Фінансовий менеджмент 4

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
1. Реферативна частина. 3
Введення. 3
1.1. Коротка характеристика організації ЗАТ «Хабаровскстрой». 4
1.2. Основи фінансового менеджменту на ЗАТ «Хабаровскстрой». 5
1.2.1. Основні функції управління на ЗАТ «Хабаровскстрой». 5
1.2.2. Організаційна структура управління ЗАТ «Хабаровскстрой». 8
1.2.3. Характеристика розподілу функцій фінансового менеджменту за рівнями і ланкам апарату управління на підприємстві. 11
1.3. Пропозиції щодо вдосконалення розподілу функцій фінансового менеджменту на підприємстві. 13
Висновок. 22
2. Розрахункова частина. 25
2.1. Управління активами ЗАТ «Хабаровскстрой». 25
2.2. Управління джерелами коштів. 26
2.3. Управління грошовими потоками на ЗАТ «Хабаровскстрой». 30
2.4. Стратегія розвитку підприємства ЗАТ «Хабаровскстрой». 31
2.5. Управління інвестиціями. 31
Список літератури .. 36

1. Реферативна частина

Введення

В даний час важко назвати більш важливу і багатогранну сферу діяльності, чим управління, або менеджмент, від якого в значній мірі залежать і ефективність виробництва, і якість обслуговування населення.
У зарубіжних країнах накопичений значний досвід управління в області промисловості, торгівлі, кооперації, сільського господарства і т.п. внаслідок безпосередньої участі людей в управлінській діяльності. Він збагачується за рахунок знань основ науки управління, світових досягнень в практичній організації економічних і соціальних процесів.
Реорганізовуються старі структури управління і влади в російській економіці, при цьому використовуються західні моделі управління. Однак механічне перенесення концепції управління з однієї соціокультурної середи в іншу, сліпе копіювання досвіду тієї або іншої держави практично неможливе і веде до важких економічних і соціальних наслідків. Менеджмент зумовлений такими базисними чинниками, як тип власності, форма державного устрою, міра розвитку ринкових відносин. Тому розвиток сучасного менеджменту в умовах переходу України до ринкової економіки в значній мірі залежить від цих чинників.
Метою даної роботи є дослідження основ фінансового менеджменту на підприємстві ЗАТ «Хабаровскстрой»
Поставлена ​​мета конкретизується низкою завдань:
1. розглянути коротку характеристику ЗАТ «Хабаровскстрой»
2. розглянути основи фінансового менеджменту на підприємстві
3. розглянути заходи щодо вдосконалення розподілу функцій фінансового менеджменту на підприємстві

1.1. Коротка характеристика організації ЗАТ «Хабаровскстрой»

В якості об'єкта дослідження в даній роботі виступає будівельна організація Закрите акціонерне товариство «Хабаровскстрой», яке було засновано і зареєстровано в Хабаровській міської реєстраційній палаті 8 червня 1998 (свідоцтво № 15763).
Місцезнаходження товариства: м. Хабаровськ, вул. Леніна -144.
Основною метою створення організації є отримання прибутку, а також найбільш повне задоволення ринку споживачів у будівельних товари і послуги.
Як прописано в Статуті, ЗАТ «Хабаровскстрой» може займатися більш ніж 20 видами діяльності. Основний вид діяльності - зведення будинків і споруд з цегли, виробництво цегляної кладки.
Статутний капітал організації становить 90000 рублів. Акціонерами є дві юридичні і вісім фізичних осіб, кожен з яких має в своєму розпорядженні 100 акціями номінальною вартістю 900 рублів кожна.
Основна мета ЗАТ «Хабаровскстрой» сьогодні-це отримання прибутку. Так як організація знаходиться на зрілої стадії життєвого циклу, коли конкуренція вже досить стабільна і темпи зростання ринку вже злегка уповільнені, то основною метою компанії стає підвищення її рентабельності, а не зростання (хоча зростання як і раніше триває, як і освоєння нових сегментів). Інвестиції в організації зберігаються на рівні, необхідному для підтримки відповідних обсягів, а прибуток доведена до максимуму. Підвищення рентабельності в організації досягається в результаті кваліфікованої сегментації ринку і ефективного використання наявних активів. Для підвищення ефективності використання ресурсів в організації визначаються ті капіталовкладення, де витрати можуть бути знижені, доходи збільшені, і потенціал синергетичного ефекту гранично використовується. Можна сказати, що мета зростання прибутку в організації ЗАТ «Хабаровскстрой» успішно розроблена, тому що в підсумку вона призводить до збільшення позитивного потоку готівки в організації [4, с .1 76].
Основними завданнями компанії ЗАТ «Хабаровскстрой» на сучасному етапі є організація єдиних органів постачання і збуту; поліпшення якості будівельної продукції, розширення асортименту, модернізації обладнання з метою більш точного задоволення вимог споживача.
Дерево цілей організації ЗАТ «Хабаровскстрой» представлено на малюнку 1 (додаток 1).

1.2. Основи фінансового менеджменту на ЗАТ «Хабаровскстрой»

1.2.1. Основні функції управління на ЗАТ «Хабаровскстрой»

До основних функцій управління в ЗАТ «Хабаровскстрой» відносять: планування, організацію, мотивацію і контроль. Розглянемо ці функції більш детально [5, с. 201].
ПЛАНУВАННЯ У ЗАТ «ХАБАРОВСКСТРОЙ»
Процес стратегічного планування у ЗАТ «Хабаровскстрой» є інструментом, який допомагає керівництву фірми приймати правильні стратегічні рішення, і коректувати відповідно до них повсякденне життя організації.
Стратегічне планування в ЗАТ «Хабаровскстрой» - це набір рішень і дій, здійснюваний керівництвом фірми для досягнення цілей організації.
Стратегічне планування в ЗАТ «Хабаровскстрой» включає в себе чотири основних види управлінської діяльності [3, с. 158]:
1) Розподіл ресурсів: розподіл наявних фондів, висококваліфікованих кадрів, а також технологічного та наукового досвіду, наявного в організації.
2) Адаптація до зовнішнього середовища: дії, які поліпшують відносини фірми з навколишнім зовнішнім середовищем, тобто взаємини з громадськістю, урядом, різними державними установами.
3) Внутрішня координація роботи всіх відділів і підрозділів. Цей етап включає в себе виявлення сильних і слабких сторін фірми для досягнення ефективної інтеграції операцій усередині організації.
4) Усвідомлення організаційних стратегій. Тут враховується досвід минулих стратегічних рішень, який дає можливість прогнозування майбутнього організації.
Важливим етапом при плануванні у ЗАТ «Хабаровскстрой» є розробка бюджету. Він являє собою спосіб найбільш ефективного розподілу ресурсів, виражений в числовій формі і спрямований на досягнення певних цілей.
ОРГАНІЗАЦІЯ в ЗАТ «ХАБАРОВСКСТРОЙ»
Рішення про вибір організаційної структури приймається вищим керівництвом організації ЗАТ «Хабаровскстрой». Середнє і нижчу ланки управління надають вихідну інформацію, а іноді і пропонують свої варіанти структури підлеглих їм підрозділів. Найкращою структурою організації ЗАТ «Хабаровскстрой» вважається така структура, яка дозволяє оптимально взаємодіяти із зовнішнім і внутрішнім середовищем, задовольняти потреби організації і найбільш ефективно досягати поставлених цілей. Стратегія організації завжди повинна визначати організаційну структуру, а не навпаки.
Процес вибору організаційної структури в ЗАТ «Хабаровскстрой» складається з трьох етапів [8, с. 79]:
- Розподіл організації на укрупнені блоки по горизонталі, відповідно до здійснюваними напрямками діяльності;
- Встановлення співвідношення повноважень посад;
- Визначення посадових обов'язків і доручення їх виконання конкретним особам.
Важливу роль грає ступінь централізації організаційної структури. У централізованій організації всі функції управління зосереджені у вищого керівництва ЗАТ «Хабаровскстрой». Перевагою цієї структури є висока ступінь контролю і координації діяльності організації. У децентралізованої організації деяка частина управлінських функцій передається своїм філіям, управлінням і т.д. Цю структуру застосовують тоді, коли зовнішнє середовище характеризується сильною конкуренцією, динамічними ринками і швидко міняється.
МОТИВАЦІЯ В ЗАТ «ХАБАРОВСКСТРОЙ»
Для більш ефективної роботи персоналу в організації ЗАТ «Хабаровскстрой» обов'язкове його мотивація.
Мотивація представляє процес спонукання інших людей до діяльності для досягнення цілей організації.
Сучасні теорії мотивації поділяються на дві категорії: змістовні і процесуальні.
Змістовні теорії мотивації засновані на визначенні потреби. Потреба - це відчуття людиною нестачі, відсутність чого-небудь. Для спонукання працівника до дії, менеджери використовують винагороду: зовнішнє (грошове, просування по службових сходах), і внутрішнє (почуття успіху). Процесуальні теорії мотивації засновані на елементах психології в поведінці людей.
КОНТРОЛЬ У ЗАТ «ХАБАРОВСКСТРОЙ»
Контроль в ЗАТ «Хабаровскстрой» являє собою процес забезпечення досягнення фірмою своїх цілей. Контроль можна розділити на: попередній контроль, поточний контроль, заключний контроль.
У цілому, контроль складається з установки стандартів, вимірювання досягнутих результатів, проведення коригувань, якщо досягнуті результати, що відрізняються від встановлених стандартів [5, с. 155].
Попередній контроль в ЗАТ «Хабаровскстрой» здійснюється до початку роботи організації. Він використовується в трьох галузях: в області людських ресурсів (підбір кадрів); матеріальних ресурсів (вибір постачальників сировини); фінансових ресурсів (формування бюджету фірми).
Поточний контроль здійснюється безпосередньо під час проведення робіт і повсякденної діяльності організації, і припускає регулярну перевірку підлеглого персоналу, а так само обговорення виникаючих проблем. При цьому обов'язково необхідна зворотній зв'язок між підрозділами і верхнім управлінським ешелоном фірми для забезпечення її успішної діяльності.
Заключний контроль здійснюється після того, як робота виконана. Він дає інформацію керівнику фірми для кращого планування і здійснення в подальшому аналогічних завдань.

1.2.2. Організаційна структура управління ЗАТ «Хабаровскстрой»

Функціональна структура ЗАТ «Хабаровскстрой» представлена ​​на малюнку 2 (додаток 2).
Розподіл обов'язків у рамках розробленої організаційної структури здійснюється у відповідності з існуючими в організації посадовими інструкціями, в яких визначені права та обов'язки кожного працівника в межах наданих йому повноважень, а також відповідальність відповідно до покладених правами і обов'язками. Нижче розглянуті основні права і обов'язки за кількома посадами в ЗАТ «Хабаровскстрой».
Генеральний директор керує виробничо-господарської та фінансово-економічною діяльністю будівельної організації, несе відповідальність за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна підприємства, і фінансово-господарські результати його діяльності. Він організовує роботу і спрямовує діяльність структурних підрозділів на розвиток і вдосконалення виробництва.
Директор з виробництва (головний інженер) визначає технічну політику і напрямок технічного розвитку підприємства, забезпечує необхідний рівень технічної підготовки виробництва та його постійне зростання, підвищення ефективності виробництва і продуктивності праці, раціональне використання ресурсів. Він забезпечує ефективність проектних рішень, своєчасну і якісну підготовку виробництва та технічної документації, технічної експлуатації та ремонт обладнання
Головний бухгалтер здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контроль за використанням матеріал, трудових і фінансових ресурсів збереженням майна підприємства. В обов'язки головного бухгалтера входить забезпечення раціональної системи документообігу, застосування прогресивних форм і методів ведення обліку. Головний бухгалтер забезпечує складання бухгалтерської звітності та надання її до відповідного органу.
Бухгалтер займається обліком витрат і собівартості, виявленням джерел утворення втрат і витрат. Він здійснює нарахування і перерахування податкових платежів до бюджетів різних рівнів. Також в його обов'язки входить облік матеріалів основних засобів і МШП.
Директор з матеріально-технічного постачання і комплектації матеріалів організовує забезпечення будівельної організації всіма необхідними для її виробничої діяльності матеріальними ресурсами необхідної якості та їх раціональне використання. Розробляє плани матеріально технічного забезпечення, створює необхідні виробничі запаси на основі визначення потреби матеріальних ресурсів, організовує роботу складського господарства.
Начальник планово-економічного відділу керує роботою з економічного планування, спрямованого на організацію раціональної господарської діяльності відповідно до потреб ринку і можливостей отримання ресурсів. Керує проведенням комплексного економічного аналізу діяльності будівельної організації та розробкою заходів щодо ефективного використання ресурсів, виявлення та використання резервів виробництва.
Провідний економіст проводить роботу по здійсненню економічної діяльності будівельної організації, спрямованої на підвищення ефективності та рентабельності підприємства, виробництва, досягнення високих результатів при оптимальному використанні ресурсів. Він розробляє проекти бізнес-планів, виконує розрахунки по витратах.
Головний енергетик організовує технічно правильну експлуатацію та ремонт енергетичного та природоохоронного устаткування і енергосистем, безперебійне забезпечення виробництва енергією, паром, водою, контроль за витрачанням енергетичних ресурсів, дотримання режиму економії.
Виконроб здійснює виробничо господарську діяльність ділянки, забезпечує виконання виробничих завдань по введенню об'єктів в експлуатацію у встановлені терміни та виконання будівельно-монтажних робіт за кількісними та якісними показниками з дотриманням проекту виконання робіт і нормативною документацією в певній технологічній послідовності.
Майстер керує роботою на своїй ділянці виробництва, забезпечує виконання завдань з обсягу виробництва, підвищення продуктивності праці, зниження витрат на одиницю продукції. Він забезпечує максимальне використання виробничих потужностей, повного завантаження і правильну експлуатацію обладнання, продуктивної роботи всіх робочих бригади протягом всієї зміни.
Таким чином, існуюча в даний час на підприємстві організаційна структура є неоптимальною і нераціональної, що є, у свою чергу, потужним чинником, що сприяє погіршенню фінансового стану організації та перспектив її подальшого розвитку.

1.2.3. Характеристика розподілу функцій фінансового менеджменту за рівнями і ланкам апарату управління на підприємстві

У рамках даної роботи в якості об'єкта дослідження візьмемо фінансову службу організації ЗАТ «Хабаровскстрой».
Фінансовий відділ ЗАТ «Хабаровскстрой» здійснює ведення аналізу та прогнозування.
Виходячи з основних завдань, поставлених перед фінансовою службою, будується організаційна структура фінансового відділу, представлена ​​на рис. 1 і складається штатний розклад фінансового відділу, зведеного у таблиці 3.

Начальник фінансового відділу
Заступник начальника фінансового відділу
Аналітик з фінансового
прогнозування
Спеціаліст з фінансового
планування
Спеціаліст з фінансових
вкладенням


Рис.3. Організаційна структура фінансового відділу ЗАТ «Хабаровскстрой»
Таблиця 1
Штатний розклад фінансового відділу ЗАТ «Хабаровскстрой»
№ №
п / п
Посада
Чисельність,
чол.
Оклад на місяць,
руб.
1
Начальник відділу
1
6 000
2
Заступник начальника відділу
1
4 500
3
Аналітик з фінансового прогнозування
1
2 000
4
Спеціаліст з фінансового планування
1
2 000
5
Спеціаліст з фінансових вкладень
1
2 000
РАЗОМ
5
16 500
Відповідно до функціональної моделлю складається таблиця формулювання та класифікації функцій фінансового відділу. Вміщені в ній витрати на виконання всіх функцій включають витрати на підтримку обчислювальної техніки в робочому стані і її амортизація; заробітна плата всіх співробітників, обов'язкові нарахування на заробітну плату, канцелярські видатки, оплата комунальних послуг, витрати на відрядження, оплата послуг зв'язку та інші.
Таблиця класифікації функцій фінансового відділу ЗАТ «Хабаровскстрой» будується з урахуванням основних принципів формулювання функцій фінансового відділу: точності, абстрактності, лаконізму, кількісної характеристики, повноти виявлення функцій.
Таблиця 2
Формулювання і класифікація функцій фінансового відділу ЗАТ «Хабаровскстрой»
Найменування функції
Вид функції
Витрати на виконання функції в рік, руб.
дієслово
іменник
додаток
Отримувати
інформацію
від зовнішніх і внутрішніх джерел
Про
50 000
Перевіряти
інформація
З джерел
У
6 000
Уточнювати
інформація
З джерел
У
6 000
Отримувати
інформація
За звітності, ЗМІ, нормативним актам
У
10 000
Запитувати
відділ
Одержувача інформації
У
11 000
Акціонувати
організація
Відповідність законодавству
У
40 000
Складати
реєстру
За списком
У
10 000
Готувати
збори
За списком
У
10 000
Працювати
документи
За установчим
Про
10 000
Виявляти
тенденції
На фінансових ринках
Про
55 000
Розміщувати
Цінні папери
На біржах, у банку, серед акціонерів
Про
30 000
Керувати
Портфель ЦП
За обсягами
Про
20 000
Підготовка
обгрунтування
За оборотних коштів
У
45 000
Оцінка
проект
Інвестиції
Про
40 000
Вкладати
вкладення
Оборотні кошти
Про
12 000
Розробити
план
Рух грошових коштів
Про
10 000
Враховувати
рух
По коштах
У
80 000
Аналізувати
аналіз
По грошових потоків
Про
25 000
Видавати
інформація
керівництву
Про
35 000
Оформляти
результати
За документообігу
У
45 000
РАЗОМ
610 000
:
О - основна функція,
В - допоміжна функція

1.3. Пропозиції щодо вдосконалення розподілу функцій фінансового менеджменту на підприємстві

Функціональна діаграма і таблиця класифікації функцій ЗАТ «Хабаровскстрой» дозволяє надалі системно підійти до класифікації і формування складу конкретних функцій системи управління.
У результаті аналізу вихідних даних виявлено, що на здійснення функцій фінансового відділу становлять 610 000 руб. на рік. Найбільш дорогий функцією є функція «Планово-аналітичне забезпечення діяльності» - 115 000 руб. на рік. Висока вартість виконання цих функцій пов'язана з залученням фахівців, які отримують високу зарплату, використання комп'ютерної техніки, придбання автоматизованих програм, обслуговування техніки тощо
Перевірка доцільності високих витрат на виконання цієї функції здійснюється в результаті аналізу якості їх виконання та функціонально-вартісної діаграми, для чого необхідно визначити значимість виконуваних функцій. Значимість функцій визначається експертною групою, що складається з працівників апарату управління та начальника відділу. Ступінь значущості функції розраховується в балах, для чого використовується метод розстановки пріоритетом, результати зводяться в таблицю 3.
Таблиця 3
Результати попарного порівняння функцій
Функція
1
2
3
4
5
6
7
1
1,0
0,5
1,5
1,5
1,5
1,5
0,5
2
0,5
1,0
1,0
0,5
1,0
0,5
0,5
3
1,5
1,0
1,0
0,5
1,0
0,5
0,5
4
1,5
0,5
0,5
1,0
1,5
1,5
0,5
5
1,5
1,0
1,0
1,5
1,5
0,5
1,0
6
1,5
0,5
0,5
1,5
0,5
1,5
1,0
7
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
Умовні позначення функцій:
1. Отримувати інформацію від внутрішніх і зовнішніх джерел
2. Акціонувати організацію
3. Оцінка і виявлення тенденцій на фінансових ринках
4. Бюджетування
5. Підготовка обгрунтувань інвестиційних рішень
6. Планово-аналітичне забезпечення діяльності
7. Видавати інформацію щодо фінансової діяльності
Значимість основних функцій визначається з використанням методу розміщення пріоритетів. При вирішенні завдань за допомогою цього методу групу об'єктів розташовують у ряд за збільшенням або убуванню ступеня вираженості якого-небудь ознаки. Передбачається, що числова міра ступеня вираженості ознаки невідомого для всіх, або, принаймні, для декількох об'єктів, і подолання цієї невідомості звичайними формальними методами або неможливо, або вимагає значних витрат праці і часу.
У задачі розстановки пріоритетів в якості методу висловлювання суджень експертами прийнято метод парних порівнянь з метою виявити переваги експертів «у чистому вигляді». Результат попарного порівняння найбільш точно відображає суб'єктивне перевагу, бо на вибір тут накладаються найменші обмеження, і метод не нав'язує експерту апріорних умов.
В основі математичного апарату методу лежить так звана завдання про лідера, де розглядається проблема визначення результатів деякого спортивного змагання.
Для опису процедури ранжування досліджуваних об'єктів методом розміщення пріоритетів вони позначаються через Х 1, Х 2, ... Х n (1 / 1), де n - кількість досліджуваних об'єктів. Потім формується матриця А = aij (1 / 2), де
aij = 0,5, якщо Xi <Xj
aij = 1.0, якщо Xi = Xj
aij = 1,5, якщо Xi> Xj
Тут:
Xi> Xj означає, що i-й об'єкт більш кращий за анализируемому ознакою, ніж j-й об'єкт;
Xi = Xj означає, i-й і j-й об'єкти рівнозначні по анализируемому ознакою;
Xi <Xj означає, що i-й об'єкт менш кращий за анализируемому ознакою, ніж j-й об'єкт.
Вводиться поняття інтегрована оцінка порядку k об'єкта Xi. Інтегрована оцінка нульового порядку об'єкта Xi позначається Pi (0) і розраховується за формулою:
Pi (0) = å aij (1).
Інтегрована оцінка нульового порядку представляє собою початкове наближення (ітерацію) до остаточної оцінки. Наступні ітерації розраховуються за формулою, званої основним рівнянням методу розстановки пріоритетів:
Pнi (K + 1) = å aij Pjн (До) (2)
Де Pjн (К) - нормована інтегрована оцінка I-го об'єкту порядку k, що розраховується за формулою:
Pi (K)
Pjн (К) = å Pi (K) (3)
Ітераційний розрахунок оцінок перевищується після того, як для наперед заданого досить малого числа виконується нерівність:
Pjн (К) - Pjн (К - 1) £ х, I = 1,2, ... n (4)
Ранжирування цілком достатньо, якщо значення Х буде вибиратися в діапазоні 0,01 - 0,001
Основне рівняння методу розстановки пріоритетів в матричному вигляді наступне:
РН (До + 1) = А * РН (5)
Таблиця 4
Розрахунок значимості функцій
Функція
1
2
3
4
5
6
7
Р (о)
Рн (о)
Р (1)
Рн (1)
Р (2)
Рн (2)
1
1,0
0,5
0,5
1,0
0,5
0,5
0,5
4,5
0,100
0,550
0,096
0,548
0,096
2
0,5
1,0
0,5
0,5
1,0
0,5
1,0
5,0
0,111
0,667
0,112
0,665
0,112
3
1,5
1,0
1,0
1,0
1,5
0,5
1,5
8,0
0,178
1,600
0,176
1,598
0,176
4
1,5
0,5
0,5
1,0
0,5
0,5
1,5
6,0
0,133
0,933
0,135
0,931
0,135
5
1,5
1,0
1,0
1,5
1,5
1,0
1,5
9,0
0,200
1,982
0,197
1,980
0,197
6
1,5
0,5
0,5
1,5
0,5
1,5
1,5
7,5
0,167
1,417
0,169
1,415
0,169
7
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
5,0
0,111
0,791
0,115
0,789
0,115
Сума
45,0
1,000
7,940
1,000
7,926
1,000
На заключній стадії аналізу, після виділення зайвих функцій, для наочного зіставлення ступеня значимості функцій з витратами на їх здійснення, будується функціонально - вартісна діаграма. (Див. рис. 4).
Значимість функцій, од.
0,197
0,176
0,169
0,135
0,115
0,112
0,096
5
3
6
4
7
2
1
Витрати на здійснення функцій, т.руб.в рік
60
70
72
91
97
105
115
Рис. 4. Функціонально-вартісна діаграма основних функцій фінансового відділу ЗАТ «Хабаровскстрой»
Побудована діаграма дозволяє візуально виділити витрати, які не збалансовані із значущістю відповідних функцій. У розглянутій діаграмі витрати на функцію «Підготовка обгрунтувань інвестиційних рішень» (5) і «Видавати інформацію щодо фінансової діяльності» (7) набагато вище, ніж їх значущість, в той час як значущість функції «Планово-аналітичне забезпечення діяльності» (6) і «Оцінка та виявлення тенденцій на фінансових ринках» (3) вище, але витрати нижче. Тому слід переглянути статті витрат за зазначеними функцій.
При аналізі також доцільно враховувати рівень якості здійснення функцій. Дана процедура необхідна для зіставлення реальної якості здійснення функцій і витрат на їх виконання. Вихідною інформацією є дані по підприємству і нормативна література.
Зведена таблиця показників якості функцій управління основних функцій фінансового відділу ЗАТ «Хабаровскстрой» приведена в таблиці 5.
Таблиця 5
Зведена таблиця показників якості функцій управління ЗАТ «Хабаровскстрой»
Основна функція
Показник,
Отримувати
Акціонувати
Оцінка та
Бюджети-
Підготовка
Планово-
Видавати
коефіцієнт
інформацію
організацію
виявлення
вання
обгрунтувань
аналитич.
інформацію
тенденцій
інв.проектов
забезпечений.
Використання
технічних засобів
0,51
0,25
0,25
0,74
0,89
0,92
0,71
Організація робочих
місць
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
Нормування праці
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Регламентація
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
функцій
Дублювання
0,50
0,15
0,50
0,50
0,50
0,64
0,25
функцій
Використання
0,72
0,80
0,94
0,90
1,00
1,00
0,91
робочого часу
Рівень якості
0,64
0,56
0,63
0,70
0,73
0,76
0,66
функцій
Для зручності оцінки та аналізу основних функцій, значущості та витрат на здійснення функцій, а також рівень якості їх виконання, доцільно звести в таблицю (див. таблицю 6).
Таблиця 6
Зведена таблиця основних функцій фінансового відділу ЗАТ «Хабаровскстрой»
№ №
Найменування функції
Середнє
Ранг
Витрати на
Рівень
п / п
значення
функції
Функцію в
Якості
функції
Рік
Функції
1
Отримувати інформацію від внутрішніх і зовнішніх джерел
4,5
6-7
72
0,64
2
Акціонувати організацію
5,0
5
70
0,56
3
Оцінка і виявлення тенденцій на фінансових ринках
8,0
2
105
0,63
4
Бюджетування
6,0
4
60
0,70
5
Підготовка обгрунтувань інвестиційних рішень
9,0
1
97
0,73
6
Планово-аналітичне забезпечення діяльності
7,5
3
115
0,76
7
Видавати інформацію щодо фінансової діяльності
5,0
6-7
91
0,66
Діаграма, наведена на рис. 5 дозволяє візуально виділити витрати, які не збалансовані з рівнем якості здійснюваних функцій.
Значимість функцій, од.
0,197
0,176
0,169
0,135
0,115
0,112
0,096
5
3
6
4
7
2
1
Рівень якості
0,56
0,63
0,64
0,66
0,70
0,73
0,76
Рис. 5. Діаграма відповідності рівня якості і витрат на здійснення основних функцій фінансового відділу ЗАТ «Хабаровскстрой»
У даному випадку якість виконання функції «Підготовка обгрунтувань інвестиційних рішень» (5) не відповідає значущості, його можна вважати заниженим.
Таким чином, фінансово-вартісної аналіз управлінських функцій фінансового відділу виявив невідповідність якості виконуваних функцій до їхніх витрат, з чого випливає, що необхідно привести у відповідність виконання функцій з їх значимістю і якістю. Для чого перерозподілити витрати на виконання функцій відповідно до значущості.
Після проведення удосконалення функціональних обов'язків фінансового відділу ЗАТ «Хабаровскстрой» буде наочно побудувати функціонально-вартісну діаграму основних функцій після проведення управлінського фінансово-вартісного аналізу (див. рис. 6).

Значимість функцій, од.
0,197
0,176
0,169
0,135
0,115
0,112
0,096
5
3
6
4
7
2
1
Витрати на осуществл. Функцій, т.руб. на рік
40
45
60
70
95
100
107
Рис. 6. Функціонально-вартісна діаграма основних функцій після проведення управлінського фінансово-вартісного аналізу
Після закінчення проведення всіх перетворенні у фінансовому відділі ЗАТ «Хабаровскстрой» необхідно скласти звіт про результати управлінського фінансово-вартісного аналізу (див. таблицю 7)

Таблиця 7
Звіт про результати управлінського ФВА фінансового відділу ЗАТ «Хабаровскстрой»
№ №
Найменування функції
Вид
Витрати на виконання
п / п
функції
функції на рік, руб.
до ФВА
після ФВА
1
Отримувати інформацію від внутрішніх і зовнішніх джерел
У
72 000
40 000
2
Акціонувати організацію
Про
70 000
45 000
3
Оцінка і виявлення тенденцій на фінансових ринках
У
105 000
100 000
5
Підготовка обгрунтувань інвестиційних рішень
У
97 000
107 000
6
Планово-аналітичне забезпечення діяльності
Про
115 000
95 000
7
Видавати інформацію щодо фінансової діяльності
Про
91 000
60 000
РАЗОМ
610 000
517 000
Таким чином, проведений управлінський фінансово-вартісної аналіз фінансового відділу дозволив скоротити витрати на виконання функцій управління в цілому на 93 000 руб. на рік або на 15%.

Висновок

В якості об'єкта дослідження в даній роботі виступає будівельна організація Закрите акціонерне товариство «Хабаровскстрой», яке було засновано і зареєстровано в Хабаровській міської реєстраційній палаті 8 червня 1998 (свідоцтво № 15763).
Основна мета ЗАТ «Хабаровскстрой» сьогодні-це отримання прибутку. Так як організація знаходиться на зрілої стадії життєвого циклу, коли конкуренція вже досить стабільна і темпи зростання ринку вже злегка уповільнені, то основною метою компанії стає підвищення її рентабельності, а не зростання (хоча зростання як і раніше триває, як і освоєння нових сегментів).
До основних функцій управління в ЗАТ «Хабаровскстрой» відносять: планування, організацію, мотивацію і контроль.
Розподіл обов'язків у рамках розробленої організаційної структури здійснюється у відповідності з існуючими в організації посадовими інструкціями, в яких визначені права та обов'язки кожного працівника в межах наданих йому повноважень, а також відповідальність відповідно до покладених правами і обов'язками.
Найважливіші шляхи зміцнення фінансів і завдання фінансових служб і фінансового менеджменту на ЗАТ «Хабаровскстрой» наступні:
- Розробка стратегічної фінансової політики та шляхів її реалізації;
- Системний і безперервний фінансовий аналіз, постійна оцінка фінансового стану підприємства, визначення на цій основі тактики реалізації стратегічних цілей з урахуванням існуючої ситуації;
- Розробка та реалізація фінансового, кредитного та касового планів, плану фінансового оздоровлення, планування грошових потоків, розробка інших планів; використання бюджетування в річному плануванні;
- Забезпечення ліквідності підприємства за рахунок комплексу відповідних заходів, серед яких слід виділити оптимізацію джерел оборотних коштів і структури капіталу підприємства в цілому з урахуванням використання величини позикових коштів і вартості капіталу на основі його середньозваженої ціни;
- Управління фінансовим циклом на основі оптимізації часу звернення запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, забезпечення прискорення оборотності коштів відповідно до їх кругообігом як фактора підвищення рентабельності власних коштів;
- Поліпшення організації оборотних коштів, їх нормування, приведення запасів у відповідність з їх нормативами, підвищення ефективності їх використання;
- Управління дебіторською заборгованістю з метою оптимізації її розміру і об'єму продажів і скорочення безнадійних боргів;
- Більш широке впровадження комерційного кредиту і вексельного обігу з метою оптимізації джерел грошових коштів і впливу на банківську систему;
- Управління процесом реалізації продукції з метою оптимізації обсягу продажів у відповідності до прийнятої стратегії і на цій основі визначення найбільш ефективних для підприємства форм безготівкових розрахунків;
- Здійснення заходів з ефективного використання виробничих фондів та створення відповідної структури майна підприємства з метою забезпечення задовільної структури балансу;
- Мобілізацію фінансових ресурсів, контроль за ефективним їх використанням та збереженням;
- Напрямки в області збільшення прибутку і забезпечення рентабельності;
- Розробка та реалізація плану підвищення рентабельності, збільшення прибутку;
- Аналіз взаємодії і взаємозв'язку "витрати - виручка - прибуток»;
- Оптимізація витрат підприємства на основі аналізу їх поведінки і методів включення їх до собівартості;
- Впровадження управлінського обліку з метою максимізації прибутку на основі використання виробничого важеля, маржинального аналізу, точки беззбитковості, зони фінансової безпеки; факторний аналіз прибутку та рентабельності; аналіз і управління факторами рентабельності власних коштів: рентабельністю продажів, оборотністю коштів, структурою капіталу.

2. Розрахункова частина

2.1. Управління активами ЗАТ «Хабаровскстрой»

Розрахунок значень проводиться на підставі даних бухгалтерського балансу та звіту про прибутки і збитки по підприємству (додатки 3-4)
Граничний обсяг визначається за формулою:
Vп = Іс / (Ц - ІV), (6)
Де Іс - постійні витрати, руб.
Ц - ціна одиниці виробу, грн.
ІV - одиничні змінні витрати, грн.
Граничний обсяг дорівнює:
1922 / (13-1,87) = 173 (од.)
Порогова виручка дорівнює (173 * 13) = 2249 тис. руб.
Запас фінансової міцності визначається за формулою:
ЗФП = ((В-Вп) / У) * 100%, (7)
Де ЗФП - запас фінансової міцності, руб.
В - виручка від реалізації, руб.
Вп - гранична виручка, руб.
ЗФП = (2730-2249): 2730 * 100 =
Тоді, ЗФП = 17,6 (%)
Так як рентабельність є відношення прибутку до виручки від реалізації, то прибуток визначається:
П = ВР * РП, (8)
Де ВР - виручка від реалізації, руб.
РП - рентабельність виробництва
Тоді, прибуток дорівнює 2730 * 0,18 = 491,4 (грн.)
Сила впливу операційного важеля:
Зграя = (В - ІV) / П, (9)
Зграя = (2730-392) / 491,4 = 4,8
ВИСНОВОК: раціональним діапазоном обсягу продажів є продаж понад 173 од., Тобто перевищують значення беззбиткового обсягу продажів

2.2. Управління джерелами коштів

До сучасних методів управління джерелами коштів відносять мінімізація зваженої вартості капіталу та досягнення раціональної величини ефекту фінансового важеля.
Розрахунок середньозваженої вартості капіталу для ЗАТ «Хабаровскстрой»
Визначаємо середньозважену вартість капіталу за формулою:
WACC = We * De + Wd * Dd (10)
Де WACC - середньозважена вартість капіталу
We, Wd - частка власного і позикового капіталу
De, Dd - ставка дохідності на власний і позиковий капітал
Фірма А: 1000 * 0,1 = 100 (д.ед.)
Фірма Б: 1000 * 0,1 + 1000 * 0,1 = 200 (д.ед.)
Розрахунок ефекту фінансового важеля для ЗАТ «Хабаровскстрой» при порівнянні двох варіантів виробництва будівельної продукції
Порівнюються два інвестиційні проекти («А» і «В») виробництва однієї і тієї ж продукції на ВАТ «Билина» різними технологічними способами. Основні фінансово-економічні показники проектів наведені в табл. 8
Ринкова ціна продукції $ 2 за одиницю, планований (очікуваний) рівень продажів - 110 000 одиниць. У проекті «А» собівартість одиниці продукції в змінних витратах (VC) становить $ 1.5, при більш високотехнологічному способі виробництва (проект «В») собівартість одиниці продукції знижується до $ 1. Більш високотехнологічний спосіб виробництва вимагає більш високого рівня постійних витрат (FC). Проекти вимагають мобілізації одного рівня ресурсів (Актівиср = $ 175000) і фінансуються з власних коштів. Наведена процентна ставка податків у прибутку nP = 40%.
Таблиця 8
ВИХІДНІ ДАНІ ПРОЕКТІВ «А» і «В» У фінансово-економічних параметрів
Показники
Проект «A»
Проект «B»
Отп. Ціна 1 шт
$ 2
$ 2
W [к]
110 000
110 000
VC на 1 шт
$ 1.5
$ 1
FC
$ 20 000
$ 60 000
nP
0.4
0.4
Актівиср
$ 175 000
$ 175 000
Капіталср
$ 175 000
$ 175 000
W [$] + НР (НР = FC = фіксовані витрати) від обсягу проданої продукції в кількісному вимірі W [к] від планованого рівня W [к] = 110 000 до 0. Ці залежності характерні для класичного «CVP-аналізу».
У табл. 9 наведено вихідні дані проектів «А» і «В» в суто фінансових параметрах. Дані приведені до умовним одиницям, 1 y.е. = $ 1 000.
Таблиця 9
ВИХІДНІ ДАНІ ПРОЕКТІВ «А» і «В» У Фінансові параметри. 1 у.о. = $ 1 000
Проект «A»
Проект «B»
Виручка
220
220
W
165
110
НР
20
60
n P
0.4
0.4
Актівиср
175
175
Капіталср
175
175
У табл. 10 представлена
Прибуток (1) = EBIT і Чистий Прибуток (Прибуток (3) = NI).
Відзначимо, що за відсутності податків у виручці
Прибуток (2) = Прибуток (1).
Таблиця 10
МАСА ПРИБУТКУ В ПРОЕКТАХ «А» і «В»
Проект «A»
Проект «B»
P (1) = EBIT
35
50
P (3) = NI
21
30
У табл. 11 наведено базові фінансові показники планованих режимів функціонування проектів.
Таблиця 11
БАЗОВІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТІВ «А» і «В»
Проект «A»
Проект «B»
W
165
110
R
0.33 (3)
1
RНР
0.12 (12)
0.54 (54)
k P
0.4
0.4
V Акт W
0.943
0.629
До ІК
1
1
Як виразно видно, в більш високотехнологічному проекті не тільки постійні витрати підвищилися в три рази, але і рентабельність продукції зросла також у три рази.
У табл. 12 представлені показники фінансової ефективності проектів «А» і «В». За рентабельністю капіталу проект «В» на 42% перевершує проект «А».
Таблиця 12
ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТІВ «А» і «В»
Проект «A»
Проект «B»
R
0.33
1
RP (1)
0.21
0.45
RP (3)
0.127
0.27
RVАктP (3) = ROA
0.12
0.17
RVКапP (3) = ROE
0.12
0.17
На рис.7 представлені профілі фінансової ефективності проектів «А» (нижня ламана) і «В» (верхня ламана).
R;
RP (1);
RP (3);
RV Акт P (3);
RV Кап P (3).

Рис. 7. Профілі фінансової ефективності проектів «А» і «В»
Перевага проекту «В» по рентабельності продукції очевидно.
У табл. 13 представлені критичні обсяги проданої продукції без урахування вартості кредитних ресурсів W0 (1) (n = 0) і з урахуванням W0 (1), запаси операційної стійкості коу (1) і показники операційного левериджу ЕОР (1), показники фінансового важеля КФР (1 ) і фінансового левериджу
Е ФР (1) планових режимів функціонування у проектах «А» і «В».
Таблиця 13
КРИТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ W І ПОКАЗНИКИ ВАЖЕЛЕМ ПРОЕКТІВ «А» і «В»
Проект «A»
Проект «B»
W 0 (1) (n = 0)
60
60
W 0 (1)
60
60
До ОУ (1)
2.75
1.83
Е ОР (1)
1.57
2.2
До ФР (1)
1
1
Е ФР (1)
1
1
У табл. 14 представлені найважливіші фінансові показники проектів «А» і «В».
Таблиця 14
НАЙВАЖЛИВІШІ ПРИКІНЦЕВІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТІВ «А» і «В»
Проект «A»
Проект «В»
P (3) = NI
21
30
RP (3)
0.13
0.27
RV Кап P (3) = ROE
0.12
0.17
До ОУ (1)
2.75
1.83
Е ОР (1)
1.57
2.2
Як видно, проект «В» виграє за масою прибутку та ефективності, але програє по стійкості планового режиму функціонування.

2.3. Управління грошовими потоками на ЗАТ «Хабаровскстрой»

З метою управління грошовими потоками виникає необхідність контролю за рухом реальних грошових коштів. Збалансованість грошових потоків забезпечує ліквідність і платоспроможність. З цією метою складається звіт про рух грошових коштів в організації, який представлений в додатку 5.

2.4. Стратегія розвитку підприємства ЗАТ «Хабаровскстрой»

При дослідженні фінансової стратегії підприємства розглянемо модель матриці фінансової стратегії.
РХД \ РФД
Менше 0
Дорівнює 0
Більше 0
Більше 0
РФХД = 0
РФХД більше 0
РФХД набагато більше 0
Дорівнює 0
РФХД менше 0
РФХД дорівнює 0
РФХД більше 0
Менше 0
РФХД істотно менше 0
РФХД менше 0
РФХД дорівнює 0
Рис.8. Матриця фінансової стратегії
РХД - результат господарської діяльності (валовий прибуток)
РФД - результат фінансової діяльності (чистий прибуток)
Для ЗАТ «Хабаровскстрой» (згідно зі звітом про прибутки і збитки):
РХД = 27773,6 крб.
РФД = 2719,4 руб.
Так як РХД і РФД для ЗАТ «Хабаровскстрой» більше 0, то в матриці фінансової стратегії отримуємо, що результат фінансово-господарської діяльності підприємства в цілому набагато більше 0.
У зв'язку, з чим для підприємства вибираються позиції успіху. Організації відносна, успішна, проте є небезпека ігнорування можливих несприятливих змін.

2.5. Управління інвестиціями

При розгляді питань управління інвестиціями коротко розглянемо оцінку доцільності інвестування коштів у розширення підприємства при використанні основних показників.
На завершальному етапі проектування проводиться оцінка ефективності впровадження проекту при використанні методик, що розглядаються в економічній літературі.
У загальному вигляді економічна ефективність капітальних вкладень у проект визначається за формулою (11):
Е = Р: К, (11)
де Е - економічна ефективність капітальних вкладень;
Р - отриманий дохід від вкладених коштів, тис. руб.;
К - обсяг інвестицій, що обумовили одержання доходу, тис. руб ..
Якщо в проект вкласти кошти у вигляді прямих інвестицій у розмірі 1,25 млн. рублів, а передбачуваний дохід від цих вкладень складе 340 тисяч рублів, то економічна ефективність вкладень складе:
Е = 340: 1250 = 0,272.
Наступний показник фінансово - економічної оцінки запропонованого заходу-розрахунковий рівень доходу, який визначається за формулою (12):
ARR = CIPY - Dedivciation ∙ 100% / II, (12)
де ARR - розрахунковий рівень доходу,%;
CIPY - щорічні грошові надходження, тис. руб.
Dedivciation - норма амортизації інвестицій, тис. руб.;
II - інвестиційні витрати, тис. руб ..
Норма амортизації інвестицій визначається за формулою (13):
Dedivciation = Cost - SV / Life, (13)
де Cost - первісна вартість інвестицій, тис. руб.;
SV - залишкова вартість інвестицій, тис. руб.;
Life - термін упровадження проекту, роки.
Визначимо розрахунковий рівень доходу для даного проекту. Термін життя такого проекту, виходячи з повного терміну експлуатації будівельної техніки, складе 8 років. Передбачувані щорічні надходження - 340 тисяч рублів. Тоді норма амортизації інвестицій складе:
Dedivciation = 1250000:8 = 156250 (рублів).
Розрахунковий рівень доходу дорівнює:
ARR = (340000-156250) ∙ 100% / 1250000 = 14,7%
Однак при розрахунку даного показника не враховується сума майбутніх грошових надходжень по відношенню до поточного періоду часу.
Наступний показник - період окупності вкладень у проект. Це час, за який сума надходжень від реалізації заходу покриє суму витрат. Термін окупності розраховується за формулою (14):
PBD = II / ACI, (14)
де PBD - термін окупності вкладень у заходи, роки;
ACI - щорічні грошові надходження, тис. руб ..
Для досліджуваного проекту термін окупності складе:
PBD = 1250000: 340000 = 3,68 (року).
Таким чином, через 4 роки сума надходжень від реалізації даного проекту покриє суму витрат.
Цей показник досить простий. Він не враховує цінність надходжень майбутніх періодів. З цією метою розраховують дисконтований період окупності.
Припустимо, що щорічні грошові надходження від проекту в ЗАТ «Хабаровскстрой» складуть відповідно по роках 340, 297, 308, 305, 318, 333, 360 тисяч рублів. Нехай рівень дисконтування становить 10%, а щорічна інфляція -12%. Визначимо економічний ефект, економічну ефективність і термін окупності інвестицій в реалізований проект.
Розрахунок економічного ефекту з урахуванням цінності майбутніх надходжень проводимо за формулою (15):
, (16)
де l t - індекс зростання цін за t років, тобто відношення середнього рівня цін року до рівня цін на початку періоду інвестування;
До t - обсяг інвестицій в t-му році, тис. руб.;
r - ставка дисконтування,%;
P t - щорічні грошові надходження, тис. руб ..
Для початку обчислимо значення l t для перших 7 років:
l 1 = 1,12;
l 2 = 1,12 * 1,12 = 1,25;
l 3 = 1,25 * 1,12 = 1.4;
l 4 = 1,4 * 1,12 = 1,57;
l 5 = 1,57 * 1,12 = 1,76;
l 6 = 1,76 * 1,12 = 1,97;
l 7 = 1,97 * 1,12 = 2,21.
Оскільки ставка дисконтування дорівнює 10%, або 0,1, то 1 + r = 1,1.
З урахуванням обчислених вище значень визначаємо значення економічного ефекту:
Р = 340: 1,12: 1,1 + 297: 1,25: 1,1 2 + 308: 1,4: 1,1 3 + ​​305: 1.57: 1,1 4 +318: 1,76: 1 , 1 5 + 333: 1,97: 1,1 6 + 360: 2,21: 1,1 7 = 1314,396 (тис. крб.).
Економічний ефект інвестицій в проект буде дорівнює:
Е = 1314,396 -1250 = 64,396 (тис. крб.).
Економічна ефективність проекту визначиться за формулою (17):
ЕЕ = (Р - К): К, (17)
де ЕЕ - економічна ефективність інвестицій.
Для ЗАТ «Хабаровскстрой» по досліджуваного проекту економічна ефективність буде дорівнює:
ЕЕ = 1314,396 - 1250: 1250 = 0,052.
Термін окупності в даному випадку буде визначатися за формулою (18):
Т = К: (Р - К), (18)
При розрахунках отримаємо:
Т = 1250: (1314, 396 - 1250) = 19,4 (років).
ВИСНОВКИ: як видно, при розрахунку економічної ефективності проекту, що реалізовується з урахуванням цінності майбутніх надходжень і інфляції її значення виявилося набагато менше (0,052) в порівнянні зі значенням, розрахованим без урахування вищевказаних факторів (0,272). Аналогічно, термін окупності проекту, визначений без урахування ставки дисконтування та коефіцієнта інфляції, набагато менше (3,68 років) строку окупності, визначеного з урахуванням цих. Впровадження запропонованого проекту на підприємстві дозволить збільшити виручку від реалізації, а також значення чистого прибутку.

Список літератури

1. Моляков Д.С., Шохін Є.І. Теорія фінансів підприємств: Учеб. посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2002. - 112 с.
2. Палій В.Ф., Палій В.В. Фінансовий облік: Навчальний посібник: У 2 ч. - К.: ФБК-ПРЕС, 2003. - Ч.1, 2.
3. Теплова Т.В. Фінансові рішення: Стратегія і тактика: Навчальний посібник / Ін-т "Відкрите суспільство". - М.: Магістр, 2003. - 263 с.
4. Фінанси і кредит: Навчальний посібник для вузів / А.М. Ковальова, Н.П. Баранникова; Під ред. А.М. Ковальової. - М.: Фінанси і статистика, 2002. - 512 с.
5. Лапуста М.Г. Фінанси фірми: Навчальний посібник. - М.: Инфра-М, 2002. - 264 с.
6. Шатунов А. Постановка фінансового менеджменту на підприємстві: предмет і цілі управління. / Ринок цінних паперів. - 2004. - № 9. - С. 26-32.
7. Лайко К. Управління фінансами підприємства / Журнал для акціонерів. - 2004. - № 2. - С.33-35.
8. Фінанси підприємств: Навч. посібник для вузів / під ред. Колчин. - М.: ЮНИТИ, 2001 р. - 447 с.
9. Фінанси, гроші, кредит: Підручник для вузів / С.І. Долгов, С.А. Бартенєв та ін; Під ред. О.В. Соколовою. - М.: Юрист, 2000. - 783 с.
10. Фінанси, грошовий обіг і кредит: Учеб. для вузів / Балабанов І.Т., Бєлоглазова Г.М. та ін; Під ред. М.В. Романовського; Санкт-Петербурзький університет економіки і фінансів. - М.: Юрайт, 2001. - 544 с.
11. Краснова С.В. Фінансовий механізм регулювання грошових потоків підприємства в рамках ФПГ / С.В. Краснова / Фінанси. - 2003. - № 1. - С.73-74.
12. Лихачова О.М. Фінансове планування на підприємстві: Навчально-практичний посібник. - М.: Проспект, 2003. - 263с.
13. Палій В.Ф. Фінансові операції. - М.: Бератор-Прес, 2003. - 214 с.
14. Фомін П.А. Стратегічне фінансове планування господарюючого суб'єкта / Фінанси і кредит. - 2003. - № 5. - С.52-58.
15. Салін В.М. Техніка фінансово-економічних розрахунків: Учеб. посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2002. - 112 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Курсова
370.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Фінансовий менеджмент 10
Фінансовий менеджмент 13
Фінансовий менеджмент 9
Фінансовий менеджмент
Фінансовий менеджмент 6
Фінансовий менеджмент 11
Фінансовий менеджмент 2
Фінансовий менеджмент 12
Фінансовий менеджмент
© Усі права захищені
написати до нас