Фінансовий аналіз ВАТ Казанський хлібозавод 3

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ВСТУП

В даний час в умовах нестабільності зовнішнього середовища особливу важливість набуває створення та впровадження сучасних гнучких методичних підходів до оцінки фінансового стану підприємства.

Аналіз фінансового стану підприємства є одним з найважливіших умов успішного управління його фінансами. Фінансовий стан підприємства характеризується сукупністю показників які відображають процес формування і використання його фінансових коштів.

В умовах ринкової економіки фінансовий стан підприємства відображає кінцеві результати його діяльності, які цікавлять не тільки власників і працівників самого підприємства, але також і його партнерів по економічній діяльності, державні, фінансові, податкові органи.

У залежності від поставленої мети, аналіз може використовуватися для виявлення внутрішніх резервів господарської діяльності, вибору напрямків інвестиційної політики, оцінки кредитоспроможності, прогнозування фінансової діяльності підприємства в цілому та окремих його підрозділів. Це підкреслює необхідність методичних положень фінансового аналізу, який дає можливість визначити економічні орієнтири розвитку організації в сьогоденні і майбутньому.

Управління бізнесом в умовах ринкової економіки характеризується низкою особливостей. По-перше, у загальній сукупності ресурсів підприємства домінуюче значення набувають фінансові ресурси. Крім того, прийняття управлінських рішень фінансового характеру завжди здійснюється в умовах невизначеності.

Крім того, особливе значення фінансовий аналіз набуває в рамках антикризового управління підприємством, в рамках якого аналіз може використовуватися як інструмент діагностики і попередження кризового стану підприємства, а також як інструмент моніторингу стану підприємства при здійсненні заходів з виведення його з кризи.

Все це зумовлює актуальність проведення фінансового аналізу підприємства. Фінансовий аналіз є неодмінним елементом фінансового менеджменту на підприємстві, а також його економічних взаємин з партнерами і фінансово-кредитною системою.

Актуальність визначила тему цієї роботи - методика аналізу фінансової діяльності підприємства як елемент антикризової діагностики.

Об'єктом дослідження є причинно-наслідкові зв'язки економічних явищ і процесів, що виникають у сфері фінансово економічної діяльності підприємства

Предметом дослідження є методи і інструменти проведення аналізу фінансового стану підприємства.

Відповідно до теми та актуальністю визначена мета даної роботи: дослідити методику проведення аналізу фінансового стану підприємства як елемента антикризової політики.

Досягнення поставленої мети вимагало вирішення наступних завдань:

Дослідження теоретичних основ аналізу фінансової діяльності підприємства, а саме поняття, мети, завдань, етапів його проведення;

 • уточнення користувачів результатів аналізу;

 • визначення інформаційної бази для проведення аналізу;

 • дослідження й уточнення видів фінансового аналізу;

 • загальна характеристика ВАТ «Казанський Хлібозавод № 3» як досліджуваного підприємства;

 • фінансовий аналіз діяльності ВАТ «Казанський Хлібозавод № 3»

 • оцінка та аналіз результатів фінансової діяльності ВАТ «Казанський Хлібозавод № 3»

1. Методика аналіз фінансової діяльності підприємства як елемент антикризової діагностики

1.1 Теоретичні основи аналізу фінансової діяльності підприємства

Для повного вивчення теоретичних основ фінансового аналізу для початку зупинимося на розгляді категорій його складових: «аналіз» і «фінанси». У широкому сенсі під аналізом розуміється засіб пізнання предметів і явищ навколишнього середовища, заснований на розчленовуванні цілого на складові частини та вивченні їх у всьому різноманітті зв'язків і залежностей 1. Фінанси - це економічна категорія, що відображає економічні відносини, що виникають у процесі створення і використання фондів грошових коштів 2.

Фінансовий аналіз підприємства - це розрахунок, інтерпретація і оцінка комплексу фінансових показників, що характеризують різні сторони діяльності даного підприємства 3.

Основною метою фінансового аналізу є отримання невеликого числа найбільш інформативних параметрів, що дають об'єктивну і точну оцінку фінансового стану організації, його прибутків і збитків, змін у структурі активів і пасивів, а також розрахунках з дебіторами і кредиторами. При цьому можуть бути проаналізовані як поточний фінансовий стан організації, так і очікувані параметри фінансового стану на найближчу або більш віддалену перспективу.

Мета фінансового аналізу досягається в результаті вирішення певного взаємозалежного набору аналітичних завдань. Така аналітична задача являє собою конкретизацію цілей аналізу з обліком організаційних, технічних, інформаційних та методичних можливостей проведення аналізу. Тут основним фактором є обсяг і якість вихідної інформації. При цьому слід мати на увазі, що періодична бухгалтерська або фінансова звітність організації - це «сира» інформація, підготовлена ​​в ході виконання на організації облікових процедур.

Крім характеристик вихідної інформації на проведення фінансового аналізу також впливають такі фактори 1:

 • мета проведення фінансового аналізу;

 • форма власності та організаційно-правова форма підприємства;

 • стратегія і тактика фінансово-господарської діяльності підприємства;

 • специфічних особливостей, корпоративної чи галузевої приналежності підприємства.

Як правило, виділяють такі завдання проведення фінансового аналізу 2:

 • обгрунтування стратегічних та оперативних планів і програм по зміцненню і розвитку фінансового положення організації;

 • прогнозування нарощування фінансових потоків у майбутньому;

 • оптимізація витрат на виробництво і реалізацію продукції, послуг, робіт;

 • збільшення доходів, капіталу, активів, а також зниження витрат і прострочених зобов'язань;

 • виявлення шляхів підвищення ефективності господарювання;

 • пошук невикористаних коштів, можливостей для зміцнення фінансової стійкості організації, її платоспроможності, фінансової незалежності та фінансової спроможності, щоб уникнути банкрутства;

 • мінімізація ступеня впливу ризиків щодо повернення позикового капіталу інвесторам, банкам та кредиторам;

 • використання результатів проведеного аналізу при обгрунтуванні нових програм розвитку бізнесу і адекватних управлінських рішень.

Можна виділити кілька груп користувачів результатів фінансового аналізу 1.

До першої групи належать менеджери підприємства і, в першу чергу, фінансові менеджери, так як неможливо якісно управляти підприємством і приймати зважені господарські рішення, не знаючи його фінансового стану. Для менеджерів найбільш важлива оцінка ефективності прийнятих ними рішень, використовуваних у господарській діяльності ресурсів, а також отриманих фінансових результатів. До наступної групи ставляться власники, у тому числі акціонери, яким важливо знати рівень прибутковості і рентабельності підприємства, а також рівень економічного ризику. У третю групу входять кредитори і інвестори: їх цікавить, яка можливість повернення виданих кредитів, а також можливість підприємства реалізувати інвестиційну програму.

У останню (четверту) групу входять постачальники, для яких важлива оцінка оплати за поставлену продукцію, виконані послуги та надані роботи. Таким чином, фінансовий аналіз необхідний для всіх учасників економічного процесса.Інформаціонной базою для проведення фінансового аналізу є, головним чином, дані бухгалтерського обліку, і в першу чергу бухгалтерський баланс та додатки до балансу (звіт про прибутки і збитки, звіт про зміни капіталу, звіт про рух грошових коштів).

Згідно з наведеними вище метою та завданнями, фінансовий аналіз підприємства включає послідовне проведення наступних етапів аналізу 1:

 1. попередня (загальна) оцінка фінансового стану підприємства, а також змін його фінансових показників за звітний період;

 2. аналіз платоспроможності і фінансової стійкості підприємства;

 3. аналіз кредитоспроможності підприємства, ліквідності його балансу;

 4. аналіз фінансових результатів підприємства;

 5. аналіз ділової активності підприємства;

 6. оцінка ймовірності банкрутства.

Після розгляду теоретичних основ фінансового аналізу діяльності підприємства очевидно, що він є істотним елементом фінансового менеджменту і аудиту. Оцінка фінансового стану підприємства може бути виконана з різним ступенем деталізації в залежності від мети аналізу, особливостей об'єкта аналізу, наявною інформацією, програмного, технічного та кадрового забезпечення. В основі інформаційного забезпечення фінансового аналізу фінансового стану, як це було зазначено вище, лежить бухгалтерська звітність. Зрозуміло, в аналізі може використовуватися додаткова інформація, головним чином, оперативного характеру, проте вона має лише допоміжний характер.

1.2 Види фінансового аналізу

Поділ аналізу за видами засноване на необхідності їх класифікаційного розмежування за різними ознаками, до яких належать такі: суб'єкт аналізу (користувачі результатів аналізу); обсяг дослідження; об'єкт фінансового аналізу; період проведення; горизонт проведення аналізу 1.

Залежно від суб'єкта аналізу розрізняють два види фінансового аналізу - зовнішній і внутрішній. Зовнішній фінансовий аналіз здійснюють особи, які не є співробітниками або власниками підприємства: податкові органи, аудиторські фірми, банки, страхові компанії. Метою зовнішнього аналізу є вивчення правильності відображення фінансових результатів діяльності підприємства, його фінансової стійкості і кредитоспроможності. Він призначений для широкого кола споживачів, проводиться на основі загальнодоступної аналітичної інформації, і припускає використання уніфікованих, стандартних процедур і методів проведення аналізу.

Внутрішній фінансовий аналіз, як правило, призначений для обмеженого кола споживачів, в першу чергу для власників і менеджерів підприємства. Він проводиться на основі як загальнодоступної так і конфіденційної аналітичної інформації; і припускає можливість використання різноманітних процедур і методів проведення аналізу в залежності від особливостей досліджуваного підприємства. Результати такого аналізу можуть бути комерційною таємницею підприємства.

За обсягом дослідження виділяють повний і тематичний фінансові аналізи підприємства 2. Повний фінансовий аналіз підприємства проводиться з метою комплексного вивчення всіх аспектів фінансової діяльності підприємства.

Тематичний фінансовий аналіз обмежується вивченням окремих аспектів фінансової діяльності підприємства. Так, предметом тематичного фінансового аналізу можуть бути: ефективність використання активів підприємства, оптимальність фінансування різних активів з окремих джерел, стан фінансової стійкості і платоспроможності підприємства, оптимальність інвестиційного портфеля, оптимальність фінансової структури капіталу і ряд інших аспектів фінансової діяльності підприємства.

По об'єкту фінансового аналізу виділяють наступні його види 1:

 • аналіз фінансової діяльності підприємства в цілому, без виділення окремих структурних одиниць і підрозділів;

 • аналіз фінансової діяльності окремих структурних одиниць і підрозділів, що проводиться, як правило, на основі результатів управлінського обліку підприємства;

 • аналіз окремих фінансових операцій.

За періодом проведення виділяють попередній, поточний і наступний види фінансового аналізу.

У рамках попереднього фінансового аналізу вивчають умови фінансової діяльності в цілому або здійснення окремих фінансових операцій підприємства (наприклад, оцінка платоспроможності при необхідності одержання великого банківського кредиту).

Поточний (оперативний) фінансовий аналіз, який проводиться в процесі реалізації окремих фінансових планів або здійснення окремих фінансових операцій з метою оперативного впливу на результати фінансової діяльності, і, як правило, обмежується коротким періодом часу.

Подальший (ретроспективний) фінансовий аналіз, здійснюваний підприємством за звітний період. Він дозволяє глибше і повніше проаналізувати фінансовий стан і результати фінансової діяльності підприємства в порівнянні з попереднім і поточним аналізом, тому що базується на завершених звітних матеріалах статистичного і бухгалтерського обліку.

Залежно від горизонту проведення аналізу можна виділити наступні його типи:

 • ретроспективний, який передбачає дослідження явищ, ситуацій і фактів, що мали місце в минулому;

 • поточний, заснований на використанні інформації про сучасний стан підприємства;

 • перспективний, який орієнтований на дослідження можливих варіантів розвитку подій і явищ; в рамках даного типу виділяють оперативний (пов'язаний з терміном життєвого циклу об'єкта), тактичний (термін до одного року, аналіз в короткостроковій перспективі), довгостроковий (термін більше одного року, аналіз у довгостроковій перспективі);

 • стратегічний, який враховує вплив на стан господарюючого суб'єкта факторів зовнішнього середовища.

У результаті розгляду основних видів фінансового аналізу слід зазначити, що класифікація видів фінансового аналізу, дозволяючи визначити характерні особливості кожного проведеного фінансового аналізу, сприяє ефективності його проведення.

1.3 Методика фінансового аналізу підприємства, що знаходиться в умовах кризи

В даний час, в умовах нестабільного зовнішнього середовища, актуальна проблема фінансового аналізу підприємства, що знаходиться в умовах кризи. При цьому під кризою будемо розуміти крайнє загострення протиріч всередині системи, а також її відносин із зовнішнім середовищем, обумовлене зовнішніми і внутрішніми факторами, і виникає циклічно 1. Кризові ситуації можуть виникати на будь-якій стадії життєвого циклу підприємства - у період становлення і розвитку, в період стабілізації і розширення виробництва, при початку спаду.

Кризові ситуації виражаються, перш за все, в коливаннях обсягу виробництва і збуту продукції, у зростанні кредиторської заборгованості, в дефіциті обігових коштів, так як саме ці причини служать передумовою появи кризового стану підприємства, яке може призвести до неспроможності (банкрутства).

Згідно з чинним законодавством у сфері антикризового управління, під неспроможністю (банкрутством) розуміється визнана арбітражним судом нездатність боржника в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів 2.

Внутрішніми причинами виникнення кризового стану підприємства можуть бути виникли диспропорції між:

 • групами власних і позикових коштів і їхнього розміщення в основні і оборотні кошти;

 • обсягами виробництва і реалізації продукції;

 • доходами та обсягами короткострокових позик;

 • якістю продукції і її ціною;

 • рівнем дебіторської і кредиторської заборгованості;

 • рівнем технічного оснащення підприємства, а також його конкурентів;

 • обсягами інвестицій і віддачею на вкладені кошти 3.

Для підприємства, що знаходиться в стійкому, не кризовому стані, фінансовий аналіз використовується головним чином, для цілей власників, менеджерів, а також для діагностики фінансового стану підприємства і попередження кризових явищ. Для кризового підприємства фінансовий аналіз також спрямований на діагностику та фінансового стану, однак його результати використовуються для моніторингу здійснюваних антикризових заходів, рішень менеджерів, їх наслідків для підприємства і перспектив його функціонування. Таким чином, для підприємств, що знаходяться в умовах кризи, фінансовий аналіз стає одним з найбільш важливих інструментів антикризового управління.

В своих исследованиях финансовый анализ базируется на диалектическом методе познания, использование которого при анализе деятельности организаций предусматривает изучение явлений и процессов в движении, развитии и изменении, предполагает исследование как положительных, так и отрицательных их сторон, а также внутренних противоречий, выявление и изучение причинно-следственных взаимосвязей. Диалектический подход к изучаемым объектам предполагает их рассмотрение в качестве сложных систем, требующих в процессе познания как детализации причин и факторов развития, так и обобщения результатов анализа 1 . Это достигается с помощью разработки системы показателей для комплексного исследования причинно-следственных связей явлений и процессов.

Можно выделить несколько значимых отличительных особенностей диалектического метода познания в финансовом анализе. Прежде всего, это использование системы показателей, используемых для характеристики различных сторон хозяйственной деятельности организации, которая формируется под воздействием объективных условий и процессов. Причем показатели все время изменяются, так как хозяйственная деятельность предприятия не является застывшей формой. Особый интерес, безусловно, представляет исследование причин и направленности таких изменений. Кроме того, в финансовом анализе важно не только выявить, но и измерить причинно-следственные взаимосвязи между показателями.

Метод исследования тесно взаимосвязан с методикой, через которую он реализуется. Методика определяется как совокупность правил, приемов и способов для целесообразного выполнения какой-либо работы 1 , она зависит от цели, задач, объекта исследования, содержания программы изучения, вида финансового анализа, последовательности этапов и сроков его проведения.

Метод экономического анализа представляет собой системное, комплексное изучение, измерение, обобщение влияния факторов на результаты деятельности предприятия с целью нахождения путей повышения ее эффективности 2 . Метод реализуется через конкретные методики в зависимости от особенностей целей, задач, объектов, способов и технических средств исследования.

Перейдем к рассмотрению основных методов финансового анализа 3 .

Горизонтальный (временной) метод, который предполагает сравнение отчетных финансовых показателей с плановыми, либо с показателями предыдущего (базисного) периода.

Вертикальный (структурный) метод, в рамках которого определяется структура итоговых финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в целом. В качестве примера можно привести определение удельного веса внеоборотных активов в имуществе предприятия, что позволяет оценить в частности фондоемкость данной компании.

При использовании трендового метода аналитик осуществляет сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и определяет тренд, то есть, основную тенденцию динамики показателя, очищенную от случайныхвлияний. Например, анализ динамики продаж продукта за несколько лет указывает на устойчивую тенденцию снижения темпов роста, что позволяет сделать вывод о заключительной фазе жизненного цикла продукта, от производства которого компании следует постепенно отказаться. С помощью тренда формируются возможные значения показателя в будущем, таким образом, данный метод может использоваться в перспективном и прогнозном анализе.

Сравнительный (пространственный) метод, в рамках которого производится сравнение показателей отчетности с планом, со среднеотраслевым уровнем, с данными конкурентов, со средними общеэкономическими данными, с данными отдельных подразделений компании между собой, с экономической моделью.

Метод анализа относительных показателей (коэффициентов), предполагающий расчет отношений данных отчетности и определение взаимосвязей показателей. Абсолютные показатели недостаточно характеризуют исследуемые явления и процессы, так как не имеют базы сравнения, поэтому зачастую целесообразно использование относительных показателей, которые исчисляются в процентах, коэффициентах или индексах.

Факторный метод, при котором анализируется влияние отдельных факторов (причин) на результативный (обобщающий) показатель. Факторный анализ может быть прямым (собственно анализ), представляющий раздробление результативного показателя на составные части, а также обратным (синтез), когда его отдельные элементы соединяют в общий результативный показатель 1 .

Перечисленные методы анализа способствуют аналитическому прочтению финансовых отчетов, исходной базой которых являются, прежде всего, данные бухгалтерского учета и отчетности. Таким образом, в рамках первой главы были проанализированы теоретические основы анализа финансовой деятельности предприятия, а именно понятие, цель, задачи, субъекты и этапы анализа; представлены виды финансового анализа, а также изучена методика финансового анализа, с учетом особенностей предприятий, находящихся в условиях кризиса.

2. Анализ финансовой деятельности предприятия на примере ОАО «Казанский Хлебозавод №3»

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

На сегодняшний день российский рынок хлебобулочных изделий постоянно пополняется разнообразной продукцией как зарубежных, так и отечественных производителей. Не является исключением рынок города Казани и Республики Татарстан. В настоящее время в городе Казани действует большое количество хлебопекарных предприятий различных форм собственности, производящих около 235 тонн хлебобулочных изделий в сутки. В производстве хлеба и хлебобулочных изделий лидерами являются – казанские хлебозаводы №2 и №3, Зеленодольский хлебозавод, хорошие результаты у Васильевского хлебозавода и Казанского булочно-кондитерского комбината.

ОАО «Казанский хлебозавод №3» образовано в 1939 году. В настоящее время оно имеет пять производственных цехов, а также экспериментальный участок по производству хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 1 . Производственным профилем предприятия является выпуск хлебобулочных и кондитерских изделий. На сегодняшний день предприятие выпускает более 100 наименований хлебобулочных изделий, более 55 – кондитерских изделий и более 50 – тортов и пирожных.

Основной целью деятельности ОАО «Казанский хлебозавод №3» является получение прибыли, в соответствии с этой целью предприятие осуществляет свою деятельность по следующим направлениям 2 : выработка и реализация хлебобулочных и кондитерских изделий; торгово-коммерческая деятельность; а также в порядке диверсификации осуществляет иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

Сбыт выпускаемой продукции осуществляется в городе Казани и частично в ближайших районах.

Исходя из цели комбината, можно определить основные виды деятельности предприятия:

 • производство и реализация хлебобулочных, кондитерских и диетических изделий, продовольственных и промышленных товаров;

 • организация оптовой, розничной торговли готовой продукцией, товарами народного потребления, создание сети торговых баз, магазинов;

 • осуществление транспортных перевозок сырья и материалов, готовой продукции и других грузов на территории Республики Татарстан;

 • реконструкция и техническое перевооружение производства, внедрение научно-технических достижений, проведение опытно-конструкторских, проектных работ и маркетинговых исследований.

Вкусовые качества продукции, выпускаемой только на натуральном сырье и при жестком лабораторном контроле, полностью отвечают потребностям населения. На предприятии постоянно ведется контроль за качеством входного сырья, технологическим процессом, качеством готовой продукции, что гарантирует безопасный и качественный продукт.

Одной из ключевых задач на ближайшую перспективу является сохранение и увеличение объемов производства, финансовой устойчивости и конкурентоспособности предприятия, а также эффективное управление имеющимися ресурсами.

В производственной структуре ОАО «Казанский хлебозавод №3» выделяют отдел сбыта, отдел снабжения, транспортный отдел, технологическую лабораторию, строительную группу, пять производственных цехов и экспериментальный участок по производству хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 1 .

ОАО «Казанский хлебозавод №3» обладает смешанным типом производственной структуры, который имеет ряд преимуществ: обеспечивает уменьшение объемов внутрицеховых перевозок, сокращение длительности производственного цикла изготовления продукции, улучшение условий труда, высокий уровень загрузки оборудования, рост производительности труда, снижение себестоимости продукции.

Рассматриваемое предприятие является акционерным обществом, высшим органом управления является общее собрание акционеров. Общество действует на основании Устава, который является основным внутренним актом для деятельности акционерного общества. В Уставе закреплены положения о создании и ликвидации общества, формирование уставного капитала, размещение акций и иных ценных бумаг, определена компетенция общего собрания акционеров, Совета директоров и исполнительного органа акционерного общества.

Таким образом, была дана общая организационно-экономическая характеристика ОАО «Казанский хлебозавод №3», финансовая деятельность которого является объектом анализа.

2.2 Финансово-экономический анализ деятельности предприятия.

В рамках проведения финансового анализа ОАО «Казанский хлебозавод №3» вначале рассмотрим динамику состава, структуры имущества предприятия и источников его формирования 2 .

При проведении трендового анализа, представленного в таблице 2.2 (приложение 2), видно, что в течение рассматриваемого периода устойчивый рост наблюдается лишь в отношении величины оборотных активов (что обусловлено ростом величины запасов и краткосрочной дебиторской задолженности), стоимости реального имущества (обусловленного, прежде всего, ростом величины основных средств), а также сырья и материалов. По ряду показателей (внеоборотные активы, общая стоимость имущества предприятия, основные средства) наблюдается снижение в период 2007-2008 годов, тем не менее, за рассматриваемый период произошло увеличение всех показателей, кроме показателя «Незавершенное строительство», что говорит о развитии предприятия и росте его стоимости.

При проведении вертикального анализа можно сказать, что особых сдвигов в структуре имущества предприятия и источников его формирования не наблюдается. Тем не менее стоит отметить повышение доли запасов (с 46,12% до 62,67%); снижение доли краткосрочной дебиторской задолженности (с 33,67% до 29,62%); снижение доли собственных и увеличение доли заемных средств – с 70,61% до 52,66%; и с 29,39% до 47,34% соответственно. Большую долю в структуре стоимости имущества предприятия занимают внеоборотные активы (а именно, основные средства). В структуре источников формирования имущества на конец рассматриваемого периода наблюдается небольшое преобладание собственных источников. Основную долю в заемных источниках занимают краткосрочные обязательства, большей частью, кредиторская задолженность (в основном, перед персоналом организации) а также займы и кредиты, что отрицательно сказывается на финансовой устойчивости предприятия.

Показатель «Собственные оборотные средства» характеризует ту часть собственного капитала предприятия, которая является источником покрытия его текущих активов. Отрицательное значение этого показателя говорит о том, что величина текущих обязательств превышает величину текущих активов; что характеризует финансовое положение предприятия как неустойчивое.

Перейдем к анализу финансовой устойчивости рассматриваемого предприятия 1 , представленного в таблице 2.3 (приложение 3). Коэффициент концентрации собственного капитала (автономии) характеризует долю владельцев предприятия в общей сумме средств, авансированных в его деятельность (показывает долю активов предприятия, которая обеспечивается собственными средствами); рекомендованное значение - не ниже 50%. Рассматриваемые значения приближены к норме, наблюдается положительная динамика.

Коэффициент финансовой зависимости является обратным к коэффициенту концентрации собственного капитала; к примеру, его значение на конец рассматриваемого периода показывает, что в каждых 1,90 рубля вложенных в активы предприятия, 0,90 рубля соответственно, заемные.

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств показывает, что к концу рассматриваемого периода наблюдается увеличение доли собственных средств в структуре источников формирования имущества, следовательно, можно говорить о снижении зависимости предприятия от внешних кредиторов.

Исходя из значения коэффициента структуры заемного капитала по краткосрочным обязательствам видно, что последние занимают большую долю, в первую очередь за счет обязательств перед персоналом предприятия. Небольшое увеличение этого показателя в динамике можно рассматривать как негативную тенденцию.

Коэффициент маневренности функционирующего капитала показывает, какая часть собственного капитала используется для финансирования текущей деятельности, а какая часть капитализирована. В настоящих условиях он равен 0, т.к. показатель «собственные оборотные средства», который определяется как разница между собственными источниками формирования имущества и оборотными активами, имеет отрицательное значение.

Исходя из анализа значений вышеперечисленных коэффициентов, можно сделать следующие выводы: предприятие финансово неустойчиво и имеет большую задолженность перед поставщиками и подрядчиками. Однако по ряду показателей наблюдается положительная динамика, что в перспективе может означать постепенное снижение финансовой зависимости.

Далее перейдем к анализу ликвидности и платежеспособности ОАО «Казанский хлебозавод №3», который представлен в таблице 2.4 (приложение 4) и таблице 2.5 (приложение 5). Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денежные средства соответствует сроку погашения обязательств 1 . Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении статей активов, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке ее убывания, и статей пассивов, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков.

Активы, в зависимости от скорости их превращения в денежные средства, разделяют на следующие группы 2 :

 • наиболее ликвидные активы (А1), куда входят денежные средства и краткосрочные финансовые вложения;

 • быстро реализуемые активы (А2), включающие краткосрочную дебиторскую задолженность, товары отгруженные, займы предоставленные другим предприятиям;

 • медленно реализуемые активы (А3), в которые включаются запасы (за минусом товаров отгруженных), долгосрочная дебиторская задолженность, прочие оборотные активы и долгосрочные финансовые вложения;

 • трудно реализуемые активы (А4), включающие величину внеоборотных активов (за минусом долгосрочных финансовых вложений), а также НДС по приобретенным ценностям.

Обязательства предприятия по степени срочности их исполнения, делятся на следующие группы 1 ;

 • наиболее срочные обязательства (П1), включающие кредиторскую задолженность;

 • краткосрочные обязательства (П2), в которые входят краткосрочные кредиты и займы, доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов, прочие краткосрочные обязательства;

 • долгосрочные обязательства (П3), которые включают итог раздела «Долгосрочные обязательства» и задолженность участникам по выплате доходов;

 • постоянные (устойчивые) пассивы (П4), величина которых равна итогу по разделу «Капитал и резервы».

Основное условие признание компании ликвидной 2 – это выполнение неравенства А1+А2 >= П1+П2. Данные предприятия на конец рассматриваемого периода таковы: 33 110 тыс.руб. < 92 609 тыс.руб. Очевидно, что данные не соответствуют основному условию, более того, к концу периода по соотношению показателей А1 и П1 разрыв увеличился, что говорит о снижении ликвидности предприятия. Таким образом, можно сделать вывод о ликвидности баланса – баланс ОАО «Казанский хлебозавод №3» является неликвидным, в частности, предприятие не может полностью покрыть наиболее срочные обязательства за счет наиболее ликвидных активов. Рассмотрим коэффициенты ликвидности 3 .

Коэффициент текущей ликвидности (на 01.01.2009 года – 0,9623) дает общую оценку текущей ликвидности предприятия, показывая, сколько рублей текущих активов приходится на 1 рубль текущей краткосрочной задолженности; нормативное значение варьируется в пределах от 1,5 до 2. Значение данного коэффициента на начало рассматриваемого периода было ниже нормы, и понизилось на конец периода, так и оставшись ниже нормативного значения. Таким образом, на конец периода наблюдается сокращение превышения краткосрочных обязательств над текущими активами, и, следовательно, увеличение способности предприятия погасить краткосрочные обязательства за счет текущих активов.

Коэффициент быстрой ликвидности (на 01.01.2009 года – 0,3575) показывает, какую часть краткосрочной задолженности можно покрыть за счет А1 и А2 (наиболее ликвидных активов и быстрореализуемых активов), нормой считается 0,5-0,8. Значение данного коэффициента в течение рассматриваемого периода ниже нормы, однако, наблюдается положительная динамика.

Коэффициент абсолютной ликвидности (на 01.01.2009 года – 0,0733) является наиболее жестким критерием ликвидности предприятия и показывает, какая часть краткосрочных заемных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно; норма 0,1-0,3. Значение данного коэффициента на начало периода было значительно ниже нормы, на конец периода увеличилось (но так и осталось ниже нормы). Таким образом, подтверждается вывод о неликвидности баланса предприятия. Исходя из анализа значений коэффициентов ликвидности, видно, что все показатели находятся ниже нормы. Следовательно, предприятие не может в случае необходимости нормально погасить краткосрочные обязательства.

На предприятии имеет место относительная неплатежеспособность, т.е. при удовлетворительной структуре баланса предприятие не обладает достаточными средствами для осуществления текущего платежа. Как видно из баланса, значительную долю в оборотных средствах предприятия занимают запасы, далее по величине идет дебиторская задолженность, в то время как денежных средств очень мало (2,5%), чего недостаточно для покрытия наиболее срочных обязательств.

Таким образом, можно обобщить выводы по проведенному анализу финансовой деятельности ОАО «Казанский Хлебозавод №3»: финансовое положение предприятия можно охарактеризовать как неустойчивое и имеет большую задолженность перед поставщиками, при этом наблюдается тенденция снижения зависимости предприятия от внешних источников финансирования. Баланс предприятия является неликвидным.

2.3 Оценка результатов финансовой деятельности ОАО «Казанский хлебозавод №3» и ее анализ

Различные стороны производственной, сбытовой, снабженческой и финансовой деятельности предприятия получают законченную денежную оценку в системе показателей финансовых результатов, наиболее из которых обобщенно представлены в отчете о прибылях и убытках в форме № 2. Показатели финансовых результатов, важнейшим из которых является прибыль, характеризуют эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия 1 .

Она характеризует степень деловой активности, финансовой устойчивости и благополучия предприятия. По прибыли определяют уровень отдачи авансированных средств и доходность вложений в активы данного предприятия.

На ОАО «Казанский Хлебозавод №3» формирование и распределение прибыли представлено в таблице 2.6 (приложение 6) и выглядит следующим образом. Выручка от реализации в 2008 году составила 798 200 тысяч рублей, причем в течение всего рассматриваемого периода наблюдается устойчивый рост выручки, что говорит о развитии предприятия. Себестоимость товарной продукции в 2008 году составила 659 851 тысячу рублей, коммерческие расходы – 74 439 тысяч рублей; прибыль от реализации продукции составила 63 910 тысяч рублей. При этом следует отметить, что темп роста выручки превышает темпы роста себестоимости продукции на протяжении всего рассматриваемого периода, что соответствует так называемому золотому правилу экономики.

Одним из направлений анализа результатов деятельности предприятия является оценка деловой активности, представленная в таблице 2.7 (приложение 7), которая направлена на анализ результатов и эффективность текущей основной производственной деятельности. Деловую активность предприятия характеризуют коэффициенты оборачиваемости, которые оценивают, сопоставляя показатели средних остатков оборотных активов и их оборотов за анализируемый период 1 . Оборачиваемость в оборотах указывает среднее число оборотов средств, вложенных в активы данного вида за рассматриваемый период; оборачиваемость в днях указывает продолжительность (в днях) одного оборота средств, вложенных в активы данного вида.

Для рассматриваемого предприятия в отношении коэффициентов оборачиваемости наблюдается положительная тенденция, т.е. увеличение количества оборотов вложенных средств. В то же время следует отметить небольшое снижение коэффициента оборачиваемости оборотных средств. Продолжительность оборота дебиторской задолженности показывает средний срок погашения дебиторской задолженности, отрицательная динамика говорит о том, что в среднем задолженность погашается быстрее. Продолжительность оборота оборотных средств (положительная динамика) говорит о снижении оборачиваемости.

Обобщенной характеристикой продолжительности омертвления финансовых ресурсов в текущих активах является показатель продолжительности операционного цикла, который означает, сколько дней в среднем проходит с момента вложения денежных средств в текущую производственную деятельность до момента возврата их в виде выручки на расчетный счет. В значительной степени этот показатель зависит от характера производственной деятельности; а его снижение является одной из основных внутрихозяйственных задач предприятия.

Также важную роль при анализе результатов финансовой деятельности предприятия играет анализ его рентабельности, также представленный в таблице 2.7 (приложение 7). Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли приходится на единицу реализованной продукции 1 . В течение рассматриваемого периода наблюдается отрицательная динамика, что негативно характеризует результативность деятельности предприятия.

Рентабельность собственного капитала оценивает эффективность использования собственных источников финансирования (аналогичны выводы по авансированному капиталу). Положительная динамика говорит об увеличении эффективности использования авансированного (в том числе и собственного) капитала.

Рентабельность функционирующего капитала равна 0, т.к. показатели собственных оборотных средств имеют отрицательное значение на протяжении всего рассматриваемого периода, и нет возможности корректно оценить значение данного показателя.

Таким образом, в результате анализа результатов становится очевидно, что деятельность предприятия прибыльна, при этом величина чистой прибыли росла в течение всего рассматриваемого периода, за исключением 2008 года. Деловая активность предприятия возрастает, рентабельность авансированного и собственного капитала также растет.

В целом, финансовый анализ ОАО «Казанский хлебозавод №3» позволяет сделать положительные выводы: предприятие рентабельно, стоимость его имущества повышается, также растет деловая активность, снижается зависимость от внешних источников финансирования. Тем не менее, уже сейчас можно наблюдать негативные тенденции, такие, как низкие ликвидность баланса и финансовая устойчивость. Решение данных проблем представляет задачу особой важности, в противном случае предприятие может достичь кризисного состояния.

ВИСНОВОК

Анализ финансовой деятельности предприятия предполагает расчет, интерпретацию и оценку комплекса финансовых показателей, которые характеризуют различные стороны деятельности исследуемого предприятия.

Финансовый анализ предприятия является существенным элементом финансового менеджмента и аудита, который может быть выполнен с различной степенью детализации в зависимости от цели анализа, особенностей объекта анализа, имеющейся информации, а также программного, технического и кадрового обеспечения. В основе информационного обеспечения финансового анализа финансового состояния лежит бухгалтерская и управленческая отчетность, помимо которой в анализе может использоваться и дополнительная информация, носящая вспомогательный характер.

Разделение анализа по видам позволяет определить характерные особенности проводимого финансового анализа, тем самым способствуя эффективности его проведения. Такое разделение основано на необходимости классификационного разграничения анализа по различным признакам, к которым относятся следующие: субъект анализа (пользователи результатов анализа); объем исследования; объект финансового анализа; период проведения; горизонт проведения анализа.

Особое значение анализ финансовой деятельности предприятия приобретает в рамках антикризисного управления, которое может быть направлено как на предотвращение наступление кризисного состояния, так и на вывод предприятия из кризиса. В первом случае финансовый анализ является инструментом диагностики и предотвращения кризисного состояния организации. Во втором – в качестве инструмента мониторинга состояния предприятия при реализации антикризисных управленческих решений, либо процедур банкротства.

Методика финансового анализа представляет собой совокупность правил, приемов и способов для целесообразного выполнения анализа, и зависит от цели, задач, объекта исследования, содержания программы изучения, вида финансового анализа, последовательности этапов и сроков его проведения.

К основным методам анализа финансового состояния предприятия относятся: горизонтальный (временной) метод; вертикальный (структурный) метод; трендовый метод; сравнительный (пространственный) метод; метод анализа относительных показателей (коэффициентов); факторный метод.

В настоящей работе был проведен финансовый анализ ОАО «Казанский хлебозавод №3», являющегося одним из лидеров хлебобулочной отрасли Казани.

Финансовое положение ОАО «Казанский хлебозавод №3» можно охарактеризовать как неустойчивое, кроме того, предприятие имеет большую задолженность перед поставщиками, при этом наблюдается тенденция снижения зависимости предприятия от внешних источников финансирования. Баланс предприятия неликвиден.

В результате анализа финансовых результатов очевидно, что деятельность предприятия прибыльна, при этом величина чистой прибыли растет в течение всего рассматриваемого периода, кроме 2008 года. Деловая активность предприятия возрастает, рентабельность авансированного и собственного капитала также растет.

Финансовый анализ ОАО «Казанский хлебозавод №3» позволяет положительно охарактеризовать некоторые стороны его деятельности: рентабельность предприятия достаточно высока для этой отрасли, стоимость имущества повышается, также растет деловая активность, снижается зависимость от внешних источников финансирования. Тем не менее, уже сейчас можно наблюдать негативные тенденции, такие, как низкие ликвидность баланса и финансовая устойчивость. Решение данных проблем представляет задачу особой важности, в противном случае предприятие может достичь кризисного состояния.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Текст с изм. і доп. на 2009 год. - М.: Ексмо, 2009. – С.288.

 2. Алексеева А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие. - М.: Фінанси і статистика, 2006. – С.672.

 3. Антикризисное управление: учебник. / Під ред. проф. Е. М. Короткова. - М.: ИНФРА-М, 2006. – С.620.

 4. Бланк І.А. Антикризове фінансове управління підприємством. - М.: ЮНИТИ, 2006. – С.672.

 5. Ершова С. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие. - М.: Омега-Л, 2007. – С.155.

 6. Жарковський Є.П. Антикризисное управление: учебник / Е.П.Жарковская, Б.Е.Бродский. - М.: Омега-Л, 2007. – С.356.

 7. Ковалев В. В. Финансовая отчетность и ее анализ (основы балансоведения): учебное пособие. – М.: ТК Велби, 2004. – С.434.

 8. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: методи й процедури. - М.: Фінанси і статистика, 2006. – С.560.

 9. Лиференко Г.Н. Финансовый анализ предприятия: учебное пособие. – М. Экзамен, 2005. - С.160.

 10. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: підручник. - М.: ИНФРА-М, 2009. – С.536.

 11. Чернышева Ю. Г. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие. – М.: ИКЦ «МарТ», 2003. – С.304.

 12. .Шеремет А. Д. Методика финансового анализа. - М.: Инфра-М, 2007. – С.208.

 13. Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2005. – С.366.

 14. Экономика предприятия (фирмы): учебник / под ред.О.И.Волкова, О.В.Девяткина. - М.: ИНФРА-М, 2009. – С. 601.

 15. Экономический анализ: учебник для вузов / под ред. Л.Т. Гіляровський. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – С.615.

 1. Экономический словарь / под ред. А.Н.Азрилияна. – М.: Институт новой экономики, 2007. – С.1152.

 2. Материалы ОАО «Казанский Хлебозавод №3» [электронный ресурс] // режим доступа www.kazanhleb3.ru.

ДОДАТКИ

Додаток 1

Таблица 2.1 Бухгалтерский баланс ОАО «Казанский Хлебозавод №3» с 2005 по 2006 года

Показники

01.01.2006

01.01.2007

01.01.2008

01.01.2009


тис. руб.

тис. руб.

тис. руб.

тис. руб.

1

2

4

8

12

АКТИВ

I. Необоротні активи

Основні засоби

78 861

142 330

181 911

172 260

Незавершене будівництво

20 055

10 692

65

6 006

Довгострокові фінансові вкладення

143

141 381

643

270

Разом у розділі I

99 059

294 403

182 619

178 536

II. Оборотні активи

Запаси

16 599

25 638

41 707

55 680

в тому числі:

сировину, матеріали та інші аналогічні цінності

13 368

24 259

38 601

50 271

готова продукція і товари для перепродажу

2 610

398

1 788

4 014

витрати майбутніх періодів

621

981

1 318

1 395

НДС про приобретенным ценностям

3 677

-

-

-

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

12 120

21 800

22 294

26 319

в тому числі:

покупці і замовники

5 177

14 163

15 578

15 269

Грошові кошти

3 596

6 553

5 536

6 791

Інші оборотні активи

-

19

139

59

Разом по розділу II

35 992

54 010

69 676

88 849

БАЛАНС

135 051

348 413

252 295

267 385

ПАСИВ

III. Капітал і резерви

Статутний капітал

1 129

1 129

1 129

1 129

Додатковий капітал

11 002

11 002

11 002

11 002

Резервный капитал, в том числе:

169

169

169

169

резерви, утворені відповідно до установчих документів

169

169

169

169

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

83 066

98 198

110 290

128 504

Разом у розділі III

95 366

110 498

122 590

140 804

Показники

01.01.2006

01.01.2007

01.01.2008

01.01.2009


тис. руб.

тис. руб.

тис. руб.

тис. руб.

1

2

4

8

12

IV. Довгострокові зобов'язання

Позики і кредити

6 275

35 431

53 734

33 972

Відкладені податкові зобов'язання

1 915

1 915

-

-

Разом у розділі IV

8 190

37 346

53 734

33 972

V. Короткострокові зобов'язання

Позики і кредити

1 608

125 989

-

-

Кредиторська заборгованість

28 655

73 152

68 275

84 930

в тому числі:

постачальники та підрядники

4 836

21 495

10 986

12 053

заборгованість перед персоналом організації

17 781

39 200

41 902

54 990

заборгованість перед державними позабюджетними фондами

2 497

6 925

2 943

3 804

заборгованість з податків і зборів

1 657

3 053

9 437

8 933

інші кредитори

1 884

2 479

3 007

5 150

Резерви майбутніх витрат

1 232

1 428

7 696

7 679

Разом у розділі V

31 495

200 569

75 971

92 609

БАЛАНС

135 051

348 413

252 295

267 385

Додаток 2

Таблица 2.2 Динамика состава, структуры имущества ОАО «Казанский Хлебозавод №3» и источников его формирования

Показники

01.01.2006

01.01.2007

Зміни (+,-)


тис. руб.

уд. вага,%

тис. руб.

уд. вага,%

абсол. величины тыс. руб.

по отношению к началу периода, %

Состав имущества

1. Стоимость имущества предприятия, в т.ч.

135 051

100

348 413

100

213 362

157,99

внеоборотные активы

99 059

73,35

294 403

84,50

195 344

197,20

оборотные активы, из них:

35 992

26,65

54 010

15,50

18 018

50,06

запаси

16 599

46,12

25 638

47,47

9 039

54,46

короткострокова дебіторська заборгованість

12 120

33,67

21 800

40,36

9 680

79,87

2. Стоимость реального имущества, в т.ч.

112 284

100

177 281

100

64 997

57,89

основні засоби

78 861

70,23

142 330

80,28

63 469

80,48

нематеріальні активи

-

-

-

-

-

-

незавершене будівництво

20 055

17,86

10 692

6,03

-9 363

-46,69

сировину і матеріали

13 368

11,91

24 259

13,68

10 891

81,47

Источники образования имущества

3. Источники формирования имущества - всего:

135 051

100

348 413

100

213 362

157,99

в т.ч.:

власні

95 366

70,61

110 498

31,71

15 132

15,87

заемные

39 685

29,39

237 915

68,29

198 230

499,51

4. Соотношение заемных и собственных источников

0,42

Х

2,15

Х

1,74

417,41

5. Наявність власних оборотних коштів

-3 693

Х

-183 905

Х

-180 212

4 879,83

Показники

01.01.2008

Зміни (+,-)

01.01.2009

Зміни (+,-)


тис. руб.

уд. вага,%

абсол. величины тыс. руб.

по отношению к началу периода, %

тис. руб.

уд. вага,%

абсол. величины тыс. руб.

по отношению к началу периода, %

Состав имущества

1. Стоимость имущества предприятия, в т.ч.

252 295

100

-96 118

-27,59

267 385

100

15 090

5,98

необоротні активи

182 619

72,38

-111 784

-37,97

178 536

66,77

-4 083

-2,24

оборотные активы, из них:

69 676

27,62

15 666

29,01

88 849

33,23

19 173

27,52

запаси

41 707

59,86

16 069

62,68

55 680

62,67

13 973

33,50

короткострокова дебіторська заборгованість

22 294

32,00

494

2,27

26 319

29,62

4 025

18,05

2. Стоимость реального имущества, в т.ч.

220 577

100

43 296

24,42

228 537

100

7 960

3,61

основні засоби

181 911

82,47

39 581

27,81

172 260

75,38

-9 651

-5,31

нематеріальні активи

-

-

-

-

-

-

-

-

незавершене будівництво

65

0,03

-10 627

-99,39

6 006

2,63

5 941

9140,00

сировину і матеріали

38 601

17,50

14 342

59,12

50 271

22,00

11 670

30,23

Источники образования имущества

3. Источники формирования имущества - всего:

252 295

100

-96 118

-27,59

267 385

100

15 090

5,98

в т.ч.:

власні

122 590

48,59

12 092

10,94

140 804

52,66

18 214

14,86

заемные

129 705

51,41

-108 210

-45,48

126 581

47,34

-3 124

-2,41

4. Соотношение заемных и собственных источников

1,06

Х

-1,10

-50,86

0,90

Х

-0,16

-15,03

5. Наявність власних оборотних коштів

-60 029

Х

123 876

-67,36

-37 732

Х

22 297

-37,14

Додаток 3

Таблица 2.3 Расчет и динамика показателей ликвидности ОАО «Казанский Хлебозавод №3» тыс.руб.

Показники

За 2006 рік

За 2007 рік

Зміни (+,-)

За 2008 рік

Зміни (+,-)

1. Наиболее ликвидные активы (А1)

6 553

5 536

-1 017

6 791

1 255

2. Быстро реализуемые активы (А2)

21 800

22 294

494

26 319

4 025

3. Итого (А1+А2)

28 353

27 830

-523

33 110

5 280

4. Повільно реалізовані активи (А3)

167 038

42 489

-124 549

56 009

13 520

5. Всего ликвидных средств - текущие активы (А1+А2+А3)

195 391

70 319

-125 072

89 119

18 800

6. Краткосрочные обязательства - текущие пассивы (П1+П2)

200 569

75 971

-124 598

92 609

16 638

7. Власні оборотні кошти

-183 905

-60 029

123 876

-37 732

22 297

8. Неликвидные (трудно реализуемые) активы (А4)

153 002

181 976

28 974

178 266

-3 710

9. Краткосрочные и долгосрочные обязательства (П1+П2+П3)

237 915

129 705

-108 210

126 581

-3 124

10. Коэффициент абсолютной ликвидности (норма 0,1-0,3)

0,0327

0,0729

0,0402

0,0733

0,0005

11. Коэффициент быстрой ликвидности (норма 0,5-0,8)

0,1414

0,3663

0,2250

0,3575

-0,0088

12. Коэффициент текущей ликвидности (норма >1; 1,5-2)

0,9742

0,9256

-0,0486

0,9623

0,0367

13. Соотношение ликвидных и неликвидных активов

1,2770

0,3864

-0,8906

0,4999

0,1135

14. Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

0

0

х

0

х

Додаток 4

Таблица 2.4 Аналитический (сгруппированный) баланс для оценки платежеспособности ОАО «Казанский Хлебозавод №3» по состоянию на 01.01.2009г. тис. руб.

Группа средств и обязательств по степени срочности

Покрытие (актив)

Сумма обязательств (пассив)

Разность (+ излишек, - недостаток)


на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1

5 536

6 791

68 275

84 930

-62 739

-78 139

2

22 294

26 319

7 696

7 679

14 598

18 640

3

42 489

56 009

53 734

33 972

-11 245

22 037

4

181 976

178 266

122 590

140 804

59 386

37 462

Приложение 5

Таблица 2.5 Динамика финансовых результатов деятельности ОАО «Казанский Хлебозавод №3»

Показники

2005

2006

Зміни (+,-)

Темп зростання

Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг

423 476

493 101

69 625

1,16

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

-378 216

-423 847

-45 631

1,12

Валовий прибуток

45 260

69 254

23 994

1,53

Комерційні витрати

-13 790

-24 070

-10 280

1,75

Прибуток (збиток) від продажу

31 470

45 184

13 714

1,44

Інші доходи і витрати

Відсотки до отримання

-

1 496

Х

Х

Відсотки до сплати

-3 365

-10 725

-7 360

3,19

Інші доходи

8 019

2 921

-5 098

0,36

Інші витрати

-24 372

-24 147

225

0,99

Прибуток (збиток) до оподаткування

11 752

14 729

2 977

1,25

Відкладені податкові зобов'язання

-

-

Х

Х

Поточний податок на прибуток

-3 819

-7 014

-3 195

1,84

Аналогичные платежи из прибыли

-579

71

650

-0,12

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

7 354

7 786

432

1,06

Показники

2007

Зміни (+,-)

Темп зростання

2008

Зміни (+,-)

Темп зростання

Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг

666 002

172 901

1,35

798 200

132 198

1,20

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

-563 652

-139 805

1,33

-659 851

-96 199

1,17

Валовий прибуток

102 350

33 096

1,48

138 349

35 999

1,35

Комерційні витрати

-41 700

-17 630

1,73

-74 439

-32 739

1,79

Прибуток (збиток) від продажу

60 650

15 466

1,34

63 910

3 260

1,05

Інші доходи і витрати

Відсотки до отримання

7 664

6 168

5,12

-

Х

Х

Відсотки до сплати

-12 831

-2 106

1,20

-5 181

7 650

0,40

Інші доходи

2 067

-854

0,71

8 356

6 289

4,04

Інші витрати

-32 811

-8 664

1,36

-43 189

-10 378

1,32

Прибуток (збиток) до оподаткування

24 739

10 010

1,68

23 896

-843

0,97

Відкладені податкові зобов'язання

1 915

Х

Х

-

Х

Х

Поточний податок на прибуток

-10 689

-3 675

1,52

-9 475

1 214

0,89

Аналогичные платежи из прибыли

-52

-123

-0,73

-28

24

0,54

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

15 913

8 127

2,04

14 393

-1 520

0,90

Приложение 6

Таблица 2.6 Оценка показателей деловой активности и рентабельности вложений средств в деятельность ОАО «Казанский Хлебозавод №3» тыс.руб.

Показники

За 2006 рік

За 2007 рік

Зміни (+,-)

Темп зростання

За 2008 рік

Зміни (+,-)

Темп зростання

1. Виручка від реалізації

493 101

666 002

172 901

1,351

798 200

132 198

1,198

2. Середньорічна вартість оборотних засобів

45 001

61 843

16 842

1,374

79 263

17 420

1,282

в т.ч. а) запасов

21 119

33 673

12 554

1,594

48 694

15 021

1,446

б) краткосрочной дебиторской задолженности

16 960

22 047

5 087

1,300

24 307

2 260

1,103

3. среднегодовой размер авансированного капитала (активов)

241 732

300 354

58 622

1,243

259 840

-40 514

0,865

в т.ч. а) собственного капитала

102 932

116 544

13 612

1,132

131 697

15 153

1,130

б) функционирующего капитала (СОС)

-93 799

-121 967

-28 168

1,300

-48 881

73 086

0,401

4. Затраты по основной деятельности

-423 847

-563 652

-139 805

1,330

-659 851

-96 199

1,171

5. Чистий прибуток

7 786

15 913

8 127

2,044

14 393

-1 520

0,904

6. Прибуток (збиток) до оподаткування

14 729

24 739

10 010

1,680

23 896

-843

0,966

7. Прибуток (збиток) від продажу

45 184

60 650

15 466

1,342

63 910

3 260

1,054

8. Коефіцієнт оборотності

а) авансированного капитала

2,0399

2,2174

0,1775

Х

3,0719

0,8545

Х

б) оборотних коштів

10,9576

10,7692

-0,1883

Х

10,0703

-0,6990

Х

в) собственного капитала

4,7906

5,7146

0,9240

Х

6,0609

0,3463

Х

9. Тривалість обороту, днів

а) оборотных средств

33,3103

33,8928

0,5825

Х

36,2453

2,3525

Х

б) дебиторской задолженности

12,5540

12,0828

-0,4712

Х

11,1151

-0,9677

Х

10. Рентабельність,%

а) продаж (по прибыли от продаж)

0,0916

0,0911

-0,0006

Х

0,0801

-0,0110

Х

б) авансированного капитала (по чистой прибыли)

0,0322

0,0530

0,0208

Х

0,0554

0,0024

Х

в) собственного капитала (по чистой прибыли)

0,0756

0,1365

0,0609

Х

0,1093

-0,0273

Х

г) функционирующего капитала (по чистой прибыли)

0

0

0

Х

0

0

Х

1 Лиференко Г.Н. Финансовый анализ предприятия: учебное пособие. – М. Экзамен, 2005. с.10.

2 Экономический словарь / под ред. А.Н.Азрилияна. – М.: Институт новой экономики, 2007., с.1048.

3 Алексеева А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие. - М.: Фінанси і статистика, 2006. с.328.

1 Шеремет А. Д. Методика финансового анализа. - М.: Инфра-М, 2007. с.54.

2 Экономический анализ: учебник для вузов / под ред. Л.Т. Гіляровський. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. с.97.

1 Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: методи й процедури. - М.: Фінанси і статистика, 2006. с.25

1 Там же, с.34.

1 Ковалев В. В. Финансовая отчетность и ее анализ (основы балансоведения): учебное пособие. - М.: ТК Велбі, 2004. с.35

2 Ковалев В. В. Финансовая отчетность и ее анализ (основы балансоведения): учебное пособие. – М.: ТК Велби, 2004. с.36.

1 Ковалев В. В. Финансовая отчетность и ее анализ (основы балансоведения): учебное пособие. – М.: ТК Велби, 2004. с.36 .

1 Антикризисное управление: учебник. / Під ред. проф. Е. М. Короткова. - М.: ИНФРА-М, 2006.

2 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Текст с изм. і доп. на 2009 год. - М.: Ексмо, 2009. ст.2.

3 Жарковская Е.П. Антикризисное управление: учебник / Е.П.Жарковская, Б.Е.Бродский. – М.: Омега-Л, 2007., с.11.

1 Ершова С. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие. – М.: Омега-Л, 2007., с.20.

1 Экономический словарь / под ред. А.Н.Азрилияна. – М.: Институт новой экономики, 2007., с.445.

2 Савицкая Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: підручник. – М.: ИНФРА-М, 2009., с.26.

3 Чернышева Ю. Г. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие. – М.: ИКЦ «МарТ», 2003., с.24.

1 Савицкая Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: підручник. – М.: ИНФРА-М, 2009., с.28.

1 Материалы ОАО «Казанский Хлебозавод №3» [электронный ресурс] // режим доступа www.kazanhleb3.ru.

2 Материалы ОАО «Казанский Хлебозавод №3» [электронный ресурс] // режим доступа www.kazanhleb3.ru.

1 Материалы ОАО «Казанский Хлебозавод №3» [электронный ресурс] // режим доступа www.kazanhleb3.ru.

2 Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2005. с.154.

1 Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2005. с.159.

1 Жарковская Е.П. Антикризисное управление: учебник / Е.П.Жарковская, Б.Е.Бродский. - М.: Омега-Л, 2007. с.107.

2 Там же,с.108.

1 Жарковская Е.П. Антикризисное управление: учебник / Е.П.Жарковская, Б.Е.Бродский. - М.: Омега-Л, 2007. с. 108

2 Бланк И.А. Антикризове фінансове управління підприємством. - М.: ЮНИТИ, 2006. с.86.

3 Экономика предприятия (фирмы): учебник / под ред.О.И.Волкова, О.В.Девяткина. - М.: ИНФРА-М, 2009. с.589.

1 Лиференко Г.Н. Финансовый анализ предприятия: учебное пособие. – М. Экзамен, 2005. с.96.

1 Жарковская Е.П. Антикризисное управление: учебник / Е.П.Жарковская, Б.Е.Бродский. - М.: Омега-Л, 2007. с.117.

1 Савицкая Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: підручник. - М.: ИНФРА-М, 2009. с.233.

Посилання (links):
 • http://www.kazanhleb3.ru/
  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Фінанси, гроші і податки | Курсова
  278.2кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства на прикладі ВАТ Казанський завод синтетичного
  Аналіз інвестиційних проектів на прикладі ВАТ Уфимський Хлібозавод 7
  Облік і аналіз витрат на оплату праці на прикладі ВАТ Полярнінскій хлібозавод
  Фінансовий аналіз підприємства ВАТ Лучезарний
  Фінансовий аналіз ВАТ Стахановський вагонобудівний завод
  Фінансовий аналіз ВАТ Слобідської спиртогорілчаний завод
  Конкурентне середовище і її вплив на економіку підприємства ВАТ Хлібозавод 1
  Управління бізнес-проектом на прикладі ВАТ Самарський хлібозавод
  Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками на прикладі ВАТ нальчикський хлібозавод
 • © Усі права захищені
  написати до нас