Фінансовий контроль на підприємстві

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Робота на тему:
«Фінансовий контроль на підприємстві»
2004
План

Введення
Система внутрішнього контролю за фінансовою діяльністю підприємства
- Контрольна середовище
- Напрямки процедури контролю
-Система бухгалтерського обліку, політика і процедура контролю
Система зовнішнього контролю за фінансовою діяльністю підприємства
- Аудит
-Державний контроль за фінансовою діяльністю підприємства
-Контроль банків
Висновок
Література
Введення
Методи контролю - це різні способи і прийоми перевірок і ревізій, а так само способи побудови обліку та документообігу. Перевірки та ревізії бувають внутрішніми і зовнішніми. Внутрішній контроль передбачає контроль за виробничо-господарською діяльністю з боку підприємства. Він спрямований на зміцнення фінансового стану підприємства і зростання ефективності його роботи. Внутрішній контроль можуть здійснювати як саме підприємство, так і незалежні органи. Зовнішній контроль здійснюється державними органами, незалежними службами та банками за рішенням державних органів. Він спрямована перевірку зовнішніх фінансових звітів, тобто звітів, які використовуються зовнішніми користувачами: власниками підприємства, інвесторами тощо.
В умовах переходу економіки країни до ринкових відносин, в умовах бюджетного дефіциту, особливу роль набуває контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства, дотриманням цивільного і податкового законодавства. Виконання вимог чинного законодавства держави, своєчасна сплата бюджетних і позабюджетних платежів - основні завдання, які вирішуються Урядом Російської Федерації на даному етапі соціально-економічного розвитку країни. Найважливішу роль у виконанні цих завдань відіграє проведення належного контролю за фінансовою діяльністю підприємств.
Використання товарно-грошових відносин передбачає здійснення контролю за правильним визначенням витрат живої і матеріалізованої праці і за мірою споживання. Без правильної організації обліку і контролю за виробництвом розподілом продукції, за збереженням власності, не можна забезпечити ефективне господарювання, підвищення продуктивності праці, складну роботу всіх галузей народного господарства. У сучасній системі фінансового контролю нашили втілення принципи: єдність змісту і постановка задачі, регулярність здійснення контролю як внутрішнього, так і зовнішнього з метою попередження і своєчасного усунення недоліків.
Застосування таких категорій, як ціна, прибуток, фінанси, кредит, призводить до необхідності застосування особливої ​​форми фінансового контролю, заснованого на використанні вартісних категорій. У сучасних умовах цей контроль набуває все більшу відповідність.
За допомогою фінансового контролю вивіряється відповідність натуральних і вартісних показників, відповідність виробничої діяльності законодавству, правильності взаєморозрахунків з бюджетом.
Основою контролю за використанням коштів за цільовим призначенням служить зміна витрат, затверджена керівником підприємства, дотримання встановлених норм витрачання готівкових грошових коштів. У центрі уваги фінансового контролю знаходиться прибуток від реалізації продукції. Загальний прибуток і рентабельність. Однією з умов дотримання договірної дисципліни є повсякденний контроль за випуском продукції, відповідністю її заданої номенклатурі, ритмічністю виробництва, якістю продукції. Повна узгодженість господарських договорів з виробничою програмою сприяє ритмічній роботі підприємства, дозволяє уникнути непродуктивні витрати на сплату різноманітних штрафів, зменшує строки зберігання готової продукції, а також скорочує норматив оборотних коштів по готовій продукції. На загальний обсяг прибутку впливає позареалізаційні втрат і доходів (штрафи, пеня, неустойки). Вартісний контроль фінансів пронизує всю діяльності підприємства.
Контроль всередині підприємства сприяє ефективності виробничо-господарської діяльності, збереження майна підприємства. Контроль за наявністю та ефективним використанням як основних, так і оборотних коштів безпосередньо впливає на рентабельність і економічне стимулювання виробництва. Ефективність використання основних фондів нерозривно пов'язані з посиленням фінансового контролю за проектною ефективністю централізованих і капітальних вкладень нецентралізованих, окупністю капітальних вкладень. Ефективність вводяться в дію основних фондів не повинна бути нижче фактично досягнутої на підприємстві, а окупність капітальних вкладень забезпечувати їх повернення у встановлені розрахунками терміни.
У сформованих економічних умовах важко переоцінити значущість розробленої теми курсової роботи для держави і самих економічних суб'єктів (підприємств), так як проведення повного і достатнього внутрішнього контролю забезпечує стабільну роботу підприємств, а проведення зовнішнього контролю забезпечує реалізацію фінансово-економічних завдань держави і здатність його найбільш повно виконувати свої функції.
Система внутрішнього контролю за фінансовою діяльністю підприємства
Структура внутрішнього контролю може бути підрозділена на три складових: контрольна середовище - набір характеристик, який визначає службові взаємовідносини, сприятливі для контролю на підприємстві; система бухгалтерського обліку підприємства політика та процедури, що стосуються відповідного запису господарських операцій; процедури контролю - спеціальні перевірки, виконувані персоналом підприємства . Ці три складові у взаємозв'язку забезпечують запобігання, виявлення та виправлення існуючих помилок інформації та її спотворення.
Стан контрольної системи залежить від стилю роботи керівників, їхньої філософії й ефективної системи роз'яснень, цілей контролю і нагляду за діяльністю персоналу.
Контрольна середовище складається з наступних елементів:
- Політика та методи управління:
- Організація структура підприємства:
- Діяльність виконавчого органу:
- Методи розподілу функцій управління:
- Управлінські методи контролю, в тому числі внутрішній аудит:
- Кадрова політика:
- Зовнішні впливи (наприклад, перевірка з боку банківських органів).
- Контрольна середовище
Підхід виконавчого органу до контролю надає найбільший вплив на контрольну середу. Сприятлива управлінська середовище характеризується системою керування, що забезпечує високий рівень внутрішньої системи комунікацій, що сприяє ефективній роботі виконавчого органу, що використовує систему бюджетів і звітів про виконання, що забезпечує ефективність внутрішнього контролю. Крім того підприємства, розподілом обов'язків, контролем доступу до активів, документів та здійснення періодичних порівнянь облікових даних.
Комплектність персоналу, які здійснюють функції контролю, є найважливішою характеристикою системи внутрішнього контролю. Кадрові проблеми підприємства відображаються на системі внутрішнього контролю. Так, часта зміна бухгалтерів веде до того, що функції обліку й контролю виконуються людьми, що не мають достатнього досвіду і що роблять в силу цього більше помилок. Нові керівники та посадові особи можуть бути не в належній мірі знайомі з системою обліку підприємства і здійснювати технічні та інші помилки. Іноді службовці бухгалтерії звільняються, бо не хочуть дотримуватись деяких процедур обліку, які пропонуються нормативами. У цілому, часта змінюваність бухгалтерського персоналу може бути тривожним фактом.
Дуже важливою характеристикою ефективної системи внутрішнього контролю є посадовий поділ функціональної відповідальності. відповідний розподіл обов'язків є обов'язковою умовою ефективності процедури контролю.
Перераховані нижче чотири види функцій повинні входити в обов'язки різних підрозділів або різних службовців бухгалтерії.
1. Санкціоноване господарських операцій. Цю обов'язок виконують службовці, які мають право санкціонувати запису господарських операцій. Санкціоноване буває загальне, що стосується певного виду операцій (наприклад, всіх продажів) або спеціальне (наприклад, санкціонування продажу важливого активу).
2. Реєстрація господарських операцій. Облік і запис операцій (ведення звітності), в даний час для реєстрації господарських операцій все частіше використовуються комп'ютерні технології.
3. Забезпечення збереження активів в ході господарських операцій. Мається на увазі фактичне розбіжність належать підприємству активами або контроль за ними.
4. Періодичне зіставлення існуючих активів із сумами, записаними на рахунках. Тут передбачається регулярна інвентаризація активів і прийняття відповідних заходів у разі розбіжностей.
Несумісність обов'язків - це така комбінація, при якій службовець, який учинив помилку або исказивший інформацію, може приховати цей факт у ході своєї звичайної діяльності. Обов'язки повинні бути розподілені таким чином, щоб ні хто з службовців не виконував дві або більше з перерахованих вище функцій. Перша і четверта функції є управлінськими, друга функція - облікова, а третя функція - функція зберігання. Поділ цих функцій між різними особами та підрозділами має дві переваги: ​​1) важче навмисно спотворити інформацію, так як вимагало б змови двох або більше осіб; 2) за рахунок координації дій (розгляд різних аспектів однієї і тієї ж господарської операції) легше виявити і виправити ненавмисні помилки.
Нагляд є важливим елементом контрольної середовища. Персонал підприємства і комп'ютерні системи виконують функції обліку та процедури контролю підприємства. Контролер, здійснюючи нагляд за роботою працівника з кредитування, може, наприклад, періодично порівнювати сальдо на рахунках дебіторів з підсумковими даними рахунку.
Контролер або посадові особи можуть виправляти помилки, знайдені службовцями, а також приймати і санкціонувати рішення, що стосуються системи обліку підприємства. Нагляд є важливим засобом управлінського контролю і умовою функціонування системи внутрішнього контролю в цілому.
Контроль до активів полягає в тому, що реальний доступ до активів, документів, важливим записів і бланків повинен бути обмежений уповноваженими на те особами. Такі активи, як цінні папери, не повинні бути доступні тим, хто ними не розпоряджається. Так, не повинен бути дозволений доступ до записів про витрати та обліку отриманих рахунків тим особам, які не відповідають за ведення обліку.
Деякі бланки важливі для обліку та контролю і доступ до них слід обмежувати. Той, хто не відповідає за облік продажів, не повинен мати можливість вільного доступу до бланків рахунків-фактур і накладних. Особа, яка не займається виплатою готівки, не може отримувати чеки. Іноді доступ до бланків рівносильний доступу до важливих активів. Наприклад, особа, яка має доступ до чистих бланків чеків, фактично має доступ до вільних грошових коштів.
Ряд працівників підприємства несе відповідальність за облік і реєстрацію активів і зобов'язань. Вони повинні проводити періодичне порівняння записаних сум з даними документів, що підтверджують їх існування і оцінку. Службовці бухгалтерії можуть здійснювати періодичне порівняння. При цьому особи, які проводять порівняння, не повинні займатися санкціонуванням відповідних господарських операції, обліком та реєстрації операцій чи відповідати за зберігання активів.
Періодично перевіряється наявність грошових коштів у касі, цінних паперів, підтверджуються суми на рахунках до отримання та на рахунках до оплати, а також інші операції. Мета цих операцій - визначити, чи відображає бухгалтерська документація активи і пасиви підприємства. При частих порівняннях легко виявити помилки в бухгалтерських документах. Очевидно, що частота проведення зіставлень повинна визначаться співвідношенням витрат і прибутку. Дуже часті (наприклад, раз на тиждень) підрахунок, співставлення та підтвердження активів зазвичай не робляться, крім виняткових випадків (дуже велика цінність активів, велика ймовірність втрат чи помилок).
-Напрями та процедури контролю

На підприємствах застосовуються процедури контролю. Процедури контролю спрямовані на запобігання, виявлення та виправлення помилок та перекручень, які можуть виникнути в процесі обліку господарських операцій. Існує багато різних процедур контролю, кожна з яких повинна запобігати помилкам певного виду (або декількох видів) і спотворень інформації.
Реальність господарських операцій полягає в тому, що зареєстровані операції дійсно повинні бути зареєстровані. Процедура контролю може полягати в звірці документів про відвантаження з рахунками-фактурами до того, як продаж зафіксована. Передбачається, що ця процедура запобіжить запис, непідтверджену документами (можливо, фіктивної) продажу.
Повнота. Допомогою процедури контролю перевірятися не пропущені чи при реєстрації фактично здійснені операції. якщо товари відвантажені, то кожен документ про відвантаження повинен звірятися з рахунком-фактурою. Документи, що підтверджують операцію (в даному випадку документи про відвантаження), часто нумеруються. Облік послідовності номерів документів про відвантаження - відповідна процедура контролю.
Дозвіл. За допомогою процедур контролю перевіряється, санкціонувалися чи господарські операції до того, як вони були враховані. Прикладом може служити, санкціонувалася чи продаж в кредит. У деяких випадках санкціонування операцій не так очевидно, наприклад, яка "санкція" потрібна для реєстрації отриманого підприємством платежу? Зазвичай ні якої. Однак, для надання знижки якомусь замовнику полі того, як терміни надання формально закінчилися, потрібна санкція, відповідального за продаж.
Система контролю повинна запобігати реєстрацію несанкціонованих операцій в обліковій системі.
Санкціонування може бути загальним, а може делегуватися більш низькому ланці управління. Наприклад:
1) всі продажі в кредит на суму понад 50000 тисяч рублів повинні бути санкціоновані;
2) всі продажі повинні бути зареєстровані в міру одержання бухгалтерських копій документів на відвантаження і так далі. У деяких випадках практично немає необхідності в спеціальному санкціонуванні. Наприклад, список отриманих на рахунках підприємства платежів є достатньою підставою для реєстрації, отриманої суми. В інших випадках санкціонування - дуже важливий момент, і здійснюється виконавчим органом. Так, продаж основних активів або підписання угоди про заме санкціонує виключно виконавчий орган.
Точність. Застосуються процедури, спрямовані на перевірку правильності обчислення записаних сум. Перевірка правильності відображеного в накладній відвантаженої продукції, ціни одиниці продукції і підсумкових даних є прикладом такого роду процедури.
Класифікація. Реалізуються процедури контролю того, що операції віднесені на певні субрахунки відповідних замовників. Класифікацію іноді порівнюють з точністю записів, проте відмінність полягає в тому, що точність відноситься виключно до правильності записаних сум.
Облік включає в себе контрольні процедури перевірки того, що повністю чи завершено облік даних операцій і чи відповідає облік загальноприйнятим бухгалтерським стандартам. Прикладом може служити звірення підсумкових даних індивідуальних рахунків до отримання з даними бухгалтерського рахунку з метою визначити, чи всі записи на бухгалтерському рахунку були віднесені на відповідні субрахунки замовників. Класифікація передбачає перевірку правильності віднесення сум на відповідні рахунки і субрахунки, а точність - перевірка правильності сум на цих рахунках. Якщо конкретне напрямок контролю е може бути віднесено на одне з перерахованих вище видів, то, швидше за все воно, відноситься до контролю системи обліку підприємства.
Періодизація передбачає контроль того, щоб операції записувалися в тому періоді, в якому були здійснені. Цей напрямок контролю тісно пов'язане з проблемою реальності та повноти відображення операцій після балансової дати. Ця проблема дуже важлива і має відношення до всіх видів господарських операцій - продажу, купівлі, обліку матеріалів і запасів, нарахування витрат, доходів і т.д.
У підприємства використовують численні процедури контролю та обліку. Всі ці процедури, так чи інакше, спрямовані на запобігання, виявлення і виправлене помилок і спотворень інформації семи основних видів, які можуть виникнути фінансових звітах.
- Система бухгалтерського обліку, політика і процедура контролю.
У системі бухгалтерського обліку обробляється інформація і господарських операціях, реєструються операції в бухгалтерських регістрах, і складається фінансова звітність.
Основними завданнями бухгалтерського обліку є:
- Формування повної і достовірної інформації про діяльність організації та її майновий стан, необхідної внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності - керівникам, засновникам, учасникам і власникам майна організації, а також зовнішнім - інвесторам, кредиторам і іншим користувачам бухгалтерської звітності;
- Забезпечення інформацією, необхідної внутрішнім і зовнішнім користувачам бухгалтерської звітності за дотриманням законодавства Російської Федерації при здійсненні господарських операцій і їх доцільністю, наявністю руху майна і зобов'язань, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до встановлених норм, нормативами і кошторисами;
- Запобігання негативних результатів господарської діяльності організації і виявлення внутрішньогосподарських резервів забезпечення її фінансової стійкості.
Основними цілями законодавства Російської Федерації про бухгалтерський облік є:
- Забезпечення однакового ведення обліку майна, зобов'язань і господарських операцій, які здійснюють організаціями;
- Складання та подання порівняльної і вірогідної інформації про майнове становище організацій та їх доходів та витрати необхідної користувачам бухгалтерської звітності.
Регулювання бухгалтерського обліку здійснюється через такі прийоми, як відповідність плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції з їх застосування; положень (стандартів) з бухгалтерського обліку, що встановлюють принципи, правила і способи ведення організаціями обліку господарських операцій, складання та подання бухгалтерської звітності; іншими нормативними актами та методичними вказівками з питань бухгалтерського обліку.
Підприємство має розкрити обрані при формуванні облікової політики способи ведення бухгалтерського обліку, які суттєво впливають на оцінку і прийняття рішення користувачів бухгалтерської звітності. Істотними визнаються способи ведення бухгалтерського обліку, без знання, про застосування яких користувачами бухгалтерської звітності неможлива достовірна оцінка майнового і фінансового стану, грошового обороту ними результатів діяльності підприємства.
До способів ведення бухгалтерського обліку, прийнятих при формуванні облікової політики підприємства і підлягає розкриттю у складі бухгалтерської звітності, відносяться способи погашення вартості основних засобів, нематеріальних активів, оцінки виробничих запасів, товарів, незавершеного виробництва і готової продукції, визнання прибутку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інші способи, що відповідають вимогам, Положення з бухгалтерського обліку.
Система зовнішнього контролю
Внутрішній контроль необхідно відрізняти від зовнішнього контролю. З розвитком ринкових відносин поняття контролю нерозривно пов'язане з поняттям аудиту.
-Аудит
Аудит - це системний процес отримання та оцінки об'єктивних даних про економічні дії і події, які визначають рівень їх відповідності певному критерію і становить результати зацікавленим користувачам. Він має свою мету і логіку і грунтується на структурному підході до прийняття рішень. Він не є безладним і не запланованим. У ході цього процесу одержують та оцінюють дані, що впливають на прийняття аудиторських рішень.
Незалежна оцінка об'єктивних даних про економічні дії здійснюється зовнішніми аудиторами і відноситься до зовнішнього контролю (аудиту).
Аудиторський контроль, широко застосовуваний у світовій практиці, спрямований на забезпечення достовірності бухгалтерського обліку і звітності, в чому однаково зацікавлені підприємства (фірми) в особі їх власників (акціонерів), держава, в особі податкової служби та аудитори. У своїй діяльності аудитор керується законодавством і власною вигодою, що в умовах конкуренції сприяє якості перевірки.
Правові засади здійснення в Російській Федерації аудиторської діяльності визначені Тимчасовими правилами "Аудиторської діяльності в Російській Федерації". Згідно цих правил аудиторська діяльність (аудит) - являє собою підприємницьку діяльність аудиторів (аудиторських фірм) по здійсненню незалежних позавідомчих перевірок бухгалтерської (фінансової) звітності, платіжно-розрахункової документації, податкових декларацій і інших фінансових зобов'язань і вимог економічних суб'єктів, а також наданню інших аудиторських послуг.
Основною метою аудиторської діяльності є встановлення достовірності бухгалтерської (фінансової) звітності економічних суб'єктів і вчинених ними фінансових і господарських операцій нормативним актам, чинним в Російській Федерації.
Основними принципами є: незалежність, обов'язковість і відповідальність.
1. Незалежність виражається в тому, що під час проведення аудиторської перевірки та складанні висновку аудитори не залежать від аудируемой організації, від будь-якої третьої сторони, в тому числі від державних органів, доручивши їм проведення перевірки, а також від власників і керівників аудиторських фірм, у яких він працюють .
Виходячи з цього принципу, відповідно до Тимчасового положення "Аудиторської діяльності в Російській Федерації" аудиторська перевірка не може проводитися:
а) аудиторами, які є засновниками, власниками, акціонерами, керівниками та іншими посадовими особами перевіряється економічного суб'єкта, що несуть відповідальність за дотримання бухгалтерської (фінансової) звітності, або перебувають із зазначеними особами близька родичка чи властивості (батьки, подружжя, брати, сестри, сини , дочки, а також брати, сестри, батьки діти подружжя);
б) аудиторськими фірмами:
- Щодо економічних суб'єктів, які є їхніми засновниками, власниками, акціонерами, кредиторами, страховиками, а також щодо яких ці ​​аудиторські фірми є засновниками, власники, акціонерами;
- Щодо економічних суб'єктів, які є їх дочірніми підприємствами, філіями (відділеннями) і представництвами або мають у своєму капіталі частку цих аудиторських фірм;
в) аудиторами та аудиторськими фірмами, які надають даному економічному суб'єкту послуги з відновлення і ведення бухгалтерського обліку, а також складання фінансової звітності.
2. Обов'язковість. Як встановлено Тимчасовим положенням "Аудиторської діяльності в Російській Федерації" аудиторська перевірка може бути обов'язковою та ініціативною. При цьому якщо ініціативна перевірка проводиться за рішенням власників аудируемой організації, то обов'язкова не залежить від її волі чи бажання.
Обов'язкова перевірка може проводитися за дорученням державних органів. Це можуть бути органи дізнання і слідчий, які за наявності санкції прокурора, прокурор, суд і арбітражний суд має право відповідно до процесуального законодавства Російської Федерації дати аудитору чи аудиторській фірмі доручення про проведення аудиторської перевірки економічного суб'єкта за наявності у виробництві зазначених органів порушеної (поновлюваного виробництвом ) кримінальної справи, прийнятого до виробництва (відновленої виробництвом) цивільної справи або справи, підвідомчої арбітражному суду. Зміст такого доручення має відповідати зобов'язанням, що послужило підставою для порушення справи (відновлення виробництвом) кримінальної справи, прийняття до виробництва (відновлення виробництвом) цивільної справи або справи, підвідомчої арбітражному суду. Термін поведінки аудиторської перевірки за таким дорученням визначається за домовленістю з аудитором (аудиторською фірмою) і, як правило, не повинен перевищувати двох місяців.
За згодою аудиторів перевірка може проводитися за документами фінансової звітності, вилученим (затребуваним) у встановленому порядку органом дізнання, прокурором, слідчим, судом та арбітражним судом.
Ухилення економічного суб'єкта від проведення обов'язкової аудиторської перевірки або перешкоджання її проведенню тягне за собою стягнення на підставі рішення суду або арбітражного уда за позовами, які висуваються прокурором, органами федерального казначейства, органами державної податкової служби та органами податкової поліції:
- Штрафу з економічного суб'єкта в сумі від 100 - до 500-кратного розміру встановленої законом мінімальної оплати праці;
- Штрафу з керівника (керівників) економічного суб'єкта в сумі від 50 - до 100-кратного розміру встановленої законом мінімальної оплати праці.
Суми стягнених штрафів зараховуються в доход республіканського бюджету Російської Федерації.
3. Відповідальність, в тому числі матеріальна, передбачається у відношенні як організацій, що ухиляється від аудиторської перевірки або перешкоджає її проведення, так і аудитора, який допустив некваліфіковані аудиторські процедури.
При здійсненні аудиту аудиторські фірми та аудитори мають право:
а) самостійно визначати форми і методи аудиторської перевірки, виходячи з вимог нормативних актив Російської Федерації, а також конкретних умов договору з економічним суб'єктом якого змісту органу дізнання, прокурора, слідчого, суду або арбітражного суду;
б) перевіряти у економічних суб'єктів повному обсязі документацію про фінансово-господарської діяльності, наявність грошових сум, цінних паперів, матеріальних цінностей, одержувати роз'яснення по виникаючих питань і додаткові відомості, необхідні для аудиторської перевірки;
в) одержувати за письмовим запитом необхідну для здійснення аудиторської перевірки інформацію від третіх осіб, в тому числі за сприяння державних органів, які доручили перевірку;
г) залучати на договірній основі до участі в аудиторській перевірці аудиторів, що працюють самостійно або в інших аудиторських фірмах, а також інших фахівців;
д.) відмовитися від проведення аудиторської перевірки у разі неподання перевіряється економічним суб'єктом необхідної документації, а також у разі незабезпечена державними органами, доручено проведення перевірки, особистої безпеки аудитора і членів його сім'ї за наявності такої необхідності.
Аудитори і аудиторські фірми зобов'язані:
а) неухильно дотримуватися при здійсненні аудиторської діяльності вимоги законодавства Російської Федерації;
б) негайно повідомляти замовнику, а також державному органу, що доручив провести перевірку про неможливість своєї участі у проведенні аудиторської перевірки даного економічного суб'єкта, а також про необхідність залучення до участі в поведінці перевірки додаткових аудиторів або фахівців у зв'язку із значним об'ємом робіт або яких-небудь іншими обставинами, що виникли після укладення договору або доручення поручителя;
в) кваліфіковано проводити аудиторські перевірки, а також надавати інші аудиторські послуги;
г) забезпечувати збереження документів, що отримуються і складаються ними в ході аудиторської перевірки, і не розголошувати їх змісту без згоди власника (керівника) економічного суб'єкта, за винятком випадків, передбачених законодавчими актами Російської Федерації.
Дані, отримані в ході аудиторської перевірки, проведеної за дорученням органу дізнання, прокурора, слідчого, суду та арбітражного суду, можуть бути віддані гласності до набрання чинності вироку (рішення) суду (арбітражного суду) тільки з дозволу зазначених органів і в тому обсязі, в якому вони визнають це можливим.
Перевіряється економічний суб'єкт мають право отримувати від аудитора (аудиторської фірми) вичерпну інформацію про вимоги законодавства, що стосуються проведення аудиторської перевірки, правах і обов'язках сторін, а після ознайомлення з висновком аудитора (аудиторської фірми) - про нормативні атак, на яких грунтуються зауваження і висновки аудитора . Аудитор (аудиторська фірма) зобов'язаний надати економічному суб'єкту цю інформацію.
Керівник та інші посадові особи перевіряється економічного суб'єкта зобов'язані:
а) створювати аудитору чи аудиторській фірмі умови для своєчасного і повного проведення аудиторської перевірки, надавати всю документацію, необхідну для проведення, а також давати по запиту аудитора роз'яснення в усній та письмовій формі;
б) оперативно усувати виявлені аудиторською перевіркою порушення порядку ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської (фінансової) звітності.
Результатом аудиторської перевірки є висновок аудитора або аудиторської фірми - документ, що має юридичне значення для всіх юридичних і фізичних осіб, органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування. Висновок аудитора або аудиторської фірми за результатами перевірки, проведеної за дорученням державних органів, прирівнюється до висновку до експертизи, призначеної відповідно процесуальним законодавством Російської Федерації.
Укладення договору аудитора або аудиторської фірми має складатися з трьох частин - вступної, аналітичної та підсумкової:
а) у вступній частині вказується:
для аудиторської фірми: юридичну адресу і телефони; порядковий номер, дата видачі та найменування органу, що видав ліцензію на здійснення аудиторської діяльності, а також термін дії ліцензії; номер реєстраційного свідоцтва; номер розрахункового рахунку; прізвище, ім'я та по батькові всіх аудиторів, що брали участь у перевірці;
для аудитора, що працює самостійно: прізвище, ім'я, по батькові, стаж роботи як аудитора; дата видачі та найменування органу, що видав ліцензію на здійснення аудиторської діяльності, а також термін дії ліцензії; номер реєстраційного свідоцтва; номер розрахункового рахунку;
б) в аналітичній частині вказується:
- Назву організації і період його діяльності, за який проводиться перевірка;
- Результати експертизи організації бухгалтерського (фінансового) обліку, складання відповідної звітності і стан внутрішнього контролю;
- Факти виявлених у ході аудиторської перевірки істотних порушень встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, що впливають на її достовірність, а також порушень законодавства Російської Федерації при здійсненні господарсько-фінансових операцій, які завдали або можуть завдати шкоди власникам економічного суб'єкта, держави або третіх осіб;
в) у підсумковій частині аудиторського висновку знаходиться запис про підтвердження достовірності бухгалтерської (фінансової) звітності економічного суб'єкта.
У разі якщо економічним суб'єктом - замовником у ході проведення перевірки не були усунуті істотні порушення у веденні бухгалтерського (фінансового) обліку, складанні відповідної звітності та дотримання законодавства Російської Федерації, у підсумковій частині аудиторського висновку робиться запис про неможливість підтвердження достовірності бухгалтерської або фінансової звітності.
            Кожна сторінка аудиторського висновку підписується аудитором, що підтверджує перевірку, і завіряється його особистою печаткою.
При проведенні перевірки аудиторською фірмою аудиторський висновок, крім того, підписується в цілому керівником аудиторської фірми або уповноваженому та іншою посадовою особою аудиторською фірмою і завіряється печаткою аудиторської фірми.
Економічний суб'єкт зобов'язаний надати зацікавленим особам тільки підсумкову частину аудиторського висновку.
Важливим питанням аудиторської діяльності є взаємини аудитора та організації - клієнта.
Право вибору аудитора надано організації. Аудитор не обов'язково повинен проживати в населеному пункті, де знаходиться економічний суб'єкт.
У процесі аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності економічного суб'єкта процедури проводяться в певній послідовності. Розрізняють наступні етапи підготовки та оформлення її результатів:
загальне вивчення;
попереднє ознайомлення;
складання програми і плану перевірки;
проведення перевірки;
оформлення аудиторського висновку;
використання матеріалів перевірки.
На першому етапі отримують інформацію про основні показники галузі, до якої відносяться підприємство; ринкових цінах на приобретаемое сировину і продукцію, що випускається, партнерів і т.д.
На другому етапі слід відвідування організації, ознайомлення з персоналом, місцями зберігання матеріальних цінностей, загальною структурою організації.
На третьому етапі аудитор попередньо знайомиться з бухгалтерською та фінансовою звітністю, після чого складає програму і план перевірки.
У програмі вирішується стратегічне завдання проведення перевірки. У плані означена конкретні об'єкти і питання перевірки, терміни її початку і закінчення і виконавці.
На четвертому та п'ятому етапах аудитор відповідно складає висновок та, керуючись матеріалами перевірки, дає практичні рекомендації клієнтові.
Вибір методу і проведення аудиторської перевірки залежить перед цим від того, вперше чи ні, вона проводиться в даній організації. Аудитор на власний розсуд вибирає процедуру отримання аудиторських доказів. Це:
1. Перевірка арифметичних розрахунків клієнта, в залежності від плану перевірки, оцінки системи внутрішнього контролю та аудиторського ризику вона буває вибіркової або суцільний.
2. Спостереження або участь в інвентаризації різних активів клієнта. Інвентаризація в даній ситуації - метод отримання цінних і достовірних доказів про реальність і точності активних статей балансу і фактів здійснення господарських операцій. Участь в інвентаризації або спостереження за її проведенням допоможуть правильно оцінити систему бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю організації.
3. Спостереження за виконанням окремих господарських та бухгалтерських операцій. Ця процедура також важлива для оцінки системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю.
4. Усне опитування персоналу і керівництва організації-клієнта та отримання від клієнта письмових уявлень. Як правило, ці процедури використовуються на початковій стадії, коли аудитор знайомиться з перевіряється організацією і планує перевірку.
5. Перевірка документів, отриманих клієнтом від третіх осіб. Проводячи цю процедуру, звертають увагу на правильність складання та оформлення документів, а також на точність і своєчасність їх відображення в бухгалтерському обліку.
6. Перевірка документів, підготовлених організацією - клієнтом. Інформація, отримана в ході такої перевірки, що є внутрішній, і її достовірність і цінність залежать від якості системи внутрішнього контролю клієнта.
7. Аналітичні процедури, тобто аналіз і оцінка отриманої аудиторам інформації, дослідження найважливіших фінансових і економічних показників з метою виявити незвичайні факти і показники та дослідити причини їх виникнення. Типові види аналітичних процедур: зіставлення залишків по рахунках за різні облікові періоди; зіставлення показників періоду фінансової звітності з прогнозованою керівництвом організації; оцінка співвідношень між різними статтями звітів і зіставлень їх зданими попередніх періодів, зіставлення фінансових показників діяльності організації з середньогалузевими, зіставлення фінансової та нефінансової інформації (наприклад, відомості про обсяг випуску продукції в грошових і натуральних одиницях).
Укладаючи договір організації - клієнту, слід пам'ятати, що аудит не підміняє і не заміняє собою державний контроль, який здійснюють державні органи, наприклад Державна податкова служба, митні органи.

Державний контроль.

Перехід до ринкових відносин тісно пов'язаний з введенням цілої податкової системи, здатної забезпечити концентрацію в руках держави фінансових ресурсів, необхідних для вирішення завдань економічного та соціального розвитку країни. Створено єдиної система контролю. Для контролю за дотриманням податкового законодавства, за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю внесення у відповідні бюджети податків та інших платежів, встановлених законодавством Російської Федерації створена державна податкова служба.
Державна податкова служба Російської Федерації, а також Державні податкові служби суб'єктів, що входять до складу Російської Федерації Державні податкові інспекції областей, регіонів і міст мають право:
- Провадити у міністерствах і відомствах і відомствах, на підприємствах, в установах і організаціях будь-яких форм власності перевірки грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, планів, кошторисів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, а також отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості з питань, що виникли при перевірках; - отримувати від підприємств, установ, організацій (включаючи банки та інші фінансово-кредитні установи) відомості про вклади підприємств і організацій. Цю інформацію посадові особи податкової служби зобов'язані зберігати в таємниці;
- Обстежувати з додержанням відповідних правил при здійсненні своїх повноважень будь-які використовуються для отримання доходів або пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування незалежно від їх знаходження виробничі склади, торговельні та інші приміщення підприємств, установ, організацій;
- Вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, що перевіряються, установ, організацій усунення виявлених порушень законодавства;
- Зупиняти операції підприємств, установ, організацій по розрахункових та інших рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах у разі непредставлення (або відмови подати державним податковим інспекціям та їх посадовим особам бухгалтерських звітів, балансів, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та інших обов'язкових платежів до бюджету;
- Вилучати у підприємств, установ та організацій документи, що свідчать про приховування або заниження прибутку (доходу) або приховування інших об'єктів від оподаткування, з одночасним виробництва огляду документів, фіксуючи їх зміст. Підставою для вилучення відповідного документа є письмова мотивована постанова посадової особи податкової інспекції.
- Застосовувати до підприємств, установ, організацій фінансові санкції у вигляді всієї суми прихованої чи заниженою прибутку (доходу) або суми податку за інший прихований (занижений) об'єкт оподаткування і штрафу у розмірі тієї ж суми, а при повторному порушенні у подвійному розмірі; десяти відсотків належних сум податків або платежів за відсутність обліку прибутку (доходу) або іншого об'єкта оподаткування;
- У безспірному порядку стягувати до бюджету недоїмки, а також суми штрафів та інших санкцій, передбачених Законом "Про Державну податкову службу";
- Пред'являти в суді і арбітражі позови, про визнання недійсною реєстрації підприємств, у разі порушення встановленого порядку реєстрації, про визнання угод недійсними і стягнення в дохід державі всього отриманого за такими угодами, про стягнення безпідставно набутого за угоді, а в результаті інших незаконних дій ;
- Накладати адміністративні штрафи на посадових осіб підприємства, установ, організацій у порядку встановленому Законом "Про Державну податкову службу".
Посадові особи Державних податкових інспекцій зобов'язані суворо дотримуватися Конституції Російської Федерації, Цивільний кодекс Російської Федерації, інших законодавчих актів Російської Федерації і суб'єктів, що входять до складу Російської Федерації.
Державні податкові інспекції несуть відповідальність за повний і своєчасний облік платників податків та проведення у них документальних та камеральних перевірок щодо правильності і своєчасності сплати до бюджету податків та інших платежів. За невиконання або неналежне виконання посадовими особами державних податкових інспекцій своїх обов'язків вони притягаються до дисциплінарної, матеріальної та кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства.
Уряд поряд з реформою податкового законодавства вирішило провести докорінну реорганізацію всієї системи податкової служби. У зв'язку з цим уряд Російської Федерації встановило постанову від № 269 "Питання Державної податкової служби Російської Федерації", яке дозволить її значно зміцнити. У чому ж суть проведеної реформи?
Намічені перетворення повинні перетворити податкову службу в орган, який:
- Діє в інтересах всього суспільства, окремих громадян і працює у взаємодії з ними;
- Забезпечує дотримання рівності всіх громадян та підприємств перед податковим законодавством;
- Забезпечує ефективне наповнення бюджету;
- Поряд зі збором і стягненням податків інформує і консультує платників податків, допомагає їм у здійсненні фінансової діяльності та податкового планування;
- Принципово, професійно і безкомпромісно бореться зі свідомими порушниками податкової дисципліни.
Найперша задача реорганізації - зосередити зусилля професіоналів - податківців на тих сферах економічної діяльності, де особливо великі резерви збільшення податкових надходжень. Зараз 10 - 15 відсотків платників податків забезпечують до 80 відсотків податкових надходжень. До числа таких платників податків відносяться: промислово - фінансові групи, транснаціональні структури, великі корпорації, підприємства, що займаються виробництвом та обігом алкогольної продукції; фінансово - банківські структури; найбільші за масштабами своєї діяльності державні підприємства.
З цією метою в системі податкових органів будуть створені спеціальні служби податкового контролю. Вони будуть розташовувати ефективними методами і засобами, і діяти на всіх рівнях - від районної податкової інспекції до Державної податкової служби Росії.
Передбачається створення загальнодержавної системи обліку платників податків і контролю їх діяльності, яка буде пов'язана з базами даних міністерства внутрішніх справ, податкової поліції, митного комітету, інших органів. При цьому в перспективі можливий доступ платників податків до інформаційно-довідкової інформації з питань оподаткування, а також перехід до комп'ютерної технології подачі декларації та внесення податкових платежів.
Важлива складова частина перетворень - якісне вдосконалення методики податкової діяльності. На місцях будуть зональні органи Державної податкової служби. Для проведення комплексних податкових перевірок передбачається оперативне формування робочих груп фахівців. Спеціальна служба створюється для серйозного вивчення методів ухилення від сплати податків та прийняття відповідних контрзаходів.
Ще одне нововведення - організації роботи "дільничних" податкових інспекторів, які будуть знати своїх платників податків буквально "в обличчя". Чітка регламентація роботи, а також система внутрішнього інспектування та аудиту дозволяє якісно змінити зміст оперативної роботи податкових органів і підвищити її ефективність.
У ході реформування податкової служби намічена підготовка та реалізація Державної програми пропаганди податкової культури та податкового виховання. Буде створено ефективну систему професійного консультування платників податків.
Податкова реформа покликана підвищити професійний і кадровий потенціал податкової служби. Передбачається звести до мінімуму можливості професійної несумлінності або корупції, посилити податкову службу за рахунок найбільш надійних і досвідчених людей, кадрових військових.
Загальні принципи побудови податкової системи в Російській Федерації визначає Закон "Про основи податкової системи в Російській Федерації".
Податкова система Російської Федерації включає в себе:
- Порядок встановлення і скасування податків і інших платежів;
- Поняття податку та іншого платежу;
- Поняття платника податку;
- Обов'язковість обліку платників податків;
- Поняття об'єкта оподаткування;
- Порядок встановлення податкових ставок, ставок акцизів і митних зборів;
- Порядок розподілу коштів до бюджетів різного рівня;
- Поняття пільг з податків;
- Обов'язки платників податків і відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства;
- Права платників податків;
- Обов'язки банків, кредитних установ і підприємств;
- Види податків.
Встановлення і скасування податків, борів, мита та інших платежів, а також пільг їх платником здійснюється Верховною Радою Російської Федерації та іншими органами державної влади.
Органи державної влади національно - державних, національно-і адміністративно - територіальних утворень додатково пільги з оподаткування можуть надавати лише в межах сум податків, що зараховуються відповідно до законодавства Російської Федерації до їх бюджетів.
Під податком, збором, митом і іншим платежем розуміють обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або в позабюджетний фонд, здійснюваний платником у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами.
Сукупність податків, зборів, мита та інших платежів, що стягуються в установленому порядку, утворюють податкову систему.
Платниками податків є юридичні особи, інші категорії платників і фізичні особи, на які відповідно до законодавчих актів покладено обов'язок сплачувати податки.
Платник податків підлягає в обов'язковому порядку взяття на облік в органах Державної податкової служби Російської Федерації. При цьому банку кредитні установи відкривають розрахункові та інші рахунки платника податку лише за умови пред'явлення ними документа, що підтверджує постановку на чет в податковому органі, і в п'ятиденний термін повідомляють в цей орган про відкриття зазначених рахунків.
За невиконання зазначених вимог на керівників банків та кредитних установ накладаються адміністративні штрафи в розмірі п'ятикратного встановленого законом розміру мінімальної місячної оплати праці.
Об'єктами оподаткування є доходи (прибути), вартість визначення товарів, окремі види діяльності платників податків, операції з цінними паперами, користування природними ресурсами, майно юридичних і фізичних осіб, передача майна, додана вартість продукції, робіт і послуг та інші об'єкти, встановлені законодавчими актами.
Один і той самий об'єкт може обкладатися податком одного виду тільки один раз за визначений законом період оподаткування.
Податкові ставки, за винятком ставок акцизів і митних зборів, встановлюються Державною Думою Російської Федерації та іншими органами державної влади.
На окремі види і групи товарів, зумовлені Державною Думою Російської Федерації, ставки акцизів встановлюються Урядом Російської Федерації.
Ставки митних зборів визначаються в порядку, встановленому Законом Російської Федерації "Про митний тариф".
За податками можуть встановлюватися в порядку на умовах, що визначаються, законодавчими актами, такі пільги:
- Неоподатковуваний мінімум об'єкта податку;
- Вилучення їх обкладання певних елементів податку;
- Звільнення від сплати податків окремих осіб або категорій платників;
- Зниження податкових ставок;
- Відрахування з податкового окладу (податкового платежу за розрахунковий період);
- Цільові податкові пільги, включаючи податкові кредити (відстрочення стягнення податків);
- Інші податкові пільги.
Забороняється надання податкових пільг, які мають індивідуальний характер, якщо інше не встановлено законодавчими актами Російської Федерації.
Податковою системою передбачені обов'язки платників податків:
- Своєчасно і в повному розмірі сплачувати податки;
- Вести бухгалтерський облік, складати звіти про фінансово-господарської діяльності, забезпечуючи їх збереження не менше п'яти років;
- Подавати податковим органам необхідні для обчислення і сплати податків документи і відомості;
- Вносити виправлення в бухгалтерську звітність у розмірі суми прихованого або заниженого доходу (прибутку), виявленого перевірками податкових органів;
- У разі незгоди фактами, викладеними в акті перевірки, проведеної податковим органом, подавати в письмовій формі пояснення мотивів відмови від підпису цього акта;
- Виконувати вимоги податкового органу про встановлення виявлених порушень законодавства про податки;
- У разі ліквідації (реорганізації) юридичної особи за рішенням власників (органу, ним уповноваженої) або за рішенням суду повідомляти податкові органи в десятиденний термін про прийняте рішення щодо ліквідації (реорганізації);
- Інші обов'язки.
Обов'язки платника податків виникають при наявності у нього об'єкта оподаткування та за підстави, встановленими законодавчими актами.
На ряду з обов'язками платник податків має право:
- Користуватися пільгами по податках на підставах і в порядку, встановленому законодавчими актами;
- Подавати податковим органам документи, що підтверджують право на пільги з податків;
- Знайомитися з актами перевірок;
- Подавати податковим органам пояснення в обчисленні і сплаті податків і за актами проведених перевірок;
- У встановленому законом порядку оскаржити рішення податкових органів та дії їх посадових осіб та інші права, встановлені законодавчими актами.
Банки, кредитні установи, біржі та інші підприємства зобов'язані надавати відповідним податковим органам дані про фінансово-господарські операції платників податків - клієнтів цих установ і підприємств за минулий фінансовий рік у порядку, встановленому Міністерством фінансів Російської Федерації.
Банкам і кредитним установам забороняється затримувати виконання доручень платників податків на перерахування податків до бюджету або до позабюджетних фондів і використовувати неперечіленние суми в якості кредитних ресурсів. У разі встановлення таких фактів податковий орган стягує отриманий цими установами дохід у федеральний бюджет з залученням керівників цих установ до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі п'ятикратного встановленого законом розміру мінімальної місячної оплати праці.
Компетенція органів державної влади та вирішення питань про податки визначається відповідно до Закону "Про податкову систему Російської Федерації" та іншими законодавчими актами.
Органи державної влади всіх рівнів не в праві вводити додаткові податки і обов'язкові відрахування, не передбачені законодавством Російської Федерації, рано, як і підвищувати ставки встановлених податків і податкових платежів.
Як зазначалося раніше з прийняттям постанови Президента "Питання державної податкової служби Російської Федерації" почалася радикальна реорганізація державної податкової служби.
Передбачається спростити податкову систему, оскільки зараз існує більше тисячі нормативних актів, що мають відношення до податків. Це приблизно 20 - 25 законів по окремих видах податків, кілька десятків указів президента, більше 900 інструкцій податкової служби, телеграми податкової служби та Міністерства фінансів. Інстинктивних матеріалів надзвичайно багато, і деякі з них трактують закони так, що їх сенс змінюється на прямо протилежний. Поетом податкову систему потрібно спростити звести до мінімуму кількість інструкцій податкової служби та Міністерства фінансів.
У ході реформи передбачається скоротити рівень оподаткування і одночасно усунути пільги і розширити податкову базу. Податковий тягар сьогодні дуже високо, і тому цілі галузі та окремі компанії уникають оподаткування за допомогою різних пільг. У результаті програють ті, хто чесно сплачує податки до бюджету, оскільки основний тягар накладається саме на них. Звичайно, знизити його значно простіше, ніж змусити платити податки ті підприємства, які зараз користуються пільгами.
Податкова реформа передбачає скоротити кількість податків і чітко визначити, які з них підуть у федеральний бюджет, а які - в регіональний, тобто розділити відповідальність між цими рівнями.
На ряду з податковими службами державний контроль за фінансовою діяльністю підприємства покладено на митну службу.
Згідно Митного кодексу Російської Федерації митними органами проводиться митний контроль. Цей контроль здійснюють посадові особи митних органів Російської Федерації шляхом перевірки документів та відомостей, необхідних для митних цілей: митного огляду, обліку товарів і транспортних засобів, перевірки системи обліку та звітності, огляду територій і приміщень складів і приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів та інших місць, де можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю.
Цілями митної політики Російської Федерації є забезпечення найбільш ефективного використання інструментів митного контролю і регулювання товарообміну на митній території Російської Федерації, участь у реалізації, товарно-політичних завдань із захисту російського ринку, стимулювання розвитку раціональної економіки та друга задачі економічної політики Російської Федерації.
Основні функції митних органів:
- Забезпечення в межах своєї компетенції економічну безпеку Російської Федерації;
- Захист економічних інтересів Російської Федерації;
- Застосування засобів митного регулювання торгово-економічних відносин;
- Стягування митних зборів, податків та інших митних платежів;
- Участь у розробці заходів економічної політики щодо товарів, які переміщуються через митний кордон Російської Федерації, реалізація цих заходів;
- Боротьба з контрабандою, порушниками митних правил і податкового законодавства, що відноситься до товарів, що переміщуються через митний кордон;
- Здійснення та вдосконалення митного контролю та митного оформлення, створення умов, що сприяють прискоренню товарообігу через митний кордон Російської Федерації;
- Ведення митної статистики зовнішньої торгівлі і спеціальної митної статистики Російської Федерації;
- Ведення Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності;
- Здійснення валютного контролю в межах своєї компетенції;
-Реалізація єдиної фінансово-господарській політиці, розвиток матеріально-технічної та соціальної бази митних органів.
Інструментом торгової політики та державного регулювання внутрішнього ринку товарів Російської Федерації при взаємозв'язку його з світовим ринком, а також правилом оподаткування товарів митом при їх переміщенні через кордон Російської Федерації є порядок формування та застосування митного тарифу Російської Федерації.
Митний тариф Російської Федерації - звід ставок митних зборів (митного тарифу), які застосовуються до товарів, що переміщуються через митний кордон Російської Федерації і систематизованим відповідно до товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності.
Митна вартість заявляється або декларується декларантом митному органу Російської Федерації при переміщенні товару через митний кордон Російської Федерації. Контроль за правильністю визначення митної вартості здійснюється митними органами Російської Федерації.
Заявлювана декларантом митна вартість і надані ним відомості, пов'язані з її визначенням, повинні грунтуватися на достовірній, кількісно обумовленою і документально підтвердженої документації.
При необхідності підтвердження заявленої декларантом митної вартості декларант зобов'язаний на вимогу митного органу Російської Федерації надати останньому потрібні для цього відомості. При виникненні в митного органу сумнівів у достовірності відомостей, що подаються декларантом для визначення митної вартості, декларант має право довести таку вірогідність. У разі неподання доказів, що підтверджують достовірність використаних декларантом даних, митний орган має право прийняти рішення про неможливість використання вибраного декларантом методу митної оцінки.
При виникненні необхідності уточнення заявленої декларантом митної вартості товару декларант має право звернутися до митного органу Російської Федерації з проханням надати йому товар, що декларується в користування під заставу майна або гарантію уповноваженого банку відповідно до законодавства Російської Федерації або сплатити митні платежі згідно з митною оцінкою товару, здійсненої митним органом Російської Федерації.
Додаткові витрати, що виникли у декларанта у зв'язку з уточненням заявленої ним митної вартості або поданням митному органу Російської Федерації додаткової інформації, несе декларант. При цьому збільшення строку митного оформлення товару, зумовлене проведенням митної оцінки, не може бути використане декларантом для одержання фактичної відстрочки оплати товару митом.
На посвідчення походження товару з цієї країни митний орган Російської Федерації має право вимагати подання сертифіката про походження товару.
При вивезенні товарів з митної території України сертифікат про походження товару в тих випадках, коли він необхідний і це зафіксовано у відповідних контрактах, у національних правилах країни ввезення чи передбачено міжнародними зобов'язаннями Російської Федерації, видається уповноваженим на те органом.
Митний орган може відмовити у випуску товару через митний кордон Російської Федерації лише за наявності достатніх підстав вважати, що він походить з країни, товари якої не підлягають випуску відповідно до міжнародних угод, учасником яких є Російська Федерація, і (або) законодавством Російської Федерації.
Неподання належним чином оформленого сертифіката чи відомостей про походження товару не є підставою для відмови у випуску товару через митний кордон Російської Федерації.
Товари, походження яких достовірно не встановлено, випускаються зі сплатою митних зборів за максимальними ставка митного тарифу Російської Федерації.
Контроль банків.
Відповідно до Указу Президента Російської Федерації "Про здійснення комплексних заходів щодо своєчасного та повного внесення до бюджету податків та інших обов'язкових платежів" встановлено відповідальність підприємства і їх керівників за недотримання умов з готівкою і порядку ведення касових операцій. Контроль за дотриманням цих операцій покладено на банки. За відомостями, що надаються банками, Державна податкова служба розглядає справи про адміністративні порушення та накладення штрафів.
З метою контролю за дотриманням умов роботи з готівкою і порядку ведення касових операцій на підприємствах і організаціях банки проводять перевірки відповідності ведення касових операцій на підприємстві, а саме:
- Чи створені умови, необхідні для забезпечення і збереження грошових коштів при доставці їх з банку і при здачі в банк, а саме забезпечення охороною, автотранспортом і таке інше;
- Повноту і своєчасність оприбуткування грошей, отриманих з банку, шляхом проведення звірок з виписками банку;
- Понтону оприбуткування інших надходжень (плата за квартиру квартиронаймачів, плата батьків за утримання в дитячих установах і т.д.), шляхом звірки з банним бухгалтерського обліку (по особових рахунках квартиронаймачів і т.д.);
- Правильність оформлення прибуткових та видаткових касових ордерів, касової книги, журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів;
- Чи є підписи в отриманні грошей, особлива увага приділяється відповідності підписів при виплаті депонованих сум;
- Правильність ведення операцій в касовій книзі і виведення в ній залишків на кінець дня;
- Погашені чи прибуткові та документи штампом "Одержано", а видаткові "Оплачено", із зазначенням дати;
- Правильності підсумків підрахунків платіжних відомостей;
- Правильність оформлення документів при депонованої заробітної плати;
- Правильність видачі грошей за дорученнями;
- Чи дотримується ліміт готівки в касі, а також порядок розрахунків, а також порядок розрахунків готівкою з юридичними особами. Ліміт зберігання готівки в касі встановлюється установами банків, в якому обсушують підприємство. Граничний розмір розрахунків готівкою з юридичними особами встановлюється Кабінетом Міністрів України;
- За наявності на підприємстві кількох касирів перевіряється правильність ведення книги обліку прийняті і виданих грошей, які повинні бути відкриті на кожного касира;
- Де зберігаються дублікати ключів від сейфів каси. Вони повинні зберігатися в опечатаних пеналах (пакетах і так далі) у керівника підприємства;
- Чи створені на підприємстві комісії з проведення інвентаризації каси і здійснює він свої обов'язки;
- Чи виконується Закон "Про застосування контрольно - касових машин при здійсненні грошових розрахунків з населенням" та інших нормативних документів, виданих відповідно до цього Закону.
За недотримання умов роботи з готівки підприємство і їх керівники несуть відповідальність у вигляді:
- За розрахунки готівкою з іншими підприємствами, установами організаціями понад встановлених норм - штрафу в 2-х кратному розмірі суми виробленого платежу;
- За неоприбуткування (неповне оприбуткування) в касу готівки - штрафу в 3-х кратному розмірі виявленої неоприбуткованої суми;
- За недотримання чинного порядку зберігання вільних грошових коштів, а також за накопичення в касах готівки понад встановлених лімітів - штрафу в 3-х кратному розмірі виявленої перевищує ліміт касової суми;
- На керівника підприємства, яке допустило зазначені порушення, накладається адміністративний штраф у розмірі 50 - кратного встановленої мінімальної місячної оплати праці.
За порушення вимог Закону Російської Федерації "Про застосування контрольно - касових машин при здійсненні грошових розрахунків з населенням" до підприємств застосуються штрафні санкції:
- В 350 - кратному встановленому законом розмірі мінімальної місячної оплати праці, у разі ведення підприємства розрахунків з населенням без застосування контрольно - касових машин;
- При використанні для розрахунків несправних контрольно-касових машин - 200 встановлених законом розмірів мінімальної місячної оплати праці;
- Якщо підприємство не вивісило цінники на що подається товар або прейскурант на послуги, що надаються, в цьому випадку накладається штраф у розмірі 100 встановлених законом розмірів мінімальної оплати праці;
- У 10-ти кратному встановленому законом розмірі мінімальної місячної оплати праці, але не менше 20% від вартості покупки або послуги у випадку невидачі чека особою, зобов'язаним видати його покупцеві, і при дачі чека із зазначеними сумами менше сплаченої.
Висновок
Сьогодні органи державної влади приділяють серйозну увагу питанням вдосконалення системи фінансового контролю. Оскільки очевидно, що обов'язковою умовою ефективного функціонування економіки і фінансової системи країни є наявність розвиненої системи контролю. Зроблений вже ряд кроків, спрямованих на її реформування. Помітну роль у вдосконаленні фінансового контролю покликано зіграти прийняттю бюджетного кодексу.
З метою найбільш повного виконання Указу Президента Російської Федерації від 03.03.98 р. «Про забезпечення взаємодії державних органів у боротьбі з правопорушеннями у сфері економіки» на підставі постанови Уряду РФ від 06 березня 1998 р. № 276 було створено Департамент державного фінансового контролю і аудиту .
Створення такого органу викликано необхідністю організації аудиторської діяльності і з'єднанням у єдиний блок всіх підрозділів МФ Росії, що виконують контрольні функції.
В даний час у Мінфіні активізована робота з підготовки проектів федеральних законів про державний контроль у Російській Федерації.
Для ефективного здійснення державного фінансового контролю потрібно не тільки назвати органи державного контролю, що тепер зроблено в Бюджетному Кодексі, але і законодавчо закріпити їх завдання, права, сферу дії. Зусилля органів влади, яким доручено виконувати функції контролю, не координуються і здійснюють вони його в основному в рамках свого відомства, що викликає роздробленість фінансової системи.
Я думаю, що ще одним важливим питанням є відсутність закону, що визначає можливості державного фінансового контролю у відношенні порушників фінансового законодавства. Адже без адміністративних, матеріально-фінансових заходів впливу на порушників фінансового законодавства, неможливо досягти високих результатів у виконанні поставлених перед органами контролю завдань.
Таким чином, вважаю, що сьогодні, коли вся бюджетна система України знаходиться в стадії становлення, питання реформування системи фінансового контролю, є одним з найбільш важливих.
Список літератури
 1. Бюджетний Кодекс Російської федерації. Повний збірник кодексів РФ. - М.: «Інформекспо», Воронеж, 2002.
 2. Податковий Кодекс Російської федерації. Ч.1. Повний збірник кодексів РФ. - М.: «Інформекспо», Воронеж, 2001.
 3. Збірник законів Російської федерації.
 4. Довідкова система «Консультант Плюс».
 5. Н.І. Химичева «Фінансове право» - М.: МАУП, 2000 рік.
 6. А.В. Бризгалін «Податки та фінансове право» - Москва 1997 рік.
 7. І.Г. Русакова «Податки та оподаткування»: фінанси «Юніті» 1998 рік.
 8. Сорокін «Про розрахунок податку на майно»: Бухгалтерське додаток до «Економіка і життя»; 1998 № 11.
 9. Т.Ф. Юткіна «Податки та оподаткування»: Инфра - М., 1998 рік.
 10. . "Гроші та кредит", № 6 / 1996, А. Ю. Симановський, стаття "Державний борг: тягар цивілізації"
 11. . "Ринок цінних паперів", № 12/1995, Олексій Грабаров, стаття "Нові інструменти на ринку державного боргу"
 12. . "Фінанси", № 7 / 1995, Г. П. Рибалко, стаття "Про зовнішні запозичення Росії"
 13. Страхова справа. Підручник під редакцією професора Рейтмана Л. І. М., 2002 р.
 14. Страховий портфель. Рубіна Ю. Б., Солдаткін В. І. - М.: "Сомінтек", 1994 р.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
137кб. | скачати


Схожі роботи:
Фінансове планування і фінансовий контроль на підприємстві
Фінансовий контроль 5
Фінансовий контроль 2 Фінансовий контроль
Фінансовий контроль 2 Фінансовий контроль
Фінансовий контроль 2 Фінансовий контроль:
Фінансовий контроль 13
Фінансовий контроль 3
Фінансовий контроль 11
Фінансовий контроль 6
© Усі права захищені
написати до нас