Фінансовий аналіз діяльності підприємства на прикладі ТОВ Техмашсервіс

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ "ТЕХМАШСЕРВІС"
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ
ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА 5
1.1. Економічна сутність, мету і значення фінансового аналізу
в сучасних умовах 5
1.2. Види фінансового аналізу 10
1.3. Класифікація методів і прийомів фінансового аналізу 13
1.4. Система показників, що характеризують фінансовий стан
підприємства 19
РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ
ТОВ «ТЕХМАШСЕРВІС» 26
2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства
ТОВ «Техмашсервіс» 26
2.2. Оцінка і аналіз економічного потенціалу організації 32
2.3. Оцінка майнового стану ТОВ «Техмашсервіс» 43
2.4. Оцінка фінансового становища ТОВ «Техмашсервіс» 46
2.5. Оцінка ділової активності діяльності ТОВ «Техмашсервіс» 55
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ТЕХМАШСЕРВІС» 63
3.1. Використання інформаційних технологій при аналізі
фінансового стану підприємства 63
3.2. Оптимізація показників оборотності
оборотних коштів ТОВ «Техмашсервіс» 70
3.3. Методика планування дебіторської і кредиторської заборгованості 73
ВИСНОВОК 77
ЛІТЕРАТУРА 80
Програми 83
В В Е Д Е Н Н Я
Ринкова економіка в Російській Федерації набирає все більшої сили. У сучасних економічних умовах діяльність кожного господарського суб'єкта є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, зацікавлених в результатах його функціонування.
Щоб забезпечувати виживання підприємства в сучасних умовах, управлінському персоналу необхідно, перш за все, вміти реально оцінювати фінансовий стан, як свого підприємства, так і існуючих потенційних конкурентів.
Фінансовий стан - найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства, вона визначає конкурентоспроможність, потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів у фінансовому та виробничому відношенні.
У справжніх умовах фінансовий менеджер стає одним з ключових фігур на підприємстві. Він відповідальний за постановку проблем фінансового характеру, аналіз доцільності використання того чи іншого способу вирішення прийнятого керівництвом підприємства, і пропозиції найбільш прийнятного варіанту дії.
Мета даної дипломної роботи полягає у вивченні методів фінансового аналізу, як інструментів прийняття управлінського рішення і вироблення, на цій основі, практичних рекомендацій та висновків.
Основними завданнями, поставленими для досягнення мети дипломної роботи можна вважати:
ü Вивчення теоретичних та методологічних засад здійснення фінансового аналізу діяльності підприємств. У рамках вирішення цієї задачі необхідно розглянути понятійний апарат фінансового аналізу; інструментарій здійснення фінансового аналізу, що припускає під собою сукупність методів, прийомів і способів здійснення аналізу фінансового стану підприємства, а також сукупність основних економічних показників, які дозволяють описати поточне і перспективне фінансове становище підприємства.
ü Проведення фінансового аналізу діяльності підприємства на підставі бухгалтерської звітності.
ü Розробка рекомендацій щодо оптимізації фінансово-господарської діяльності підприємства.
У відповідності з поставленими завданнями дипломна робота розділена на 3 розділи, кожна з яких присвячена вирішенню однієї з поставлених вище завдань.
Об'єктом дипломного дослідження є приватне комерційне підприємство, що здійснює послуги з ремонту автомашин, промислової та сільськогосподарської техніки на території м. Камишина і Камишинський району.
Предметом дослідження є сама методика аналізу фінансової діяльності та практика застосування її в управлінській діяльності.
Аналізований період охоплює три роки роботи підприємства: з 2001 р. по 2003 р.
У процесі підготовки дипломної роботи використовувалися матеріали бухгалтерської звітності і різні методичні джерела (бухгалтерський баланс з додатками, статична звітність затверджені Мінфіном і Держкомстатом Російської Федерації, система показників оцінки фінансово-господарської діяльності за В. В. Ковальова, Н. А. Никифорової, П. І. Вахрін, Є. С. Стоянової, О. В. Єфімової і А. Д. Шеремету).
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Економічна сутність, мету і значення фінансового аналізу в сучасних умовах
Фінансовий аналіз у своєму традиційному розумінні являє собою метод дослідження шляхом розчленування складних явищ на складові частини. У широкому науковому розумінні фінансовий аналіз - це метод наукового дослідження (пізнання) і оцінки явищ і процесів, в основі якого лежить вивчення складових частин, елементів досліджуваної системи. [10, с.10] Економічна сутність фінансового аналізу найкраще відображається в наступному визначенні: «Фінансовий аналіз являє собою оцінку фінансово - господарської діяльності фірми в минулому, сьогоденні і передбачуваному майбутньому». [9, с.3]
В економіці, складовим елементом якої є фінанси, аналіз застосовується з метою виявлення сутності, закономірностей, тенденцій та оцінки економічних і соціальних процесів, вивчення фінансово-господарської діяльності на всіх рівнях і в різних сферах відтворення.
У даній роботі ми зупинимося на визначенні фінансового аналізу діяльності конкретно взятого підприємства.
З цієї точки зору мета фінансового аналізу - визначити стан фінансового здоров'я підприємства, виявити слабкі місця, потенційні джерела виникнення проблем при подальшій її роботі і виявити сильні сторони, на які підприємство може зробити ставку.
Цілі фінансового аналізу досягаються в результаті вирішення певного взаємозалежного набору аналітичних завдань. Аналітична задача являє собою конкретизацію цілей аналізу з обліком організаційних та інформаційних можливостей проведення аналізу.
Якщо розглядати фінансовий аналіз як процес оцінки фінансового стану підприємства на основі вивчення його бухгалтерської звітності, то як його основних цілей ми можемо виділити наступні:
1) Відстеження поточного стану підприємства;
2) Аналіз спроможності підприємства фінансувати інвестиційні проекти;
3) Аналіз здатності повернення кредитів;
4) Попередження банкрутства;
5) Формування прогнозів фінансової діяльності підприємства;
6) Оцінка вартості підприємства при його продажу або злиття;
7) Відстеження динаміки фінансового стану.
При оцінці фінансового становища підприємства до допомоги фінансового аналізу вдаються різні економічні суб'єкти, зацікавлені в отриманні найбільш повної інформації про його діяльність. До них відносяться:
1) Внутрішні - менеджмент, акціонери, засновники, ліквідаційна або ревізійна комісія.
2) Зовнішні - держоргани, кредитори, інвестори, аудитори.
Метою фінансового аналізу, ініціатива якого не належить підприємству, можуть бути визначення та оцінка кредитоспроможності та інвестиційних можливостей підприємства. Так, представника банку може зацікавити питання про ліквідність або платоспроможності підприємства. Потенційний інвестор хоче знати, наскільки рентабельно підприємство і який ступінь ризику втрати вкладу при його інвестуванні. Існує методика, що дозволяє за допомогою фінансово-звітної документації та аналізу різних фінансових показників спрогнозувати можливість банкрутства підприємства або ж переконатися у його стабільності.
Фінансовий аналіз є частиною загального економічного аналізу організації, а також частиною загального, повного аналізу господарської діяльності, який складається з двох тісно взаємозалежних розділів: зовнішнього фінансового аналізу та внутрішньогосподарського управлінського аналізу. Приблизна схема фінансового аналізу виглядає наступним чином (див. Малюнок 1.1.)
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Фінансовий аналіз
Зовнішній фінансовий аналіз за даними публічної фінансової (бухгалтерської) звітності
Внутрішньогосподарський фінансовий аналіз за даними бухгалтерського обліку та звітності

Малюнок 1.1. Приблизна схема фінансового аналізу. [10, с.13]
Поділ аналізу на фінансовий і управлінський обумовлено сформованим на практиці поділом системи бухгалтерського обліку в масштабі підприємства на фінансовий облік і управлінський облік. Такий поділ кілька умовно, тому що внутрішній аналіз може розглядатися як продовження зовнішнього аналізу, і навпаки. В інтересах справи обидва види аналізу доповнюють один одного інформацією.
Внутрішній фінансовий аналіз - аналіз, який необхідний для задоволення власних потреб підприємства, - спрямований на визначення ліквідності фірми або на сувору оцінку її результатів в останньому звітному періоді, в тому випадку, наприклад, коли керівництво фірми і її фінансовий аналітик хочуть знати, чи може підприємство дозволити собі виділення коштів на плановану виробничу експансію (розширення виробництва) і як відіб'ються на ньому додаткові витрати.
Зовнішній фінансовий аналіз проводиться аналітиками, можуть бути сторонніми особами для підприємства і тому не мають доступу до внутрішньої інформаційної базі підприємства.
Основних відмінностей між ними два:
1. Широта і доступність притягається інформаційного забезпечення;
2. Ступінь формализуемости аналітичних процедур і алгоритмів.
У рамках внутрішнього аналізу можливе залучення практично будь-якої необхідної інформації, в тому числі не є загальнодоступною, зокрема для зовнішніх аналітиків.
Методики зовнішнього аналізу засновані на припущенні про певну інформаційної обмеженості аналізу.
Незалежно від того, чим викликана необхідність аналізу, його прийоми по суті завжди одні й ті ж. Його головний інструмент - виведення і інтерпретація різних фінансових коефіцієнтів. Правильне застосування даних прийомів дозволяє відповісти на багато запитань щодо фінансового здоров'я підприємства.
Приступаючи до аналізу, слід мати на увазі три основні моменти:
 • Необхідно скласти досить чітку програму аналізу, включаючи опрацювання макетів аналітичних таблиць, алгоритмів розрахунку основних показників і необхідних для їх розрахунку і порівняльної оцінки інформаційного та нормативного забезпечення.
 • Схема аналізу повинна бути побудована за принципом "від загального до часткового".
 • Будь-які відхилення від нормативних або планових значень показників, навіть якщо вони мають позитивний характер, повинні ретельно аналізуватися.
У процесі комплексного фінансового аналізу визначається потенціалом комерційної організації. Виділяють дві сторони економічного потенціалу: майнове становище комерційної організації та її фінансове становище.
Майнове становище характеризується величиною, складом і станом довгострокових активів, якими володіє і розпоряджається комерційна організація для досягнення своєї мети.
Фінансове становище може бути охарактеризований як на короткострокову, так і на довгострокову перспективу. У першому випадку говорять про ліквідність і платоспроможність комерційної організації, в другому випадку - про її фінансової стійкості.
Обидві сторони економічного потенціалу комерційної організації взаємопов'язані.
Аналітичні розрахунки виконуються або в рамках експрес-аналізу, або поглибленого аналізу.
Мета експрес-аналізу - наочна і нескладна за часом і трудомісткості реалізації алгоритмів, оцінка фінансового благополуччя і динаміки розвитку комерційної організації.
Поглиблений аналіз конкретизує, розширює або доповнює окремі процедури експрес-аналізу.
Переважна частина коефіцієнтів розраховується за даними балансу та звіту про прибутки та збитки; причому розрахунок може виконуватися або безпосередньо за даними звітності, або за допомогою ущільненого балансу.
Отже, фінансовий аналіз дає можливість оцінити:
ü майновий стан підприємства;
ü ступінь підприємницького ризику;
ü достатність капіталу для поточної діяльності і довгострокових інвестицій;
ü потреба в додаткових джерелах фінансування;
ü здатність до нарощування капіталу;
ü раціональність залучення позикових коштів;
ü обгрунтованість політики розподілу і використання прибутку. [35, с.6]
Фінансовий аналіз діяльності підприємства включає:
- Аналіз фінансового стану;
- Аналіз фінансової стійкості;
- Аналіз фінансових коефіцієнтів:
- Аналіз ліквідності балансу;
- Аналіз фінансових результатів, коефіцієнтів рентабельності та ділової
активності. [33, с.7]
Життя підприємства складають постійно мінливі ситуації і складні проблеми. Для організації надійного фінансового управління необхідно розбиратися в реальному русі справ на підприємстві, знати, чим воно займається, володіти інформацією про його ринках, клієнтів, постачальників, конкурентів, якість продуктів його діяльності, подальші цілі і т.д. Одним із засобів координації роботи підприємства та контролю за його фондами є фінансовий аналіз. Він дозволяє відповісти на багато запитань щодо руху коштів у фірмі, якості управління ними і положення на ринку, яке набуває фірма в результаті своєї діяльності.
Таким чином, фінансовий аналіз для управлінського персоналу підприємств, фінансово-бухгалтерських працівників і фахівців-аналітиків - це найважливіший інструмент визначення фінансового стану підприємства, виявлення резервів зростання рентабельності, поліпшення всієї фінансово-господарської діяльності та підвищення її ефективності. Він служить вихідною точкою відліку прогнозування, планування та управління економічними об'єктами.
1.2. Види фінансового аналізу
За змістом процесу керування виділяють:
ü перспективний (прогнозний, попередній) аналіз,
ü оперативний аналіз,
ü поточний (ретроспективний)
ü аналіз за підсумками діяльності за той чи інший період.
Види фінансового аналізу
За змістом процесу управління
За широтою і доступності притягається інформаційного забезпечення
перспективний
оперативний
поточний
аналіз за підсумками діяльності
зовнішній
внутрішній


Малюнок 1.2 .. Класифікація видів фінансового аналізу [4, с.12]
Поточний (ретроспективний) аналіз базується на бухгалтерській і статичної звітності і дозволяє оцінити роботу об'єднань, підприємств та їх підрозділів за місяць, квартал і рік наростаючим підсумком.
Головне завдання поточного аналізу - об'єктивна оцінка результатів комерційної діяльності, комплексне виявлення наявних резервів, мобілізація їх, досягнення повної відповідності матеріального і морального стимулювання за результатами праці та якості роботи.
Поточний аналіз здійснюється під час підведення підсумків господарської діяльності, результати використовуються для вирішення проблем управління.
Особливість методики поточного аналізу полягає в тому, що фактичні результати діяльності оцінюються в порівнянні з планом та даними попереднього аналітичного періоду. У цьому виді аналізу є істотний недолік - виявлені резерви назавжди втрачені можливості зростання ефективності виробництва, тому що відносяться до минулого періоду.
Поточний аналіз - найбільш повний аналіз фінансової діяльності, що вбирає в себе результати оперативного аналізу і службовець базою перспективного аналізу.
Оперативний аналіз наближений у часі до моменту здійснення господарських операцій. Він грунтується на даних первинного (бухгалтерського і статичного) обліку.
Оперативний аналіз являє собою систему повсякденного вивчення виконання планових завдань з метою швидкого втручання в процес виробництва та забезпечення ефективності функціонування підприємства.
Оперативний аналіз проводять зазвичай за такими групами показників:
ü відвантаження і реалізація продукції;
ü використання робочої сили,
ü використання виробничого обладнання і матеріальних ресурсів;
ü собівартість;
ü прибуток і рентабельність;
ü платоспроможність. [4, с.11]
При оперативному аналізі виробляється дослідження натуральних показників, у розрахунках допускається відносна неточність оскільки немає завершеного процесу.
Перспективним аналізом називають аналіз результатів господарської діяльності з метою визначення їх можливих значень у майбутньому.
Розкриваючи картину майбутнього, перспективний аналіз забезпечує керуючому вирішення завдань стратегічного управління.
У практичних методиках і дослідженнях завдання перспективного аналізу конкретизуються: об'єктів аналізу; показниками діяльності; найкраще обгрунтування перспективних планів.
Перспективний аналіз як розвідка майбутнього і науково-аналітична основа перспективного плану тісно змикається з прогнозуванням, і такий аналіз називають прогнозним.
1.3. Класифікація методів і прийомів фінансового аналізу
Основу будь-якої науки становлять її предмет і метод.
Під методом фінансового аналізу розуміється діалектичний спосіб підходу до вивчення фінансового стану і фінансових процесів в їх становленні та розвитку. [34, с.15]
До характерних особливостей методу відносяться: використання системи показників, виявлення і зміна взаємозв'язку між ними.
У процесі фінансового аналізу застосовується ряд спеціальних способів, прийомів і використовується певний інструментарій.
Способи застосування методів фінансового аналізу можна умовно поділити на дві групи: традиційні та математичні (кількісні).
Чільні способи, що застосовуються для фінансово-економічного аналізу - це застосування кількісних методів. Їх класифікація може бути представлена ​​наступним чином:
· Статистичні методи, що включають:
ü метод статистичного спостереження - запис інформації за певними принципами і з певними цілями,
ü метод абсолютних і відносних показників (коефіцієнтів),
ü метод розрахунку середніх величин - середніх арифметичних простих, зважених, геометричних,
ü метод рядів динаміки - визначення абсолютного приросту, відносного приросту, темпів зростання, темпів приросту,
ü метод зведення та угрупування економічних показників за певними ознаками,
ü метод порівняння - з конкурентами, з нормативами, в динаміці,
ü метод індексів - вплив чинників на порівнювані показники,
ü метод деталізації,
ü графічні методи. [34, с.14]
Найбільш простий метод - порівняння, коли фінансові показники звітного періоду порівнюються або з плановими показниками, або з показниками за попередній період (базисними). При порівнянні показників за різні періоди необхідно домогтися їхньої сумісності, тобто показники слід перерахувати з урахуванням однорідності складових елементів, інфляційних процесів в економіці, методів оцінки та ін
Наступний метод - групування, коли показники згруповують і зводяться в таблиці. Це дає можливість для проведення аналітичних розрахунків, виявлення тенденцій розвитку окремих явищ та їх взаємозв'язку, факторів, що впливають на зміну показників.
Метод ланцюгових підстановок або елімінування полягає в заміні окремого звітного показника базисним. При цьому всі інші показники залишаються незмінними. Цей метод дозволяє визначити вплив окремих факторів на сукупний фінансовий показник.
· Бухгалтерські методи, що включають:
ü метод подвійного запису,
ü метод бухгалтерського балансу,
ü інші методи.
· Економіко-математичні методи, що включають:
ü методи елементарної математики,
ü класичні методи математичного аналізу - диференціювання, інтегрування, варіаційне числення,
ü методи математичної статистики - вивчення одномірних і багатомірних статистичних сукупностей,
ü економетричні методи - статистичне оцінювання параметрів економічних залежностей,
ü методи математичного програмування - оптимізація, лінійне, квадратичне і нелінійне програмування, блокове і динамічне програмування,
ü методи дослідження операцій - теорія ігор, теорія розкладу, методи економічної кібернетики,
ü евристичні методи,
ü методи економіко-математичного моделювання та факторного аналізу. [34, с.12]
Найбільш часто при проведенні фінансового аналізу застосовують статистичні та бухгалтерські методи. Останнім часом широкого поширення набуло проведення факторного аналізу фінансово-економічних показників підприємства, заснованого на застосуванні економіко-математичних методів.
Багато математичні методи: кореляційний аналіз, регресивний аналіз, і інші увійшли в коло аналітичних розробок значно пізніше.
Методи економічної кібернетики і оптимального програмування, економічні методи, методи дослідження операцій і теорії прийняття рішення, безумовно, можуть знайти безпосереднє застосування в рамках фінансового аналізу (див. малюнок 1.3.).
До традиційних методів належать основні методи аналізу фінансової звітності:
горизонтальний аналіз,
вертикальний аналіз,
трендовий,
метод фінансових коефіцієнтів,
порівняльний аналіз,
факторний аналіз.
Горизонтальний (тимчасовий) аналіз - порівняння кожної позиції звітності за поточний період з попереднім періодом.
Вертикальний (структурний) аналіз - визначення структури підсумкових фінансових показників з виявленням впливу кожної позиції звітності на результат у цілому.
Трендовий аналіз - порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів та визначення тренду. За допомогою тренда формуються можливі значення показників у майбутньому, а, отже, ведеться перспективний аналіз.
Аналіз відносних показників (коефіцієнтів) - розрахунок відносин між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення взаємозв'язку показників.
Порівняльний аналіз - це і внутрішньогосподарський аналіз зведених показників підрозділів, цехів, дочірніх фірм і т. п., і міжгосподарський аналіз підприємства в порівнянні з даними конкурентів, з середньогалузевими і середніми загальноекономічними даними.
Факторний аналіз - аналіз впливу та окремих факторів (причин) на результативний показник за допомогою детермінованих та стохастичних прийомів дослідження. Факторний аналіз може бути як прямим, так і зворотним, тобто синтез - з'єднання окремих елементів в загальний результативний показник.
В якості інструментарію для фінансового аналізу широко використовуються фінансові коефіцієнти - відносні показники фінансового стану підприємства, які виражають відносини одних абсолютних фінансових показників до інших. Фінансові коефіцієнти використовуються для порівняння показників фінансового стану конкретного підприємства з аналогічними показниками інших підприємств чи середньогалузевими показниками; для виявлення динаміки розвитку показників і тенденцій зміни фінансового стану підприємства; для визначення нормальних обмежень і критеріїв
методи фінансового аналізу
традиційні
кількісні
горизонтальний аналіз
вертикальний аналіз
трендовий аналіз
аналіз відносних показників
порівняльний аналіз
факторний аналіз
метод спостереження
метод абсолютних і відносних показників
метод розрахунку середніх величин
метод рядів динаміки
метод зведення та угрупування
метод порівняння
метод індексів
метод деталізації
графічні методи
метод подвійного запису
метод бухгалтерського балансу
економіко-математичні методи
формалізовані
неформалізовані


Малюнок 1.3. Класифікація методів фінансового аналізу
різних сторін фінансового стану. Такими критеріями є: коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт забезпеченості власними коштами, коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності.
Визначено їх нормальні обмеження, тобто граничні розміри. Фінансовий аналіз підприємства виконується з використанням певних алгоритмів і формул.
Всі перераховані вище методи аналізу відносяться до формалізованих методів аналізу. Однак існують і неформалізовані методи: експертних оцінок, сценаріїв, психологічні, морфологічні і т. п., вони засновані на описі аналітичних процедур на логічному рівні. В даний час практично неможливо відокремити прийоми і методи будь-якої науки як властиві винятково їй. Так і у фінансовому аналізі застосовуються різні методи і прийоми, раніше не використовувані в ньому.
Однак, незважаючи на різноманіття методів фінансового аналізу (див. Малюнок 1.3.), Процес фінансового аналізу здійснюється виходячи із загальних принципів, застосування яких є важливою передумовою забезпечення його високого рівня.
Загальними принципами фінансового аналізу є:
ü послідовність;
ü комплексність;
ü порівняння показників;
ü використання наукового апарату (інструментарію);
ü системність. [7, с.10]
Послідовність аналізу припускає використання двох прийомів: дедуктивного та індуктивного.
Дедукція - один з принципів аналізу, що означає послідовність його проведення від загального до конкретного. У процесі аналізу послідовно виявляються спочатку загальні показники, потім приватні.
Індукція - принцип аналізу, що означає послідовність його проведення від приватного до загального, від причин до слідства.
Комплексність аналізу передбачає виконання фінансового аналізу у взаємозв'язку всіх фінансових процесів (комплексний аналіз).
Порівняння показників - спосіб вивчення динаміки фінансових показників. Порівняння дозволяє дати оцінку будь-якому фінансовому показнику за фактичний (звітний) період по відношенню до базисного періоду або іншому підприємству, або сукупність підприємств.
Однак, слід зазначити, що не всі з перерахованих методів економічного аналізу можуть знайти застосування у всіх випадках фінансового аналізу, оскільки їх застосування багато в чому залежить від аналітика.
1.4. Система показників, що характеризують фінансовий стан підприємства
Фінансова діяльність - це робоча мова бізнесу, і практично неможливо аналізувати операції або результати роботи підприємства інакше, ніж через фінансові показники.
Фінансові показники характеризують пропорції між різними статтями звітності. Достоїнствами фінансових коефіцієнтів є простота розрахунків та елімінування впливу інфляції.
Вважається, що якщо рівень фактичних фінансових коефіцієнтів гірше бази порівняння, то це вказує на найбільш болючі місця в діяльності підприємства, що потребують додаткового аналізу. Правда, додатковий аналіз може не підтвердити негативну оцінку в силу специфічності конкретних умов і особливостей ділової політики підприємства. Фінансові коефіцієнти не уловлюють відмінностей в методах бухгалтерського обліку, не відображають якості складових компонентів. Нарешті, вони мають статичний характер. Необхідно розуміти обмеження, які накладають їх використання, і ставляться до них як до інструменту аналізу.
Для фінансового менеджера фінансові коефіцієнти мають особливе значення, оскільки є основою для оцінки його діяльності зовнішніми користувачами звітності, акціонерами і кредиторами. Цільові орієнтири проведеного фінансового аналізу залежать від того, хто його проводить: керуючі, податкові органи, власники (акціонери) підприємства або його кредитори. [10, с.16]
Податковому органу важлива відповідь на питання чи здатне підприємство до сплати податків. Тому з точки зору податкових органів фінансове становище характеризується наступними показниками:
- Балансовий прибуток;
- Рентабельність активів = балансовий прибуток у відсотках до вартості активів
- Рентабельність реалізації = балансовий прибуток у відсотках до виручки від
реалізації;
- Балансовий прибуток на 1 рубль засіб на оплату праці.
Виходячи з цих показників, податкові органи можуть визначити і надходження платежів до бюджету на перспективу.
Банки повинні отримати відповідь на питання про платоспроможність підприємства, тобто про його готовність повертати позикові кошти, ліквідації його активів.
Керуючі підприємством головним чином цікавляться ефективністю використання ресурсів і прибутковістю підприємства.
Аналіз фінансово-господарського стану підприємства можна підрозділити на три основні складові:
· Оцінка майнового стану організації
· Оцінка фінансового положення організації
· Оцінка результативності фінансово-господарської діяльності організації.
Необхідно відзначити, що ці складові частини тісно взаємопов'язані межу собою і їх диференціація необхідна лише для більш чіткого поділу і розуміння висновків з аналітичних процедур аналізу фінансово-господарської діяльності організації в цілому.
Оцінка майнового стану складається з наступних компонентів:
q Аналізу інтегрованого ущільненого балансу - нетто
q Оцінки динаміки майна
q Аналізу формалізованих показників майнового стану
До показників майнового стану відносяться:
1. «Сума господарських коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємств» - це показник узагальненої вартості оцінки активів, що значаться на балансі підприємства.
2. «Частка активної частини основних засобів». Згідно з нормативними документами під активною частиною основних засобів розуміються машини, обладнання та транспортні засоби. Зростання цього показника оцінюється позитивно.
3. «Коефіцієнт зносу» - зазвичай використовується в аналізі як характеристика стану основних фондів. Доповненням цього показника до 100% (або одиниці) є «коефіцієнт придатності».
4. «Коефіцієнт оновлення» - показує, яку частину від наявних на кінець звітного періоду основних засобів становлять нові основні засоби.
5. «Коефіцієнт вибуття» - показує, яка частина основних засобів вибула через старість і з інших причин. [17, с.23]
Аналіз інтегрованого ущільненого балансу - нетто грунтується на побудові спрощеної моделі балансу, в якій інтегруються абсолютні та відносні (структурні) показники статей. Цим досягається інтеграція «горизонтального» і «вертикального» аналізу балансу, що дозволяє більш повно простежити динаміку за статтями балансу. Багато фахівців пропонують проводити «вертикальний» і «горизонтальний» аналіз відокремлено. Однак деякі з них визнають доцільність проведення та такого інтегрованого аналізу статей балансу.
При оцінці динаміки майна прослідковується стан усього майна у складі іммобілізованих активів (I розділ балансу) і мобільних активів (II розділ балансу - запаси, дебіторська заборгованість, інші оборотні активи) на початок і кінець аналізованого періоду, а також структура їхнього приросту (зниження).
Оцінка фінансового положення складається з двох основних складових:
q Аналіз ліквідності та платоспроможності фірми
q Аналіз фінансової стійкості.
Для оцінки ліквідності та платоспроможності фірми застосовують такі показники:
1. «Розмір власних оборотних коштів" - характеризує ту частину власного капіталу підприємства, яка є джерелом покриття поточних активів. Величина власних оборотних коштів чисельно дорівнює перевищенню поточних активів над поточними зобов'язаннями.
2. «Маневреність функціонуючого капіталу» - характеризує ту частину власних оборотних коштів, що знаходиться у формі грошових коштів. Для нормального функціонування підприємства цей показник змінюється в межах від 0 до 1.
3. «Коефіцієнт покриття» (загальний) - дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки рублів поточних активів підприємства припадає на один карбованець поточних зобов'язань, це розглядається як успішно функціонуюче.
4. «Коефіцієнт швидкої ліквідності» за змістом аналогічний «коефіцієнту покриття», проте з розрахунку виключені виробничі запаси. У західній літературі він орієнтовно приймається нижче 1, але це умовно.
5. «Коефіцієнт абсолютної ліквідності» (платоспроможності) - показує, яка частина короткострокових позикових зобов'язань може бути погашена негайно.
6. У міжнародній практиці вважається, що значення його повинно бути більше або рівним 0,2 - 0,25
7. «Частка власних оборотних коштів у покритті запасів» - характеризує ту частину вартості запасів, яка покривається власними оборотними засобами, рекомендується нижня межа 50%.
8. «Коефіцієнт покриття запасів» - розраховується співвідношенням величин «нормальних» джерел покриття запасів, і суми запасів. Якщо значення показника <1, то поточний фінансовий стан нестійкий. [17, с.26]
Для оцінки фінансової стійкості фірми застосовують такі показники:
1. «Коефіцієнт концентрації власного капіталу» - характеризує частку власників підприємства в загальній сумі коштів, авансованих в його діяльність. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш фінансово стійке підприємство.
2. «Коефіцієнт фінансової залежності» - є оберненим до коефіцієнту концентрації власного капіталу. Зростання цього показника в динаміці означає позикових коштів.
3. «Коефіцієнт маневреності власного капіталу» - показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти.
4. «Коефіцієнт структури довгострокових вкладень» - коефіцієнт показує, яка частина основних засобів та інших поза оборотних активів профінансована зовнішніми інвесторами.
5. «Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів» - характеризує структуру капіталу. Чим вище показник в динаміці, тим сильніше підприємство залежить від зовнішніх інвесторів.
6. «Коефіцієнт відношення власних і залучених коштів» - він дає загальну оцінку фінансової стійкості підприємства. Зростання показника свідчить про посилення залежності від зовнішніх інвесторів. [17, с.28]
Потрібно сказати, що єдиних нормативних критеріїв для розглянутих показників не існує. Вони залежать від багатьох чинників: галузевої приналежності, принципів кредитування, сформованої структури джерел коштів та ін
Тому прийнятність значень цих показників краще складати по групах споріднених підприємств. Єдине правило, яке «працює» - власники підприємства (інвестори та інші особи, які зробили внески в статутний капітал) віддають перевагу розумний ріст у динаміці позикових коштів, а кредитори віддають перевагу підприємствам з високою часткою власного капіталу, з більшою фінансовою автономністю.
Аналіз ділової активності характеризує результати і ефективність поточної основної виробничої діяльності фірми. До узагальнюючих показників оцінки ефективності використання ресурсів підприємства і динамічності його розвитку відносяться наступні показники:
ü «ресурсоотдачи (коефіцієнт оборотності авансованого капіталу)» - характеризує обсяг реалізованої продукції на карбованець коштів, вкладених у діяльність підприємства.
ü «Коефіцієнт стійкості економічного зростання» - показує, якими в середньому темпами може розвиватися підприємство.
Якісними критеріями для аналізу ділової активності є: широта ринків збуту продукції, репутація підприємства і т. п. Кількісна оцінка дається за двома напрямками:
ü ступінь виконання плану за основними показниками, забезпечення заданих темпів їхнього зростання;
ü рівень ефективності використання ресурсів підприємства.
Зокрема, оптимально наступне співвідношення:
ТНБ> Тр> Так> 100%;
Де ТНБ, Тр, Так - відповідно темп зміни фінансового прибутку, реалізації, авансованого капіталу. [24, с.26]
Ця залежність означає, що:
а) економічний потенціал зростає;
б) обсяг реалізації зростає більш високими темпами;
в) прибуток зростає випереджаючими темпами.
Це - «золоте правило економіки підприємства». [24, с.23]
Найважливішою частиною загального аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства є аналіз рентабельності. До основних показників цього блоку, відносяться рентабельність авансованого капіталу і рентабельність власного капіталу. Можуть бути розраховані і інші аналогічні показники.
Аналіз фінансового стану підприємств здійснюється в основному за даними річної та квартальної бухгалтерської звітності і в першу чергу за даними бухгалтерського балансу.
Аналіз фінансового стану підприємства закінчують комплексної його оцінкою. При аналізі фінансового стану свого підприємства після комплексної оцінки розробляють заходи щодо поліпшення фінансового стану, звертаючи особливу увагу на розробку фінансової стратегії підприємства на перспективу і в найближчі періоди.
Таким чином, у цьому розділі були розглянуті теоретичні основи фінансового аналізу, тобто види, прийоми і методи фінансового аналізу, методика аналізу фінансового стану, тобто основні показники оцінки фінансового стану, їх структура і коефіцієнти їх визначають, а також фактори, від яких залежать дані показники.
РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ТЕХМАШСЕРВІС»
2.1 Техніко-економічна характеристика підприємства ТОВ «Техмашсервіс»
Об'єктом дослідження даного дипломного проекту є товариство з обмеженою відповідальністю «Техмашсервіс»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Техмашсервіс» (далі по тексту ТОВ «Техмашсервіс») є приватним комерційним підприємством і здійснює свою діяльність відповідно до Статуту підприємства, Конституцією РФ і чинним законодавством України.
ТОВ «Техмашсервіс» є самостійною юридичною особою, зареєстровано в Міжрайонною ВМП РФ № 3 по Волгоградській області за реєстраційним номером 1023404961062 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 21 серпня 2000 року. ТОВ «Техмашсервіс» має самостійний баланс і розрахунковий рахунок.
Розташоване за адресою: 403873, Росія, Волгоградська область, м. Камишин, вул. Пролетарська, д. 84.
Засновниками ТОВ «Техмашсервіс» є громадяни Російської Федерації, що діють від свого імені:
Рябов Євген Анатолійович, який проживає за адресою: м. Камишин, вул. Спортивна, 33;
Хаміна Іван Володимирович, який проживає за адресою: м. Камишин, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 21, 58.
Відносини між засновниками регулюються Установчим договором про створення та діяльність товариства з обмеженою відповідальністю «Техмашсервіс» від 19 серпня 2000 року. (Див. Додаток 7)
Статутний капітал ТОВ «Техмашсервіс» в момент установи формується грошовими коштами, що вносяться учасниками, і складає на момент установи 10 000 (десять тисяч) рублів, що складає 100 часток по 100 рублів кожна. Частки учасників розподілені наступним чином:
Рябов Є.А. - 5 000 рублів - 50 часток.
Хаміна І.В. - 5 000 рублів - 50 часток.
Головним завданням підприємства, відображеної в Статуті, є створення необхідних умов для задоволення потреби підприємств і населення в отриманні якісних послуг з ремонту автомашин, промислової та сільськогосподарської техніки
На поточний момент підприємство здійснює наступні види діяльності:
- Ремонт автокранів;
- Ремонт сільськогосподарської техніки;
- Ремонт дорожньо-будівельної техніки;
- Ремонт дорожнього покриття
- Реалізація автозапчастин
На даний момент, чисельність працівників ТОВ «Техмашсервіс» становить 16 осіб. Склад і структура працівників ТОВ «Техмашсервіс» представлена ​​в Таблиці 2.1.
· Директор - 1 чол.;
· Заступник директора - 1 чол.;
· Виробничий персонал - 9 чол.;
· Секретар - 1 чол.;
· Службовці бухгалтерії - 2 чол.;
· Продавець - 2 чол.
Таблиця 2.1.
Склад і структура працівників ТОВ «Техмашсервіс» в динаміці
з 2001 по 2003 рр..
Категорії працівників
2001
2002
2003
чол.
%
чол.
%
чол.
%
керівні працівники
2
28,6
2
18,2
2
12,5
адміністративний персонал
1
14,3
2
18,2
3
18,8
виробничий персонал
4
57,1
6
54,5
9
56,3
торговий персонал
0
0
1
9,1
2
12,5
Всього
7
100
11
100
16
100
Управління підприємством здійснюється на основі централізованого керівництва, що об'єднує всіх працівників. Безпосереднє управління підприємством здійснює Директор, який призначається і звільняється з займаної посади Радою Засновників відповідно до чинного законодавства.
Директор організовує роботу підприємства, керує всією його діяльністю, здійснює підбір, прийом на роботу і розстановку кадрів. Відповідає за якість надаваних послуг і здійснюваних робіт. Діє від імені підприємства і представляє його у всіх організаціях і установах. У межах своєї компетенції видає накази і розпорядження.
Загальні питання розвитку підприємства, що стосуються визначення перспектив роботи, планування діяльності, координації діяльності вирішує заступник директора.
Збори засновників встановлює структуру управління, штатний розклад, розподіл посадових обов'язків, розміри заробітної плати, а також розміри надбавок і доплат до посадових окладів і порядок преміювання.
Організаційна структура ТОВ «Техмашсервіс» побудована за лінійно-функціональним принципом і відображена на малюнку 2.1.
Як видно з малюнка, керівництво підприємством здійснює Директор, в лінійному підпорядкуванні до нього знаходиться заступник з загальних питань, контролюючий нижченаведені функціональні блоки.
Директор
Секретар
Заст. директора з загальних питань
Бухгалтерія
Торговий персонал
Виробничий персонал


Рис. 2.1. Організаційна структура управління ТОВ «Техмашсервіс»
Зупинимося докладніше на характеристиках фінансово-господарської діяльності аналізованого підприємства.
Нові ідеї і сучасний підхід до справ у поєднанні з професіоналізмом та досвідом виробничого персоналу фірми в сфері ремонту сільгосптехніки та іншої промислової техніки дозволили ТОВ «Техмашсервіс» за короткий період часу завоювати довіру партнерів Камишинському району. Динаміку основних техніко-економічних показників за весь період існування фірми можна представити у вигляді таблиці 2.2.
Таблиця 2.2.
Динаміка техніко-економічних показників діяльності ТОВ «Техмашсервіс» за період з 2001 по 2003 рр..
Показники
2001
2002
2003
Зміни + / - 2003 до 2002рр
Темп росту,%
1
2
3
4
5
6
1. Середньооблікова чисельність працівників, чол.
9
14
16
+ 2
114
2. Середньорічна вартість основних фондів, руб.
0
8341,5
16683
+ 8341,5
200
3. Середньорічна вартість залишків оборотних коштів, грн.
46196,5
228991
540988,5
+ 311997,5
236
4. Виручка від реалізації в порівнянних цінах, крб.
815557,34
1695925,01
3007112,00
+ 1311186,99
177
5. Витрати на виробництво реалізованої продукції, грн.
699111,29
1312698,09
2405150,00
+ 1092451,91
183
6. Прибуток від реалізації продукції, грн.
74421,13
158337,47
331651,00
+ 173313,53
210
7. Витрати на 1 руб. реалізованої продукції, грн. / руб. (П.5/п.4)
0,86
0,77
0,80
+ 0,03
104
8. Фондовіддача на 1 руб. основних фондів, руб. / руб. (П. 4/п.2)
0
203,31
180,25
- 23,06
89
9. Фондоозброєність, грн. / чол. (П.2./п.1)
0
595,82
1042,69
+ 446,87
175
10. Продуктивність праці, руб. / руб. (П.4./п.1)
90617,48
121137,5
187944,5
+ 66807
155
11. Рентабельність продажів,% (п.6/п.4)
9,1
9,3
11,0
+ 1,7
118
Для розрахунку виручки від реалізації в порівнянних цінах перерахуємо отримані показники з поправкою на коефіцієнт інфляції у 2001, 2002 і в 2003 році (див. Таблицю 2.3.).
Таблиця 2.3.
Динаміка індексу-дефлятора за даними Держкомстату РФ за період з 2001 по 2003 рр.
Рік
Значення індексу дефлятора
2001
118,6%
2002
109,0%
2003
106,7%
Виручка від реалізації за 2001 рік (див. Додаток 1. Звіт про прибутки та збитки за 2001 рік) склала 701 235 руб., Що в порівнянних цінах з 2003 роком становитиме: 701 235 * 109% * 106,7% = 764346,15 * 106,7% = 815557,34 руб.
Виручка від реалізації за 2002 рік (див. Додаток 2 Звіт про прибутки та збитки за 2002 рік) склала 1589433 крб., Що в порівнянних цінах з 2003 роком становитиме 1589433 * 106,7% = 1695925,01 руб.
Таким чином, динаміка виручки від реалізації продукції і послуг буде виглядати наступним чином:
2001 р. - 815 557,34 руб.;
2002 р. - тисячі шістсот дев'яносто п'ять 925,01 руб.;
2003 р. - 3007 112,00 руб.
Витрати на виробництво в 2001 році склали 601 112 руб., Що в порівнянних з 2003 роком ціни одно 601112 * 109% * 106,7% = 699 111,29 руб.
Витрати на виробництво в 2002 році склали 1230270 крб., Що в порівнянних цінах з 2003 роком одно 1230270 * 106,7% = 1312 698,09 руб.
Таким чином, динаміка витрат на виробництво буде виглядати наступним чином:
2001 р. - 699 111,29 руб.
2002 р. - 1312 698,09 руб.
2003 р. - 2405 150,00 руб.
Прибуток від реалізації продукції і послуг за 2001 рік (див. Додаток 1. Звіт про прибутки та збитки за 2001 рік) склала 63 989 руб., Що в порівнянних цінах з 2003 роком складе: 63 989 руб .* 109% * 106,7 % = 69 748,01 * 106,7% = 74 421,13 руб.
Прибуток від реалізації за 2002 рік (див. Додаток 2 Звіт про прибутки та збитки за 2002 рік) склала 148 395 руб., Що в порівнянних цінах з 2003 роком становитиме 148 395 руб .* 106,7% = 158 337,47 руб.
Таким чином, динаміка прибутку від реалізації продукції і послуг буде виглядати наступним чином:
2001 р. - 74 421,13 руб.;
2002 р. - 158 337,47 руб.;
2003 р. - 331 651,00 руб.
За даними таблиці 2.2. спостерігається поліпшення основних показників діяльності підприємства у динаміки з 2001 по 2003 рік. Дана тенденція зберігається і в поточний момент. Виручка від реалізації зросла у 2003 році в порівнянні з попереднім періодом на 1311186 карбованців 99 копійок.
На 173 313 рублів 53 копійки зріс прибуток. Відповідно майже на 2% покращився показник рентабельності продажів.
Негативним фактором є збільшення витрат на виробництво реалізованої продукції, і особливо їх частки у виручці від реалізації на 4%. Необхідно критично переглянути калькуляцію витрат на виробництво продукції і надання послуг.
2.2 Оцінка і аналіз економічного потенціалу організації
Фінансовий аналіз діяльності підприємства починається з огляду основних показників фінансово-економічної діяльності. У ході цього огляду необхідно розглянути наступні питання:
ü майновий стан підприємства на початок і кінець звітного періоду;
ü умови роботи підприємства в звітному періоді;
ü результати, досягнуті підприємством у звітному періоді;
ü перспективи фінансово-господарської діяльності підприємства.
Майнове становище підприємства характеризується даними балансу. Порівнюючи динаміку підсумків розділу активу балансу, можна з'ясувати тенденції зміни майнового стану.
Інформація про зміни в організаційній структурі управління, відкритті нових видів діяльності підприємства, особливості роботи з контрагентами і т.д. звичайно міститься в пояснювальній записці до річної бухгалтерської звітності. Результативність та перспективність діяльності підприємства можуть бути узагальнено оцінені за даними аналізу динаміки прибутку, а також порівняльного аналізу елементів зростання коштів підприємства, обсягів його виробничої діяльності і прибутку. Інформація про недоліки в роботі підприємства може безпосередньо бути присутніми у балансі в явному чи завуальованому вигляді.
Економічний потенціал організації може бути охарактеризований подвійно: з позиції майнового стану підприємства і з позиції його фінансового становища. Обидві ці сторони фінансово-господарської діяльності взаємопов'язані - нераціональна структура майна, його неякісний склад можуть привести до погіршення фінансового положення і навпаки.
Згідно з діючими нормативами, баланс в цей час складається в оцінці нетто. Проте ряд статей, як і раніше носить характер регулюючих. Для зручності аналізу доцільно використовувати так званий ущільнений аналітичний баланс-нетто, який формується шляхом усунення впливу на підсумок балансу (валюту) і його структуру регулюючих статей. Для цього:
- Суми за статтею «Заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу» зменшують на величину власного капіталу і величину оборотних активів;
на величину статті "Забезпечення» коригується значення дебіторської заборгованості та власного капіталу підприємства;
- Однорідні за складом елементи балансових статей об'єднуються в необхідних аналітичних розділах (довгострокові поточні активи, власний і позиковий капітал).
Ущільнений баланс ТОВ «Техмашсервіс» в динаміці за три роки представлений у таблиці 2.4. У повному вигляді баланси підприємства розглядаються в Додатку 4,5,6.
Таблиця 2.4.
Ущільнений баланс ТОВ «Техмашсервіс» в динаміці за період з 2001 по 2003 рр..
Показники
Код
стор
2001
2002
2003
початок
кінець
початок
кінець
початок
кінець
1
2
3
4
5
6
7
8
АКТИВ
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи
110
0
0
0
0
0
0
Основні засоби
120
0
0
0
16683
16683
16683
Незавершене будівництво
130
0
0
0
0
0
0
Довгострокові фінансові вкладення
140
0
0
0
0
0
0
Інші необоротні активи
150
0
0
0
0
0
0
Разом по розділу 1
190
0
0
0
16683
16683
16683
2. Оборотні активи
Запаси,
в тому числі
210
0
50000
50000
112000
112000
211536
сировину і матеріали
211
0
40000
40000
104000
104000
201419
готова продукція
214
0
10000
10000
0
0
10117
Товари відвантажені
215
0
0
0
0
0
0
витрати майбутніх періодів
216
0
0
0
8000
8000
0
Податок на додану вартість по придбаних цінностей
220
0
3848
3848
6144
6144
12295
Дебіторська заборгованість (платежі більш ніж через рік)
230
0
34545
34545
43445
43445
62578
Дебіторська заборгованість (платежі протягом року)
240
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Короткострокові фінансові вкладення
250
0
0
0
0
0
0
Грошові кошти
260
0
4000
4000
204000
204000
429979
Інші оборотні активи
270
0
0
0
0
0
0
Разом по розділу 2
290
0
92393
92393
365589
365589
716388
БАЛАНС (190 +290)
300
0
92393
92393
382272
382272
733071
ПАСИВ
3. Капітал і резерви
Статутний капітал
410
0
10000
10000
10000
10000
10000
Додатковий капітал
420
0
0
0
0
0
0
Резервний капітал
430
0
0
0
0
0
0
Нерозподілений прибуток
470
0
20564
20564
200688
200688
370241
Разом по розділу 3
490
0
30564
30564
210688
210688
380241
4. Довгострокові зобов'язання
Позики і кредити
510
0
0
0
0
0
0
Разом по розділу 4
590
0
0
0
0
0
0
5. Короткострокові зобов'язання
Позики і кредити
610
0
0
0
0
0
0
Кредиторська заборгованість
620
0
61829
61829
171584
171584
352830
Разом по розділу 5
690
0
61829
61829
171584
171584
352830
БАЛАНС (490 +590 +690)
700
0
92393
92393
382272
382272
733071
Дані таблиці 2.4. свідчать про позитивну динаміку валюти балансу за останні 3 роки. Порівнюючи ці показники в порівнянних цінах, отримаємо наступну картину:
Валюта балансу 2001 року - 92 393 руб., Що в порівнянних з 2003 роком ціни одно 92393 * 109% * 106,7% = 107 455,83 руб.
Валюта балансу 2002 року - 382 272 руб., Що в порівнянних цінах з 2003 роком одно 382 272 * 106,7% = 407 884,22 руб.
Таким чином, динаміка валюти балансу буде виглядати наступним чином:
2001 р. - 107 455,83 руб.
2002 р. - 407 884,22 руб.
2003 р. - 733 071,00 руб.
Темп зростання 2003/2002 = 733071,00 / 407884,22 * 100% = 179,73%
Темп зростання 2002/2001 = 407884,22 / 107455,83 * 100% = 379,58%.
Як видно, навіть у порівнянних цінах темп зростання валюти балансу істотно сповільнюється. Але, це цілком зрозуміло строком здійснення діяльності ТОВ «Техмашсервіс».
Для отримання більш об'єктивної оцінки балансу проведемо його горизонтальний і вертикальний аналіз.
Мета горизонтального і вертикального аналізу фінансової звітності, в тому числі і балансу підприємства, полягає в тому, щоб наочно уявити зміни, що відбулися в основних статтях фінансової звітності і допомогти менеджерам компанії прийняти рішення щодо того, яким чином продовжувати свою діяльність.
Горизонтальний аналіз полягає в побудові однієї або декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні показники доповнюються відносними темпами зростання (зниження). Ступінь агрегованості показників визначається аналітиком. Як правило, беруться базисні темпи росту за ряд років (суміжних періодів), що дозволяє аналізувати не тільки зміну окремих показників, але і прогнозувати їх значення
Аналіз бухгалтерського балансу проводиться дедуктивним методом - від загального до приватного. Мета горизонтального аналізу полягає в тому, щоб виявити зміни балансових показників за період за розділами балансу шляхом зіставлення даних на кінець періоду з початком періоду та визначити динаміку в сумі і розрахувати відсоток відхилень.
Як показує аналітична таблиця 2.5 всі показники структури балансу за минулий період значно збільшилися, це пов'язано з тим фактом, що підприємство на ринку існує другий рік і показники першого року роботи не можна вважати показовими. І все ж, виходячи з отриманої таблиці, можна сказати про збільшення валюти балансу на 289 879 рублів. При цьому необоротні активи не змінилися, що є позитивним чинником.
Загальна сума оборотних активів збільшилася на 295%, в основному за рахунок зростання грошових коштів на 5 000%. При цьому зростання короткострокових зобов'язань склав лише 277%, що менше, ніж зростання активів (див. Таблиця 2.5.).
Таблиця 2.5.
Аналітична таблиця горизонтального аналізу балансу ТОВ «Техмашсервіс» за 2002 рік., Руб.
Показники
Код
стор
на початок 2002 року
на кінець 2002 року
Відхилення в сумі
Відхилення у%
1
2
3
4
5
6
АКТИВ
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи
110
-
-
-
-
Основні засоби
120
-
16683
16683
-
Незавершене будівництво
130
-
-
-
-
Довгострокові фінансові вкладення
140
-
-
-
-
Інші необоротні активи
150
-
-
-
-
Разом по розділу 1
190
-
16683
16683
-
2. Оборотні активи
Запаси,
в тому числі
210
50000
112000
62000
224,0
сировину і матеріали
211
40000
104000
64000
260,0
готова продукція
214
10000
-
-10000
0
товари відвантажені
215
-
-
-
-
витрати майбутніх періодів
216
-
8000
8000
-
Податок на додану вартість по придбаних цінностей
220
3848
6144
2296
159,67
Дебіторська заборгованість (платежі більш ніж через рік)
230
34545
43445
8900
125,76
Дебіторська заборгованість (платежі протягом року)
240
-
-
-
-
Короткострокові фінансові вкладення
250
-
-
-
-
Грошові кошти
260
4000
204000
200000
5100,00
Інші оборотні активи
270
-
-
-
-
Разом по розділу 2
290
92393
365589
273196
395,68
БАЛАНС (190 +290)
300
92393
382272
289879
413,75
ПАСИВ
3. Капітал і резерви
Статутний капітал
410
10000
10000
0
100
1
2
3
4
5
6
Додатковий капітал
420
-
-
-
-
Резервний капітал
430
-
-
-
-
Нерозподілений прибуток
470
20564
200688
180124
975,92
Разом по розділу 3
490
30564
210688
180124
689,33
4. Довгострокові зобов'язання
Позики і кредити
510
-
-
-
-
Разом по розділу 4
590
-
-
-
-
5. Короткострокові зобов'язання
Позики і кредити
610
-
-
-
-
Кредиторська заборгованість
620
61829
171584
109755
277,51
Разом по розділу 5
690
61829
171584
109755
277,51
БАЛАНС (490 +590 +690)
700
92393
382272
289879
413,75
Розглянемо таблицю горизонтального аналізу балансу ТОВ «Техмашсервіс» за 2003 рік (див. Таблиця 2.6.).
Таблиця 2.6.
Аналітична таблиця горизонтального аналізу балансу ТОВ «Техмашсервіс» за 2003 рік., Руб.
Показники
Код
стор
на початок 2003 року
на кінець 2003 року
Відхилення в сумі
Відхилення у%
1
2
3
4
5
6
АКТИВ
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи
110
-
-
-
-
Основні засоби
120
16683
16683
0
100
Незавершене будівництво
130
-
-
-
-
Довгострокові фінансові вкладення
140
-
-
-
-
Інші необоротні активи
150
-
-
-
-
Разом по розділу 1
190
16683
16683
0
100
2. Оборотні активи
Запаси,
в тому числі
210
112000
211536
99536
188,87
сировину і матеріали
211
104000
201419
97419
193,67
готова продукція
214
-
10117
10117
-
товари відвантажені
215
-
-
-
-
витрати майбутніх періодів
216
8000
-
- 8000
0
Податок на додану вартість по придбаних цінностей
220
6144
12295
6151
200,11
Дебіторська заборгованість (платежі більш ніж через рік)
230
43445
62578
19133
144,04
1
2
3
4
5
6
Дебіторська заборгованість (платежі протягом року)
240
-
-
-
-
Короткострокові фінансові вкладення
250
-
-
-
-
Грошові кошти
260
204000
429979
225979
210,77
Інші оборотні активи
270
-
-
-
-
Разом по розділу 2
290
365589
716388
350799
195,95
БАЛАНС (190 +290)
300
382272
733071
350799
191,77
ПАСИВ
3. Капітал і резерви
Статутний капітал
410
10000
10000
0
100
Додатковий капітал
420
-
-
-
-
Резервний капітал
430
-
-
-
-
Нерозподілений прибуток
470
200688
370241
169553
184,49
Разом по розділу 3
490
210688
380241
4. Довгострокові зобов'язання
Позики і кредити
510
-
-
-
-
Разом по розділу 4
590
-
-
-
-
5. Короткострокові зобов'язання
Позики і кредити
610
-
-
-
-
Кредиторська заборгованість
620
171584
352830
181246
205,63
Разом по розділу 5
690
171584
352830
181246
205,63
БАЛАНС (490 +590 +690)
700
382272
733071
350799
191,77
У порівнянні з попередньою таблицею темпи зростання основних статей балансу помітно знизилися, але все ж залишаються на досить високому рівні. Валюта балансу збільшилася на 350 799 рублів. Змін у структурі необоротних активів не сталося, що можна розцінювати як позитивну характеристику балансу.
Загальна сума оборотних активів збільшилася на 95,95%, знову ж таки за рахунок приросту грошових коштів на 110,77%. При цьому зростання короткострокових зобов'язань склав 105,63%, що вище ніж показник зростання оборотних активів - на цей момент керівництву фірми слід звернути увагу.
Вертикальний аналіз балансу дає уявлення про динаміку структури коштів підприємства і їх джерел у вигляді відносних показників. Вертикальний аналіз дозволяє перейти до відносних оцінок і проводити господарські порівняння економічних показників діяльності підприємств, що розрізняються за величиною використаних ресурсів, згладжувати вплив інфляційних процесів, що спотворюють абсолютні показники фінансової звітності.
Мета вертикального аналізу - вивчення структури показників балансу на основі розрахунку питомих ваг окремих статей у підсумку балансу й оцінці змін, що відбулися у структурі балансу за звітний період.
Для проведення вертикального аналізу балансу підприємства також будуються аналітичні таблиці. (Див. Таблицю 2.7. Та 2.8.).
Таблиця 2.7.
Аналітична таблиця вертикального аналізу балансу ТОВ «Техмашсервіс» за 2002 рік., Руб.
Показники
Код
стор
на початок 2002 року
на кінець 2002 року
Відхилення у уд. вазі,%
руб.
% До підсумку
руб.
% До підсумку
1
2
3
4
5
6
7
АКТИВ
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи
110
-
-
-
-
-
Основні засоби
120
-
-
16683
4,36
+ 4,36
Незавершене будівництво
130
-
-
-
-
-
Довгострокові фінансові вкладення
140
-
-
-
-
-
Інші необоротні активи
150
-
-
-
-
-
Разом по розділу 1
190
-
-
16683
4,36
+ 4,36
2. Оборотні активи
Запаси,
в тому числі
210
50000
54,12
112000
29,30
- 24,82
сировину і матеріали
211
40000
43,29
104000
27,21
- 16,08
готова продукція
214
10000
10,82
-
-
-10,82
товари відвантажені
215
-
-
-
-
-
витрати майбутніх періодів
216
-
-
8000
2,09
+ 2,09
Податок на додану вартість по придбаних цінностей
220
3848
4,17
6144
1,61
- 2,56
Дебіторська заборгованість (платежі більш ніж через рік)
230
34545
37,39
43445
11,37
- 26,02
Дебіторська заборгованість (платежі протягом року)
240
-
-
-
-
-
Короткострокові фінансові вкладення
250
-
-
-
-
-
Грошові кошти
260
4000
4,33
204000
53,37
+ 49,04
Інші оборотні активи
270
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
Разом по розділу 2
290
92393
100
365589
95,64
- 4,36
БАЛАНС (190 +290)
300
92393
100
382272
100
-
ПАСИВ
3. Капітал і резерви
Статутний капітал
410
10000
10,82
10000
2,62
- 8,2
Додатковий капітал
420
-
-
-
-
-
Резервний капітал
430
-
-
-
-
-
Нерозподілений прибуток
470
20564
22,26
200688
52,50
+ 30,24
Разом по розділу 3
490
30564
33,08
210688
55,12
+ 22,04
4. Довгострокові зобов'язання
Позики і кредити
510
-
-
-
-
-
Разом по розділу 4
590
-
-
-
-
-
5. Короткострокові зобов'язання
Позики і кредити
610
-
-
-
-
-
Кредиторська заборгованість
620
61829
66,92
171584
44,89
- 22,03
Разом по розділу 5
690
61829
66,92
171584
44,89
- 22,03
БАЛАНС (490 +590 +690)
700
92393
100
382272
100
-
Як видно з аналітичної таблиці за звітний період (див. Таблиця 2.7.) На 4.36% знизилася частка оборотних активів. Цей фактор можна було б розцінити негативно, вважаючи його ознакою зниження мобільності структури активів. Але, якщо поглянути на структурні зміни, що відбулися всередині даного розділу балансу, ми побачимо, що зниження частки оборотних активів викликано в першу чергу - зниженням дебіторської заборгованості, а це фактор позитивний. Також позитивним моментом можна вважати значне збільшення - майже на 50% частки грошових коштів у валюті балансу. Це свідчить про поліпшення ліквідності балансу.
Аналізуючи зміни, що відбулися в структурі пасиву балансу, можна відзначити як позитивний момент зниження частки кредиторської заборгованості на 22,03%. Збільшення частки капіталу і резервів також можна визнати позитивною тенденцією.
Зміни у структурі балансу, що відбулися в 2003 році представлені в аналітичній таблиці 2.8.
Як видно з таблиці зберігається позитивна тенденція до зростання частки грошових коштів у валюті балансу. У порівнянні з 2002 роком цей показник виріс на 5.29%. Відбувається подальше зниження дебіторської заборгованості (на 2.83%). Але на тлі цих змін підсумковий показник по оборотних активів також зростає (на 2,08%), що свідчить про формування більш мобільної структури активів, що сприяє поліпшенню її фінансового становища.
Таблиця 2.8.
Аналітична таблиця вертикального аналізу балансу ТОВ «Техмашсервіс» за 2003 рік., Руб.
Показники
Код
стор
на початок 2003 року
на кінець 2003 року
Відхилення у уд. вазі,%
руб.
% До підсумку
руб.
% До підсумку
1
2
3
4
5
6
7
АКТИВ
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи
110
-
-
-
-
-
Основні засоби
120
16683
4,36
16683
2,28
- 2,08
Незавершене будівництво
130
-
-
-
-
-
Довгострокові фінансові вкладення
140
-
-
-
-
-
Інші необоротні активи
150
-
-
-
-
-
Разом по розділу 1
190
16683
4,36
16683
2,28
- 2,08
2. Оборотні активи
Запаси,
в тому числі
210
112000
29,30
211536
28,86
- 0,44
сировину і матеріали
211
104000
27,21
201419
27,48
+ 0,27
готова продукція
214
-
-
10117
1,38
+ 1,38
товари відвантажені
215
-
-
-
-
-
витрати майбутніх періодів
216
8000
2,09
-
-
-2,09
Податок на додану вартість по придбаних цінностей
220
6144
1,61
12295
1,68
+ 0,07
Дебіторська заборгованість (платежі більш ніж через рік)
230
43445
11,37
62578
8,54
- 2,83
Дебіторська заборгованість (платежі протягом року)
240
-
-
-
-
-
Короткострокові фінансові вкладення
250
-
-
-
-
-
Грошові кошти
260
204000
53,37
429979
58,66
+ 5,29
Інші оборотні активи
270
-
-
-
-
-
Разом по розділу 2
290
365589
95,64
716388
97,72
+ 2,08
БАЛАНС (190 +290)
300
382272
100
733071
100
-
ПАСИВ
3. Капітал і резерви
1
2
3
4
5
6
7
Статутний капітал
410
10000
2,62
10000
1,36
- 1,26
Додатковий капітал
420
-
-
-
-
-
Резервний капітал
430
-
-
-
-
-
Нерозподілений прибуток
470
200688
52,50
370241
50,50
- 2
Разом по розділу 3
490
210688
55,12
380241
51,87
- 3,25
4. Довгострокові зобов'язання
Позики і кредити
510
-
-
-
-
-
Разом по розділу 4
590
-
-
-
-
-
5. Короткострокові зобов'язання
Позики і кредити
610
-
-
-
-
-
Кредиторська заборгованість
620
171584
44,89
352830
48,13
+ 3,24
Разом по розділу 5
690
171584
44,89
352830
48,13
+ 3,24
БАЛАНС (490 +590 +690)
700
382272
100
733071
100
-
Вертикальна структура пасиву балансу виглядає не так позитивно як у 2002 році. Відбувається зниження частки капіталу і резервів, що не є тенденцією позитивною, також зростає кредиторська заборгованість. На це особливу увагу має звернути керівництво ТОВ «Техмашсервіс».
2.4 Оцінка майнового стану ТОВ «Техмашсервіс»
Критеріями якісних змін у майновому положенні підприємства та ступеня їх прогресивності виступають такі показники, як:
ü сума господарських засобів підприємства;
ü частка активної частини основних засобів;
ü коефіцієнт зносу;
ü питома вага бистрореалізуемих активів;
ü частка орендованих основних засобів;
ü питома вага дебіторської заборгованості і т.д. [24, с.47]
Розрахунок даних показників для ТОВ «Техмашсервіс» наведено в Таблиці 2.9.
Перший показник дає узагальнену вартісну оцінку активів, що значаться на балансі підприємства. Це облікова оцінка, не збігається з сумарною ринковою оцінкою його активів.
У нашому випадку сума господарських засобів підприємства, дорівнює підсумку балансу нетто на початок 2002 року склала 92 393 руб., На кінець 2002 року 382 272 руб., На кінець 2003 року 733 071 руб. Зростання цього показники розцінюється позитивно.
Для розрахунку частки активної частини основних засобів необхідно визначитися з визначенням активної частини основних засобів. За нормативними документами під активною частиною основних засобів розуміються машини, обладнання та транспортні засоби. Зростання цього показники розцінюється позитивно.
Коефіцієнт зносу зазвичай використовується в аналізі як характеристика стану основних фондів. У нашому випадку, з огляду на короткий термін існування фірми на ринку і придбання основних засобів на другому році здійснення діяльності підприємства умовно можна вважати цей показник дорівнює 0.
Коефіцієнт оновлення - показує яку частину від наявних на кінець звітного періоду основних засобів становлять нові основні засоби. На кінець 2002 року 100% основних засобів становлять нові основні засоби.
Коефіцієнт вибуття - показує яка частина основних засобів вибула через старість і з інших причин. У нашому випадку вибути ще нічого не встигає. [32, с.28]
У 2003 році в майновий стан підприємств істотних змін не відбулося, окрім зниження частки основних засобів в активах підприємства (див. Таблиця 2.10.).
У цілому оцінка майнового стану ТОВ «Техмашсервіс» може бути такою: за минулий період майновий стан підприємства відносно стабільний.
Таблиця 2.9.
Звід аналітичних показників групи майнового стану за 2002 рік
Показник
Значення
Норм. значення
На початок
На кінець
1
2
3
4
1.1 Сума господарських коштів, що знаходяться в розпорядженні організації
92393
382272
Зростання
1.2 Частка основних засобів в активах
0
0.04
-
1.3 Частка активної частини основних засобів
0
0.99
-
1.4 Коефіцієнт зносу основних засобів
0
0
-
1.5 Коефіцієнт зносу активної частини основних засобів
0
0
-
1.6 Коефіцієнт оновлення
100
-
1.7 Коефіцієнт вибуття
0
-
Таблиця 2.10.
Звід аналітичних показників групи майнового стану за 2003 рік
Показник
Значення
Норм. значення
На початок
На кінець
1
2
3
4
1.1 Сума господарських коштів, що знаходяться в розпорядженні організації
382272
733071
Зниження
1.2 Частка основних засобів в активах
0,04
0.02
-
1.3 Частка активної частини основних засобів
0,99
0.99
-
1.4 Коефіцієнт зносу основних засобів
0
0
-
1.5 Коефіцієнт зносу активної частини основних засобів
0
0
-
1.6 Коефіцієнт оновлення
0
1.7 Коефіцієнт вибуття
0
2.4 Оцінка фінансового стану ТОВ «Техмашсервіс»
Фінансове становище підприємства можна оцінювати з точки зору короткострокової і довгострокової перспектив. У першому випадку критерії оцінки фінансового стану - ліквідність і платоспроможність підприємства, тобто, здатність своєчасно і в повному обсязі провести розрахунки за короткостроковими зобов'язаннями.
Одна з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства - стабільність його діяльності у світлі довгострокової перспективи. Вона пов'язана із загальною фінансовою структурою підприємства, ступенем його залежності від кредиторів і інвесторів. Таким чином, у другому випадку критерієм оцінки фінансового стану буде фінансова стійкість підприємства.
Оцінку фінансового стану підприємства можна виробляти двояко:
По-перше, з точки зору визначення платоспроможності підприємства як здатності підприємства розплачуватися за своїми зобов'язаннями. Тоді показники фінансової стійкості визначать здатність підприємства розплачуватися за своїми довгостроковими зобов'язаннями (у перспективі), а показники ліквідності - здатність підприємства розплачуватися за своїми короткостроковими (поточним) зобов'язаннями.
По-друге, можна обрати традиційний підхід, який не змінює суті питання. Тобто ми аналізуємо фінансовий стан підприємства, оцінка якого будується на аналізі ліквідності та платоспроможності (поточні зобов'язання) і фінансової стійкості (перспективи).
Завдання аналізу ліквідності балансу виникає в умовах ринку у зв'язку з посиленням жорсткості фінансових обмежень і необхідністю давати оцінку кредитоспроможності підприємства, тобто його здатності вчасно і повністю розраховуватися за всіма своїми зобов'язаннями. Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких в гроші відповідає терміну погашення зобов'язань. Від ліквідності балансу слід відрізняти ліквідність активів, яка визначається як величина, зворотна часу, необхідному для їх перетворення в грошові кошти. Чим менше час, який буде потрібно, тим вище ліквідність активів.
У залежності від ступеня ліквідності, активи підприємства поділяються на такі групи:
А-1 - Найбільш ліквідні активи - до них відносяться всі статті грошових коштів підприємства та короткострокові фінансові вкладення
А-2 - Швидко реалізовані активи - дебіторська заборгованість та інші активи (-) іммобілізація
А-3 - Повільно реалізовані активи - запаси і витрати (+) розрахунки з засновниками (+) довгострокові фінансові вкладення (-) ПДВ (-) рах .. 31
А-4 - Важко реалізовані активи - статті розділу 1 активу, за винятком статей цього розділу, включених в попередню групу.
Пасиви балансу групуються за ступенем терміновості їх оплати:
П-1 - Найбільш термінові зобов'язання - кредиторська заборгованість та позики непогашені в строк;
П-2 - Короткострокові пасиви - короткострокові кредити і позикові кошти;
П-3 - Довгострокові пасиви - довгострокові кредити та позики;
П-4 - Постійні пасиви - 1 розділ «Джерела власних коштів» пасиву балансу (+) стор. 640, 650, 660 (-) рах. 31 (-) рах. 19 (-) іммобілізація.
Для визначення ліквідності балансу слід зіставити підсумки наведених груп по активу і пасиву. Для цього розглянемо аналітичні таблиці 2.11 та 2.12.
Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо мають місце такі співвідношення:
А-1> П-1
А-2> П-2
А-3> П-3
А-4 <П-4 [21, с.90-95]
Таблиця 2.11
Аналіз ліквідності за 2002 рік
АКТИВ
На початок року
На кінець року
відхилення
ПАСИВ
На початок року
На кінець року
відхилення
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Найбільш ліквідні активи
4000
204000
+200000
1. Найбільш термінові зобов'язання
61829
171584
+109755
2. Швидко реалізовані активи
34545
43445
+8900
2. Короткострокові пасиви
0
0
0
3. Повільно реалізовані активи
53848
118144
+64246
3. Довгострокові пасиви
0
0
0
4. Важко реалізовані активи
0
16683
+16683
4. Постійні пасиви
30564
210688
+180124
Збитки
0
0
0
БАЛАНС
92393
382272
+289879
БАЛАНС
92393
382272
+289879
У нашому випадку, аналізуючи показники 2002 року, одержуємо наступні співвідношення:
А-1> П-1 так як 204000> 171584
А-2> П-2 так як 43445> 0
А-3> П-3 так як 118144> 0
А-4 <П-4 так як 16683 <2106884
Це свідчить про абсолютну ліквідності балансу 2002 року.
Проаналізуємо дані балансу 2003 року.
Аналізуючи показники 2003 року, одержуємо наступні співвідношення:
А-1> П-1 так як 429979> 352830
А-2> П-2 так як 62578> 0
А-3> П-3 так як 223831> 0
А-4 <П-4 так як 16683 <380 241 (див. Таблицю 2.12).
Таблиця 2.12
Аналіз ліквідності за 2003 рік
АКТИВ
На початок року
На кінець року
відхилення
ПАСИВ
На початок року
На кінець року
відхилення
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Найбільш ліквідні активи
204000
429979
+225979
1. Найбільш термінові зобов'язання
171584
352830
+181246
2. Швидко реалізовані активи
43445
62578
+19133
2. Короткострокові пасиви
0
0
0
3. Повільно реалізовані активи
118144
223831
+105687
3. Довгострокові пасиви
0
0
0
4. Важко реалізовані активи
16683
16683
0
4. Постійні пасиви
210688
380241
+169553
Збитки
0
0
0
БАЛАНС
382272
733071
350799
БАЛАНС
382272
733071
350799
Це свідчить про абсолютну ліквідності балансу 2003 року.
Виконання перших трьох нерівностей з необхідністю тягне і четвертого нерівності, тому практично істотним є зіставлення підсумків перших трьох груп по активу і пасиву. Четверте нерівність носить балансуючий характер і в той же час має глибокий економічний сенс: його виконання свідчить про дотримання мінімального умови фінансової стійкості - наявність у підприємства власних оборотних коштів.
Зіставлення найбільш ліквідних коштів і швидко реалізованих активів з найбільш терміновими зобов'язаннями і короткостроковими пасивами дозволяє з'ясувати поточну ліквідність. Порівняння ж повільно реалізованих активів з довгостроковими пасивами відображає перспективну ліквідність. Поточна ліквідність свідчить про платоспроможність підприємства на найближчий до розглянутого моменту проміжок часу. Перспективна ліквідність являє собою прогноз платоспроможності на основі порівняння майбутніх надходжень і платежів.
Дані таблиць 2.11. та 2.12. дозволяють зробити наступні висновки:
Найбільша питома вага припадає на найбільш ліквідні активи, а найменший - на важко реалізовані. По пасиву найбільша питома вага припадає на постійні пасиви.
Проведемо аналіз платоспроможності підприємства, розрахувавши такі показники:
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності - показує, яка частина короткострокових позикових зобов'язань може бути погашена негайно за рахунок високоліквідних активів.
Нормативне значення коефіцієнта прийнято рахувати в межах 0,2 -0,3.
До ла2002 = А1 / П1 + П2 = 204000 / 171584 = 1,19
До ла2003 = А1 / П1 + П2 = 429979 / 352830 = 1,22
Як бачимо, коефіцієнт абсолютної ліквідності у 2003 році відповідає нормативному значенню. Позитивна також динаміка зростання порівняно з попереднім роком.
2. Проміжний коефіцієнт критичної ліквідності - показує зможе підприємство у встановлені терміни розрахуватися за своїми короткостроковими борговими зобов'язаннями. Він визначається за формулою 2.1.
До пл = (ДС + КФВ + ДЗ) / ТО, де формула 2.1.
ДС - грошові кошти,
КФВ - короткострокові фінансові вкладення,
ДЗ - дебіторська заборгованість,
ТО - короткострокові поточні зобов'язання
До пл2002 = (204000 + 0 + 43445) / 171584 = 1,44
До пл2003 = (429979 + 0 + 62578) / 352830 = 1,40
Достатній критерій показники за нормативами знаходиться в діапазоні від 0,70 до 1 і вище. У нашому випадку цей показник вищий. Негативний момент - зниження проміжного коефіцієнта ліквідності в порівнянні з попереднім роком.
3. Загальний коефіцієнт покриття - дає загальну оцінку платоспроможності підприємства. Він показує, якою мірою поточні кредиторські зобов'язання забезпечуються матеріальними оборотними засобами. Розраховується за формулою 2.2.
До п = (ДС + КФВ + ДЗ + ЗЗ) / ТО, де формула 2.2.
ДС - грошові кошти,
КФВ - короткострокові фінансові вкладення,
ДЗ - дебіторська заборгованість,
ЗЗ - запаси і витрати (включаючи ПДВ)
ТО - короткострокові поточні зобов'язання
До п2002 = (204000 + 0 + 43445 + 118144) / 171584 = 2,13
До п2003 = (429979 + 0 + 62578 + 223831) / 352830 = 2,03
Нормальне значення коефіцієнта покриття залежить від того, до якої галузі належить підприємство. Його оптимальне значення варіює в межах від 2 до 3. Наш коефіцієнт має оптимальне значення, насторожує лише тенденція до зниження показника.
4. Коефіцієнт поточної ліквідності - це практично розрахунок всієї суми оборотних активів на рубль короткострокової заборгованості. Цей показник і прийнятий в якості офіційного критерію неплатоспроможності підприємства (організації). Його перевага перед іншими показниками платоспроможності в тому, що він є узагальнюючим, враховує всю величину оборотних активів
До лт = (А1 + А2 + А3) / П1 + П2
До лт2002 = (А1 + А2 + А3) / П1 + П2 = (204000 + 43445 + 118144) / 171584 = 2,13
До лт2003 = (А1 + А2 + А3) / П1 + П2 = (429979 + 62578 + 223831) / 352830 = 2,03
[10, с.78-82]
Коефіцієнт поточної ліквідності відповідає нормативному значенню для даної галузі. Але знову ж таки спостерігається зниження даного показника, що безумовно може бути викликане коротким періодом існування фірми на ринку.
Оцінка фінансового стану підприємства буде неповною без аналізу фінансової стійкості. Фінансова стійкість підприємства характеризується станом фінансових ресурсів, що забезпечують безперебійний процес виробництва та реалізації продукції (послуг) на основі реального зростання прибутку.
Для характеристики фінансової стійкості прийнято розраховувати ряд показників. Основними показниками фінансової стійкості є:
1. наявність власних коштів підприємства в обігу;
2. коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними оборотними засобами;
3. коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними та позиченими коштами;
4. коефіцієнт фінансової стійкості;
5. коефіцієнт автономії.
1. Для того, щоб оцінити перший показник необхідно із загальної суми джерел власних коштів (розділ 3 пасиву балансу) відняти вартість необоротних активів (розділ 1 активу балансу), а також збитків, відображених у балансі, тобто розрахунок вести за формулою 2.3.
ВОК = Іс с - ВА - У, де формула 2.3.
СОС - оборотних коштів власних;
Іс с - джерела власних коштів;
ВА - необоротні активи;
У - збиток.
Отже,
СОС 2002 = 210688 - 16683 - 0 = 194 005 руб.
СОС 2003 = 380241 - 16683 - 0 = 363 558 руб.
Так як у підприємства не розроблені нормативи власних оборотних коштів, доведеться скористатися коефіцієнтом забезпеченості власними оборотними засобами.
2. Розрахуємо інші коефіцієнти забезпеченості власними оборотними засобами. Для цього складемо таблицю 2.13.
Таблиця 2.13.
Оцінка фінансової стійкості ТОВ «Техмашсервіс» за 2003 р.
№ п / п
Найменування показників
Код рядка
На початок 2003 р.
На кінець 2003 р.
Відхилення (5гр. - 4гр.)
1
2
3
4
5
6
1
Капітал і резерви - джерела формування власних коштів
490
210688
380241
+ 169553
2
Непокриті збитки
465,475
-
-
-
3
Необоротні активи
190
16683
16683
0
4
Наявність власних оборотних коштів (стр.1-стор.2-стор.3)
-
194005
363558
+ 169553
5
Довгострокові зобов'язання
590
-
-
-
6
Короткострокові зобов'язання
690
171584
352830
+ 181246
7
Наявність власних і позикових коштів (стор.4 + стор.5 + стор.6)
-
365589
716388
+ 350799
8
Запаси і витрати
290
365589
716388
+350799
9
Надлишок, нестача власних коштів (стор.4-стор.8)
-
-171584
-352830
-181246
10
Надлишок, нестача власних коштів (стр.7-стор.8)
-
0
0
0
11
Частка власних коштів у товарах і витратах,% (стор. 4 / стор. 8)
53,06
50,75
-2,31
Розрахунки, наведені в таблиці. Дозволяють охарактеризувати фінансову стійкість ТОВ «Техмашсервіс» за наступними показниками:
1. коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними оборотними засобами склав:
на кінець 2002 року - 0,531
на кінець 2003 року - 0,508
2. коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними та позиченими коштами становив:
на кінець 2002 року - 1 (365589/365589)
на кінець 2003 року - 1 (716 388 / 716 388)
3. коефіцієнт фінансової стійкості
До ф.у. = (ВОК + ДН) / ОК, де формула 2.4.
ДО - довгострокові зобов'язання,
ОК - оборотні активи.
До ф.у.2002 = (194005 + 0) / 365589 = 0,531
До ф.у.2003 = (363558 + 0) / 716388 = 0,508
4. коефіцієнт автономії (К в) визначається як відношення суми власних коштів у вигляді капіталу і резервів до вартості всіх активів, тобто за формулою 2.5.
К в = Іс с / Валюта балансу формула 2.5.
До у 2002 = 210688 / 382272 = 0,551
До в2003 = 380241 / 733071 = 0,519
Розрахункові показники відповідають прийнятому нормативному значенню коефіцієнта автономії - не менше 0,5. Перевищення нормативного значення, як у нашому випадку, означає зростання фінансової незалежності організації, зменшення ризику фінансових труднощів в майбутньому періоді.
Узагальнюючим показником фінансової стійкості є надлишок чи недолік джерел коштів для формування запасів і витрат, який визначається у вигляді різниці величини джерел засобів і величини запасів і витрат. Для характеристики джерел формування запасів і витрат використовується декілька показників, які відображають різні види джерел.
1. Загальна величина запасів і витрат
ЗЗ 2003 = 211536 руб. + 12 295 руб. = 223 831 руб.
2. Наявність власних оборотних коштів:
СОС 2003 = 363558 руб.
3. Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат чи функціонуючий капітал (КФ):
КФ 2003 = 363558 руб.
4. Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат (ВІ):
ВІ 2003 = 363558 руб.
Трьом показникам наявності джерел формування запасів і витрат відповідають три показники забезпеченості запасів і витрат джерелами формування:
1. Надлишок або нестача власних оборотних коштів:
Ф з = СОС - ЗЗ, формула 2.6.
У нашому випадку, Ф з = 363558 руб. - 223 831 руб. = 139 727 руб.,
2. Надлишок або нестача власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат:
Ф т = КФ - ЗЗ, формула 2.7.
У нашому випадку, Ф т = 363558 руб. - 223 831 руб. = 139 727 руб.,
3. Надлишок або нестача загальної величини основних джерел для формування запасів і витрат:
Ф о = ВІ - ЗЗ, формула 2.8.
У нашому випадку, Ф о = 363558 руб. - 223 831 руб. = 139 727 руб.
За допомогою цих показників ми можемо визначити трикомпонентний показник типу фінансової ситуації: 1, якщо Ф> 0, 0, якщо Ф <0.
У нашій ситуації ми спостерігаємо рідкісний тип фінансової стійкості або абсолютну фінансову стійкості, при котjрой S = {1.1.1}. [21, с.101]
2.6 Оцінка ділової активності діяльності ТОВ «Техмашсервіс»
Оцінка і аналіз результативності фінансово-господарської діяльності здійснюється на підставі оцінки ділової активності підприємства. Від ділової активності підприємства багато в чому залежать ефективність використання фінансових ресурсів і стабільність його фінансового стану
Ділова активність - це реальний прояв дій, що полягають у мобільності, підприємливості, ініціативи.
Ділову активність підприємства можна представити як систему кількісних і якісних критеріїв.
Якісних критерії - це широта ринків збуту (внутрішніх і зовнішніх), репутація підприємства, конкурентоспроможність, наявність стабільних постачальників і споживачів.
Кількісні критерії визначаються низкою показників, серед яких найбільш поширеними є:
ü показники оборотності засобів;
ü показники рентабельності діяльності підприємства.
Розрахуємо показники оборотності. До них відносяться:
ü Коефіцієнт загальної оборотності активів за розрахунковий період;
ü Коефіцієнт оборотності власного капіталу;
ü Середні строки (в днях) обороту дебіторської та кредиторської заборгованості.
Розрахуємо перший коефіцієнт для ТОВ «Техмашсервіс» за формулою 2.9.
До ол = Виручка / Середня за період вартість активів, формула 2.9.
До ол2002 = 1595577 руб. / 228991 крб. = 6,97 оборотів за рік
До ол2003 = 3019407 крб. / 540988,5 руб. = 5,58 оборотів за рік
Як видно з розрахунків, кількість оборотів капіталу організації знижується. Це змушує замислитися над виникненням подібної негативної тенденції.
Розрахуємо другий коефіцієнт за формулою 2.10.
До ос = Виручка / Середньорічна сума власного капіталу, формула 2.10.
До ос2002 = 1595577 руб. / 210688 крб. = 7,57 оборотів за рік
До ос2003 = 3019407 крб. / 380241 крб. = 7,94 оборотів за рік
У наявності сприятлива тенденція, що характеризується зростанням числа оборотів.
Розрахуємо третій коефіцієнт за формулою 2.11
До од = (Середня річна сума дебіторської заборгованості / Виручка) * Д (дні в періоді) формула 2.11.
До од2002 = (38995 руб. / 1595577 крб.) * 365 днів = 8,92 днів
До од2003 = (53011,5 руб. / 3019407 крб.) * 365 днів = 6,40 днів
Для характеристики ділової активності підприємства можуть бути використані й інші показники (див. Таблицю 2.14).
Проаналізуємо отримані результати. Прискорення оборотності оборотних коштів зменшує потребу в них. У нашому випадку відбувається уповільнення оборотності оборотних коштів, що є негативним моментом і вимагає для збереження стабільного фінансового стану підприємства додаткових оборотних коштів.
До узагальнюючих показників оцінки ефективності використання ресурсів підприємства і динамічності його розвитку відносяться показники ресурсоотдачи і коефіцієнт стійкості економічного зростання.
Ресурсоотдачи (коефіцієнт оборотності авансованого капіталу). Характеризує обсяг реалізованої продукції, що припадає на карбованець коштів, вкладених у діяльність підприємства.
У нашому випадку,
Ресурсоотдачи за 2002 рік складе 1595577 / 13342 = 119,59 оборотів за рік
Ресурсоотдачи за 2003 рік складе 3019407 / 26683 = 113,14 оборотів за рік
Відбувається зниження показника ресурсоотдачи, це несприятлива тенденція.
Коефіцієнт стійкості економічного зростання розраховується як відношення різниці між чистим прибутком і дивідендами, виплаченими акціонерам до власного капіталу.
Коефіцієнт стійкості 2002 = (112780 крб .- 0 руб.) / 210 688 руб. = 0,54
Коефіцієнт стійкості 2003 = (252055 крб .- 0 руб.) / 380 241 руб. = 0,66
Таблиця 2.14
Розрахунок показників ділової активності ТОВ «Техмашсервіс» [21, с.111]
№ п / п
Формула розрахунку
Розрахунок за 2002 рік
Розрахунок за 2003 рік
Відхилення
1
2
3
4
5
Показники оборотності активів
1
Коа = ВР / А, де КОА - коефіцієнт оборотності всіх активів; ВР-виручка без ПДВ; А-СР вартість активів за поточний період
1595577 / 228991 = 6,97 оборотів за рік
3019407 / 540988,5 = 5,58 оборотів за рік
-1,39 Обороту
2
ПОА = Ас / ВРД, де ПОА - показник оборотності всіх активів в днях, Ас-середньомісячна вартість всіх активів; ВРД-середньоденна виручка від реалізації
19083/4371 = 4,4
45082/8272 = 5,5
+1,1
3
КО ВОА = ВР / ВОАС, де ково-коефіцієнт оборотності необоротних активів, ВОАС - порівн. вартість необоротних активів за період
1595577 / 8342 = 191,2 оборотів за рік
3019407 / 16683 = 181,0 оборотів за рік
-10,2
4
КОоа = ВР / ОАС, де КОоа - коефіцієнт оборотності оборотних активів, ОАС - порівн. вартість оборотних активів за період
1595577 / 228991 = 6,97 оборотів за рік
3019407 / 540989 = 5,58 оборотів за рік
-1,39
5
Коз = СРТ / Зс, де Коз-коефіцієнт оборотності запасів продукції, СРТ - собівартість продукції, Зс - середня вартість запасів
1430490 / 81000 = 17,66
2647146 / 161768 = 16,37
-1,29
Показники оборотності власного капіталу
6
До ос = Виручка / Середньорічна сума власного капіталу
1595577. / 210688 = 7,57 оборотів за рік
3019407 / 380241 = 7,94 оборотів за рік
+ 0,37
Показники оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості
7
Кодзі = ВР / ДЗс, де Кодзі-коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, ДЗс - середня сума дебіторської заборгованості
1595577 / 38995 = 40,91 оборотів за рік
3019407 / 53012 = 56,95 оборотів за рік
+ 16,04
8
КОкз = ВР / ДЗс, де Кодзі-коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, КЗС - середній залишок кредиторської заборгованості
1595577 / 116707 = 13,67 оборотів за рік
3019407 / 262207 = 11,52 оборотів за рік
- 2,15
Даний коефіцієнт показує, якими темпами може розвиватися підприємство надалі, не змінюючи вже сформоване співвідношення між різними джерелами фінансування, фондовіддачею, рентабельністю виробництва і дивідендною політикою. Зростання цього показника позитивно характеризує перспективні можливості розвитку ТОВ «Техмашсервіс».
Розрахуємо показники рентабельності.
Прибуток є найважливішою економічною категорією і основною метою діяльності будь-якої комерційної організації. Прибуток характеризує досягнутий підприємством результат (ефект) в сумі. Однак сума прибутку як абсолютна величина ще не характеризує фінансову ефективність господарювання. Для оцінки рівня ефективності фінансово-господарської діяльності застосовується показник рентабельності, що характеризує прибутковість за рівнем.
Для визначення рентабельності виробництва використовується балансовий прибуток. Розрізняють рентабельність підприємства і рентабельність продукції, рентабельність активів.
Рентабельність підприємства характеризує ефективність його діяльності.
Рентабельність продукції розраховується як відношення суми прибутку від реалізації продукції до витрат на виробництво і реалізацію продукції
Рентабельність активів визначається як відношення балансового прибутку до середньорічної вартості активів підприємства.
Для оцінки динаміки прибутку складемо і розглянемо таблицю 2.15.
Таблиця 2.15.
Аналіз прибутку ТОВ «Техмашсервіс», руб.
Найменування показника
Код рядка
За 2002 рік
За 2003 рік
% Відхилення
1
2
3
4
5
1. Доходи і витрати по звичайних видах діяльності
Виручка (нетто) від продажу товарів, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів та інших обов'язкових платежів)
010
1589433
3007112
189
1
2
3
4
5
Собівартість проданих товарів, послуг
020
1430490
2647146
185
Валовий прибуток
030
158943
359966
227
Комерційні витрати
040
0
0
-
Управлінські витрати
050
0
0
-
Прибуток від продажів (стор. 010-020-030-040)
060
158943
359966
227
2. Операційні доходи і витрати
Відсотки до отримання
070
-
-
-
Відсотки до сплати
080
-
-
-
Доходи від участі в інших організаціях
090
-
-
-
Інші операційні доходи
100
-
-
-
Інші операційні витрати
110
-
-
-
3. Позареалізаційні доходи і витрати
Позареалізаційні доходи
120
-
-
-
Позареалізаційні витрати
130
10548
28315
268
Прибуток (збиток) до оподаткування
140
148395
331651
224
Податок на прибуток
170
35615
79596
224
1
2
3
4
5
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності
180
-
-
-
4. Надзвичайні доходи і витрати
Надзвичайні доходи
-
-
-
Надзвичайні витрати
-
-
-
Чистий прибуток
190
112780
252055
224
Дані таблиці 2.15 свідчать про зростання показників прибутковості підприємства. Для більш повної характеристики проведемо аналіз рентабельності. (Див. Таблицю 2.16).
Таблиця 2.16.
Аналіз рентабельності ТОВ «Техмашсервіс», руб.
Найменування показника
За 2002 рік
За 2003 рік
Відхилення
в сумі
у%
1
2
3
4
5
Виручка від продажу товарів, послуг, руб.
1595577
3019407
+1423830
189
ПДВ, акцизи та інші платежі, руб.
6144
12295
+6151
200
Виручка за мінусом податку
1589433
3007112
+1417679
189
Витрати на виробництво і реалізацію продукції, послуг, руб.
1430490
2647146
+1211256
185
Прибуток від реалізації продукції (послуг), грн.
158943
359966
+201023
227
Рентабельність продукції% до витрат
11,11
13,6
-
-2,49
Доходи від позареалізаційних операцій, руб.
-
-
-
-
1
2
3
4
5
Надзвичайні і інші доходи (сальдо), грн.
-
-
-
-
Балансовий прибуток підприємства, руб.
148395
331651
+183256
224 -
Активи підприємства (середньорічна вартість), грн.
228991
540988,5
311997,5
236
Рентабельність підприємства, у% до активів
64,8
61,3
-
-3,5
Податки, сплачувані з прибутку, крб.
35615
79596
+43981
224
Чистий прибуток, руб.
112780
252055
+139275
224
Розрахуємо основні показники оцінки рентабельності діяльності підприємства, скориставшись даними таблиць 2.14 та 2.15.
Чистий прибуток 2002 = 112780 руб.
Чистий прибуток 2003 р. = 252055 руб.
Спостерігається приріст у розмірі 124%. Розцінюється досить позитивно.
Рентабельність продукції 2002 дорівнює 11,11%
Рентабельність продукції 2003 рік дорівнює 13,6%
Спостерігається збільшення показника, що позитивно позначається на фінансовому стані підприємства.
Рентабельність основної діяльності = прибуток від реалізації / витрати на виробництво і збут продукції
Рентабельність основної діяльності 2002 = 11,11%
Рентабельність основної діяльності 2003 = 13,6%
Рентабельність сукупного капіталу = чистий прибуток / підсумок середнього балансу-нетто
Рентабельність сукупного капіталу 2002 = 29,5%
Рентабельність сукупного капіталу 2003 = 34,4% [13, с. 24]
У цілому, показники рентабельності досить позитивні.
Проведений фінансовий аналіз діяльності ТОВ «Техмашсервіс» свідчить про те, що:
ü спостерігається поліпшення основних показників діяльності підприємства у динаміки з 2001 по 2003 рік;
ü є позитивна динаміка валюти балансу за останні 3 роки, при цьому необоротні активи не змінилися, що є позитивним фактором;
ü загальна сума оборотних активів в 2003 році збільшилася на 95,95%, в основному за рахунок приросту грошових коштів на 110,77%. При цьому зростання короткострокових зобов'язань склав 105,63%, що вище, ніж показник зростання оборотних активів;
ü вертикальна структура пасиву балансу 2003 виглядає не так позитивно як у 2002 році. Відбувається зниження частки капіталу і резервів, що не є тенденцією позитивною, також зростає кредиторська заборгованість;
ü у цілому, майновий стан ТОВ «Техмашсервіс» може бути охарактеризований як відносно стабільне;
ü баланс 2003 року є абсолютно ліквідним;
ü коефіцієнт поточної ліквідності відповідає нормативному значенню для даної галузі. Але знову ж таки спостерігається зниження даного показника;
ü у нашій ситуації ми спостерігаємо рідкісний тип фінансової стійкості або абсолютну фінансову стійкості.
ü відбувається уповільнення оборотності оборотних коштів, що є негативним моментом і вимагає для збереження стабільного фінансового стану підприємства додаткових оборотних коштів.
ü підприємство на кінець 2003 року має досить позитивні показники рентабельності.
На підставі отриманих даних, можна судити про позитивну фінансово-економічної діяльності ТОВ «Техмашсервіс» за аналізований період часу.
Також результати, викладеного у другому розділі роботи фінансового аналізу дозволяють запропонувати деякі рекомендації щодо оптимізації та вдосконалення фінансово-економічного стану підприємства.
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ТЕХМАШСЕРВІС»
3.1 Використання інформаційних технологій при аналізі фінансового стану підприємства
Аналіз організації фінансової діяльності ТОВ «Техмашсервіс» і оцінка управління фінансово-економічної діяльності досліджуваного об'єкта під час проходження переддипломної практики та написання дипломного проекту, дозволяє зробити наступний висновки:
- Бухгалтерський і фінансовий облік на підприємстві не автоматизований і проводиться «вручну», що уповільнює процес оперативного обліку і збільшує ризик допущення помилок у розрахунках (враховуємо людський фактор);
- На підприємстві не здійснюється фінансового планування і фінансовий аналіз носить дуже поверховий характер - перегляд бухгалтерської звітності керівниками компанії;
- Для здійснення функції фінансового планування та управління фінансовими потоками не виділено штатної одиниці, і в посадових інструкціях дана функція нікому не зобов'язали.
На підставі перелічених вище висновків керівництву ТОВ «Техмашсервіс» можна було б порекомендувати наступне:
- Необхідно встановити комп'ютерну програму для автоматизації бухгалтерського обліку, наприклад: комплексну програму «Підприємство 1С», що включає в себе такі аналітичні блоки: «Бухгалтерія 1С», «Склад і торгівля 1С», «Кадри 1С» і т.д. Дана програма дозволить скоротити витрати часу бухгалтерії організації на ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності. Дана економія часу дозволить поставити головному бухгалтеру в обов'язок здійснення функцій фінансового планування діяльності підприємства та проведення щоквартального аналізу фінансового стану підприємства.
- Розглядаючи уявну "лінію життя" будь-якого підприємства, можна виявити на ній чергування пологих відрізків з крутими поворотами, зламами, розгалуження. Кожен нелінійний ділянку шляху відображає глибокі зміни в бізнесі, здійснювані в моменти реформування підприємства: оновлення виробництва, відмова від будь-яких видів діяльності, вихід на нові ринки. Кожен такий поворот пов'язаний зі стратегічними рішеннями, які приймають керівники підприємства в критичні моменти його розвитку. Тому керівник будь-якої компанії багато чого б дав за те, щоб передбачити наслідки своїх стратегічних рішень. Багато в чому дану проблему може вирішити оперативний, регулярно проводиться, фінансовий аналіз діяльності підприємства. Останнім часом з'явилося багато програмних продуктів, що дозволяють здійснювати регулярний поточний аналіз фінансової діяльності підприємства. Керівництву ТОВ «Техмашсервіс» можна запропонувати наступні програмні продукти:
ü ПФО 2002 призначений для ведення фінансового обліку і аналізу різного виду: управлінського фінансового обліку, <неформальній> бухгалтерії малих підприємств або домашньої бухгалтерії приватних осіб. ПФО 2002 простий в налаштуванні і використанні, має гнучкі можливості створення звітів і форм, а також потужною системою стандартних звітів. Максимальна редакція продукту Pro editon містить понад 115 стандартних звітів, діаграм і графіків. Вона найкраще підходить тим, хто займається активною комерційною діяльністю. Детальна аналітика фінансових потоків у будь-якому часовому розрізі, стандартні річні та місячні звіти, вибірки й угруповання фінансових операцій за будь-який період дозволяють отримувати повну картину Вашого бізнесу. ПФО 2002, Pro edition, Версія 2.4.0104 зайняв ПЕРШЕ МІСЦЕ в конкурсі розробок і доповнень до Microsoft Office за 2-е півріччя 2002 року в рамках програми Microsoft Office Extensions.
ü Audit Expert допоможе сформувати зіставні фінансові дані для вирішення аналітичних завдань. Система дозволяє привести дані вітчизняної бухгалтерської звітності за різні періоди часу до єдиного вигляду. Стандартні бухгалтерські звіти при цьому перетворюються на форми, які відповідають міжнародним стандартам фінансової звітності IAS і є базисом для проведення фінансового аналізу. Audit Expert дозволяє швидко оцінити фінансовий стан підприємства по його фінансовій звітності. На підставі даних бухгалтерських звітів ви отримуєте аналітичні баланс і звіт про прибутки і збитки, а також 20 основних фінансових показників, що характеризують ліквідність, платоспроможність, рентабельність та ділову активність підприємства. Ці дані дозволяють не тільки провести аналіз поточного фінансового стану підприємства, але й оцінити динаміку його зміни, а також побудувати прогноз на найближчий період. За допомогою даного програмного продукту можна провести поглиблене дослідження фінансово-господарської діяльності підприємства на основі власних методик, базуючись на деталізованої інформації, наявної в розпорядженні фінансової служби підприємства, і реалізувавши в системі ваші власні методики аналізу, можна знайти шляхи підвищення ефективності використання виробничих ресурсів, зниження собівартості продукції та потреб в оборотному капіталі, поліпшення показників фондовіддачі. Audit Expert забезпечує комфортність роботи Система автоматично формує експертні висновки про фінансовий стан підприємства, оновлюючи їх при виконанні нових розрахунків. Система випускається у версіях Lite, Standard і Professional, що розрізняються функціональними можливостями.
ü Пакет програм ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ, надаючи максимальні можливості, не вимагає настроювання підприємства під програму. Навпаки, в продукті реалізовано все, щоб спростити процес роботи з пакетом. Зокрема для отримання 200 показників достатній введення всього лише трьох форм бухгалтерської звітності: Балансу (форма № 1), Звіту про прибутки та збитки (форма № 2) і Звіту про рух грошових коштів (форма № 4)! Причому, при роботі Користувача з такими бухгалтерськими програмами як "1С", "Інфо-бухгалтер", "БЕСТ" і "Парус" введення даних може здійснюватися автоматично, за допомогою імпорту. Гнучкість настроювання режимів представлення програми змусить ламати голову не над тим, як здійснити ту чи іншу операцію в продукті, а над тим, що робити і як проаналізувати той обсяг підсумкових даних, які програма видасть за кілька хвилин роботи з нею. Пакет складається з двох програм: програми "База Даних" і програми "Аналіз". Перша призначена для введення даних, друга для їх обробки, отримання необхідних показників і роботи з ними. Крім того, у пакеті програм реалізований цілий комплекс додаткових особливостей, що полегшують, але в теж час поглиблювальних і розширюють фінансово-економічний аналіз, проведений на підприємстві
ü Програма Фінансовий аналіз 3.0. дозволяє визначити стан підприємства в динаміці, провести вертикальний і горизонтальний аналіз бухгалтерської звітності з урахуванням інфляції і без нього, розрахувати більш 50 фінансових коефіцієнтів, автоматично складає близько 40 аналітичних таблиць, допоможе спрогнозувати подальший розвиток підприємства, уникнути неприємних відносин з акціонерами і контрагентами які мають доступ до балансового звіту і т.д. Версія 3.0. програми дозволяє аналізувати не тільки нові форми звітності, а й трансформувати старі, згідно мінфінівському наказу від 13.01.2000 № 4н. Програма виготовлена ​​на платформі Microsoft Excel - що робить можливості аналітика, використовує дану програму дуже великими, тому що при необхідності він може змінити все знаходяться в програмі формули, а також макроси на свій розсуд, не кажучи вже про зовнішній вигляд програми. "Фінансовий аналіз" дозволяє визначити стан парку устаткування і нематеріальних активів на підприємстві, провести аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості - виявити реальну вартість боргів дебіторів. Застосовуючи програму, Ви також зможете визначити реальну вартість майна та інших статей балансу в динаміці, так як у програмі введена можливість коректувати вартість майна з урахуванням інфляції.
ü "МАЙСТЕР ФІНАНСІВ" включає більш ніж десятирічний досвід роботи у сфері аналізу фінансово - господарської діяльності й відповідає всім необхідним вимогам, що пред'являються сьогодні до програмного забезпечення даної спрямованості. Модель розроблена в середовищі пакету електронних таблиць Microsoft Excel для Windows і є відкритою, тобто доступною для зміни та індивідуальної настройки користувачем. Функціонально програма "МАЙСТЕР ФІНАНСІВ: Аналіз і планування" складається з двох частин: модуль фінансового аналізу і модуль фінансового планування. Вихідними даними для обох модулів є звичайні форми бухгалтерської та статистичної звітності, такі як баланс і звіт про прибутки та збитки. Функціональні особливості комп'ютерної моделі "МАЙСТЕР ФІНАНСІВ": більше 80 автоматично розраховуються коефіцієнтів і показників дозволяють отримати максимально об'єктивну картину фінансового стану організації. Угруповання розрахованих даних по таблицях забезпечує наочність і порівнянність результатів аналізу. 16 автоматично будуються графіків і діаграм описують всі ключові моменти діяльності підприємства. Унікальна можливість програми "МАЙСТЕР ФІНАНСІВ" - це звіт-резюме Word, який будується автоматично за даними аркуша експрес-аналізу. Вам буде потрібно не більше п'яти хвилин щоб ввести вихідні дані та отримати повноцінний Двадцятисторінковий текстовий документ у форматі MS Word, що містить розрахункові таблиці, графіки, діаграми, а також текстові пояснення та коментарі до виконаних розрахунків і отриманими результатами.
ü програмний продукт "Альт-Фінанси" призначений для виконання комплексної оцінки діяльності підприємства (організації), виявлення тенденцій його розвитку, визначення причин ослаблення фінансового стану організації, а також важелів його оптимізації. Вихідними даними для аналізу є стандартні форми бухгалтерської звітності - Баланс і Звіт про фінансові результати. Фінансовий стан підприємства описується за допомогою показників і коефіцієнтів, а також у вигляді графіків і діаграм. Показники та коефіцієнти обрані й оформлені таким чином, щоб врахувати вимоги керівництва організації, зборів акціонерів, російських і зарубіжних кредитують організацій. У "Альт-Фінанси" включені ті показники, які мають реальну економічну інтерпретацію і сприяють прийняттю коректних управлінських рішень. У програмі узагальнено російські та міжнародні підходи до аналізу фінансового стану підприємства, а також відображені унікальні методики розрахунку показників ліквідності та фінансової стійкості, допустимих (нормальних) для даної конкретної організації. За допомогою програмного продукту "Альт-Фінанси" можливо дати характеристику склалися на підприємстві (організації) принципів управління оборотним капіталом; умов взаємовідносини організації з постачальниками і покупцями; - обраних пріоритетів інвестування коштів (характеристика самофінансування); ступеня впливу різних факторів на зміну прибутковості і рентабельності діяльності. Управлінська інтерпретація отриманих результатів дозволяє розробити ефективну програму фінансового оздоровлення організації. Аналіз фінансового стану проводиться за напрямками, що характеризує структуру балансу, ліквідність, фінансову стійкість, прибутковість, рентабельність, оборотність, рух грошових коштів.
Крім описаних програмних продуктів існує близько 200-300 русифікованих програм оцінки та аналізу фінансового стану підприємства, але далеко не всі підприємства використовують на поточний момент можливість оперативного управління своєю фінансовою діяльністю на базі програмного комп'ютерного забезпечення.
Розрахуємо бюджет впровадження програмного забезпечення на підприємстві ТОВ «Техмашсервіс» (див. Таблицю 3.1.)
Таблиця 3.1.
Розрахунок бюджету впровадження програмного забезпечення на ТОВ «Техмашсервіс»

Статті витрат
Сума, руб.
1
2
3
1.
Купівля ліцензійного продукту програмного забезпечення «Підприємство 1С»
3 000
2.
Купівля ліцензійного продукту з фінансового аналізу
15 000
3.
Установка програм
10 000
4.
Навчання співробітників бухгалтерії
3 000
Разом
31 000
Як показують результати розрахунків, бюджет автоматизації бухгалтерської і фінансової діяльності підприємства складе за максимальними розрахунками близько 31 000 рублів. Яким же може виявитися ефект від витрачених на придбання та установку програмного забезпечення засобів?
Через відсутність функції фінансового контролю на підприємстві відбулося збільшення як дебіторської, так і кредиторської заборгованості, що спричинило за собою зниження коефіцієнтів оборотності, що характеризують ділову активність підприємства і коефіцієнта фінансової стійкості підприємства, що може серйозно вплинути на його подальші фінансовий стан. При регулярному аналізі фінансового стану підприємства, цього могло б і не статися.
3.2 Оптимізація показників оборотності оборотних коштів ТОВ «Техмашсервіс»
При проведенні аналізу фінансового стану ТОВ «Техмашсервіс» у другому розділі даного дипломного проекту була виявлена ​​тенденція до зменшення показників оборотності, що є негативним моментом, що характеризує зниження ділової активності підприємства.
ТОВ «Техмашсервіс» в цьому аспекті не є винятком, для багатьох підприємств при вирішенні задач оперативного управління, планування і перепланування виробництва вузьким місцем є дефіцит оборотних коштів. Основним внутрішньовиробничих чинником дефіциту оборотних коштів є їх низька оборотність. Виникає задача управління процесом оборотності з метою збільшення швидкості повернення вкладених у виробництво і надання послуг засобів.
Необхідність реалізації систем управління оборотністю в ритмі з процесом надання послуг для можливо великого класу підприємств і виробничих об'єднань, обумовлює створення універсальної щодо структури підприємства методології розробки системи управління оборотністю.
Пропонована методологія складається з наступних етапів:
1 етап - Для ТОВ «Техмашсервіс» виділяється перелік завдань, вирішення яких дозволить управляти оборотністю.
2 етап - Проводиться системний аналіз характеристик ТОВ «Техмашсервіс».
3 етап - Розробляються математичні моделі виробничої та фінансової діяльності об'єкта управління, прогнозу показників оборотності.
4 етап - Проводиться ідентифікація математичних моделей.
5 етап - Проводиться постановка задач оптимального управління оборотністю.
6 етап - Розробляються алгоритми прийняття рішень.
7 етап - Проводиться синтез алгоритмів багаторівневої системи управління оборотністю.
На першому етапі пропонованої методології для ТОВ «Техмашсервіс» виділяється перелік завдань, вирішення яких дозволить управляти оборотністю. Відомо, що на верхньому рівні управління підприємством (керівництво) вирішуються такі завдання:
ü формування портфеля замовлень;
ü техніко-економічне планування;
ü оперативне управління виробництвом.
З метою управління оборотністю оборотних коштів підприємства необхідно виконати наступні процедури:
1. Прогноз показників оборотності виробничих фондів підприємства при перспективному плануванні. Для складеного варіанту перспективного плану визначаються натуральні показники оборотності груп матеріальних ресурсів по одиницях обладнання; визначаються інтегральні вартісні показники оборотності виробничих фондів; на підставі отриманого прогнозу показників оборотності виробляється якісна рекомендація на затвердження або доопрацювання варіанту перспективного плану для керівництва.
2. Прогноз оборотності фондів обігу підприємства при перспективному плануванні. На підставі аналізу попередньої фінансової діяльності підприємства (за періодами - рік, місяць, декада, доба) дається прогноз динаміки оборотних фондів обігу протягом заданого періоду часу і, відповідно, показників оборотності оборотних фондів обігу за той же період; оцінюється економічна доцільність стратегій використання оборотних фондів обігу (виробництво виробів підвищеного попиту, інвестиційна діяльність, авансована сплата податків, податкові кредити, випуск або придбання цінних паперів і т.д.) і на її основі виробити якісну рекомендацію на затвердження або доопрацювання варіанту перспективного плану для керівництва.
3.Оператівний прогноз і керування оборотністю виробничих фондів. Для варіанту розв'язання задачі оперативного управління визначаються натуральні показники оборотності груп матеріальних ресурсів по одиницях обладнання; визначаються інтегральні вартісні показники оборотності виробничих фондів; на підставі отриманого прогнозу показників оборотності виробничих фондів з урахуванням нев'язок «план-факт» прогнозу задачі 1 і показників реальної виробничої діяльності, виробляється якісна рекомендація на затвердження або доопрацювання керуючого рішення задачі оперативного перепланування для керівництва підприємства.
4. Оперативне управління фондами обігу підприємства. На підставі прогнозу динаміки оборотних фондів обігу на заданий період і реальних результатів фінансової та виробничо-господарської діяльності підприємства оцінюється економічна доцільність стратегії використання оборотних фондів обігу; виробляється якісна рекомендація на затвердження або доопрацювання відповідного керуючого рішення задачі оперативного перепланування з використання стратегії для керівництва.
5. Управління розміщенням замовлень які поступають. Для кожного, хто переходив незапланованого договірного замовлення на виробництво готової продукції і надання послуг:
дається прогноз натуральних показників оборотності груп матеріальних ресурсів по одиницях обладнання, інтегральних вартісних показників оборотності виробничих фондів та показників оборотності оборотних фондів обігу протягом періоду часу починаючи з моменту початку до моменту завершення виконання замовлення;
на підставі отриманого прогнозу показників оборотності виробляється якісна рекомендація на прийом або відхилення замовлення для керівництва
Рішення зазначених завдань 1-5 дозволяють динамічно управляти оборотністю виробничих фондів і фондів обігу, забезпечуючи об'єкту управління фінансову стабільність і найвищу прибуток в сучасних умовах дефіциту оборотних коштів.
3.3 Методика планування дебіторської та кредиторської заборгованості
Планування дебіторської та кредиторської заборгованості - важливий етап формування бюджету руху грошових коштів і прогнозного балансу.
Неточності у плануванні розрахунків з контрагентами можуть негативно вплинути на фінансову стійкість компанії. Плани погашення дебіторської та кредиторської заборгованості є частиною маркетингової та кредитної політики компанії. На жаль, на даному підприємстві не ведеться планування і аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості, що відбивається на динаміці цих показників. Не дивлячись на те, що існує безліч поширених методик. Можна порекомендувати найбільш просту.
Основою для планування дебіторської та кредиторської заборгованості служить організація системи оперативного і бухгалтерського обліку на підприємстві, що відображає повну інформацію по клієнтах, видами діяльності, конкретних продуктів, матеріалів та послуг в розрізі кожного укладеного контракту.
Для визначення заборгованості необхідно:
 • оперативно відслідковувати стан розрахунків з дебіторами і кредиторами;
 • аналізувати своєчасність погашень і виплат, прогнозувати штрафні санкції.
Прогноз дебіторської і кредиторської заборгованості включає:
 • визначення суми погашення заборгованості на початок прогнозного періоду - заборгованість минулих років;
 • планування стану за розрахунками з контрагентами на кінець періоду - поточна заборгованість.
Сума поточної дебіторської заборгованості залежить від прогнозу продажів, що складається за контрактами на рік з розбивкою по місяцях, з урахуванням умов оплати (відстрочення платежу) і від укрупненого плану продажів і прогнозованих коефіцієнтів інкасації, відображають темпи погашення дебіторської заборгованості в поточний період часу.
Коефіцієнт дозволяє встановити, коли і в якій сумі очікується надходження грошових коштів від продажу даного періоду і розраховується за формулою:
Кинк = Зміна ДЗ / Обсяг продажів формула 3.1.
Коефіцієнти інкасації висловлюють відсоток очікуваних грошових надходжень від продажів в певному інтервалі часу від моменту реалізації. Для їх визначення використовуються статистичні методи, засновані на інформації за минулі роки і аналізи реєстру старіння дебіторської заборгованості. Плануючи дебіторську заборгованість, необхідно також враховувати і безнадійні борги. При постійних обсягах відвантаження та рівномірному надходженні грошей збільшення дебіторської заборгованості відбувається за рахунок безнадійних до стягнення боргів.
Дані про стан дебіторської заборгованості розраховуються:
ДЗ на кінець періоду = ДЗ на початок періоду + Обсяг відвантаження поточного періоду - Обсяг грошових надходжень в поточному періоді - Сума списання.
Для багатьох російських підприємств дебіторська заборгованість становить значну частину в структурі оборотних активів і вимагає ефективного управління.
Планування кредиторської заборгованості можна проводити аналогічно розрахунку дебіторської заборгованості. У той же час, необхідно враховувати, що бюджетні платежі та банківські кредити, які характеризуються великими штрафними санкціями, погашаються в першу чергу.
План погашення дозволяє визначити щомісячне розподіл платежів з погашення кредиторської заборгованості.
КЗ на кінець періоду = КЗ на початок періоду + Обсяг закупівлі поточного періоду - Сума оплати в поточному періоді - Сума списання.
Плануючи і укладаючи контракти з контрагентами, організація визначає баланс дебіторської та кредиторської заборгованості для забезпечення оптимальної платоспроможності компанії.
Шляхом регулювання термінів оплати в договорах про покупку і продаж, коригування погашення дебіторської та кредиторської заборгованості складаються варіанти бюджету руху грошових коштів, узгоджуються платежі по зобов'язаннях і грошові надходження від погашення дебіторської заборгованості, прогнозується необхідність залучення позикових коштів.
Для планування і управління дебіторською та кредиторською заборгованістю також існують продукти програмного забезпечення. Але можна і своїми силами на базі Excel створити інформаційну систему «Оперативне управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства».
Інформаційна система «Оперативне управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства призначена для оперативного, структурованого обліку договорів, контрактів, доходів, витрат і зобов'язань на підприємстві, служить інструментом фінансового планування та аналізу, реалізує функції управлінського обліку, використовує поряд з інформацією про вже доконаних фактах, інформацію , що має характер прогнозу, плану або нормативу.
Інформаційна система може складатися з таких функціональних модулів:

Функціональні можливості інформаційної системи:
 • Ведення обліку договорів, доходів, витрат, зобов'язань, планування доходів і витрат у розрізі статей доходів / витрат, категорій отримання / списання, джерел фінансування, центрів відповідальності (підрозділів - ініціаторів);
 • Формування Бюджету підприємства на будь-який період з урахуванням коректувань контрольних цифр, контроль і аналіз фактичного виконання бюджету, контроль відповідності лімітам знову надходять договорів, рахунків, заявок на платежі та інших фінансових документів;
 • Зіставлення, оцінка та прогнозування руху фінансових потоків підприємства;
 • Формування прогнозного звіту про рух грошових коштів:
- План надходжень грошових коштів;
- План грошових виплат;
 • Автоматизація процесів оперативного планування і управління фінансовими засобами;
 • Формування аналітичної та статистичної звітності.
З А До Л Ю Ч Е Н Н Я
Головна мета комерційного підприємства в сучасних умовах - отримання максимального прибутку, що неможливо без ефективного управління капіталом. Пошуки резервів для збільшення прибутковості підприємства становлять основну задачу управлінця.
Очевидно, що від ефективності управління фінансовими ресурсами і підприємством цілком і повністю залежить результат діяльності підприємства в цілому. Якщо справи на підприємстві йдуть самопливом, а стиль управління в нових ринкових умовах не змінюється, то боротьба за виживання стає безперервною.
У першому розділі даної роботи був показаний механізм проведення фінансового аналізу діяльності підприємства і його значення в сучасних умовах господарювання. Розглянуто основні теоретичні методи проведення фінансового аналізу діяльності підприємства, розкрито економічну сутність коефіцієнтів, що застосовуються при проведенні аналізу фінансового стану підприємства.
У розділі другому, що займає велику частину роботи, було обстежено діюче підприємство і його фінансове становище. У ході роботи було встановлено реальний стан справ на підприємстві; виявлені зміни у фінансовому стані і фактори, що викликали ці зміни.
У третьому розділі були запропоновані рекомендації, що дозволяють оптимізувати фінансово-економічну діяльність аналізованого підприємства.
Дослідження показали, що діяльність підприємства фінансується за рахунок власних коштів. Баланс підприємства можна вважати абсолютно ліквідним. Коефіцієнт абсолютної ліквідності у 2003 році дорівнює 1.22, що відповідає нормативному значенню і на 0.03 пункту вище ніж аналогічний показник попереднього року.
Зроблені розрахунки оборотності елементів поточних активів призвели до висновку, що керівництво підприємства не контролює фактори, що впливають на показники оборотності, що призводить до зниження останніх і відбивається на діловій активності підприємства. Коефіцієнт загальної оборотності активів у 2003 році становить 5.58 оборотів, що на 1.39 обороту менше показника попереднього року. Також знижується коефіцієнт оборотності необоротних та оборотних активів (на 10.2 і 1.39 - відповідно), коефіцієнт оборотності запасів продукції (на 1.29 обороту, коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (на 2.15 обороту).
Потрібно сказати, що необгрунтовано високий рівень виробничих запасів, значно впливає на загальну оборотність активів підприємства; негнучка політика розрахунків із замовником і клієнтом на умовах взаємної вигоди, що передбачає зокрема систему знижок - все це говорить про невмілому управлінні капіталом. Проведений аналіз також показав, що прибутковість власного капіталу знизилася у звітному році. Це викликало зменшення віддачі з кожної гривні вкладених коштів за минулий рік. Показник фондовіддачі в 2003 році скоротився на 11% в порівнянні з 2002 роком.
У наявності тенденція до зниження фінансової стійкості фірми. Тому для стабілізації фінансового стану підприємства хоча б до рівня минулих років пропонується провести наступні заходи:
- Необхідно в першу чергу змінити ставлення до управління виробництвом,
- Освоювати нові методи та техніку керування,
- Удосконалити структуру управління,
- Самовдосконалюватися і навчати персонал,
- Удосконалювати кадрову політику,
- Продумувати і ретельно планувати політику ціноутворення,
- Знаходити резерви по зниженню витрат на виробництво,
- Активно займатися плануванням і прогнозуванням управління фінансів підприємства.
І, в першу чергу, необхідно приділити більше уваги постановці на підприємстві оперативного аналізу фінансового стану. З метою чого, в третьому розділі дипломного проекту пропонується:
1. автоматизувати існуючу систему бухгалтерського обліку підприємства;
2. поставити головному бухгалтеру в обов'язок функції фінансового планування, аналізу та контролю;
3. придбати та встановити програмне забезпечення з організації фінансового аналізу;
4. впровадити в практику запропоновану методику оптимізація показників оборотності оборотних коштів;
5. впровадити в практику запропоновану методику планування дебіторської і кредиторської заборгованості.
Список літератури
1. Податковий кодекс Російської Федерації. Частина 1. - М., 1998.
2. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затверджене Наказом Мінфіну Росії від 29.06.98 р № 34н п. 79.
3. Абрютина М.С., Грачов А.В. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства. - М.: ДІС, 1998. - 256 с.
4. Артеменко В.Г., Белліндір М.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. - М.: ДІС, НГАЕіУ, 1999. - 128 с.
5. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. - М.: ФиС, 1997. - 327 с.
6. Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджменту. Як управляти капіталом? - М.: Фінанси і статистика, 1997 - 300 з ..
7. Балабанов І.Т. Фінансовий аналіз і планування господарюючого суб'єкта. - 2-е вид., Доп. - М.: Фінанси і статистика, 2001. - 208 с.
8. Бернстайн Л.А. Аналіз фінансової звітності: Теорія, практика та інтерпретація: Пер. з англ. - М.: ФиС, 1996. - 624 с.
9. Васіна А.А. Аналіз фінансового стану компанії. - М, ІКФ «Альф», 2003 - 50 с.
10. Вахрін П.І. Фінансовий аналіз в комерційних та некомерційних організаціях: Навчальний посібник. - М.: ІКЦ «Маркетинг», 2001. - 320 с.
11. Воронов К.Є., Максимов О.А. Фінансовий аналіз. Деякі положення та методики-М: ІКФ «Альф», 2003 - 25 с.
12. Грачов А.В. Аналіз та зміцнення фінансової стійкості підприємства. - М.: ДІС., 2002. - 208 с.
13. Грищенко О.В. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства / / Фінанси, 2003., № 3
14. Донцова А.В., Никифорова Н.А. Аналіз фінансової звітності / / Фінансовий менеджмент - 2003 № 1
15. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз. - М.: Бухгалтерський облік, 2001 - 526 с.
16. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз. - М.: ФиС, 1996. - 432 с.
17. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: методи й процедури. - М.: ФиС, 2002. - 560 с.
18. Крутик А.Б., Хайкін М.М. Основи фінансової діяльності підприємства - Спб: Бізнес-преса, 1999. - 448 с.
19. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства: Учеб. Посібник для вузів. - М.: ЮГІТІ-ДАНА, 2000. - 471 с.
20. Моляков Д.С., Шохін А.С. Теорія фінансів підприємств. М - 2000р.
21. Никифорова Н.А. Аналіз і моніторинг господарської кон'юнктури. - М, 1998. - 144 с.
22. Попова Р.Г., Самонова І.М., Доброседова І.І. Фінанси підприємств, - СПб: Питер, 2002. - 224 с.
23. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - М.: ИНФРА-М, 2001 - 336 с.
24. Савчук В.П. Фінансовий аналіз діяльності підприємства (міжнародні підходи), vps@a-teleport.com.
25. Селезньова М.М., Іонова А.Ф. Фінансовий аналіз. - М.: Юніті, 2002. - 479 с.
26. Довідник фінансиста підприємства. Під ред. Уткіна З.А. - М, 1998. - 268 з ..
27. Треньов М.М. Управління фінансами. - М.: ФиС, 2002. - 496 с.
28. Фінанси. Під ред. Ковальової А.М Навчальний посібник. М.: Фінанси і
статистика, 1998. - 654 с.
29. Хелферт Е. Техніка фінансового аналізу. - М.: «Юніті», 1996. - 405 с.
30. Чорногорський С.А. Основи фінансового аналізу, М.: Герда, 2002. - 176 с.
31. Черненко А.В. Про використання показника обсягу продажів у фінансовому аналізі / / Аудитор, 2002, № 11, с. 38-40
32. Четиркін Є.М. Методи фінансових і комерційних розрахунків, М.: Справа, 1995. - 320 с.
33. Шеремет А.Д., Сайфуллін Р.С. Фінанси підприємств, М.: ИНФРА-М, 1998.
34. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу - М.: ИНФРА-М, 1998. - 328 с.
35. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С., Негаліев Є.В. Методика фінансового аналізу підприємств - М.: ИНФРА-М, 2001.
36. Шишкін О.К., Вартанян С.С., Мікрюков В.А. Бухгалтерський облік і фінансовий аналіз на комерційних підприємствах - М.: ИНФРА-М, 1996, 235 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Диплом
852.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Фінансовий стан підприємства аналіз проблеми та шляхи їх вирішення на прикладі ТОВ Сарапульського молочного
Аналіз діяльності підприємства на прикладі ТОВ Аврорапрінт
Аналіз господарської діяльності підприємства на прикладі ТОВ Стройелектромонтаж
Аналіз маркетингової діяльності підприємства на прикладі ТОВ Кольорова
Аналіз діяльності автотранспортного підприємства на прикладі ТОВ НПАТП
Аналіз господарської діяльності підприємства на прикладі ТОВ Стройелектромонтаж 2
Аналіз процесу управління організацією на прикладі діяльності підприємства ТОВ Морозко
Аналіз процесу управління організацією на прикладі діяльності підприємства ТОВ Морозко 2
Аналіз і вдосконалення господарської діяльності підприємства АСОІ на прикладі ТОВ ІЖ МОТО
© Усі права захищені
написати до нас