Фінансове планування в організації

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Столичний Гуманітарний Інститут
Факультет Держслужби та Менеджменту

Вечірнє відділення

Курсова робота з дисципліни «Фінанси підприємств»
на тему

Фінансове планування в організації

Виконав студент IV курсу ________________________________
Науковий руководитель________________________________
Допустив до защіте________________________________
Москва 2002

План:
Введення стор 3
Глава 1: Зміст фінансового планування стор 4
1.1. Сутність і завдання фінансового планування стор 4
1.2. Методи, використовувані в практиці фінансового планування стор 5
1.3. Процес та етапи фінансового планування стор 9
Глава 2: Види фінансового планування стор. 11
2.1. Перспективне фінансове планування стор. 13
2.2. Поточне фінансове планування стор. 18
2.3. Оперативне фінансове планування стор. 21
Висновок стор 24
Список використовуваної літератури стор.27

Введення.
Для своєї курсової я обрала тему «Фінансове планування на підприємстві» тому, що я вважаю, що в наш час керівники багатьох підприємств незаслужено нехтують такою важливою стороною діяльності фірми.
Минув той час коли, створивши фірму «одноденку» можна було розраховувати на отримання швидкого і легкого прибутку. Зараз як ніколи важливо вміти і хотіти прораховувати всі процеси на фірмі на кілька років вперед, вміти прогнозувати можливі зміни, що відбуваються під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів.
Мені здається дуже важливим не лише гонитва за прибутком, але й збільшення вартості фірми, зміцнення її ділової репутації. Зараз все частіше клієнти перед зверненням у фірму намагаються з'ясувати її «стаж» роботи, заслуги, досягнення, і віддають перевагу давно існуючим (не менше п'яти - семи років) і зарекомендували себе підприємствам.
Мета моєї роботи - довести, що без фінансового планування: перспективного, поточного та оперативного не може і не повинно коштувати жодне підприємство. Фінансове планування може в значній мірі спростити «життя фірми».
Завдання, яке я ставлю перед собою це:
ü аналіз змісту та сутності фінансового планування;
ü завдань, що стоять перед фінансовим плануванням;
ü методів використовуваних у фінансовому плануванні;
ü процесу та етапів фінансового планування;
ü видів фінансового планування;
ü взаємозв'язку між перспективним, поточним і оперативним фінансовим плануванням.
У курсовій роботі використовувалися положення з бухгалтерського обліку, різні книги і підручники, інформацію з сайтів: www.consulting.ru, www.finexpert.ru, www.e-training.ru, www.finmanagment.ru та інші інформаційні ресурси.
Мені здається, що найголовніша проблема, що існує зараз на російських підприємствах - це недооцінка важливості фінансового планування, а вона виникає з елементарного незнання, нерозуміння механізмів фінансового планування.
Глава 1: Зміст фінансового планування.
1.1. Сутність і завдання фінансового планування.
У наш час в Росії в умовах ринкової економіки і великому рівні невизначеності, нестабільності для будь-якої підприємства фінансове планування є одним з найважливіших елементів її діяльності. Основною метою будь-якої комерційної організації є отримання прибутку, а це неможливо без ретельного планування всіх фінансових потоків і процесів підприємства, зовнішніх і внутрішніх зв'язків.
В умовах ринкової економіки виживають тільки ті фірми, які за допомогою фінансового планування як би бачать на два кроки вперед, прогнозують фінансову ситуацію в залежності від зміни різних зовнішніх і внутрішніх факторів. Підприємства зацікавлені в тому, щоб мати реальні уявлення про свої можливості.
Фінансове планування пов'язане з одного боку, з бажанням запобігти можливі помилки у фінансовій діяльності, а з іншого з тим, щоб використати всі можливості (у рамках закону) для отримання прибутку. У цих цілях бажано враховувати наслідки інфляції, зміни ситуації на ринку, порушення договірних зобов'язань партнерами і навіть можливість зміни політичної ситуації.
Фінансове планування допомагає своєчасно виконувати зобов'язання перед бюджетом, різними фондами, банками та іншими кредиторами, тим самим захищаючи фірму від застосування до неї штрафних санкцій.
Фінансове планування являє собою процес розробки фінансових планів і планових показників по забезпеченню підприємства фінансовими ресурсами та збільшення ефективності її діяльності на певному відрізку часу.
Фінансове планування втілює вироблені стратегічні цілі у форму конкретних показників, дає можливість визначити наскільки перспективним є той чи інший проект, новий напрямок діяльності. Також фінансове планування є інструментом отримання інвестицій.
Основні завдання фінансового планування діяльності фірми:
ü контроль за фінансовим станом, платоспроможністю і кредитоспроможністю підприємства;
ü визначення шляхів вкладення капіталу, оцінка ефективності його використання;
ü забезпечення необхідними фінансовими ресурсами виробничої, інвестиційної та фінансової діяльності;
ü виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення прибутку за рахунок економного використання грошових коштів.
1.2. Методи, використовувані в практиці фінансового планування.
Методи планування - це конкретні способи і прийоми планових розрахунків. Планування фінансових показників здійснюється за допомогою декількох методів. До них відносяться:
ü економічного аналізу;
ü нормативний;
ü балансових розрахунків;
ü грошових потоків;
ü метод багатоваріантності;
ü економіко-математичне моделювання.
Метод економічного аналізу дозволяє визначити основні закономірності, тенденції в русі натуральних і вартісних показників, внутрішні резерви підприємства. Цей метод застосовується при вивченні динаміки різних показників за певний період часу (кілька місяців, років).
Зміст нормативного методу фінансового планування полягає в тому, що на основі заздалегідь встановлених норм і нормативів визначається потреба підприємства у фінансових ресурсах і джерелах їх утворення.
Такими нормативами є ставки податків і зборів, тарифи відрахувань у державні соціальні фонди, норми амортизаційних відрахувань, облікова ставка банківського відсотка і т.д.
Норми та нормативи бувають різні: федеральні, регіональні, місцеві, галузеві, нормативи самого підприємства.
Федеральні нормативи є обов'язковими для всієї території Росії. До них відносяться:
ü ставки федеральних податків;
ü норми амортизації по окремих групах основних засобів;
ü мінімальна місячна оплата праці;
ü тарифні ставки на державне пенсійне забезпечення та соціальне страхування;
ü нормативи відрахувань від чистого прибутку до резервних фондів акціонерних товариств і т.д.
Регіональні та місцеві нормативи діють в окремих суб'єктах Російської Федерації та затверджуються і представницькими, і виконавчими органами влади. До них відносяться, як правило, ставки регіональних податків і зборів.
Галузеві нормативи застосовуються в рамках окремих галузей або по групах організаційно-правових форм підприємств (малі підприємства, акціонерні товариства, підприємства з іноземними інвестиціями).
Нормативи підприємства розробляють самі господарюючі суб'єкти і використовують їх для контролю за ефективністю використання ресурсів та врегулювання внутрішньогосподарських процесів. До цих нормативів належать:
ü нормативи планової потреби в оборотних активах;
ü норми запасів матеріалів, заділів незавершеного виробництва, запасів готової продукції на складі;
ü нормативи розподілу чистого прибутку на споживання, накопичення і в резервні фонди і ряд інших.
Нормативний метод фінансового планування є одним з найбільш використовуваних. Тому актуальною проблемою кожного підприємства є розробка економічно обгрунтованих норм і нормативів для формування і використання грошових ресурсів та організація контролю за їх дотриманням усіма підрозділами підприємства.
Використання методу балансових розрахунків для визначення майбутньої потреби в фінансових коштах грунтується на прогнозі надходження коштів і витрат за основними статтями балансу на певну дату в перспективі. Балансовий метод застосовується при прогнозі надходжень і виплат з грошових фондів, квартального плану доходів і витрат, платіжного календаря й т.д.
Метод грошових потоків носить універсальний характер при складанні фінансових планів і допомагає при прогнозуванні термінів та розмірів надходження необхідних фінансових ресурсів. Цей метод грунтується на очікуваних надходженнях коштів на визначену дату і підстроювання до цього всіх витрат і витрат. Метод грошових потоків дає більш повну інформацію, ніж метод балансових розрахунків.
Метод багатоваріантності полягає в розробці декількох взаємозамінних варіантів планових розрахунків, з тим, щоб вибрати з них оптимальний. При цьому критерії вибору можуть бути різними.
Наприклад, у першому варіанті можна закласти збільшення обсягу продажів за рахунок зміни ситуації на ринку, а в другому зменшення продажів через збільшення вартості транспортування товару.
Зміст економіко-математичного моделювання у фінансовому плануванні полягає в тому, що воно дозволяє визначити кількісне вираження взаємозв'язків між фінансовими показниками та факторами, що впливають на їх величину. Цей взаємозв'язок виражається через економіко-математичну модель, яка являє собою точний математичний опис економічних процесів за допомогою графіків, таблиць, рівнянь і нерівностей. У модель включають тільки основоопределяющіе фактори.
При використанні економіко-математичного моделювання слід мати на увазі, що невеликий період дослідження (місяць, квартал) не дозволить виявити загальні закономірності. Також не можна брати і занадто великий період, так як будь-які економічні закономірності нестабільні і можуть змінюватися протягом тривалого часу. На практиці доцільно використовувати для перспективного планування річні фінансові показники за минулі 3-5 років, а для поточного планування - квартальні дані за 1-2 роки.
Мета кожної фірми підібрати такі методи фінансового планування, щоб кінцевий результат виявлявся як можна ближче до прогнозу.
1.3. Процес та етапи фінансового планування.
Процес фінансового планування включає кілька етапів, таких як:
ü аналіз фінансової ситуації;
ü розробка загальної фінансової стратегії фірми;
ü складання поточних фінансових планів;
ü коректування, ув'язування і конкретизація фінансового плану;
ü здійснення оперативного фінансового планування;
ü виконання фінансового плану;
ü аналіз та контроль виконання плану.
На першому етапі аналізуються фінансові показники діяльності підприємства за попередній період часу. Це робиться на основі бухгалтерського балансу, звіту про прибутки і збитки, звіту про рух коштів. Ці документи містять дані для аналізу і розрахунку фінансового стану підприємства, а також служать основою для складання прогнозу цих документів. Основна увага приділяється таким показникам, як обсяг реалізації, витрати, розмір отриманого прибутку. Підводиться загальний підсумок, який дає можливість оцінити фінансові результати діяльності фірми і визначити проблеми, що стоять перед нею.
Другий етап - це розробка фінансової стратегії і фінансової політики по основним напрямкам діяльності фірми. На цьому етапі складаються основні прогнозні документи, які відносяться до перспективного фінансового планування: прогноз звіту про прибутки та збитки; прогноз руху грошових коштів; прогноз бухгалтерського балансу. Ці документи включаються в структуру науково-обгрунтованого бізнес плану підприємства.
У процесі здійснення третього етапу уточнюються і конкретизуються основні показники прогнозних фінансових документів шляхом складання поточних фінансових планів.
На четвертому етапі відбувається стикування показників фінансових планів з виробничими, комерційними, інвестиційними, будівельними і іншими планами і програмами, що розробляються на підприємстві.
П'ятий етап - це здійснення оперативного фінансового планування шляхом розробки оперативних фінансових планів фірми.
Шостий етап передбачає здійснення поточної виробничої, комерційної і фінансової діяльності фірми, що визначає кінцеві фінансові результати діяльності в цілому.
Завершується процес фінансового планування на фірмі аналізом і контролем за виконанням фінансових планів. Даний етап полягає у визначенні фактичних кінцевих фінансових результатів діяльності підприємства, зіставленні з запланованими показниками, виявленні причини наслідків відхилень від планових показників, в розробці заходів щодо усунення негативних явищ.
Важливо пам'ятати, що максимальної ефективності можна досягти тільки при послідовному виконанні всіх етапів процесу фінансового планування, так як вони взаємопов'язані.

Глава 2: Види фінансового планування.

Фінансове планування на фірмі буває трьох видів і розрізняється за типом складається плану і строку на який він розробляється. Фінансове планування буває: оперативне, поточне і перспективне (стратегічне).
Всі види фінансового планування на фірмі пов'язані один з одним і здійснюються у певній послідовності.
Види фінансового планування
Перспективне (стратегічне) фінансове планування
Поточне фінансове планування
Оперативне фінансове планування
Форми розроблюваних фінансових планів
Прогноз звіту про прибутки та збитки; прогноз руху грошових коштів; прогноз бухгалтерського балансу
План доходів і витрат з операційної діяльності; план доходів і витрат по інвестиційній діяльності; план надходження і витрачання грошових коштів; балансовий план
Платіжний календар, касовий план
Період планування
1 -3 року
1 рік
Декада, квартал, місяць
Вихідною точкою планування є прогнозування основних напрямків фінансової діяльності підприємства, здійснюване в процесі перспективного планування, яке визначає завдання і параметри поточного фінансового планування. У свою чергу основа для розробки оперативних фінансових планів формується саме на стадії поточного фінансового планування.

Перспективне фінансове планування

Оперативне фінансове планування
Поточне фінансове планування
Рис.1


Мені здається, дуже важливо усвідомлювати тісний взаємозв'язок всіх видів фінансового планування. І те, що з переходом від одного виду планування до іншого цілі, завдання, етапи здійснення і показники більш конкретизуються, стають більш чіткими.

2.1. Перспективне фінансове планування
У сучасних умовах перспективне фінансове планування охоплює період від одного року до трьох років. Перспективне планування складається з розробки фінансової стратегії підприємства та прогнозування фінансової діяльності. Фінансова стратегія підприємства являє собою визначення довгострокових цілей фінансової діяльності фірми і вибір найбільш ефективних способів їх досягнення. Фінансова стратегія повинна також узгоджуватися із загальною стратегією фірми, хоча вона теж робить на загальну стратегію певний вплив.
Процес формування фінансової стратегії підприємства складається з наступних етапів:
ü визначення періоду реалізації стратегії;
ü аналіз факторів впливу зовнішнього середовища фірми;
ü формування стратегічних цілей фінансової діяльності;
ü розробка фінансової політики фірми;
ü розробка системи заходів щодо забезпечення фінансової стратегії фірми;
ü оцінка розробленої фінансової стратегії.
За розробки фінансової стратегії фірми дуже важливо чітко і спочатку чесно і правильно визначити період реалізації стратегії. У наш час досить сильно серед маленьких фірм і підприємств поширена практика «фірм одноденок», коли з метою отримання пільг, ухилення від податків або можливої ​​відповідальності підприємство існує від сили два - три роки, а потім часто з'являється в тому ж складі, але під іншим назвою.
Велика увага в процесі формування фінансової стратегії має приділятися аналізу факторів зовнішнього середовища, вивченню економіко-правових умов фінансової діяльності фірми, адже найчастіше різні помилки і правопорушення відбуваються не через злі наміри, а через елементарне незнання правил, актів, законів. Також важливо особливу увагу приділяти вивченню факторів ризику, відстежувати тенденції, що відбуваються на сюжеті, підприємство сегменті ринку, фіксувати і враховувати коливання курсу валюти і напрям економічного курсу країни.
Наступний етап складання фінансової стратегії підприємства це формування стратегічних цілей фінансової діяльності. Головною метою має стати максимальне збільшення ринкової вартості підприємства. Всі цілі повинні бути сформульовані найбільш чітко і коротко. Цілі повинні бути відображені в конкретних показниках-нормативах. Зазвичай в якості стратегічних нормативів використовують такі як:
ü середньорічний темп зростання власних фінансових ресурсів;
ü коефіцієнт рентабельності власного капіталу фірми;
ü співвідношення оборотних і необоротних активів фірми і т.д.
На підставі фінансової стратегії фірми формується фінансова політика фірми з конкретних напрямків фінансової діяльності фірми: податкової, амортизаційної, дивідендної, емісійної і т.п.
Далі відбувається розробка системи заходів, що забезпечують реалізацію фінансової стратегії, визначаються права, обов'язки і міри відповідальності керівників відділів і підрозділів фірми за результати реалізації фінансової стратегії фірми.
Заключний етап розробки фінансової стратегії фірми це оцінка ефективності даної стратегії. Ця оцінка повинна проводиться за кількома параметрами:
1. Оцінюється, наскільки розроблена фінансова стратегія узгоджується із загальною стратегією фірми, виявляються можливі нестикування або протиріччя. Уточнюється ступінь узгодженості цілей, напрямків і етапів реалізації цих стратегій.
2. Оцінюється узгодженість фінансової стратегії фірми з прогнозованими змінами у зовнішній підприємницькому середовищі.
3. Оцінюється гнучкість фінансової стратегії, то наскільки швидко і правильно зможе відреагувати фірма на можливі різкі зміни у зовнішньому середовищі.
4. Оцінюється реалізація розробленої фінансової стратегії, тобто розглядаються можливості фірми у формуванні власних та залучення зовнішніх фінансових ресурсів.
5. Оцінюється результативність фінансової стратегії, то наскільки вона вплине на становище фірми на ринку, підвищить її репутацію, збільшить прибуток і т.д.

Існує досить проста схема підготовки інформації для побудови фінансового плану (див. рис. 2).
Інвестиції
Початковий стан
Джерела фінансування
Надходження від продажу
Витрати Собівартість
Зміна оборотного капіталу
Рис. 2


Основу перспективного планування становить прогнозування, втілення стратегії фірми.
Прогнозування полягає у вивченні можливого фінансового стану фірми на перспективу. Базою прогнозування є узагальнення та аналіз наявної інформації з наступним моделюванням можливих варіантів розвитку ситуації. Інформаційною базою прогнозів є бухгалтерська і статистична звітність підприємства.
На відміну від планування перед прогнозуванням не стоїть завдання реалізації прогнозів на практиці, так як прогноз це всього лише можливість передбачити варіант розвитку ситуації. Прогнозування передбачає розробку альтернативних фінансових показників та параметрів. Їх використання при намітилися і заздалегідь спрогнозованих тенденції змін на ринку допомагає визначити один із варіантів розвитку фінансового стану підприємства.
Результатом перспективного фінансового планування є розробка трьох основних фінансових документів:
ü прогнозу звіту про прибутки та збитки;
ü прогнозу руху грошових коштів;
ü прогнозу бухгалтерського балансу.
Основною метою створення цих документів є оцінка фінансового стану підприємства на кінець планованого періоду.
Для складання прогнозних фінансових документів важливо правильно визначити обсяг майбутніх продажів. Це необхідно для правильної організації виробничого процесу, розподілу грошових коштів, контролю над запасами. Прогноз обсягу продажів дає уявлення про те, яку частку ринку підприємства передбачає зайняти. Прогнози складаються на основі даних про продажі за попередні періоди і маркетингових досліджень, у тому числі опитувань потенційних споживачів, вивченні тенденцій і нових віянь на ринку.
Прогнози продажів виражаються як у грошових, так і в натуральних одиницях.
За допомогою прогнозного звіту про прибутки та збитки визначається величина одержуваного прибутку в майбутньому періоді, він показує динаміку фінансових операцій підприємства.
Прогноз балансу відображає фіксовану, статистичну картину фінансового становища підприємства.
Прогноз руху грошових коштів відображає рух грошових потоків за поточною, інвестиційної та фінансової діяльності. Розмежування напрямків діяльності при розробці прогнозу підвищує ефективність управління грошовими потоками.
За допомогою прогнозу руху грошових коштів можна більш точно оцінити, скільки буде потрібно грошових коштів у певні періоди, синхронізувати надходження і витрачання грошових коштів.
Після складання цього прогнозу визначають стратегію фінансування підприємства. Послідовно визначаються джерела довгострокового фінансування, формується структура капіталу і витрат, вибирається спосіб нарощування довгострокового капіталу.
2.2. Поточне фінансове планування.
Поточне планування фінансової діяльності є складовою частиною перспективного плану, воно грунтується на розробленій фінансової стратегії і фінансової політики по окремих аспектах фінансової діяльності і являє собою конкретизацію його показників. Розробляються конкретні види поточних фінансових планів дають можливість підприємству визначити на майбутній період усі джерела фінансування її розвитку, сформувати структуру доходів і витрат фірми, забезпечити постійну платоспроможність, визначити структуру активів і капіталу фірми на кінець планованого періоду.
Поточне фінансове планування полягає в розробці трьох основних документів:
ü плану руху грошових коштів;
ü плану звіту про прибутки та збитки;
ü плану бухгалтерського балансу.
Основна мета цих документів - оцінка фінансового положення фірми на кінець планованого періоду. Поточний фінансовий план створюється на період в один рік.
Річний фінансовий план розбивається поквартально або помісячно, в залежності від потреби у фінансових коштах. Більш конкретних план дозволяє більш точно скоординувати рух грошових коштів, зіставити доходи і витрати, ліквідувати касові розриви.
На етапі створення річного фінансового плану встановлюється відповідність можливостей підприємства з випуску продукції, надання послуг з попитом та пропозицією на ринку.
Поточні фінансові плани підприємства розробляються на основі даних про:
ü фінансової стратегії фірми;
ü результати фінансового аналізу за минулий період;
ü плановані обсяги виробництва та реалізації продукції;
ü інших економічних показниках операційної діяльності фірми.
Також на розроблювані плани впливає чинне законодавство, система оподаткування та інші зовнішні чинники.
Для складання фінансових документів важливо визначити обсяг майбутніх продажів, зазвичай цей план складається ще на етапі перспективного фінансового планування.
На основі цих даних розраховується необхідну кількість матеріальних і трудових ресурсів, визначаються і інші складові витрати на виробництво. І вже на основі цих даних розробляється плановий звіт про прибутки та збитки. За допомогою цього звіту прогнозується величина прибутку, яка повинна бути отримана в розрахунковому періоді.
В даний час на середніх і великих підприємствах широко поширений спосіб планування витрат по центрах відповідальності, коли керівник кожного відділу несе відповідальність за витрати свого відділу.
Далі розробляється план руху грошових коштів. Цей план враховує всі надходження і платежі, витрати і витрати, показує чистий грошовий потік, тобто надлишок або дефіцит грошових коштів на певний момент часу. Фактично він показує рух грошових потоків за поточною, інвестиційної та фінансової діяльності. Розмежування типів діяльності дозволяє підвищити ефективність управління грошовими потоками.
План руху грошовий коштів складається на рік з розбивкою по кварталах і включає в себе дві основні частини: надходження і витрати. Ці частини в свою чергу розбиті на витрати (доходи) за типами діяльності: поточної, інвестиційної та фінансової.
Заключним документом поточного річного фінансового плану є плановий баланс активів і пасивів на кінець планованого періоду. Він показує стан майна і фінансів підприємства в результаті планованої діяльності.
Мета розробки балансового плану формування оптимальної структури капіталу, що забезпечує достатню фінансову стійкість фірми в майбутньому періоді.
В міру реалізації закладених у поточному фінансовому плані заходів реєструються фактичні результати діяльності підприємства.
Фінансовий контроль здійснюється шляхом зіставлення реальних показників з плановими.

2.3. Оперативне фінансове планування.
Оперативне фінансове планування є як би логічним продовженням поточного фінансового планування. Воно здійснюється з метою контролю за надходженням фактичної виручки на розрахунковий рахунок та витрачанням готівкових фінансових ресурсів підприємства. Фінансування планових заходів має здійснюватися за рахунок зароблених підприємством коштів, а це вимагає ефективного контролю за формуванням та використанням фінансових ресурсів. Оперативний план необхідний для забезпечення фінансового успіху підприємства. Він включає в себе складання і виконання платіжного календаря, касового плану і розрахунок потреби в короткостроковому кредиті.
У процесі складання платіжного календаря вирішуються такі завдання:
1. організація розрахунку часового збігу грошових надходжень і майбутніх витрат підприємства;
2. формування інформаційної бази про рух грошових притоків і відтоків;
3. щоденний облік всіх змін в інформаційній базі;
4. аналіз неплатежів (за сумами і джерелами) і організація заходів для їх подолання та запобігання;
5. розрахунок потреби в короткостроковому кредиті в разі тимчасового розбіжності грошових надходжень і зобов'язань, а також оперативне придбання позикових коштів;
6. розрахунок тимчасово вільних коштів підприємства, він проводиться по сумам та строками;
7. аналіз фінансового ринку з позиції найбільш надійного та вигідного вкладення тимчасово вільних коштів.
Платіжний календар складається на квартал з розбивкою на місяці і більше короткі періоди. При його здійсненні необхідно стежити за ходом виробництва і реалізації, станом запасів, дебіторської заборгованості з метою попередження невиконання фінансових зобов'язань.
Головною особливістю правильно складеного платежу є його збалансованість. Такий календар допомагає виявити фінансові помилки, брак коштів, зрозуміти причину такого стану, намітити і виконати відповідні заходи, і таким чином, уникнути фінансових ускладнень.
Календар платежів складається на основі наступних документів:
ü плану реалізації продукції;
ü кошторису витрат на виробництво;
ü плану капітальних вкладень;
ü виписок по рахунках підприємства та додатків до них;
ü договорів;
ü внутрішніх наказів;
ü графіка виплати заробітної плати;
ü рахунків-фактури;
ü а також встановлених термінів платежів для фінансових зобов'язань.
На багатьох фірмах поряд з платіжним календарем складається податковий календар, а також платіжні календарі за окремими видами руху грошових коштів.
Крім платіжного календаря на підприємстві повинен складатися касовий план - план обороту готівкових грошових коштів. Цей план відображає надходження і виплати готівкових грошових коштів через касу. Він необхідний для контролю за надходженням і витрачанням готівкових коштів.
Банку, обслуговуючого підприємство також необхідний його касовий план, щоб скласти зведений касовий план на обслуговування своїх клієнтів у встановлені терміни. Касовий план розробляється на квартал.
Заключним етапом фінансового планування є складання зведеної аналітичної записки. У ній дається характеристика основних показників річного фінансового плану і робляться висновки про планову забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами і структурі їх формування.
Висновок.
Фінансове планування є виключно важливим аспектом діяльності будь-якого підприємства.
Фінансове планування - це є процес розробки фінансових планів і планових показників, які допомагають забезпечити підприємство фінансовими ресурсами і збільшити ефективність його діяльності в певний період часу в майбутньому. Фінансове планування є як би першим кроком на шляху до процвітання фірми.
Фінансове планування втілює вироблені стратегічні цілі у форму конкретних фінансових показників. Воно дає можливість визначити, наскільки перспективним є той чи інший проект, новий напрямок діяльності. Також фінансове планування є інструментом отримання інвестицій.
Методи планування - це конкретні способи і прийоми планових розрахунків. Планування фінансових показників здійснюється за допомогою декількох методів. До них відносяться: економічного аналізу; нормативний; балансових розрахунків; грошових потоків; метод багатоваріантності; економіко-математичне моделювання. Мета кожної фірми підібрати такі методи фінансового планування, щоб кінцевий результат виявлявся як можна ближче до прогнозу.
Процес фінансового планування включає кілька етапів, таких як: аналіз фінансової ситуації; розробка загальної фінансової стратегії фірми; складання поточних фінансових планів; коректування, ув'язування і конкретизація фінансового плану; здійснення оперативного фінансового планування; виконання фінансового плану; аналіз та контроль виконання плану.
Важливо пам'ятати, що максимальної ефективності можна досягти тільки при послідовному виконанні всіх етапів процесу фінансового планування, так як вони взаємопов'язані.
Фінансове планування на фірмі буває трьох видів і розрізняється за типом складається плану і строку на який він розробляється. Фінансове планування буває: оперативне, поточне і перспективне (стратегічне). З переходом від одного виду планування до іншого цілі, завдання, етапи здійснення і показники більш конкретизуються, стають більш чіткими.
У сучасних умовах перспективне фінансове планування охоплює період від одного року до трьох років. Перспективне планування складається з розробки фінансової стратегії та прогнозування фінансової діяльності підприємства.
Поточне планування фінансової діяльності є складовою частиною перспективного плану, воно грунтується на розробленій фінансової стратегії і фінансової політики по окремих аспектах фінансової діяльності і являє собою конкретизацію його показників.
Оперативне фінансове планування - це логічне продовження поточного фінансового планування. Воно здійснюється з метою контролю за надходженням фактичної виручки на розрахунковий рахунок та витрачанням готівкових фінансових ресурсів підприємства.
Я вважаю дуже важливим використання фінансового планування, усіх її видів. Поступове просування від великого до малого, конкретизація фінансових показників, контроль за виконанням фінансових планів є запорукою процвітання і стійкості будь-якого підприємства. Також дуже важливо не просто використовувати існуючі методи фінансового планування в Росії, але і намагатися весь час засвоїти нове, відслідковувати нові методики фінансового планування, переймати зарубіжний досвід.
Список використовуваної літератури:
1. Внутрішньофірмове планування: Підручник. - 2-е вид., Испр. і доп. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 400 с.
2. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз. - М.: Фінанси і статистика, 1997.
3. Положення з бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації» (ПБУ 4 / 99), затверджене наказом Мінфіну РФ від 06.07.99, № 43-н.
4. Положення з бухгалтерського обліку «Доходи організації» (ПБУ 9 / 99), затверджене наказом Мінфіну РФ від 06.05.99, № 32-н.
5. Положення з бухгалтерського обліку «Витрати організації» (ПБУ 10/99), затверджене наказом Мінфіну РФ від 06.05.99, № 33-н.
6. Постатейний коментар до глави 25 НК РФ «Податок на прибуток організацій». ЗАТ «Видавничий дім« Головбух », 2001. - 240 с.
7. Савчук В.П. Фінансовий менеджмент підприємств: практичні питання з аналізом ділових ситуацій. - Київ: Видавничий дім "Максимум", 2001.
8. Фінансове планування і контроль / Під ред. М.А. Поукока, А.Х. Тейлора; Пер. з англ. М.: Инфра-М, 1996.
9. Фінансовий менеджмент. Під ред. В.С. Золотарьова / 2-е вид., Перераб. і доп. Серія «Підручники і навчальні посібники». Ростов н / Д: «Фенікс», 2000. - 224 с.
10. Фінанси підприємств. - СПб: Питер, 2002. - 224 с.
11. Фінанси підприємств: Підручник / Н.В. Колчина, Г.Б. Поляк, Л.П. Павлова та ін; Під ред. проф. Н.В. Колчин. - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 1998. - 413 с.
12. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С., Негашев Є.В. Методика фінансового аналізу. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 208 с. - (Серія «Вища освіта»).
13. http://www.consulting.ru/
14. http://www.e-training.ru/
15. http://www.finexpert.ru/articles/art_1.htm
16. http://www.finexpert.ru/articles/art_2.htm
17. http://www.finexpert.ru/articles/art_4.htm
18. http://www.optim.ru/trade/2000/1/19/19.asp
19. http://www.ptpu.ru/issues/
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
75.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Фінансове планування в організації 2
Фінансове планування в комерційній організації
Фінансове планування в організації ТОВ СтройДорМашЛізінг
Фінансове планування Необхідність і завдання фінансового планування
Фінансове планування 3
Фінансове планування 2
Фінансове планування
Фінансове планування і прогнозування
Фінансове планування підприємства
© Усі права захищені
написати до нас