Фінансовий аналіз діяльності підприємства 2 Аналіз динаміки

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Зміст

Завдання 1

Завдання 2

Завдання 3

Список літератури

Додаток

Завдання 1

На основі балансу підприємства чи банку (форми 1 і 2) провести аналіз:

Динаміки структури (активів і пасивів), тобто аналіз по укрупнених статтях на початок і на кінець періоду, розрахувати темпи зростання і приросту структурних коефіцієнтів, зробити висновки.

Аналітичне угруповання й аналіз статей балансу досліджуваного підприємства наведено в табл. 1

Таблиця 1

Аналітичне угруповання й аналіз статей балансу за 2002 - 2003рр., Тис. руб.

Актив

2002

2003

Відхилення 2002

Відхилення 2003


На початок

На кінець

На початок

На кінець

Абсол

ютние

% До підсумку

Абсолю

тні

% До підсумкуНа початок

На кінець


на нача-ло

на ко-нец

Вартість майна

329407

394828

394828

469376

65421

-

-

74548

-

-

Іммобілізують

ванні активи

186518

221907

221907

217493

35389

57

56

-4414

56

46

Мобільні активи

142889

172921

172079

251883

30032

43

44

79804

44

54

Запаси

112830

126264

126264

186751

13434

79

73

60487

73

74

Дебіторська заборгованість

24939

37065

37065

55175

12126

17

21

18110

21

22

Грошові кошти

951

21

21

2363

-930

0,7

0,01

2342

0,01

0,94

Аналізуючи показники в динаміці, можна відзначити, що загальна вартість майна збільшилася за 2003р. на 74548 тис. крб., в 2002р. даний показник становив 65421 тис. руб.

За 2002р. частка основного капіталу, тобто необоротних активів, збільшилася на 35389 тис. руб. (57%). Частка оборотних активів склала 30032 тис. руб. (43%). Структура активів балансу практично не змінилася, так як і на початок і на кінець періоду частка необоротних активів становила б 57% від всього майна.

Частка оборотного капіталу на початок 2002р. становила 43%, а на кінець - 44% від вартості всього майна підприємства. Підвищення частки оборотного капіталу відбулося за рахунок збільшення запасів, хоча в загальному обсязі мобільних засобів їх питома вага стала складати 73%. Менш ліквідні кошти - дебіторська заборгованість збільшилася на 12126 тис. руб. Спостерігається зменшення грошових коштів на 930 тис. руб. На початок звітного періоду їх питома вага складала 0,7%, а на кінець року 0,01%.

У 2003р. вартість майна підприємства збільшилась на 74548 тис. руб. При цьому частка основного капіталу, тобто необоротних активів зменшилася на 4414 тис. руб. (46%). А частка оборотних активів відповідно збільшилася на 79804 тис. руб. На початок звітного періоду частка необоротних активів становила 56% від всього майна, а на кінець звітного періоду 46%. Частка оборотного капіталу на початок 2003р. становила 44%, а на кінець року 54% від вартості всього майна фірми. При збільшенні частки оборотних коштів на підприємстві також спостерігається збільшення питомої ваги грошових коштів у складі оборотного капіталу з 0,01 до 0,94% в порівнянні з початком періоду. Збільшення питомої ваги грошових коштів характеризує підвищення мобільності активів і, отже, ступеня платоспроможності організації за поточними зобов'язаннями. Але з іншого боку, вільні грошові суми могли б бути вкладені в оборот.

Збільшилися запаси підприємства на 60487 тис. руб. На початок 2003р. їх питома вага в обсязі оборотних активів складав 73%, а на кінець року лише 74%. Спостерігається збільшення дебіторської заборгованості на 18110 руб. Дана дебіторська заборгованість є короткостроковою (платежі по якій очікуються протягом 12 міс. Після звітної дати), що зменшує ризик не повернення боргів. Але наявність непогашеної дебіторської заборгованості на кінець 2003р. в 55175 тис. руб. свідчить про відволікання частини поточних активів на кредитування споживачів продукції, фактично відбувається іммобілізація цієї частини оборотних засобів із виробничого процесу.

Вартість майна компанії за 2003р. збільшилася за рахунок зниження частки необоротних активів, і збільшення оборотних активів, що підтверджується зниженням коефіцієнта співвідношення основних і оборотних активів. За 2002 р. загальна величина запасів підприємства збільшилася на 13434 тис. руб.

Зростання загальної величини запасів був обумовлений збільшенням всіх його складових: виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції підприємства. Наприклад, на початок звітного року виробничі запаси становили 39675 тис. руб., А до кінця 2001р. - 50467 тис. руб. Незавершене виробництво збільшилося на 89 тис. руб. Збільшилася готова продукція на 3907 тис. руб. і т.д., при цьому питома вага в структурі запасів на початок року був 51,6%, а на кінець склав - 49,2%.

Таблиця 2

Аналіз структури запасів підприємства за 2003р., Тис. руб.

Показник

Сума, тис. руб.

Структура,%

Зміни


2003р.

відносна величина

абсолютні величини

частка,%

у% до зміни в загальній вазі


на початок року

на кінець року

на початок року

на кінець року
. Виробничі запаси

50467

68944

39,97

0,04

18477

-0,03

1,2

Незавершене виробництво

9619

12116

7,62

0,1

2497

-0,15

6,22

Готова продукція

62149

99498

49,22

84,29

37349

-17,24

722,49

Витрати майбутніх періодів

377

662

0,3

-

285

-

-

ПДВ

3652

5531

2,89

16

1879

15,02

629,92

Загальна величина запасів

126264

186751

100

100

60487

-2,4


За 2003р. загальна величина запасів підприємства продовжувала збільшуватися і склала 186751 тис. крб. Такому підйому в структурі запасів у 2003р. сприяло продовжує збільшення виробничих запасів, готової продукції, незавершеного виробництва.

Власний капітал підприємства до кінця 2002р. склав 151536 тис. крб., за рік відбулося зменшення на 68674 тис. руб.

До кінця 2003р. спостерігається подальше підвищення реального власного капіталу. На початок року він становив 151536 тис. руб., А до кінця періоду зменшився на 5176 тис. руб. і склав 146360 тис. руб. (Табл. 3).

Таблиця 3

Аналіз структури пасивів балансу підприємства за 2002р., Тис. руб.

Показники

Сума, тис. руб.

Структура,%

Зміни


на початок року

на кінець року

на початок року

на кінець року

абсолютні зміни

частка,%

у% до зміни

Реальний власний капітал

220210

151536

66,85

38,38

-68674

-28,47

-104,97

Скорректі-рова позикові кошти

109197

243294

33,15

61,62

134097

28,47

204,97

Разом джерел коштів

329407

394830

100

100

65423

-

-

Коефіцієнт автономії

0,67

0,38

-

-

-

-

-

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів

0,5

1,61

-

-

-

-

-

Реальний власний капітал на початку 2002 р. становив 220210 тис. крб., Його питома вага в усьому підсумку джерел коштів дорівнював 66,8%. На кінець звітного періоду його розмір склав 151536 тис. руб., А питома вага 38,3% у результаті всіх джерел коштів підприємства. Скориговані позикові кошти 109197 тис. руб., Їх питома вага 33,2%, на кінець 2002р. 243294 тис. руб., Питома вага 61,6%. У джерелах коштів підприємства відбулися зміни. Як на початок, так і на кінець періоду капітал підприємства сформовано за рахунок скоригованих позикових коштів. Проте спостерігається прямопропорційно їх підвищення на 28,5% і, відповідно, зменшення власних джерел капіталу на 28,5%. Цей висновок підтверджує і ряд інших показників, що характеризують фінансову незалежність підприємства: коефіцієнт автономії на початок 2002р. дорівнював 0,67, на кінець року 0,38 (його оптимальне рекомендоване значення повинно бути більше 0,6). Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів на початок року дорівнював 0,5, а на кінець - 1,61 (оптимального рекомендованого значення практично не існує). Це означає, що на кожен карбованець власних коштів припадало 1 крб. позикових на початок 2002р. і 2 руб. на кінець року.У 2003р. значення цих коефіцієнтів підвищилися, що можна позитивно оцінити цю тенденцію.

Таблиця 4

Аналіз структури пасивів підприємства за 2003р., Тис. руб.

Показники

Абсолютні величини 2003р., Тис. руб.

Питома вага 2003 р.,%

Зміни 2003р.


на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

абсолютні зміни

у питомій вазі

% До зміни

Реальний власний капітал

151536

146360

38,38

31,35

-5176

-7,03

-7,19

Скориговані позикові кошти

243294

320469

61,62

68,65

77175

7,03

107,19

Разом джерел коштів

394830

466829

100

100

71999

-

-

Коефіцієнт автономії

0,38

0,31

-

-

-

-

-

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів

1,61

2,19

-

-

-

-

-

На початку 2003р. реальний власний капітал підприємства становив 151536 тис. крб., його питома вага в усьому підсумку джерел коштів дорівнював 38,4%. На кінець звітного періоду його розмір склав 146360 тис. руб., А питома вага 31,4% у підсумку джерел коштів товариства.

Скориговані позикові кошти 243294 тис. руб., Їх питома вага 61,6%, на кінець року 320469 тис. руб., Питома вага 68,7%.

У джерелах коштів, як і в 2002р., Відбулися зміни. Це подальше зменшення реального власного капіталу на 7,03% і відповідно збільшення скоригованих позикових коштів. З цього випливає, що в 2003р. майно підприємства сформовано так само за рахунок скоригованих позикових коштів. Однак протягом двох років спостерігається пропорційне їх зниження і збільшення власних джерел капіталу.

Показники, що характеризують фінансову незалежність підприємства: коефіцієнт автономії на початок 2003р. дорівнював 0,38, на кінець року 0,31.

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів на початок року дорівнював 1,61, а на кінець 2003р. - 2,19. Відбувається подальше поліпшення цих показників у порівнянні з 2002р. Так, у 2003р. на кожний карбованець власні кошти компанії припадало 2 руб. позикових на початок 2003р., на кінець звітного року - 2 руб.

Можна позитивно оцінити зростання коефіцієнта автономії, і зменшення коефіцієнта співвідношення позикових і власних коштів, що відображають зменшення фінансової залежності і свідчить про подальше збільшення фінансової незалежності підприємства від зовнішніх інвесторів і підвищення ринкової стійкості.

Завдання 2

Розрахувати коефіцієнти ліквідності, фінансової стійкості підприємства, зробити висновки

Таблиця 5

Аналітичний (згрупований) баланс для оцінки платоспроможності підприємства 2002 р., тис. руб.

Вибране.

На початок року

На кінець року

Пасив

На початок року

На кінець року

Платіжний надлишок або недолік (- / +)

на кінець року

А 1 (стор. 250 + стр.260)

1238

151

П 1 (стр.620)

76795

64903

-75557

-64752

А 2 (стор. 240 + стор.270)

28821

46506

П 2 (стор. 610 + стор 660)

29976

42234

-1155

4272

А 3 (стор.140 + стор.210 + стр.220 + стр.230-стр.216)

112218

125887

П 3 (розділ IV)

-

-

112218

125887

А 4 (стор. 190 - стор.140)

186518

221907

П 4 (стр.490 + стр.630 + стор.640 + стр.650-стр.216)

222024

287316

-35506

-65409

Виходячи з отриманих розрахунків, для підприємства є наступні умови:

На початок аналізованого періоду:

1 група А1 <1 групи П1, так як 1238 <76795;

2 група А1 <2 групи П1, так як 28821 <29976;

3 група А1> 3 група П1, так як 112218> 0;

4 група А1 <4 групи П1, так як 186518 <222024.

На кінець аналізованого періоду:

1 група А1 <1 групи П1, так як 151 <64903;

2 група А1> 2 групи П1, так як 46506> 42234;

3 група А1> 3 група П1; так як 125887> 0;

4 група А1 <4 групи П1, так як 221907 <287316.

Результати розрахунків за даними 2002р. показують, що в цій організації зіставлення підсумків груп по активу і пасиву має наступний вигляд:

{А1 <П1; А2> <П2; А3> П3; А4 <П4}.

Виходячи з цих умов можна сказати, що як на початок, так і на кінець аналізованого періоду на підприємстві баланс не є абсолютно ліквідним, оскільки підприємство не може забезпечити виконання своїх короткострокових і середньострокових зобов'язань.

Таблиця 6

Аналітичний (згрупований) баланс для оцінки платоспроможності підприємства 2003р., Тис. руб.

Актив

На початок року

На кінець року

Пасив

На початок року

На кінець року

Платіжний надлишок або недолік (-/+)
На початок року

На кінець року

А 1 (стор. 250 + стор 260)

151

2918

П 1 (стр.620)

64903

93349

-64752

-90431

А 2 (стор. 240 + стор.270)

46506

62214

П 2 (стор. 610 + стр.660)

42234

99110

4272

-36896

А 3 (стор.140 + стор.210 + стр.220 + стр.230-стр216)

125887

186154

П 3 (IV розділ)

-

2547

125887

183607

А 4 (стор. 190 - стор.140)

221907 -

217428

П 4 (стр.490 + стр.630 + стор.640 + стр.650-стр.216)

287316

273708

-65409

-56280

Виходячи з отриманих розрахунків за 2003р. для підприємства є наступні умови:

На початок аналізованого періоду:

1 група АБ <1 групи ПБ, так як 151 <64903;

2 група АБ> 2 групи ПБ, так як 46506> 42234;

3 група АБ> 3 група ПБ, так як 125887> 0;

4 група АБ <4 групи ПБ, так как221907 <287316.

На кінець аналізованого періоду:

1 група АБ <1 групи ПБ, так як 2918 <93349;

2 група АБ < 2 групи ПБ, так як 62214 <99110;

3 група АБ> 3 група ПБ; так як 186154> 2547;

4 група АБ <4 групи ПБ, так як 217428 <273708.

Результати розрахунків за даними аналізованої організації показують, що в цій компанії зіставлення підсумків груп по активу і пасиву має наступний вигляд:

{А1 <П1; А2> П2; А3> П3; А4 <П4}. [20]

Виходячи з цього, можна охарактеризувати ліквідність аналізованого балансу як недостатню. Перше нерівність свідчить про те, що в найближчий до розглянутого моменту проміжок часу підприємству не вдасться поправити свою платоспроможність. Однак, за аналізований період, зріс платіжний надлишок бистрореалізуемих активів для покриття середньострокових зобов'язань.

Зіставлення ліквідних коштів і зобов'язань дозволяє обчислити наступні показники:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал) - показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена за рахунок наявної готівки. Він є найбільш жорстким критерієм ліквідності підприємства і показує, яка частина короткострокових позикових зобов'язань може бути при необхідності погашена негайно. Рекомендована нижня межа показника, що приводиться в західній літературі, - 0,2 1.

Кал = 1238 / 109197 = 0,011 на початок 2002р.

Кал = 151 / 243 294 = 0,001 на кінець 2002.

Кал = 151 / 243 294 = 0,001 на початок 2003р.

Кал = 2918 / 320469 = 0,009 на кінець 2003р.

2. Коефіцієнт уточненої ліквідності (К вул) - це прогноз платоспроможності на основі порівняння майбутніх надходжень і платежів. Показник аналогічний коефіцієнту поточної ліквідності, проте обчислюється по більш вузькому колу поточних активів. З розрахунку виключається найменш ліквідна їх частина - виробничі запаси. Логіка такого виключення полягає не тільки в значно меншій ліквідності запасів, але, що набагато важливіше, і в тому, що грошові кошти, які можна виручити у випадку вимушеної реалізації виробничих запасів, можуть бути істотно нижче витрат на їх придбання.

Орієнтовна нижнє значення показника - 1; однак ця оцінка також носить умовний характер. 2 Аналізуючи динаміку цього коефіцієнта, необхідно звертати увагу на чинники, що зумовили його зміну.

Кул = 1238 + 28821 / 109197 = 0,28 на початок 2002р.

Кул = 151 +46506 / 243294 = 0,19 на кінець 2002р.

Кул = 151 +46506 / 243294 = 0,19 на початок 2003р.

Кул = 2918 + 62214 / 320469 = 0,20 на кінець 2003р.

3. Коефіцієнт покриття поточної ліквідності (КТЛ) - показує ступінь покриття оборотними активами оборотних пасивів. Дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки рублів поточних активів припадає на один карбованець поточних зобов'язань. Значення показника можна варіювати по галузях і видам діяльності, а його розумний ріст у динаміці звичайно розглядається як сприятлива тенденція. У західній обліково-аналітичній практиці наводиться нижнє критичне значення показника - 2; однак це лише орієнтовне значення, яке вказує на порядок показника, але не на його точне нормативне значення:

КТЛ = 1238 + 28821 + 112218 / 109197 = 1,30 на початок 2002р.

КТЛ = 151 +46506 + 125887 / 243294 = 0,71 на кінець 2002р.

КТЛ = 151 +46506 + 125887 / 243294 = 0,71 на початок 2003р.

КТЛ = 2918 + 62214 + 186154 / 320469 = 0,78 на кінець 2003р.

Таблиця 7

Динаміка показників ліквідності підприємства 2002 - 2003р.р., Тис. руб.

Показники

2002

2003

Зміни


На початок звітного року

На кінець звітного року

На початок звітного року

На кінець звітного року

2002

2003

Швидко реалізовані активи

1238

151

151

2918

-1087

2767

Активи середньої реалізованості

28821

46506

46506

62214

17685

15708

Разом (стр.1 + стр.2)

30059

46657

46657

65132

16598

18475

Повільно реалізовані активи

112218

125887

125887

186154

13669

60267

Всього ліквідних коштів - поточні активи (стор.3 + стор.4)

142277

172544

172544

251286

30267

78742

Короткострокові зобов'язання - поточні пасиви (стр.690)

109197

243294

243294

320469

134097

77175

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (стр.1/стр.6)

0,011

0,001

0,001

0,009

-

-

Коефіцієнт уточненої ліквідності (стр.3/стр.6)

0,28

0,19

0,19

0,2

-

-

Коефіцієнт покриття (поточної ліквідності) (стр.5/стр.6)

1,3

0,71

0,71

0,78

-

-

Зіставляючи рекомендовані значення коефіцієнтів ліквідності з розрахунковими їх значеннями, можна констатувати наступне. Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності в 2002р. був нижче рекомендованого (на початок періоду 0,011, а на кінець 0,001). Це говорить про те, що грошових коштів на рахунках компанії достатньо. Тенденція зберігається і протягом 2003р. (На початок звітного року - 0,001, на кінець звітного року - 0,009).

Значення коефіцієнта уточненої ліквідності на початок 2002р. було досить високим його критичного значення, менше 1, оскільки розрахункове значення цього коефіцієнта на початок періоду становило 0,28. Однак на кінець року відбулося його зниження до 0,19.

Підприємство може вважатися платоспроможним, якщо виконується така умова: на 1 карбованець поточних зобов'язань необхідно як мінімум мати 1 карбованець поточних активів. На початок 2002 - 2003 рр.. на підприємстві було лише лише 0,19 руб. поточних активів на 1 руб. зобов'язань, а на кінець - 0,20 руб.

Значення коефіцієнта покриття (поточної ліквідності) у попередньому періоді, що розглядається було одно 1,30, а на кінець звітного періоду 0,71, що менше рекомендованого значення.

Таблиця 8

Аналіз забезпеченості джерелами формування запасів підприємства, тис. руб.

Показник

2002

2003

Абсолютні відхилення


на початок року

на кінець року

на початок року

на кінець року

на початок року

2002

на кінець року

2003

1

2

3

4

5

6

7

Реальний власний капітал

220210

151536

151536

146360

-68674

-5176

Необоротні активи та довгострокова дебіторська заборгованість

186518

203393

203393

211403

16875

8010

Наявність власних оборотних коштів

33692

-51857

-51857

-65043

-85549

-116900

Довгострокові кредити та інші довгострокові позики

99710

10904

10904

2547

-88806

-8357 -

Наявність власних і довгострокових позикових джерел

133402

-40953

-40953

-62496

-174355

-103449

Короткострокові кредити і позикові кошти

29976

42234

42234

99110

12258

56876

Загальна величина основних джерел формування запасів

163378

1281

1281

36614

-162097

35333

Загальна величина запасів

112830

126264

126264

186751

13434

60487

Надлишок або нестача власних оборотних коштів

-79138

-178121

-178121

-251794

-

-

Надлишок або нестача власних оборотних і довгострокових позикових коштів

20572

-167217

-167217

-249247

-

-

Надлишок або нестача загальної величини основних джерел формування запасів

50548

-124983

-124983

-150137

-

-

У підприємства є брак забезпеченості запасів джерелами їх формування, так як вони мають негативні значення. Поряд з абсолютними показниками фінансову стійкість організації характеризують також фінансові коефіцієнти.

Фінансову стійкість підприємства характеризують також відносні коефіцієнти:

Коефіцієнт маневреності (Км)

Показує, яка частина власного капіталу підприємства знаходиться в мобільній формі, що дозволяє відносно вільно маневрувати капіталом. Його нормальне обмеження Км = 0,5. 3

Км = 33692/220210 = 0,15 на початок 2002р.

Км =- 51857/151536 =- 0,34 на кінець 2002р.

Як на початок, так і на кінець 2002р значення цього показника по компанії має нормальне обмеження.

Коефіцієнт автономії джерел формування запасів (Ка.. І.).

Показує частку власних оборотних коштів у загальній сумі основних джерел формування запасів. 4

Ка.і. = 33692/163378 = 0,21 на початок 2002 р.

Ка.і. =- 51857/1281 = -40,48 на кінець 2002 р.

Зростання цього коефіцієнта відображає тенденцію до зниження залежності від позикових джерел фінансування і тому оцінюється позитивно.

Достатність власних оборотних коштів становить - коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами (Коб).

Нормальне обмеження цього показника:

Коб. > 0,6 - 0,8.

Коб. = 33692/112830 = 0,30 на початок 2003 року

Коб. =- 51857/126264 =- 0,41 на кінець 2003 року.

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами нижче його нормального обмеження.

Коефіцієнт забезпеченості власними засобами (ф.7).

Нормальне обмеження Ко> 0,1.

Ко. = 33692/142889 = 0,24 на початок 2003 року;

Ко. =- 51857/172079 =- 0,30 на кінець 2003 року.

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами на кінець 2002р. має значення 0,24 і відповідає його нормальному обмеження, то структура балансу підприємства за 2002р. вважається незадовільною.

Коефіцієнт маневреності.

Км =- 51857/151536 =- 0,34 на початок 2003 р.

Км =- 65043 / 146360 =- 0,44 на кінець 2003 р.

На початок 2003р. значення цього показника по компанії має нормальне обмеження, а до кінця значення цього коефіцієнта збільшилася до - 0,44.

Коефіцієнт автономії джерел формування запасів.

Ка.і. =- 51857 / 1281 =- 40,48 на початок 2003 року;

Ка.і. =- 65043 / - 65 043 = 1 на кінець 2003 року.

Зростання цього коефіцієнта відображає тенденцію до подальшого зниження залежності фірми від позикових джерел фінансування.

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами.

Коб. =- 51857 / 126264 =- 0,41 на початок 2003 року;

Коб. =- 65043/-65043 = 1 на кінець 2003 року.

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами за 2003р. досяг і перевищив своє нормальне обмеження.

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами.

Коб. = -51857 / 172079 =- 0,30 на початок 2003 року;

Коб. =- 65043/251883 =- 0,26 на кінець 2003 року.

У 2003р. коефіцієнт забезпеченості власними засобами має значення 0,26 і перевищує його нормальне обмеження. З цього випливає, що структура балансу підприємства за 2003р. вважається незадовільною.

Завдання 3

Розрахувати рентабельність підприємства, проаналізувати мультипликативную модель рентабельності, зробити висновки.

Рентабельність означає прибутковість і прибутковість. Організація вважається рентабельною, якщо доходи від реалізації продукції покривають витрати виробництва і, крім того, утворюють суму прибутку, достатню для роботи підприємства.

Чиста рентабельність - це показник, що визначає рівень прибутковості без урахування ПДВ та інших постійних відрахувань. [7]

Залежно від напрямку вкладень коштів, форми залучення капіталу, а також цілей розрахунку використовують різні показники рентабельності.

1. Загальна рентабельність підприємства = валова (балансова) прибуток / середня вартість майна * 100%

40633 / 394828 * 100% = 10,3% у 2002р.

30254 / 469376 * 100% = 6,5% в 2003р

2. Чиста рентабельність підприємства = чистий прибуток підприємства / середня вартість майна * 100%

20316 / 394828 * 100% = 5,2% у 2002р.

7966 / 469376 * 100% = 1,7% у 2003р.

3. Чиста рентабельність власного капіталу = чистий прибуток / середня величина власного капіталу * 100%

20316 / сто п'ятьдесят одна тисячу п'ятсот тридцять шість * 100% = 13,4% у 2002р.

7966 / 146360 * 100% = 5,4% у 2003р.

4. Рентабельність реалізованої продукції = прибуток від реалізації / собівартість реалізованої продукції * 100%

24201 / 342697 * 100% = 7,1% у 2002р.

6297 / 345020 * 100% = 1,8% у 2003р.

Таблиця 9

Рентабельність підприємства, в 2002 - 2003рр.,%

Показник

2002

2003

Загальна рентабельність підприємства

10,3

6,5

Чиста рентабельність підприємства

5,2

1,7

Чиста рентабельність власного капіталу

13,4

5,4

Рентабельність реалізованої продукції

7,1

1,8

Фінансові результати підприємства оцінюються позитивно. Загальна рентабельність зросла в 1,8 разів, балансовий прибуток до вартості майна склала 26,3%. Чиста рентабельність організації в порівнянні з попереднім періодом збільшився на 4%. Чиста рентабельність власного капіталу у 2003р. зріс порівняно з 2002р. на 8%. Підвищення рентабельності реалізованої продукції на 0,4% свідчить про попит на дану продукцію. Система розглянутих нами показників рентабельності говорить про підвищення ефективності роботи підприємства.

Таблиця 10

Факторний аналіз прибутку від реалізації окремих видів товару підприємства, 2002 - 2003 рр.., Руб.

Товар

Реалі-ванно товару, шт.

Середня ціна реалізації, руб.

Собівартість одиниці товару, руб.

Прибуток, руб.

Зміни, руб.


2002

2003

2002

2003

2002

2003

2002

2003

Загальне

в тому числі за рахунокобсягу

ціни

собівартості


А

33

2773

13

14

12

13

-33

-2773

-2740

-2740

0

0

Б

3370

1461

12

12

14

16

-6740

-5844

896

3818

0

-2922

У

375

218

20

25

11

12

3375

2834

-541

-1413

1090

-218

Г

2330

918

9

11

8

10

2330

918

-1412

-1412

1836

-1836

Разом

6108

5370

-

--1068

4865

-3797

-1747

2926

-4976

Разом в 2003р. підприємство в результаті своєї діяльності планувало отримання прибутку в розмірі 2 608 107руб. Факторний аналіз прибутку від реалізації окремих видів продукції показав, що було отримано прибутку в розмірі 2168772 крб., Що на 439 335 руб. менше в порівнянні із запланованою величиною. Зміна прибутку у бік збільшення відбулося за рахунок товарів А руб., Б руб. і товару Г руб. На кінець звітного року зменшення прибутку відбулося тільки у товару В руб.

На зменшення величини прибутку за звітний рік вплинуло збільшення собівартості товарів А, Б, Г, а також зниження ціни на товар В.

Далі проведемо аналіз рентабельності по кожному виду товарів. Рівень рентабельності окремих видів товарів залежить від зміни її собівартості та середніх цін реалізації.

Розрахунок впливу цих факторів на зміну рівня рентабельності так само проведемо способом ланцюгової підстановки:

R = Ц - С / С,

Де R - рентабельність;

Ц - середня ціна реалізації;

С - собівартість одиниці товару.

Факторний аналіз впливу собівартості і середніх цін реалізації на зміну рівня рентабельності проведемо на прикладі, по решті - уявімо тільки результати показників.

Вид товару - телевізор

R план. = Ц план .- З план. / С план.

(13 - 12) / 12 = 0,08.

R ум. = Ц факт - З план. / С план. = (14 - 12) / 12 = 0,17.

R факт. = Ц факт - З факт. / С факт = (14 - 13) / 13 = 0,08.

План за рівнем рентабельності цього виробу залишився на колишньому рівні 0% (0,08 - 0,08). За рахунок підвищення ціни він зріс на 0,09% (0,17 - 0,08). Через підвищення собівартості продукції рівень рентабельності знизився на 0,09% (0,08 - 0,17).

Таблиця 11

Факторний аналіз рентабельності окремих видів продукції підприємства

Товар

Середня ціна реалізації, руб.

Собівартість од. товару, руб.

Рентабельність,%


2002

2003

%

2002

2003

%

2002

ум.

2003

Загальне

в тому числі
ціни

собівартості

"А"

13

14

108

12

13

108

0,08

0,17

0,08

0

0,09

-0,09

"Б"

12

12

100

14

16

114

-0,14

-0,14

-0,25

-0,11

0

-0,11

"В"

20

25

125

11

12

109

0,82

1,27

1,08

0,26

0,45

-0,19

"Г"

9

11

122

8

10

125

0,13

0,38

0,1

-0,03

0,25

-0,28

План за рівнем рентабельності товару «Б» недовиконаний в цілому на 0,11% (-0,25-0,14). Ціна залишається на колишньому рівні 0% (0,14-0,14). Через підвищення собівартості товару рівень рентабельності знизився на 0,11% (-0,25-0,14).

План за рівнем рентабельності товару «В» недовиконаний в цілому на 0,26% (1,08 - 0,82). За рахунок ціни він підвищився на 0,45% (1,27 - 0,82). Через підвищення собівартості товару рівень рентабельності знизився на 0,19% (1,08 - 1,27).

План товару «Г» не довиконати в цілому на 0,03% (0,1 - 0,13). За рахунок підвищення ціни він підвищився на 0,25% (0,38 - 0,13). Через підвищення собівартості продукції рівень рентабельності знизився на 0,28% (0,1 - 0,38).

Список літератури

  1. Гришин А.Ф. Статистика: Учеб. Посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2003. - 240с

  2. Ковальов А.І., Привалов В.П. Аналіз фінансового стану підприємства. - М.: Центр економіки і маркетингу, 1995.

  3. Козлова О.І. Оцінка кредитоспроможності підприємства. - М.: АРГО, 1993.

  4. Кількісні методи фінансового аналізу. - М.: ИНФРА-М, 1996.

  5. Коровкін В.В., Кузнєцова Г.В. податкова перевірка підприємства. М. - Пріор, 2001. - 208 с.

  6. Ліпсіц І.В., Косов В.В. Інвестиційний проект: методи підготовки й аналізу. - М.: БЕК, 1996.

  7. Новодворський В. Д. Малі підприємства: фінансовий аналіз і планування / / Директор - 1998 - № 7. - С. 21 - 23.

  8. Основи підприємницької діяльності / За ред. В.М. Власової. - М.: Фінанси і статистика, 2001.

Додаток

Бухгалтерська звітність ВАТ "Сібіар" за 2004 рік

(М. Новосибірськ, вул. Станційна, 78. Тел. 41-08-76)

річний баланс товариства

(Тис. крб.)

АКТИВ

На початок 2003 р

На початок 2003 р

1. Необоротні активи

217493

221907

2. Оборотні активи

251883

172079

Баланс

469376

394828

ПАСИВ

1. Капітал і резерви

146360

151536

2. Довгострокові зобов'язання

2547

-

3. Короткострокові зобов'язання

320469

243294

Баланс

469376

394828

Звіт про прибутки та збитки

(Тис. крб.)

Найменування показників

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг

345381

345020

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

302875

314766

Валовий прибуток

42506

30254

Комерційні витрати

26526

23957

Прибуток від продажів

15980

6297

Відсотки до сплати

13571

9729

Доходи від участі в інших організаціях

2

2

Інші операційні доходи

27593

6431

Інші операційні витрати

28164

10720

Позареалізаційні доходи

31278

23693

Позареалізаційні витрати

31860

4083

Прибуток від оподаткування

1378

11891

Поточний податок на прибуток

927

2262

Чистий прибуток звітного періоду

50

7966

1 Ковальов А.І., Привалов В.П. Аналіз фінансового стану підприємства. - М.: Центр економіки і маркетингу, 1995.

2 Ковальов А.І., Привалов В.П. Аналіз фінансового стану підприємства. - М.: Центр економіки і маркетингу, 1995.

3 Ковальов А.І., Привалов В.П. Аналіз фінансового стану підприємства. - М.: Центр економіки і маркетингу, 1995.

4 Основи підприємницької діяльності / За ред. В.М. Власової. - М.: Фінанси і статистика, 2001.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
141.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Фінансовий аналіз діяльності підприємства 2
Фінансовий аналіз діяльності підприємства
Фінансовий аналіз діяльності підприємства
Фінансовий аналіз діяльності умовного підприємства
Аналіз динаміки трудомісткості продукції підприємства дуп ПМК194 і кореляційний аналіз впливу середнього
Необоротні активи Фінансовий аналіз діяльності підприємства
Фінансовий аналіз діяльності підприємства 2 Порядок проведення
Фінансовий аналіз господарської діяльності підприємства в будівництві
Аналіз динаміки трудо мкості продукції підприємства дуп ПМК 194 і кореляційний аналіз впливу середнього
© Усі права захищені
написати до нас