Фінанси комерційних підприємств

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Реферат виконала Тюрикова Ганна

Введення

В умовах ринкової економіки основними інструментами регулювання економічних процесів стають вартісні категорії, серед яких важливе місце займають фінанси. Останні активно використовуються в якості інструменту регулювання економіки, як на рівні держави, так і на рівні суб'єктів, що функціонують у різних сферах і галузях економіки. При цьому стан фінансів відбивається на їх діяльності. Саме стійкість фінансів, їх наявність і стабільність характеризують добробут держави, суб'єктів підприємницької діяльності громадян.

Фінанси виражають собою частину грошових відносин, що виникають з приводу розподілу вартості валового національного продукту шляхом формування і використання фінансових ресурсів для задоволення суспільних потреб.

Оскільки фінансові відносини завжди пов'язані з формуванням грошових доходів і накопичень, що приймають особливі форми фінансових ресурсів, то останні виступають матеріально-речовим втіленням фінансів як економічної категорії.

Фінанси комерційних організацій і підприємств є основною ланкою фінансової системи, охоплюють процеси створення, розподілу і використання валового внутрішнього продукту у вартісному вираженні. Вони функціонують у сфері матеріального виробництва, де в основному створюються сукупний суспільний продукт і національний дохід.

Фінансові умови господарювання перетерпіли істотні зміни, які виразилися в лібералізації економіки, зміні форм власності, проведенні широкомасштабної приватизації, зміна умов державного регулювання, введення системи оподаткування комерційних організацій і підприємств.

Все це призвело до підвищення ролі розподільних відносин. Кінцевою метою підприємницької діяльності стало одержання прибутку при збереженні власного капіталу.

У ході підприємницької діяльності комерційних організацій і підприємств виникають певні фінансові відносини, пов'язані з організацією виробництва і реалізації продукції, наданням послуг і виконанням робіт, формуванням власних фінансових ресурсів та залученням зовнішніх джерел фінансування, їх розподілом і використанням.

У сфері господарювання, саме завдяки фінансам, які є інструментом вартісного розподілу валового внутрішнього продукту, забезпечується задоволення постійно мінливих відтворювальних потреб. Без фінансів неможливо забезпечити кругообіг виробничих фондів на розширеній основі, регулювати галузеві і територіальні пропорції в економіці, стимулювати розвиток виробництва.

Матеріальною основою фінансових відносин є гроші. Фінансові відносини - частина грошових відносин, виникають лише при реальному русі грошових коштів, супроводжуються формуванням і використанням власного капіталу, централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів.

1. Сутність та особливості організації фінансів комерційних підприємств.

Причиною породжує появу фінансів, є потреба держави та різних суб'єктів ресурсах, що забезпечують їх діяльність. Дану потребу в ресурсах без фінансів задовольнити неможливо ні у сфері господарювання, ні в соціальній сфері, ні у сфері державної діяльності: управління та оборони. Це зумовлено тією обставиною, що лише за допомогою фінансів відбувається розподіл вартості по суб'єктах відтворювального процесу, тобто тільки за допомогою фінансового розподілу вартості валового національного продукту кожен учасник суспільного відтворення отримує свою частку у створеній вартості та рух грошових коштів отримує цільову позначеність.

Суспільне призначення фінансів організацій полягає у забезпеченні фінансовими ресурсами відокремлено функціонуючих суб'єктів громадської діяльності у формі утворення юридичних осіб. За принципами функціонування ці організації здійснюють свою діяльність на умовах комерційного розрахунку, тобто мають на меті отримання прибутку, або не ставлять перед собою такої мети, але їх функціонування є суспільно необхідним і корисним.

Крім того, існують різні громадські об'єднання, які можуть бути організовані в юридичну особу. Фінанси юридичних осіб - організацій поділяються на такі ланки: фінанси комерційних організацій, фінанси некомерційних організацій, фінанси громадських організацій.

Юридична особа, що ставить за вилучення доходу в якості основної мети своєї діяльності, є комерційною організацією. Така юридична особа створюється у формі державного підприємства, господарського товариства, акціонерного товариства, виробничого кооперативу. Комерційна організація зобов'язана здійснювати підприємницьку діяльність.

Підприємництво - це ініціативна діяльність юридичних осіб і громадян, незалежно від форми власності, спрямована на отримання чистого доходу шляхом задоволення попиту на товари (роботи, послуги), заснована на приватній власності (приватної підприємництво) або на праві господарського ведення державного підприємства.

До підприємством, що функціонує на комерційних засадах, відносяться всі види підприємств сфери матеріального виробництва, сфери товарного обігу, а також частина організацій невиробничої сфери, малі підприємства, приватні підприємства, акціонерні товариства, товариства, асоціації, комерційні банки, страхові компанії та ін

Істотний вплив на організацію фінансів підприємств, що функціонують на комерційних засадах, виявляють комерційний розрахунок і комерційна таємниця.

Комерційний розрахунок - представляє собою метод ведення господарства, що полягає в порівняння в грошовій формі витрат і результатів діяльності, його метою є отримання максимального прибутку при мінімумі витрат. Комерційний розрахунок передбачає обов'язкове отримання прибутку і досягнення достатнього рівня рентабельності, для того щоб здійснювати підприємницьку діяльність. В іншому випадку підприємство розоряється і підлягає ліквідації з визнанням його банкрутом.

Банкрутство - стійка нездатність боржника індивідуального підприємця або юридичної особи - задовольнити вимоги своїх кредиторів і виплатити податкові та інші обов'язкові платежі внаслідок перевищення його пасивів над активами.

Активи - майно суб'єкта підприємництва, до складу якого входять всі основні і оборотні кошти. Пасиви - зобов'язання суб'єкта підприємництва, що складаються з позикових і залучених коштів, включаючи кредиторську заборгованість.

Комерційна таємниця - будь-яка конфіденційна управлінська, виробнича, науково-технічна, торговельна, фінансова та інша інформація, що представляє цінність для підприємства в досягненні переваги над конкурентами і отриманні прибутку.

Здійснення діяльності в умовах дії комерційної таємниці і за допомогою методу комерційного розрахунку обумовлюють специфіку в організації фінансів, яка полягає в наступних моментах.

- Комерційні організації мають реальної фінансової самостійністю - фінансова самостійність виражається в тому, що суб'єкт підприємницької діяльності має право самостійно розподіляти отриману виручку від реалізації продукції, розпоряджатися прибутком, що залишилася після оподаткування, на свій розсуд формувати та використовувати фонди виробничого і споживчого призначення, самостійно шукати джерела розширення виробництва, включаючи випуск цінних паперів, залучення кредитних ресурсів і т.д.. Підприємство має право відкривати розрахункові та інші рахунки в будь-якому комерційному банку для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій.

- Організація фінансів суб'єктів, на діяльність яких поширюється комерційна таємниця, вільні від дріб'язкової регламентації з боку держави, тобто мають повної господарської свободою. Держава регулює фінансово-господарську діяльність підприємств, як правило, за допомогою вартісних інструментів, проводячи відповідну податкову, амортизаційну, валютну, експортно-імпортну політику.

- Комерційні організації несуть повну фінансову відповідальність за фактичні результати роботи, своєчасне виконання зобов'язань перед постачальниками, споживачами, державою, банками та іншими контрагентами. В умовах ринкової економіки підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями власним майном; за невиконання зобов'язань до підприємств застосовується обгрунтована система фінансових санкцій: штрафи, неустойки, пені. Оскільки підприємства мають реальної фінансовою самостійністю, то воно саме покриває свої втрати та збитки. При цьому втрати від інноваційної діяльності покриваються за рахунок фінансових резервів і системи страхування, а збитки від безгосподарності - за рахунок прибутку. Підприємство зобов'язане відшкодовувати збиток, заподіяний нераціональним використанням землі та інших природних ресурсів, забрудненням навколишнього середовища, порушенням правил безпеки і виробництва, санітарно-технічних норм тощо.

Повнота реалізації фінансової відповідальності комерційних організацій забезпечується в законодавчому. Зокрема, у статті 44 Цивільного кодексу записано, що «юридичні особи відповідають за своїми зобов'язаннями всім належним їм майном».

- Організація фінансів комерційних підприємств спрямована на забезпечення матеріальної зацікавленості в покращенні результатів роботи. Досягається це через систему розподілу прибутку (колективна зацікавленість) і через систему матеріального заохочення та преміювання (особиста зацікавленість).

- Комерційні організації вступають у фінансові взаємини з банками, страховими компаніями, державою. При цьому такі взаємовідносини організуються з урахуванням принципів комерційного розрахунку. Підприємства і банки - це рівноправні партнери, які організовують фінансовий бік своїх операцій з орієнтиром на прибуток: банки надають платні та термінові позики, отримують комісійні при посередницьких і трастових операціях зі своїх клієнтів.

У свою чергу, якщо підприємство зберігає вільні гроші на депозитних рахунках, то за ним банк нараховує відсотки.

Страхові компанії здійснюють страхування різних об'єктів комерційних підприємств, їх різноманітні ризики. Тим самим створюються певні гарантії стабільності у підприємницькій діяльності комерційних організацій.

Держава також повинна виступати партнером підприємств, оскільки останній є основним платником податків, що забезпечує надходження коштів до державного бюджету. У зв'язку з цим державі доцільно встановлювати податкові платежі на тому рівні, щоб не підірвати зацікавленість суб'єктів підприємництва у розвитку виробництва.

Таким чином, фінансові взаємовідносини комерційних організацій з контрагентами спрямовані на зміцнення комерційного розрахунку і підвищення ефективності підприємницької діяльності.

Фінанси комерційних підприємств і організацій - це фінансові або грошові відносини, що виникають у ході підприємницької діяльності в процесі формування власного капіталу, цільових фондів грошових коштів, їх розподілу і використання.

2. Фінанси комерційних організацій і підприємств.

2.1. Функції фінансів комерційних організацій і підприємств.

За допомогою розподільчої функції відбувається формування первинного капіталу, що утворюється за рахунок внесків засновників, відтворенням капіталу, створення основних пропорцій при розподілі доходів і фінансових ресурсів, що забезпечують оптимальне поєднання інтересів окремих товаровиробників, господарюючих суб'єктів і держави в цілому.

З розподільчою функцією фінансів пов'язане формування грошових фондів комерційних фондів і організацій за допомогою розподілу і перерозподілу доходів, що надходять.

Об'єктивна основа контрольної функції - вартісної облік витрат на виробництво і реалізацію продукції, виконання робіт і надання послуг, процес формування доходів і грошових фондів.

Фінансовий контроль за діяльністю господарюючого суб'єкта здійснюють: безпосередньо господарюючий суб'єкт шляхом всебічного аналізу фінансових показників, оперативного контролю за ходом виконання фінансових планів, своєчасним надходженням виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), зобов'язань перед постачальниками, замовниками і споживачами, державою, банками та іншими контрагентами; акціонери і власники контрольного пакету акцій шляхом контролю за ефективним вкладенням коштів, отриманням прибутку і виплатою дивідендів; податкові органи, які стежать за своєчасністю та повнотою сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету; комерційні банки при видачі і повернення позик, наданні інших банківських послуг; незалежні аудиторські фірми, під час проведення аудиторських перевірок.

2.2. Принципи організації фінансів комерційних організацій і підприємств.

Фінансові відносини комерційних організацій і підприємств будуються на певних принципах, пов'язаних з основами господарської діяльності: господарська самостійність, самофінансування, матеріальна зацікавленість, забезпечення фінансовими резервами.

Принцип господарської самостійності не може бути реалізований без самостійності в галузі фінансів. Господарюючі суб'єкти незалежно від форми власності самостійно визначають сферу економічної діяльності, джерела фінансування, напрями вкладення коштів з метою отримання прибутку. Однак про повну господарської самостійності говорити не можна, тому що держава регламентує окремі сторони їх діяльності. Законодавство встановлює взаємини комерційних організацій і підприємств з бюджетами різних рівнів.

Реалізація принципи самофінансування - одне з основних умов підприємницької діяльності, який забезпечує конкурентоспроможність господарюючого суб'єкта. Самофінансування означає повну самоокупність витрат на виробництво і реалізацію продукції, виконання робіт і надання послуг, інвестування в розвиток виробництва за рахунок власних коштів і при необхідності банківських та комерційних кредитів.

Принцип матеріальної зацікавленості - об'єктивна необхідність цього принципи забезпечується основною метою підприємницької діяльності - отримання прибутку.

На рівні окремих працівників підприємства реалізація цього принципу може бути забезпечена високим рівнем оплати праці. Для підприємства цей принцип може бути реалізований в результаті проведення державою оптимальної податкової політики, створенням економічних умов для розвитку виробництва. Інтереси держави можуть бути дотримані рентабельною діяльністю підприємств, зростанням виробництва і дотриманням податкової дисципліни.

Принцип матеріальної відповідальності означає наявність певної системи відповідальності за ведення та результати фінансово-господарської діяльності. Підприємства, що порушують договірні зобов'язання, розрахункову дисципліну, терміни повернення отриманих кредитів, податкового законодавства тощо, сплачують пені, штрафи, неустойки. Цей принцип реалізовано в даний час найбільш повно.

Принцип забезпечення фінансовими резервами диктується умовами підприємницької діяльності, пов'язаної з певними ризиками неповернення вкладених у бізнес коштів. В умовах ринкових відносин наслідки ризику лягають на підприємця, який добровільно і самостійно на свій страх і ризик реалізує розроблену ним програму.

Реалізацією цього принципу є формування фінансових резервів та інших аналогічних фондів, здатних зміцнити фінансове становище підприємства в критичні моменти господарювання. Фінансові резерви можуть формуватися підприємствами всіх організаційно-правових форм власності з чистого прибутку, після сплати з неї податку та інших обов'язкових платежів до бюджету.

Усі принципи організації фінансів підприємств знаходяться в постійному розвитку і для їх реалізації в кожній конкретної економічної ситуації застосовуються свої форми і методи, що відповідають стану продуктивних сил і виробничих відносин у суспільстві.

2.3. Фактори, що впливають на організацію фінансів підприємства.

На організацію фінансів підприємства впливає два чинники: організаційно-правова форма господарювання та галузеві техніко-економічні особливості.

Організаційно-правова форма господарювання визначається Цивільним кодексом РК, відповідно до якого юридичною особою визнається організація, яка має у власності, господарському віданні або оперативному управлінні відособлене майно і відповідає за своїми зобов'язаннями цим майном. Воно вправі від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Юридична особа повинна мати самостійний баланс або кошторис. Юридичними особами можуть бути організації:

переслідують одержання прибутку як основну мету своєї діяльності - комерційні організації;

не мають отримання прибутку як такої мети і не розподіляють прибуток між учасниками - некомерційні організації.

Комерційні організації створюються у формі господарських товариств і товариств, виробничих кооперативів, державних підприємств.

Фінансові відносини виникають вже на стадії формування статутного капіталу господарюючого суб'єкта, який з економічної точки зору являє собою майно господарюючого суб'єкта на дату його створення. Юридична особа підлягає державній реєстрації і вважається створеним з моменту його реєстрації.

Організаційно-правова форма господарювання визначає зміст фінансових відносин у процесі формування статутного капіталу. Формування майна комерційних організацій засноване на принципах корпоративності. Майно державних підприємств формується на базі державних коштів.

Учасники повного товариства створюють статутний капітал за рахунок вкладів учасників, і по суті статутний капітал повного товариства є складовим капіталом. До моменту реєстрації повного товариства його учасники повинні внести не менше половини свого внеску до складеного капіталу. Інша частина повинна бути внесена учасниками в обумовлені в установчому договорі терміни. За невиконання цього правила, учасник зобов'язаний сплатити товариству 10% річних, з суми невнесеної частини вкладу і відшкодувати понесені збитки. Учасник повного товариства має право за згодою решти учасників передати свою частку у складеному капіталі чи її частину іншому учасникові товариства або третій особі.

В установчому договорі товариства на вірі обумовлюються умови про величину і склад складеного капіталу, а також розмір і порядок зміни часток кожного з повних товаришів у складеному капіталі, склад, терміни внесення вкладів та відповідальність за порушення зобов'язань. Порядок формування статутного капіталу аналогічний порядку його формування в повному товаристві. Управління діяльністю товариства на вірі здійснюється тільки повними товаришами. Учасники-вкладники не беруть участі у підприємницькій діяльності і є по суті інвесторами.

Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю формується також за рахунок внесків його учасників. Мінімальний розмір статутного капіталу згідно з законодавством встановлено в розмірі 100 мінімальних розрахункових показників на день реєстрації товариства і повинен бути сплачений не менш ніж на половину. Частина, що залишилася повинна бути оплачена протягом першого року діяльності товариства. При порушенні даного порядку товариство повинне або зменшити свої статутний капітал і зареєструвати це зменшення у встановленому порядку, або припинити свою діяльність шляхом ліквідації. Учасник товариства має право продати свою частку в статутному капіталі одному або декільком учасникам товариства або третій особі, якщо це обумовлено в статуті. Аналогічно формується статутний капітал товариства з додатковою відповідальністю.

Акціонерні товариства утворюють статутний (акціонерний) капітал виходячи з номінальної вартості акцій товариства. Мінімальний розмір статутного капіталу відкритого акціонерного товариства встановлений у розмірі 500000 мінімальних розрахункових показників на день реєстрації товариства. Статутний капітал формується шляхом розміщення простих і привілейованих акцій.

У таких сферах підприємницької діяльності, як виробництво і збут промислової і сільськогосподарської продукції, торгівля, побутове обслуговування та ін, кращою формою підприємницької діяльності є виробничий кооператив. Майно ПК складається з пайових внесків його членів відповідно до статуту кооперативу. ПК може створювати неподільні фонди за рахунок певної частини майна, якщо це обумовлено в статуті. До моменту реєстрації картки кожен його член зобов'язаний внести не менше 10% свого пайового внеску, а частину, що залишилася-протягом року з моменту реєстрації.

Прибуток комерційних організацій, що залишається після її розподілу в загальному встановленому порядку, розподіляється між учасниками на засадах корпоративності.

За своїм економічним змістом всю сукупність фінансових відносин можна згрупувати за наступними напрямками:

між засновниками в момент створення підприємства-пов'язані з формуванням статутного капіталу;

між підприємствами та організаціями - пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції, виникненням знову створеної вартості;

між підприємствами та його підрозділами - з приводу фінансування витрат, розподілу і використання прибутку, оборотних коштів;

між підприємствами і його працівниками - при розподілі та використанні доходів, випуск акцій та облігацій, виплати відсотків, стягнення штрафів, утримання податків;

між підприємством і вищестоящою організацією, всередині фінасово-промислових груп;

між комерційними організаціями та підприємствами - пов'язані з емісією та розміщенням цінних паперів, взаємним кредитуванням, пайовою участю у створенні спільних підприємств;

між підприємствами і фінансовою системою держави - при сплаті податків і здійсненні інших платежів до бюджету;

між підприємством і банківською системою - в процесі зберігання грошей в комерційних банках, сплати відсотків за банківський кредит, надання інших банківських послуг;

між підприємствами і страховими компаніями та організаціями - при страхуванні майна, комерційних і підприємницьких ризиків;

між підприємствами та інвестиційними інститутами - в ході розміщення інвестицій, приватизації та ін

Кожна з перелічених груп відносин має свої особливості і сферу застосування, всі вони носять двосторонній характер і їх матеріальною основою є рух грошових коштів.

2.4. Фінансові ресурси комерційних організацій.

Для здійснення своєї діяльності комерційні організації мають у своєму розпорядженні поряд з матеріальними і людськими ресурсами, також грошовими засобами, які забезпечують покриття різних потреб. Грошові кошти надходять у їх розпорядження по різних каналах і в процесі залучення їх в обіг трансформуються у фінансові ресурси.

Фінансові ресурси комерційних організацій - це грошові доходи і надходження, що знаходяться в їх розпорядженні і призначені для забезпечення потреб, пов'язані з їхнім функціонуванням: виконання фінансових зобов'язань перед контрагентами, здійснення видатків за статутний (основної) діяльності, включаючи витрати по розширеному виробництва, економічного стимулювання працюючих , соціальних питань.

Формування фінансових ресурсів комерційних організацій може здійснюватися за трьома каналами:

- За рахунок власних і прирівняних до них коштів;

мобілізація ресурсів на фінансовому ринку;

надходження грошових коштів від фінансової системи в порядку перерозподілу.

Первісне формування фінансових ресурсів відбувається в момент установи підприємства, коли утворюється статутний капітал (фонд). Джерела формування статутного капіталу залежать від організаційно-правової форми господарювання: акціонерне товариство, кооператив, державне підприємство, товариство і т.д.

У зв'язку з цим розрізняють наступні джерела статутного капіталу комерційних організацій: акціонерний капітал, пайові внески членів кооперативів, галузеві фінансові ресурси, довгостроковий кредит, бюджетні засоби.

Величина статутного фонду показує розмір тих коштів - основних і оборотних, що інвестовані в процес виробництва або здійснення іншої статутної діяльності комерційної організації. При цьому мінімальний розмір статутного фонду, особливості його утворення та використання, правовий режим майна, обмеження підприємницької діяльності окремих видів комерційних організацій, що засновуються у формі господарських товариств, банків, страхових товариств, спільних підприємств регулюється Цивільним кодексом та іншими спеціальними законодавчими актами. Внеском до статутного фонду господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, речі, майнові права, в тому числі інтелектуальна власність.

Основним джерелом фінансових ресурсів на діючих комерційних підприємствах виступає вартість реалізованої продукції, наданої послуги. У процесі розподілу виручки різні частини вартості реалізованої продукції приймають форму грошових накопичень.

Фінансові ресурси формуються головним чином за рахунок прибутку. Крім того, джерелами фінансових ресурсів виступають: виторг від реалізації вибулого майна, стійкі пасиви, різні цільові надходження, мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві, кошти від здачі майна в оренду та ін

Комерційне підприємство, утворене у формі кооперативу як джерело фінансових ресурсів має пайові та інші внески членів трудового колективу.

Значні фінансові ресурси можуть мобілізуватися на фінансовому ринку. Формами їхньої мобілізації є продаж акцій, облігацій та інших видів цінних паперів, а також кредитні інвестиції.

Здійснення діяльності в умовах ринку поєднується з різними видами ризиків: підприємницькі ризики, валютні ризики, комерційні ризики т.д. У зв'язку з цим комерційні організації все більшою мірою вдаються до страхування своєї діяльності. Це обумовлює виплату ним страхового відшкодування.

Таким чином, у складі фінансових ресурсів вага велику роль відіграють засоби, що мобілізуються на фінансовому ринку і виплати страхового відшкодування, що надходять від страхових компаній.

Використання фінансових ресурсів здійснюється комерційними організаціями за багатьма напрямками:

- Платежі органам фінансової та банківської системи;

- Інвестування власних коштів в основну діяльність: капітальні витрати (реінвестування), пов'язані з розширенням виробництва і технічним його відновленням, переходом на нові прогресивні технології, використання «ноу-хау» і т.д.;

- Інвестування фінансових ресурсів у цінні папери, придбані на ринку;

- Напрям фінансових ресурсів на освіту грошових фондів заохочувального і соціального характеру;

- Використання фінансових ресурсів на благодійні цілі, спонсорство і т.п.

3. Прибуток і рентабельність комерційних підприємств.

Функціонування підприємств на умовах комерційного розрахунку передбачає обов'язкове отримання ними прибутку. Прибуток - найважливіша категорія ринкових відносин, їй притаманні три функції:

- Економічного показника, що характеризує фінансові результати господарської діяльності підприємства;

- Стимулюючої функції, що з'являється в процесі його розподілу та використання;

- Одного з основних джерел формування фінансових ресурсів підприємства.

Основою існування прибутку в економіці є наявність додаткового продукту і товарно-грошової форми процесу розширеного відтворення, тобто прибуток - це та основна форма, в якій виражається і вимірюється вартість додаткового продукту.

Прибуток - основне джерело фінансування приросту оборотних коштів, оновлення та розширення виробництва, соціального розвитку підприємства, а також найважливіше джерело формування бюджетів різних рівнів.

Прибуток є джерелом фінансування різних за економічним змістом потреб. При її розподілі перетинаються інтереси як суспільства в цілому в особі держави, так і підприємницькі інтереси господарюючих суб'єктів та їх контрагентів, інтереси окремих працівників. Об'єктом розподілу є валовий прибуток.

Розподіл прибутку є прерогативою господарюючого суб'єкта, регламентується внутрішніми документами підприємства і фіксується в його обліковій політиці. При розподілі прибутку виходять з наступних принципів: першочергове виконання зобов'язань перед бюджетом, прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, розподіляється на накопичення і розподіл.

Механізм впливу фінансів на ефективність господарювання залежить від характеру розподільних відносин, конкретних форм і методів їх організації, їх відповідності рівню продуктивних сил і виробничих відносин. Орієнтиром для встановлення співвідношення між накопиченням і споживанням повинно бути стан виробничих фондів і конкурентоспроможність продукції, що випускається. У процесі розподілу чистого прибутку підприємство має право самостійно визначити спосіб розподілу прибутку.

Розподіл чистого прибутку може бути здійснене за допомогою утворення спеціальних фондів: фонду накопичення, фонду споживання, резервних фондів, або безпосереднім її розподілом за окремими напрямками.

У першому випадку підприємство повинно скласти кошториси витрачання фондів споживання і накопичення у вигляді доповнення до фінансового плану. У другому випадку розподіл прибутку відбивається безпосередньо у фінансовому плані.

Процес оздоровлення економіки, подальший розвиток підприємницької діяльності у виробничій сфері багато в чому будуть визначати максимальне отримання прибутку за рахунок інтенсивних чинників, зростання інвестицій в реальний сектор економіки та створення ефективної податкової системи.

Рентабельність на відміну від прибутку підприємства, яка б показала ефект підприємницької діяльності, характеризує ефективність цієї діяльності. Рентабельність це відносний показник, який відображає ступінь прибутковості підприємства. У ринковій економіці існує система показників рентабельності.

Рентабельність продукції можна розрахувати як по всій реалізованої продукції, так і по окремих її видах.

Рентабельність всієї реалізованої продукції можна визначити як:

- Відсоткове відношення прибутку від реалізації продукції до витрат на її виробництво і реалізацію;

- Процентне співвідношення прибутку від реалізації продукції до виручки від реалізованої продукції;

- Процентне співвідношення балансового прибутку до виручки від реалізованої продукції;

- Відношення чистого прибутку до виручки від реалізованої продукції.

Ці показники дають уявлення про ефективність поточних витрат підприємства і ступеня прибутковості реалізованої продукції.

Рентабельність окремих видів продукції залежить від ціни і повної собівартості. Вона визначається як процентне співвідношення ціни реалізації даної продукції за вирахуванням її повної собівартості до повної собівартості одиниці даної продукції.

Рентабельність необоротних активів визначається як процентне співвідношення чистого прибутку до середньої величини необоротних активів. Рентабельність оборотних активів визначається як процентне співвідношення чистого прибутку до середньорічної вартості оборотних активів.

Рентабельність інвестицій визначається як процентне співвідношення валового прибутку до вартості майна підприємства. Рентабельність власного капіталу розраховується як відсоткове співвідношення чистого прибутку до величини власного капіталу.

Показники рентабельності використовуються в процесі аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, прийняття управлінських рішень, рішень потенційних інвесторів про участь у фінансуванні інвестиційних проектів.

Висновок.

Ринкові принципи управління економікою та здійснення підприємницької діяльності внесли істотні корективи на трактування необхідності фінансів, яка раніше визначалася трьома чинниками: існуванням держави, наявністю товарно-грошових відносин і дією економічних законів.

Фінанси забезпечують кругообіг основного та оборотного капіталу, розширення виробничого процесу, інвестиції в економіку і соціальний сектор, регулюють галузеву і територіальну структуру економіки, стимулюють розвиток виробництва і т.д.

Фінанси комерційних організацій є важливою сферою фінансових відносин. Сучасні умови відтворення, загострення конкурентної боротьби актуалізували питання управління фінансами комерційних організацій. Тому набувають важливість розгляд таких питань як сутність, функції і принципи, фактори, що впливають на організацію фінансів комерційних організацій, прибуток і рентабельність.

Фінансова робота підприємства в сучасних умовах набуває якісно нового змісту, що пов'язано з розвитком ринкових відносин. В умовах ринкової економіки найважливіші завдання фінансових служб - не тільки виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, постачальниками, своїми працівниками, а й організації фінансового менеджменту, тобто розробки раціональної фінансової стратегії і тактики підприємства на основі аналізу фінансової звітності, оптимального управління грошовими потоками, що виникають в процесі фінансово-господарської діяльності підприємства з метою досягнення поставленої мети і максимізації прибутку.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
72.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Фінанси комерційних організацій і підприємств
Фінанси комерційних організацій
Фінанси підприємств
Фінанси підприємств 2
Фінанси підприємств 2
Фінанси підприємств
Фінанси підприємств 2 Сутність і
Фінанси підприємств і корпорацій
Фінанси державних унітарних підприємств
© Усі права захищені
написати до нас