Фінансовий аналіз діяльності підприємства 2 Порядок проведення

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Фінансовий аналіз діяльності умовного підприємства

Введення

Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється у швидкості обороту його засобів. Аналіз ділової активності полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних фінансових коефіцієнтів оборотності.

Швидкість оборотності характеризується:

  • коефіцієнтом оборотності - кількість оборотів за рік;

  • оборотністю - тривалістю 1 обороту в днях.

Необхідна для аналізу вибірка даних представлена ​​в таблиці нижче:

Рік

ЧД

ІБ А

НОбК

СІМ

НЗВ

ДП

Т

ВП

ДЗ

ДС

Пр

ОБК

КЗ

СК
2006

44201

4035

1762

410

9,5

17

1150,5

124

388

165,5

8,5

2273

457

3251

2007

62299

6275,5

3610

425

35

49

1350

160

443,5

198

5

2665,5

586

5260,5

де ЧД - чистий дохід;

ІБ А - підсумок балансу активів;

НОбК - необоротний капітал;

СІМ - сировина та матеріали;

НЗП - незавершене виробництво;

ДП - готова продукція;

Т - товари;

ВП - векселі одержані;

ДЗ - дебіторська заборгованість;

ДС - грошові кошти;

Пр - інші оборотні активи;

ОБК - оборотний капітал;

КЗ - кредиторська заборгованість;

СК - власний капітал.

Всі дані в таблиці є середньорічним значенням.

Для комплексного аналізу я буду розраховувати всі необхідні коефіцієнти за 2006 і 2007 рр.. Потім буду проводити порівняння тривалості операційного та фінансового циклів для виявлення кардинальних відмінностей, якщо вони будуть мати місце.

Аналіз оборотності за 2006 і 2007 рр..

1) Коефіцієнт оборотності капіталу (активу):

2006

Даний коефіцієнт показує, що за 1 рік повний цикл виробництва та обігу, що приносить відповідний ефект у вигляді чистого доходу, проходить майже 11 разів, а також те, що 10,95 грошових одиниць чистого доходу принесла кожна грошова одиниця активу.

2007

Даний коефіцієнт показує, що за 1 рік повний цикл виробництва та обігу, що приносить відповідний ефект у вигляді чистого доходу, проходить майже 10 разів, а також те, що 9,93 грошових одиниць чистого доходу принесла кожна грошова одиниця активу.

2) Оборотність активів:

2006

1 оборот капіталу (активу) триває 33,33 дня.

2007

1 оборот капіталу (активу) триває 36,77 дня.

3) Коефіцієнт оборотності основних засобів (необоротного капіталу):

2006

Даний коефіцієнт показує, що 25,09 грошових одиниць чистого доходу припадає на кожну грошову одиницю необоротного капіталу, а також те, що за 1 рік необоротний капітал робить 25 обертів.

2007

Даний коефіцієнт показує, що 17,26 грошових одиниць чистого доходу припадає на кожну грошову одиницю необоротного капіталу, а також те, що за 1 рік необоротний капітал робить 17,26 оборотів.

4) Оборотність необоротного капіталу:

2006

1 оборот необоротного капіталу триває 14,55 дня.

2007

1 оборот необоротного капіталу триває 21,45 дня, що на 7 днів більше, ніж у 2006 р., за рахунок збільшення НОбК в 2 рази.

5) Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу:

2006

2007

Порівнявши значення цих двох коефіцієнтів можна зробити наступний висновок. Відбулося уповільнення оборотності оборотних коштів, що призвело до збільшення потреби в оборотних коштах, неможливості абсолютного або відносного вивільнення ОБК.

У результаті уповільнення обороту більше потрібно запасів сировини і матеріалів, заділів незавершеного виробництва, що добре видно з таблиці необхідних для аналізу вибірки даних, представленої на першій сторінці.

6) Оборотність оборотного капіталу:

2006

1 оборот оборотного капіталу триває 18,77 дня.

2007

1 оборот оборотного капіталу триває 15,62 дня, що на 3 дні менше 2006 року.

Загальна оборотність всіх оборотних коштів складається з окремих елементів або груп оборотних коштів. Коефіцієнти оборотності і відповідні їм оборотності всіх цих елементів наведено в таблиці нижче:


2006

2007


Коб

Про

Коб

Про

СІМ

107,81

3,39

146,59

2,49

НЗВ

4652,74

0,08

1779,97

0,21

ДП

2600,06

0,14

1271,41

0,29

Т

38,42

9,50

46,15

7,91

ВП

356,46

1,02

389,37

0,94

ДЗ

113,92

3,20

140,47

2,60

ДС

267,08

1,37

314,64

1,16

Пр

5200,12

0,07

12459,80

0,03

Σ

-

18,77

-

15,62

Як бачимо, сума оборотності елементів дорівнює загальної оборотності оборотного капіталу за 2006 та 2007 року.

Зниження тривалості в днях 1 обороту за рік оборотного капіталу досягнуто в основному за рахунок зниження тривалості обертів СІМ, Т, ВП, ДЗ, ДС і інших оборотних активів.

7) Тривалість операційного циклу:

2006

Показує, що необхідно майже 7 днів для виробництва, продажу і оплати продукції підприємством.

2007

Показує, що необхідно 5,59 днів для виробництва, продажу і оплати продукції підприємством. Як бачимо, тривалість циклу зменшилася більш ніж на 1 день в основному за рахунок збільшення майже в півтора рази чистого доходу.

8) Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості:

2006

2007

Необхідно 96,72 оборотів для оплати виставлених рахунків підприємству в 2006 році і 106,31 - у 2007. Має місце зростання цього коефіцієнта, що свідчить про збільшення швидкості сплати заборгованості підприємством або про зниження покупок у кредит. Така ситуація може скластися, якщо підприємству перестали довіряти в достатній мірі для того, щоб видавати комерційні кредити, але з іншого боку, підприємство за рахунок збільшення чистого доходу від продажів може вести політику погашення заборгованості, збільшуючи тим самим, свою ліквідність.

9) Оборотність кредиторської заборгованості:

2006

1 оборот кредиторської заборгованості триває 3,77 дня.

2007

1 оборот кредиторської заборгованості триває 3,43 дня.

10) Тривалість фінансового циклу:

2006

Протягом 3,04 днів грошові кошти відвернені з обігу.

2007

Протягом 2,16 днів грошові кошти відвернені з обігу.

Динаміка зміни тривалості операційного та фінансового циклів за 2006-2007 рр.. представлена ​​в таблиці:

Цикл

2006

2007

Δ

ОЦ

6,81

5,59

-0,18

ФЦ

3,04

2,16

-0,29

11) Коефіцієнт оборотності власного капіталу:

2006

2007

У наявності зниження коефіцієнта, що свідчить про бездіяльність частини власного капіталу і необхідність вкласти в більш ефективний проект.

Графічне подання операційного та фінансового циклу.

Динаміка всіх коефіцієнтів і оборотності

Дані

2006   р.

2007

Δ Коб

Δ Про


Коб

Про

Коб

ПроІТА

10,95

33,32

9,93

36,77

-0,09

0,10

НОбК

25,09

14,55

17,26

21,15

-0,31

0,45

СІМ

107,81

3,39

146,59

2,49

0,36

-0,26

НЗВ

4652,74

0,08

1779,97

0,21

-0,62

1,61

ДП

2600,06

0,14

1271,41

0,29

-0,51

1,05

Т

38,42

9,50

46,15

7,91

0,20

-0,17

ВП

356,46

1,02

389,37

0,94

0,09

-0,08

ДЗ

113,92

3,20

140,47

2,60

0,23

-0,19

ДС

267,08

1,37

314,64

1,16

0,18

-0,15

Пр

5200,12

0,07

12459,80

0,03

1,40

-0,58

ОБК

19,45

18,77

23,37

15,62

0,20

-0,17

КЗ

96,72

3,77

106,31

3,43

0,10

-0,09

СК

13,60

26,85

11,84

30,82

-0,13

0,15

Як бачимо, зниження коефіцієнтів оборотності спостерігається тільки за підсумками балансу за активами (в основному за рахунок зниження цього коефіцієнта необоротного капіталу, незавершеного виробництва і готової продукції), а також за коефіцієнтом оборотності власного капіталу.

Каже дана ситуація про те, що більш раціонально, в порівнянні з попереднім роком, використовуються активи підприємства, про ефективне використання підприємством всіх наявних ресурсів незалежно від джерела їх залучення.

Аналіз ліквідності підприємства

Ліквідність - це можливість активу трансформуватися в грошові кошти, а ступінь ліквідності визначається тривалістю періоду часу, протягом якого відбувається ця трансформація. Чим менше цей період, тим вища ліквідність даного виду активу.

Ліквідність підприємства - це наявність у нього оборотних коштів у розмірі, достатньому для погашення короткострокових зобов'язань.

Платоспроможність - це наявність у підприємства грошових коштів для розрахунків з кредиторською заборгованістю, яка вимагає негайного погашення.

Виділяють групи активів та пасивів за ступенем їх ліквідності та строками погашення:

А1 - абсолютно ліквідні активи (220 +230 +240);

А2 - швидко реалізовані активи (130, 140, 150, 160-210, 250);

Ліквідність залежить від платоспроможності покупців, від терміну та конкурентоспроможності, документообігу, форми розрахунку, своєчасного відвантаження продукції, оформлення банківських документів і т.д.

А3 - повільно реалізовані активи (100-120);

А4 - важко реалізовані активи (80);

П1 - найбільш термінові зобов'язання (520 - 610);

П2 - середньострокові зобов'язання (500, 510);

П3 - довгострокові зобов'язання (480);

П4 - постійні зобов'язання (пасиви) (380);

Для визначення ліквідності балансу складаємо підсумки з наведених груп за 2006 і 2007 року, якщо виконується така умова:

А1> П1, А2> П2, А3> П3, А4 <П4

то баланс є абсолютно ліквідним.

Згрупуйте дані балансів підприємства за 2006 і 2007 року і заповнимо таблицю ліквідності балансу.

Таблиця даних по ліквідності балансу

Актив

2006

2007

Зміна

Пасив

2006

2007

Зміна

Недолік / Надлишок

2006

2007

А1

205,5

233

27,5

П1

440

566

126

-234,5

-333

А2

1648

1972,5

324,5

П2

124

175

51

1524

1797,5

А3

419,5

460

40,5

П3

220

274

54

199,5

186

А4

1762

3610

1848

П4

3251

5260,5

2009,5

-1489

-1650,5

Сума

4035

6275,5

2240,5

Сума

4035

6275,5

2240,5

-

-

Як видно з таблиці, умова абсолютно ліквідного балансу не виконується. Абсолютно ліквідні активи менше, ніж найбільш термінові зобов'язання, що говорить про можливість ситуації, при якій підприємству не буде вистачати коштів для того, щоб розплатиться за зобов'язаннями, термін яких уже наступив.

Швидко і повільно реалізовані активи більше, ніж середньострокові і довгострокові зобов'язання, що є позитивним явищем. Важкореалізовані активи менше, ніж постійні зобов'язання і в 2007 році продовжують зменшаться.

Для комплексної оцінки ліквідності використовують загальний показник ліквідності:

де α - вагові коефіцієнти, призначені експертом.

λ показує відношення суми всіх ліквідних коштів підприємства до суми всіх платіжних зобов'язань за умови, що різні групи ліквідних засобів і платіжних зобов'язань входять до зазначених сум з вагомими коефіцієнтами, що враховують їх значимість з точки зору термінів надходження коштів та погашення зобов'язань. Цей показник дозволяє порівняти баланси одного підприємства за 2006 і 2007 року для найбільш ліквідного. Як видно з отриманих даних, найбільш ліквідним є баланс за 2006 рік.

Показник λ в 2007 році в порівнянні з 2006 роком зменшився, що свідчить про погіршення ліквідності підприємства в процесі розрахунків зі своїми боргами. Але сам по собі цей показник дуже великий, що ще раз підтверджує той факт, що у підприємства дуже багато бистрореалізуемих коштів, вони нераціонально використовуються.

Показники ліквідності покликані продемонструвати ступінь платоспроможності підприємства за короткостроковими боргами. Сенс цих показників полягає в порівнянні величини поточних заборгованостей підприємства та його оборотних коштів, які повинні забезпечити погашення цих заборгованостей. Для оцінки платоспроможності підприємства в короткостроковому періоді використовують 3 коефіцієнта ліквідності, різняться набором ліквідних коштів. Вони характеризують господарську діяльність зарубіжних підприємств, однак виступають орієнтиром для вітчизняних фірм.

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину короткострокової заборгованості підприємство може погасити найближчим часом. Оцінка ліквідності допускає, що дебіторська заборгованість також не зможе бути погашена в строк для задоволення потреб короткострокових кредиторів.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності, який характеризує господарську діяльність зарубіжних підприємств, виступає орієнтиром для вітчизняних підприємств.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності: [0,2; 0,35] для вітчизняних підприємств.

Коефіцієнт зменшується, тому як величина короткострокових фінансових вкладень і грошових коштів зростає більш повільними темпами, ніж поточні зобов'язання, тому ймовірність неплатоспроможності підприємства на першу вимогу кредиторів збільшується. Але все ж, величина коефіцієнта вище нормативної, що свідчить про управління ліквідними коштами підприємства.

2. Коефіцієнт швидкої або термінової ліквідності

Основна концепція полягає в тому, що цей показник допомагає оцінити, на скільки можливо буде погасити поточні зобов'язання, якщо положення стане дійсно критичним, при цьому виходять із припущення, що товарно-матеріальні запаси взагалі не мають ніякої ліквідаційної вартості.

Коефіцієнт швидкої ліквідності <1: [0,7; 1] для вітчизняних підприємств.

Цей показник знижується, але все одно не входить до обмеження нормативу, у багато разів перевищуючи його, що пов'язано з неймовірно великим кількість товарів на складах, які не продаються, і практично відсутністю середньострокових зобов'язань.

3. Коефіцієнт поточної ліквідності

Цей показник робить спробу продемонструвати захищеність власників поточних боргових зобов'язань від небезпеки відмови від платежу. Передбачається, що чим вищий цей коефіцієнт, тим краще позиції кредиторів.

Коефіцієнт поточної ліквідності ≤ 2, що говорить про відсутність перефінансування. Коефіцієнт знижується, тому знижується перевищення оборотних активів над поточними зобов'язаннями. У підприємства зменшується обсяг обігових коштів, спрямованих на покриття своїх короткострокових заборгованостей, що є негативною тенденцією діяльності суб'єкта господарювання.

Фінансова стійкість

У будь-якого підприємства існують два джерела фінансування діяльності: власні та залучені. Власні джерела - це кредит, наданий підприємству його власниками на весь період здійснення його діяльності. Отже, власні джерела фінансування підприємству не потрібно віддавати кредиторам. Залучені джерела характеризуються чітко визначеним терміном існування - до моменту, коли потрібно буде погашати кредиторську заборгованість, тобто повертати існуючий кредит. Фінансова стійкість підприємства або ступінь його залежності від залучених джерел фінансування визначається через зіставлення обсягу власних джерел фінансування з об'ємом залучених джерел. Ідея розрахунку показника фінансової стійкості підприємства полягає в тому, щоб оцінити ризики, пов'язані з фінансуванням його діяльності за допомогою залучених джерел коштів. Для аналізу фінансової стійкості вирішальне значення має питання про те, які показники відображають сутність фінансової стійкості організації.

Балансова модель має вигляд:

НА + З + РД = СК + ДК + КК + РК,

де НА - необоротні активи (80 рядок балансу);

З - товарно-матеріальні запаси (100-140 рядки балансу);

РД - розрахунки з дебіторами (150-210 рядки балансу), грошові кошти, короткострокові фінансові інвестиції та інші активи (220-250 рядки балансу);

СК - власний капітал (380 рядок балансу);

ДЗК - довгостроковий позиковий капітал (480 рядок балансу);

КЗК - короткостроковий позиковий капітал (500, 510 рядка балансу);

РК - розрахунки з кредиторами (520-610 рядки балансу).

Враховуючи, що довгострокові банківські кредити направлені на придбання основних засобів та фінансування капітальних вкладень

З + РД = ((СК + ДЗК) - НА) + КЗК + РК,

за умови виконання платоспроможності підприємства, коли:

З ≤ (СК + ДЗК) - НА

РД ≥ КЗК + РК, тобто грошові кошти, короткострокові вкладення і дебіторська заборгованість покривають поточні зобов'язання підприємства за умови обмеження запасів величиною (СК + ДЗК) - НА. Тому, аналіз фінансової стійкості характеризується співвідношенням позик і джерел їх формування.

Джерела формування запасів:

1. Власні оборотні кошти: ВОК = СК - НА

2. Довгострокові джерела формування запасів: ДІФ = (СК + ДЗК) - НА

3. Основні джерела формування запасів = ОІФ = ДІФ + КЗК

Виділяють 4 типи фінансових ситуацій за ступенем їх стійкості:

1. Абсолютна стійкість - крайній тип фінансової стійкості:

СОС ≥ З

2. Нормальна стійкість підприємства, що гарантує його платоспроможність:

СОС <З; ДІФ ≥ З

3. Нестійкий фінансовий стан пов'язаний з порушенням платоспроможності, при якому проте зберігається можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення власного капіталу або:

СОС <З; ДІФ <З; ОІФ ≥ З

4. Кризовий фінансовий стан, при якому підприємство знаходиться на межі банкрутства, оскільки в даній ситуації дебіторська заборгованість, грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення не покривають навіть його кредиторську заборгованість.

СОС <З; ДІФ <З; ОІФ <З

Аналіз забезпеченості запасів джерелами

Показник

2006

2007

Зміна

1

СК

3251

5260,5

2009,5

2

НА

1762

3610

1848

3

СОС

1489

1650,5

161,5

4

ДЗК

686

806,5

120,5

5

ДІФ

2175

2457

282

6

КЗК

124

175

51

7

ОІФ

2299

2632

333

8

З

1587,5

1859

271,5

Надлишок / недолік джерел формування запасів:

9

СОС-З

-98,5

-208,5

-110

10

ДІФ-З

587,5

598

10,5

11

ОІФ-З

711,5

773

61,5

Тип фін. ситуації

норма

норма

-

На основі отриманих даних можна зробити висновок, що на підприємстві спостерігається нормальне фінансове становище, причому, збільшується частка власних оборотних коштів унаслідок власного капіталу більшою мірою, ніж необоротних активів. Власні оборотні кошти за обидва роки менше, ніж запаси, але довгострокові джерела фінансування перевищують розмір запасів. При чому в 2007 році ця величина ще більше збільшується. Таке положення говорить, що підприємству не вистачає власних коштів для забезпечення себе запасами, тому воно користується довгостроковими кредитами.

Коефіцієнти, що характеризують фінансову стійкість

Однією з найважливіших характеристик стійкості фінансового стану підприємства є його незалежність від позикових джерел коштів.

Коефіцієнт автономії:

Коефіцієнт автономії має бути ≥ 0,5 для забезпечення фінансової стійкості та незалежності від зовнішніх джерел фінансування. Як бачимо, підприємство володіє незалежністю від зовнішніх джерел фінансування.

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів:

Повинен бути не більше коефіцієнта співвідношення мобільних та іммобілізованих коштів, який розраховується як співвідношення оборотних і необоротних засобів:

Коефіцієнт фінансової залежності

Розмір даного показника не повинен перевищувати позначку 2, що у мене і вийшло. Цей коефіцієнт менше в 2007 році, що пояснюється більшим темпом зростання власного, ніж позикового капіталу.

Наявність та динаміку власних оборотних коштів відображають:

1) коефіцієнт маневреності:

Цей коефіцієнт показує, яка частина власного капітал знаходиться в мобільній формі. Орієнтиром є розмір менше 0,5. Відповідно у 2006 році 45,8% СК було в мобільній сфері, а в 2007 році - 31,4%. Зменшення пояснюється зростанням статутного капіталу та іншого додаткового капіталу.

2) коефіцієнт автономії джерел формування запасів:

Показує частку власних оборотних коштів у структурі основних джерел формування запасів, включаючи власний капітал, довгострокові та короткострокові кредити банків за відрахувань необоротних активів. У наявності зменшення коефіцієнта, що свідчить про тенденцію до збільшення залежності підприємства від позикових джерел фінансування.

3) коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами:

Показує, яка частина запасів належить до власних оборотних коштів. За нормативами, цей коефіцієнт ≥ 0,6 - 0,8. Крім того, він повинен бути обмежений знизу значенням коефіцієнта автономії джерел формування запасів. Мої дані злегка перевищують норму, що говорить, що на підприємстві дуже багато запасів.

4) коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів СОС:

Показує частку коштів власного фінансування у структурі оборотних активів. Нормативне значення для промислових підприємств: 0,1 і більше. У мене дуже висока частка забезпеченості.

Коефіцієнти структури капіталу

Для характеристики структури джерел засобів підприємства разом з коефіцієнтом автономії використовуються також приватні показники, що відображають різноманітні тенденції у зміні структури окремих груп джерел.

1) Коефіцієнт короткострокової заборгованості:

Відбиває частку короткострокових кредитів у загальній сумі кредитних ресурсів. Як бачимо, відбулося збільшення частки короткострокової заборгованості, що говорить про збільшення короткострокових кредитів, взятих підприємством.

2) Коефіцієнт кредиторської заборгованості:

Висловлює частку кредиторської заборгованості в загальній сумі зобов'язань підприємства.

3) Коефіцієнт довгострокового залучення позикового капіталу:

Цей показник дає більш точну картину ризику компанії при використанні позикових засобів. Дозволяє приблизно оцінити частку позикового капіталу при фінансуванні капітальних вкладень у необоротні активи. Зменшується частка використання довгострокових кредитів для капітальних вкладень.

Оцінка рентабельності діяльності підприємства

Показники рентабельності характеризують як ефективність діяльності підприємства в цілому, так і прибутковість, ефективність різних напрямків його діяльності. Вони більш повно, ніж прибуток, відображають остаточні результати господарювання, тому що їх величина надає співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Їх використовують як для оцінки діяльності підприємства, і як інструмент цінової й інвестиційної політики. Тому, ідея показників рентабельності полягає в тому, щоб продемонструвати, наскільки окупаються витрати, які несе підприємство в процесі своєї діяльності. Говорячи про рентабельність діяльності підприємства, ми визначаємо, скільки прибутку приносить кожна гривня витрат, тому критерієм окупності витрат виступає прибуток організації.

Аналіз коефіцієнтів рентабельності дозволяє визначити ефективність діяльності підприємства в цілому та окремих напрямків його діяльності.

1. Рентабельність виробничої діяльності або витрат:

Показує, скільки прибутку отримує підприємство з кожної гривні вкладень у виробництво і реалізацію продукції. У 2007 році збільшилась кількість отриманого прибутку на кожну гривню витрат.

2. Рентабельність основних виробничих фондів:

Характеризує віддачу від використання основних виробничих фондів, тобто скільки гривень прибутку приносить кожна гривня, вкладена в основні фонди.

3) Рентабельність продажів:

Характеризує ефективність підприємницької діяльності підприємства. Рентабельність зменшилася в 2007 році. Виручка виросла великими темпами, ніж чистий прибуток, що говорить про велику частку витрат у виручці (адміністративні, на збут, маркетингові).

4) Рентабельність активів:

Найкращий показник, що відображає ефективність діяльності підприємства. Характеризує прибутковість всіх активів і показує, скільки грошових одиниць треба підприємству для отримання 1 гривні прибутку, незалежно від джерел їх залучення.

Це основний показник конкурентоспроможності підприємства.

5) Рентабельність власного капіталу:

Порівняння рентабельності власного капіталу та рентабельності активів показує вплив на чистий прибуток позикового капіталу. Як бачимо, в 2006 році була більш висока частка позикового капіталу, в порівнянні з 2007 р. Рентабельність зменшилася у 2007 році за рахунок збільшення власного капіталу.

6) Рентабельність інвестованого капіталу:

Порівняння рентабельності всіх активів з рентабельністю інвестованого капіталу дозволяє оцінити залучення підприємством довгострокового позикового капіталу. Як бачимо, ROA і ROI за 2006 і 2007 рр.. практично рівні, що говорить про те, що підприємство намагається не привертати довгостроковий капітал.

Факторний аналіз рентабельності активів

З'являється взаємозв'язок рентабельності активів ROA, зростання рентабельності продажів і оборотності активів. Це дозволяє виявити, що є причиною недостатньо високого рівня ROA або зниження ROA.

Розрахунок впливу проводиться методом абсолютних різниць.

1) Розрахунок впливу зміни коефіцієнта оборотності капіталу:

2) Розрахунок впливу зміни рентабельності продажів:

3) Розрахунок зміни рентабельності активів:

Факторний аналіз рентабельності активів

Показники

2006

2007

Виручка від реалізації

44201

62299

Чистий прибуток

5093,25

6455,25

Середньорічна сума активів

4035

6275,5

ROA

1,262

1,029

Δ ROA

-0,233

ROS

0,115

0,104

Коефіцієнт оборотності активів

10,95

9,93

Зміна за рахунок:

Коб.актівов

-0,11753

ROS

-0,11531

Δ ROA

-0,23284

Як видно з таблиці, зміна за допомогою коефіцієнта оборотності і рентабельності продажів має однаковий вплив на зміну рентабельності активів. Обидва ці фактори мають однакову вагу. Їх зниження призвело до незначного зменшення коефіцієнта рентабельності активів.

Факторний аналіз рентабельності власного капіталу

Рентабельність продаж характеризує ефективність управління витратами та ціновою політикою. Коефіцієнт оборотності активів відображає ефективність їх використання та ділову активність підприємства. Коефіцієнт фінансової залежності відображає політику в галузі фінансування підприємства (залучення позикового капіталу).

1. Розрахунок впливу зміни за допомогою коефіцієнта оборотності активів:

2. Розрахунок впливу зміни за рахунок рентабельності продажів:

3. Розрахунок впливу зміни за рахунок коефіцієнта фінансової залежності:

4. Розрахунок зміни рентабельності власного капіталу:

Факторний аналіз рентабельності власного капіталу

Показники

2006

2007

Виручка від реалізації

44201

62299

Чистий прибуток

5093,25

6455,25

Середньорічна вартість активів

4035

6275,5

Середньорічна вартість СКROA

1,262

1,029

ROS

0,115

0,104

ROE

1,567

1,227

Δ ROE

-0,340

Коефіцієнт оборотності СК

13,6

11,84

Коефіцієнт фінансової залежності

1,241

1,193

Зміна за рахунок:

Δ Коб.СК

-0,188

Δ ROS

-0,123

Δ Кфз

-0,029

Δ ROE

-0,340

Зміна рентабельності власного капіталу в негативну сторону в першу чергу викликано впливом зміни коефіцієнта оборотності власного капіталу, хоча дія фактора зміни рентабельності власного капіталу теж дуже відчутно. Таке зменшення показників рентабельності може бути викликане введенням в експлуатацію нових виробничих потужностей, розширенням мережі збуту, розробкою і запуском до виробництва нового продукту.

Аналіз ринкової активності підприємства

Ринкові показники підприємства є основою інтересів власників підприємства і його потенційних інвесторів. Головний інтерес для власника підприємства представляє прибутковість компанії. При цьому, мається на увазі прибуток, отриманий завдяки зусиллям керівництва підприємства на кошти, інвестовані власниками підприємства. Власників також цікавить розподіл належної їм прибутку, тобто, яка її частина знову інвестується в підприємство, та яка частка виплачується ним як дивіденди. Іншими словами, їх цікавить вплив результатів діяльності підприємства на ринкову вартість їхніх інвестицій, особливо якщо акції підприємства вільно обертаються на ринку.

Вихідні дані

2006

2007

Номінальна ціна акції, грн

6

5

Ринкова ціна акції (+% до бал.)

8

7

Дивідендна політика (% від ПП)

22

22

Привілейовані акції

-

-

Для початку необхідно розрахувати кількість акцій підприємства і порівнявши їх кількість з звітним періодом:

1. Дохід на 1 акцію:

Показує, що 9,99 і 8,69 грн. в 2006 і 2007 рр.. відповідно чистого прибутку припадає на 1 звичайну акцію.

2. Дивіденди на 1 акцію:

Показує суму оголошених дивідендів на 1 акцію.

3. Дивідендний вихід:

Дивідендний вихід незмінний в 2006 і 2007 роках.

4. Балансова вартість акції:

Показує розмір капіталу, що припадає на 1 звичайну акцію.

5. Коефіцієнт котирування акції:

Показує відхилення ринкової вартості акції від її номінальної вартості. У 2007 році відхилення набагато більше, ніж у 2006, що пов'язано зі збільшенням ринкової вартості акції.

6. Цінність акції:

Відбулося зменшення розміру дивіденду на 1 акцію, але зросла ринкова вартість акції, за рахунок цього інвестиційна привабливість зросла.

7. Прибутковість акції:

Поточна рентабельність інвестованого в акції капіталу впала в 2007 році за рахунок зростання ринкової вартості акції та зменшення дивідендних виплат по звичайних акціях.

Виходячи з розрахованих коефіцієнтів, можна зробити висновок, що підприємство не змінювало дивідендну політику, а зміна значень коефіцієнтів викликано погіршенням показників рентабельності, що у свою чергу вказує на неполадки у виробничому і організаційному процесах. Зниження номінальної ціни акції є характерним при розщепленні капіталу. Це робиться звичайно великими підприємствами, ціна акцій яких дуже висока, для підвищення ліквідності акції. Ринкова ж ціна акції зросла. Збільшується кількість акцій у статутному фонді, зростає їхня прибутковість, знижується величина дивідендів, але все ж, котирування на фондовому ринку незначно, але все ж зростає, що свідчить про грамотної політики підприємства з приводу залучення інвестиційних коштів для фінансування своїх заборгованостей не тільки за рахунок своїх акціонерів, але і зовнішніх інвесторів.

Оцінка ймовірності банкрутства підприємства

У зарубіжних країнах для оцінки ризику банкрутства підприємства широко використовується факторні моделі багатьох відомих економістів. Всі системи прогнозування банкрутства, розроблені закордонними авторами, включають в себе декілька (від двох до семи) ключових показників, що характеризують фінансовий стан комерційної організації. На їх основі в більшості з названих методик розраховується комплексний показник ймовірності банкрутства з ваговими коефіцієнтами у індикаторів.

У практиці зарубіжних фінансових організацій для оцінки ймовірності банкрутства найбільш часто використовується так званий «Z-рахунок» Е. Альтмана, який представляє собою пятифакторную модель, побудовану за даними успішно діючих і збанкрутілих промислових підприємств США.

У формулі Альтмана використовуються п'ять змінних:

х1 - відношення оборотного капіталу до суми активів підприємства;

х2 - відношення нерозподіленого доходу до суми активів;

х3 - відношення операційних доходів (до вирахування відсотків і податків) до суми активів;

х4 - відношення ринкової вартості СК до загальної суми позикового капіталу;

х5 - відношення суми продажу до суми активів.

Всі необхідні дані для підрахунку Z представлені в таблиці:

Показник

2006

2007

Власний оборотний капітал

1489

1650,5

Виручка від реалізації

44201

62299

Чистий прибуток

5093,25

6455,25

Середньорічна сума активів

4035

6275,5

Реінвестований прибуток

3972,74

5035,10

Прибуток до сплати% за кредит і податків

6791

8607

Ринкова вартість акцій

6,8796

7,6464

Кількість акцій

510

743

Ринкова вартість власного капіталу

3508,60

5681,28

Позиковий капітал

1250

1547,5

х1

0,369

0,263

х2

0,985

0,802

х3

1,683

1,372

х4

2,807

3,671

х5

10,954

9,927

Остаточне значення Z:

Як видно за даними, отриманими після розрахунків, ймовірність банкрутства підприємства надзвичайно мала.

Однак практика показує, що дана методика розрахунку ймовірності банкрутства не завжди правдива, тому оцінимо рівень надійності фірми за іншою методикою. Значення 6 показників фінансової стійкості оцінюється за таблицею і визначається до одного з 6 класів ймовірності банкрутства. За приналежністю до того чи іншого класу нараховуються певну кількість балів за показником. В кінці визначається загальна сума балів і виноситься рішення про рейтинг підприємства. Результати класифікації за два роки наведені в таблицях.

Показник

Кордон класів згідно критеріїв


1

2

3

4

5

6


2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Кабс.ліквідності

0,467

0,412Кб.ліквідності

13,29

11,27Ктек.ліквідності1,9071,679Кфін.автономіі

0,806

0,836СОС / ОБС

0,66

0,62СОС / Запаси

1,160,9

Мін.знач. кордону

100

85-64

63-56,9

41,6-28,3

18

-

Використовуючи ці критерії, можна підрахувати кількість набраних балів підприємством за 2006 і 2007 рр..

Разом за 2006 рік: 97 балів.

Разом за 2007 рік: 93 бали.

Відповідно підприємство в 2006 і 2007 року відносилося до першого класу з гарним запасом фінансової стійкості, що дозволяє бути впевненим і в поверненні позикових коштів і в оплаті відсотків. Але в 2007 році показник дещо погіршився через зменшення коефіцієнта поточної ліквідності і відносини власних оборотних коштів до запасів.

Якщо порівняти дані, отримані після прорахунку коефіцієнта Z, то легко помітити, що результат збігається, що підтверджує правильність розрахунків.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
210.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Фінансовий аналіз підприємства 2 Проведення аналізу
Фінансовий аналіз діяльності підприємства
Фінансовий аналіз діяльності підприємства
Фінансовий аналіз діяльності підприємства 2
Фінансовий аналіз діяльності підприємства 2 Аналіз динаміки
Фінансовий аналіз діяльності умовного підприємства
Необоротні активи Фінансовий аналіз діяльності підприємства
Фінансовий аналіз господарської діяльності підприємства в будівництві
Фінансовий аналіз діяльності підприємства на прикладі ТОВ Техмашсервіс
© Усі права захищені
написати до нас