладень в цінні папери.
Акція - це цінний папір, що підтверджує внесення її власником коштів до статутного капіталу акціонерного товариства, що дає право на отримання доходу від його діяльності, розподіл залишків майна при ліквідації товариства і, як правило, на участь в управлінні цим товариством. Акції є приватними цінними паперами, випускаються тільки недержавними організаціями на тривалий період і не мають встановлених термінів обігу.
Акції бувають іменними та на пред'явника; звичайними і привілейованими.
Іменні акції містять ім'я власника. Їхній рух відображають у книзі реєстрацій акцій із зазначенням у ній даних про кожну іменну акцію, часу її придбання і про кількість акцій в окремих акціонерів.
По акціях на пред'явника у книзі записують тільки загальна їх кількість.
Звичайні акції не дають власникові переважних прав на отримання дивідендів, але дають право голосу в акціонерному товаристві.
Привілейовані акції забезпечують власникові переважне право на отримання дивідендів у формі гарантованого фіксованого відсотка, але не дають право голосу в акціонерному товаристві, якщо інше не передбачено статутом.
Облік рухів акцій здійснюється на рахунку 58 «Фінансові вкладення», субрахунок «Паї й акції». Придбання акцій відображають за дебетом субрахунка зазначеного, а продаж - по кредиту.
При будь-якій формі оплати вартість акцій виражається в рублях.
Якщо акції оплачені не повністю, але інвестор має право на отримання дивідендів і несе повну відповідальність по цих вкладеннях, то акції прибуткують по повній сумі фактичних витрат. У дебет рахунка 58 відносять сплачену суму з кредиту грошових рахунків і несплачену частину з рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами», субрахунок «Розрахунки за придбання акцій». У даному випадку в балансі придбані акції відображають також за фактичними витратами, а неоплачену частину за статтею кредиторської заборгованості.
В інших випадках суми, внесені за підлягають придбання акції, обліковують за дебетом рахунка 76, субрахунок «Розрахунки за придбані акації, з кредиту рахунків 51 і 52.
При оплаті придбаних акцій майном, їх оприбутковують за купівельною вартості за дебетом рахунка 58 з кредиту рахунків 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками, і 76« Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами. Направляється на викуп цінних паперів майно відображається за дебетом рахунків 60 або 76 з кредиту рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками».
Нарахування дивідендів проводиться за дебетом рахунка 76, субрахунок «Розрахунки за належними дивідендах та інших прибутків», і кредиту рахунку 91 «Інші витрати та доходи».
При ліквідації акціонерного товариства, акції якого є в організації, виробляються такі ж бухгалтерські записи, як і при продажу акцій.
3.5 Облік наданих позик іншим організаціям
Організація може видавати позики будь-яким іншим організаціям або фізичним особам.
За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) гроші або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошей (суму позики) або рівну кількість інших отриманих їм речей того ж роду і якості (п. 1 ст. 807 ГК РФ).
Договір позики, в якому позикодавцем є організація, обов'язково повинен бути складений у письмовій формі.
За загальним правилом договір позики є оплатним.
Це означає, що навіть якщо в самому договорі немає умови про те, що позичальник повинен сплачувати будь-які відсотки позикодавцеві, цей договір не є безвідсотковим. Позичальник все одно повинен буде сплатити відсотки, розмір яких буде визначатися виходячи із ставки рефінансування ЦБ РФ на день сплати боргу (п. 1 ст. 809 ГК РФ).
Якщо ж сторони дійсно хочуть укласти безпроцентний договір позики, то така умова потрібно обов'язково включити в текст договору.
Порядок виплати відсотків за користування позиковими коштами встановлюється умовами договору позики. Відсотки можуть виплачуватися щомісяця, щокварталу, одноразово при поверненні позики і іншими способами.
Відповідно до ПБО 19/02 "Облік фінансових вкладень" надані іншим організаціям позики відносяться до фінансових вкладень організації.
Хоча в ПБО 19/02 мова йде тільки позики, наданих іншим організаціям, на наш погляд, у складі фінансових вкладень слід враховувати всі видані організацією позики, включаючи і позики, видані фізичним особам.
Суми позик, надані організацією іншим юридичним і фізичним (крім працівників організації) особам, обліковуються на рахунку 58 "Фінансові вкладення" на окремому субрахунку "Надані позики".
Позики, видані працівникам організації, відображаються на рахунку 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" на окремому субрахунку "Розрахунок за наданими позиками".
Безпроцентні позики, видані організацією, не можуть розглядатися і прийматися до обліку в якості фінансових вкладень.
Цей висновок випливає з п. 2 ПБУ 19/02, яким визначено умови, одночасне виконання яких дозволяє прийняти фінансові вкладення до бухгалтерського обліку. Одним з цих умов є здатність приносити економічні вигоди (дохід) у майбутньому.
Видача безпроцентної позики ніяких економічних вигод організації принести не може. Тому, на наш погляд, безпроцентні позики, видані організацією, повинні відображатися не на рахунку 58, а, наприклад, на рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами".
У бухгалтерському обліку доходи у вигляді відсотків, отримані організацією від надання позик, визнаються або у складі виручки (рахунок 90 "Продажі"), або у складі операційних доходів (рахунок 91 "Інші доходи і витрати") відповідно до ПБО 9 / 99 " Доходи організації "(п. 34 ПБУ 19/02).
Відсотки за договорами позики визнаються виручкою від реалізації тільки в тому випадку, якщо надання позик є предметом діяльності організації, тобто служить постійним джерелом доходів організації.
На практиці частіше за все організації видають позики не на регулярній основі, а час від часу. Тому отримувані відсотки, як правило, враховуються у складі операційних доходів.
Відсотки нараховуються в бухгалтерському обліку щомісяця відповідно до умов договору позики (п. 16 ПБУ 9 / 99) незалежно від того, коли фактично вони сплачуються позичальником.
Навіть якщо договором передбачена сплата відсотків по закінченні договору (одночасно з поверненням основного боргу), з метою бухгалтерського обліку визнання доходів у вигляді відсотків проводиться щомісячно.
Суми відсотків, що підлягають отриманню за договором позики, повинні відображатися за кредитом рахунка 91 в кореспонденції з рахунком 76. Отримання відсотків від позичальника відображається за дебетом рахунка 51 (50) і кредиту рахунку 76.
У бухгалтерському обліку організації операції, пов'язані з наданням позики, відображаються наступними проводками:
Д-т рахунки 58 -
К-т рахунку 51 (50) - надано позику;
Д-т рахунку 76 -
К-т рахунку 91 / 1 - нараховані належні відсотки;
Д-т рахунку 51 (50) -
К-т рахунки 76 - отримані відсотки;
Д-т рахунку 51 (50) -
К-т рахунки 58 - погашений позику.
3.6 Інвентаризація фінансових вкладень
При інвентаризації фінансових вкладень перевіряють фактичні витрати в цінні папери та статутні капітали інших організацій, а також надані іншим організаціям позики.
При перевірці наявності цінних паперів встановлюється:
Правильність оформлення цінних паперів;
Реальність вартості врахованих на балансі цінних паперів;
Збереження цінних паперів;
Своєчасність і повнота відображення в бухгалтерському обліку отриманих доходів по цінних паперах.
При зберіганні цінних паперів в організації їх інвентаризація проводиться одночасно з інвентаризацією грошових коштів в касі.
Інвентаризація цінних паперів проводиться за окремими елементами із зазначенням в акті назви, серії, номера, номінальної і фактичної вартості, термінів гасіння та загальної суми. Реквізити кожного цінного паперу зіставляються з даними описів (реєстрів, книг) та зберігаються в бухгалтерії організації.
Інвентаризація цінних паперів, зданих на зберігання в спеціальні організації, полягає у звірці залишків сум, що значаться на відповідних рахунках бухгалтерського обліку організації, з даними виписок цих спеціальних організацій.
Фінансові вкладення в статутні капітали інших організацій, а також надані позики, при інвентаризації повинні бути підтверджені документами.
Виявлені при інвентаризації невраховані цінні папери оприбутковуються за дебетом рахунка 58 «Фінансові вкладення» з кредиту рахунку 91 «Інші доходи і витрати»
Нестачі і втрати від псування цінних списують з рахунку 58 у дебет рахунку 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей». Некомпенсируемое втрати цінних паперів списують з кредиту рахунку 58 в дебіт рахунку 99 «Прибутки та збитки».

4. Удосконалення первинного обліку.
Головним недоліком в організації первинного обліку в ТОВ УПХ «Брюховецької» є заповнення первинних документів ручним способом, що витрачає багато часу на оформлення документації.
Такі програми як «1 С: Бухгалтерія» або «Trade House - Бухгалтерія» значно спрощує цю роботу за допомогою застосування комп'ютерної техніки. За допомогою засобів обчислювальної техніки Результатная інформація може формуватися у вигляді вихідного документа на комп'ютерних (машинозчитуваних) носіях. Роздруківка інформації з ЕОМ носіїв здійснюється в міру необхідності або вимозі органів, що здійснюють контроль відповідно до законодавства Російської Федерації, але не рідше одного разу на рік.
ТОВ УПХ «Брюховецької» вже закупило достатня кількість комп'ютерного обладнання, і даний час йде навчання персоналу роботі з ПК.
Всі основні реквізити заносяться при налаштуванні спеціальних бухгалтерських програм, тому працівникам бухгалтерії буде достатньо просто працювати з комп'ютерною технікою.
Але все одно, для початку, буде необхідно колишнє оформлення документів, так як програма знаходиться в стадії настроювання й при роботі ймовірні збої. У цілому - це головний момент, який можливо передбачити для покращення роботи підприємства.
Удосконалення синтетичного і аналітичного обліку.
При використанні комп'ютерних систем на підприємстві будуть створюватися відповідні машинограми по рахунку 58 «Фінансові вкладення».
В даний час підсумкові записи оборотів за синтетичними рахунками звіряють з деннимі інших регістрів, а потім обороти переносять у Головну книгу. Спеціалізовані комп'ютерні бухгалтерські програми («1 С: Бухгалтерія» або «Trade House - Бухгалтерія») налаштовані на автоматичну звірку даних всіх створюваних операцій і виявлення помилкових результатів.
За державними цінними паперами підприємство ТОВ УПХ «Брюховецької» може різницю між сумою фактичних витрат на їх придбання і номінальною вартістю протягом терміну їх обігу рівномірно (щомісяця) відносити на фінансові результати підприємства.
Також на підприємстві ТОВ УПХ «Брюховецької» необхідно створити резерв під знецінення вкладень у цінні папери, якого на даний момент немає. Він забезпечить покриття можливого збитку від негативного розвитку ситуації з певними цінними паперами. Його створення можна зробити за рахунок позареалізаційних доходів підприємства. Перед складанням бухгалтерського звіту за будь невикористана частина цього резерву буде приєднуватися до фінансового результату звітного року.

Висновок

В даний час у нашій країні все більший розвиток одержує ринок цінних паперів. Практично всі суб'єкти економічних відносин, що ведуть бухгалтерський облік безпосередньо зіштовхуються з урахуванням операцій фінансових вкладень.
На закінчення необхідно відзначити, що сьогодні перед російським ринком цінних паперів стоїть ряд проблем, швидке і ефективне рішення яких послужить поштовхом до його подальшого розвитку. Це такі задачі, як:
- Контроль за діями учасників ринку цінних паперів з метою обмеження монополістичної діяльності;
- Комп'ютеризація фондового ринку і створення єдиного інформаційного простору для підвищення інформованості суб'єктів ринку;
- Захист інтересів інвесторів і зокрема необхідність удосконалювання процедури реєстрації цінних паперів і захисту їх від підробки;
- Встановлення чітких мір відповідальності державних і комерційних структур за порушення процедури випуску та обігу цінних паперів
У даній роботі були показані основні проводки по основних операціях фінансових вкладень, які періодично доводиться відображати на рахунках бухгалтерського обліку як суб'єктам економічних відносин, що спеціалізуються на операціях з цінними паперами, так і іншим підприємствам і організаціям.
Основна проблема ринку цінних паперів у нашій країні це нестабільна економічна система, недовіра партнерів один одному і бажання одержувати оплату за товари і послуги за фактом відвантаження з передоплатою. Мало керівників, які в даний час вірять в надійність деяких державних і корпоративних цінних паперів у нашій країні і в можливість нормально працювати в даних економічних і політичних умовах. Тим не менш, процеси, що відбуваються в нашій країні незворотні, і повинні привести до нових політичних і економічних умов функціонування ринку цінних паперів і всієї фінансової системи в цілому.

Список використаної літератури
1. Наказ Мінфіну РФ від 10.12.2002 р. № 126н «Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку« Облік фінансових вкладень »ПБУ 19/02»
2. Федеральний закон "Про бухгалтерський облік" від 21 листопада 1996 р. № 129-ФЗ.
3. План рахунків бухгалтерського обліку. - М.: «КноРус», 2000.
4. Бабаєва З.Д. та ін Бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності організацій: методологія, завдання, ситуації, тести: Учеб. посібник / З.Д. Бабаєва, В.А. Терехова, Т.М. Шєїна и др. - М.: Фінанси і статистика, 2003.
5. Глушков І.Є. Бухгалтерський облік на сучасному підприємстві. Ефективне посібник з бухгалтерського обліку. М.: «КНОРУС», Новосибірськ «ЕКОР», 2001.
6. Іванова Н.В. Бухгалтерський облік у промисловості: Підручник для поч. проф. освіти / Н.В. Іванова, В.І. Адам. - М.: Видавничий центр «Академія», 2003.
7. Крайнєва Е.А. Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами. - М.: Инфра-М, 2001
8. Н.П. Кондраков «Бухгалтерський облік» М.: Инфра - М 2003р.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
255.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Фінансові вкладення 3
Фінансові вкладення
Довгострокові інвестиції та фінансові вкладення
Фінансові вкладення на підприємстві ТОВ Акгюн 2
Фінансові вкладення на підприємстві ТОВ Акгюн
Капітальні вкладення
Капітальні вкладення в нерухомість
Іпотека і капітальні вкладення
Фінансові ринки та фінансові інститути
© Усі права захищені
написати до нас