Фінансова стійкість підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Завдання

За наведеними даними з балансу підприємства розрахувати:
суму власної. перевертня. коштів (ВОК);
коефіцієнт автономії
коеф-т власної. позикових коштів
коеф-т ліквідності
Дати оцінку фінансової стійкості
Показник, тис. грн
Ум. позн.
На поч. періоду
На кінець періоду
1. Всього майна
СБ
а) Необоротні активи
ВА
б) Оборотні активи:
ОА
- Матеріальні оборотні кошти
МОС
- Дебіторська заборгованість
Д / з
- Грошові активи
ТАК.
2. Власний капітал
СК
3. Довгострокові позикові кошти
ДО
4. Короткострокові зобов'язання
КВ
Рішення
Власні оборотні кошти:
ВОК = СК-ВА, таким чином,
на початок року СОСН = ... тис. грн
на кінець року СОСка = ... тис. грн
За звітний рік сума СОС зросла (знизилася) на (соски-сосни) тис. грн
Для характеристики фінансової стійкості підприємства розраховується частка СОС в СК, чи коеф-т маневреності (якщо <10%, то підприємство нестійкий):
На початок року КМН = Сосна: СКН = ....%
На кінець року КМК = соскою: СКк = ....%
За звітний період частка СОС зросла (знизилася) на (КМК - КМН)%
Це говорить про посилення (послаблення) фінансової стійкості.
Для оцінки зміни фінансової стійкості за рік розраховують:
коефіцієнт автономії: Ка = (СК: СБ) * 100%
На початок року Ка Н = ..., на кінець року Ка К = ....
Коеф - т став (нижче, вище). Залишився досить високим (знизився до критичного <60%) /
Це свідчить про формування прибутку підприємства за рахунок власних (позикових) коштів.
Подальшу оцінку ведемо по співвідношенню позикових і власних коштів:
Кз / с = (заемн. капітал / собств. Ср-ва) = (ДО + КО) / СК) * 100%
На початок року Кз / з Н = ...; на кінець року Кз / з К = ... За коефіцієнтом підприємство можна визнати (не) стійким т.к Кз / с <50% (> 50%).
Висновок: підприємство за всіма показниками (не) є фінансово стійким

Завдання

Виконати факторний аналіз валового прибутку.
На загальну суму валового прибутку впливають:
зміна фізичного обсягу реалізованої продукції;
зміна собівартості реалізованої продукції
зміна ціни реалізації
зміна структури валової продукції
Показники
План
Факт
Вимкнути-е
Обсяг реалізованої продукції, тис. шт
10
8
-2
Ціна, грн.
85
100
+15
С / ст-ть виробу, грн.
70
75
+5
Прибуток на 1 вид-е, грн
15
25
+10
Валовий прибуток, тис. грн.
150
200
+50
Рішення.
Вплив зміни физич. обсягу реалізації
DК = Пр пл на 1 пр =- 2 * 15 =- 30 тис. грн.
Зміна з / ст-ти
DС * Q факт реал. =- 5 * 8 =- 40000грн.
Изм-е ціни
DЦ * Q факт реал = 15 * 8 = 120000 грн.
Баланс впливу факторів:
+120-30-40 = +50
+50 = +50
Позитивний вплив на зміну прибутку зробило підвищення цін. Зростання прибутку обумовлений сприятливою кон'юнктурою ринку.
Скорочення обсягу реалізації і зростання з / ст-ти продукції приводить до необхідності вжиття заходів щодо стимулювання попиту і зниження витрат виробництва.

Завдання

Виконати факторний аналіз валового прибутку за системою "директ-костинг".
Показники
План
Факт
Вимкнути-е
Обсяг реалізованої продукції, тис. шт
10
8
-2
Ціна, грн.
85
100
+15
С / ст-ть виробу, грн.
70
75
+5
в т. ч. змінні питомі витрати
51
54
+3
Загальні постійні витрати, тис. грн
190
168
-22
Валовий прибуток, тис. грн.
150
200
+50
Рішення.
П пл = (Ц-С уд. Змінна) * Q-Спост = 150000
Прибуток за умови фактич. обсягу реалізації
П 1 = Q ф - (Ц ПЛ-Суд ПЛ) - Спост ПЛ = 82000
Прибуток за умови фактичного обсягу і фактичної ціни
П 2 = Q фФ-Суд ПЛ) - Спост ПЛ = 202000 грн.
П 3 = Q фФ-Суд Ф) - Спост ПЛ = 178000 грн.
Прибуток за умови фактичних Q Ф, Ц Ф, Суд Ф.
Прибуток фактична П Ф = Q фФ-Суд Ф) - Спост Ф = 200000
Вплив изм-я физич. обсягу реалізації: П 1 - П пл = 82000-150000 =- 68000грн.
Вплив зміни ціни: П 2 - П 1 = 202-82 = 120000 грн.
Вплив зміни питомих змінних витрат: П 3 - П 2 = 178-202 =- 24000 грн.
Вплив зміни постійних витрат: П Ф - П 3 = 200-178 = 22000 грн.
68 +120-24 +22 = +50

Завдання

Виконати факторний аналіз сукупного капіталу.
Показники
План
Факт
1. Прибуток до оподаткування
8401
8962
2. Виручка від реалізації
79361
72255
3. Совок. капітал (валюта балансу)
76435
75868
4. Рентаб-ть совок. капіталу ROA (1: 3)
0,11 = 11%
0,118 = 11,8%
5. Рентаб-ть продажів ROS (1: 2)
10%
12,4%
6. Коеф-т оборач-ти совок. кап. Коб. (2: 3)
1,038
0,95
Рішення.
Факторна модель
ROA = П / А = (В / А) * (П / В)
Визначимо вплив факторів:
Вплив коефіцієнта оборотності активів
(Коб. Ф - Коб. ПЛ) * ROS ПЛ = (0,95-1,038) * 10%; =- 0,9328%
Коб. Ф * (ROS Ф-ROS ПЛ) 0,95 * (12,4-10) = 0,71%
Темпи зростання активів перевищили темпи зростання виручки

Завдання

Виконати факторний аналіз власного капіталу.
Показники
План
Факт
1. Прибуток до оподаткування
45610
52286
2. Податок на прибуток
12507
12270
3. Чистий прибуток
33103
30016
4. Частка чистого прибутку (ДчП)
0,73
0,71
5. Виручка від реалізації
266892
242001
6. Совок. капітал (валюта балансу)
490431
500113
7. Собств. капітал
383067
381749
8. Рентаб-ть продажів ROS (1: 5)
17%
17,4%
9. Коеф-т оборач-ти совок. кап. Коб. (5: 6)
1,038
0,95
10. Мультиплікатор капіталу Мк (6: 7)
1,28
1,31
11. Рентаб-ть власної. капіталу ROE (3: 7)
8,6%
7,8%
Рішення.
Факторна модель має вигляд:
ROE = ДчП * Мк * Коб. * ROS

Завдання

Дані з балансу ф.2 наведені в таблиці:
Показники
1. Виручка від реалізації ВР
120000
2. Змінні витрати З пер
85000
3. Постійні витрати З пост
15000
4. Собств. капітал
90000
5. Довгострокові кредити
10000
6. Короткострокові кредити
10000
7. Середня розрахункова ставка,%
28%
8. Коефіцієнт оподаткування прибутку
0,3
Визначити:
Силу впливу фінансового важеля
% Зміни прибутку при 20% зміни виручку
% Зниження виручки, при якому припускає-е позбудеться прибутку
Рівень ефекту фінанс. важеля і силу впливу фінанс. важеля. Дати оцінку фінансового ризику.
Поєднані. ефект фінанс. і опер. важелів. Дати оцінку фінансового ризику.
Рішення.
Зграя = ВМ: П - пок-ль изм-я прибутку при зм-і виручки на 1%
Сутність ОР - темпи изм-я прибутку вище темпів изм-я виручки (внаслідок існування постійних витрат)
Чим вище частка осн. коштів в активах, тим вище зграю.
Зграя залежить від частки постійних витрат у валовій маржі. Чим вище частка, тим вище зграю.
ВМ = ВР - З пер = П + С пост
1) ВМ = 120-85 = 35 тис. грн.
Коеф-т ВМ До ВМ = 35: 120 = 0,29 (частка ВМ у ВР)
Критичний обсяг реалізації
ВР Крит = З пост: До ВМ = 15000: 0,29 = 51 724 грн.
Запас фінансової міцності
120000-51724 = 68276 грн.
П = ВМ - З пост = 35-15 = 20 тис. грн.
Зграя = 35: 20 = 1,75
2) 1,75 * 20% = 35%
3) 100%: 1,75 = 57,17%
4) ЕФР = (1-l налогообл. Пр) * (ЕР-СРСП) *
ЕР - екон. рентабельність; СРСП - середня розр. ставка%
ЕР = (Прибуток до виплисти.%: Активи) = (20 +% за кредит): (90 +10 +10) = 23,27%
Прибуток до виплисти.% = НРЕІ
ЕФР = (1-0,3) * (23,27-28) * =-, 74%
Підприємство несе підвищений фінансовий ризик, т.к (ЕР-СРСП) <0 - зниження рентабельності власного акпітала на 0,74%
Сила впливу фінансового важеля
СВФР = 1 + (% за кредит: НРЕІ) = 1 + (5600/25600) = 1,22
Чим вище СВФР, тим вище ризик.
5) Сполучений ефект операц. і фінанс. важелів
Ст. еф. = Зграя * СВФР = 1,75 * 1,22 = 2,135
Сполучений ефект характеризує зміну чистого прибутку на акцію при зміні виручки на 1%.
Висновок: при зміні виручки на 1% чистий прибуток на акцію змінилася на 2,135%

Завдання

Рейтингова оцінка підприємства. Рейтинг показує, наскільки близькі показники окремих підприємств до еталону. Показники фінансового стану наведено в таблиці
Пок-ль
№ припускає-я
Еталон
1
2
3
Коеф-т поточної ліквідності
0,1
0,2
0,15
0,2
Коефіцієнт автономії
0,7
, 8
0,75
0,8
Коефіцієнт маневреності
0,3
0,15
0,2
0,3
Рейтингову оцінку даних підприємств будемо проводити за їх віддаленості від еталонного підприємства. Під таким підприємством будемо розуміти гіпотетичне підприємство, чиї показники найкращі серед підприємств, що беруть участь воценке. Таблиця даних має матричну форму, по рядку значення показників підприємств-учасників - a i, за стовпцем значення показань для конкретного підприємства - a j. Тоді кожне підприємство по кожному показнику має вигляд - a ij. Стандартизоване значення щодо показника підприємства-еталона:
a ij ст. =
Рейтинг підприємств розраховується за формулою:


Завдання

Виконати вивірку і зробити висновки про рух грошових коштів
Баланс
Пршлий рік
Отчетн. рік
Джерела
Використання
Активи:
ВНА, у т. ч.
Основні засоби
Нематеріальні активи
Довгострокові фін. влож.
ОА, у т. ч.
ТМЗ
Д / з
Д ср
25000
40
9200
6700
1250
24500
500
1800
8750
7300
1425
500
0
0
450
0
0
0
100
1800
0
600
175
Сукупні активи
42550
44275
Пасиви:
Статутний капітал
18000
28000
0
0
Резерви
5500
6370
870
0
ДЗ
2000
2500
500
0
Короткострокові зобов, у т. ч.:
Банківські кредити
1000
0
1000
Кредиторська заборгованість
4150
5300
1150
0
Податки до оплати
1900
2105
205
0
Сукупні пасиви
42550
44275
3675
3675
Рішення
Звіт про вивірки
Сальдо початкове
1250
Відтік ДС
Довгострокові фінансові вкладення
1800
Нематеріальні активи
100
Дебіторська заборгованість
600
Короткострокові банківські кредити
Разом відтік
3500
Приплив ДС
Основні засоби
500
ТМЗ
450
Резерви
870
Довгострокові позикові кошти
500
Кредитори
1150
Податки до оплати
205
Разом приплив
3675
Нетто потік
175
Сальдо кінцеве
1425
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
113.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Фінансова стійкість підприємства 2
Фінансова стійкість підприємства та методи її оцінки
Фінансова стійкість підприємства ВАТ Агрокомплекс
Фінансова стійкість підприємства виробничий запас
Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства
Фінансова стійкість підприємства особливості методики її оцінки
Фінансова стійкість підприємства в реалізації інвестиційного проекту
Фінансова стійкість
© Усі права захищені
написати до нас