Фінансове планування на макрорівні

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення
I. Сутність фінансового планування
1.1. Поняття, необхідність і завдання фінансового планування
2.1.Перспектівний фінансовий план
II. Етапи фінансового планування
2.1. Аналіз виконання фінансового плану в попередніх та поточному планових періодах
2.2.Расчет планових показників
2.3. Складання фінансового плану як документа
III.Фінансовие плани і бюджет
3.1.Види фінансових планів, та їх характеристика
3.2.Федеральний бюджет - головний фінансовий план держави
Висновок


Введення

Актуальність теми.
Відбуваються в країні економічні зміни вимагають адекватної зміни в області фінансових відносин як на мікрорівні - на рівні підприємств різних форм власності, так і на макрорівні - в частині фінансових відносин, що охоплюють державну бюджетну систему, позабюджетні фонди і фонди страхування.
Весь комплекс проблем і питань, пов'язаних фінансовим плануванням на макро-і мікрорівні, потребує вивчення теорії та практики прийняття управлінських рішень в області фінансового планування.
Предмет роботи. Особливості фінансового планування держави
Об'єкт роботи. Фінансове планування на макрорівні.
Мета роботи. У курсовій роботі я розгляну особливості фінансового планування в масштабах держави.
Завдання роботи:
- Розглянути поняття і завдання фінансового планування.
- Аналізувати показники фінансового планування за останні 3 роки (2006-2008).
- Розглянути види фінансових планів.
Методи дослідження. Аналіз літератури, а також інтернет - джерел з даної теми.

Сутність фінансового планування

1.1. Поняття, необхідність і завдання фінансового планування

У процесі фінансового планування, одного з функціональних елементів управління фінансами, суб'єкти господарювання, органи державної влади та місцевого самоврядування оцінюють склад і структуру своїх фінансових ресурсів, визначають можливість і способи збільшення їх обсягу, напрям найбільш ефективного використання. При цьому задаються пропорції формування, розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів з метою досягнення та підтримки збалансованості, фінансової стійкості економіки, отримання доходів, прибутку, фінансового забезпечення розв'язуваних економічних і соціальних завдань. Таким чином реалізується вплив органів управління на фінанси, фінансові процеси, фінансову діяльність як на мікро-, так і на макроекономічному рівнях. [1]
Фінансове планування - здійснюване планомірне управління процесами створення, розподілу, перерозподілу та використання грошових ресурсів.
Необхідність фінансового планування як особливої ​​сфери планової діяльності обумовлена ​​відносною самостійністю руху грошових коштів по відношенню до матеріально-речовим елементам виробництва. Відособленість руху грошових коштів і зворотний вплив через розподіл на процес відтворення обумовлюють необхідність планомірного управління процесами формування, розподілу, перерозподілу і використання фінансових ресурсів, яке і являє собою зміст фінансового планування.
Його специфіка полягає в те, що об'єктом планування виступає не виробнича діяльність суб'єктів господарювання, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а їх фінансова діяльність, формування і використання фінансових ресурсів. Відповідно суб'єктами фінансового планування є органи державної влади та місцевого самоврядування, комерційні та некомерційні організації.
У ході планування фінансових ресурсів і фінансової діяльності встановлюються параметри фінансової системи, величина і джерела фінансових ресурсів, напрямки їх витрачання, ступінь відповідності грошових доходів, нагромаджень і надходжень витрат, рівень дефіцитності ресурсів. Інформаційною базою для фінансового планування на макрорівні є прогнози соціально-економічного розвитку (країни або регіону), програми, національні проекти, бізнес-плани. У той же час в процесі фінансового планування вносяться пропозиції щодо уточнення пропорцій і темпів розвитку регіонів, галузей, вживаються заходи до усунення виявлених диспропорцій.
Прогноз соціально-економічного розвитку території розробляється на основі даних соціально-економічного розвитку території за останній звітний період, прогнозу соціально-економічного розвитку території до кінця року і тенденцій розвитку економіки і соціальної сфери на планований фінансовий рік і передує складанню проекту бюджету. [2]
У зв'язку з цим фінансове планування на макрорівні можна розглядати як здійснюване суб'єктами влади планомірне управління процесами створення, розподілу, перерозподілу і використання фінансових ресурсів.
Воно спрямоване на досягнення пропорційного і збалансованого розвитку економіки держави, забезпечення стійких темпів економічного зростання.
Отже, фінансове планування створює умови для реалізації фінансової політики держави. За допомогою фінансового планування намічаються пропорції розподілу фінансових ресурсів та їх планомірного використання на цілі, що забезпечують стабільність економіки, визначаються співвідношення між обсягом і темпами зростання ВВП і консолідованого бюджету країни, між обсягом фінансових ресурсів, що залишаються в розпорядженні суб'єктів господарювання, і перерозподілі коштів. За допомогою фінансового планування держава визначає потребу у фінансових ресурсах, необхідних для вирішення завдань, передбачених прогнозами соціально-економічного розвитку країни, і встановлює джерела їх покриття; намічає кількісні параметри формування і використання бюджетів різного рівнів, державних позабюджетних фондів; створює передумови для забезпечення стабільності в масштабах держави.
Можна зробити висновок, що фінансове планування на макрорівні представляє сукупність заходів, що проводяться органами державної влади та місцевого самоврядування з планомірного формування і використання грошових доходів, накопичень, надходжень відповідно до цілей і завдань, поставлених в прогнозах соціально-економічного розвитку, документах, що визначають фінансову політику. [3]
Мета фінансового планування на макрорівні - забезпечення фінансовими ресурсами (за обсягом, напрямками використання, об'єктам, у часі) відтворювальних процесів у відповідності з прогнозами соціально-економічного розвитку та з урахуванням ринкової кон'юнктури, тенденцій розвитку.
Вона реалізується на основі використання розподільчої функції фінансів, що дозволяє встановлювати науково обгрунтовані пропорції при визначенні джерел та плануванні обсягів фінансових ресурсів, напрямів їх використання. Дані пропорції знаходять вираження в конкретних фінансових показниках, що об'єднуються суб'єктами фінансового планування в єдиний документ - фінансовий план. Необхідність розрахунку планових фінансових показників і складання фінансових планів пов'язана з тим, що натуральні показники не відображають економічної ефективності завдань бізнес-планів та соціально-економічних прогнозів, не дозволяють визначити витрати на виробництво ВВП на всіх рівнях господарської діяльності, а також охарактеризувати всі процеси виробництва, розподілу і споживання. Вирішити ці завдання можуть лише показники, отримані в процесі фінансового планування. Таким чином, його результатом є складання і прийняття фінансових планів, розробка та затвердження розділів цільових програм.
Фінансовий план - це документ, що являє собою систему взаємопов'язаних фінансових показників, що відображають передбачуваний обсяг надходження і використання фінансових ресурсів на планований період. [4]

2.1.Перспектівний фінансовий план

Перспективний фінансовий план - документ, що формується одночасно з проектом бюджету на черговий фінансовий рік на основі середньострокового прогнозу соціально-економічного розвитку РФ, суб'єкта РФ, муніципального освіти і містить дані про прогнозні можливостях бюджету щодо мобілізації доходів, залучення державних або муніципальних запозичень і фінансуванню основних витрат бюджету. Він складається за укрупнений показниками бюджетної класифікації
Перспективний фінансовий план на федеральному рівні складається з 1998 року; в даний час розроблено і використовується перспективний план на 2006-2008 рр.. (Табл. 1). [5]
20 квітня 2005 Уряд Росії затвердив перспективний фінансовий план Росії на 2006-2008 роки. Розпорядження про це підписав прем'єр-міністр Михайло Фрадков. План визначає основні параметри бюджетної системи Росії на ці роки. Згідно з планом, у найближчі роки будуть зростати як доходи, так і витрати федерального бюджету.

Таблиця 1
Перспективний фінансовий план на 2006 - 2008
Показники
2006
2007
2008
млрд. руб
% До ВВП
млрд. руб
% До ВВП
млрд. руб
% До ВВП
Доходи
4093
17,8%
4406
16,9%
5022
17,1%
Витрати
3689
16%
4095
15,7%
4680
16%
профіцит
404
1,8%
311
1,2%
342
1,2%
У своєму інтерв'ю під «Час новин» 29 грудня 2005 року міністр економічного розвитку і торгівлі Герман Греф сказав: «2006 рік - це буде перший рік реалізації трирічного фінансового плану. Розпочнеться переведення всіх бюджетних програм на більш якісне планування з 2007 року. Нам належить величезна робота по цих напрямках »
· Методичні вказівки по формуванню бюджетних проектировок на 2007-2009 роки є доповненням до Методичних матеріалами Міністерства фінансів РФ від 24 квітня 2006 р . № 02-02-14/1026.
Фінансові плани служать інструментом економічної перевірки внутрішньої збалансованості та взаємоузгодження матеріально-речових, трудових і вартісних показників різних планів і прогнозів, оцінки їх економічної ефективності. Збалансованість джерел та потреб у фінансових ресурсах свідчить про принципову можливість досягнення необхідної ув'язки виробництва та споживання в матеріально-речових і конкретно-адресних розділах прогнозів соціально-економічного розвитку, виробничих бізнес-плани.
Баланс фінансових ресурсів являє собою баланс всіх доходів і витрат Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень і господарюючих суб'єктів на певній території. Баланс фінансових ресурсів складається на основі звітного балансу фінансових ресурсів за попередній рік відповідно до прогнозу соціально-економічного розвитку відповідної території і є основою для складання проекту бюджету.
Призначенням цього балансу є забезпечення фінансовими ресурсами заходів, передбачених прогнозом соціально-економічного розвитку, формування фінансових резервів.
Баланс побудований за методом подвійного запису - доходи і витрати, містить два розділи, що відображають потоки фінансових ресурсів: I розділ - Доходи, II розділ - Витрати. Таким чином, в балансі фінансових ресурсів здійснюється зіставлення доходів з витратами: перевищення витрат над доходами (доходів над витратами) визначає дефіцит (профіцит) фінансового балансу і вимагає зазначення джерел його покриття (напрямів використання). Баланс фіксує тільки річні обороти ресурсів і не призначений для відображення величин їх залишків на початок і кінець року, складається у поточних цінах. [6]
Баланс фінансових ресурсів на макрорівні складається у формі зведеного фінансового балансу. Його основні показники розраховуються з урахуванням необхідності реалізації основних положень щорічного Бюджетного послання Президента Росії. Склад статей зведеного фінансового балансу наведено в табл. 2.
Таблиця 2
Схема зведеного фінансового балансу Російської Федерації
Доходи
Витрати
1. Прибуток
2. Амортизація
3. Податкові доходи
4. Єдиний соціальний податок
5. Неподаткові доходи
6. Кошти цільових бюджетних фондів
7. Безоплатні перерахування
8. Кошти державних позабюджетних фондів
1. Кошти, що залишаються в розпорядженні організацій
2. Витрати на державні інвестиції
3. Фундаментальні дослідження та сприяння НТП
4. Витрати на соціально-культурні заходи
5. Витрати на національну оборону
6. Витрати на проведення військової реформи
7. Витрати на правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави
8. Витрати на судову владу
9. Витрати на утримання органів державної влади та місцевого самоврядування
10. Витрати з міжнародної діяльності
11. Обслуговування державного та муніципального боргу
12. Фінансова допомога бюджетам інших рівнів
13. Цільові бюджетні фонди
14. Інші витрати
Разом доходів
Разом витрат
Складання балансу фінансових ресурсів можна вважати підготовчим етапом до адресного фінансовому плануванню, тобто складання проекту бюджету. Збалансованість балансу служить гарантією того, що в процесі бюджетного планування буде забезпечена збалансованість бюджету.
В умовах динамічно розвивається ринкової економіки в окремі конкретні періоди на перший план можуть висуватися постійно мінливі завдання, вирішення яких може зажадати додаткових коштів. Тому в рамках фінансового планування забезпечується не тільки загальне відповідність фінансових ресурсів потреби в них, а й визначаються конкретні напрями їх використання. Такий підхід створює умови для посилення впливу фінансового механізму на темпи, пропорції соціально-економічного розвитку країни, окремих територій, суб'єктів господарювання.
Завдання, які вирішуються в процесі фінансового планування, складні і різноманітні, вони обумовлені особливостями формування та використання фінансових ресурсів. У цьому процесі на всіх рівнях повинні забезпечуватися взаємна балансова ув'язка доходів і витрат суб'єктів господарювання та суб'єктів влади, показників виробничих планів і прогнозів соціально-економічного розвитку, дотримання планових пропорцій між рухом матеріальних і фінансових ресурсів.
До основних завдань фінансового планування можна віднести:
· Визначення обсягу фінансових ресурсів за кожним джерелом надходжень і загального обсягу фінансових ресурсів суб'єктів влади і суб'єктів господарювання; [7]
· Визначення обсягу та напрямів використання фінансових ресурсів, встановлення пріоритетів у витрачанні коштів;
· Забезпечення збалансованості матеріальних і фінансових ресурсів, економного та ефективного використання фінансових ресурсів;
· Створення умов для зміцнення стійкості організацій, а також бюджетів, що формуються органами державної влади та місцевого самоврядування, бюджетів державних позабюджетних фондів;
· Визначення економічно обгрунтованого розміру фінансових резервів, що дозволяє попереджати виникнення диспропорцій при переході від перспективного до поточного планування, від прогнозів - до планів, а також маневрувати ресурсами.
.

II. Етапи фінансового планування

2.1. Аналіз виконання фінансового плану в попередніх та поточному планових періодах

На цьому етапі фінансового планування застосовується метод економічного аналізу. Він дозволяє визначити ступінь виконання планових показників за минулий період шляхом порівняння їх з фактичними даними. При цьому наголос робиться на виявлення резервів збільшення доходів, визначення заходів щодо підвищення ефективності використання фінансових ресурсів, розрахунку очікуваного виконання плану.
В рамках фінансового планування застосовуються наступні види економічного аналізу:
· Горизонтальний аналіз, під час якого порівнюються поточні показники плану з показниками за минулий період, а також планові показники з фактичними;
· Вертикальний аналіз, в результаті за якого визначаються структура плану, частка окремих показників у підсумковому показнику і їх вплив на загальні результати; [8]
· Трендовий аналіз, проведений з метою виявлення тенденцій зміни динаміки фінансових показників за ряд років (на основі ретроспективного аналізу можна прогнозувати фінансові показники на майбутнє);
· Факторний аналіз, який полягає у виявленні впливу окремих факторів на фінансові показники.
На даному етапі фінансового планування економічний аналіз
дозволяє: виявити фактори та причини, що вплинули на виконання планових завдань у попередньому і поточних роках, а також резерви зростання фінансових ресурсів; обгрунтувати основні параметри фінансового плану; визначити недоліки в роботі органів управління фінансами в ході складання та виконання фінансових планів, підготувати пропозиції щодо їх усунення.

2.2.Расчет планових показників

На цьому етапі фінансового планування здійснюється розрахунок планових показників - числових величин, що виражають конкретні завдання щодо формування та використання фінансових ресурсів. Діляться на затверджувані, тобто обов'язкові для всіх, і розрахункові, використовувані для обгрунтування та ув'язки планових завдань.
Розрахунок показників базується на визначенні умов господарювання в планованому періоді і відповідних фінансових завдань; передбачає розробку кількох варіантів показників фінансового плану і вибір оптимального варіанту, коригування фінансових показників в ув'язці з показниками інших планів і прогнозів.
Реальність показників фінансових планів багато в чому залежить від вибору методів фінансового планування, їх поєднання з урахуванням специфіки кожного. Використання в процесі фінансового планування одночасно декількох методів пояснюється багатогранністю цього процесу, складних вирішуваних завдань, залежністю його від характеру і способів розробки прогнозів соціально-економічного розвитку, бізнес-планів. [9]
У практиці фінансового планування використовуються такі методи розрахунку показників фінансових планів:
· Екстраполяції. Полягає у визначенні фінансових показників на основі встановлення стійкої динаміки їх розвитку. Розрахунок показників плану проводиться на основі коригування досягнутого в базовому періоді рівня показників на відносно стійкий темп їх зростання. Цей метод зазвичай використовується як допоміжний засіб для початкових прикидок, тому що має ряд недоліків: не орієнтує на виявлення додаткових резервів зростання доходів, не сприяє економному використанню коштів, оскільки планування ведеться від досягнутого рівня; не враховує зміни окремих чинників у плановому році в порівнянні з базовим для розрахунків періодом;
· Нормативний. Суть його полягає в тому, що планові показники розраховуються на основі встановлених норм і фінансово-бюджетних нормативів. Передбачає наявність прогресивних норм і фінансово-бюджетних нормативів, які є якісною основою для фінансового планування, передумовою для дотримання режиму економії. Крім того, норми і нормативи служать необхідною умовою для запровадження економіко-математичних методів у фінансове планування;
· Індексний. Передбачає широке використання системи різноманітних індексів при розрахунку планових фінансових показників. Його використання обумовлене розвитком ринкових відносин, наявністю інфляційних процесів. В даний час застосовуються індекси динаміки економічних об'єктів (фізичних обсягів), рівня життя, зростання цін та інше. З них найбільш важливий один з індексів зростання цін - індекс-дефлятор (коефіцієнт перерахунку в незмінні ціни); [10]
· Програмно-цільовий. Дозволяє оцінити і вибрати кращі варіанти виробничого, соціально-економічного розвитку в цільовому, галузевому і територіальному аспектах. Програми є засобом розв'язання насамперед міжгалузевих, міжтериторіальних принципово нових проблем.
Для програм характерна наявність мети, конкретізіруемой в декількох завданнях, поєднання різних джерел фінансування її реалізації. Наприклад, федеральна цільова програма розглядається як ув'язаний за ресурсами, виконавцями та строками здійснення комплекс науково-дослідних, дослідно-конструкторських, виробничих, соціально-економічних, організаційно-господарських заходів, які забезпечать ефективне розв'язання цільових програм у сфері державного, економічного, екологічного, соціального та культурного розвитку Росії.

2.3. Складання фінансового плану як документа

На третьому етапі фінансового планування складається фінансовий
план як документ, обов'язковий для виконання, який, відповідно, підлягає затвердженню уповноваженим органом або посадовою особою.
На цьому етапі використовується балансовий метод, що дозволяє пов'язати фінансові ресурси суб'єктів планування з потребами в них, що випливають із прогнозу соціально-економічного розвитку; витрати органів державної влади та місцевого самоврядування, комерційних і некомерційних організацій та їх доходами; встановити пропорції розподілу коштів за напрямками використання, одержувачам тощо; розподілити по кварталах доходи і витрати. Його застосування сприяє забезпеченню стійкості суб'єктів господарювання, бюджетів, що формуються органами державної влади та місцевого самоврядування. [11]
Крім того, в рамках третього етапу фінансового планування в сучасних умовах широко застосовується метод оптимізації планових рішень, сутність якого полягає в розробці декількох варіантів фінансового плану, з яких вибирається один, найбільш оптимальний.
При тому, що фінансове планування здійснюється на макрорівні, можуть застосовуватися наступні критерії вибору:
· Максимум доходів бюджету;
· Мінімум поточних витрат бюджету;
· Мінімум непроцентних витрат бюджету;
· Максимальна ефективність витрат бюджету; [12]
· Максимальний соціально-економічний ефект капітальних видатків бюджету

III.Фінансовие плани і бюджет

3.1.Види фінансових планів, та їх характеристика

Основними фінансовими планами на макрорівні виступають бюджет
(Федеральний, регіональний, місцевий) і бюджети державних позабюджетних фондів.
Бюджет як плановий документ являє собою розпис доходів і видатків органів державної влади або місцевого самоврядування. Складається у формі балансу грошових коштів, призначених для фінансового забезпечення завдань і функцій держави та місцевого самоврядування. Конкретизація доходів та видатків бюджету здійснюється відповідно до угрупованням доходів і видатків бюджетів всіх рівнів бюджетної системи Росії, а також джерел фінансування дефіцитів цих бюджетів, встановленої Бюджетним кодексом РФ і Федеральним законом № 115-ФЗ «Про бюджетної класифікації РФ» від 15.08.1996 р .
Бюджет складається виконавчим органом влади на один календарний рік і затверджується у формі закону відповідним законодавчим (представницьким) органом влади. Порядок складання та затвердження бюджету як планового документа регламентується Бюджетним кодексом РФ і прийнятими відповідно до них нормативними правовими актами суб'єктів РФ і муніципальних утворень, що встановлюють особливості бюджетного процесу в даних адміністративно-територіальних утвореннях. [13]
Бюджет як план носить цільовий і директивний характер, для нього властиві конкретність та адресність показників; бюджет по суті, стала в Росії основним документом, комплексно визначає кількісні та якісні параметри державної (регіональної, муніципальної) соціально-економічної політики.
Бюджети державних позабюджетних фондів (Пенсійного фонду РФ, Фонду соціального страхування РФ, федерального і територіальних фондів обов'язкового медичного страхування) формуються у вигляді балансу доходів і видатків державних позабюджетних фондів, які забезпечують реалізацію конституційних прав громадян на соціальне забезпечення, охорону здоров'я та отримання безкоштовної медичної допомоги. Склад доходів і витрат позабюджетних фондів визначено в розділах II і III Бюджетного кодексу РФ відповідно.
Бюджети державних позабюджетних фондів складаються органами управління цими фондами на один календарний рік. Затверджуються органами законодавчої влади у формі законів одночасно з прийняттям закону про федеральному (регіональному) бюджеті. [14]
До фінансових планів, які складаються суб'єктами господарювання, відносяться баланс доходів і витрат, зведений бюджет, кошторис доходів і витрат. Порядок і терміни складання фінансового плану, методика розрахунку його показників для бюджетних установ встановлюються Бюджетним кодексом РФ.

3.2.Федеральний бюджет - головний фінансовий план держави

Одним з найважливіших документів, що регулюють економічне життя суспільства, є державний бюджет, який сприймається як найважливіший юридичний закон економічної діяльності. Бюджет необхідний кожній державі для задоволення його об'єктивних потреб у грошовому фонді, який слугує виконанню економічної, соціальної і політичної функцій. Бюджетний кодекс дає таке визначення бюджету: бюджет - форма освіти і витрати фонду грошових коштів, призначених для фінансового забезпечення завдань і функцій держави та місцевого самоврядування.
Я розгляну його роль і основні функції в системі фінансових планів на макрорівні.
У будь-якій країні державний бюджет - ведуча ланка фінансової системи.

Висновок

Таким чином, в нашій курсовій роботі ми розглянули необхідність і завдання фінансового планування в масштабах держави, а також проаналізували етапи та методи фінансового планування та види фінансових планів і прийшли до висновку, що головним фінансовим планом на макрорівні є державний бюджет, за допомогою якого утворюються і використовуються загальнодержавні фонди грошових коштів.
Також важливе економічне значення має принцип щорічно бюджету .. Щорічно закріплюючи Законом Державний бюджет представляється можливість найбільш повно враховувати економічний стан країни, найбільш раціонально використовувати ресурси на виконання заходів, передбачених індикативним планом економічного і соціального розвитку, обираючи пріоритетні галузі і рівень матеріального забезпечення населення.
В умовах важкої економічної кризи та інфляції грошової системи, неможливо довгострокове фінансове планування. Навіть планування бюджету на рік потребує періодичної коригування окремих показників. В останні роки політична та економічна ситуація в нашій країні стабілізується, тому можна з упевненістю сказати, що в подальшому фінансове планування в масштабах держави буде здійснювати більш точно та якісно.

Список літератури
1. «Великий економічний словник», Азріліяна О.М., 2008 р .
2. Бюджетний кодекс Російської Федерації, ФЗ № 145 від 31.07.1998 р.
(Станом на 20 вересня 2008 р .)
3. «Час новин», 29.12.2005 р., с. 1, 2
4. «Фінансовий менеджмент: поняття, напрями та практика реалізації», Єпіфанов В.А., Паньківський А.А. 2004 р .
5. «Фінанси», А.Г. Грязнова, Є.В. Маркіна, Москва, Видавництво
«Фінанси та статистика», 2006 р .
6. www.niisp.ru Офіц. сайт ДержНДІ сіст.аналіза Рахункової палати РФ.
7. www1.minfin.ru Офіційний сайт Міністерства фінансів РФ


[1] «Фінансовий менеджмент: поняття, напрями та практика реалізації», Єпіфанов В.А., Паньківський А.А. 2004 р .
[2] «Фінансовий менеджмент: поняття, напрями та практика реалізації», Єпіфанов В.А., Паньківський А.А. 2004 р .
[3] Фінансовий менеджмент: поняття, напрями та практика реалізації », Єпіфанов В.А., Паньківський А.А. 2004 р .
[4] Фінансовий менеджмент: поняття, напрями та практика реалізації », Єпіфанов В.А., Паньківський А.А. 2004 р .
[5] www1.minfin.ru Офіційний сайт Міністерства фінансів РФ
[6] www1.minfin.ru Офіційний сайт Міністерства фінансів РФ
[7] www1.minfin.ru Офіційний сайт Міністерства фінансів РФ
[8] Фінанси », А.Г. Грязнова, Є.В. Маркіна, Москва, Видавництво
«Фінанси та статистика», 2006 р .
[9] Фінанси », А.Г. Грязнова, Є.В. Маркіна, Москва, Видавництво
«Фінанси та статистика», 2006 р .
[10] Фінанси », А.Г. Грязнова, Є.В. Маркіна, Москва, Видавництво
«Фінанси та статистика», 2006 р .
[11] Фінанси », А.Г. Грязнова, Є.В. Маркіна, Москва, Видавництво
«Фінанси та статистика», 2006 р .
[12] Фінанси », А.Г. Грязнова, Є.В. Маркіна, Москва, Видавництво
«Фінанси та статистика», 2006 р .
[13] Великий економічний словник », Азріліяна О.М., 2008 р .
[14] Великий економічний словник », Азріліяна О.М., 2008 р .
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Реферат
73.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Податкове планування і прогнозування на макрорівні на прикладі
Податкове планування і прогнозування на макрорівні на прикладі Приморського краю
Фінансове планування Необхідність і завдання фінансового планування
Фінансове планування 3
Фінансове планування 2
Фінансове планування
Фінансове планування на підприємствах
Фінансове планування і бюджетування
Фінансове планування в організації
© Усі права захищені
написати до нас