Фінансова політика підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Фінансова політика підприємства.
 
Фінансова політика підприємства є складовою частиною його економічної політики. Якщо фінанси являють собою базисну категорію, що історично склалася в умовах зародження і розвитку товарно-грошових відносин, то фінансова політика виражається сукупністю заходів, що проводяться власником, адміністрацією, трудовим колективом (залежно від форм власності і господарювання підприємства) з метою вишукування і використання фінансів для здійснення основних функцій і завдань.
Заходи такого роду включають вироблення науково обгрунтованих концепцій організації фінансової діяльності, визначення ключових напрямів використання фінансових фондів на довго-, середньо-і короткостроковий періоди, а також практичне втілення розробленої стратегії.
Концепції організації фінансової діяльності підприємства будуються на основі дослідження попиту на продукцію та послуги, оцінки різних (фінансових, матеріальних, трудових, інтелектуальних, інформаційних) ресурсів підприємства і прогнозування результатів господарської діяльності.
Напрями використання фінансових фондів підприємства визначаються виходячи з поставлених цілей, положення підприємства на ринку, виробленої концепції організації фінансової діяльності. Головною метою фінансової політики підприємства є найбільш повне й ефективне використання і нарощування його фінансового потенціалу.
Фінансова політика виражає цілеспрямоване використання фінансів для досягнення стратегічних і тактичних завдань, визначених установчими документами (статутом) підприємства. Наприклад, посилення позицій на ринку товарів (послуг), досягнення прийнятного обсягу продажів, прибутку і рентабельності активів і власного капіталу, збереження платоспроможності та ліквідності балансу.
В умовах нестабільного економічного середовища, високої інфляції, кризи неплатежів, непередбачуваною податкової та грошово-кредитної політики держави багато підприємств змушені проводити лінію на виживання. Вона виражається у вирішенні поточних фінансових проблем як реакції на невизначені макроекономічні установки державних владних структур. Така політика в управлінні фінансами породжує ряд протиріч між інтересами підприємств та фіскальними інтересами держави; ціною зовнішніх запозичень і рентабельністю виробництв; прибутковістю власного капіталу і фондового ринку; інтересами виробництва та фінансової служби тощо
Зміст фінансової політики багатогранно і включає такі основні ланки:
1) розробку оптимальної концепції управління фінансовими (грошовими) потоками підприємства, що забезпечує поєднання високої прибутковості і захисту від комерційних ризиків;
2) виявлення основних напрямів використання фінансових ресурсів на поточний період (декаду, місяць, квартал) і на найближчу перспективу (рік і більш тривалий період). При цьому враховуються можливості розвитку виробничо-торговельної діяльності. Стан макроекономічної кон'юнктури (оподаткування, облікова ставка банківського відсотка, норми амортизаційних відрахувань по основних фондах та ін);
3) здійснення практичних дій, спрямованих на досягнення поставлених цілей (фінансовий аналіз та контроль, вибір спосіб фінансування підприємства, оцінка реальних інвестиційних проектів і фінансових активів тощо).
Єдність трьох ключових ланок визначає зміст фінансово політики, стратегічними завданнями якої є:
а) максимізація прибутку як джерела економічного зростання;
б) оптимізація структури та вартості капіталу, забезпечення фінансової стійкості та ділової активності підприємства;
в) досягнення фінансової відкритості підприємства для інвесторів і кредиторів;
г) використання ринкових механізмів залучення капіталу за допомогою фінансового лізингу, проектного фінансування;
д) розробка ефективного механізму управління фінансами (фінансового менеджменту) на основі діагностики фінансового стану з урахуванням постановки стратегічних мети діяльності підприємства, адекватних ринковим умовам, і пошуку шляхів їх досягнення.
При розробці ефективної системи управління фінансами постійно виникають проблеми гармонізації розвитку інтересів підприємства, наявності достатнього обсягу грошових ресурсів і збереження високої платоспроможності.
Виходячи з тривалості періоду і характеру вирішуваних завдань фінансова політика класифікується на фінансову стратегію і тактику.
Фінансова стратегія розробляється у відповідності з глобальними завданнями соціально-економічної стратегії підприємства. Вона являє собою довгострокову фінансову політику. У процесі її розробки прогнозуються основні тенденції розвитку фінансів, формується концепція використання, намічаються принципи фінансових стосунків з державою (податкова політика) і партнерами (постачальниками, покупцями, кредиторами, інвесторами, страховиками та ін.)
Стратегія передбачає вибір альтернативних шляхів розвитку підприємства. При цьому використовуються прогнози, досвід та інтуїція фахівців (менеджерів) для мобілізації фінансових ресурсів на досягнення поставлених цілей. З позиції стратегії формуються конкретні цілі і завдання виробничої та фінансової діяльності і приймаються оперативні управлінські рішення.
Одним з найважливіших напрямків розробки фінансової стратегії підприємства належать:
§ аналіз та оцінка фінансово-економічного стану;
§ розробка облікової і податкової політики;
§ вироблення кредитної політики;
§ управління основним капіталом і амортизаційна політика;
§ управління оборотними активами і кредиторською заборгованістю;
§ управління позиковими коштами;
§ управління поточними витратами, збутом продукції та прибутком;
§ цінова політика;
§ вибір дивідендної та інвестиційної політики;
§ оцінка досягнень підприємства та його ринкової вартості.
Однак вибір тієї чи іншої стратегії не гарантує отримання прогнозованого ефекту (доходу) через вплив зовнішніх факторів, зокрема стану фінансового ринку, податкової, митної, бюджетної та грошово-кредитної політики держави.
Складовою частиною фінансової стратегії є перспективне фінансове планування, орієнтоване на досягнення основних параметрів діяльності підприємства: обсяг і собівартість продажів, прибуток, рентабельність, фінансова стійкість і платоспроможність.
Фінансова тактика спрямована на рішення більш приватних завдань конкретного етапу розвитку підприємства шляхом своєчасної зміни способів організації фінансових зв'язків, перерозподілу грошових ресурсів між видами витрат і структурними підрозділами. При відносно стабільної фінансової стратегії фінансова тактика повинна відрізнятися гнучкістю, що викликається зміною ринкової кон'юнктури (попиту і пропозиції на ресурси, товари, послуги і капітал). Стратегія і тактика фінансової політики тісно взаємопов'язані. Правильно вибрана стратегія створює сприятливі можливості для вирішення тактичних завдань.
Фінансову політику на підприємствах повинні здійснювати професіонали - головні фінансові менеджери (директора), які володіють всією інформацією про стратегію і тактику організації.
Для прийняття управлінських рішень вони використовують інформацію, наведену в бухгалтерської та статистичної звітності в оперативному фінансовому обліку, яка служить головним джерелом даних для визначення показників, що застосовуються у фінансовому аналізі та внутрішньофірмового планування грошових потоків.
Внутрішньофірмове фінансове планування включає розробку наступних оперативних документів (на місяць, квартал, рік):
§ бюджету доходів і витрат по підприємству в цілому і по його філіям, якщо вони є;
§ бюджету по балансовому листу (прогнозу балансу активів і пасивів за найважливіших статей);
§ капітального бюджету.
Фінансовий аналіз включає наступні ланки:
1) оцінку фінансових можливостей з метою визначення стратегічних цілей;
2) розподіл і оцінку ефективності руху грошових потоків за сферами діяльності (поточна, інвестиційна та фінансова) виходячи зі стратегії виробництва і продажів;
3) визначення додаткової потреби у фінансових ресурсах та каналів їх надходження (банківський кредит, лізинг, товарний кредит і т.д.);
4) трансформацію грошових ресурсів у форму, яка наочно показує фінансові можливості підприємства, що відбивається у звітності;
5) оцінку ефективності прийнятих фінансових та інвестиційних рішень через показники фінансової стійкості, платоспроможності, прибутковості ділової та ринкової активності організації.
Фінансову політику підприємства не можна розглядати у відриві від фінансової політики держави - сукупності заходів, спрямованих на акумулювання фінансів з метою вирішення загальнонаціональних соціально-економічних і політичних завдань. Зовнішня, макроекономічне середовище організації завжди сильніше впливає на господарську діяльність, ніж внутрішня, мікроекономічна середовище. Тому від пріоритетів державної фінансової політики, її обгрунтованості та реальності в значній мірі залежить фінансова політика підприємства.
Державна фінансова політика може створювати більш-менш сприятливі умови для господарського процесу.
У доперебудовний період у Росії фінансова політика підприємства не могла суттєво вплинути на результати його господарської діяльності. Фінансова самостійність господарського суб'єкта нерідко була настільки мала, що основою фінансового успіху підприємства були чинники, що безпосередньо не пов'язані з його виробничою діяльністю.
Після переходу до ринку підприємства отримали значну автономність і самостійність, при всьому тому діяльність їх як і раніше багато в чому визначається державною фінансовою політикою і залежить від неї. У цьому сенсі фінансову політику підприємства слід розглядати як динамічну категорію. Вона змістовно змінюється під впливом змін фінансової політики, що проводиться федеральними, республіканськими (обласними, крайовими) і місц
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Доповідь
22.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Фінансова політика підприємства 2
Короткострокова фінансова політика підприємства
Фінансова політика підприємства в умовах ринку
Довгострокова фінансова політика підприємства Характеристика складових
Дивідендна політика підприємства фінансова звітність про власний капітал корпорацій
Фінансова система і фінансова політика держави
Фінансова система і фінансова політика
Фінансова політика 2
Фінансова політика 3
© Усі права захищені
написати до нас