Фінансовий аналіз

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
1. Частина перша
2. Частина друга
3. Частина третя

Частина 1
1. Уявити діаграму: «Частка основного та оборотного капіталу в структурі активів»


Показник
2003 р
Изме-вати за період
2004
Изме-вати за період
На початок року
На кінець року
На початок року
На кінець року
Необоротні активи
316 762
300 793
- 15 999
300 793
335 947
+ 35 154
Оборотні активи
344 025
368 827
+ 24 802
368 827
345 782
- 23045
Валюта балансу (стор.300)
660 787
669 620
+ 8 833
669 620
681 729
+ 12 109
Частка основного капіталу
47,94%
44,92%
- 3,02%
44,92%
49,28%
- 4,36%
Частка оборотного капіталу
52,06%
55,08%
+ 3,02%
55,08%
50,72%
+ 4,36%
\ S
2. Уявити діаграму: «Рівень і динаміка фондовіддачі»


Показник
База
2003 р
Звіт
2004
Зміни за період
Темп зростання
Виручка
469 065
392 657
- 76 408
83,71%
Основні засоби (середньорічна вартість)
263 000,5
255 531
- 7 469,5
97,16%
Фондовіддача
1,784
1,537
- 0,247
86,15%
\ S
\ S
3. Уявити діаграму: «Рівень і динаміка матеріаломісткості»

Показник
База
2003 р
Звіт
2004
Зміни за період
Темп зростання
Матеріальні витрати
217 084
251 103
+ 34 019
115,67%
Виручка
469 065
392 657
- 76 408
83,71%
Матеріаломісткість
0,463
0,639
+ 0,176
138,01%
\ S
\ S
4. Побудувати різні детерміновані моделі обсягу продажів (оцінка використання ресурсів) і визначити вплив факторів на зміну обсягу продажів
Визначимо вплив факторів методом ланцюгових підстановок:
1) зміна обсягу продажів за рахунок зміни суми фондів


зміна обсягу продажів за рахунок зміни фондовіддачі2) зміна обсягу продажів за рахунок зміни суми матеріальних витрат


зміна обсягу продажів за рахунок зміни матеріаловіддачі


5. Представити графічно інформацію про структуру собівартості на рубль реалізації та динаміці компонентів даного показника

Показник
База
2003 р
Звіт
2004
Зміни за період
Темп зростання
Собівартість
315 912
322 345
+ 6 433
102,04%
Виручка
469 065
392 657
- 76 408
83,71%
Собівартість на 1 карбованець реалізації
0,673
0,821
+ 0,148
121,99%
\ S
\ S
\ S
6. Зіставити темпи зростання
а) собівартості та обсягу продажів;
б) постійних витрат і обсягу продажів;
в) активів і обсягу продажів
а) Темп зростання собівартості продукції збільшився в звітному 2004 р. і склав 102,04% від рівня 2003 р., а темп зростання обсягу продажів зменшився і склав 83,71% від рівня 2003 р., таким чином темп росту з / ст продукції зменшується повільніше, ніж темпи зростання обсягу продажу;
б) Темп зростання постійних витрат зменшився до 61,16% і зменшується швидше темпу зростання обсягу продажів;
в) Темп зростання активів збільшився до 101,57% і також зменшується швидше темпу зростання обсягу продажів.
Показник
База
2003 р
Звіт
2004
Зміни за період
Виручка (обсяг продажів)
469 065
392 657
- 76 408
Собівартість
315 912
322 345
+ 6 433
Постійні витрати (амортизація та інші витрати) стор.640, 650 ф. № 5
63 871
39 065
- 24 806
Актив балансу (середньорічна вартість)
665 203,5
675 674,5
+ 10 471
Темп росту з / с
322 345 / 315 912 * 100% = 102,04%
Темп зростання обсягу продажів
392 657 / 469 065 * 100% = 83,71%
Темп зростання постійних витрат
39 065 / 63 871 * 100% = 61,16%
Темп зростання активів
675 674,5 / 665 203,5 * 100% = 101,57%
7. Уявити діаграму: «Структура поточних активів», у%
АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ПОТОЧНИХ (ОБОРОТНИХ) АКТИВІВ ЗА 2003
Показники
Абсолютні величини
Питомі ваги (%) в загальній величині оборотних активів
Зміни
на початок року
на кінець року
на початок року
на кінець року
в абсолют-них величи-нах
в питомих вагах
Запаси
105 451
120 206
30,65
32,59
+ 14 755
+ 1,94
ПДВ по придбаних цінностях
8 816
22 861
2,56
6,20
+ 14 045
+ 3,64
Дебіторська заборго-ваність, платежі по якій сподівання-ються протягом 12 місяців після звітної дати
204 191
221 342
59,35
60,01
+ 17 151
+ 0,66
Короткострокові фінансові вкладення
12 199
917
3,55
0,25
- 11 282
- 3,30
Грошові кошти
12 948
3 024
3,76
0,82
- 9924
- 2,94
Інші оборотні активи
420
477
0,13
0,13
+ 57
0
Разом оборотних активів
344 025
368 827
100
100
+ 24 802
0
\ S \ S
\ S
АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ПОТОЧНИХ (ОБОРОТНИХ) АКТИВІВ ЗА 2004
Показники
Абсолютні величини
Питомі ваги (%) в загальній величині оборотних активів
Зміни
на початок року
на кінець року
на початок року
на кінець року
в абсолют-них величи-нах
в питомих вагах
Запаси
120 206
120 412
32,59
34,82
+ 206
+ 2,23
ПДВ по придбаних цінностях
22 861
26 143
6,20
7,56
+ 3 282
+ 1,36
Дебіторська заборго-ваність, платежі по якій сподівання-ються протягом 12 місяців після звітної дати
221 342
172 596
60,01
49,91
- 48 746
- 10,10
Короткострокові фінансові вкладення
917
208
0,25
0,06
- 709
- 0,19
Грошові кошти
3 024
25 946
0,82
7,50
+ 22 922
6,68
Інші оборотні активи
477
477
0,13
0,15
0
0,02
Разом оборотних активів
368 827
345 782
100
100
- 23 045
0
\ S \ S
\ S
8. Розрахувати швидкість і час обороту запасів. Інформацію відобразити графічно
Швидкість обороту запасів розраховується за формулою:

Швидкість обороту оборотних засобів:

Тривалість одного обороту (час обороту) запасів:

Тривалість одного обороту оборотних коштів:

Наведені дані свідчать про уповільнення оборотності запасів. Це відбулося за рахунок накопичення зайвих, неходових, залежаних матеріалів, а також за рахунок придбання додаткових запасів у зв'язку з інфляцією.

Показник
Позна-чення
База
2003
Звіт 2004
Зраді-ния за період
Виручка

469 065
392 657
- 76 408
Середня вартість оборотних коштів+ 878,5
Середня вартість запасів+ 7 480,5
Швидкість обороту оборотних коштів

1,316 об.
1,099 об.
- 0,217
Швидкість обороту запасів

4,157 об.
3,264 об.
- 0,893
Тривалість одного обороту оборотних коштів

277,4 днів
333,1 днів
+ 55,7
Тривалість одного обороту запасів

87,8 днів
112,1 днів
+ 24,3
\ S \ S
Тому слід з'ясувати, чи немає в складі запасів непотрібних матеріальних цінностей.
Це легко встановити за даними складського обліку або сальдові відомості. Якщо за будь-яких матеріалу залишок великий, а витрати протягом року не було або він був незначним, то його можна віднести до групи неходових запасів.
Наявність таких матеріалів говорить про те, що оборотний капітал заморожений на тривалий час у виробничих запасах, в результаті чого сповільнюється його оборотність.
9. Розрахувати вплив різних чинників на величину потреби в оборотних коштах і запасах
За результатами оборотності розраховують суму економії запасів і оборотних коштів або суму їх додаткового залучення:
,
де середні залишки запасів звітного року,
виручка звітного року,
середні залишки запасів базисного року,
виручка базисного року.

,
де середні залишки оборотних коштів звітного року,
середні залишки оборотних коштів базисного року.

Оскільки оборотність запасів збільшилася в 1,3 рази ( ) В 2004 році в порівнянні з попереднім, то має місце додаткове залучення коштів в оборот, що значно погіршує фінансовий стан підприємства.
10. Уявити діаграму: «Рівень рентабельності підприємства, продукції, власного капіталу»
Рентабельність підприємства показує, скільки підприємство має прибутку з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції:

Рентабельність продукції показує, скільки прибутку має підприємство з рубля продажів:

Рентабельність власного капіталу відображає ефективність використання власного капіталу підприємства:

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
Показник
База 2003р.
Звіт 2004р.
Зміни

Чистий прибуток (збиток)

- 108 044
- 60 636
+ 47 408
Собівартість реалізованої продукції
315 912
322 345
+ 6 433
Прибуток від реалізації
3 122
- 29 993
- 33 115
Виручка
469 065
392 657
- 76 408
Середньорічна вартість власного капіталу


- 89 096
Рентабельність підприємства ( )
- 34,20%
- 18,81%
+ 15,39%
Рентабельність продажів ( )
0,67%
- 7,64%
- 8,31%
Рентабельність власного капіталу ( )
- 27,30%
- 19,77%
+ 7,53%
\ S
11. Розрахувати вплив різних чинників на рентабельність активів фірми: рівень витрат за елементами витрат, фондомісткість основного і оборотного капіталу
У 2004 р. рентабельність активів зменшилась на 15,8% в порівнянні з 2003 р.
Методом ланцюгових підстановок розглянемо, який вплив на цю зміну надали різні фактори:
ДАНІ ДЛЯ АНАЛІЗУ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
Показник
Позначення
База 2003р.
Звіт 2004р.
Зміна за період
1
2
3
4
5
Виручка від реалізації
(Стр.010 ф. № 2)

469 065
392 657
- 76 408
Витрати на оплату праці (стр.620 ф. № 5)
U
128 171
126 448
- 1 723
Матеріальні витрати
(Стр.610 ф. № 5)
М
217 084
251 103
+ 34 019
Амортизація основних засобів (стор.640 ф. № 5)
А
10 279
6 712
- 3567
Матеріаломісткість

0,463
0,639
+ 0,176
Трудомісткість

0,273
0,322
+ 0,049
Амортізаціоемкость

0,022
0,017
- 0,005
Середня вартість необоротних активів (стор.190 ф. № 1)
F


+ 9 592,5
Середня вартість оборотних активів (стр.290 ф. № 1)
Е


+ 878,5
Фондомісткість продукції по позаоборотних активів

0,658
0,811
+ 0,153
Фондомісткість продукції по оборотних активів

0,760
0,910
+ 0,150
1) Розрахуємо умовну рентабельність по матеріаломісткості продукції, приймаючи, що змінилася тільки матеріалоємність, а значення усіх інших факторів залишилися на рівні базисних:

Виділяємо вплив фактора :

За рахунок збільшення матеріаломісткості в 1,4 рази, рентабельність активів зменшилась на 12,4%.
2) Розрахуємо умовну рентабельність активів за трудомісткістю продукції, приймаючи, що змінилися матеріаломісткість і трудомісткість продукції, а значення усіх інших факторів залишилися на рівні базисних:

Виділяємо вплив фактора :

За рахунок збільшення трудомісткості в 1,2 рази, рентабельність активів зменшилась на 3,45%.
3) Розрахуємо умовну рентабельність активів за амортізаціоемкості продукції, приймаючи, що змінилися матеріаломісткість, трудомісткість і амортізаціоемкость продукції, а значення усіх інших факторів залишилися на рівні базисних:

Виділяємо вплив фактора :

За рахунок зменшення амортізаціоемкості в 0,7 рази, рентабельність активів збільшилася на 0,35%.
4) Розрахуємо умовну рентабельність по фондомісткості необоротних активів, приймаючи, що змінилися матеріаломісткість, трудомісткість, амортізаціоемкость продукції і фондомісткість необоротних активів, а значення усіх інших факторів залишилися на рівні базисних:

Виділяємо вплив фактора :

За рахунок збільшення фондомісткості необоротних активів в 1,2 рази, рентабельність активів зменшилась на 0,15%.
5) Рентабельність для звітного періоду (2004 р.) можна розглядати як умовну рентабельність, приймаючи, що змінилися значення всіх п'яти чинників:

Виділяємо вплив фактора :

За рахунок збільшення фондомісткості оборотних активів в 1,2 рази, рентабельність активів зменшилась на 0,12%.
Таким чином,

12. Розрахувати вплив різних чинників на рентабельність власного капіталу фірми: оцінити вплив чинників: рентабельність продажів, швидкість обороту активів, коефіцієнт фінансової залежності (активи / власні кошти)
Перетворимо вихідну модель:

Рентабельність власного капіталу фірми в базовому та звітному році і її зміна:
;
.
Методом ланцюгових підстановок проведемо оцінку впливу на рентабельність власного капіталу за рахунок зміни рентабельності продажів: розрахуємо умовну рентабельність власного капіталу за умови, що змінилася тільки рентабельність продажів, а значення всіх факторів залишилися на рівні базисних:
;
.
За рахунок зміни рентабельності продажів рентабельність власного капіталу фірми протягом року збільшилася на 9%.
ДАНІ ДЛЯ АНАЛІЗУ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
Показник
Позначення
База
2003
Звіт
2004
Відхилення
Чистий прибуток
(Стор.190 ф. № 2)
ПП
- 108 044
- 60 636
+ 47 408
Виручка від реалізації продукції (стр.010 ф. № 2)
N
469 065
392 657
- 76 408
Активи підприємства, середньорічна вартість
(Стор.300 ф. № 1)
А


+ 10 471
Власний капітал, середньорічна вартість
(Стр.490 ф. № 1)
СК


- 89 096
Рентабельність продажів

- 0,230
- 0,154
+ 0,076
Швидкість обороту активів

0,705
0,581
- 0,124
Коефіцієнт фінансової залежності

1,681
2,203
+ 0,522
- Зміни швидкості обороту активів: розрахуємо умовну рентабельність власного капіталу за умови, що змінилася рентабельність продажів і швидкість обороту активів, а значення коефіцієнта фінансової залежності залишилося на рівні базисного 2003 р.:
;
.
За рахунок зміни швидкості обороту активів рентабельність власного капіталу протягом року збільшилася на 3,3%.
- Зміни коефіцієнта фінансової залежності: розрахуємо рентабельність власного капіталу для звітного періоду (2004р.), її можна розглядати як умовну рентабельність за умови, що змінилися значення всіх трьох чинників:
;
.
За рахунок зміни коефіцієнта фінансової залежності рентабельність власного капіталу зменшилася на 4,7%.
Таким чином, протягом року рентабельність власного капіталу підприємства зменшилась на 7,6%:
.
13. Розрахувати критичний обсяг продажів в базовому та звітному періодах:
а) у вартісному виразі;
б) у натуральних одиницях
Всі витрати підприємства, які пов'язані з виробництвом і збутом продукції, можна підрозділити на змінні і постійні.
Змінні витрати залежать від обсягу виробництва. У даному випадку до змінних витрат віднесено матеріальні витрати, витрати на оплату праці та відрахування на соціальні потреби.
Постійні витрати не залежать від обсягу виробництва, до них віднесені амортизація основних засобів та інші витрати.
Критичний обсяг продажів (Т) розраховується за формулою:


Якщо замінити обсяг реалізації продукції в грошовому вимірі (N) на відповідний обсяг реалізації в натуральних одиницях (К), то можна розрахувати критичний обсяг продажів у натуральних одиницях:

ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ критичного обсягу продажу
Показник
Позна-чення
База
2003
Звіт
2004
Постійні витрати
(Стор.640, 650 ф. № 5; стор 740, 750 ф. № 5)

63 871
39 065
Змінні витрати
(Стр.610, 620, 630 ф. № 5; стор 710, 720, 730 ф. № 5)

345 255
377 551
Виручка від реалізації
(Стор. 010 ф. № 2)
N
469 065
392 657
Обсяг реалізованої продукції в натуральному вираженні
До
233 364
163 607
Ціна виробу, т.руб.
Р
2,1
2,4
Критичний обсяг продажу у вартісному вираженні, т.руб.

241 978,8
1 015 773,6
Критичний обсяг продажів у натуральному вираженні, од.

115 228
423 239
шт.;
тис. руб.;
шт.;
тис. руб.
Таким чином, критичний обсяг продажів (точка беззбиткового обсягу реалізації) для 2003р. становить 115 228 одиниць виробів або 241 978,8 тис. руб.
Фактичний обсяг реалізації (223364 од. = 469 065 тис. руб.) Вище точки беззбитковості, різниця між фактичним і беззбитковим обсягом продажів - зона безпеки.
Для звітного 2004 критичний обсяг продажів склав 423 239 одиниць виробів на суму 1015 773,6 тис. руб., Що є в кілька разів вище, ніж фактичний обсяг реалізації (163607 од. = 392 657 тис. руб.).
14. Проаналізувати зміну прибутку під впливом зміни параметрів у CVP-моделі. Показати вплив кожного фактора на графіку CVP-моделі
Вихідна модель:
Прибуток від реаліз. (П) = Ціна * Обсяг реалізації-Постоян. і перем.затр .= Р * V - З
Показники
Обоз-начення
База
2003
Звіт
2004
Зміни за період
Виручка від реалізації (т.руб.)
(Стор. 010 ф. № 2)

469 065
392 657
- 76 408
Ціна виробу (т.руб.)
Р
2,1
2,4
+ 0,3
Обсяг реалізації (к-ть од.)
V
223 364
163 607
- 59 757
Витрати
(Стор. 020, 030, 040 ф. № 2)
З
465 943
422 650
- 43 293
Прибуток від реалізації
(Стор. 050 ф. № 2)
П
3 122
-29 993
- 33 115У 2004р. прибуток від реалізації продукції зменшилася на 33 115 тис. руб. в порівнянні з 2003 р. Методом ланцюгових підстановок розглянемо, який вплив на цю зміну надали фактори:
1) зміна обсягу реалізації:


За рахунок зменшення обсягу реалізації на 59 757 одиниці, прибуток зменшився на 125 490,3 тис. руб.
2) зміна суми витрат:


За рахунок зменшення суми витрат на 43 293 тис. руб., Прибуток збільшився на 43 293 тис. руб.
3) зміни ціни виробу:


За рахунок збільшення ціни на 0,3 тис. руб. прибуток збільшився на 49 082,3 тис. руб. Таким чином, вирішальний вплив на зменшення прибутку від реалізації продукції в 2004р. зробило зменшення обсягу реалізації:

На графіку CVP-моделі 2003 року результати діяльності підприємства обмежені відрізком q 0 V 0, де q 0 - обсяг реалізації рівний 223 364 шт. виробів, а V 0 - виручка від реалізації дорівнює 469 065 тис. руб. Прибуток отримана підприємством є площа фігури q k * Z 0 * V 0, обмеженою лініями виручки та загальних витрат і відрізком q 0 V 0.
Щоб показати вплив зміни обсягу реалізації, достатньо провести паралельно відрізку q 0 V 0 новий відрізок q 1 V Δ через точку q 1 - обсяг реалізації 2004 163 607 шт. виробів. На графіку видно, що обсяг нової фігури q k * Z Δ * V Δ менше площі вихідної фігури q k * Z 0 * V 0 (прибутку 2003 року), отже зменшення обсягу реалізації призвело до зменшення прибутку на 125 490,3 тис. крб . За рахунок зміна собівартості виробу прибуток підприємства збільшився. Зміна ціни виробу веде до зміни виручки від реалізації. У даному випадку збільшення ціни спричинило за собою збільшення виручки (лінія виручки перемістилася вгору від пунктирною до суцільної лінії). Збільшення прибутку за рахунок збільшення ціни склало 49 082,3 тис. руб.
15. Проаналізувати виробничо - фінансовий леверидж (операційно-фінансову залежність):
а) розрахувати СОЗ (ступінь операційної залежності), СФЗ (ступінь фінансової залежності), СКЗ (ступінь комбінованої залежності) і визначити тенденцію їх зміни;
б) побудувати графік прибутку для звітного і базового періоду: ПДВ = f (V)
Виробничий леверидж - потенційна можливість впливати на прибуток підприємства шляхом зміни структури собівартості продукції і обсягу її випуску. Обчислюється рівень виробничого левериджу (ступінь операційної залежності) ставленням темпів приросту валового прибутку до темпів приросту обсягу продажів у натуральних, умовно-натуральних одиницях або у вартісному вираженні:
.
Фінансовий леверидж - потенційна можливість впливати на прибуток підприємства шляхом зміни обсягу і структури власного і позикового капіталу. Його рівень вимірюється ставленням темпів приросту чистого прибутку до темпів приросту валового прибутку (СФЗ):
.
Виробничо - фінансовий леверидж - твір рівнів виробничого та фінансового левериджу. Він відображає загальний ризик, пов'язаний з можливим браком коштів для відшкодування виробничих витрат і фінансових витрат з обслуговування зовнішнього боргу: .
АНАЛІЗ ОЦІНКИ ВИРОБНИЧО - Фінансовий леверидж
Показник
2003
2004
Виручка від реалізації, тис. крб.
469 065
392 657
Валовий прибуток, тис. руб.
153 153
70 312
Чистий прибуток, тис. руб.
- 108 044
- 60636
Приріст виробництва,%
- 54,09
Приріст валового прибутку,%
- 16,29
Коефіцієнт виробничого левериджа (СОЗ)
0,301
Приріст чистого прибутку,%
- 43,88
Коефіцієнт фінансового левериджу (СФЗ)
2,694
Коефіцієнт виробничо - фінансового левериджу (СКЗ)
0,811
На підставі цих даних можна зробити висновок, що в такій структурі витрат на підприємстві і структурі джерел капіталу, збільшення обсягу виробництва на 1% забезпечить приріст валового прибутку на 0,301% і приріст чистого прибутку на 0,811%. Кожен відсоток приросту валового прибутку приведе до збільшення чистого прибутку на 2,694%. У такій же пропорції будуть змінюватися дані показники і при спаді виробництва.
\ S

Частина 2
1. Уявити діаграму «Частка власного і позикового капіталу». Визначити структуру власного і позикового капіталів. Уявити інформацію графічно

Показник
2003 р
Изме-вати за період
2004
Изме-вати за період
На початок року
На кінець року
На початок року
На кінець року
Власний капітал
454 561
337 005
- 117 556
337 005
276 369
- 60 636
Довгострокові і короткострокові зобов'язання
206 226
332 615
+ 126 389
332 615
405 360
72 745
Валюта балансу (стр.700)
660 787
669 620
+ 8 833
669 620
681 729
+ 12 109
Частка власного капіталу
68,79%
50,33%
- 18,46%
50,33%
40,54%
- 9,79%
Частка позикового капіталу
31,21%
49,67%
+ 18,46%
49,67%
59,46%
+ 9,79%
\ S
Показник
2003 р
Изме-вати за період
Структура,%
Изме-вати за період,%
На початок року
На кінець року
На початок року
На кінець року
Статутний капітал
327
327
0
0,07
0,10
+ 0,03
Додатковий капітал
340 971
333 374
- 7597
75,01
98,92
+ 23,91
Нерозподілений прибуток за звітний рік
113 263
3 304
- 109 959
24,92
0,98
- 23,94
Власний капітал
454 561
337 005
- 117 556
100
100
Відкладені податкові зобов'язання
0
8 302
+ 8 302
0
2,50
+ 2,50
Позики і кредити
71 915
106 800
+ 34 885
34,87
32,11
- 2,76
Кредиторська заборгованість
134 311
217 513
+ 83 202
65,13
65,39
+ 0,26
Позиковий капітал
206 226
332 615
+ 126 389
100
100
Показник
2004 р
Изме-вати за період
Структура,%
Изме-вати за період,%
На початок року
На кінець року
На початок року
На кінець року
Статутний капітал
327
327
0
0,10
0,12
+ 0,02
Додатковий капітал
333 374
330 591
- 2783
98,92
119,62
+ 20,70
Нерозподілений прибуток за звітний рік
3 304
- 54 549
- 57 853
0,98
-19,74
- 20,72
Власний капітал
337 005
276 369
- 60 636
100
100
Відкладені податкові зобов'язання
8 302
19 656
+ 11 354
2,50
4,85
+ 2,35
Позики і кредити
106 800
117 717
+ 10 917
32,11
29,04
- 3,07
Кредиторська заборгованість
217 513
264 991
+ 47 478
65,39
65,37
- 0,02
Доходи майбутніх періодів
0
2 996
+ 2 996
0
0,74
+ 0,74
Позиковий капітал
332 615
405 360
+ 72 745
100
100
Структура власного капіталу
\ S \ S
\ S
\ S

Структура позикового капіталу

\ S \ S
\ S
\ S
2. Розрахувати показники ліквідності підприємства за базовий і звітний рік; темпи їх зміни
Одним з показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства, є його платоспроможність, тобто можливість наявними грошовими ресурсами своєчасно погашати свої платіжні зобов'язання.
Ліквідність балансу - можливість підприємства звернути активи в готівку і погасити свої платіжні зобов'язання, а точніше - це ступінь покриття боргових зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у готівку відповідає терміну погашення платіжних зобов'язань.
Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем спадної ліквідності, з короткостроковими зобов'язаннями, які групуються за ступенем терміновості їх погашення.
ГРУПУВАННЯ СТАТЕЙ БАЛАНСУ
Група
Назва групи
Статті балансу
2003
На кінець 2004р.
Початок року
Кінець року
А 1
Найбільш ліквідні активи
1 Грошові кошти
2 Короткострокові фінансові вкладення
Разом
12 948
12 199
25 147
3 024
917
3 941
25 946
208
26 154
А 2
Бистрореалізу-ються активи
1. Готова продукція
2. Товари відвантажені
3. Дебіторська заборгованість
(Платежі по якій очікуються протягом 12 місяців)
Разом
13 646
14 987
204 191
232 824
8 344
20 901
221 342
250 587
13 686
19 138
172 596
205 420
А 3
Повільно реалізовані активи
1. Запаси
2. ПДВ за приобр. цін.
3. Дебіторська заборгованість
(Платежі по якій очікуються через 12 місяців)
4. Інші оборотні активи
Разом
76 818
8 816
0
420
86 054
90 961
22 861
0
477
114 299
87 588
26 143
0
477
114 208
А 4
Важко-реалізовані активи
Необоротні активи
Разом
316 762
316 762
300 793
300 793
335 947
335 947
Разом актив
660 787
669 620
681 729
П 1
Найбільш термінові зобов'язання
Кредиторська заборгованість
Разом
134 311
134 311
217 513
217 513
264 991
264 991
П 2
Короткострокові пасиви
Короткострокові кредити і позики
Разом
71 915
71 915
106 800
106 800
117 717
117 717
П 3
Довгострокові пасиви
Довгострокові кредити і позики
Доходи майбутніх періодів
Разом
0
0
0
8 302
0
8 302
19 656
2 996
22 652
П 4
Постійні або стійкі пасиви
Власний капітал

Разом

454 561
454 561
337 005
337 005
276 369
276 369
Разом пасив
660 787
669 620
681 729
Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо: А 1 ≥ П 1; А 2 ≥ П 2; А 3 ≥ П 3; А 4 ≤ П 4.
Співвідношення активів і пасивів БАЛАНСУ
На початок 2003 р.
На кінець 2003 р.
На кінець 2004 р.
А 1 <П 1
25 147 134 311
А 1 <П 1
3 941 217 513
А 1 <П 1
26 154 264 991
А 2> П 2
232 824 71 915
А 2> П 2
250 587 106 800
А 2> П 2
205 420 117 717
А 3> П 3
86 054 0
А 3> П 3
114 299 8 302
А 3> П 3
114 208 22 652
А 4 <П 4
316 762 454 561
А 4 <П 4
300 793 337 005
А 4> П 4
335 947 276 369
З отриманих даних можна зробити висновок, що ліквідність балансу за 2003 р. і 2004 р. не абсолютна. Підприємство відчуває нестачу в найбільш ліквідних активах (грошових коштах) для покриття кредиторської заборгованості, і в той же час володіє значними резервами бистрореалізуемих активів, більшу частину яких складає дебіторська заборгованість.
Миттєву платоспроможність підприємства характеризує коефіцієнт абсолютної ліквідності, що показує, яку частина короткострокової заборгованості може покрити організація за рахунок наявних грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень, швидко реалізованих у випадку потреби.

Нормальне обмеження
Коефіцієнт уточненої (критичної) ліквідності (проміжне покриття швидкої ліквідності) характеризує платоспроможність підприємства з урахуванням майбутніх надходжень від дебіторів, він показує, яку частину поточної заборгованості організація може покрити в найближчій перспективі за умови повного погашення дебіторської заборгованості.

Нормальне обмеження означає, що грошові кошти і майбутні надходження від поточної діяльності повинні покривати поточні борги.
Прогнозовані платіжні можливості організації за умови погашення короткострокової дебіторської заборгованості і реалізації наявних запасів відображає коефіцієнт покриття (поточної ліквідності):

Нормальне обмеження показника
РОЗРАХУНОК відносних показників ліквідності
Показник
Нормальне обмеження
2003
2004
На поч. року
На кін. року
Зрад. за пер.
На поч. року
На кін. року
Зрад. за пер.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,12
0,01
- 0,11
0,01
0,07
+ 0,06
Коефіцієнт критичної ліквідності

1,11
0,69
- 0,42
0,69
0,52
- 0,17
Коефіцієнт поточної ліквідності

1,67
1,14
- 0,53
1,14
0,90
- 0,24
Таким чином, відносні показники ліквідності на початок 2003 р. менше норми, до кінця 2003 р. спостерігається зменшення даних показників у кілька разів. До кінця 2004 р. показники ліквідності в основному мають тенденцію до подальшого зниження, таким чином до кінця 2004 року платоспроможність підприємства погіршилася.
3. Абсолютні і відносні показники фінансової стійкості підприємства; дати оцінку фінансової стійкості підприємства; представити результати розрахунку абсолютних показників фінансової стійкості графічно
Найбільш повно фінансова стійкість підприємства може бути розкрита на основі вивчення співвідношень між статтями активу і пасиву балансу. Співвідношення вартості запасів і величин власних і позикових джерел їх формування - один з найважливіших чинників стійкості фінансового стану підприємства. Ступінь забезпеченості запасів джерелами формування виступає в якості причини тієї чи іншою мірою поточної платоспроможності (або неплатоспроможності) організації.
Загальна величина запасів підприємства дорівнює сумі величин стор 210 «Запаси» і стор 220 «ПДВ по придбаних цінностях".
Для характеристики джерел формування запасів використовується декілька абсолютних показників, що відображають різну ступінь охоплення різних видів джерел:
- Наявність власних оборотних коштів
ВОК = СК - ВА,
де СОС - власні оборотні кошти,
СК - власний капітал,
ВА - необоротні активи;
- Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів СДП = СК + ДП - ВА, де СДП - власні і довгострокові пасиви, ДП - довгострокові пасиви;
- Загальна величина основних джерел формування запасів
ВІ = СК + ДП + КП - ВА,
де ВІ - всі джерела формування запасів,
КП - короткострокові пасиви (короткострокові позикові кошти стор 610 балансу).
Трьом показникам наявності джерел формування запасів відповідають три показники забезпеченості запасів джерелами їх формування:
- Надлишок чи недолік власних оборотних коштів
Ф ВОК = ВОК - З, де З - запаси;
- Надлишок чи недолік власних і довгострокових позикових джерел формування запасів Ф СДП = СДП - З;
- Надлишок чи недолік загальної величини основних джерел формування запасів Ф ВІ = ВІ - З.
За допомогою даних показників можна класифікувати фінансові ситуації за ступенем їхньої стійкості. Можливі 4 фінансові ситуації:
1. Абсолютна стійкість фінансового стану
Ф СОС> 0, Ф СДП> 0, Ф ВІ> 0;
2. нормальна стійкість фінансового стану
Ф СОС <0, Ф СДП> 0, Ф ВІ> 0;
3. нестійкий фінансовий стан Ф СОС <0, Ф СДП <0, Ф ВІ> 0;
4. кризовий фінансовий стан Ф СОС <0, Ф СДП <0, Ф ВІ <0;
АНАЛІЗ забезпеченості запасів джерелами ЇХ ФОРМУВАННЯ
Показник
Позначення
2003
2004
На початок року
На кінець року
Зміни за період
На початок року
На кінець року
Зміни за період
Власний капітал

СК

454 561
337 005
- 117 556
337 005
276 369
- 60 636
Необоротні активи
ВА
316 762
300 793
- 15 999
300 793
335 947
+ 35 154
Довгострокові позикові кошти
ДП
0
8 302
+ 8 302
8 302
19 656
+ 11 354
Короткострокові позикові кошти
КП
71 915
106 800
+ 34 885
106 800
117 717
+ 10 917
Запаси
З
105 451
120 206
+ 14 755
120 206
120 412
+ 206
Наявність власних оборотних коштів
СОС
137 799
36 212
- 101 587
36 212
- 59 578
- 95 790
Наявність власних і довгострокових джерел формування запасів
СДП
137 799
44 514
- 93 285
44 514
- 39 922
- 84 436
Загальна величина основних джерел формування запасів
ВІ
209 714
151 314
- 58 400
151 314
77 795
- 73 519
Надлишок / недолік власних оборотних коштів
ФСОС
32 348
- 83 994
- 116 342
- 83 994
- 179 990
- 95 996
Надлишок / недолік власної. і довгострокових позикових джерел формування запасів
ФСДП
32 348
- 75 692
- 108 040
- 75 692
- 160 334
- 84 642
Надлишок / недолік загальної величини осн. джерел для формування запасів
Ф ВІ
104 263
31 108
- 73 155
31 108
- 42 617
- 73 725
Тип фінансового стану
Абсо-лютні устої-тична
Неус-Тойча-ше фінан-совое поло-ження
Неус-Тойча-ше фінан-совое поло-ження
Криза-ное фінан-совое стан
\ S
Поряд з абсолютними показниками фінансову стійкість підприємства характеризують відносні показники фінансової стійкості:
1. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів

2. Коефіцієнт автономії показує частку власних оборотних коштів у загальній сумі основних джерел формування запасів, зростання коефіцієнта відображає тенденцію до зниження залежності підприємства від позикових джерел фінансування

3. Коефіцієнт фінансової залежності

4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу організації знаходиться в мобільній формі, що дозволяє відносно вільно маневрувати капіталом

5. Коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними джерелами фінансування

6. Коефіцієнт фінансової незалежності в частині формування запасів (коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами)

7. Коефіцієнт фінансової стійкості

Відносних показників фінансової стійкості
Показник
Нормаль-ное огранич-ение
2003
2004
На початок року
На кінець року
Зміни за період
На початок року
На кінець року
Зміни за період
Коеф. співвідношення позикових і власних коштів

2,20
1,01
- 1,19
1,01
0,68
- 0,33
Коеф. автономії

0,66
0,24
- 0,42
0,24
- 0,77
- 1,01
Коеф. фінансової залежності

1,45
1,99
+ 0,54
1,99
2,47
+ 0,48
Коеф. маневреності

0,30
0,11
- 0,19
0,11
- 0,22
- 0,33
Коеф. забезпеченості оборотних коштів власними джерелами фінансування

0,40
0,10
- 0,30
0,10
- 0,17
- 0,27
Коеф. фінансової незалежності в частині формування запасів

1,31
0,30
- 1,01
0,30
- 0,49
- 0,79
Коеф. фінансової стійкості

0,69
0,52
- 0,17
0,52
0,43
- 0,09

Аналіз джерел утворення поточних активів

Між статтями активу і пасиву балансу існує тісний взаємозв'язок. Кожна стаття активу балансу має свої джерела фінансування. Джерелом фінансування довгострокових (необоротних) активів є власний капітал. Оборотні (поточні) активи утворюються як за рахунок власного капіталу, так і за рахунок короткострокових позикових коштів. У залежності від джерел формування загальну суму поточних активів прийнято ділити на дві частини:
а) змінну, яка створена за рахунок короткострокових зобов'язань підприємства;
б) постійний мінімум поточних активів (запасів і витрат), який утворюється за рахунок власного капіталу.
Показники
2003
2004
На початок
На кінець
На початок
На кінець
Загальна сума поточних активів
344 025
368 827
368 827
345 782
Змінна частина
Джерело: загальна сума короткострокових боргів підприємства
206 226
324 313
324 313
382 708
Постійний мінімум
Джерело: перманентний капітал = сума власного оборотного капіталу і довгострокових позикових коштів (ВОК + ДП)
137 799
44 514
44 514
- 39 923
Частка в сумі поточних активів
- Короткострокових зобов'язань
59,95%
87,93%
87,93%
110,68%
- Перманентного капіталу
40,05%
12,07%
12,07%
- 10,68%
4. Розрахувати швидкість і час обороту дебіторської та кредиторської заборгованості. Інформацію представити графічноПоказники
2003р.
2004р.
Виручка від продажу в кредит
351 500
294 500
Середня дебіторська заборгованість
212 766,5
196 969
Оборотність дебіторської заборгованості (к-ть разів)
1,65
1,50
Період погашення дебіторської заборгованості (дні)
221
245
\ S
\ S
5. Розрахувати вплив різних чинників на величину потреби в дебіторській заборгованості
Визначимо вплив факторів методом ланцюгових підстановок:
- За рахунок зміни середньорічної дебіторської заборгованості

тис. руб.;
- За рахунок зміни оборотності дебіторської заборгованості
тис. руб.;
тис. руб.
Виходячи з розрахунку, можна зробити висновок, що найбільший вплив на виручку від реалізації продукції в кредит вплинула зміна оборотності дебіторської заборгованості (зменшення на 29 545,35 тис. руб.), Що на 13,3% більше, ніж зміна середньорічної дебіторської заборгованості ( зменшення на 26 065,88 тис. руб.).

Частина 3. Розробити організаційні заходи по поліпшенню діяльності підприємства (показати ефективність застосування рекомендованої заходи, оцінити вплив цієї заходи на кінцеві результати діяльності підприємства)
Для стабілізації фінансового стану ФГУП «Завод« Пластмас », рекомендуємо керівництву підприємства вжити таких заходів:
1. Щоб уникнути простоїв обладнання та максимального залучення основних фондів у виробничий процес, необхідно позбутися від зайвого устаткування шляхом його реалізації, по можливості здавати в оренду невживані складські приміщення.
Дана міра дозволить знизити середньорічну вартість основних засобів (247 733,5 тис. крб. При 240 000 тис. руб. На кінець 2005 року), що в свою чергу призведе до збільшення фондовіддачі (за умови, що виручка від реалізації продукції залишиться на рівні 2004 року).
2. У структурі витрат 2004 найбільшу питому вагу мають матеріальні витрати ( ).
Таким чином, необхідно розробити систему жорсткого контролю при списанні товарно-матеріальних цінностей у виробництво (особливо рідкісних і дорогих).
Це дозволить уникнути подвійного відображення в бухгалтерському обліку, прихованих розкрадань та нестач.
Дана міра, дозволить знизити матеріальні витрати (до 245 000 тис. руб. В 2005 році), що позитивно позначиться на матеріаломісткості і матеріаловіддачі (0,624 і 1,603 відповідно).
3. У ході щорічних інвентаризацій виявляється, що на підприємстві є не використовуються або маловикористовувані матеріальні цінності. Їх реалізація іншим підприємствам або приватним особам дозволить знизити витрати на складське зберігання і середньорічну вартість запасів (115 206 тис. руб. При 110 000 тис. руб. На кінець 2005 року). Це спричинить за собою зниження і «ПДВ по придбаних цінностях" (до 22 000 тис. руб. На кінець 2005 року).
Дана міра дозволить збільшити швидкість обороту запасів ( ) І в цілому оборотних засобів ( ). Відповідно, тривалість одного обороту запасів і оборотних коштів у цілому зменшиться ( ; ).
4. Необхідно провести реструктуризацію кредиторської заборгованості перед бюджетом та позабюджетними фондами (складає на кінець 2004 року 20% від суми кредиторської заборгованості) з тим, щоб погашати заборгованість поступово за встановленим графіком. А також розглянути можливість відстрочки платежів постачальникам товарно-матеріальних цінностей (на кінець 2004 року становить 62,5% від суми кредиторської заборгованості).
5. Необхідно провести роботу щодо зниження дебіторської заборгованості (особливо простроченої понад 3-х місяців) з тим, щоб направити отримані кошти на погашення кредиторської заборгованості.
Ці два заходи дозволять знизити величину:
- Найбільш термінових зобов'язань (П1 - кредиторська заборгованість) до рівня 140 000 тис. руб. на кінець 2005 року;
- Бистрореалізуемих активів (А2 - готова продукція, товари відвантажені і дебіторська заборгованість), які на кінець 2005 року складуть 90 429 тис. грн.
На підставі усього вищевикладеного складемо бухгалтерський баланс ФГУП «Завод« Пластмас »за 2005 рік з урахуванням проведеної коригування статей балансу.
На основі цього охарактеризуємо ліквідність отриманого балансу ФГУП «Завод« Пластмас ».
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ЗА 2005 РІК
Найменування статті
Код рядка
На початок року
На кінець року
Актив
I. Необоротні активи
Основні засоби
120
255 467
240 000
Незавершене будівництво
130
43 069
43 069
Довгострокові фінансові вкладення
140
7 251
7 251
Відкладені податкові активи
145
30 160
30 160
Разом у розділі I
190
335 947
320 480
II. Оборотні активи
Запаси
210
120 412
110 000
сировину, матеріали та інші аналогічні
цінності
211
45 932
41 960
тварини на вирощуванні та відгодівлі
212
48
50
витрати в незавершеному виробництві
213
40 766
37 240
готова продукція і товари для
перепродажу
214
13 686
12 500
товари відвантажені
215
19 138
17 500
витрати майбутніх періодів
216
842
750
ПДВ по придбаних цінностях
220
26 143
22 000
Дебіторська заборгованість
240
172 596
60 429
Короткострокові фінансові вкладення
250
208
208
Грошові кошти
260
25 946
30 000
Інші оборотні активи
270
477
477
Разом по розділу II
290
345 782
223 114
БАЛАНС
300
681 729
543 594
Пасив
III. Капітал і резерви
Статутний капітал
410
327
327
Додатковий капітал
420
330 591
330 591
Нерозподілений прибуток звітного року
430
- 54 549
0
Разом у розділі III
490
276 369
330 918
IV. Довгострокові зобов'язання
Відкладені податкові зобов'язання
515
19 656
19 656
Разом у розділі IV
590
19 656
19 656
V. Короткострокові зобов'язання
Позики і кредити
610
117 717
50 000
Кредиторська заборгованість
620
264 991
140 000
постачальники та підрядники
621
165 533
87 500
заборгованість перед персоналом організації
624
19 809
10 500
заборгованість перед державними
позабюджетними фондами
625
7 914
4 180
заборгованість перед бюджетом
626
45 037
23 800
інші кредитори
628
26 698
14 020
Доходи майбутніх періодів
640
2 996
3 020
Разом у розділі V
690
385 704
193 020
БАЛАНС
700
681 729
543 594

ГРУПУВАННЯ СТАТЕЙ БАЛАНСУ
Група
Назва групи
Статті балансу
2005
Початок року
Кінець року
А 1
Найбільш ліквідні активи
3 Грошові кошти
4 Короткострокові фінансові вкладення
Разом
25 946
208
26 154
30 000
208
30 208
А 2
Швидко реалізованих активи
¾ Готова продукція
¾ Товари відвантажені
4. Дебіторська заборгованість
(Платежі по якій очікуються протягом 12 місяців)
Разом
13 686
19 138
172 596
205 420
12 500
17 500
60 429
90 429
А 3
Повільно реалізовані активи
5. Запаси
6. ПДВ за приобр. цін.
7. Дебіторська заборгованість
(Платежі по якій очікуються через 12 місяців)
8. Інші оборотні активи
Разом
87 588
26 143
0
477
114 208
80 000
22 000
0
477
102 477
А 4
Важкореалізовані активи
Необоротні активи
Разом
335 947
335 947
320 480
320 480
Разом актив
681 729
543 594
П 1
Найбільш термінові зобов'язання
Кредиторська заборгованість
Разом
264 991
264 991
140 000
140 000
П 2
Короткострокові пасиви
Короткострокові кредити і позики
Разом
117 717
117 717
50 000
50 000
П 3
Довгострокові пасиви
Довгострокові кредити і позики
Доходи майбутніх періодів
Разом
19 656
2 996
22 652
19 656
3 020
22 676
П 4
Постійні або стійкі пасиви
Власний капітал

Разом

276 369
276 369
330 918
330 918
Разом пасив
681 729
543 594
Співвідношення активів і пасивів БАЛАНСУ
На початок 2005 р.
На кінець 2005 р.
А 1 <П 1
26 154 264 991
А 1 <П 1
30 208 140 000
А 2> П 2
205 420 117 717
А 2> П 2
90 429 50 000
А 3> П 3
114 208 22 652
А 3> П 3
102 477 22 676
А 4> П 4
335 947 276 369
А 4> П 4
320 480 330 918
Таким чином, спостерігаємо, нестача в найбільш ліквідних активах для покриття кредиторської заборгованості, як і попередні періоди, але у вартісному вираженні вона значно скоротилася (на кінець 2005 року вона склала 109 792 тис. руб., А на початок року - 238 837 тис. руб.).
Далі розрахуємо відносні показники ліквідності.
Показник
Нормальне обмеження
2005
На поч. року
На кін. року
Зрад. за пер.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,07
0,16
+ 0,08
Коефіцієнт критичної ліквідності

0,52
0,47
- 0,05
Коефіцієнт поточної ліквідності

0,90
1,15
+ 0,25
Таким чином, відносні показники ліквідності на кінець 2005 року, в основному, мають тенденцію до збільшення і наближенню до нормального значення. Проаналізуємо фінансову стійкість підприємства з урахуванням запропонованих рекомендацій.
АНАЛІЗ забезпеченості запасів джерелами ЇХ ФОРМУВАННЯ
Показник
Позна-чення
2005
На початок року
На кінець року
Зміни за період
Власний капітал
СК
276 369
340 598
+ 64 229
Необоротні активи
ВА
335 947
320 480
- 15 467
Довгострокові позикові кошти
ДП
19 656
19 656
0
Короткострокові позикові кошти
КП
117 717
50 000
- 67 717
Запаси
З
120 412
110 000
- 10 412
Наявність власних оборотних коштів
СОС
- 59 578
20 118
+ 76 696
Наявність власних і довгострокових джерел формування запасів
СДП
- 39 922
39 774
+ 79 696
Загальна величина основних джерел формування запасів
ВІ
77 795
89 774
+ 11 979
Надлишок / недолік власних оборотних коштів
ФСОС
- 179 990
- 89 882
+ 90 108
Надлишок / недолік власної. і довгострокових позикових джерел формування запасів
ФСДП
- 160 334
- 70 226
+ 90 108
Надлишок / недолік загальної величини осн. джерел для формування запасів
Ф ВІ
- 42 617
- 20 226
+ 22 391
Тип фінансового стану
Кризовий
Кризовий
Незважаючи на те, що абсолютні показники фінансової стійкості (СОС, СДП, ВІ) мають тенденцію до збільшення, показники забезпеченості запасів джерелами їх формування - негативні, але в динаміці з початку 2005 року спостерігається зростання.
\ S
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
499кб. | скачати


Схожі роботи:
Фінансовий аналіз діяльності підприємства 2 Аналіз динаміки
Фінансовий аналіз 2 Аналіз платоспроможності
Фінансовий аналіз 3
Фінансовий аналіз 4
Фінансовий аналіз 5
Фінансовий аналіз 71
Фінансовий аналіз в аудиті
Фінансовий аналіз підприємства 5
Фінансовий аналіз підприємства 4
© Усі права захищені
написати до нас