Фінансовий аналіз діяльності торгового підприємства з метою підвищення ефективності управління

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з освіти

Чоу ВПО «Інститут бізнесу, інформаційних технологій

і фінансів »

Кафедра економіки та управління

Спеціальність 080105 «Фінанси та кредит»

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему

Фінансовий аналіз діяльності торгового підприємства з метою підвищення ефективності управління його оборотними активами (на прикладі ТОВ «Трейд», м. Іваново)

Виконав: студент VI курсу ЗФО

Соловйова М.В.

Іваново - 2010 р.

Завдання по дипломній роботі студенту

1. Тема роботи: Фінансовий аналіз діяльності торгового підприємства з метою підвищення ефективності управління його оборотними активами (на прикладі ТОВ «Трейд», м. Іваново).

2. Термін здачі студентом закінченої роботи "___"_________ 200__ р.

3. Вихідні дані до роботи: бухгалтерський баланс, звіти про продажі.

4. Перелік підлягають розробці питань: опис специфіки роботи підприємства торгівлі, аналіз стратегії підприємства, вивчення організаційної структури, аналіз фінансових показників діяльності підприємства торгівлі, аналіз структури та джерел фінансування оборотного капіталу підприємства торгівлі, розробка рекомендацій з управління оборотним капіталом підприємства.

5. Дата видачі завдання "15" жовтня 2009р.

Руководітель__________________________ Завдання прийняв до ісполненію____________

Календарний план виконання дипломної роботи

N

п / п

Найменування етапів роботи

Термін виконання

Приміткипочаток

закінчення


1.

Отримання завдання на дипломну роботу

15.10.09

-

Виконано

2.

Складання плану дипломної роботи

15.10.09

-

Виконано

3.

Збір інформації

в літературних джерелах і

на підприємстві

25.10.09

15.12.09

Виконано

4.

Написання першого розділу дипломної роботи

15.12.09

15.01.09

Виконано

5.

Написання другого розділу дипломної роботи

15.01.09

15.03.09

Виконано

6.

Розробка рекомендацій та написання третього розділу дипломної роботи

15.03.09

25.04.09

Виконано

7.

Складання додатків і оформлення роботи

25.04.09

10.05.09

Виконано

8.

Підготовка ілюстративного матеріалу

01.05.09

10.05.09

Виконано

9.

Здача дипломної роботи на рецензію та відгук

10.05.09

15.05.09

Виконано

10.

Здача дипломної роботи на кафедру

20.05.09

-

Виконано

Діпломнік____________ Керівник работи______________

Реферат

Об'єм 80 с., 3 рис., 17 табл., 15 джерело, 15 додатків

АНАЛІЗ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ФІНАНСИ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ

Об'єктом дослідження є аналіз рентабельності рекламного агентства і оцінка його конкурентоспроможності.

Метою дослідження є вивчення та аналіз фінансового результату, показників, що формують рентабельність організації, аналіз конкурентоспроможності, розробка рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Методи дослідження: економічний аналіз, методи та моделі фінансового аналізу, методи оцінки інвестиційного проекту.

У роботі дано аналіз фінансового результату, показників рентабельності, виконана оцінка конкурентоспроможності. У роботі виконана оцінка виробничого потенціалу підприємства, заходи з підвищення конкурентоспроможності організації включають в себе організацію інвестиційного проекту

Результати даного дослідження можуть бути використані організацією для підвищення рентабельності організації, а також при прийнятті управлінських рішень.

Зміст

ВСТУП

1. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Аналіз балансового прибутку і виявлення резервів її збільшення

1.2 Розрахунок показників рентабельності і прибутковості

1.3 Аналіз ліквідності балансу і платоспроможності

2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ТРЕЙД»

  1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Трейд»

2.2 Аналіз балансового прибутку і виявлення резервів її збільшення

2.3 Розрахунок показників рентабельності і прибутковості

2.4 Аналіз ліквідності балансу і платоспроможності

2.5 Аналіз структури активів

2.6 Аналіз фінансової стійкості підприємства

2.7 Аналіз показників ділової активності підприємства

3. ЗАХОДИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Ефективне управління дебіторською заборгованістю і запасами підприємства

3.2 Основні шляхи збільшення прибутку торговельного підприємства

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Введення

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва, ініціативи і т.д.

Торговельні підприємства, з одного боку, завершують виробництва, а з іншого боку, забезпечують задоволення значної частини особистих потреб населення в товарах і послугах. Істотна роль підприємства торгівлі у функціонуванні кредитно-фінансової системи: близько 90% всієї грошової готівки, що надходить в банки, складає виручка від продажу товарів і послуг.

Процес торгівлі, тобто процес купівлі-продажу товарів, є функцією торгового підприємства (як оптового, так і роздрібного), яке здійснює свою діяльність на основі комерційного розрахунку. Торговельне підприємство має самостійний баланс, володіє основними і оборотними засобами і здійснює закінчений торговельний процес, починаючи з закупівлі товарів від постачальників і закінчуючи їх продажем.

Основне завдання торгового підприємства - закупівля і продаж товарів з метою задоволення потреби населення, при мінімальному рівні витрат обігу та отримання досить високого рівня прибутку.

Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється економічному аналізу діяльності суб'єктів господарювання. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників. У зв'язку з цим дипломна робота є актуальною.

Формування ринкової економіки обумовлює розвиток аналізу в першу чергу на мікрорівні - на рівні окремих підприємств і їх внутрішніх структурних підрозділів, оскільки ці низові ланки складають основу ринкової економіки. Але це не виключає, а скоріше передбачає необхідність можливого переходу аналізу на макрорівні не "зверху вниз", як складалися при командно-адміністративної системи з її яскраво вираженим центризмом, а "знизу нагору".

Платоспроможність та фінансова стійкість є найважливішими характеристиками фінансово-економічної діяльності підприємств в умовах ринкової економіки. Якщо підприємство фінансово стійке, платоспроможне, воно має перевагу перед іншими підприємствами того ж профілю в залученні інвестицій, в отриманні кредитів, у виборі постачальників і в підборі кваліфікованих кадрів. Нарешті, воно не вступає в конфлікт з державою і суспільством, тому що виплачує своєчасно платить податки в бюджет, внески до соціальних фондів, заробітну плату - робітникам і службовцям і т.д.

Чим вище стійкість підприємства, тим воно більше незалежно від несподіваної зміни ринкової кон'юнктури і, отже, тим менше ризик опинитися на краю банкрутства.

Метою дипломної роботи є - аналіз фінансової діяльності торговельного підприємства та розробка заходів з управління оборотними активами.

У дипломній роботі поставлені і вирішені наступні завдання:

 • аналіз балансового прибутку і виявлення резервів її збільшення

 • аналіз показників рентабельності і прибутковості

 • аналіз ліквідності балансу і платоспроможності

 • аналіз структури активів

 • аналіз фінансової стійкості підприємства

 • аналіз показників ділової активності підприємства.

 • розробка заходів щодо ефективності управління оборотними активами.

Для виконання дипломної роботи були використані праці вітчизняних авторів: академіка О.В. Єфімова, професора економічних наук Г.В. Савицької, проф. В.В. Ковальова, проф. А.Д. Шеремета.

 1. Аналіз фінансової діяльності підприємства

1.1 Аналіз балансового прибутку і виявлення резервів її збільшення

Фінансовий р езультат - г оловний до Рітер про ценко діяч ности д ля б ольшінства п редприятия. Однак т ак ж е, до ак множественно и мети і з Адачі підприємства, існують і різні методики визначення фінансових р езультатов. До ромі того, тут слід в спомніть про р азлічних і нтересах п артнерскіх р РУПП п ред п ріятія. У з вязи з е. тім аналіз ф інансових р езультатов представл яет з обойми е два л і не ключову п роблено АФХД.

Фінансові результати діяльності підприємства х арактерізуются сум ої отриманої п рібилі і у рівним рент абельності.

Прибуток - е. то ч асть год справжнього дох ода, який н Безпосередньо підлогу учают суб'єкти господарювання п ісля р еалізаціі продукції. Т ільки п ісля п родажі п родукції чистий д оход п ринимает ф Орму п рібилі. Кількісно про о на представляє з обойми різниця м їжак ду ч справжньою в иручкой (після сплати н алога н а д одавання з АРТІСТЬ, акцизного нал ога і д ІНШІ про тчісленій та з виручки в б юджетние і в небюджетні ф онди) і повн ой з ебестоімостью р еалізованной прод укціі.

Основними з Адачі а наліз ф інансових р езультатов д е ності є:

- Систематичний до онтроль із а иполненіем п ланів реалізац ії продукції та п олучение п рібилі;

- Визначення у Ліянь до ак про б'ектівних, т ак і з уб'ектівних ф акторів н а фінансові р езультати;

- Оцінка динаміки показників прибутку і рентабельності за аналізований період;

- Вивчення джерел і структури балансового прибутку;

- Виявлення резервів підвищення балансового прибутку підприємства та чистого прибутку, що витрачається на виплату дивідендів;

- Оцінка роботи підприємства по використанню можливостей збільшення прибутку та рентабельності;

- Розробка м еропріятій п о і Використання в иявленних рез ервов.

П редставленіе про б е Ффективность р обота підприємства д ает ф інансовая про тчетность. Е то з овокупность визначено их форм про тчетності, з надісланих на про Снові д анних бухгалтерського (фінансового) у подружжя. Ф інансовая звітність п озволяет оцінити і жно з остояніе, фінансову стійкість, платоспроможність ф Ірми і д ругіе результати, н еобходімие д ля обгрунтування м ногіх р ешеній. [4; 11]

Всі п редприятия н езавісімо о т ф ОРЗ з обственного надають «Баланс підприємства» (форма № 1), «Про тчет про фінансових р езультатах і і х використанні » (Форма № 2), «Довідку до про тчету про ф інансових результати та і х використанні »,« Програми ение до б алансу підприємства »(форма № 5).

«Баланс п редприятия» з здобуде і отримати інформацію, п озволяющую про цінувати майнове і ф інансовое з остояніе фірми. За бал ансу визначають до онечний ф інансовий р езультат д еятельность фі рми (Прибуток і чи збиток). Д анние б аланса з лужат б Азою д ля про ператівного фінансового п ланірованія. Про ні і Використовуйте д ля до онтроль над д ДОРОЗІ грошових п Оток.

«Звіт про ф інансових р езультатах і і х використанні » містить інформацію про п рібилі, п олучение о т виробничої, і Інвестиційні та фінансової діяльності. Про н д ополняет свед ення, що містяться в б алансе. У з очетаніі з б алансом «Звіт про фінансових р езультатах і їх і спользование »п озволяет р ассчітать і п роаналізіровать п оказателі рентабельності ф Ірми. [4; 23]

Мета ф інансового аналізу - це про ценко п рошло діяльно ості і положення п редприятия н а д анний м омент, а т акже про ценко б удущего потенціалу підприємства.

Фінансові р езультати д еятельность п редприятия оцінюються за допомогою абсолютних і про тносітельних п оказателей. До абсолютним про тносітся п рібиль (збиток) о т р еалізаціі п родукції (робіт, послуг), п рібиль (збиток) від п рочей р еалізаціі, д оходи і р Витрата о т позареалізаційних про Пераціму, балансова (Валова) прибуток, ч щира прибуток.

Виручка о т р еалізаціі (валовий д оход) п редставляет з обойми загальний фінансовий р езультат о т р еалізаціі п родукції (робіт, послуг). Про на включає в з ебя д оходи о т р еалізаціі г отовить продукції, напівфабрикатів з обственного виробництва, р обота і ум уг, покупних виробів (придбаних д ля до омплектаціі), будівельних, науково-дослідних р обота і т. п.

Різниця між в иручкой о т р еалізаціі п родукції (робіт, у слуг), виключаючи н алогі н а д одавання з АРТІСТЬ, а кцізи, і витрата ми н а виробництво р еалізованной п родукції (робіт, послуг) н азивается валовим прибутком о т р еалізаціі.

Загальний ф інансовий р езультат (прибуток, у Надлишок) н а звітну дату називають б алансовой п рібилью. Е го п олучают п утем розрахунку про бщей з умми всіх п рібилей і в сіх у Битків от про переважно спеціалізуються і неосновної д еятельность підприємства. [5; 15]

Б алансовая п рібиль із а ичетом н алогов (обов'язкових платежів) н азивается чистої п рібилью. Д анная з труктура п рібилі п ред з ний на

Рис.1. Структура фінансового результату

Прибуток і р ентабельность я вляются в ажнимі показат ялинами ефективності п роізводства. П рібиль - е. те, з одн ою з торону, основний і сточнік ф Онда п редприятия, а з д Вказати - і сточнік доходів р осударственного і м естного б юджетов. У ажно п ри е. тому враховувати н е т ільки р азмери і п рірост п рібилі, н о і у ровень рентабельності, тобто з нать, з колько п рібилі п олучено н а кожен р убль производственн их ф ондов. [4; 25]

Нижче п редставлена ​​з Хема ф ормірованія і а наліз показат ялин і факторів п рібилі (рис.2).

Рис.2. Модель формування чистого прибутку комерційних організацій у Росії

У п роцессе а наліз х озяйственной д еятельность використовую ться наступні п оказателі п рібилі: б алансовая п рібиль, п рібиль о т реалізації п родукції, р обота і у слуг, п рібиль о т п рочей р еалізаціі, фінансові р езультати о т внереалізаціо нних про Пераціму, оподатковуваний п рібиль, ч щира п рібиль.

Б алансовая п рібиль включає в з ебя ф інансовие результат и о т р еалізаціі п родукції, р обота і у слуг, о т п рочей р еалізаціі, д оходи і р Витрата о т в нереалізаціонних операцій.

Оподатковуваний прибуток - е. то р азность м ежду б алан з ової п рібилью і сумою п рібилі, про благаю н алогом н а дохід (За ц енним б Умазі та о т д Олев участі в з овместних п редприятия), а т акже з уммою л ьгот п о н алогу н а п рібиль в спо вiдповiдно до н алоговим з аконодательством, до я ий періодич Ески змінюється.

Чистий п рібиль - е. то та п рібиль, до я ий про стає у роз оряженіі підприємства п ісля у плати в сіх н алогов, економічний ескіх з анкцій і про тчісленій у благодійні ф онди.

Необхідно п роаналізіровать з остав б алансовой п рібилі, е е з труктура, динаміку і в иполненіе п лану із а про тчетний г од.

Величина б алансовой, н алогооблагаемой і чистої п рібилі з ависит від м Численні ф акторів. До ромі т ого, з ледует і міть в в йду, ч то р азмер п рібилі в о м ногом з ависит і о т у парному п олітікі, застосовуваної н а а налізіруемом п редприятия. [7; 46]

Аналіз в Аловов п рібилі н ачінают з і сследованія е е динаміки, як п о о бщей сумі, т ак і в р азмере складових е е елементів. Е то т ак н азиваемий горизонтальний (часовий) а наліз. У е. тому випадку до аждая п озіціі звітності з нюються з а налогічним показником б азово п еріода. З отім проводять вертикальний (Структурний) а наліз, до я ий в иявляет структурні та зменением в склад е в Аловов п рібилі і в Ліянь до аждой п озіціі звітності н а результат у цілому.

Горизонтальний а наліз. При загальній про ценко д інамікі балансової п рібилі з прирівнюють е е суму, отриману в про тчетном п еріоде, з б алансовой п рібилью із а відповідний базовий п еріод і н аходят а бсолютное відхилення:

П б = П б1-П б0.

Потім про ії про тносітельное про тклоненіе. Е то м огут б ить ті мпи зростання:

J б = П б1 / П б0 * 100%.

Д Вказати в Аріант - т емпи приросту:

I б = ((П б1-П б0) / П б0) * 100% або I б = (П б1 / П б0 -1) 100%.

У п ріведенних ф ормулах: П б - а бсолютное про тклоненіе постановляє балансового прибутку, т ис. р уб.; П б1, П б0 - б алансовая п рібиль із а звітний і з о б азів періоди з оответственно, т ис. р уб.; J б - тим пи р осту б алансовой п рібилі,%; I б - Т емпи п ріроста балансового прибутку,%.

Порівняння т емпов і зменением т акіх з залишають елементів балансової п рібилі, до ак п рібиль о т р еалізаціі продукції, п рібиль від фінансово-господарської д еятельность представляється вельми в ажним. Про але дозволяє визначити ф актори, котрі допомагали більше і чи менше в Ліянь на кінцевий ф інансовий результат - б алансовую п рібиль

Вертикальний аналіз п нення н а про снів про ценко в Ліянь показників, які в лягає у адитивну зміню балансової п рібилі. Модель має наступний вигляд:

де TR год, - чиста в иручка о т р еалізаціі п родукції (за м Інус податку на д одавання з АРТІСТЬ, акцизів і а налогічних обов'язкових платежів), тис. руб.; СППТ - з Атрато н а п роізводства п родук ції, пов'язані до р еалізованной п родукції (вартість п роізводства проданих то варів), тис. руб.; C до - до оммерческіе витрати, тис. руб.; С у - управлінські р Витрата, тис. руб.

Позитивним п роцессе я вляєтся р еалізація не використовуваних про сновним з редством. У е. тому випадку п редприятия п олучают додаткове джерело ф інансірованія і з ніжает з умму податку на майно. Негативним процесом з читається п родажа необхідних підприємству активів. У е. тому з лучае з ніжается виробничий п отенціал.

Подальший а наліз в ключает в з ебя д етальное розгляд з ледующіх п оказателей:

- Доходів і витрат о т в нереалізаціонних про Пераціму; дохід ів, отриманих о т д Олев у частини в д ІНШІ п редприятия;

- Д оходов о т з дачі і важливіших конкурентних переваг у оренду; з умм отриманих і у сплачуваних ш трафив, п єни і н еустоек і д ІНШІ економічних з анкцій, відсотків від коштів, розміщених н а депозитних з четах в б анках; до Урсова р азніц по в алютним з четам і п о о Пераціму в і ностранной в алюте;

- П рібилей і у Битків п рошло л ет, в иявленних в про тчетном г оду; збитків від з тіхійних б едствій, п витер о т з писання прострочених боргів і д ебіторской заборгованості;

- П рочіх д оходов, р Витрата і п Отеро, про тносімих на с чет п рібилей і збитків.

Факторний а наліз прибутку від р еалізаціі. Н аиболее важливі ф актори, про т до я их з ависит прибуток від реалізації п родукції в цілому постановляє п редприятия:

- Про б'ем р еалізаціі п родукції ( , Де i = 1,2, ..., n - товарні п озіціі). У величену обсягу п родаж р ентабельной продукції п ріводіт до п ропорціональному у величену прибутку;

- З труктура р еалізаціі т оварной п родукції (співвідношення доля ьних ваг р азлічних т оваріо в в иручке від р еалізаціі). Е сли повели чітся д оля більш рентабельних в идов п родукції в про бщем обсязі е е реалізації, т про сума п рібилі в озрастет, і н аоборот;

- З ебестоімость п роізводства і р еалізаціі продукції ( ). З ебесто імость п родукції і п рібиль н аходятся в про братніх пропорційної залежності;

- Средньореалізаціоних ц єни (р i). І Редагування і х рівня прямо в ліяет н а суму п рібилі: п ри у величену у рівня ц ен з умма п ри б илі в озрастает, і навпаки.

Резерви збільшення суми прибутку визначаються за кожним видом товарної продукції. Основними їх джерелами є збільшення обсягу реалізації продукції, зниження її собівартості, підвищення якості товарної продукції, реалізація її на більш вигідних ринках збуту і т.д. (Рис. 3).

Рис.3. Блок-схема джерел резервів збільшення прибутку від реалізації продукції

1.2 Аналіз показників рентабельності і прибутковості

Показники рентабельності характеризують фінансові результати та ефективність діяльності підприємства.

Основні показники можна об'єднати в такі групи:

 1. рентабельність капіталу;

 2. рентабельність продукції;

 3. показники, розраховані на основі потоків готівкових грошових коштів.

Перша група показників рентабельності формується як відношення прибутку до різних показників авансованих коштів, з яких найбільш важливими є: всі активи підприємства; інвестиційний капітал (власні кошти + довгострокові зобов'язання); акціонерний (власний) капітал. Дані показники специфічні тим, що відповідають інтересам всіх учасників бізнесу підприємства.

Друга група показників формується на основі розрахунку рівнів рентабельності за показниками прибутку, відображаються у звітності підприємств.

Третя група показників рентабельності формується аналогічно першої та другої груп, однак замість прибутку в розрахунку приймається чистий приплив грошових коштів.

Відомі 2 підходи до розрахунку показників рентабельності: витратний і ресурсний.

Витратний використовується для розрахунку показників рентабельності продукції: виробленої, реалізованої, одиниці окремих видів або груп продукції, послуг, робіт, товарів. Ці показники розраховуються як відношення прибутку і відповідних витрат.

Показники рентабельності, розраховані за даним методом, характеризують ефективність використання коштів, спожитих у процесі виробництва або здійснення інших видів діяльності.

Усі показники рентабельності виражаються в коефіцієнтах або відсотках і відображають частку прибутку з кожної грошової одиниці витрат.

Сутність ресурсного підходу до розрахунку показників рентабельності полягає в тому, що в чисельнику використовуються показники балансового, чистого чи прибутку від реалізації, а в знаменнику ресурси, у якості яких найбільш часто використовуються показники капіталу.

У процесі аналізу рентабельності дається оцінка виконання прийнятих параметрів (плану, прогнозу, ін варіантів), вивчається динаміка показників, фактори зміни їх рівня, здійснюється порівняльний багатоваріантний аналіз, визначаються резерви зростання рентабельності.

Рентабельність виробничої діяльності (окупність витрат) - відношення валового рп) або чистого прибутку (ПП) до суми витрат по реалізованій продукції рп):

, Або ;

Вона показує, скільки підприємство має прибутку з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції. Може розраховуватися в цілому по підприємству, окремим його підрозділам і видам продукції.

Рентабельність інвестицій - показник, який застосовується для оцінки ефективності використання всього довгострокового капіталу підприємства:

СК - власний капітал,

ДО - довгострокові зобов'язання.

Рентабельність продажів (обороту) - відношення прибутку від реалізації продукції, робіт і послуг або чистого прибутку до суми отриманої виручки (В):

, Або

Характеризує ефективність підприємницької діяльності: скільки прибутку має підприємство з рубля продажів.

Фондорентабельность - відношення балансового прибутку до середньорічної вартості необоротних активів:

Показує ефективність використання основних засобів та інших необоротних активів.

Рентабельність (прибутковість) капіталу - відношення балансового (валового, чистого) прибутку до середньорічної вартості всього інвестованого капіталу (KL) або окремих його складових: власного (акціонерного), позикового, перманентного, основного, оборотного, виробничого капіталу і т.д.

; ;

У процесі аналізу варто вивчити динаміку пересісленних показників рентабельності, виконання плану по їх рівні і провести міжгосподарські порівняння з підприємствами-конкурентами.

Рентабельність власного капіталу дозволяє визначити ефективність використання інвестованого власниками капіталу і порівняти з можливим отриманням прибутку від вкладення цих коштів в інші цінні папери. Обчислюється як відношення чистого прибутку до середньорічної вартості власного капіталу:

Цей показник характеризує, сколков прибутку отримано з кожної одиниці вкладених власниками коштів.

У процесі аналізу рентабельності власного капіталу можуть використовуватися жорстко детерміновані факторні моделі, що дозволяють ідентифікувати і дати порівняльну характеристику основних факторів, що вплинули на зміну рентабельності власного капіталу.

Рентабельність власного капіталу залежить від 3-х факторів: рентабельності продажів, оборотності сукупних активів і структури капіталу організації.

У ході аналізу рентабельності власного капіталу пропонується використовувати й інші факторні моделі:

Модель показує, що на рентабельність власного капіталу впливають: рентабельність продажів, оборотність позикового капіталу і коефіцієнт фінансової заборгованості (плече фінансового важеля), тобто за інших рівних умовах віддача власного капіталу підвищується при збільшенні рентабельності продажів продукції, що незаперечно, а також, при збільшенні позикових засобів у складі сукупного капіталу.

Для оцінки впливу факторів на зміну рентабельності позикового капіталу пропонується слудующая модель:

Рентабельність позикового капіталу пропонується виразити як трехфакторную модель:

де

x - рентабельність продажів, розрахована по чистому прибутку,%,

y - оборотність активів, обороти,

z - коефіцієнт фінансової залежності організації, коеф.

Запропоновані факторні моделі аналізу та оцінки використання власного і позикового капіталу дозволяють зробити обгрунтований висновок про те, що подальший пошук нових показників аналізу пасивного капіталу необхідний, а можливості невичерпні.

Факторний аналіз рентабельності продажів. Детермінована факторна модель цього показника, обчисленого в цілому по підприємству, має наступний вигляд:

Розрахунок впливу даних факторів проводиться способом ланцюгової підстановки.

Рівень рентабельності продажів окремих видів продукції залежить від середнього рівня ціни і собівартості виробу:

Аналогічно здійснюється факторний аналіз рентабельності сукупного капіталу. Балансова сума прибутку залежить від обсягу реалізованої продукції (VРП), її структури (УД i), собівартості i), середнього рівня цін i) та фінансових результатів від інших видів діяльності, не пов'язаних з реалізацією продукції та послуг (ВФР) .

Середньорічна сума основного та оборотного капіталу (KL) залежить від обсягу продажів і коефіцієнта оборотності капіталу об), який визначається відношенням виручки до середньорічної суми основного і оборотного капіталу. Чим швидше обертається капітал на підприємстві, тим менше його потрібно для забезпечення запланованого обсягу продажів. І навпаки, уповільнення оборотності капіталу потребує додаткового залучення коштів для забезпечення того ж обсягу виробництва і реалізації продукції.

Взаємозв'язок названих чинників з рівнем рентабельності капіталу можна представити у вигляді:

Розрахунок впливу факторів на зміну рівня рентабельності капіталу проводиться способом ланцюгової підстановки.

1.3 Аналіз ліквідності балансу і платоспроможності

Банкрутство починається з втрати платоспроможності підприємства. Банкрутом оголошується те підприємство, яке не здатне забезпечити вимоги кредиторів протягом трьох місяців з дня настання термінів їхнього виконання (згідно закону про банкрутство). У підприємства-банкрута боргові зобов'язання можуть досягти таких розмірів, що вони перевищують вартість його майна.

Фінансовий стан підприємства з позиції короткострокової перспективи оцінюється показниками ліквідності та платоспроможності, в найбільш загальному вигляді характеризують, чи може воно своєчасно і в повному обсязі провести розрахунки за короткостроковими зобов'язаннями перед контрагентами.

Під ліквідністю якого-небудь активу розуміють здатність його трансформуватися в грошові кошти, а ступінь ліквідності визначається тривалістю тимчасового періоду, протягом якого ця трансформація може бути здійснена. Чим коротший період, тим вища ліквідність даного виду активів. У такому розумінні будь-які активи, які можна перетворити на гроші, є ліквідними.

Говорячи про ліквідність підприємства, мають на увазі наявність у нього оборотних коштів у розмірі, теоретично достатньому для погашення короткострокових зобов'язань, хоча б і з порушенням строків погашення, передбачених контрактами.

Один з найважливіших критеріїв оцінки фінансового стану організації є її платоспроможність. У теорії та практиці застосування фінансового аналізу розрізняють довгострокову та поточну платоспроможність. Під довгостроковій платоспроможністю розуміється здатність організації розраховуватися за своїми зобов'язаннями в довгостроковій перспективі.

Здатність організації розраховуватися за своїми короткостроковими зобов'язаннями прийнято називати поточної платоспроможністю. Інакше кажучи, організація вважається платоспроможною, коли вона в змозі виконати свої короткострокові зобов'язання, використовуючи оборотні активи.

На поточну платоспроможність організації безпосередній вплив надає ліквідність її оборотних активів (можливість перетворювати їх у грошову форму або використовувати для зменшення зобов'язань). Оцінка складу та якості оборотних активів з точки зору їх ліквідності отримала назву аналізу ліквідності.

Ліквідність і платоспроможність можуть оцінюватися за допомогою ряду абсолютних і відносних показників. З абсолютних основним є показник, що характеризує величину власних оборотних коштів. Даний показник характеризує ту частину власного капіталу підприємства, яка є джерелом покриття поточних активів підприємства (тобто активів, що мають оборотність менш одного року) .. За інших рівних умовах зростання цього показника в динаміці розглядається як позитивна тенденція. Основним і постійним джерелом збільшення власних оборотних коштів є прибуток.

Показник власних оборотних коштів є абсолютним, тобто непристосованим для просторово-часових зіставлень; не існує і яких-небудь орієнтирів за його величиною або бажаності тієї чи іншої динаміки, хоча цілком резонно припустити, що зі зростанням обсягів виробництва величина власних оборотних коштів, як правило, зростає. Для того щоб мати можливість порівнювати ступінь ліквідності різновеликих підприємств, були розроблені відносні показники - коефіцієнти ліквідності.

Оборотні активи організації можуть бути ліквідними більшою чи меншою мірою, оскільки до їх складу входять різнорідні засоби, серед яких є як легко реалізовані, так трудно для погашення зовнішньої заборгованості.

Г.В. Савицька пропонує таку угруповання активів і пасивів балансу:

А1 - абсолютно ліквідні активи - це готівка і короткострокові фінансові вкладення.

А2 - швидко реалізовані активи - готова продукція, товари відвантажені, дебіторська заборгованість.

А3 - повільно реалізовані активи - виробничі запаси, незавершене виробництво, дебіторська заборгованість (платежі по якій відбудуться не менш, ніж через рік).

А4 - важко реалізовані активи - основні засоби, нематеріальні активи, довгострокові фінансові вкладення, незавершене будівництво.

А5 - неліквідні - безнадійна дебіторська заборгованість, залежані і неходові запаси, витрати майбутніх періодів.

П1 - найбільш термінові зобов'язання - кредиторська заборгованість, кредити банку (терміни повернення яких настали).

П2 - середньострокові зобов'язання (те ж, але з більш пізніми термінами).

П3 - довгострокові кредити банку і позики.

П4 - власний капітал, який постійно перебуває в розпорядженні підприємства.

П5 - доходи майбутніх періодів.

Баланс абсолютно ліквідний, якщо:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності:

Кабс.л. = __ А1__

П1 + П2

Показує, яку частину короткострокових обязательст підприємство може покрити за рахунок найбільш ліквідних активів.

Коефіцієнт швидкої ліквідності (проміжний коефіцієнт ліквідності):

Кбистр.л. = А1 + А2

П1 + П2

Показує здатність підприємства покрити короткострокові зобов'язання за рахунок ліквідних активів.

Коефіцієнт поточної ліквідності:

Ктек.л. = А1 + А2 + А3

П1 + П2

Характеризує загальну забезпеченість підприємства оборотними коштами.

Згідно О.В. Ефімової, статті оборотних активів в залежності від ступеня їх ліквідності діляться на 3 групи:

1) ліквідні кошти, що знаходяться в негайній готовності до реалізації (грошові кошти, високоліквідні цінні папери);

2) ліквідні кошти, що знаходяться в розпорядженні організації (зобов'язання покупців, запаси ТМЦ);

3) неліквідні засоби (вимоги до дебіторів з тривалим терміном освіти, сумнівна дебіторська заборгованість, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів).

Пропорції, в яких ці ​​групи знаходяться по відношенню один до одного, визначаються: характером і сферою діяльності організації; швидкістю обороту коштів організації; співвідношенням оборотних і необоротних активів; сумою і терміновістю зобов'язань, на кпокритіе яких призначені статті активу; ступенем ліквідності оборотних активів.

Можна виділити коефіцієнти, що характеризують діяльність організації, і коефіцієнти, які застосовуються для аналізу ліквідності організації.

З урахуванням цього в процесі аналізу доцільно використовувати поняття поточної, операційної та термінової ліквідності.

Поточна ліквідність характеризується відповідністю суми оборотних активів, щодо яких є впевненість в тому, що вони реально можуть слугувати для покриття короткострокових зобов'язань, величині короткострокових зобов'язань.

Поняття операційної ліквідності доцільно використовувати для характеристики відповідності груп активів і пасивів по термінах оборотності в умовах нормального функціонування організації (тобто без термінового продажу активів).

Поняття термінової ліквідності може використовуватися при оцінці здатності організації до погашення зобов'язань у разі дійсної ліквідації, коли активи продаються в терміновому порядку і, як правило, за зниженими цінами. При цьому кредитори розглядають ліквідацію як перспективу погашення організацією боргових зобов'язань.

У фінансовому аналізі використовують систему показників ліквідності. Розглянемо найважливіші з них.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (коефіцієнт терміновості) обчислюється як відношення грошових коштів і бистрореалізуемих цінних паперів (розділ II активу балансу) до короткострокової заборгованості (розділ V пасиву балансу). Крім того, для розрахунку сума короткострокових зобов'язань до підсумку розділу V пасиву балансу повинні бути додані статті довгострокових зобов'язань у тій їхній частині, що підлягає погашенню в наступні 12 місяців.

До абс.л. = Ден. кошти + бистрореалізуемих цін. Папери

Короткострокові зобов'язання

Коефіцієнт терміновості показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена на дату складання балансу або іншу конкретну дату.

Відзначимо, що орієнтовно вважаються нормативними (припустимими) значення вказаного коефіцієнта, що знаходяться в інтервалі 0,2-0,3.

Уточнений (проміжний) коефіцієнт ліквідності визначається як відношення грошових коштів, високоліквідних цінних паперів і дебіторської заборгованості (розділ II активу балансу) до короткострокових зобов'язань.

БыстрореализуемыеДебиторская

До уточню. = Ден кошти + цінні папери + заборгованість

Короткострокові зобов'язання

Уточнений коефіцієнт ліквідності, скоригований з урахуванням авансів виданих та отриманих:

Швидко реалізованих Дебіторська Аванси

До уточню. (Скор.) = Ден кошти + цінні папери + заделженность - видані

Короткострокові зобов'язання - Аванси отримані

Цей показник характеризує ту частину поточних зобов'язань, яка може бути погашена не тільки за рахунок грошових коштів, але і за рахунок очікуваних надходжень за отгрушенную продукцію, виконані роботи або надані послуги. Рекомендоване значення даного показника 0,8-1.

 1. Аналіз фінансової діяльності торговельного підприємства на прикладі ТОВ «Трейд»

2.1 Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Трейд»

З моменту свого заснування фірма «Трейд» спеціалізується на оптовій торгівлі різними видами продукції. В даний час фірма займає міцні позиції, як на Іванівському ринку, так і на ринках інших регіонів. Географія діяльності обширна вона охоплює Центральну Росію і країни СНД. Постачальники - московські і ярославські фірми (позначається близькість розташування), поодинокі випадки отримання продукції з Білорусії. Напряму працюємо з ВАТ «Івхімпром» (з наданого давальницької сировини - діоксиду кремнію - «Івхімпром» виробляє сорбент марки БМ-500, розроблений головним технологом підприємства та впровадженим ним же. Сорбенти використовується для очищення масел на олійно-жирових комбінатів. Після отримання сорбенту з «Івхімпрома », ТОВ« Трейд »продає його, (див. дод. 11 і 12). Рекламою сорбенту БМ-500 також займається гл.технолог. Налагоджено постачання сорбенту в Україні, укладено договір на поставку в Казахстан.

Крохмаль, поліестер, синтепон, шерсть (нитка), сорбент, цукровий пісок - основні види товарів, якими займається фірма. Не так давно стали поставляти добрива для радгоспу «Тепличний». Почали виготовлення алюмінієвих вікон - у процесі становлення та напрацювання. Географія покупців всіх товарів обширна (див. список).

Торгівля волокном і синтепоном в основному здійснюється з підприємцями м. Іваново і області (Шуйський ХБК, «ШуйсьКі ситці», «Інторгсервіс», «Тесма»).

За своєю виробничій структурі ТОВ «Трейд» самостійна комерційна структура без вищих структур. Також у підпорядкуванні фірми немає ніяких утворень.

Що стосується організаційної схеми управління фірмою у зв'язку з тим, що основний вид діяльності - оптова торгівля, основний кадровий склад підприємства - менеджери, кожний з яких займається своїм товаром - знаходить постачальника, знаходить покупця, укладає договори на постачання і продаж і відповідає за своєчасність оплати за проданий товар. Основним джерелом інформації є для менеджерів Інтернет, на сайтах якого вони розміщують свою інформацію і знаходять покупців.

Крім того, на підприємстві є бухгалтер, який займається фінансовою діяльністю підприємства.

Структура управління фірмою: про переважно спеціалізуються керівник підприємства - генеральний директор, який відповідає за всю діяльність підприємства.

Структурних підрозділів та дочірніх підприємств немає.

Головним нормативний документ, на основі якого здійснюється діяльність фірми, є статут, в якому викладені основні положення, на підставі яких організація здійснює свою діяльність.

Статутний капітал підприємства:

Статутний капітал товариства складається з номінальної вартості частки його учасників і дорівнює 10.000 рублів. Розмір частки учасників у статутному капіталі товариства визначається у відсотках. Відомості про розмір і номінальної вартості частки учасників наведені в табл.1:

Таблиця 1 - Відомості про розмір і номінальної вартості частки учасників.

п / п

П.І.Б.

Розмір частки учасника

Номінальна вартість

1

2

Осадча Лариса Михайлівна

Лук'янов Володимир Юрійович

50% статутного капіталу

50% статутного капіталу

5000 рублів

5000 рублів

Відповідно Осадча Лариса Михайлівна-генеральний директор, а Лук'янов Володимир Юрійович - директор.

Також важливим вважається підкреслити, як здійснюється облік, звітність та формування основних фондів товариства.

Прибуток (дохід), що залишається у суспільства після сплати податків, інших платежів і зборів до бюджету і позабюджетні фонди, надходить у повне її розпорядження і використовується товариством самостійно.

Для забезпечення зобов'язань товариства, його виробничого і соціального розвитку за рахунок прибутку (доходу), що залишається після сплати податків, платежів і зборів, та інших надходжень утворюються відповідні цільові фонди.

У суспільстві створюється резервний фонд у розмірі не менше 15 відсотків статутного капіталу товариства.

Резервний фонд товариства формується шляхом обов'язкових щорічних відрахувань.

Резервний фонд товариства призначений для покриття його збитків.

Товариство зобов'язане вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

Облікова політика, організація документообігу в суспільстві, в його філіях і представництвах встановлюється наказом генерального директора.

Фінансовий рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня.

На фірмі періодично здійснюється зовнішній аудит:

Для перевірки і підтвердження правильності річних звітів та бухгалтерських балансів товариства, а також для перевірки стану поточних справ товариства воно має право за рішенням загальних зборів учасників залучати професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з товариством, особою, що здійснює функції одноосібного виконавчого органу товариства, і учасниками товариства .

Залучення аудитора для перевірки і підтвердження правильності річних звітів та бухгалтерських балансів товариства обов'язково у випадках, передбачених законами та іншими правовими актами Російської Федерації.

На вимогу будь-якого учасника товариства аудиторська перевірка може бути проведена вибраним ним професійним аудитором, який повинен відповідати вимогам, встановленим Федеральним законом «Про товариства з обмеженою відповідальністю». У разі проведення такої перевірки оплата послуг аудитора здійснюється за рахунок учасника товариства, на вимогу якого вона проводиться. Витрати учасника товариства на оплату послуг аудитора можуть бути йому відшкодовані за рішенням загальних зборів учасників товариства за рахунок коштів товариства.

На підставі всього вищесказаного можна зробити висновок про те, що дана фірма має великі ділові зв'язки з різними підприємствами багатьох регіонів Росії та країн СНД. Для розвитку і зміцнення таких взаємодій необхідно мати добру ділову репутацію. Що досягається шляхом правильного і раціонального використання наявних ресурсів. Оптимізація діяльності фірми може здійснюватися різними шляхами, але найбільш ефективним буде аналіз фінансової діяльності.

2.2 Аналіз балансового прибутку і виявлення резервів її збільшення

Всі дані для розрахунку взяті з «Звіту про прибутки і збитків» форма № 2 (додаток 14).

Таблиця 2 - Аналіз складу, динаміки балансового прибутку за звітний рік

Склад балансового прибутку

Минулий рік

Звітний рік


сума, руб.

структура,%

сума, руб

структура,%

Балансова прибуток

4

100

6

100

Прибуток від реалізації продукції

-138

-3450

-175

-2916,67

Прибуток від іншої реалізації


-

-

-

-

Операційні фінансові результати

-28

-700

-31

-516,67

Позареалізаційні фінансові результати


170

-4250

212

3533,33

З таблиці видно, що у звітному році балансовий прибуток склала 6т.р., що на 2т.р. більше в порівнянні з минулим роком (прибуток склав 4т.р.). У минулому році спостерігався збиток від реалізації продукції (-138т.р.), однак у звітному році результати набагато гірше -175т.р. збитку.

Що стосується операційних фінансових результатів, то у звітному році сальдо негативне і на 3т.р. більше, ніж у минулому (-31т.р.).

Позареалізаційні фінансові результати мають позитивне значення і в звітному році сальдо на 42т.р. вище, ніж у минулому (212т.р.).

Аналізуючи дані за минулий рік, можна сказати, що найбільшу питому вагу в загальній сумі балансового збитку займає збиток від реалізації продукції; у звітному році також від реалізації продукції.

Таблиця 3 - Горизонтальний і вертикальний аналіз фінансових результатів

Показники

За звітний період

Балансова прибуток

За аналогічний період минулого року

Балансова прибуток

Ставлення до бази

1. Виручка від продажу продукції, робіт, послуг (нетто)

24270


194302. Повна собівартість проданих продукції, робіт, послуг (включає в себе управлінські та комерційні витрати)

24052


192573. Прибуток / збиток від продажу

-175

-2916,67

-138

-3450

127

4. Сальдо операційних доходів і витрат

-31

-516,67

-28

-700

110,7

5. Сальдо позареалізаційних доходів і витрат

212

3533,33

170

4250

124,7

6. Балансовий прибуток (до оподаткування)

6

100

4

100

150

7. Податок на прибуток

5

83,33

3

75

166,7

8. Прибуток / збиток від звичайної діяльності

1

16,67

1

25

100

Аналізуючи отримані дані, можна сказати, що виручка від продажів у звітному році збільшилася на 4840т.р. в порівнянні з минулим роком і склала 24270т.р.

Повна собівартість проданої продукції (робіт, послуг) також збільшилася (на 4795т.р.) І склала в звітному році 24052т.р.

Негативне сальдо операційних доходів і витрат (збитку) у звітному році склало -31т.р., що в 1,1 рази більше, ніж у минулому.

Сальдо від позареалізаційних доходів і витрат збільшилася на 42т.р. і склало 212т.р.

Балансова прибуток від звичайної діяльності не змінилася. У звітному році вона склала 1т.р., що відповідає балансового прибутку за аналогічний період минулого року.

Таблиця 4 - Вихідні дані для факторного аналізу

Показники, УРАХУВАННЯМ

За звітний період

За аналогічний період минулого року

1. Виручка (нетто) від продажу продукції, робіт, послуг (У ПР)

24270

19430

2. Собівартість проданих продукції, робіт, послуг (Із ПР)

24052

19257

3. Комерційні витрати (КР)

393

311

4. Управлінські витрати (УР)

-

-

5. Прибуток (збиток) від продажу (П пр)

-175

-138

У ході факторного аналізу ми визначили вплив трьох факторів на прибуток від продажу продукції (робіт, послуг). Управлінські витрати в аналізі не враховуються, тому що вони відсутні.

Позитивний вплив на зміну прибутку від продажів надала лише виручка. У результаті збільшення виручки прибуток від продажів підвищилася на 4840т.р. Інші фактори справили негативний вплив на прибуток від продажів.

Собівартість проданої продукції (робіт, послуг) збільшився, в результаті чого прибуток від продажів знизився на 4795т.р.

У результаті збільшення комерційних витрат прибуток від продажів зменшилася на 82т.р.

Під впливом усіх трьох факторів відбулося зменшення прибутку від продажів на 37т.р.

2.3 Аналіз рентабельності і фінансового результату торговельного підприємства ТОВ «Трейд»

Розрахунок показників рентабельності і прибутковості

1.а) , Б)

а) у минулому році з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції, підприємство мало 0,716 коп. збитку; у звітному - 0,73 коп. збитку.

б) у минулому році з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції, а також на комерційні та управлінські витрати, підприємство отримувало 0,705 коп. збитку; у звітному році - 0,716 коп. збитку.

2.

З кожного вкладеного рубля всього довгострокового капіталу, підприємство отримує 0,043 коп. чистого прибутку.

3.

У минулому році підприємство з кожної гривні продажу отримувало 0,71 коп. збитку; у звітному році - 0,72 коп. збитку з 1 рубля продажів.

4.

Фондорентабельность склала 150%, тобто з кожного вкладеного рубля необоротних активів підприємство отримує 150 коп. балансового прибутку.

5. ; ;

Прибутковість сумарного капіталу склала 0,1%, тобто з 1 рубля вартості всього майна підприємство отримує 0,1 коп. балансового прибутку.

6.

Прибутковість перманентного капіталу склала 0,26%, тобто віддача на капітал, вкладений в діяльність на тривалий термін, становить 0,26 коп. балансового прибутку.

7.

Прибутковість власного капіталу склала -5,4%, тобто на 1 гривню капіталу, вкладеного власником, їм отримано 5,4 коп. чистого збитку.

Факторний аналіз рентабельності власного капіталу:

Рентабельність власного капіталу має позитивне значення, тому що коефіцієнт фінансової заборгованості <0. Найбільший вплив на величину рентабельності власного капіталу надав такий показник, як коефіцієнт фінансової заборгованості (плече фінансового важеля), тобто він має найбільше значення (-329,3).

Факторний аналіз рентабельності позикового капіталу:

Оскільки всі показники> 0, то і прибутковість позикового капіталу має позитивне значення. На величину прибутковості позикового капіталу більшою мірою вплинув коефіцієнт оборотність активів (його значення 3,996).

Факторний аналіз рентабельності продажів:

У ході факторного аналізу ми визначили вплив трьох факторів на рентабельність продажів. Управлінські витрати в аналізі не враховуються, тому що вони відсутні.

Позитивний вплив на рентабельність продажів справила виручка. У результаті збільшення виручки рентабельність продажів підвищилася на 20,08%. Інші фактори справили негативний вплив на рентабельність продажів.

Собівартість проданої продукції (робіт, послуг) збільшився, внаслідок чого рентабельність продажів знизилася на 19,753%.

У результаті збільшення комерційних витрат рентабельність продажів зменшилася на 0,337%.

Під впливом усіх трьох факторів відбулося зменшення рентабельності продажів на 0,01%.

Факторний аналіз рентабельності основної діяльності:

а)

У ході аналізу визначили вплив трьох факторів на рентабельність основної діяльності.

Позитивний вплив на зміну рентабельності основної діяльності справила виручка. У результаті її збільшення рентабельність основної діяльності підвищилася на 25,13%. Інші фактори справили негативний вплив.

Найбільший негативний вплив мало збільшення собівартості, в результаті чого рентабельність основної діяльності зменшилася на 24,797%.

Комерційні витрати зменшилися, внаслідок чого зменшилася і рентабельність основної діяльності на 0,343%.

Під впливом усіх трьох факторів рентабельність основної діяльності зменшилася на 0,01%.

б)

Позитивний вплив на зміну окупності витрат справила виручка. У результаті її збільшення окупність витрат підвищилася на 24,735%. Інші фактори справили негативний вплив.

Найбільший негативний вплив мало збільшення собівартості, в результаті чого окупність витрат зменшилася на 24,41%.

У результаті скорочення комерційних витрат окупність витрат знизилася на 0,336%.

Під впливом усіх трьох факторів окупність витрат зменшилася на 0,011%.

2.4 Аналіз ліквідності балансу і платоспроможності підприємства

Проведемо групою активів і пасивів балансу (за Савицької Г.В.):

На початок року: На кінець року:

А1 = 80 +623 = 703А1 = 190 +185 = 375

А2 = 0 +1141 = 1141 А2 = 0 +1648 = 1648

А3 = 0 +1844 = 1844А3 = 0 +5653 = 5653

А4 = 4 +0 +0 = 4 А4 = 4 +0 +0 = 4

A 5 = 21 A 5 = 18

П1 = 147 П1 = 7381

П2 = 147 П2 = 7381

П3 = 3647П3 = 1009

П4 =- 10П4 =- 27

П5 = 0 П5 = 0

А1 + А2> П1 + П2 (1844> 294) А1 + А2 <П1 + П2 (2023 <14762)

А3 <П3 (1844 <3647) А3> П3 (5653> 1009)

А4> П4 (4> -10) А4> П4 (4> -27)

А5> П5 (21> 0) А5> П5 (18> 0)

Кабсл .. = __ А1__

П1 + П2

За рахунок найбільш ліквідних активів підприємство може покрити 239% короткострокових зобов'язань (на початок року); і 2,5% (на кінець року).

Кбистр.л. = А1 + А2

П1 + П2

За рахунок ліквідних активів підприємство здатне покрити 627% короткострокових зобов'язань (на початок року); і 13,7% (на кінець року).

Ктек.л. = А1 + А2 + А3

П1 + П2

Даний коефіцієнт склав 12,54 (на початок року) і 0,519 (на кінець року). Показує достатню загальну забезпеченість підприємства оборотними коштами на початок року та недостатню - на кінець року.

Проведемо групою активів згідно О.В. Ефімової:

На початок року:

 1. ліквідні кошти, що знаходяться в негайній готовності до реалізації = 80 +623 = 703

 2. ліквідні кошти, що знаходяться в розпорядженні організації = 0 +1141 +1844 = 2985

 3. неліквідні засоби = 21

На кінець року:

 1. ліквідні кошти, що знаходяться в негайній готовності до реалізації = 185 +190 = 375

 2. ліквідні кошти, що знаходяться в розпорядженні організації = 0 +1648 +5653 = 7301

 3. неліквідні засоби = 18

Быстрореализуемыедебиторская

До уточню. = Ден кошти + цінні папери + заделженность

Короткострокові зобов'язання

627,2% поточних зобов'язань можуть бути погашені не тільки за рахунок грошових коштів, але і за рахунок очікуваних надходжень за відвантажену продукцію, виконані роботи або надані послуги (на початок року), 13,7% - на кінець року.

Быстрореализуемыедебиторская Аванси

До уточню. (Скор.) = Ден кошти + цінні папери + заделженность - видані

Короткострокові зобов'язання - Аванси отримані

627,2% поточних зобов'язань можуть бути погашені не тільки за рахунок грошових коштів, але і за рахунок очікуваних надходжень (на початок року), 13,7% - на кінець року.

Аналіз зазначених коефіцієнтів проводиться шляхом порівняння з аналогічними показниками минулих років, з внутріфірмовими нормативами і плановими показниками, що дозволяє оцінити платоспроможність організації та прийняти відповідні управлінські рішення як оперативні, так і на перспективу. Очевидно, що вищою формою стійкості організації є її здатність не тільки в термін розплачуватися за своїми зобов'язаннями, але і розвиватися в умовах внутрішнього і зовнішнього середовища. Для цього вона повинна володіти гнучкою структурою фінансових ресурсів і при необхідності мати можливість як залучати позикові кошти, так і своєчасно повертати взяту позику зі сплатою належних відсотків за рахунок прибутку або інших фінансових ресурсів, тобто бути кредитоспроможною.

Основним фактором, що формує загальну платоспроможність організації, служить наявність у неї реального власного капіталу.

Тому крім перерахованих вище коефіцієнтів при проведенні оцінки платоспроможності аналізують також:

 • величину власного оборотного капіталу;

 • різні коефіцієнти ліквідності;

 • співвідношення власного і позикового капіталу;

 • коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів;

 • коефіцієнт забезпеченості відсотків за кредитами і т.д.

Комплексний аналіз названих коефіцієнтів дозволяє не тільки більш точно визначити фактичний рівень платоспроможності, але й формує базу для прогнозних розрахунків.

  1. Аналіз структури активів

Всі дані для розрахунку взяті з «Бухгалтерського балансу» форма № 1 (додаток 13).

Таблиця 5 - Горизонтальний і вертикальний аналіз активів

Показники

Абсолютні величини

Питомі ваги (%) в загальній величині активів

Зміни


на поч. року

на кінець року

на поч. року

на кінець року

в абс. величинах

в уд. вагах

у% до ізм. заг. величини активів

у%

1

2

3

4

5

6

7

8


1.Внеоборотние активи

4

4

0,1

0,05

0

-0,05

0

0

2.Оборотние активи

3780

8359

99,9

99,95

4579

0,05

100

121

Разом активів

3784

8363

100

100

4579


100

121

в т.ч.

- Монетарні

- Немонетарні

1936

1848

2706

5657

51,16

48,84

32,36

67,64

770

3809

-18,8

18,8

16,81

83,18

40

206

Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів

945

2089,8

х

х

1144,8

х

х

х

Загальна сума активів за рік збільшилася на 4579т.р. Найбільшу частку в загальній сумі активів занівают оборотні активи (99,9% - на початок року; 99,95% - на кінець року). Також найбільшу питому вагу в загальній сумі активів займають на початок року монетарні активи (81,41%), а на кінець року немонетарні активи 67,64%. Величина монетарних активів за рік збільшилася на 770т.р. і склали 2706т.р. на кінець року, немонетарних активів на 3809т.р. і склали 5657т.р. на кінець року.

Збільшення загальної суми активів на 121% відбулося за рахунок збільшення величини оборотних активів на 121%.

Якщо розглядати розподіл активів на монетарні і немонетарні, то 16,81% збільшення загальної суми активів відбулося за рахунок збільшення монетарних активів і 83,18% - за рахунок збільшення немонетарних активів.

Коефіцієнт співвідношення оборотних і позикових коштів за рік збільшився на 1144,8.

Таблиця 6 - Аналіз динаміки і структури необоротних активів

Показники

Абсолютні величини

Питомі ваги (%) в загальній величині активів

Зміни


на поч. року

на кінець року

на поч. року

на кінець року

в абс. величинах

в уд. вагах

у% до ізм. заг. величини активів

1

2

3

4

5

6

7

8

Нематеріальні активи

4

4

100

100

0

0

х

Основні засоби

0

0

0

0

0

0

х

Незавершеною будівництво

0

0

0

0

0

0

х

Довгострокові фінансові вкладення

0

0

0

0

0

0

х

Інші необоротні активи

-

-

-

-

-

-

-

Разом необоротних активів

4

4

100

100

0

0

х

Загальна сума позаоборотних активів за рік не змінилася і склала 4т.р. Структура необоротних активів за рік також не змінилася і основою їх є нематеріальні активи.

Таблиця 7 - Аналіз динаміки і структури оборотних активів

Показники

Абсолютні величини

Питомі ваги (%) в загальній величині активів

Зміни


на поч. року

на кінець року

на поч. року

на кінець року

в абс. величинах

в уд. вагах

у% до ізм. заг. величини активів

1

2

3

4

5

6

7

8

Запаси

1844

5653

48,78

67,63

3809

18,85

83,18

ПДВ по придбаних цінностях

92

683

2,42

8,17

591

5,75

12,91

Довгострокова дебіторська заборгованість

-

-

-

-

-

-

-

Короткострокова дебіторська заборгованість

1141

1648

30,19

19,72

507

-10,47

11,07

Короткострокові фінансові вкладення

623

185

16,48

2,21

-438

-14,27

-9,56

Грошові кошти

80

190

2,13

2,27

110

0,14

2,4

Інші оборотні активи

-

-

-

-

-

-

-

Разом оборотних активів

3780

8359

100

100

4579

0

100

Загальна величина оборотних активів збільшилася на 4579т.р. за рік. На кінець року вона склала 8359т.р. Значна питома вага в загальній сумі оборотних активів на початок року займають: запаси (48,78%); дебіторська заборгованість (30,19%); короткострокові фінансові вкладення (16,48). За рік питома вага запасів збільшився на 18,85% і склав 67,63%. Частка дебіторської заборгованості знизилася на 10,47% і склала 19,72%. Частка ПДВ збільшилася (на 5,75%) і склала 8,17%. Незначіткльную частку в загальній сумі оборотних активів займають грошові кошти (2,13% - на початок року; 2,27% - на кінець року). Величина короткострокових фінансових вкладень за рік знизилася (на 14,27%) і склав 2,21%.

Найбільший вплив на збільшення загальної суми оборотних активів зробило збільшення запасів на 3809т.р., А також збільшення ПДВ на 591т.р. і до раткосрочних фінансових вкладень на 507т.р.

Таблиця 8 - Аналіз структури запасів

Показники

Абсолютні величини

Питомі ваги (%) в загальній величині активів

Зміни


на поч. року

на кінець року

на поч. року

на кінець року

в абс. величинах

в уд. вагах

у% до ізм. заг. величини активів

1

2

3

4

5

6

7

8

Сировина і матеріали

337

624

18,28

11,04

287

-7,24

7,53

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

-

-

-

-

-

-

-

МШП

-

-

-

-

-

-

-

Витрати в незавершеному виробництві

-

-

-

-

-

-

-

Готова продукція

1486

5011

80,58

88,64

3525

8,06

92,54

Товари відвантажені

-

-

-

-

-

-

-

Витрати майбутніх періодів

21

18

1,14

0,32

-3

-0,82

-0,07

Інші запаси

-

-

-

-

-

-

-

Разом запасів

1844

5653

100

100

3809

0

+100

Величина запасів за рік збільшилася на 3809т.р. Значна питома вага в загальній сумі запасів на початок року займає готова продукція (39,18%), а також готова продукція (80,58%), вартість сировини і матеріалів (18,28%). За рік запаси готової продукції збільшилися на 3525т.р., А їх питома вага зросла на 8,06% (і склав 88,64%). Це збільшення і вплинуло більшою мірою на збільшення загальної величини запасів. Величина витрат на сировину і матеріали збільшилася на 287т.р, а їх питома вага зменшилася на 7,24%. Витрати майбутніх періодів зменшилися на 3т.р. за рік, а їх частка - на 0,82%.

Збільшення загальної величини запасів обумовлено, головним чином, збільшенням запасів готової продукції.

Таблиця 9 - Аналіз структури нематеріальних активів

Показники

Абсолютні величини

Питомі ваги (%) в загальній величині активів

Зміни


на поч. року

на кінець року

на поч. року

на кінець року

в абс. величинах

в уд. вагах

у% до ізм. заг. величини активів

1

2

3

4

5

6

7

8

Патенти, ліцензії, товарні знаки і т.д.

4

4

100

100

0

0

100

Організаційні витрати

-

-

-

-

-

-

-

Ділова репутація фірми

-

-

-

-

-

-

-

Разом нематеріальних активів

4

4

100

100

0

0

+100

Загальна сума нематеріальних активів за рік не змінилася і склала 4т.р. за рахунок таких активів, як патенти, ліцензії, товарні знаки.

Аналіз структури основних засобів

Даних про основні засоби у бухгалтерському балансі не зафіксовано.

Аналіз структури довгострокових фінансових вкладень

Даних про довгострокові фінансові вкладення в бухгалтерському балансі не зафіксовано.

Таблиця 10 - Аналіз структури дебіторської заборгованості

Показники

Абсолютні величини

Питомі ваги (%) в загальній величині активів

Зміни


на поч. року

на кінець року

на поч. року

на кінець року

в абс. величинах

в уд. вагах

у% до ізм. заг. величини активів

1

2

3

4

5

6

7

8

Покупці і замовники

1141

1648

100

100

507

0

100

Векселі до отримання

-

-

-

-

-

-

-

Заборгованість дочірніх і залежних товариств

-

-

-

-

-

-

-

Заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу

-

-

-

-

-

-

-

Аванси видані

-

-

-

-

-

-

-

Інші дебітори

-

-

-

-

-

-

-

Разом дебіторської заборгованості

1141

1648

100

100

507

0

100

Загальна величина дебіторської заборгованості збільшилася за рік на 507т.р. Дебіторська заборгованість складається з заборгованостей покупців і замовників на початок року вона становить 1141т.р. на кінець року 1648т.р.

Таблиця 11 - Аналіз структури короткострокових фінансових вкладень

Показники

Абсолютні величини

Питомі ваги (%) в загальній величині активів

Зміни


на поч. року

на кінець року

на поч. року

на кінець року

в абс. величинах

в уд. вагах

у% до ізм. заг. величини активів

1

2

3

4

5

6

7

8

Позики, які надаються організаціям на термін менше 12 місяців

-

-

-

-

-

-

-

Власні акції, викуплені в акціонерів

-

-

-

-

-

-

-

Інші короткострокові фінансові вкладення

623

185

100

100

-438

0

-

Разом короткострокових фінансових вкладень

623

185

100

100

-438

0

0

Величина короткострокових фінансових вкладень за рік зменшилася на 438 УРАХУВАННЯМ. До їх складу входять тільки інші короткострокові фінансові вкладення.

Таблиця 12 - Аналіз структури грошових коштів

Показники

Абсолютні величини

Питомі ваги (%) в загальній величині активів

Зміни


на поч. року

на кінець року

на поч. року

на кінець року

в абс. величинах

в уд. вагах

у% до ізм. заг. величини активів

1

2

3

4

5

6

7

8

Каса

-

-

-

-

-

-

-

Розрахункові рахунки

-

-

-

-

-

-

-

Валютні рахунки

-

-

-

-

-

-

-

Інші грошові кошти

80

190

100

100

110

0

0

Разом грошових коштів

80

190

100

100

110

0

+100

Грошові кошти за рік збільшилась з 80 до 190т.р. Інші грошові кошти складають структуру загальної суми.

Загальна сума грошових коштів збільшився за рахунок збільшення інших грошових коштів.

2.6 Аналіз фінансової стійкості підприємства

Одна і із в ажнейшіх характеристик ф інансового з остоянія пре ємства - з табільность е го д еятельность в з вете долгосрочноной п ерспектіви. О на з в'язана з о з труктура б аланса предпріятіяятія, з тепенно е го з авісімості о т до редіторов і і нвесторов. Але з тепенно з авісімості о т до редіторов оцінюється не тільки співвідношенням позикових і власних і сточніков коштів. Це б олее багатогранне поняття, в який виключає про ценко і власного кап Итала, і складу про боротних і необоротних активів, і н Аліче і чи про тсутствіе у Битків і тощо.

В о тлічіе о т понять "Платоспроможність" і "Кредитоспроможність", п онятіе "фінансова у стойчивость" - більш ш ироко і р аспливчатое, т, до включає в з ебя про ценко різних із торон діяльності п редприятия. П оетому для о ценко ф інансовой стійкості ріменяется н набор і система до оеффіціентов. Н азів найважливіші і із зв їх.

1. Коефіцієнт концентрації з обственного до АПІТАЛ. Про н характ ерізует д Олю власників п редприятия в про бщей з уммі коштів, авансованих в е го діяльність. Вважається, год то чим вище значення е. того до оеффіціента, т ем б олее ф інансово стійко, з табільно і незалежно о т в нинішні до редіторов підприємство.

2. До оеффіціент ф інансовой з авісімості. Е то показник, обрр атний до оеффіціенту концентрації власного капіталу. Зростання е. того показника в динаміці означає у величену д олі позикових з редством в про бщей з уммі джерел. Якщо ег про із начення знижується д о 1, е. то про значущі, п о в се фінансування здійснюється за із чіт з обственного і сточніков.

3. До оеффіціент м аневренності з обственного до АПІТАЛ. Він показує, до ака год асть власного капіталу використовується для фінансування т екущей д еятельность, т. е. вкладена в оборотні з редством, а до ака год ість ​​капіталізована. Значення цього показника м ожет істотно і зменяться в з авісімості о т виду діяльності підприємства і з труктура його а ктиву, в т. год. оборотних а ктиву.

4. Коефіцієнт з труктура довгострокових в положень. Логіка розрахунку е. того показника про снувала на п редположеніі, ч то довгостро рочная з суди і з айми використовуються д ля фінансування основних коштів і д ІНШІ д олгосрочних в додатку. До оеффіціент показує, яка ч асть основних з редством і д ІНШІ позаоборотних а ктиву профінансована із а із чіт д олгосрочних з аемних джерел.

5. Коефіцієнт д олгосрочного п рівлеченія з аемних з редством. Це частка д олгосрочних позикових і сточніков в про бщей в елічіне власного і з аемного капіталу п редприятия з про дной боку, налич ие д олгосрочних позик свідчить про довіру до підприємству з о з торону кредиторів, про б впевненості кредитора в стійкому р озвиток підприємства на п ерспектіву. Н про с інший боку, р ост цього показника в динаміці м ожет про значать і негативну тенденцію, означає, що підприємство в се сильніше залежить о т зовнішніх інвесторів.

6. Коефіцієнт співвідношення з обственного і залучених коштів. Е той коефіцієнт дає найбільш загальну оцінку фінансової у стойчивость п редприятия. Н апример, е го з начення н а рівн е 0, 5 показує, ч то н а до аждий р убль з обственного з редством, в викладені в активи п редприятия, п ріходітся 5 0 коп. з аемних і сточніков. Р ост показника з відетельствует про б у величену завис имости п редприятия о т зовнішніх ф інансових і сточніков, т. е., в про прерозподіл з думки, про зниження е го ф інансовой у стойчивость.

7. До оеффіціент про беспеченності з Апасов з обственного джерело ами ф інансірованія. Про н п надає, до ака год асть матеріальних про боротних а ктиву ф інансіруется із а із чіт з обственного капіталу. У ровень е. того до оеффіціента, н езавісімо о т в Іда діяльності п редприятия, д олжен бути б лізок до 1. Якщо ф актически н Аліче м атеріальних про боротних а ктиву н іже Дейсі твітельной п отребності п редприятия, т о до оеффіціент д олжен п ревишать 1, і, н аоборот, в з променя, до оли з Апасов п редприятия в перевищене необхідної п отребності, до оеффіціент м ожет б ить м еньше 1.

8. До оеффіціент у стойчивость ф інансірованія. Е то співвідношення, сумарною в елічіни з обственного і д олгосрочних з аемних источн іков з редством з з уммарной з АРТІСТЬ позаоборотних і про боротних активів. Про н п надає, до ака год асть а ктиву ф інансіруется із а із чіт стійких і сточніков. До ромі т ого, о б о тражает з тепенно независ имости (або з авісімості) п редприятия о т до раткосрочних позикових их і сточніков покриття.

9. І Індекс п остоялась а ктиву. Е то про тношенія з АРТІСТЬ позаоборотних а ктиву до з обственного до апіталу і р езервам. Показати ает, яка д оля з обственного і сточніков з редством н аправляется н а п відкриттю позаоборотних а ктиву, т. е. про переважно спеціалізуються год асти виробництв необхідних можливостей п редприятия (якщо в з залиш позаоборотних а ктиву н евеліка частка н ематеріальних а ктиву, д олгосрочних ф інансових в положень і ін).

10. До оеффіціент р еальной з АРТІСТЬ і важливіших конкурентних переваг. Про н роз ється до ак ч астное о т д Олену з уммарной з АРТІСТЬ про сновним з редством, запасів з ирья і м атеріали малоцінних і бистроізнашів ающіхся предметів і н езавершенного п роізводства н а про бщую з АРТІСТЬ майна п редприятия (валюту б аланса). Коефіцієнт про тражает д Олю в з залиш а ктиву майна, про беспечівающего про сновним діяльно ость п редприятия.

Коефіцієнти мають р авную з начімость, е сли про ні н е п овторяют д руг д руга і н е н аходятся у ф ункціональной залеж ти м ежду з обойми. І з п еречня до оеффіціентов треба в ибрати т акі, до я их і меют самостійно т Єльне з начення, і про ценівать фінансів ую у стойчивость п редприятия в ц Елом т ільки постановляє у маління н Аборе до оеффіціентов. Ч тоби з робити е. то, необхідно б олее п одробно розглянути, до ак ф орміруется до аждий до оеффіціент ф інансовой стійкості. Т аке р ассмотреніе д ано в дод. 9.

Вже й з ф ормалізаціі до оеффіціентов ф інансовой устойчівос ти в ідно, ч то н еякі і із зв їх д ают, по з Існуючий, про дну і т у ж е і отримати інформацію, а т акже з ависит д руг о т одного постановляє у ровню. р ассмотрім е. ти з авісімості.

1. До оеффіціент до онцентраціі з обственного до АПІТАЛ і коеф іціент а втономіі - е. то про дин і т від ж е п оказатель фінансової у стойчивость, зв про з р азнимі н азваніямі.

2. До оеффіціент а втономіі і до оеффіціент ф інансовой завис имости в з уммі в сегда д ают 1, т. е. Кк = 1-Кз.

3. До оеффіціент м аневренності з обственного з редством і і Індекс п остоялась а ктиву в з уммі в сегда д ают 1, т. е. Км = 1-кПа.

4. Коефіцієнт з труктура д олгосрочних в положень і Коеффіц іент довгострокового п рівлеченія з аемних з редством н аходятся в ф ункціональной з авісімості м ежду з обойми: Кдл = Кд * Ав / Вб, т. е. до оеффіціент д олгосрочного п рівлеченія з аемних з редством в о з тільки р аз м еньше до оеффіціента з труктура д олгосрочних влож ень, в о з колько р аз вартість позаоборотних а ктиву менше в алюти б аланса.

5. До оеффіціент з оотношенія з обственного і з аемних коштів повторює і отримати інформацію, п олучают та з до оеффіціентов Автоном співробітництва Академії та ф інансовой з авісімості, до я их, до ак в ж г ТВМР, в сумі в сегда д ают 1. Е сли Кз = Сз / Сс, а Кс = Сс / Сз, т про твір е. тихий до оеффіціентов в сегда р авно 1. Д остаточно про цінувати ф інансовую у стойчивость з п омощью про дного та з них.

6. До оеффіціент про беспеченності з Апасов з обственного источн ікамі ф інансірованія і меет з амостоятельное з призначення та поса ен застосовуватися д ля про ценко ф інансовой у стойчивость предпріятія.ятія.

7. До оеффіціент у стойчивость ф інансірованія і меет самостоят Єльне з начення т ільки в з лучае н Аліче у п редприятия довгостро рочная з аемних з редством.

8. До оеффіціент р еальной з АРТІСТЬ і важливіших конкурентних переваг п редставляет б Ольша і нтерес в про траслях п роізводственной з Тери. У д ІНШІ про траслях про н б удет і скажемо з труктура а ктиву, м де м ала д оля м атеріальних позаоборотних і про боротних а ктиву в з залиш имущ єства.

Таким про браза, п роаналізіровав д остаточно б Ольша н набор і меющіхся до оеффіціентов ф інансовой у стойчивость, м ожно обмежитися з ледующімі:

  • до оеффіціент з оотношенія

  • з обственного і з аемних з редством;

- До оеффіціент м аневренності з обственного з редством;

- Коефіцієнт з труктура д олгосрочних в положень;

- До оеффіціент забезпеченості з Апасов з обственного источн ікамі фінансування;

- До оеффіціент у стойчивость фінансування;

- Коефіцієнт р еальной з АРТІСТЬ і важливіших конкурентних переваг.

І з н азванних з еми коефіцієнтів т ільки т рі і меют універсальсальное п рімененіе незалежно о т х арактер д еятельность і стр уктури а ктиву і п ассівов підприємства: до оеффіціент соотнош ення з обственного, з аемних з редством, до оеффіціент маневреності з обственного з редством і до оеффіціент про беспеченності запасів власними і сточнікамі ф інансірованія.

Отже; т ри у ніверсальних до оеффіціента ф інансовой у стойчивость в взаємопов'язані ф акторами, про ії їх у ровень і д інаміку. У се про ні про ріентіруют п редприятия н а у величену з обственного до АПІТАЛ п ри про тносітельно м еньшем р зас внеобор отних активів, т. е. н а про дновременное п овишеніе м рясності і важливіших конкурентних переваг.

Коефіцієнт з труктура д олгосрочних в положень і коеффіціен нт сталого ф інансірованія т акже б Лізки постановляє воему содерж Анію. І х збільшують про дні і т е ж е ф актори: р ост д олгосрочних з аемних джерел з редством п ри про тносітельно м еньшем збільшений ії позаоборотних а ктиву. Про днако д інаміка до оеффіціентов мо жет р азлічаться в з авісімості о т і зменением з обственного капі тала і в елічіни про боротних активів.

Решта д ва до оеффіціента - до оеффіціент і знос і коеф іціент реальної з АРТІСТЬ і переваг - ц елесообразно застосува ять в до ачестве критеріїв ф інансовой у стойчивость, до ак в ж г ТВМР, л бач у виробничій з фере, про собенно в капітал оемкіх галузях.

Також до відносних показників фінансової стійкості відносяться

Показник маневреності функціонального капіталу:

До МФК = Ден. кошти + короткострокові. фін. вкладення

Власні оборотні кошти

Показник характеризує ту частину оборотних коштів, що знаходиться у формі грошових коштів і швидко реалізованих цінних паперів, тобто коштів, що мають абсолютну ліквідність. Для нормально функціонуючих підприємств цей показник змінюється від 0 до 1.

До абсолютних показників фінансової стійкості відносяться чисті активи. Їх величина показує, що залишиться власникам підприємства після погашення всіх зобов'язань у випадку ліквідації підприємства.

Величина чистих активів визначається наступним чином: із загальної величини активів вираховуються довгострокові зобов'язання, короткострокові зобов'язання (кредиторська заборгованості, короткострокові банківські кредити та ін), цільове фінансування, заборгованість засновників за внеском до статутного капіталу, вартість викуплених акцій в акціонерів, ПДВ по придбаних цінностях .

Чисті оборотні активи. Економічний сенс такого показника полягає в тому, що він характеризує потребу у власному оборотному капіталі або, точніше, потреба у фінансуванні оборотних коштів, пов'язану з наявним перевищенням оборотних активів над короткостроковими зобов'язаннями.

Дані дод. 10 дозволяють оцінити «внесок» кожного елемента оборотного капіталу в його зміну.

А. П. Шеремет і В. В. До овалів в иделяют год отири т іпа ф інансовой у стойчивость:

1. А бсолютная у стойчивость ф інансового з остоянія, е сли запаси і з Атрато (3) м еньше з умми п ланів та сточніков і х формування пл):

3 <І пл

а до оеффіціент про беспеченності з Апасов і з Атрато п Лановим ис джерелах з редством (До о.з) б Ольша одиниці

До о.з = І пл / 3> 1

2. Н ормальная у стойчивость, п ри до я ий р арантіруется п латежеспособность п редприятия, е сли

3 = І пл

До о.з = І пл / 3 = 1

3. Н еустойчівое (передкризовий) ф інансовое з остояніе, п ри якому н арушается п латежний б аланс, зв про з охороняється можливість в осстановленія р авновесія п латежних з редством і платіжних про бязательств із а із чіт п рівлеченія в ременно вільних джерел з редством вр) у про бороти п редприятия (резервног про ф Онда, фонду н акопленія і п отребленія), до редітов б Анка н а в ремінь поповнення про боротних з редством, п ревишенія норм альної кредиторської з адолженності н пекло д ебіторской і ін:

З = І пл + І вр

4. До різісное ф інансовое з остояніе (підприємство наход ится н а грані б анкротства), п ри якому

3> І пл + І вр

Рівновага п латежного б аланса в д Анною з ітуаціі обеспеч івается із а із чіт п росроченних п латежей постановляє про плату т руда, позичок ам б Анка, п оставщікам, б юджету і т. д.

Стійкість ф інансового з остоянія м ожет б ить Восс тановлена ​​п утем:

а) у скоренія про борачіваемості до АПІТАЛ в т екущіх а ктиву, в результаті год його п роізойдет про тносітельное е го з окращеніе н а р убль товарообігу;

б) про боснованного у маління з Апасов і з Атрато (до нормат верба);

в) п ополненія з обственного про боротного до АПІТАЛ із а із чіт в внутрішнього та в нинішні і сточніков.

Тому п ри в нутреннем а наліз про существляется поглиблено е вивчення п річін і зменением з Апасов і з Атрато, обертає ості поточних а ктиву, н Аліче з обственного про боротного кап Итала, а також р. езервов з окращенія д олгосрочних і т екущіх м атеріальних активів, у скоренія про борачіваемості з редством, у величену власного про боротного до АПІТАЛ.

Таблиця 13 - Формування коефіцієнтів фінансової стійкість і їх взаємозалежності

Вихідні д анние і коефіцієнти

Значення


н.п.

к.п.

1

4

5

I. Вихідні дані1. До АПІТАЛ і резерви

-10

-27

2. Загальна з умма джерел коштів (валюта балансу)

3784

8363

3. Позикові кошти

3794

8390

в т. ч.3.1. Короткострокові

147

7381

3.2. Довгострокові

3647

1009

4. Необоротні активи

4

4

5. Оборотні активи

3780

8359

6. Збитки

20

37

7. Власні оборотні кошти

-14

-31

8 Матеріальні оборотні активи

1823

5635

9. Накопичений знос

-

-

10.Первоначальная балансова вартість основних засобів

-

-

11 Сумарна вартість основних засобів, сировини, незавершеного виробництва, малоцінних і бистроізнашіваюшіхся предметів

337

624

II. Коефіцієнти фінансової стійкості1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу (коефіцієнт автономії)

-0,0026

-0,0032

2. Коефіцієнт фінансової залежності

1,0026

1,0032

3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

1,4

1,15

4. Коефіцієнт структури довгострокових вкладень

911,75

252,25

5. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

0,9638

0,12065

6. Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів

-0,068

-0,0037

7. Коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами фінансування

-0,0077

-0,055

8. Коефіцієнт сталого фінансування

0,9611

0,1174

9. Індекс постійного активу

-0,4

-0,148

10. Коефіцієнт реальної вартості майна

0,089

0,0746

 1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу (коефіцієнт автономії): показує, наскільки підприємство незалежно від позикових коштів. На початок року цей показник дорівнює -0,0026, тобто -0,26% Всього капіталу - власний капітал організації. На кінець року він дорівнює -0,0032, тобто підприємство на -0,32% забезпечено власним капіталом. Виходить що підприємство не має власних коштів.

 2. Коефіцієнт фінансової залежності: частка позикових коштів у загальній сумі джерел на початок року склала 100,26%, на кінець року - 100,32%, тобто за рік відбулося збільшення частки позикових коштів у загальній сумі джерел на 0,06%. Підприємство повністю залежить від позикових коштів.

 3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу: тому цей показник має від'ємне значення, то можна сказати, що підприємство не має власних оборотних коштів.

 4. Коефіцієнт структури довгострокових вкладень: коефіцієнт показує, що 91175% основних засобів та інших необоротних активів профінансоровано за рахунок довгострокових позикових джерел (на початок року), а на кінець року - 25225%.

 5. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів: можна сказати, що частка довгострокових позикових джерел у загальній величині власного і позикового капіталу підприємства на початок року склала 96,38%, а на кінець року - 12,065%. Значення коефіцієнта дуже велике. Це говорить про довіру до підприємства з боку кредиторів, про впевненості кредиторів у сталому розвитку підприємства на перспективу.

 6. Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів: тому цей показник має від'ємне значення, то можна зробити висновок, що фірма не має власних коштів. Сильна залежність підприємства отвнешніх фінансових джерел.

 7. Коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами фінансування: тому значення цього показника негативне, то можна зробити висновок про те, що у підприємства відсутні власні оборотні кошти.

 1. Коефіцієнт сталого фінансування: показує, яка частина активів фінансується за рахунок стійких джерел. У даному випадку 96,11% активів фінансується за рахунок стійких джерел (на початок року), 11,74% - на кінець року.

 2. Індекс постійного активу: показує скільки власних джерел коштів спрямовується на покриття необоротних активів, тобто основної частини виробничого потенціалу підприємства. Даний коефіцієнт від'ємний, тому що власного капіталу немає.

10) Коефіцієнт реальної вартості майна: частка майна у складі активів, що забезпечує основну діяльність підприємства, на початок року становила 8,9%, на кінець року - 7,46%.

До МФК = Ден. кошти + короткострокові. фін. вкладення

Власні оборотні кошти

Оскільки цей показник <0, то можна зробити висновок про те, що у підприємства відсутні власні оборотні кошти.

Таблиця 14 - Розрахунок чистих активів

Показники

п.р.

к.г.

1. Загальна величина активів

3784

8363

Віднімаються:

- Довгострокові зобов'язання

- Короткострокові зобов'язання (кредиторська заборгованість, короткострокові банківські кредити та ін)

- Цільове фінансування

- Заборгованість засновників за внеском до статутного капіталу

- Вартість викуплених акцій в акціонерів

- ПДВ по придбаних цінностях

Разом віднімається:


3647


147

-

-

-

92

3886


1009


7381

-

-

-

683

9073

2. Чисті активи (реальна величина власного капіталу)

-102

-710

3. Частка чистих активів у валюті балансу,%

-2,7

-8,5

Величина чистих активів менше величини статутного капіталу (ЧА <КК).

Таким чином можна зробити висновок, що чистих активів не є.

Таблиця 15 - Аналіз чистих оборотних активів

Показники

На початок року

На кінець року

Вплив на величину чистих оборотних активів
збільшення (+)

зменшення (-)

Оборотні активи, всього

в т.ч.

- Виробничі запаси + ПДВ

-Незавершене виробництво

- Витрати майбутніх періодів

- Готова продукція

- Дебіторська заборгованість

- Грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення

3780


429

-

21

1486

1141


703

8359


1307

-

18

5011

1648


375

4579

8783525

507

3
328

Короткострокові зобов'язання, всього

147

7381

7234


Чисті оборотні активи

3633

978Изменеие чистих оборотних активів

х

х


2655

На зміну величини чистих оборотних активів істотний вплив справила як збільшення оборотних активів (зокрема, виробничих запасів і ПДВ, готової продукції, дебіторської заборгованості), так і збільшення короткострокових зобов'язань. Зміна чистих оборотних активів за рік склала-2655т.р.

Таблиця 16 - Розрахунок забезпеченості запасів плановими джерелами фінансування

Показники

п.р.

к.г.

1. Запаси

1844

5653

Джерела покриття:

- Власні оборотні кошти

- Короткострокові кредити банку під ТМЦ

- Отримані аванси від покупців

- Заборгованість постачальникам, терміни погашення якої ще не настали


-14

-

-


8


-31

-

-


7030

Всього

-6

6999

З> І пл. + І вр.

Оскільки запаси і витрати на початок року набагато більше планових і тимчасово вільних джерел, призначених для їх фінансування, то можна сказати, що підприємство знаходиться в кризовому стані, при якому порушується платіжний баланс. Рівновага платіжного балансу в даній ситуації забезпечується за рахунок прострочених платежів по оплаті праці, позичках банку, постачальникам, бюджету і т.д. На кінець року ситуація змінилася

З <І пл. + І вр.

З> І пл

тобто підприємство вийшло з кризового стану, але збереглася фінансова нестійкість, оскільки з умми п ланів та сточніков формування витрат і запасів менше їх самих.

2.7 Ділова активність підприємства

У широкому сенсі ділова активність означає весь спектр зусиль, спрямованих на просування фірми на ринках продукції, праці, капіталу. Для оцінки управління діяльністю підприємства вироблені спеціальні інструменти, звані економічними показниками. Економічні показники - це мікромоделі економічних явищ. Їх головні призначення - вимірювання та оцінки сутності економічного явища незалежно чи йде мова про ефективність діяльності або ділової активності. Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється передусім у швидкості обороту його засобів. Аналіз ділової активності полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних фінансових коефіцієнтів оборотності.

До коефіцієнтам ділової активності належать:

1А. Коефіцієнт загальної оборотності капіталу:

;

де N - виручка від реалізації;

У ср - середній за період підсумок балансу - нетто.

2А. Коефіцієнт оборотності мобільних засобів (оборотних активів):

;

де Z ср - Середня за період величина запасів;

R а ср - середня за період величина грошових коштів, розрахунків та інших активів.

3А. Коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних активів:

Більш точно оборотність запасів можна оцінити відношенням витрат на виробництво реалізованої продукції до середньої за період величині запасів.

4А. Коефіцієнт оборотності готової продукції:

;

де Z р сер - середня за період величина готової продукції.

Аналогічно до попереднього даний показник можна уточнити, замінивши в чисельнику виручку від реалізації витратами на виробництво і реалізацію.

5А. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості:

;

де r а ср - середня за період дебіторська заборгованість.

6А. Середній термін обороту дебіторської заборгованості:


7А. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості:

де год р ср - Середня за період кредиторська заборгованість.

8А. Середній термін обороту кредиторської заборгованості:

9А. Фондовіддача основних засобів та інших необоротних активів:

1АК) До отределяет швидкість обороту (в кількості оборотів за період) усього капіталу підприємства. Зростання До означає прискорення кругообігу засобів підприємства або інфляційне зростання цін (у випадку зниження До або До 3а).

2АК) До показує швидкість обороту усіх мобільних засобів (оборотних активів) підприємства. Зростання До характеризується позитивно, якщо поєднується зі зростанням До 3А, і негативно, якщо До зменшується.

3АК) До відображає число оборотів запасів підприємства за аналізований період. Зниження До свідчить від відносному збільшенні виробничих запасів і незавершеного виробництва або про зниження попиту на готову продукцію (у випадку зменшення До 4А).

4АК) До показує швидкість обороту готової продукції. Зростання До означає збільшення попиту на готову продукцію підприємства, зниження До - затоварювання готової продукції у зв'язку зі зниженням попиту.

5АК) До показує швидкість обороту дебіторської заборгованості.

6АК) До показує середній срой погашення дебіторської заборгованості. Позитивно оцінюється зниження До і навпаки.

7АК) До показує розширення або зниження комерційного кредиту, наданого підприємству. Зростання До означає збільшення швидкості сплати заборгованості підприємства, зниження До - зростання покупок у кредит.

8АК) До відображає середній термін повернення боргів підприємства (за винятком зобов'язань перед банками та іншим позиками).

9АК) До характеризує ефективність використання основних засобів та інших необоротних активів, вимірювану величиною продажів, що припадає на одиницю вартості засобів.

Коефіцієнт оборотності інвестованого капіталу:

До об.інв.к. = _ Чистий обсяг реалізаціі_

Середньорічна вартість

СК + ДО

Цей показник показує швидкість обороту всього довгострокового (інвестованого) капіталу підприємства.

Показник оборотності засобів виробництва:

До об.ср.пр-ва = _____ Чистий обсяг реалізаціі______

Ср.год.стоімость реальних активів

1А. Коефіцієнт загальної оборотності капіталу

2А. Коефіцієнт оборотності мобільних засобів (оборотних активів):

3А. Коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних активів

4А. Коефіцієнт оборотності готової продукції:

5А. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості:

6А. Середній термін обороту дебіторської заборгованості:

7А. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості:

8А. Середній термін обороту кредиторської заборгованості:

9А. Фондовіддача основних засобів та інших необоротних активів:

Коефіцієнт оборотності грошової готівки і короткострокових фінансових вкладень:

Коефіцієнт оборотності інвестованого капіталу:

До об.інв.к. = _ Чистий обсяг реалізаціі_

Середньорічна вартість

СК + ДО

Показник оборотності засобів виробництва:

До об.ср.пр-ва = _____ Чистий обсяг реалізаціі______

Ср.год.стоімость реальних активів

Найбільша швидкість обороту спостерігається у необоротних активів об = 6067,5 обертів за рік). Найменша швидкість обороту - у сумарного капіталу і у мобільних засобів (До об = 3,996 і К про = 4 обертів за рік відповідно). Максимальний період оборотності, отже, у сумарного капіталу і у мобільних засобів про = 90 днів у кожного), а мінімальний період оборотності - у необоротних активів об = 1 день).

Оскільки П ДЗ проКЗ про, то можна зробити висновок про те, що дебітори розплачуються за своїми зобов'язаннями швидше, ніж розглянуте підприємство.

 1. Заходи щодо вдосконалення діяльності торгового підприємства

3.1 Ефективне управління дебіторською заборгованістю і запасами підприємства

Дебіторська заборгованість - важливий компонент оборотного капіталу. Засоби в дебіторській заборгованості свідчать про тимчасове відволікання коштів з обороту фірми, що викликає додаткову потребу в ресурсах і може призвести до напруженого фінансового стану. Дебіторська заборгованість може бути припустимою, тобто обумовленої діючою системою розрахунків, і неприпустимою, що свідчить про недоліки у фінансово-господарської діяльності. Існують різні види дебіторської заборгованості: товари відвантажені, розрахунки з дебіторами за товари, розрахунки за отриманими векселями, розрахунки з дочірніми підприємствами, з бюджетом, з персоналом за іншими операціями, аванси, видані постачальниками підрядникам, заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу , розрахунки з іншими дебіторами.

Кошти в товарах відвантажених становлять значну частку всієї дебіторської заборгованості на оптових підприємствах. Вони неминучі, оскільки продукція, що знаходиться на складі, у встановлені терміни відвантажується споживачам. Однак у складі товарів відвантажених є неоднакові за значенням кошти. Частина з них припадає на частку товарів відвантажених, терміни яких ще не настали. Це позитивне явище дуже швидкоплинний. По закінченні цих строків і наявності як і раніше неплатежів кошти підприємства набувають форми товарів відвантажених, не оплачених у строк покупцем, або товарів відвантажених на відповідальному зберіганні у покупця. Останні дві групи свідчать про відсутність коштів у покупця або про відмову останнього від оплати розрахункових документів.

Структура запасів і витрат станом на 2008 і 2009 роками склалася наступним чином:

 • Виробничі запаси 17,9 і 25,7 млн. рублів або у відсотках до вартості всіх запасів 17% і 32% відповідно;

 • Незавершене будівництво 18,8 і 22,7 млн. рублів або у відсотках до вартості всіх запасів 17,9% і 28,3% відповідно;

 • Готова продукція (за собівартістю) 22,9 і 17 млн. рублів або у відсотках до вартості всіх запасів 21,8% і 21,1% відповідно;

 • Малоцінні та швидкозношувані предмети 12,2 і 14,9 млн. рублів або у відсотках до вартості всіх запасів 11,6% і 18,6% відповідно.

Зміна структури і динаміки запасів і витрат наведено у таблицях 11 і 13.

У 2008 році підприємство збільшило запаси і витрати по всіх статтях крім незавершеного виробництва і товарів відвантажених. Збільшення статті сировину і матеріали свідчить про те, що більше оборотних коштів стало вкладатися в запаси сировини і матеріалів через збільшення обсягу виробництва. Але виробництво працювало на склад, тому що значно збільшилася стаття готова продукція, що свідчить про затоварення і уповільнення оборотності оборотних коштів.

Таблиця 17-Структура запасів і витрат в тис. рублів за 2008 рік

Найменування

На 1.01.08г.

На 1.01.09г.

Відхилення, + / -

Сировина і матеріали

11785

17888

+6103

МШП

10473

12214

+1741

НЗВ

21202

18835

-2367

Готова продукція

13999

22903

+8904

Товари відвантажені

400

-

-400

Витрати майбутніх періодів

15

93

+78

Разом запасів і витрат

57874

71933

+14059

У 2009 році підприємство збільшило запаси і витрати по всіх статтях крім готової продукції. Збільшення статей витрат свідчить про те, що для збільшення обсягу виробництва було потрібно більше обігових коштів. Виробництво в даному році працювало не на склад, тому що значно знизилися запаси готової продукції, що свідчить про збільшення попиту на продукцію і прискоренні оборотності оборотних коштів. У 2009 році значно покращилася ситуація з управлінням запасами, так як швидкість обороту запасів значно збільшилася, а період обороту запасів знизився.

Таблиця 18 - Структура запасів і витрат в тис. рублів за 2009 рік

Найменування

На 1.01.09г.

На 1.01.2010г.

Відхилення, + / -

Сировина і матеріали

17888

25479

+7591

МШП

12214

14884

+2670

НЗВ

18835

22713

+3878

Готова продукція

22903

17002


-5901

Товари відвантажені

-

-

-

Витрати майбутніх періодів

93

240

+147

Разом запасів і витрат

71933

80588

+8655

Дебіторська заборгованість у 2008 році утворилася на суму 27,7 млн. рублів, у т.ч. прострочена 4,4 млн. рублів. Дебіторська заборгованість у 2009 році утворилася на суму 44,8 млн. рублів. Зростання обсягу дебіторської заборгованості пов'язаний з активізацією господарської діяльності підприємства.

Структура і динаміка дебіторської заборгованості представлені в таблицях 19-20.

Табліца19 - Структура дебіторської заборгованості в 2009 році в тис. рублів

Показники

Значення

Відхилення, + / -


На 1.01.09

На 1.01.10


Покупці і замовники

15639

25090

+9451

Аванси видані

14

211

+197

Інші дебітори

1931

4074

+2143

Разом

17584

29379

+11795

Таблиця 20 - Структура дебіторської заборгованості в 2008 році в тис. рублів

Показники

Значення

Відхилення, + / -


На 1.01.08

На 1.01.09


Покупці і замовники

25090

24415

-675

Аванси видані

211

237

+26

Інші дебітори

4074

3085

+989

Разом

29379

27737

-1642

Найбільшу частку у складі дебіторської заборгованості займають покупці і замовники - близько 90%.

Прискорення оборотності запасів та збільшення дебіторської заборгованості впливали на протязі аналізованого періоду на ефективність підприємства позитивним чином.

Показники оборотності ДЗ на 1 січня по роках:

2008р. - 6,33;

2009р. - 7,12;

2010р. - 6,6.

Термін товарного кредиту на 1 січня по роках:

2008р. - 57 днів;

2009р. - 51 день;

2010р. - 55 днів.

З цих показників можна зробити висновок про те, що оборотність ДЗ спочатку зростає, термін товарного кредиту зменшується, а потім сповільнюється (термін товарного кредиту збільшується). Це свідчить про погіршення управління ДЗ і зростанні ДЗ темпами, що перевищують зростання виручки і прибутку. Це негативна тенденція.

Для підвищення ефективності управління запасами і ДЗ можна порекомендувати підприємству наступні заходи:

 • Вести безперервний моніторинг стану запасів і дебіторської заборгованості, своєчасно виявляючи й усуваючи негативні тенденції;

 • Орієнтуватися на велику кількість покупців для зниження ризику несплати;

 • Безперервно контролювати стан розрахунків з покупцями по простроченої заборгованості;

 • Надавати більше знижок при передоплаті;

 • Аналіз дебіторської заборгованості вести одночасно з аналізом кредиторської заборгованості;

 • Безперервно стежити за оборотністю запасів і ДЗ з метою з'ясувати причини сповільнюють оборотність;

 • Знизити тривалість знаходження запасів на складах шляхом забезпечення ритмічності поставок, стійких і тривалих зв'язків з постачальниками сировини і матеріалів, стимулювання збуту продукції в період сезонного падіння попиту.

Стан дебіторської та кредиторської заборгованості, їх розміри і якість роблять сильний вплив на фінансовий стан підприємства для поліпшення фінансового стану необхідно:

1. Стежити за співвідношенням кредиторської та дебіторської заборгованості. Підприємство буде фінансово стійко, якщо заборгованість покупця буде приблизно дорівнює заборгованості продавця.

2. Контролювати стан розрахунків по простроченій заборгованості.

3. Орієнтуватися на збільшення кількості замовників.

З метою максимізації припливу грошових коштів, підприємству слід розробляти широке розмаїття моделей договорів із гнучкими умовами форми оплати і гнучким ціноутворенням. Можливі різні варіанти: від передоплати чи часткової передоплати до передачі на реалізацію та банківської гарантії. Пропозиція знижок виправдана в трьох основних ситуаціях.

1. Зниження ціни приводить до розширення продажів, а структура витрат така, що це позначається на збільшенні загального прибутку від реалізації даної продукції. Іншими словами, товар високоеластічен і має достатньо високу частку постійних витрат.

2. Система знижок інтенсифікує приплив грошових коштів (ДС) в умовах дефіциту на підприємстві. При цьому можливе короткострокове критичне зниження цін аж до від'ємного фінансового результату від проведення конкретних угод.

3. Система знижок за прискорення оплати більш ефективна, ніж система штрафних санкцій за прострочену оплату. Мова знову йде про спонтанне фінансування. В умовах інфляції воно веде до зменшення поточної вартості реалізованої продукції, тому слід точно оцінити можливість надання знижки по достроковій оплаті.

У ході поглибленого аналізу складається розрахунковий баланс дебіторської та кредиторської заборгованості.

Для більш детального аналізу структури всієї заборгованості доцільно розглянути співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості. Позитивним є зменшення цього відношення.

Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей - характеристика фінансової стійкості фірми та ефективності фінансового менеджменту. У практиці фінансової діяльності російських фірм часто складається така ситуація, яка робить невигідним зниження дебіторської заборгованості без зміни кредиторської (зобов'язань). Зменшення дебіторської заборгованості знижує коефіцієнт покриття (ліквідності), фірма набуває ознак неспроможності і стає вразливою з боку держорганів і кредиторів. Згадаймо, що баланс підприємства вважається неплатоспроможним, якщо:

 1. обсяг оборотних коштів на кінець періоду / короткострокова заборгованість на кінець періоду <2

 2. обсяг джерел обсяг необоротних власних доходів - активів на кінець періоду / обсяг оборотних коштів на кінець періоду <0,1

Дебіторська заборгованість - елемент оборотних коштів, її зменшення знижує коефіцієнт покриття. Тому фінансові менеджери вирішують не тільки завдання зниження дебіторської заборгованості, але і її балансування з кредиторською.

При аналізі співвідношення між дебіторською і кредиторською заборгованостями необхідний аналіз умов комерційного кредиту, наданого фірмі постачальниками сировини і матеріалів.

3.2 Основні шляхи збільшення прибутку торговельного підприємства

Прибуток формується під впливом великої кількості взаємопов'язаних чинників, які впливають на результати діяльності підприємства різнонаправлено: одні - позитивно, інші - негативно. Більше того, негативний вплив одних факторів здатна знизити чи навіть звести нанівець позитивний вплив інших. Різноманіття факторів не дозволяє їх чітко обмежити, і обумовлює їх угруповання. Враховуючи, що підприємство є одночасно і суб'єктом, і об'єктом економічних відносин, то найбільш важливим є поділ їх на зовнішні і внутрішні.

Серед зовнішніх чинників можна виділити наступні: економічні умови господарювання, місткість ринку, платоспроможний попит споживачів, державне регулювання діяльності підприємств торгівлі та ін Особливе значення має рівень, динаміка й коливання платоспроможного попиту, тому що він зумовлює стабільність отримання торгової виручки.

Наступним значним фактором є ціни, що встановлюються постачальниками товарів. В умовах конкуренції підвищення закупівельних цін не завжди супроводжується адекватним підвищенням продажних цін. Роздрібні торгові підприємства частину підвищення цін постачальниками часто компенсують за рахунок зниження частки власного прибутку в роздрібній ціні товарів. Підвищення ж цін на послуги транспортних підприємств, комунального господарства та інших аналогічних підприємств безпосередньо збільшує поточні витрати торговельного підприємства, тим самим зменшуючи прибуток

Прибуток виконує три основні функції. Прибуток, перш за все, використовується в якості показника оцінки підсумків самостійної діяльності підприємства, оскільки в ній відбиваються всі сторони його діяльності, як у сфері виробництва, так і в сфері обігу. Однак прибуток не є універсальним показником роботи підприємства, так як величина її багато в чому визначається не залежними від діяльності даного підприємства факторами (політика цін, зміна ставок податку з обороту, структурні зрушення і т. д.). Багатофакторність економічної категорії прибутку викликає необхідність використовувати поряд з прибутком інші показники ефективності виробництва (реалізована продукція, продуктивність праці, швидкість обороту оборотних коштів та ін.)

Друга функція прибутку - розподільна. Прибуток використовується як знаряддя розподілу додаткового продукту та її грошової форми - чистого доходу між підприємством і суспільством в особі держави, між підприємством і галуззю, між підприємством і його працівниками, між сферою матеріального виробництва, де створюється додатковий продукт, і невиробничою сферою, яка міститься суспільством за рахунок додаткового

з процесом економічного стимулювання підприємства і його працівників. Прибуток використовується як джерело і умова формування заохочувальних фондів підприємств і як великого фінансового ресурсу розширеного відтворення на базі технічного прогресу.

Нормативна прибуток, що включається до складу ціни і звана плановим накопиченням - це мінімальний розмір прибутку: необхідний для успішного здійснення госпрозрахункової діяльності.

Планова прибуток від виконання тісно пов'язана з величиною планової собівартості. Вона утворюється як різниця між кошторисною вартістю та планової собівартістю.

Надпланова прибуток утворюється при отриманні прибутку в розмірі, що перевищує планову.

Нереалізований прибуток накопичується у незавершеному виробництві, відображається на балансі підрядної організації до моменту оплати, тобто перетворення незавершеного виробництва з об'єкт реалізації.

Фактичний прибуток - це результат фактичних витрат (фактичної собівартості) і визначається як різниця між кошторисною вартістю і фактичною собівартістю.

З прибутку (за вирахуванням сум, які мають цільове призначення) забезпечуються першочергові платежі - плата за виробничі фонди, фіксовані платежі, відсотки за банківський кредит. З надпланового прибутку виключаються також суми, що направляються на погашення банківських позичок, отриманих на тимчасове поповнення нестачі власних оборотних коштів.

Балансова прибуток, зменшена на суму першочергових платежів, утворює розрахункову (чистий) прибуток, або прибуток до розподілу. З неї виробляються відрахування у фонди економічного стимулювання (фонд матеріального заохочення, фонд соціально-культурних заходів житлового будівництва, фонд розвитку виробництва). Потім частина прибутку спрямовується на покриття планових витрат, передбачених фінансовим планом, на централізовані капітальні вкладення, погашення банківських кредитів, наданих на капітальні вкладення, на приріст власних оборотних коштів, покриття збитків житлово-комунального господарства, на відшкодування витрат по господарському утримання культурно-побутових установ .

Основні шляхи збільшення прибутку:

1 Збільшення реалізації продукції - за рахунок збільшення обсягу робіт, що реалізуються у вигляді технологічно закінчених етапів або об'єктів. Це екстенсивний шлях підвищення прибутку чи рентабельності;

2 Поліпшення якості обслуговування, контроль якості товару - за рахунок покращення якісних показників виробництва: зростання продуктивності праці, зниження матеріаломісткості виробництва, скорочення термінів та інших показників, які сприяють у кінцевому підсумку зниження собівартості робіт. Це інтенсивний шлях зростання.

3 Продаж зайвого устаткування або здача в оренду - підприємство для отримання додаткового прибутку продає непотрібне обладнання або здає його в оренду на певний термін за певну плату.

4 Визначення ціни реалізації - найкраще захід для отримання додаткового прибутку.

5 Диверсифікація портфеля постачальників

6 Розширення ринку продажу - за рахунок розширення територій продажів на ринку прибуток збільшується.

7 Найму більш кваліфікованих працівників - за рахунок цього, продукція стає найбільш якісною, продукція виконується точно в строк і т.д.

Розглянемо збільшення реалізації продукції:

Оцінка виконання плану по реалізації продукції за звітний рік проводиться за такими даними:

Таблиця 22 - Аналіз виконання плану реалізації продукції за 2009 р.

Продукція

Обсяг реалізації, руб.


факт

+, -

% До плану

А

83500

+ 300

+ 0,4

Б

56000

- 4000

- 6,7

У

118500

+20000

+ 20,3

Г

66800

- 1200

- 1,8

РАЗОМ

324800

+15100

+ 4,9

З таблиці видно, що за звітний рік план з реалізації перевиконано - на 4,9%. Це свідчить про зниження залишків нереалізованої продукції.

Аналіз реалізації продукції тісно пов'язаний з аналізом виконання плану з поставок продукції. Недовиконання плану за договорами для підприємства обертається зменшенням виручки, прибутку, виплатою штрафних санкцій. Крім того, підприємство може втратити ринки збуту продукції, що спричинить спад виробництва. Особливо важливе значення для підприємства має виконання контрактів на поставку товарів для державних потреб. Це гарантує підприємству збут продукції, своєчасну її оплату, пільги по податках, кредитами і т.д. У процесі аналізу визначається виконання плану поставок за місяць наростаючим підсумком в цілому по підприємству, в розрізі окремих споживачів і видів продукції, з'ясовуються причини невиконання плану, і дається оцінка діяльності по виконанню договірних зобов'язань.

Таблиця 23 - Аналіз виконання договірних зобов'язань з відвантаження за березень 2009 р.

Виро-

ліє

Покупа-тель

План постачання за договором

Фактично відвантажено

Недопоставка продукції

Заліковий обсяг у межах плану

А

1

1500

1900


1500


2

1800

1500

- 300

1500


3

1500

1900


1500

Б

1

2600

3100

- 200

2600


2

2800

2600


2600

ПІДСУМОК


10200

11000

-500

9700

Відсоток виконання договірних зобов'язань розраховуємо розподілом різниці між плановим обсягом відвантаження за договором (ВП пл) і його недовиконанням (ВП н) на плановий обсяг (ВП пл):

До полудня = (ВП пл - ВП н): ВП пл = (10200 - 500): 10200 = 0,95 або 95%.

Недопоставка продукції негативно впливає не тільки на підсумки діяльності підприємства, але і на роботу торгових організацій, підприємств-суміжників, транспортних організацій і т.д.

Розглянувши виконання плану по реалізації продукції та виконання договорів поставки, необхідно встановити чинники зміни її обсягу:

Так як на підприємстві виручка визначається після оплати відвантажено продукції, то товарний баланс можна записати так:

ДП н + ТП = РП + ДП к., звідси

РП = ДП н + ТП + ОТ н - ВІД до - ДП

Де ДП н, ДП к - відповідно залишки готової продукції на складах на початок і кінець періоду;

ТП - вартість випуску товарної продукції;

РП - обсяг реалізації продукції за звітний період;

ВІД н, ВІД до - залишки відвантаженої продукції на початок і кінець місяця.

Розрахунок впливу даних факторів на обсяг реалізації продукції виробляється порівнянням фактичних рівнів факторних показників з плановими і обчисленням абсолютних і відносних приростів кожного з них.

Таблиця 24 - Аналіз чинників зміни обсягу реалізації продукції за 2009 р.

Показник

Сума в планових цінах в руб.


План (02г.)

Факт (01г.)

+, -,

%

1. Залишок ДП на п.р.

4800

4800

-


2. Випуск товарної продукції

314 500

328100

+ 13600

+ 4,3

3. Залишок ДП на к.г.

10600

9300

-1300

- 12,2

4. Відвантаження продукції

308700

323600

+ 14900

+ 4,8

5.Остаток товарів, відвантажених покупцям:

на н.п.

на к.п.3000

20003500

2300+500

+300+16,7

+15

6. Реалізація продукції

309700

324800

+15100

+ 4,9

РП = 4800 + 328 100 + 3500 - 2300 - 9300 = 324800

З таблиці видно, що план реалізації продукції перевиконаний за рахунок збільшення її випуску і надпланових залишків товарів, відвантажених покупцям на початок року, зменшення залишків готової продукції на кінець року. Негативний вплив на обсяг продажів зробило зростання залишків відвантаженої продукції на кінець року, оплата за які не надійшла ще на розрахункових рахунок підприємства. Тому необхідно з'ясовувати причини утворення надпланових залишків на складах, несвоєчасної оплати продукції покупцями і розробляти конкретні заходи щодо прискорення реалізації продукції та отримання виручки.

Висновок

Метою даної дипломної роботи був фінансовий аналіз торгового підприємства ТОВ «Трейд». Вихідні дані для проведення аналізу: бухгалтерський баланс (форма № 1) та звіт про прибутки і збитки (форма № 2). За допомогою даних цих форм звітності в розрахунковій частині даної дипломної роботи були отримані наступні коефіцієнти: коефіцієнти рентабельності та прибутковості; коефіцієнти фінансової стійкості; коефіцієнти ліквідності та платоспроможності; показники ділової активності та ін

На основі проведених розрахунків були зроблені відповідні висновки про фінансовий стан ТОВ «Трейд».

У звітному році прибуток від продажів на 37т.р. менше, ніж у минулому. Позитивний вплив на зміну прибутку від продажів надала лише виручка. Інші фактори, такі як собівартість, комерційні витрати, справили негативний вплив на прибуток від продажів.

Рентабельність продажів у звітному році становить -0,72%, що на 0,01% менше, ніж у минулому. Позитивний вплив на рентабельність продажів також зробила виручка. Інші фактори справили негативний вплив на рентабельність продажів.

Підприємство не подолало збитковість і з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції, стало отримувати 0,73 коп. збитку, а з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції, а також на комерційні та управлінські витрати, підприємство отримує 0,72 коп. збитку.

Загальна сума активів підприємства за рік збільшилася на 4579т.р. Найбільшу частку в загальній сумі активів занівают оборотні активи. 100% збільшення загальної суми активів відбулося за рахунок збільшення величини оборотних активів.

Загальна сума позаоборотних активів за рік не змінилася і склала 4т.р.

Загальна величина оборотних активів збільшилася на 4579т.р. за рік. На кінець року вона склала 8359т.р. Значна питома вага в загальній сумі оборотних активів на початок року займають: запаси; короткострокові фінансові вкладення; дебіторська заборгованість. Найбільший вплив на збільшення загальної суми оборотних активів зробило збільшення запасів на 3809т.р., А також збільшення ПДВ на 591т.р.

Загальна сума джерел капіталу за рік збільшилася на 4579т.р. Найбільшу частку в загальній сумі джерел капіталу займають позикові кошти. На збільшення загальної суми джерел вплинуло, в основному, збільшення позикового капіталу.

Найбільшу питому вагу в валюті балансу займає позиковий капітал. У складі позикового капіталу найбільша частка належить довгострокового капіталу на початок року та короткострокового капіталу на кінець року.

Загальна сума власного капіталу за рік зменшилася на 17т.р. Найбільшу питому вагу в загальній сумі власного капіталу займає нерозподілений прибуток. На зменшення загальної величини власного капіталу більшою мірою вплинула поява непокритого збитку звітного року.

Загальна величина позикового капіталу збільшилася за рік на 4596т.р. Найбільшу частку в загальній сумі позикового капіталу займають довгострокові позикові кошти на початок року та кредиторська заборгованість на кінець року. За рік відбулося збільшення частки позикових коштів у загальній сумі джерел на 0,06%. На збільшення загальної суми позикового капіталу повністю вплинуло збільшення кредиторської заборгованості.

У ході аналізу фінансової стійкості підприємства були зроблені наступні висновки:

- Підприємство не має власних оборотних коштів;

- Має місце довіру до підприємства з боку кредиторів, що говорить про впевненості кредиторів у сталому розвитку підприємства на перспективу;

- Сильна залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел;

- Підприємство фінансово нестабільно, тобто зобов'язання не покриваються поточними активами т.д.

Запаси і витрати розглянутого підприємства набагато більше планових і тимчасово вільних джерел на початок року, призначених для їх фінансування, то можна сказати, що підприємство знаходиться в кризовому стані, при якому порушується платіжний баланс. Рівновага платіжного балансу в даній ситуації забезпечується за рахунок прострочених платежів по оплаті праці, позичках банку, постачальникам, бюджету і т.д. Що стосується кінця року, то там ситуація протилежна, тобто підприємство вийшло з кризового стану і платіжний баланс відновився.

За рахунок найбільш ліквідних активів підприємство може покрити 239% короткострокових зобов'язань (на початок року); і 2,5% (на кінець року).

За рахунок ліквідних активів підприємство здатне покрити 627% короткострокових зобов'язань (на початок року); і 13,7% (на кінець року).

Підприємство достатньо забезпечене оборотними засобами.

Оскільки період оборотності дебіторської заборгованості менше періоду оборотності кредиторської заборгованості, то можна зробити висновок про те, що дебітори розплачуються за своїми зобов'язаннями швидше, ніж розглянуте підприємство.

Список літератури

 1. М.М. Крейніна. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник. - М.: изд-во «Справа і Сервіс», 1998

 2. В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства. -

М.: ПБОЮЛ Кріженко Є.М., 2000

3.А.П. Ковальов. Фінансовий аналіз і діагностика банкрутства. - Навчальний посібник. - М., 1994

4.О.В. Єфімова. Як аналізувати фінансове становище підприємств. - Практичний посібник. - М., 1994

5.Г.В. Савицька. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. - 4-е видання. - Мінськ: ТОВ «Нове знання», 2000

6.С.М. Пястолов. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. - М.: изд-во «Майстерність», 2001

7.М.І. Баканов, А.Д. Шеремет. Теорія економічного аналізу. - 4-е видання. - М.: «Фінанси та статистика», 2002

8.А.І. Ковальов, В.П. Привалов. Аналіз фінансового стану підприємства. - 4-е видання. - М.: Центр статистики та маркетингу, 2000

9.Аналіз господарської діяльності в промисловості. - Підручник для вузів / / під ред В.І. Стражева - Мінськ: Вища школа, 1998

10.Економіческій аналіз: підручник для вузів / / під ред. проф. Л.Т. Гіляровський - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001

11.В.В. Ковальов. Фінансовий аналіз: методи й процедури. - М.: «Фінанси та статистика», 2001

12.А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулін, Є.В. Негашев. Методика фінансового аналізу. - 3-е видання. - М.: ИНФРА-М, 2001

13.Р.І. Дронов, А.І. Рєзнік, Є.М. Бугіна. Оцінка фінансового стани підприємства / / Фінанси, 2001, № 4

14.О.В. Єфімов. Аналіз оборотних активів організації / / Бухгалтерський облік, 2000, № 10, с.47-49.

  1. О.В. Єфімова. Фінансовий аналіз. - 4-е видання. - М.: изд-во «Бухгалтерський облік», 2002

Додаток 1

Таблиця 1 - Горизонтальний і вертикальний аналіз активів

Показники

Абсолютні величини

Питомі ваги (%) в загальній величині активів

Зміни


на поч. року

на кінець року

на поч. року

на кінець року

в абс. величинах

в уд. вагах

у% до ізм. заг. величини активів

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Внеоборотние активи
2.Оборотние активи
Разом активів100

100+100

в т.ч.:

- Монетарні

- Немонетарні
Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активівх

х


х

х

Додатку 2

Таблиця 2 - Аналіз динаміки і структури необоротних активів

Показники

Абсолютні величини

Питомі ваги (%) в загальній величині активів

Зміни


на поч. року

на кінець року

на поч. року

на кінець року

в абс. величинах

в уд. вагах

у% до ізм. заг. величини активів

1

2

3

4

5

6

7

8

Нематеріальні активи
Основні засоби
Незавершеною будівництво
Довгострокові фінансові вкладення
Інші необоротні активи
Разом необоротних активів100

100


0

+100

Додаток 3

Таблиця 3 - Аналіз динаміки і структури оборотних активів

Показники

Абсолютні величини

Питомі ваги (%) в загальній величині активів

Зміни


на поч. року

на кінець року

на поч. року

на кінець року

в абс. величинах

в уд. вагах

у% до ізм. заг. величини активів

1

2

3

4

5

6

7

8

Запаси
ПДВ по придбаних цінностях
Довгострокова дебіторська заборгованість
Короткострокова дебіторська заборгованість
Короткострокові фінансові вкладення
Грошові кошти
Інші оборотні активи
Разом оборотних активів100

100


0

+100

Додатку 4

Таблиця 4 - Аналіз структури запасів

Показники

Абсолютні величини

Питомі ваги (%) в загальній величині активів

Зміни


на поч. року

на кінець року

на поч. року

на кінець року

в абс. величинах

в уд. вагах

у% до ізм. заг. величини активів

1

2

3

4

5

6

7

8

Сировина і матеріали
Тварини на вирощуванні та відгодівлі
МШП
Витрати в незавершеному виробництві
Готова продукція
Товари відвантажені
Витрати майбутніх періодів
Інші запаси
Разом запасів100

100


0

+100

Додатку 5

Таблиця 5 - Аналіз структури пасивів

Показники

Абсолютні величини

Питомі ваги (%) в загальній величині активів

Зміни


на поч. року

на кінець року

на поч. року

на кінець року

в абс. величинах

в уд. вагах

у% до ізм. заг. величини активів

1

2

3

4

5

6

7

8

Власний капітал
Позикові кошти
Разом джерел коштів100

100


0

+100

Коефіцієнт автономіїх

х


х

х

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштівх

х


х

х

Додатку 6

Таблиця 6 - Структура пасивів (зобов'язань) підприємства

Показник

Рівень показника


Початок року

Кінець року

Зміни

1. Питома вага власного капіталу в загальній валюті балансу (коефіцієнт фінансової автономії підприємства),%
2. Питома вага позикового капіталу (коефіцієнт фінансової залежності)

в т.ч.:

- Довгострокового

- Короткострокового
3. Коефіцієнт фінансового ризику (плече фінансового важеля) (п.2: п.1)
Додаток 7

Таблиця 7 - Аналіз структури власного капіталу

Показники

Абсолютні величини

Питомі ваги (%) в загальній величині активів

Зміни


на поч. року

на кінець року

на поч. року

на кінець року

в абс. величинах

в уд. вагах

у% до ізм. заг. величини активів

1

2

3

4

5

6

7

8

Статутний капітал
Додатковий капітал
Резервний капітал
Фонд соціальної сфери
Цільові фінансування і надходження
Нерозподілений прібяль (непокритий збиток)
Доходи майбутніх періодів
Резерв майбутніх витрат і платежів
Разом100

100


0

+100

Додаток 8

Таблиця 8 - Аналіз структури позикового капіталу

Показники

Абсолютні величини

Питомі ваги (%) в загальній величині активів

Зміни


на поч. року

на кінець року

на поч. року

на кінець року

в абс. величинах

в уд. вагах

у% до ізм. заг. величини активів

1

2

3

4

5

6

7

8

Довгострокові позикові кошти
Короткострокові позикові кошти
Кредиторська заборгованість
Разом100

100


0

+100

Додатку 9

Таблиця 9 - Формування коефіцієнтів фінансової стійкість і їх взаємозалежності

Вихідні д анние і коефіцієнти

Умовні позначення

Взаємозалежності вихідних д анних і коефіцієнтів

1

2

3

I. Вихідні дані1. До АПІТАЛ і резерви

Сс


2. Загальна з умма джерел коштів (валюта балансу)

Вб


3. Позикові коштив т. ч.3.1. Короткострокові

СЗК


3.2. Довгострокові

Сзд


4. Необоротні активи

Ав


5. Оборотні активи

Ао


6. Збитки

У


7. Власні оборотні кошти

З

З = Сс - Ав

8 Матеріальні оборотні активи

АОМ


9. Накопичений знос

Ін


10.Первоначальная балансова вартість основних засобів

За


11 Сумарна вартість основних засобів, сировини, незавершеного виробництва, малоцінних і бистроізнашіваюшіхся предметів

Рі


II. Коефіцієнти фінансової стійкості1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу (коефіцієнт автономії)

Кк

Кк = Сс / Вб

2. Коефіцієнт фінансової залежності

Кз

Кз = СЗК + Сзд / СЗК + Сзд + Сс

3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Км

Км = З / Сс

4. Коефіцієнт структури довгострокових вкладень

Кд

Кд = Сзд / Ав

5. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

Кдл

Кдл = Сзд / Вб

6. Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів

Кс

Кс = Сс / Сз

7. Коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами фінансування

Коб

Коб = З / АОМ

8. Коефіцієнт сталого фінансування

Куф

Куф = Сс + Сзд / Ав + Ао

9. Індекс постійного активу

Кпа

Кпа = aв / Сс

10. Коефіцієнт зносу

Кі

Ки = Ін / За

11. Коефіцієнт реальної вартості майна

Кр

Кр = Рі / Вб

Додатку 10

Таблиця 10 - Аналіз чистих оборотних активів

Показники

На початок року

На кінець року

Вплив на величину чистих оборотних активів
збільшення (+)

зменшення (-)

Оборотні активи, всього

в т.ч.

- Виробничі запаси

- Незавершене виробництво

- Витрати майбутніх періодів

- Готова продукція

- Дебіторська заборгованість

- Грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення

Короткострокові зобов'язання, всього

Чисті оборотні активи

Изменеие чистих оборотних активів

х

хДодаток 13

Бухгалтерський баланс

Форма № 1на 1 липня 2009

сировину, матеріали та інші аналогічні цінності •

Актив

Код показника

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи110

4

4

Основні засоби

120

0

0

Незавершене будівництво

130

0

0

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

135

0

0

Довгострокові фінансові вкладення

140

0

0

Відкладені податкові активи

145

0

0

Інші необоротні активи

150! 0

0


151! 0

0

Разом у розділі I

190

4

4

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси

210

1844
5653

в тому числі:211

337

624


тварини на вирощуванні та відгодівлі

212

0

0

витрати в незавершеному виробництві

213

0

0

готова продукція і товари для перепродажу

214

1486

5011

товари відвантажені

215

0

0

витрати майбутніх періодів

216

21

18

інші запаси і витрати

217

0

0


218

0

0

Податок на додану вартість по придбаних цінностей220

92

683

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)

230

0

0

в тому числі покупці і замовники
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)240

1141

1648

в тому числі покупці і замовники
Короткострокові фінансові вкладення

250

623

185

Грошові кошти

260

80

190

Інші оборотні активи

270 271

0 0

0 0

Разом по розділу II

290

3780

. 8359

БАЛАНС

300

3784

8363


Пасив

Код показника

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ

Статутний капітал

410

10

10

Власні акції, викуплені в акціонерів

411

0

0

Додатковий капітал

420

0

0

Резервний капітал

430

0

0

в тому числі: резерви, утворені відповідно до законодавства

431

0

0

резерви, утворені відповідно до установчих документів432

4330

00

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

470

-20

-37

Разом у розділі III

490

-10

-27

IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити

510

3647

1009

Відкладені податкові зобов'язання

515

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

520

0

0


521

0

0

Разом у розділі IV

590

3647

1009

V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити

610

0

0

кредиторська заборгованість

620

147

7381

У тому числі: постачальники і підрядчики

621

8

7030

заборгованість перед персоналом організації

622

11

346

заборгованість перед державними позабюджетними фондами

623

4

1

заборгованість з податків і зборів

624

2

4

інші кредитори

625

122

0

Заборгованість перед учасниками (засновниками) по виплаті доходів

630

0

0

Доходи майбутніх періодів

640

0

0

Резерви майбутніх витрат

650

0

0

Інші короткострокові зобов'язання

660

0

0


661

0

0

Разом у розділі V

690

147

7381

БАЛАНС

700

3784

8363

ДОВІДКА про наявність цінностей, які обліковуються на позабалансових рахунках
Орендовані основні засоби

910

0

0

в тому числі по лізингу

911

0

0

Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання

920

0

0

товари, прийняті на комісію

930

0

0

Списана у збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів

940

0

0

Забезпечення зобов'язань і платежів отримані

950

0

0

Забезпечення зобов'язань і платежів видані

960

0

0

Знос житлового фонду

970

0

0

Знос об'єктів зовнішнього благоустрою й інших аналогічних об'єктів

980

0

0

Нематеріальні активи, отримані в користування

990

0

0


995

0

0

Додаток 14

Звіт про прибутки та збитки Форма № 2 за півріччя 2009 р

Показник

За звітний періодЗа аналогічний період попереднього рокунайменування


код1

2

3

4

Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

010 011

24270 0

19430

0

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

020

24052

19257


021

0

0

Валовий прибуток

029

218

173

Комерційні витрати

030

393

311

Управлінські витрати

040

0

0

Прибуток (збиток) від продажу

050

-175

-138

Інші доходи і витрати

Відсотки до отримання

060

0

0

Відсотки до сплати

070

0

0

Доходи від участі в інших організаціях

080

0

0

Інші операційні доходи

090

0

0


091

0

0

Інші операційні витрати

100

31

28


110

0

0

Позареалізаційні доходи

120

213

172


121

0

0

Позареалізаційні витрати

130

1

2


131

0

0

Прибуток (збиток) до оподаткування

140

6

4

Відкладені податкові активи

141

0

0

Відкладені податкові зобов'язання

142

0

0

Поточний податок на прибуток

150

5

3


180

0

0

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

190

1

1

ДОВІДКОВО. Постійні податкові зобов'язання (активи)

200

0

0

Базовий прибуток (збиток) на акцію

201

0

0

Разводнения прибуток (збиток) на акцію

202

0

0

Додаток 15. Розшифровка окремих прибутків і збитків

Показник

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

найменування

КОД

прибуток

збиток

прибуток

збиток

1

2

3

4

5

6

Штрафи, пені та неустойки, визнані або по яких отримані рішення суду (арбітражного суду) про їх стягнення

210

0

0

0

0

Прибуток (збиток) минулих років

220

0

0

0

0

відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань

230

0

0

0

0

Курсові різниці за операціями в іноземній валюті

240

213

0

0

0

Відрахування в оціночні резерви

250

X

0

X

0

Списання дебіторських і кредиторських заборгованостей, за якими минув термін позовної давності

260

0

0

0

0


270

0

0

0

0


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Диплом
589кб. | скачати


Схожі роботи:
Фінансовий аналіз на підприємствах малого бізнесу як основа підвищення ефективності діяльності
Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності
Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності
Комплексний аналіз підвищення ефективності економічної діяльності підприємства на матеріалах ТОВ
Організація управління витратами з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства
Факторний фінансовий аналіз з метою антикризового управління підприємством
Аналіз фінансово-господарської діяльності торгового підприємства
Підвищення ефективності діяльності малого інноваційного підприємства
Підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства ЗАТ ЧФ
© Усі права захищені
написати до нас