Фінансовий план 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство науки і освіти Російської Федерації
Федеральне агентство освіти
НОВОСИБІРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
Кафедра
РОЗРАХУНКОВЕ ЗАВДАННЯ
Фінансовий план
Виконала:
Маслова Тетяна Андріївна
Керівник: Гусєв Михайло Юрійович
Новосибірськ 2009

Перший розділ фінансового плану: Прогноз фінансових результатів.
На плановий період відповідно до затвердженої стратегії розвитку організації встановлені декілька стратегічних цілей в області маркетингу:
Збільшення обсягу продажів - не менше 7% (а саме, 11,73%);
Поліпшення асортименту за рахунок збільшення частки продукції з високим маржинальним доходом;
Зменшення постійних витрат на 2%
Таблиця 1.1
Структура собівартості і фінансові результати організації.
Показники
Дані за минулий рік
Дані за прогнозом
Виручка від ПРОДАЖУ
4 081
4 560
Собівартість (повна), в т. ч.
3 942
4 183,33
Змінні витрати
2 226
2 470,1
Валовий маржинальний дохід
1 855
2 089,9
Постійні витрати
1 716
1 713,2
в тому числі:
Оренда
730
730
Заробітна плата
270
270
Комунальні витрати
238
238
Витрати на рекламу
200
200
Інші витрати
140
137,2
Амортизація
138
138
Прибуток від продажів
139
376,67
Позареалізаційні витрати
60
88
Прибуток (збиток) звітного періоду
79
288,67
Податок на прибуток (24%)
18,96
69,2808
Чистий прибуток
60,04
219,3892
Розрахуємо відсутні показники.
Собівартість = Виручка - Прибуток від продажів (4 560 - 376,67).

Змінні витрати знайдемо як різницю між собівартістю і постійними витратами (4 183,3 - 1 713,2), валовий маржинальний дохід - це різниця між виручкою і змінними витратами.
Прибуток / збиток звітного періоду = Прибуток від продажів - Позареалізаційні витрати, податок на прибуток = 24% від прибутку, а чистий прибуток = прибуток - податок.
Розрахуємо фінансові результати за прогнозними показниками, необхідні дані візьмемо з табл.1.1 Розрахунки подані в таблиці:
Таблиця 1.2
Проект фінансових результатів в рамках поточного прогнозу наростаючим підсумком (форма № 2).
Показники
за 1 квартал
півріччя
за три квартали
за рік
Виручка від реалізації
1 140
2 280
3 420
4 560
Собівартість
1 045,83
2 091,67
3 137,49
4 183,33
Прибуток від реалізації
94,1675
188,335
282,5025
376,67
Позареалізаційні витрати
22
44
66
88
Прибуток (збиток) звітного періоду
72,1675
144,335
216,5025
288,67
Податок на прибуток (24%)
17,3202
34,6404
51,9606
69,2808
Нерозподілений прибуток звітного періоду (чистий прибуток)
54,8473
109,6946
164,5419
219,3892
Другий розділ фінансового плану: Прогноз грошових потоків.
У другому розділі фінансового плану представимо прогноз руху грошових коштів по поточній діяльності.
Розраховуємо обсяги відвантаження продукції покупцям. Для цього спочатку розраховуємо загальний обсяг шляхом додавання ПДВ до виручки від продажів (4560 * 1,18), а потім розподілимо загальний обсяг відвантаження довільно по кварталах (табл.2.1).

Таблиця 2.1
Планований обсяг відвантаження продукції.
Відвантажено продукції покупцям:
за 1 квартал
За 2-й квартал
за 3-й квартал
за 4-й квартал
Разом
покупцеві А
600
800
730
630
2760
покупцеві Б
800
760
640
420,8
2 620,8
разом
1 400
1 560
1 370
1 050,8
5 380,8
Потім розглянемо надходження грошових коштів від покупців. При цьому враховується схема оплати товару покупцями:
Покупець А: платить 50% відразу і 50% у другий квартал;
Покупець Б: платить 60% відразу, 40% у другий квартал.
Таблиця 2.2
Надходження грошових коштів від покупців за відвантажену продукцію.
Джерела надходження грошових коштів
за 1 квартал
За 2 квартал
за 3 квартал
за 4 квартал
Разом за рік
Дебіторська заборгованість покупців

А

Сальдо на 01.01. = 500
Оплата
500
0
0
0
500
Б

Сальдо на 01.01. = 460
Оплата
252
168
40
0
460
Надходження грошових коштів від покупців за відвантажену продукцію
 
А (50: 50)

Відвантаження
600
800
730
630
2 760
Оплата
300
700
765
680
2 445
Б (60: 40)

Відвантаження
800
760
640
420,8
2 620,8
Оплата
480
776
688
508,48
2 452,48
Всього надходжень грошових коштів
1 532
1 644
1 493
1 188,48
5 857,48

У підсумку отримуємо суми грошових коштів, що надходять за кожен квартал. Далі прогнозуємо величини закупівель організації у постачальників. Для цього розраховуємо загальний обсяг закупівель: нараховуємо ПДВ на змінні витрати (2 470,1 * 1,18), а потім розподіляємо по кварталах в тій пропорції, у якій розподіляли відвантаження продукції (табл.2.1).
Таблиця 2.3
Прогноз величини закупівель організації у постачальників.
Постачальник
за 1 квартал
За 2 квартал
за 3 квартал
за 4 квартал
Разом за рік
У
320
430
390
414,7
1 554,7
Г
430
410
340
180
1 360
Разом
750
840
730
594,7
2 914,7
Потім прогнозуємо виплати постачальникам (аналогічно покупцям).
Таблиця 2.4
Виплати коштів постачальникам товарів.
Показники
за 1 квартал
За 2 квартал
за 3 квартал
за 4 квартал
Разом за рік
Кредиторська заборгованість постачальникам на 01.01
У
Сальдо на 01.01. = 80
Оплата
80
0
0
0
80
Г
Сальдо на 01.01. = 160
Оплата
120
40
0
0
160
Виплати коштів постачальникам
В (50: 50)
Оприбутковано
320
430
390
414,7
1 554,7
Оплата
160
375
410
402,35
1 347,4
Г (80: 20)
Оприбутковано
430
410
340
180
1 360
Оплата
344
414
354
212
1 324
Усього виплати грошових коштів
704
829
764
614,35
2879,38
Для наступного кроку необхідно зробити розрахунок ПДВ до сплати в бюджет: віднімаємо з ПДВ, нарахованого на товари, відвантажені покупцям, придбаний ПДВ (закупівлі у постачальників).
Таблиця 2.5
Розрахунок податку на додану вартість.
Показники
за 1 квартал
За 2 квартал
за 3 квартал
за 4 квартал
Разом за рік
відвантажена продукція покупцям (2.1)
1 400
1 560
1 370
1 050,8
5 380,8
нарахований ПДВ (18%)
213,56
237,96
208,98
160,29
820,79
оплачені виробничі запаси постачальникам (2.4)
704
829
764
614,35
2 879,38
залік ПДВ (18%)
107,39
126,46
116,54
93,71
444,1
ПДВ до сплати в бюджет
106,17
111,5
92,44
66,58
376,69
На основі даних таблиць 1.1, 2.1 - 2.5 складаємо проект бюджету.
Таблиця 2.6
Проект бюджету руху грошових коштів (форма № 4).
Показники
за 1 квартал
За 2 квартал
за 3 квартал
за 4 квартал
Разом за рік
1. Залишок коштів на початок року
23,4
334,1098
626,3896
851,8294
23,4
2. Надійшло коштів від реалізації
1532
1644
1493
1188,48
5857,48
3. Направлено грошових коштів, у тому числі:
1221,3902
1351,6202
1267,5602
1092,0502
4932,6208
на оплату придбаних запасів
704
829
764
614,35
2911,35
ПДВ нарахований
106,17
111,5
92,44
66,58
376,69
на оплату праці з нарахуваннями
67,5
67,5
67,5
67,5
270
оренда
182,5
182,5
182,5
182,5
730
комунальні платежі
59,5
59,5
59,5
59,5
238
витрати на рекламу
50
50
50
50
200
інші постійні витрати
34,3
34,3
34,3
34,3
137,2
податок на прибуток
17,3202
17,3202
17,3202
17,3202
69,2808
4. Залишок грошових коштів на кінець періоду
334,1098
626,3896
851,8294
948,2592
948,2592
Третій розділ фінансового плану: Прогноз агрегованого балансу.
Спочатку распланіруем рух запасів на складі. Внесемо в таблицю закупівлі підприємства без ПДВ і віднімемо витрата запасів, який дорівнює частці змінних витрат у виручці. У результаті отримаємо сальдо на кінець періоду.
Таблиця 3.1
План руху виробничих запасів на складі.
Показники
за 1 квартал
За 2 квартал
за 3 квартал
за 4 квартал
Разом за рік
Сальдо на 01.01. = 400
400
418,065
512,4
513,575
400
Закупівлі підприємства (без ПДВ)
635,59
711,86
618,7
503,98
2 470,1
Витрата запасів (53,821%)
617,525
617,525
617,525
617,525
2 470,1
Сальдо кінцеве за відповідний квартал
418,065
512,4
513,575
400
400
У балансі необхідно врахувати ПДВ, який у наступному періоді можна буде прийняти до відрахування після того, як він буде сплачено. У дебет заносимо суму придбаного загального ПДВ, а в кредит - тільки оплаченого. Отримуємо сальдо по 19 рахунку на кінець періоду.
Таблиця 3.2
Рух по рахунку 19 "ПДВ по придбаних цінностях".
Показники
за 1 квартал
За 2 квартал
за 3 квартал
за 4 квартал
Сальдо початкове
40
47,02
48,7
43,46
Дебет
114,41
128,14
111,3
90,72
Кредит
107,39
126,46
116,54
93,71
Сальдо кінцеве
47,02
48.7
43,46
40,47
Розрахуємо кінцеве сальдо дебіторської заборгованості. Внесемо всі необхідні дані в таблицю 3.3

Таблиця 3.3
Зміна дебіторської заборгованості покупців.
Показники
за 1 квартал
За 2 квартал
за 3 квартал
за 4 квартал
Покупець А
Сальдо дебіторської заборгованості на початок періоду
500
300
400
365
Відвантажено продукції
600
800
730
630
Погашення дебіторської заборгованості
500
0
0
0
Надходження грошових коштів за відвантажену продукцію
300
700
765
680
Сальдо дебіторської заборгованості на кінець періоду (А)
300
400
365
315
Сальдо дебіторської заборгованості на початок періоду
460
528
344
256
Відвантажено продукції
800
760
640
420,8
Погашення дебіторської заборгованості
252
168
40
0
Надходження грошових коштів за відвантажену продукцію
480
776
688
508,48
Сальдо дебіторської заборгованості на кінець періоду (Б)
528
344
256
168,32
Всього надходжень грошових коштів по кварталах
1 532
1 644
1 493
1 188,48
Остаточний результат підрахуємо в таблиці 3.4
Таблиця 3.4
Розрахунок загальної величини дебіторської заборгованості.
Показники
за 1 квартал
За 2 квартал
за 3 квартал
за рік
Сальдо на початок
960
828
744
621
Відвантажено продукції покупцям
1400
1560
1370
1050,8
Надходження грошових коштів від дебіторів
1532
1644
1493
1188,48
Сальдо кінцеве
828
744
621
483,32
Аналогічні розрахунки проведемо і для кредиторської заборгованості.

Таблиця 3.5
Зміна кредиторської заборгованості по постачальникам.
Показники
за 1 квартал
За 2 квартал
за 3 квартал
за рік
Розрахунки з В
Сальдо кредиторської заборгованості на початок періоду
80
160
215
195
Величина закупівель у постачальника
320
430
390
414,7
Погашення кредиторської заборгованості
80
0
0
0
Розрахунки за поставки
160
375
410
402,35
Сальдо кредиторської заборгованості на кінець періоду (В)
160
215
195
207,4
Розрахунки з Г
Сальдо кредиторської заборгованості на початок періоду
160
126
82
68
Величина закупівель у постачальника
430
410
340
180
Погашення кредиторської заборгованості
120
40
0
0
Розрахунки за поставки
344
414
354
212
Сальдо кредиторської заборгованості на кінець періоду (Г)
126
82
68
36
Усього сплачено постачальникам
704
829
764
614,35
Сальдо кінцеве за кредиторською заборгованістю перед постачальниками:
Таблиця 3.6
Розрахунок загальної величини кредиторської заборгованості.
Показники
за 1 квартал
За 2 квартал
за 3 квартал
за рік
Сальдо на початок
240
286
297
263
Закупівлі підприємства
750
840
730
594,7
Оплачено постачальникам
704
829
764
578,38
Сальдо кінцеве
286
297
263
279,32
Розрахуємо заборгованість перед бюджетом:

Таблиця 3.7
Розрахунок заборгованості перед бюджетом.
Податки
Заборгованість на 01.01.
Податок на прибуток
69,2808
ПДВ
376,69
Всього
445,9708
На основі розрахунків таблиць 3.1 - 3.7 складемо проект бухгалтерського балансу на кінець періоду.
Таблиця 3.8.
Проект бухгалтерського балансу організації в рамках поточного прогнозу (Форма № 1).
АКТИВ
ПАСИВ
I. Необоротні активи
III. Капітал і резерви
Основні засоби
762
Статутний капітал
1650,7
Разом у розділі I
762
Нерозподілений прибуток
219,3892

Разом у розділі III
1 870,0892
II. Оборотні активи

запаси
400
IV. Довгострокові зобов'язання
0
ПДВ
40,47
Разом у розділі IV
0
грошові кошти
948,2592

дебіторська заборгованість
483,32
V. Короткострокові зобов'язання
Разом по розділу II
1 872,0492
Кредиторська заборгованість
в тому числі:

постачальникам
279,32

з оплати праці
75

заборгованість перед бюджетом
445,9708

інші кредитори
3,6

Разом у розділі V
763,96
Баланс
2 634,0492
Баланс
2 634,0492
Коефіцієнтний аналіз фінансового стану організації.

Коефіцієнт поточної ліквідності = Оборотні активи / Короткострокові зобов'язання = 1872,0492 / 763,96 = 2,45.
У базисному періоді цей коефіцієнт був дорівнює 1423,4 / 672,7 = 2,116
Виходячи зі свідчень коефіцієнтів, можна зробити висновок: організація стала більш привабливою для інвестицій.
Коефіцієнт оборотності МПЗ = Виручка / Запаси = 4560/400 = 11,4
У базисному періоді цей коефіцієнт був дорівнює 4081/400 = 10, 20
Цей коефіцієнт показує кількість оборотів, яка вчиняє кожен елемент МПЗ. У даному випадку обороти збільшилися, але незначно.
Коефіцієнт обороту основних засобів = виручка / чиста вартість основних засобів = 4560/762 = 5,984.
У базисному періоді цей коефіцієнт був дорівнює 4081/900 = 4,53
Цей коефіцієнт показує, наскільки ефективно організація використовує свої основні засоби. Виходячи з результатів видно, що організація стала використовувати свої основні кошти більш ефективно.
Коефіцієнт фінансової незалежності = (1650,7 + 219,3892) / 2634,0492 = 0,709. Величина показує високий рівень фінансової незалежності. Рентабельність продажів = чистий прибуток / виручка = 219,3892 / 4560 = 0,04811 (або 4,81%).

У базисному періоді цей коефіцієнт був дорівнює 60,04 / 4081 = 0,014 (або 1,4%). Тобто очевидно, що за рік чистий прибуток на 1 грн продукції збільшилася на 343% ((4,81 / 1,4) * 100).
Рентабельність активів = чистий прибуток / активи = 219,3892 / 2634,0492 = 0,083 (8,3%). У базисному періоді цей коефіцієнт був дорівнює 60,04 / 2323,4 = 0,02 (2%).
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
251.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Фінансовий план
Фінансовий план підприємства
Управління фінансами Фінансовий план
Бізнес-план фінансовий розділ
Фінансовий план підприємства по послугах ЖКГ
Фінансовий план у системі бізнес планування
Транспортно-фінансовий план автотранспортного підприємства
Виробничо фінансовий план Полоцького лісництва
Виробничо-фінансовий план Полоцького лісництва
© Усі права захищені
написати до нас