Фінансовий контроль 8

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

З Про Д Е Р Ж А Н Н Я
\ F \ t "ЗАГОЛОВОК 4; 4" \ * MERGEFORMAT
Глава 1. Фінансовий контроль ................................................ ............. 2
.1. Сутність і значення фінансового контролю .................................. 2
.2. Види, форми і методи фінансового контролю .............................. 4
.3. Органи, що здійснюють фінансовий контроль .......................... 7
.4. Недержавний контроль ................................................ ........ 12
Список використаних джерел :.............................................. ... 14

DOCPROPERTY Глава01 \ * MERGEFORMAT Глава 1. Фінансовий контроль

DOCPROPERTY Параграф0101 \ * MERGEFORMAT .1. Сутність і значення фінансового контролю.

Фінансовий контроль - складова частина, або спеціальна галузь, здійснюваного в країні контролю. Наявність фінансового контролю об'єктивно обумовлено тим, що фінансам як економічної категорії притаманні не тільки розподільна, але і контрольна функції. Тому використання державою фінансів для вирішення своїх завдань обов'язково передбачає проведення з їх допомогою контролю за ходом виконання цих завдань. Фінансовий контроль здійснюється в установленому правовими нормами порядку всією системою органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в тому числі спеціальними контрольними органами за участю громадських організацій, трудових колективів і громадян.
Значення фінансового контролю виражається в тому, що при його проведенні перевіряються, по-перше, дотримання встановленого правопорядку в процесі фінансової діяльності державними і громадськими органами, підприємствами, установами, по-друге, економічна обгрунтованість і ефективність здійснюваних дій, відповідність їх завданням держави.
Фінансовий контроль - це контроль за законністю дій в галузі освіти та використання грошових коштів держави і суб'єктів місцевого самоврядування з метою ефективного соціально-економічного розвитку країни та окремих регіонів.
Фінансовий контроль включає в себе: контроль за виконанням федерального бюджету; бюджетів суб'єктів Російської Федерації; бюджетів позабюджетних фондів; контроль за станом зовнішнього і внутрішнього боргу; державних резервів.
Об'єкт фінансового контролю не обмежується перевіркою тільки коштів. У кінцевому підсумку він означає контроль за використанням матеріальних, трудових, природних та інших ресурсів країни, оскільки в сучасних умовах процес виробництва і розподілу опосередковується грошовими відносинами.
Конкретні форми і методи фінансового контролю дозволяють забезпечити інтереси і права як держави та її установ, так і всіх інших економічних суб'єктів; фінансові порушення тягнуть санкції і штрафи.
Державний фінансовий контроль призначений для реалізації фінансової політики держави, створення умов для фінансової стабілізації. Це, насамперед розробка, затвердження і виконання бюджетів усіх рівнів і позабюджетних фондів, а також контроль за фінансовою діяльністю державних підприємств і установ, державних банків і корпорацій. Фінансовий контроль з боку держави, недержавної сфери економіки зачіпає лише сферу виконання грошових зобов'язань перед державою, включаючи податки та інші платежі, дотримання законності та доцільності при витраті виділених або бюджетних субсидій і кредитів, а також дотримання встановлених урядом правил організації грошових розрахунків, ведення обліку та звітності.
Фінансовий контроль за діяльністю підприємств включає також контроль із боку кредитних установ, акціонерів і внутрішній контроль.
Фінансовий контроль притаманний всім фінансово-правовим інститутам. Тому крім загальних фінансово-правових норм, що регулюють організацію і порядок проведення фінансового контролю в цілому, є норми, що передбачають його специфіку в окремих фінансових правових інститутах.
Основний зміст фінансового контролю у відносинах, регульованих фінансовим правом, полягає в:
а) перевірці виконання фінансових зобов'язань перед державою та органами місцевого самоврядування, організаціями та громадянами;
б) перевірці правильності використання державними і муніципальними підприємствами, установами, організаціями, що перебувають у їх господарському віданні або оперативному управлінні грошових ресурсів (банківських позичок, позабюджетних коштів та інших засобів);
в) перевірці дотримання правил здійснення фінансових операцій, розрахунків і зберігання грошових коштів підприємствами, організаціями, установами;
г) виявленні внутрішніх резервів виробництва;
д) усуненні і попередженні порушень фінансової дисципліни.
У випадку їх виявлення у встановленому порядку приймаються заходи впливу до організацій, посадовим особам та громадянам, забезпечується відшкодування матеріального збитку державі, організаціям, громадянам.

DOCPROPERTY Параграф0102 \ * MERGEFORMAT 2. Види, форми і методи фінансового контролю.

Фінансовий контроль як спеціалізований вид управлінської діяльності й особлива галузь економічних знань має різноманітними методичними прийомами, розробленими цією дисципліною або заснованими на досягненнях суміжних областей (бухгалтерського обліку, статистики, фінансів, державного бюджету).
Системність контролю досягається комбінованим використанням його різних видів: логічного та математичного, документального і фактичного.
Розподіл контролю на документальний і фактичний носить певною мірою умовний характер тому що в основі цього розмежування лежать різноманітні джерела даних.
Так, джерелами інформації для документального контролю служать: первинні документи, регістри бухгалтерського обліку; бухгалтерська, статистична і оперативно-технічна звітність, нормативна, проектно-конструкторська, технологічна та інша документація.
Фактичний контроль базується на вивченні фактичного стану об'єктів, що перевіряються за даними їх огляду в натурі (перерахунку, зважування, лабораторного аналізу і т.д.), він не може бути всеосяжним через безперервність господарських операцій.
До основних способів документального контролю можна віднести:
● формальну і арифметичну перевірку документів;
● юридичну оцінку господарських операцій, відображених у документах;
● логічний контроль об'єктивної можливості документально оформлених господарських операцій;
● суцільне і вибіркове спостереження;
зустрічну перевірку документів;
● спосіб зворотного рахунку, заснований на попередній експертній оцінці матеріальних витрат з метою подальшого визначення величини необгрунтованих списань сировини і матеріалів на виробництво певних видів продукції, які до часу контролю є в наявності;
● оцінку законності і обгрунтованості господарських операцій за даними кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку;
● балансові ув'язування руху товарно-матеріальних цінностей з їх відображенням у фінансово-бухгалтерської документації.
Прийоми фактичного контролю можуть бути поділені на три групи:
● інвентаризація;
● експертна оцінка кваліфікованими фахівцями дійсного обсягу і кількості виконаних робіт, обгрунтованості нормативів матеріальних витрат і виходу готової продукції;
● візуальне спостереження за безпосередньої обстеженні складських приміщень, виробничих підрозділів, стану контрольно-пропускного режиму.
Серед форм фінансового контролю виділяють попередній, поточний і наступний контроль.
Попередній фінансовий контроль проводиться до здійснення операцій за освітою, розподілу та використання грошових фондів. Тому він має важливе значення для попередження порушень фінансової дисципліни. У цьому випадку перевіряються підлягають затвердженню і виконанню документи, які служать підставою для здійснення фінансової діяльності, - проекти бюджетів, фінансових планів і кошторисів, кредитні і касові заявки і.т.п.
Поточний фінансовий контроль - це контроль у процесі здійснення грошових операцій (в ході виконання фінансових зобов'язань перед державою, одержання і використання грошових коштів для адміністративно - господарських витрат, капітального будівництва і.т.д.)
Наступний фінансовий контроль - це контроль, здійснюваний після здійснення фінансових операцій (після виконання доходної та видаткової частини бюджету; використання підприємством або установою грошових коштів, сплати податків тощо) У цьому випадку визначається стан фінансової дисципліни, виявляються її порушення, шляхи запобігання та заходи щодо їх усунення.
Фінансовий контроль проводиться різноманітними методами, під якими розуміють прийоми і способи його здійснення. Застосування конкретного методу залежить від ряду чинників: правового положення та особливостей форм діяльності органів, що здійснюють контроль, від об'єкта або мети контролю, підстав виникнення контрольних правовідносин та ін Використовуються такі методи фінансового контролю: спостереження, нагляд, ревізії, перевірки (документації, стану обліку і т.д.), розгляд проектів фінансових планів, заявок, звітів про фінансово-господарської діяльності та ін
Основний метод фінансового контролю - ревізія, тобто найбільш глибоке і повне обстеження фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій, установ з метою перевірки її законності, правильності, доцільності.
По об'єкту перевірки розрізняють ревізії документальні, фактичні, повні (суцільні), вибіркові. За організаційною ознакою вони можуть бути плановими (передбаченими в плані роботи відповідного органу) і позаплановими (призначеними у зв'язку з надходженням сигналів, скарг і заяв громадян, які потребують перевірки), комплексними (проводяться спільно з кількома контролюючими органами).
Ревізія грунтується на перевірці первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, фактичної наявності грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, результати ревізії оформляються актом, що має юридичну силу джерела доказів у слідчій та судовій практиці.
Класифікація ревізій:
1. За відомчої приналежності ревізується органів
- Відомчі
- Внутрішньовідомчі
- Внутрішньогосподарські
2. По повноті охоплення
- Повні
- Часткові
- Комплексні
- Тематичні
3. За глибиною проведення
- Наскрізні
- Локальні
4. За ступенем охоплення даних
- Суцільні
- Вибіркові
- Комбіновані
5. За характером матеріалу
- Документальні
- Фактичні
6. По відношенню до плану
- Планові
- Позапланові
7. По черговості дослідження одних і тих самих документів
- Первинні
- Додаткові
- Повторні
Важливе місце серед методів фінансового контролю займає рахункова перевірка звітності, яка являє собою сукупність спеціальних прийомів контролю достовірності бухгалтерських звітів і балансів.
Виділяють три основні етапи лічильної перевірки:
● перевірка узгодженості показників різних форм звітності;
● звірення окремих звітних показників з записами в регістрах
бухгалтерського обліку;
● перевірка обгрунтованості облікових записів за даними первинних
документів.
Результати лічильно-аналітичних перевірок оформляються відповідним актом. Акт перевірки має на меті вказати насамперед на неефективне, нераціональне використання державного майна.

DOCPROPERTY Параграф0103 \ * MERGEFORMAT .3. Органи, що здійснюють фінансовий контроль.

У попередньому пункті я вже зазначив, що фінансовий контроль поділяється на декілька видів по різних підставах. У залежності від часу проведення, сфери фінансової діяльності, форми проведення і т.д. Існує також класифікація фінансового контролю залежно від органів здійснюють його.
а) президентський;
б) представницьких органів державної влади та місцевого самоврядування;
в) виконавчих органів влади;
г) фінансово-кредитних органів;
е) відомчий і внутрішньогосподарський;
д) громадський;
ж) аудиторський.

Структура органів фінансового контролю: [1]
Державний і муніципальний
контроль

Головне контрольне
управління
Президента РФ
Представницький орган
державної влади
Контрольні та фінансові органи виконавчої влади
Счеіная палата РФ
Комітет з питань бюджету, фінансовому, валютному і кредитному регулюванню
Комітет з бюджетним
податків, банків та фінансів
Міністерство фінансів
РФ
Фінансові органи суб'єктів РФ
Уряд РФ
Відомчий та внутрішньогосподарський
контроль

Аудиторський фінансовий контроль


Принцип поділу влади надає важливу роль фінансового контролю за діяльністю органів виконавчої влади з боку органів представницької влади і визначає його новий зміст. Основи контролю закріплені в Конституції російської Федерації, в конституціях республік у складі Федерації, а також в основних законах та правових актах представницьких органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади.
Так, для здійснення контролю за виконанням федерального бюджету Раду Федерації і Державна Дума утворює Рахункову палату (ст. 101 ч.5 Конституції РФ). Склад і порядок діяльності Рахункової палати визначається Федеральним Законом Російської Федерації. Сфера повноважень Рахункової палати - контроль за федеральною власністю і федеральними грошовими коштами. Контролю підлягають усі юридичні особи в частині, пов'язаної з отриманням, перерахуванням і використанням ними коштів федерального бюджету та позабюджетних фондів, використанням федеральної власності, а також наявністю у них податкових, митних та інших пільг, наданих федеральними органами.
Рахункова палата зобов'язана контролювати стан державного внутрішнього і зовнішнього боргу Російської Федерації, діяльність Центрального Банку Росії з обслуговування державного боргу, ефективність використання іноземних кредитів і позик, які отримує Урядом Російської Федерації, а також надання Росією коштів у формі позик і на безоплатній основі іноземним державам і міжнародним організаціям.
Здійснюючи контрольну діяльність, Рахункова палата в праві проводити ревізії і тематичні перевірки, про результати яких вона інформує Раду Федерації і Державну Думу. При виявленні порушення законів, що тягне за собою кримінальну відповідальність, передає відповідні матеріали до правоохоронних органів.
У своїй діяльності рахункова палата взаємодіє з іншими контрольними органами Російської Федерації. Контрольні органи президента та Уряду Російської Федерації, Федеральна служба контррозвідки, контрольні органи суб'єктів Федерації, правоохоронні органи, Центральний банк, Державна податкова служба та інші органи зобов'язані сприяти діяльності Рахункової палати.
Рахункова палата повинна регулярно надавати відомості про свою діяльність засобів масової інформації.
У ведення державної Думи і Ради Федерацій переданий контрольно-бюджетний комітет. У його компетенцію входять крім експертно-аналітичної роботи з фінансових питань, пов'язаних з доходами і витрачанням бюджетних коштів, проведення також фінансового контролю за: виконанням федерального бюджету; дотриманням законності і підвищенням ефективності державних коштів, що видаються на фінансування бюджетних організацій, сфери матеріального виробництва, оборони ; формуванням доходів і витрат від зовнішньоекономічної діяльності; використанням позабюджетних фондів.
Контрольні функції в галузі фінансів здійснюють також представницькі органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, що закріплено в їхньому законодавстві відповідно до федеральними актами, і органи місцевого самоврядування.
З метою ефективності президентського контролю в віданні президента Російської Федерації створено спеціальний контрольний орган - Контрольне управління Президента Російської Федерації (перетворене з Контрольного управління Адміністрації Президента Російської Федерації).
Контрольне управління має територіальні підрозділи. Всі ці органи діють як система забезпечення конституційних контрольних повноважень Президента Російської Федерації. Вони здійснюють від імені та за дорученням президента Російської Федерації контроль за виконанням федеральними органами державної влади та органами державної влади суб'єктів Федерації Конституції Російської Федерації, указів і розпоряджень Президента. Управління підпорядковується безпосередньо Президентові Російської Федерації як структурного підрозділу його Адміністрації. Основними функціями Контрольного управління є:
● аналіз діяльності спеціальних органів контролю та нагляду федеральних органів виконавчої влади, підрозділів Адміністрації Президента, органів виконавчої влади суб'єктів Федерації;
● розгляд скарг та звернень громадян, підприємств, установ.
Всі вони припускають можливість проведення контролю, що є за своїм змістом фінансовим.
Управління не наділене правом застосування будь-яких санкцій, однак воно в праві направляти приписи про усунення виявлених порушень керівникам федеральних органів виконавчої влади, головам виконавчої влади суб'єктів Федерації. Ці приписи повинні бути розглянуті відповідними органами і посадовими особами протягом 10 днів.
Органи виконавчої влади направляють контрольну діяльність підвідомчих їм органів державного управління, в тому числі фінансових, а також безпосередньо самі здійснюють фінансовий контроль.
У межах своїх повноважень Уряд Російської Федерації контролює складання і виконання федерального бюджету, проведення єдиної фінансової, кредитної та грошової політики, здійснює систематичний контроль за виконанням Законів Російської Федерації та інших актів, що регулюють фінансові відносини, іншими органами виконавчої влади суб'єктів Федерації, вживає заходів щодо усунення їх порушення.
У повноваження Уряду Російської Федерації входить контроль за діяльністю в галузі фінансів підвідомчих йому міністерств, державних комітетів та інших, включаючи органи федеральної служби фінансової сфери. При цьому Уряд російської Федерації вправі скасувати акти зазначених органів.
Направляючи діяльність підвідомчих йому органів щодо здійснення фінансового контролю, Уряд Російської Федерації приймає правові акти (нормативні та індивідуальні), що регулюють порядок цієї діяльності. Так, Урядом Російської Федерації затверджені Положення про Міністерство фінансів Російської Федерації (Постанова від 19 серпня 1994 року), Положення про федеральний казначействі Російської Федерації (Постанова від 27.08.93г.), Про інші служби, де закріплені функції з фінансового контролю.
Найважливіше місце в системі фінансового контролю займає Міністерство фінансів Російської Федерації, яке не тільки розробляє фінансову політику країни, а й контролює її здійснення.
Перш за все Мінфін здійснює фінансовий контроль у процесі розробки федерального бюджету; контролює надходження і витрачання бюджетних коштів і коштів федеральних позабюджетних фондів; бере участь у проведенні валютного контролю; контролює напрямок і використання державних інвестицій.
Слід при цьому зазначити, що контрольні повноваження Мінфіну Російської Федерації поширюються на фінансові кошти тільки федерального рівня. У тих випадках, коли перевіряється діяльність виконавчих органів влади суб'єктів Федерації, його контрольні функції не повинні виходити за ці рамки. Такий підхід обумовлений принципом самостійності бюджетного устрою в Російській Федерації.
Однак, беручи до уваги прийнятий в 1998р. Бюджетний кодекс, відзначимо, що на Мінфін покладено здійснення фінансового контролю за виконанням бюджетів суб'єктів російської Федерації і місцевих бюджетів, якщо суб'єкт Російської Федерації отримує допомогу в обсязі понад 50% витрат його консолідованого бюджету. Призначається ревізія та виконання бюджету суб'єкта Федерації переходить під контроль Мінфіну і у випадках, коли суб'єкт не в змозі забезпечити обслуговування і погашення своїх боргових зобов'язань.
Фінансовий контроль здійснюють усі структурні підрозділи МФРФ відповідно до їх компетенції. Так, органи казначейства покликані здійснювати державну бюджетну політику; управляти процесом виконання федерального бюджету, здійснюючи при цьому жорсткий контроль за надходженням, цільовим і економним використанням державних коштів. У зв'язку з підвищенням ролі податків у доходах держави стало необхідно виділення органів податкової служби в особливу систему. Діяльність податкової служби спрямована на забезпечення єдиної системи контролю за дотриманням російського податкового законодавства, правомірності обчислення, повноти і своєчасності внесення податків до бюджету і позабюджетні фонди. Органи ДПС наділені широким колом контрольних повноважень і прав щодо застосування заходів примусового впливу до порушників податкового законодавства. Одночасно, для забезпечення безпеки РФ і зміцнення державної дисципліни в області оподаткування були створені федеральні органи податкової поліції, які включають у Федеральну службу податкової поліції, територіальні та місцеві органи.
Функції органів Державного страхового нагляду також обмежені особливою сферою - страховою діяльністю. Вони здійснюються з метою забезпечення дотримання вимог законодавства РФ про страхування, розвитку страхових послуг, захисту прав та інтересів учасників страхових відносин.
Перебудова банківської системи та виникнення комерційних банків значною мірою змінили функції банків (кредитних органів) у сфері фінансового контролю. Особлива роль у його здійсненні належить Центральному Банку Росії. Він організовує і контролює грошово-кредитні стосунки в країні, здійснює нагляд за діяльністю комерційних банків. З цією метою створено спеціальний підрозділ - Департамент банківського нагляду. При цьому ЦБР вправі застосувати до банків, які порушують законодавство і встановлені правила діяльності, примусові заходи впливу в адміністративному порядку. ЦБР здійснює контроль за дотриманням законодавства про валютне регулювання.
Вперше в законодавчому плані вирішено питання про обов'язковість відомчого або внутрішнього контролю. Головним розпорядником та розпорядником бюджетних коштів зобов'язано здійснювати контроль за використанням цих коштів.
Також з усіма перерахованими структурними підрозділами МФРФ існує спеціальне контрольне підрозділ, призначений саме для проведення фінансового контролю - це Контрольно-ревізійне управління. З його територіальними органами на місцях.

DOCPROPERTY Параграф0104 \ * MERGEFORMAT .4. Недержавний контроль.

Відмова від адміністративно-командних методів управління економікою підвищили роль тих видів фінансового контролю, які проводяться без участі державних органів, але відповідно з державними законами та нормативними актами. До недержавним видів фінансового контролю належать внутрішньогосподарський та аудиторський контроль.
Внутрішньогосподарський фінансовий контроль проводиться самим підприємством, його економічними службами за фінансово-господарською діяльністю свого підприємства.
Новий вид фінансового контролю, що виник в Росії в кінці 80-х років - аудиторський. У становленні і розвитку в Росії аудиторського фінансового контролю знайшов відображення досвід розвинутих зарубіжних країн, де така форма контролю широко поширена.
Порядок проведення аудиторського фінансового контролю врегульовано Указом Президента Російської Федерації «Про аудиторську діяльність в Російській Федерації» від 22 грудня 1993 р . Згідно з цими актами аудиторська діяльність визначається як незалежний позавідомчий фінансовий контроль. Його можуть проводити як окремі фізичні особи, які пройшли державну атестацію, так і аудиторські фірми (в тому числі, іноземні), які можуть мати будь-яку організаційно-правову форму, передбачену Російським законодавством. Після отримання ліцензії на право здійснення аудиторської діяльності вони включаються до Державного реєстру аудиторів та аудиторських фірм. Організація державного регулювання аудиторською діяльністю покладена на комісію з аудиторської діяльності при Президенті Російської Федерації.
Всі послуги аудиторських організацій платні. Як правило відносини аудитора і клієнта оформляються договором з оплатою послуг за договірними цінами. Результат аудиторської перевірки оформляється у вигляді ув'язнення. Цей документ має юридичну силу для всіх юридичних і фізичних осіб, державних і судових органів.
Виділяють два види аудиту:
зовнішній
внутрішньофірмовий.
Зовнішній аудит виконують спеціальні аудиторські фірми за договором з державними, податковими та іншими органами, підприємствами, іншими користувачами - банками, іноземними партнерами, акціонерами, страховими товариствами тощо Основним їх завданням є встановлення достовірності фінансової звітності об'єктів, що перевіряються, а також розробка рекомендацій щодо усунення наявних недоліків в діяльності госпорганів, поліпшення їх фінансово-господарської діяльності і комерційних результатів.
Внутрішньофірмовий аудит здійснюється всередині фірм аудиторської службою, що функціонує, як на рівні центрального керівництва фірми, так і на рівні філій, дочірніх компаній і т.п. Даний аудит спрямований на підвищення ефективності управлінського рішення з вдосконалення фінансової та господарської діяльності підприємства з метою максимізації рентабельності та прибутку. У його завдання входить перевірка дотримання принципів і правил бухгалтерського обліку при підготовці щорічної звітності, опрацювання рекомендацій зовнішніх аудиторів; консультування керівництва фірми з усіх питань фінансової стратегії підприємства; перевірка своєчасності, надійності і точності фінансової інформації.
Для досягнення поставлених завдань і цілей аудиторські фірми здійснюють: фінансові експертизи; перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності та комерційної діяльності підприємств і організацій; контроль за правильністю визначення доходів, які підлягають оподаткуванню; запобігання їх заниження та можливість уникнення штрафних санкцій.
У цілому область аудиторських послуг вельми значна. До неї можна віднести також постановку і організацію бухгалтерського обліку; підготовку документів, необхідних при створенні акціонерних товариств, посередництво в укладанні торгових угод та ін
Професійні послуги аудиторських фірм є платними, це забезпечує реалізацію головної відмінності інституту аудиторства від інших форм організації фінансового контролю, його повну, в тому числі економічну, незалежність від державних, відомчих управлінських структур.
У нашій країні аудиторство, як принципово нова форма організації фінансового контролю, тільки починає робити свої перші кроки.
У розвинених країнах незалежне аудітоство є провідною формою зовнішнього фінансового контролю. Така форма контролю отримала широке поширення, аж до створення міжнародних аудиторських фірм. Міжнародна асоціація фірм дипломованих громадських бухгалтерів об'єднує більше 4,2 тис. аудиторських фірм, що функціонують в 147 країнах. При ООН створена Міжнародна організація вищих органів державного фінансового контролю.
У багатьох державах діють транснаціональні аудиторсько-консультаційні фірми з представництвом в інших країнах. Крім того існують малі аналогічні служби, а також структури для надання індивідуальних аудиторських послуг. У багатьох фірмах існує внутрішній аудит для здійснення самоконтролю за рівнем витрат, рентабельності, дотриманням оптимального режиму економії і високої якості надаваних послуг. Внутрішній аудит використовують і в транснаціональних корпораціях.
Основне завдання аудиторських служб полягає у контролі за дотриманням законодавства, що регулює фінансову і господарську діяльність підприємства, ведення бухгалтерського обліку, складання звітності та забезпечення державних органів і власників об'єктивною інформацією про фінансове становище. В умовах бізнесу ніхто в діловому світі не сприймає всерйоз підприємців, чиї звітні дані не підтверджені аудиторськими висновками.

Список використаних джерел:

1. Н.І. Химичева «Фінансове право» - М.: Юрист, 2000 рік.
2. А.В. Бризгалін «Податки та фінансове право» - 1997 рік.
3. І.Г. Русакова «Податки та оподаткування»: фінанси «Юніті»
1998 рік.
4. Сорокін «Про розрахунок податку на майно»: Бухгалтерське додаток до «Економіка і життя»; 1998 № 11.
5. Т.Ф. Юткіна «Податки та оподаткування»: Инфра - М., 1998 рік.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
69.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Фінансовий контроль 5
Фінансовий контроль 9
Фінансовий контроль 3
Фінансовий контроль
Фінансовий контроль 2 Фінансовий контроль
Фінансовий контроль 4
Фінансовий контроль 6
Фінансовий контроль 2
Фінансовий контроль 5
© Усі права захищені
написати до нас