Фінансовий результат діяльності витрати по позиках договори підряду прибуток на акцію що припиняється

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Білгородський ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ

Курсова робота

З дисципліни:

Міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності

На тему:

Фінансовий результат діяльності, витрати на позики,

договори підряду, прибуток на акцію, що припиняється

Зміст

Введення

1. Фінансовий результат

2. Договори підряду

3. Витрати і доходи за договорами підряду

3.1 Склад доходів за договором підряду

3.2 Склад витрат за договором підряду

3.3 Визнання доходів і витрат за договором підряду

3.4 Розкриття інформації про договори поспіль

4. Облік витрат на позики

5. Прибуток на акцію

6. Діяльність, що припиняється

Висновок

Список використаної літератури

Введення

У сучасних умовах, коли прибуток перетворюється на основне джерело поповнення державного бюджету (у вигляді поточного податку на прибуток), розширення виробництва, винагороди власникам (власників підприємства), вирішення соціальних проблем та преміювання трудового колективу, достовірність обчислення та розподілу позитивного фінансового результату стає найважливішим завданням бухгалтерського обліку. Інформація про результати діяльності компанії, зокрема про її прибутковості, потрібно оцінки потенційних змін в економічних ресурсах, які вона ймовірно буде контролювати в майбутньому. У зв'язку з цим велике значення має інформація про мінливість результатів. Інформація про результати діяльності компанії корисна для прогнозування її здатності створювати потоки грошових коштів за рахунок наявної ресурсної бази. Вона також важлива для формування судження про ефективність, з якою компанія могла б використати додаткові ресурси.

Міжнародні стандарти фінансової звітності є звід правил бухгалтерського обліку, інформація якого призначена для представлення різним організаціям та особам, які цікавляться результатами діяльності і фінансовим станом звітності. Стандарт перекладається з англійської мови як норма, зразок. Стосовно до нормативної документації з бухгалтерського обліку стандарт означає комплекс документально оформлених правил ведення обліку. Кожне з таких правил (норм, зразків) визначає термінологію, способи, методи, сутність бухгалтерських операцій при відображенні того чи іншого факту господарського життя. Формована за правилами Міжнародних стандартів облікова і звітна інформація може бути корисною для використання всередині підприємства, для потреб контролю та управління та для зовнішніх користувачів.

Завданнями даної курсової роботи є:

Вивчення фінансового результату підприємства;

Характеристика договору підряду;

Склад доходів і витрат договору підряду;

Вивчення обліку витрат на позики;

Ознайомлення з інформацією про прибуток на акцію;

Порівняння припиняється і триваючою діяльності підприємства.

1. Фінансовий результат

Для того, щоб визначити на скільки ефективно спрацював підприємство за звітний рік необхідно визначити фінансові результати діяльності. Основні принципи обчислення результатів діяльності розкриваються в МСФЗ - 8,18.

Багатогранність поняття фінансового результату вимагає глибокого пізнання кожного аспекту. У міжнародній практиці фінансовий результат розглядається з позиції, отриманий він у результаті звичайної діяльності, або його виникнення пов'язане з надзвичайними обставинами.

Під звичайною діяльністю розуміється будь-яка діяльність, що здійснюється компанією у вигляді складової частини її бізнесу, а так само пов'язана з нею діяльність, якою компанія займається в її продовження, що має до неї відношення або виникає з неї.

Прибуток часто використовується як міра ефективності діяльності або як основа для інших вимірів, таких як прибуток на інвестиції або прибуток на акцію. Елементами безпосередньо пов'язаними зі зміною прибутку, є доходи і витрати.

Визначення доходу включає в себе як виручку, так і інші доходи. Виручка виникає в процесі звичайної діяльності компанії і називається самими різними термінами, у тому числі продажу, винагороди, відсотки, дивіденди, орендна плата.

Визначення витрат включає збитки, так само витрати, що виникають в процесі звичайної діяльності організації. Останні включають в себе такі витрати як собівартість продажів, заробітна плата і амортизація. Вони зазвичай приймають форму відтоку або виснаження активів, у тому числі грошових коштів або їх еквівалентів, запасів, основних засобів.

Стандарт МСФЗ - 8 "Чистий прибуток або збиток за період, фундаментальні помилки і зміни в обліковій політиці" застосовується при поданні інформації про прибуток або збитки від звичайної діяльності, а так само про результати надзвичайних обставин у звіті про прибутки та збитки, при обліку змін в бухгалтерських оцінках, фундаментальних помилках і змін в обліковій політиці.

Зазвичай всі статті доходів і витрат, визнані у періоді, підлягають включенню до розрахунку чистого прибутку або збитку за період. Вони включають результати надзвичайних обставин і результати змін в облікових оцінках. Проте в певних умовах деякі статті можуть виключатися з чистого прибутку або збитку. Це може відбуватися у двох випадках: виправлення фундаментальних помилок і наслідки змін в обліковій політиці.

Чистий прибуток або збиток за період складається з наступних складових, кожне з яких має розкриватися безпосередньо у звіті про прибутки та збитки: прибуток або збиток від звичайної діяльності плюс результати надзвичайних обставин. По суті всі статті витрат і доходів, включені в розрахунок чистого прибутку або збитку за період, виникають в процесі звичайної діяльності. Розкриття природи і величини кожної надзвичайної статті може проводитися в самому звіті про прибутки та збитки, якщо відповідне розкриття не зроблено в приміток до фінансової звітності.

У принципах підготовки та подання фінансової звітності дохід визначається збільшення економічних вигод протягом звітного періоду в формі надходження або збільшення активів або зменшення зобов'язань, які призвели до збільшення капіталу, не пов'язаного з внесками акціонерів. Дохід включає в себе виручку та інші доходи. Виручка - це надходження коштів від звичайних видів діяльності, які називаються по-різному, в тому числі від продажу, винагород, відсотків, дивідендів та ліцензійних платежів. Мета стандарту МСФЗ - 18 "Виручка" полягає у визначенні порядку обліку доходу, який виникає від певних видів операцій та подій. Виручка визнається тоді, коли існує ймовірність отримання компанією майбутніх вигод, які можуть бути надійно оцінені. Таким чином, виручка - це валове надходження економічних вигод у ході звичайної діяльності компанії за період, що приводить до збільшення капіталу.

Справедлива вартість - сума коштів, на яку можна обміняти актив або погасити заборгованість в операції між добре обізнаними, зацікавленими та, незалежними один від одного сторонами. Виручка повинна оцінюватися за справедливою вартістю отриманого або очікуваного відшкодування. Виручка і витрати, пов'язані з однією і тією ж угодою, визнаються одночасно. Цей процес зазвичай називається співвіднесенням доходів і витрат. Витрати, що виникають після відвантаження товарів, звичайно можуть бути надійно оцінені, якщо виконані інші умови, необхідні для визнання доходу. Але виручка не може бути визнана, коли витрати не можуть бути надійно оцінені. У таких умовах будь-вже отримане за продаж товару відшкодування визнається як зобов'язання.

Коли результат угоди, що передбачає надання послуг, не може бути оцінений надійно, виручка повинна визнаватися тільки в розмірі визнаних відшкодовуються витрат. Коли результат операції не може бути оцінений надійно і відсутня ймовірність того, що понесені витрати будуть відшкодовані, виручка не визнається, а понесені витрати визнаються як витрати.

Виручка, що виникає від використання іншими організаціями активів компанії, що приносять відсотки, ліцензійні платежі та дивіденди, має визнаватися коли існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з угодою, надійдуть в компанію і сума виручки може бути надійно оцінена.

Ефективний реальний дохід на актив - це процентна ставка, необхідна для дисконтування потоку майбутніх грошових надходжень, очікуваних протягом терміну служби активу, до первісної балансової вартості активу. Процентний дохід включає суму амортизації будь знижки, премії або іншої різниці між первісною вартістю боргового цінного паперу та його вартістю на момент погашення. Ліцензійні платежі накопичуються відповідно до умов відповідних договорів, і зазвичай визнаються на цій основі, якщо тільки з урахуванням змісту договору для визнання доходу не виявляється більш придатною інша систематична раціональна основа.

Продаж товарів. Якщо за договором постачальник зобов'язаний зробити установку і перевірку, то виручка зазвичай визнається тоді, коли покупець приймає поставку, і після того, як завершена установка і перевірка. Якщо є невизначеність щодо ймовірності повернення, виручка визнається, коли відвантаження була формально прийнята покупцем, або коли товари були доставлені і закінчився період для можливої ​​відмови від товару. Виручка визнається постачальником після продажу товарів одержувачем третій стороні. Відкладені товари, при яких доставка товарів здійснюється тільки тоді, коли покупець зробить остаточний платіж в серії внесків. Виручка від таких товарів визнається після доставки товару.

Виручка від продажів посередникам визнається, коли передані ризики і винагороди, пов'язані з правом власності.

Виручка від продажу нерухомості визнається тоді, коли юридичне право переходить до покупця.

Фінансовий результат за договором підряду - прибуток, відбивається як перевищення доходів над витратами в тих же звітних періодах, в яких виконувався відповідний обсяг роботи за даним договором підряду. Але будь-яке очікуване перевищення витрат над доходами за договором повинен негайно записуватися в збиток на зменшення прибутку даного звітного періоду.

2. Договори підряду

Порядок обліку, відображення у звітності та розкриття доходів і витрат за договорами підряду визначається МСФЗ-11. Цей стандарт застосовується для відображення відповідної інформації у фінансовій звітності підрядних будівельних організацій та інших, що виконують роботи на замовлення за договорами підряду. Зазвичай кожен договір підряду визнається відокремленим об'єктом обліку, окремим від інших аналогічних договорів. Однак існують умови, потребують відображення у звітності декількох договорів як єдиного об'єкта обліку, причому незалежно від того, чи укладені вони з одним замовником або ж з кількома замовниками. Об'єднання договорів в один об'єкт обліку можливе, якщо:

1) переговори велися по пакету договорів підряду, що об'єднуються;

2) договори укладені на взаємопов'язані і взаємозалежні частини одного загального (єдиного) проекту із загальною для всіх частин нормою прибутку;

3) договори виконуються одночасно або послідовно без перерви як єдиний комплекс робіт.

У конкретних умовах можливі ситуації, коли один договір підряду, що включає спорудження ряду об'єктів, в інтересах обліку розглядається як кілька самостійних відокремлених договорів. Один договір може розглядатися як кілька об'єктів обліку, якщо:

а) на спорудження кожного об'єкта будівництва було представлено особливу пропозицію;

б) по кожній будівельного об'єкту велися окремі переговори і їх учасника (замовник або підрядник) мали можливість вибору щодо кожного з об'єктів - включати або не включати ті чи інші будівельні об'єкти в загальний контракт;

в) витрати і доходи по кожному будівельному об'єкту можуть бути виміряні та враховані відокремлено від інших таких об'єктів.

У підрядних відносинах виникають обставини, які підтверджують договір або в порядку зміни договору, при яких замовник передбачає включення в зобов'язання за договором додаткового будівельного об'єкта. В обліку доходи і витрати по додатковому об'єкту повинні відображатися як за окремим підрядного договору, якщо:

1) даний об'єкт за своєю конструкцією, технології або функцій відрізняється від того будівельного об'єкта (об'єктів), який був предметом первісного підрядного договору;

2) переговори про ціну об'єкта ведуться незалежно від ціни початкового контракту. Ця ціна зазвичай переглядається у бік збільшення первісно визначеної ціни договору підряду.

До будівельних договорами підряду не відносяться і враховуються інакше, ніж передбачено МСФЗ-11, такі роботи:

• договори на послуги з управління проектом і інші, пов'язані із спорудженням будівельних об'єктів, як, наприклад, послуги архітектора);

• договори на відновлення або руйнування об'єктів, відновлення екологічної обстановки у навколишньому середовищі після руйнування об'єктів.

3. Витрати і доходи за договорами підряду

3.1 Склад доходів за договором підряду

Доходи підрядника визначаються відповідно до умов укладеного договору. У звичайних умовах можуть укладатися договори підряду з фіксованою ціною роботи, тобто з встановленням фіксованої суми, яку отримує підрядник при завершенні усіх робіт і здачі будівельного об'єкту, або фіксованої частки у випуску продукції на побудованому об'єкті. Договори можуть передбачати можливе збільшення суми договору за певних умов. Інший формою визначення ціни договору є форма "витрати плюс". Згідно з нею підряднику відшкодовуються його витрати, які обмежуються встановленими договором допущеннями і умовами. До витрат додається певний відсоток, покликаний забезпечити узгоджену рентабельність діяльності організації підрядника. Замість відсотка до витрат дана форма ціни може передбачати фіксовану суму винагороди на додаток до суми витрат, що відшкодовуються за підряду. Можливі змішані форми, коли, наприклад, застосовується ціна "витрати плюс" з фіксованою сумою мінімальної вартості підрядних робіт. Багато російських проектні інститути складають кошториси на будівництво за формою "витрати плюс", коли ціна будівельних і монтажних робіт визначається сумою витрат з додаванням деякого відсотка прибутку.

Доходи за договором підряду включають насамперед початкову суму доходу, погоджену в договорі із замовником. Але ціна договору піддається впливу різних майбутніх подій і може збільшуватися або зменшуватися від періоду до періоду. На ціну договору можуть впливати відхилення від умов договору, претензії та заохочувальні платежі. Крім того, сума доходу може зменшитися в результаті штрафних санкцій, що пред'являються замовником за неналежне виконання договору. У договорах з фіксованою часткою в продукції, що випускається закладена можливість збільшення доходу підрядника в міру збільшення обсягів виробництва цієї продукції. Навпаки, доходи підрядника можуть знижуватися, якщо під впливом деяких факторів обсяг виробництва не досягне проектованої величини або зовсім стане знижуватися.

Розглянемо вплив на ціну договору і доходи підрядника вплив претензій, заохочувальних платежів, відхилень від договору підряду.

Претензія - це сума доходу, яку будівельний підрядник бажає отримати із замовника або деякої третьої сторони як відшкодування своїх витрат, не включені до ціни договору. Претензії можуть виникнути в результаті помилок у проектній документації, затримок з боку замовника в поставках, надання документації, різних погоджень і т.п. Для претензій можуть виникнути різні обгрунтування, але реальним доходом вони можуть стати тільки після переговорів і отримання твердого згоди замовника. Тому суми претензій можуть бути включені до складу доходів підрядника тільки після того, коли в результаті переговорів виявилося згоду замовника визнати суму претензії і сама узгоджена сума визначена і точно встановлена.

Заохочувальні платежі становлять ті додаткові суми, які виплачує замовник підряднику, якщо будівельна організація виконала або перевиконала параметри якості, термінів робіт і інші, встановлені договором підряду. Заохочувальні платежі включаються в дохід за договором підряду, коли виконання робіт за договором перебуває в такому стані, який дозволяє з достатнім ступенем упевненості вважати, що встановлені договором параметри заохочень будуть виконані або перевищені. До того ж сума заохочувальних платежів може бути надійно визначена і оцінити.

Відхилення від умов договору виникає з ініціативи замовника, який дає підряднику вказівку про зміну обсягу, напрями, якості робіт, прискорення або уповільнення їх виконання, перепрофілювання об'єктів, заміні одних об'єктів іншими, про зміну їх конструкції, застосовуваних матеріалів і будівельних технологій, різних інших відступів від зафіксованої в договорі підряду роботи, що виконується будівельною організацією. Відхилення від умов договору може призвести до зменшення або збільшення доходу за договором підряду. Найчастіше - це збільшення суми доходу. Але визнати суму доходу, викликану відхиленням, можна тільки тоді, коли замовник визначив саме відхилення і встановив суму додаткового доходу, з ним пов'язану. Природно, у підрядника повинна бути повна впевненість у надійності вимірювання суми доходу та можливості її отримання від замовника.

3.2 Склад витрат за договором підряду

Витрати за договором підряду складаються з трьох наступних груп витрат, кожна з яких має свої особливості і свої складові елементи:

1) Витрати, безпосередньо пов'язані з конкретним договором підряду;

2) Витрати, загальні для договору підряду, які можуть бути виділені і віднесені на конкретний договір;

3) Витрати, прямо і безпосередньо не пов'язані з даним договором підряду, але за його умовами замовник погодився їх відшкодувати.

1. Витрати, безпосередньо пов'язані з конкретним договором підряду, включають:

заробітну плату робітників на будівельному майданчику, включаючи зарплату лінійного наглядового та розпорядчого персоналу;

вартість використаних будівельних матеріалів;

амортизаційні відрахування по основним засобам, використаним для виконання даного підрядного договору;

витрати на транспортування матеріалів на будівельний майданчик;

витрати на переміщення машин та обладнання на будмайданчик і з будмайданчика, монтаж і демонтаж устаткування, що вимагає монтажу безпосередньо на будмайданчику;

витрати на оренду машин та обладнання;

витрати на технічний нагляд, конструкторську, архітектурну, технічну підтримку робіт, безпосередньо пов'язану з виконанням договору;

передбачувані витрати на задоволення гарантій, виконання гарантійного ремонту, виправлення помилок;

вартість задоволення претензій третіх сторін, пов'язаних з виконанням цього договору.

Витрати, безпосередньо пов'язані з договором, можуть зменшуватися на суми випадкових, не передбачених доходів, які не включаються до загального доходу за даним договором підряду. До них відноситься виручка від продажу зайвих матеріалів, машин і устаткування, придбаних спеціально для виконання даного договору, тимчасова здача в оренду вільних приміщень, перепродаж енергії, що надходить на будмайданчик, і т.п.

2. Витрати, загальні для договору підряду, включають загальні витрати підрядника, що виникають у зв'язку з виконанням робіт за договором підряду за умови надійної можливості їх виділення і віднесення в обліку на витрати конкретного підрядного договору. До них відносяться:

накладні витрати будівництва;

страхові платежі;

видатки загального характеру на проектування та технічну підтримку;

витрати на позики, використаним при виконанні договорів підряду.

Загальні витрати можуть розподілятися між окремими договорами з використанням довготривало застосовуваних методів, наприклад, пропорційно сумам безпосередніх витрат за договорами, або обсягам людино-годин, витрачених на виконання робіт за договором, або іншим прийнятним баз розподілу.

3. Витрати, відшкодування яких замовник зобов'язався проводити за умовами договору. Вони не відносяться безпосередньо до робіт з конкретним договором і не розподіляються між договорами на регулярній основі, але замовник погодився, і це згоду включено в договір підряду відшкодувати їх будівельної організації. Зазвичай вони включають частину загальних адміністративних витрат і витрат на дослідження і розробки. Є, проте, ряд витрат, які не можуть ставитися на окремі договори підряду:

комерційні витрати на реалізацію;

загальні адміністративні витрати організації, відшкодування яких не передбачено договорами підряду;

витрати на дослідження і розробки, відшкодування яких договором не передбачено; амортизація машин і устаткування, що простоюють через неможливість їх використання за конкретним договором.

Всі ці витрати обліковуються як витрати звітного періоду і покриваються за рахунок загальної суми маржинального доходу за даний період.

Договір підряду як об'єкт обліку витрат використовують у період між датою підписання договору і повним закінченням і здаванням виконаних робіт замовнику. Витрати за даним договором, понесені до його підписання, які можна надійно виділити із загальної суми таких витрат, до підписання договору відображаються як витрати майбутніх періодів, а після укладення договору враховуються як витрати за даним договором. Якщо відсутня достатня впевненість в тому, що даний договір буде підписаний, або витрати, пов'язані з конкретним договором, важко відокремити від інших аналогічних витрат, вони відображаються як витрати звітного періоду, в якому виникли і покриваються за рахунок загальної суми маржинального доходу цього звітного періоду.

3.3 Визнання доходів і витрат за договором підряду

Загальне правило стандарту МСФЗ-11 (§ 22) полягає в тому, що доходи і витрати за конкретним договором підряду визнаються в звітності відповідно з мірою завершеності робіт, яка визначається в кожному звітному періоді. Доходи, витрати та прибутки, співвіднесені з закінченою частиною робіт за договором, породжують корисну інформацію про просування робіт за договором і результати кожного звітного періоду. Заходи виконання договору на звітну дату (відсоток виконання загального обсягу робіт за договором або відсоток завершеності об'єкта даного договору) можуть бути встановлені різними методами:

• визначенням відсотка виконаних робіт шляхом визначення суми витрат, понесених на дату складання звіту, та виявленням пропорційної величини (відсотка) витрат у загальній сумі запланованих, встановлених договором або розрахунково передбачуваних загальних витрат за цим договором підряду;

• спостереженням за виконаною роботою в трудовому вимірнику (за обсягом витрачених людино-годин) або у вимірювачі балансу машинного часу або іншому вимірнику обсягу роботи машин і устаткування на об'єкті, передбаченому цим договором підряду. Спостереження за виконаною роботою може лягти в основу розрахунку заходи виконання робіт після аналізу сукупної оцінки трудомісткості і машіноемкості робіт;

• підрахунком фактичної частки виконаних робіт за проектом, покладеному в основу даного договору підряду. Це може бути інженерний підрахунок завершеності окремих етапів робіт, виконаних повністю або частково, і виявлення їх питомої ваги в загальному обсязі робіт, або який-небудь інший адекватний метод підрахунку частки фізично виконаних робіт у натурі.

Можливе застосування інших методів, що дозволяють досить надійно визначити кількісну міру завершеності робіт за договором підряду.

Дохід за договором підряду відображається в тих звітних періодах, в яких була виконана відповідна робота, так само як і витрати за договором відображаються у звіті про прибутки та збитки в тих же звітних періодах, тобто саме тоді, коли ця робота виконувалася. Застосування цього порядку для будівельних контрактів важливо дотримуватися в кожному звітному періоді тому, що виконання договорів підряду, як правило, триває протягом декількох звітних періодів, а результати цієї діяльності бажано визначати в кожному звітному періоді окремо, причому незалежно від термінів оплати договорів. Для зіставлення витрат за договором підряду, що мали місце в даному періоді, доходи нараховуються та визнаються як дебіторської заборгованості замовника в активі балансу. Аванси, перераховані замовником за даним договором підряду, найчастіше надходять раніше, ніж відповідний обсяг роботи за договором виявляється виконаним. Вони відображаються в пасиві балансу підрядника, як його зобов'язання виконати відповідні обсяги робіт. У міру нарахування доходів за даним договором підряду зобов'язання за одержаними авансами можуть зменшуватися.

Витрати за договором підряду, що підлягають відображенню в даному звітному періоді, можуть включати тільки ті витрати, які викликані обсягом конкретно виконаної роботи за договором. Витрати, пов'язані з майбутніми роботами за договором, до витрат даного періоду не відносяться, а відображаються в активі балансу як дебіторська заборгованість або незавершене будівництво. До таких витрат зараховують вартість надійшли на будмайданчик, але не використаних на звітну дату будівельних матеріалів, конструкцій і деталей, якщо тільки вони не були спеціально виготовлені для виконання даного замовлення. Матеріали списують з рахунку запасів і записують у дебет рахунку незавершеного будівництва.

До таких витрат потрібно віднести і суми авансів субпідрядникам, які ще не виконали узгоджений обсяг субпідрядних робіт за даним договором.

Фінансовий результат за договором підряду - прибуток, відбивається як перевищення доходів над витратами в тих же звітних періодах, в яких виконувався відповідний обсяг роботи за даним договором підряду. Але будь-яке очікуване перевищення витрат над доходами за договором повинен негайно записуватися в збиток на зменшення прибутку даного звітного періоду. Якщо виникає невизначеність у можливості отримати за даним договором підряду всі плановані вигоди, то сума, яка може бути не отримана, враховується як збиток звітного періоду за договором без зменшення суми раніше проведеного доходу, У російському податковому законодавстві існують різні податки, за якими оподатковуваною базою виступає сума доходів. У податковій звітності на суму неодержаного доходу слід зменшувати базу оподаткування незалежно від вимоги МСФЗ, але у фінансовій звітності слід неухильно дотримуватися вимог стандартів, оскільки Принципи підготовки та складання фінансової звітності встановлюють, що застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності визнається тільки у разі, якщо застосовуються всі без виключення вимоги цих стандартів. Недотримання хоча б одного положення або вимоги дозволяє вважати складену фінансову звітність не відповідає МСФЗ у всіх необхідних аспектах.

У певних звітних періодах, особливо на початку виконання робіт за договором, важко оцінити можливий результат, який буде отриманий за даним договором, але є впевненість у тому, що понесені по ньому витрати все ж таки будуть компенсовані. У цих звітних періодах дохід за договором підряду визнається тільки в тих сумах, які вважаються можливими до отримання, але не більше фактичних витрат за договором. Оскільки ситуація з таким договором вельми невизначена, сума прибутку по ньому не відображається відповідно до загального принципу обачності. Але якщо ясно, що очікувані доходи не покриють понесені витрати, їх перевищення над доходами списується як збиток негайно. Сума збитку визнається незалежно від того, почалися роботи за договором або ще не починалися, або на якій стадії виконання вони знаходяться. Сума збитку визнається незалежно від суми прибутку, очікуваної за іншими договорами організації. Після з'ясування всіх відносин за договором підряду, коли точно відомо, що він буде оплачений замовником у повному обсязі, всі доходи і витрати за договором відображаються повністю, незалежно від того, на якій стадії виконання договору усунені невизначеності з його оплатою.

У § 32 МСФЗ-11 перераховуються умови, які вказують можливість достовірного відшкодування витрат за договором. У ньому має бути обумовлено: а) забезпечення права кожної сторони відносно передбачуваного об'єкта будівництва;

б) передбачуване зустрічне задоволення;

в) форма і умови розрахунків.

3.4 Розкриття інформації про договори поспіль

У примітках до фінансової звітності організація-підрядник зобов'язана показати суму доходу за договором підряду, яка визнана у звітному періоді і відображена як дохід у звіті про прибутки та збитки. Необхідно також розкрити метод, застосовуваний для визначення доходу, визнаного у звітному періоді, і метод, який використовується для визначення стадії виконання по незавершених договорами підряду.

Для незавершених договорів підряду, роботи з яких будуть продовжуватися і в наступному звітному періоді, підрядна організація повинна розкрити загальну суму понесених витрат і визнаних у звітності прибутків за всіма договорами, що були на звітну дату, за вирахуванням визнаних збитків. Розкривається також сума отриманих авансів і передоплат за проміжними рахунками, за договорами, роботи з яких не завершені і сума утримань, тобто несплачених проміжних рахунків, які замовник вважає сплатити після усунення вказаних ним дефектів або після виконання деяких умов, передбачених договором підряду. Проміжні рахунки за довгостроковим договором виставляються за роботи, виконані за договором підряду. Вони проводяться на рахунки дебіторів, незалежно від того, чи має намір замовник їх оплатити тепер чи ні. У зв'язку з цим в МСФЗ-11 включений § 42 такого змісту: "Компанія повинна враховувати:

а) в якості активу - валову суму, належну із замовників за роботу за договором підряду;

б) як зобов'язання - валову суму, що підлягає виплаті замовнику за роботу за договором підряду.

4. Облік витрат на позики

Зобов'язання за отриманими в борг засобам є фінансовими зобов'язаннями, погашення яких здійснюється грошима або іншими фінансовими активами. За позиковими зобов'язаннями виникають додаткові витрати, пов'язані з відсотками по позиках, облік яких розглядається в окремому стандарті МСФЗ-23 "Витрати на позики".

У відповідності з основним стандартним правилом визнання витрат на позики ці витрати повинні визнаватися як витрати того періоду, в якому вони проведені, незалежно від умов отримання позики, тобто незалежно від того, в якій формі і коли виробляються платежі за позиками та позиках. Стандарт визначає, що в якості витрат на позики визнаються:

• відсотки за банківськими кредитами, короткостроковим та довгостроковим судам;

амортизація знижок чи премій, пов'язана з позиковими засобами;

• амортизація додаткових витрат, які були зроблені у зв'язку з отриманням позик і позик;

• платежі по фінансовій оренді, що виплачуються понад суму основного боргу (вартості) по орендованому майну;

• курсові різниці, що виникають за позиками в іноземній валюті, в тій частині, в якій вони вважаються коригуванням витрат на виплату по позиках.

Відсотки за позиками і позиками повинні визнаватися в тому звітному періоді, в якому виникли й існували зобов'язання за позикою або позикою, незалежно від того, в якому періоді за умовами позики (позики) вони повинні бути виплачені позикодавцеві, що позичили кошти. Сума відсотків, визнається (нараховується) у звітному періоді, визначається шляхом обчислення за такою формулою:

.

де СП - сума, відсотків до нарахування в даному звітному періоді;

Н - норма відсотка, на умовах виплати якої, надані позикові кошти;

Д-число днів користування позиковими коштами в даному звітному періоді;

СЗ - сума зобов'язання за позикою (позичкою) в даному звітному періоді, на яку нараховуються відсотки;

ПП - період, на який розрахована встановлена ​​норма відсотка. Зазвичай норма відсотка встановлюється на річний період. Встановлюють, наприклад, норму в 14% річних, з розрахунку на, річний період. Але можуть встановлюватися норми відсотків з розрахунку на квартал, місяць або інший період, менше річного. Наприклад, норма 1% на тиждень.

У російській практиці ПП визначають на стандартній основі. Рік приймається з розрахунку тривалістю 360 днів, квартал - 90, місяць - 30 днів. В англомовних та деяких інших країнах тривалість ПП приймається в розрахунок за кількістю повних календарних днів в даному періоді. Наприклад, рік визнається рівним 365 або 366 днів, в залежності від календарної тривалості року.

Амортизація знижок або премій за отриманими позиками рівномірними сумами визнається у витратах тих звітних періодів, до яких вони відносяться.

Амортизація додаткових витрат, зроблених у зв'язку з отриманням позик і позик, здійснюється рівномірно протягом усього періоду користування позиченими коштами в тому ж порядку, що описаний вище для визнання амортизації по знижкам і премій.

Курсові різниці, що виникають за позиками в іноземній валюті особливо актуально визначати за сумами відсотків, капіталізованих відповідно до допустимим альтернативним порядком обліку витрат на позики, який буде розглянуто далі. Курсові різниці, що виникають як витрати по позиках, отриманих в іноземній валюті, визнаються в тій мірі, в якій ці курсові різниці коригують суми відсотків, виплачуваних по таких позиках.

Стандарт допускає, що кожна організація замість основного порядку обліку витрат на позики може вибрати альтернативний, про що слід обов'язково заявити при розкритті облікової політики. Альтернативний порядок обліку полягає в тому, що витрати на позики визнаються як витрати звітного періоду, до якого вони належать, за мінусом тієї їх частини, яка капіталізується і включається у вартість відповідних кваліфікуються активів.

Кваліфікується актив - цей такий об'єкт, підготовка якого до корисного використання або для продажу потребує значного часу. До кваліфікованим активів належать основні засоби та інше аналогічне майно, яке потребує багато часу, і витрат на придбання, будівництво чи виробництво. Інші інвестиції та активи, вироблені у великих кількостях у постійно повторюваному виробничому циклі і в порівняно нетривалий (короткий) час, не вважаються кваліфікованим активом. Майно, готове до використання за призначенням при купівлі, яке можна продати без суттєвої тривалої доробки після покупки, не відноситься до кваліфікованих активів.

Альтернативний порядок обліку витрат на позики, прийнятий організацією і оголошений як вживаний метод в обліковій політиці, повинен послідовно застосовуватися у відношенні до всіх витрат по позиках, які безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом всіх без винятку кваліфікуються активів даної організації, навіть якщо облікова вартість такого активу після капіталізації витрат на позики перевищить його реальну вартість. Але в таких випадках допускається списання зазначеного перевищення у витрати (збитки) того звітного періоду, в якому вони виявлені.

Витрати на позики, капіталізованих при оцінці первісної вартості придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, - це витрати на отримання позикових коштів, які були використані виключно для створення (придбання) відповідного активу. Якщо позикові кошти залучені спеціально для фінансування кваліфікованого активу, витрати на позики, капіталізованих у вартості даного активу, визначаються точно і досить просто. Це фактичні витрати за даними позиками. В іншому випадку потрібно застосовувати спеціальні розрахунки частки витрат на позики, що підлягають капіталізації. У складних випадках такі оцінки можуть бути вельми суб'єктивні, тому їх потрібно детально розкривати в примітках до фінансової звітності.

Отримання позикових коштів може випереджати реальні терміни їхнього використання для фінансування кваліфікуються активів. Природно, що і витрати на позики можуть виникнути і їх слід визнавати ще до початку фінансування тих об'єктів, для яких вони призначені. Позикові кошти в таких умовах можуть тимчасово вкладатися у фінансові інструменти, інші інвестиційні проекти, що приносять дохід. Сума витрат на позики, що підлягає капіталізації при використанні отриманих позикових коштів за призначенням, зменшується на суму раніше отриманих по ним інвестиційних доходів.

У всіх випадках, коли позикові кошти, отримані для загального поліпшення фінансової системи організації, були фактично використані для фінансування кваліфікованого активу, сума капіталізованих витрат на позики визначається за середньозваженою ставкою, яка визначається за сумою загальних позик, що залишається непогашеною протягом даного звітного періоду. З усієї суми непогашених позик для таких розрахунків виключаються суми, отримані спеціально для фінансування кваліфікуються активів. У стандарті підкреслено, що сума витрат на позики, капіталізована протягом звітного періоду, не повинна перевищувати загальної суми витрат на позики, визнаної за даний період.

Наприклад, розрахуємо частку капіталізованих витрат на позики: в тис. дол.

1. Загальна сума позик, не погашена протягом звітного періоду 1946

2. У тому числі сума позик для фінансування кваліфікуються

активів 1283

3. Загальна сума витрат на позики у звітному періоді 232

4. У тому числі сума витрат на позики для фінансування

кваліфікуються активів 179

5. Витрачено позикових коштів на фінансування

кваліфікуються активів 1575

6. У тому числі профінансовано за рахунок позикових коштів,

отриманих на спільні цілі 371

7. Середньозважена ставка витрат на позики

загального характеру (232-179): (1946-1283) * 100 8%

8. Сума витрат на позики, що підлягає капіталізації

у звітному періоді 179 + ((1575-1283) * 0,08) = 202,4 202, 4

Капіталізована сума витрат на позики в даному звітному періоді не перевищує загальної суми витрат на позики за той же період

(232> 202,4).

Витрати на позики починають капіталізувати, тобто включати до первісної вартості об'єкта основних засобів або іншого кваліфікованого активу починаючи з того періоду, в якому виникли витрати по даному об'єкту, і закінчують після того, коли завершені всі роботи по об'єкту і він готовий до використання за призначенням або для продажу. Щодо об'єктів основних засобів - це повне завершення робіт по даному об'єкту і передача його в експлуатацію. Що стосується інших кваліфікуються активів капіталізація витрат на позики триває протягом усього періоду, в якому почалася і проводиться робота, необхідна для підготовки його до використання за призначенням або до наступного продажу. Наприклад, витрати на позики, понесені в періодах, коли земля, придбана для подальшого будівництва, залишалася невикористаною, не повинні капіталізуватися, У періодах проведення необхідних робіт з підготовки землі до будівництва витрати на позики капіталізуються протягом усього терміну виконання цих робіт.

Коли спорудження окремого об'єкта основних засобів завершується по частинах і кожна частина об'єкта готова до застосування за призначенням, капіталізація витрат на позики для цієї частини об'єкта припиняється. Вона триває з інших, ще не готовим до застосування частин об'єкта. Але якщо завершена частина об'єкта не може використовуватися за призначенням, в той час як будівництво інших частин об'єкта триває, капіталізація витрат на позики може бути припинена тільки після готовності всього об'єкта до використання за призначенням. Не рідкістю є ситуація, коли споруда окремого об'єкта основних коштів завершено і він переданий для використання за призначенням, а витрати по непогашеної частини позики тривають. Ці витрати по позиці вже не капіталізуються, а визнаються як витрати того звітного періоду, в якому вони виникли, тобто відносяться на зменшення прибутку даного звітного періоду.

У тих періодах, в яких переривається робота з будівництва або виробництва об'єкта на тривалий час, капіталізація витрат на позики призупиняється. Витрати на позики в цих періодах відносяться на зменшення звітної прибутку. Якщо будівництво об'єкта припинено, але триває технічна та адміністративна робота на цьому об'єкті: підготовка або перегляд проектно-кошторисної документації, документів для отримання необхідних дозволів органів влади тощо, то капіталізація витрат на позики не призупиняється. Якщо затримка або переривання робіт на об'єкті викликані технічними, природними або іншими, так званими "об'єктивними" причинами, передбаченими проектами та планами робіт, то капіталізація витрат на позики триває в тих періодах, в яких вони виникли незалежно від тимчасового призупинення робіт на об'єктах.

У примітках до фінансової, звітності необхідно розкрити облікову політику, яка застосовується для обліку витрат на позики, суму капіталізованих витрат у звітному періоді і середню ставку капіталізації, використану для розрахунку величини витрат на позики, отриманим на інші цілі, але перенаправлення для інвестицій в кваліфікуються активи.

5. Прибуток на акцію

Для впорядкування представляється компаніями інформації про розміри прибутку на одну звичайну акцію, яка використовується для зіставлення результатів діяльності компанії в різних звітних періодах або різних компаній в одному і тому ж звітному періоді, МСФЗ-33 "Прибуток на акцію" встановлює загальні для всіх правила розрахунків даного показника, особливо знаменника формули "прибуток, розділена на кількість акцій". У відповідності зі стандартом його зобов'язані застосовувати компанії, звичайні акції яких або фінансові інструменти в них конвертовані, звертаються на відкритому ринку цінних паперів або які почали процес розміщення своїх акцій і фінансових інструментів на них на ринку.

Закриті акціонерні товариства та інші організації, акції яких або фінансові інструменти не звертаються на вільному ринку цінних паперів, не зобов'язані застосовувати МСФЗ-33. Але якщо вони у своїй фінансовій звітності наводять інформацію про прибуток на акцію, вони зобов'язані розкривати цю інформацію, керуючись названим стандартом. Це забезпечує порівнянність фінансової звітності різних компаній.

У консолідованої фінансової звітності, представленої одночасно з фінансовою звітністю материнської компанії, відображаються показники прибутку на акцію, що виключає необхідність відображення таких же показників у звітності материнської компанії. У цьому стандарт виходить з розуміння того, що користувачі фінансової звітності проявляють інтерес до результатів всієї групи в цілому.

Базовий показник прибутку на акцію необхідно розраховувати діленням чистого прибутку (збитку) за звітний період на середньозважену кількість звичайних акцій у цьому періоді.

Для розрахунку базового прибутку на акцію чистий прибуток (збиток), визнаний за звітом за даний період, включаючи і витрати на виплату податків, зменшується на суму дивідендів на привілейовані акції. Чистий збиток на суму цих дивідендів збільшується. Сума дивідендів на привілейовані акції складається з будь-яких дивідендів за некумулятивні привілейованими акціями, оголошеним за звітний період, і дивідендів по кумулятивним привілейованими акціями, які повинні бути по них нараховані незалежно від того, оголошувалися ці дивіденди чи ні. Сума дивідендів за даний звітний період не повинна включати будь-які суми дивідендів за кумулятивним привілейованими акціями за попередні звітні періоди, які були оголошені або виплачені протягом даного звітного періоду.

Базовий показник кількості акцій за звітний період повинен дорівнювати середньозваженому числа звичайних акцій, що перебували в обігу протягом даного звітного періоду. Середньозважена кількість акцій в обігу визначається їх кількістю на початок звітного періоду плюс кількість розміщених акцій за період мінус кількість викуплених акцій протягом періоду.

Ці показники множаться на зважений тимчасової коефіцієнт, який розраховується діленням кількості днів, протягом якого акції знаходяться в обігу, на загальну кількість днів у звітному періоді. Зважений тимчасової коефіцієнт можна визначати на основі приблизного розрахунку не по днях, а по місяцях знаходження акцій в обігу. Розглянемо приклад визначення середньозваженої кількості акцій, складемо наступну таблицю:Випущено

(Викуплено) акційАкції в обігу

Зважений тимчасової коефіцієнт по днях


Зважений тимчасової коефіцієнт по місяцях

1 січня 2002р.

сальдо

-

1700

151/365 = 0,414

5 / 12 = 0,417

31 травня 2002.

Розміщено нові акції за гроші

800

2500

183/365 = 0,501

6 / 12 = 0,500

1 грудня 2002р.

Викуплені акції за гроші

250

2250

30/365 = 0,082

1 / 12 = 0,083

31 грудня 2002р.

сальдо

-

2250

-

-

Середньозважена кількість акцій в обігу, розраховане:

а) по днях (1700 * 0,414) + (2500 * 0,501) + (2250 * 0,082) = 2142 акції;

б) по місяцях (1700 * 0,417) + (2500 * 0,5) + (2250 * 0,083) = 2146 акцій.

Як бачимо, якщо розміщення та випуск акцій проводилися за станом на початок або кінець місяця, то приблизні розрахунки не відрізняються від точного розрахунку по днях.

Звичайні акції, частково сплачені при розміщенні, включаються до розрахунку в тій частині, в якій вони мали право на участь в дивідендах, що припадають на повністю оплачені акції. Звичайні акції, які вважаються розміщеними після виконання деяких умов, включаються до розрахунку середньозваженої кількості акцій з моменту повного виконання всіх умов їх розміщення.

При капіталізації акцій, або розміщенні їх на пільгових умовах, або при дробленні акцій нові звичайні акції розміщуються серед існуючих акціонерів без відшкодування, тобто має місце факт випуску звичайних акцій в обіг без відповідного збільшення активів. Такі акції приймаються в розрахунок середньозваженої кількості акцій так, як ніби ця подія відбулася на самому початку ранньої із представлених періодів. У середньорічному розрахунку вони включаються в число акцій, представлених у розрахунках попереднього періоду, - з урахуванням цих акцій коригується показник прибутку на акцію за попередній період.

Разводняющие ефект виникає у всіх випадках, коли звичайні акції випускаються і розміщуються за ціною, яка нижча за справедливу вартість цих акцій. Коли 250 звичайних акцій продаються сьогодні по 90 руб. за акцію при її справедливої ​​вартості на ринку в 125 руб., то втрати капіталу при продажу становлять 250 * (125 - 90) = 8750 руб. Це означає, що 8750/125 = 70 акцій передані майбутнім акціонерам безкоштовно. Вони-то і створюють разводняющие ефект, тому що на них будуть виплачуватися дивіденди, як і на всі інші акції, але капіталу, здатного творити прибуток для виплати дивідендів, компанія не отримала. Разводняющие ефект призводить до того, що величина прибутку в розрахунку на одну акцію зменшується.

На купівлю звичайних акцій укладаються договори у вигляді опціонів, варантів, облігацій та інших форм контрактів, які підлягають конвертації в акції компанії. За конвертованим контрактами їх власники зазвичай отримують відсотки, виплати яких припиняються після обміну їх на акції. Це веде до збільшення чистого прибутку до розподілу і трохи збільшує розміри прибутку на акцію.

Розрахунок розбавлений прибуток передбачає, що за період чистий прибуток (збиток), яка розподіляється на звичайні акції, повинна коригуватися: на суму дивідендів на контракти з разводняющие ефектом, які були відняті при розрахунках чистого прибутку на суму відсотків, нарахованих за період за контрактами з разводняющие ефектом, конвертованих у звичайні акції; будь-яких інших змін у доходах і витратах, які можуть бути викликані конвертацією в звичайні акції контрактів з разводняющие ефектом. Сума прибутку за рахунок економії на відсотках і інші вирахування за конвертованими контрактами (у звичайні акції) розраховується з урахуванням податків, які стосуються цих виплат.

При розрахунках показника "прибуток на акцію" чистий прибуток за звітний період використовують для визначення ефекту від виконання конвертованих в акції контрактів: викликають вони разводняющие або антіразводняющій ефект.

Конвертовані в звичайні акції контракти у разі, коли їх конвертація збільшує прибуток або зменшує збиток на акцію, вважаються антіразводняющімі. При розрахунках виявлення разводняющие або антіразводняющего ефекту здійснюється для кожного випуску таких контрактів, навіть для кожної серії окремо. Слід мати на увазі, що антіразводняющій ефект з яких-небудь контрактів при розрахунку розбавлений прибуток на акцію ігнорується. Більш того, з метою максимізувати разводнения базисної прибутку на акцію стандарт рекомендує розглядати конвертовані контракти в зворотній послідовності - від мають найбільший разводняющие ефект до мають найменший разводняющие ефект, якщо від послідовності їх розгляду може залежати величина разводняющие ефекту.

Розрахунок кількості акцій з разводняющие ефектом визначається умовами опціонів, облігаційних та інших контрактів, що передбачають їх конвертацію в звичайні акції. Для розрахунку розбавлений прибуток на звичайну акцію до середньозваженого кількості звичайних акцій в обігу (як для розрахунку базової прибутку на акцію) додається середньозважена кількість звичайних акцій, які будуть випущені при конвертації в акції контрактів з разводняющие ефектом.

Контракти вважаються конвертованими у звичайні акції або на початок звітного періоду, або на дату їх випуску, якщо вона настає пізніше звітної дати. Звичайні акції, випуск яких за контрактом обумовлений певними обставинами, включаються до розрахунку розбавлений прибуток на акцію після настання цих обставин, тобто після виконання умов випуску. Звичайні акції за контрактами з відкладеним розміщенням включаються в розрахунки на початок звітного періоду чи на дату укладення конвертованого контракту, якщо він укладений пізніше початковій звітної дати. Якщо умови виявилися невиконаними, то розрахунки за такими контрактами проводяться при допущенні, що кінцева дата звітного періоду є датою закінчення періоду дії умов контракту. Якщо умови контракту не виконуються до закінчення періоду їх дії, такі контракти в розрахунок не приймаються.

Опціони та інші договори на покупку акцій мають разводняющие ефект, якщо відповідно до них випускаються звичайні акції за ціною, яка нижче справедливої ​​ціни. У цьому випадку справедлива вартість розраховується за середньозваженими цінами звичайних акцій в обігу за весь звітний період.

Сам договір опціону або інший договір розглядається як подвійний. У ньому вичленяються окремо та частина, яка оформляє випуск звичайних акцій як би за справедливою ціною. І інша частина, яка оформляє випуск залишилися звичайних акцій без ціни, тобто як би не мають вартості. Інформація про базову та розбавлений прибуток на акцію представляється у звіті про прибутки та збитки для кожного класу звичайних акцій, якщо вони мають розбіжності у ставленні чистого прибутку на акцію. Інформація подається для всіх звітних періодів, показаних у звітності. Чистий збиток за звітний період розглядається як негативне значення при розрахунках даних про базову та розбавлений прибуток на акцію.

У фінансовій звітності повинні розкриватися показники чисельника і знаменника формули розрахунку прибутку на акцію. Базова та розбавлений прибуток повинна грунтуватися на звірці цих показників із чистим прибутком (збитком) за звітний період. Середньозважена кількість звичайних акцій в знаменнику формули також повинно бути обгрунтовано, а базовий та розбавлений знаменники пов'язані між собою за допомогою взаємної звірки показників.

6. Діяльність, що припиняється

Діяльність, що припиняється - щодо значуща частина організації (виробництво, господарський або географічний сегмент завод або комерційна структура і т.п.), яку дана організація вирішила продати або цілком, або по частинах, або іншим шляхом закрити і ліквідувати. Поряд з вибуттям інвестицій та інших великих активів що припиняється представляє безперечний інтерес для користувачів фінансової звітності.

Триваюча діяльність - основна інформаційна характеристика звичайної діяльності організації. Згідно МСФЗ-35 інформація про діяльності, що припиняється подається окремо від звичайної діяльності, що триває. Проведення відмінності між припиняється і триваючою діяльністю підвищує можливості користувачів фінансової звітності щодо прогнозування руху грошових коштів організації її прибутковості і фінансового становища в цілому. Стандарт визначає припиняємо діяльність як особливий факт звичайної діяльності організації і прямо вказує, що "що припиняється діяльність не повинна відображатися як результат надзвичайних обставин".

Первісне розкриття інформації за кожним фактом діяльності, що припиняється повинно проводитися раніше самого її припинення, а саме тоді, коли прийнятий і оголошений детальний формальний план з припинення діяльності в певному секторі. Розкриття інформації продовжується у всіх звітних періодах до повного закінчення операцій з припинення діяльності в даному секторі.

Вже в першому звітному періоді після укладення зобов'язуючі угод про продаж основної частини або всього майна, що відноситься до діяльності, що припиняється, або після затвердження і оголошення рішення про майбутній припинення певної діяльності розкривається відповідна інформація.

Зміст інформації, що розкривається включає опис діяльності, що припиняється, вказівку про те, до якого сегменту - господарському чи географічному - вона належить у сегментної звітності організації. Далі розкриваються:

• тимчасові кордону операції - дата і характер події, яка стала підставою для первісного розкриття інформації. Очікуване (плановане) час закінчення операцій з припинення діяльності;

• балансова загальна вартість планованих до вибуття активів і зобов'язань;

• загальні суми доходів, витрат, прибутку або збитку, які втрачаються у зв'язку з припиненням діяльності. Прибуток розкривається до оподаткування з окремим зазначенням витрат по сплаті податку;

• чисті потоки грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності по тій частині, що припиняється;

• прибутки і збитки, що виникають і визнані у зв'язку з вибуттям майна і погашенням зобов'язань діяльності, що припиняється. Необхідно привести і очікувані витрати з податку на прибуток;

• чисті продажні ціни за мінусом витрат на вибуття, які містяться в договорах купівлі-продажу, укладених організацією по об'єктах діяльності, що припиняється. Вказуються терміни розрахунків за договорами купівлі-продажу, а також балансова вартість реалізованих об'єктів.

Оновлення показників про діяльності, що припиняється після їх первісного розкриття необхідно проводити у всіх фінансових звітах складаються згодом до повного завершення операцій з припинення конкретної діяльності. Обов'язково слід наводити інформацію про будь-яких вартісних і часових параметрах, потоках грошових коштів за активами та зобов'язаннями, які вибувають з-за припинення діяльності або потребують погашення, які змінюються з часом і значно відрізняються від первісного розкриття. Слід пояснювати і причини змін у порівнянні з початковими планами.

Порівняльна звітна інформація перераховується відповідно до розподілу майна і зобов'язань, доходів і витрат, потоків грошових коштів між припиняється і продовжується діяльність.

Фінансові результати за триваючої і діяльності, що припиняється:


Триваюча діяльність

Діяльність, що припиняється

Всього з організації


Звітний рік

Минулий рік

Звітний рік

Минулий рік

Звітний рік

Минулий рік

Виручка

305

256

25

54

330

310

Собівартість

(228)

(186)

(37)

(42)

(265)

(228)

Валовий прибуток

77

70

(12)

12

65

82

Інші операційні результати

23

29

4

18

27

47

Витрати з податку на прибуток

(35)

(34)

-

(10)

(35)

(44)

Прибуток від діяльності, що припиняється

-

-

48

-

48

-

Податок на прибуток від діяльності, що припиняється

-

-

(16)

-

(16)

-

Чистий прибуток

65

65

24

20

89

85

Висновок

Вивчивши запропоновану тему, можна зробити наступні висновки:

Міжнародні стандарти визначають загальновизнані, загальновідомі правила відображення фінансових операцій та господарських фактів у бухгалтерському обліку та звітності. Міжнародні стандарти фінансової звітності є звід правил бухгалтерського обліку, інформація якого призначена для представлення різним організаціям та особам, які цікавляться результатами діяльності і фінансовим станом звітності.

Фінансовий результат вважається одним з найважливіших об'єктів бухгалтерського спостереження, складових виробничо - господарську і фінансову діяльність. В умовах ринку розмір прибутку звітного року залежить в основному від співвідношення отриманих доходів і понесених витрат, а також від зусиль трудового колективу і фінансових менеджерів.

Порядок обліку, відображення у звітності та розкриття доходів і витрат за договорами підряду регулюється МСФЗ-11. Цей стандарт застосовується для відображення відповідної інформації у фінансовій звітності підрядних будівельних організацій та інших, що виконують роботи на замовлення за договорами підряду.

Зобов'язання за отриманими в борг засобам є фінансовими зобов'язаннями, погашення яких здійснюється грошима або іншими фінансовими активами. За позиковими зобов'язаннями виникають додаткові витрати, пов'язані з відсотками по позиках, облік яких розглянуто в окремому стандарті МСФЗ-23 "Витрати на позики".

Для впорядкування представляється компаніями інформації про розміри прибутку на одну звичайну акцію, яка використовується для зіставлення фінансових результатів діяльності компанії в різних звітних періодах або різних компаній в одному і тому ж звітному періоді, МСФЗ-33 "Прибуток на акцію" встановлює загальні для всіх правила розрахунків даного показника.

Список використаної літератури

  1. Кутер М.І. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2003. - 640 с.;

  2. Мюллер Г., Гернон Х., Мііке Г. Облік: міжнародна перспектива. - М.: Фінанси і статистика, 1993 р.

  3. Миколаєва С.А. Міжнародні та російські стандарти бухгалтерського обліку: Порівняльний аналіз, принципи трансформації, напрями реформування. - М.: Аналітика - Прес, 2001 р.

  4. Палій В.Ф. Міжнародні стандарти фінансової звітності: Підручник. - М.: Инфра-М, 2004. - 472 с.

  5. Шнейдман Л.З. Як користуватися МСФЗ. - М.: Изд. - Во "Бухгалтерський облік", 2003 р

  6. Газета "Фінансова газета" - тижневик, рубрика Міжнародні стандарти фінансової звітності. Новини. Консультації 1998 - 2004 рр..


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
134.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Фінансовий результат діяльності витрати по позиках договори подр
Прибуток як результат діяльності підприємства
Прибуток на акцію 2
МСФЗ 11 Договори підряду
Фінансовий результат організації
Відображення інформації по діяльності, що припиняється в бухгалтерській звітності
Маркетинг та його вплив на фінансовий результат
Вплив методу обліку попутної продукції на фінансовий результат
Витрати виробництва і прибуток
© Усі права захищені
написати до нас