Філософсько-педагогічна думка і педагогічна практика Середньовічного Сходу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство науки і освіти Автономної Республіки Крим

Республіканський вищий навчальний заклад

«Кримський інженерно-педагогічний університет»

Факультет ___________________________________________________________

Кафедра _____________________________________________________________

Реферат

з дисципліни «ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ»

на тему:

Філософсько-ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА

І ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

СЕРЕДНЬОВІЧНОГО СХОДУСімферополь - 2008р.

Зміст

  1. Передумови розвитку філософсько-педагогічної думки і педагогічної практики Середньовічного Сходу

  2. Огляд філософсько-педагогічних ідей мислителів Середньовічного Сходу

  3. Педагогічна практика Середньовічного Сходу

Література

 1. Передумови розвитку філософсько-педагогічної думки і педагогічної практики Середньовічного Сходу

Розвиток педагогічної думки у великому регіоні (Іран, частина Середньої Азії, Сирія, Єгипет і Північна Африка), завойованому в VII-VIII ст. арабами, відзначено печаткою ісламу. Духовні цінності, ув'язнені в Корані, визначали релігійні і моральні принципи виховання та освіти. Іслам - остання за часом виникнення з світових релігій - складався під впливом християнства. Багато канони Корану мають схожість з біблійними моральними заповідями.

Іслам виріс на базі взаємопов'язаних культур країн Арабського халіфату, Візантії, Індії, Китаю. Арабське завоювання не означало повного розриву з культурними та педагогічними традиціями еллінізму і Візантії. Ісламський світ сприйняв і освоїв античну філософію, зокрема Платона і Аристотеля, запозичивши з неї раціоналістичний погляд на людину.

Еволюція культури, освіти, педагогічної думки ісламського середньовічного світу пройшла ряд етапів. У ранню епоху (VII-X ст.) Проблеми виховання в ісламському світі не розглядалися. Перші трактати з виховання з'являються в XI ст. (Авіценна, Абу Хамід аль-Газалі та ін.)

Час своєрідного східного ренесансу настало в IX - XII ст. Виріс престиж знань. Арабо-мусульманські вчені піддали глибокому вивченню філософсько-педагогічну спадщину античності. Висувалися ідеї гуманного, гармонійного розвитку особистості. Мислителі Сходу намагалися проникнути в суть природи людини, врахувати соціальні та біологічні детермінанти виховання. Особливе значення надавалося соціальної сутності людини. Головна мета виховання бачилася насамперед у прагненні людини розраховувати на високі духовні та моральні якості.

 1. Огляд філософсько-педагогічних ідей мислителів Середньовічного Сходу

Мислителі Арабського Сходу присвятили свої праці розробці програми гармонійного розвитку особистості. Вони самі були еталоном подібної гармонії і засуджували як освічених негідників, так і благочестивих невігласів.

Абу-Юсуф Якуб ибн-Исхак Кинди (801—873). Відкриває список вчених-енциклопедистів ісламського світу засновник арабської філософії Абу-Юсуф Якуб ібн-Ісхак Кінді (801-873). Він висунув концепцію чотирьох видів інтелекту: актуального, потенційного, придбаного і проявляється. Вважаючи науку вище релігії, Кінді вважав, що при вихованні треба формувати не мусульманський фанатизм, а високий інтелект.

Аль-Фараби (870 - 950). Високо шанував арабський світ вченого і філософа Аль-Фарабі (870 - 950). Аль-Фарабі глибоко і оригінально бачив ряд сутнісних педагогічних проблем. Противник клерикалізму, він стверджував, що лише безумці можуть думати, що вище благо знаходиться поза існуючого світу. Мета виховання, на Фарабі, - підвести людину до цього блага через заохочення прагнення робити добрі справи. Усвідомити, що саме є добрим чи злим, допомагають знання. Фарабі запропонував систему прийомів виховання чеснот. Прийоми ділилися на «жорсткі» і «м'які». Якщо вихованець виявляє бажання вчитися, працювати і здійснювати добрі вчинки, доречні м'які методи. Якщо ж підопічний педагога злісний, нерадив, норовливий, цілком виправдані покарання - «жорстке» виховання.

Аль-Бируни (970 - 1048), во множестве разбросаны важные плодотворные педагогические идеи: наглядности и системности, развития познавательных интересов обучения и др. Бируни утверждал, что главная цель воспитания - нравственное очищение - от бесчеловечных обычаев, фанатизма, безрассудства, жажды властвовать. Більш ніж у ста п'ятдесяти трактатах іншого видатного мислителя Сходу, Аль-Біруні (970 - 1048), в безлічі розкидані важливі плідні педагогічні ідеї: наочності та системності, розвитку пізнавальних інтересів навчання та ін Біруні стверджував, що головна мета виховання - моральне очищення - від нелюдських звичаїв, фанатизму, нерозсудливості, спраги панувати.

Ибн Сина ( Авиценна в латинской транскрипции) (980- 1037) немало лет посвятил преподавательской деятельности и оставил множество работ, среди которых выделяется «Книга исцеления», куда вошли имеющие прямое отношение к педагогической теории трактаты «Книга о душе», «Книга знаний», «Книга указаний и наставлений». Названий сучасниками «владикою наук», радник правителів різних країн Близького і Середнього Сходу Ібн Сіна (Авіценна в латинській транскрипції) (980 - 1037) чимало років присвятив викладацькій діяльності і залишив багато робіт, серед яких виділяється «Книга зцілення», куди увійшли мають пряме ставлення до педагогічної теорії трактати «Книга про душу», «Книга знань», «Книга вказівок і настанов». Ібн Сіна мріяв про різнобічному вихованні та навчанні, і перш за все музиці, поезії, філософії. Такий шлях бачився йому в організації спільного навчання вихованців, внесення духу суперництва. Спільне навчання повинно було проходити на різних рівнях відповідно до здібностей учнів. Фундаментом будь-якої освіти Авіценна називав оволодіння читанням і письмом. Загальний розвиток повинно було передувати предпрофессиональное і професійного навчання. Як тільки підліток опановував грамотою, його слід було готувати до майбутньої професії (наприклад, вчити складати звітність та інші документи). Потім належало вводити у власне професію: підліток повинен почати працювати і заробляти гроші.

Аль-Газали (1056/ 59 - 1111). Велику увагу проблемам виховання приділяв один з найбільш видатних філософів Сходу Аль-Газалі (1056 / 59 - 1111). Чотиритомний компендіум вченого «Воскресіння наук про віру» присвячений, зокрема, розвитку людських здібностей, прийомам спостереження за дітьми з метою їх виховання. Аль-Газалі підкреслював необхідність з раннього віку вчити вести себе за столом, бути невибагливими в побуті, загартовуватися шляхом фізичних вправ. Душа дитини набуває потрібні обриси, якщо вихователі, особливо батьки, виконують певні педагогічні рекомендації. Вчитель приймає дитину від батьків і продовжує традиції сімейного виховання. Моральне початок, вважав аль-Газалі, формується шляхом самовиховання і наслідування мудрим наставникам. Принаймні освіти, зміцнення інтелекту виростає роль самовиховання. Самовиховання починається з самоспостереження і самопізнання. Спостерігаючи провини інших, можна побачити і власні недоліки і скласти судження про них. Щоб долати моральні вади, необхідні Божа допомога, довготерпіння і постійні душевні зусилля. Якщо погана звичка укоренилася занадто сильно, її можна «проекраніровать», замінивши менш шкідливою, а потім і зовсім позбутися її. Можливо при цьому і застосування тілесного покарання, хоча захоплюватися ним не слід. Карати треба наодинці, щоб не принизити дитину у власних очах і очах оточуючих. Переважно, втім, діяти переконанням, піклуючись, щоб не докучати вихованцю умовлянням.

ибн Баджа (латинизированное имя Авенпаце (конец XI в. —1139). Моральне самовдосконалення - одна з постійних тем східних філософів і ведуча, наприклад, в трактатах по психології, логіки та етики «мудреця мудреців» ібн Баджа (латинізоване ім'я Авенпаце (кінець XI ст. -1139).

ибн Рушд (латинизированное имя Аверроэс ) (1126—1198) как педагог известен прежде всего благодаря трактату «Система доказательств». Популяризатор арістотелізма і одночасно оригінальний вчений з Андалузії ібн Рушд (латинізоване ім'я Аверроес) (1126-1198) як педагог відомий насамперед завдяки трактату «Система доказів». Послідовний раціоналіст, ібн Рушд стверджував важливі дидактичні принципи свідомості, науковості, наочності.

Насирэддина Туей (1202 —1273). Різноманітні ідеї про виховання і освіту містять більш ніж 150 трактатів іранського філософа Насіреддіна туями (1202 -1273). У його педагогічних працях «Навчання мудрості», «Книга мудрості», «Про виховання учнів», «Повчання що навчається на шляху навчання» та інших представлені роздуми про доцільність гармонії розумового, естетичного і фізичного виховання. Знання, вважав туями, служить тим зіллям, яким людина користується на всьому своєму життєвому шляху. Щоб дістати таке зілля, необхідно чітко усвідомити мету і спосіб досягнення знання.

Абдуррахман ибн Халдун (1332 - 1406). Яскравим представником плеяди мислителів середньовічного Сходу був арабський учений Абдуррахман ібн Халдун (1332 - 1406). Перебуваючи на позиції арістотелізма, Ібн Халдун стверджував, що людина реалізує себе у відносинах з іншими людьми. Впорядкувати свої відносини в рамках суспільства людині дозволяє розум, який формується в результаті спостережень, узагальнень і досвіду - «того, чому вчить час». Халдун підкреслював, що оволодіння наукою вимагає систематичних інтелектуальних зусиль. Наукове знання - своєрідний навик, що купується за допомогою тривалих вправ. Пропонувалося уникати вивчати одночасно кілька предметів і навчати так, щоб учні переходили від одного предмета до іншого. Спочатку слід дати короткий нарис предмета, потім зосередитися на деталях, а в підсумку розглянути неясне і спірне. Навчання повинно ускладнюватися поступово, інакше учень відчуває стомлення, втрачає надію опанувати знанням. На вищому ступені освіти найефективнішим прийомом навчання Ібн Халдун називав дискусії, вважаючи, що вони найкращим чином дають навик вираження думки. Він палко підтримував стародавній звичай здобувати знання в подорожах, спілкуючись з багатьма вчителями. Ібн Халдун органічно пов'язував навчання з загальним розвитком, моральним вихованням Він високо оцінював, наприклад, навчання математики, логіка якої розвиває інтелект, привчає до акуратності і дисципліни. Ібн Халдун відкидав традицію починати навчання з Корану (краще, говорив він, починати з вивчення арабської мови та літератури). Він писав, що малі діти не в змозі зрозуміти Коран, тому, щоб змусити їх вчитися, вдаються до насильства, а насильство залякує, пригнічує самостійність, породжує брехливість.

1.3. Педагогічна практика Середньовічного Сходу

Головним ретранслятором освіченості в ісламському світі був арабську мову. Арабська писемність була створена в VII ст. на основі арамейського письма. Оволодіння арабської писемністю було неодмінною умовою для освіченої людини і вчителя.

За ісламською традицією навчання починалося в сім'ї. Важливою подією такого навчання була церемонія бісмаллах. Після досягнення віку в 4 роки, 4 місяці і 4 дні дитина мав виголосити молитовне «бісмаллах» і кілька віршів з Корану. Вважалося, що відповідальність за провини дітей лежить насамперед на викладача.

За середньовічними східним уявленням, між навчанням і вихованням існувала нерозривний взаємозв'язок: без вихованості знання що вогонь без дров, без знання вихованість - як дух без тіла. При навчанні та вихованні практикували заохочення і покарання. Існував, наприклад, звичай, згідно з яким кращий учень їхав конем по вулицях, а товариші обсипали його солодощами. Частіше, однак, використовували покарання. Передбачалася певна регламентація покарань. Арабський письменник Мухаммед ібн Сух-нун (817 - 880) у трактаті «Поведінка вчителя» радив наставникам уникати гарячковість, не перетворювати фізичне покарання у побиття. Так, відповідно до традиції, число ударів обмежувалося трьома. Підкреслювалося, що неприпустимо фізичне покарання дітей до 10 років, а також доручення карати старшого учня.

Освіта в ісламському світі ділилося на два рівні (в окремих країнах були непринципові відмінності).

У містах і великих селищах існували приватні релігійні школи початкового навчання (китаб). Учитель домовлявся з батьками учнів. Плата, як правило, була невисокою. У ранню епоху (принаймні до XII ст.) Школи не мали особливих приміщень; заняття проходили в мечетях, рідше - в будинку або лавці. Навчалися шість днів на тиждень (крім п'ятниці), вранці по середах і четвергах повторювали пройдене. Вивчали насамперед арабську грамоту. Навчання будувалося на читанні і запам'ятовуванні текстів Корану. Проводилися також диктанти. Зміст навчання, перш за все дотримання канонів ісламу, контролювали місцеві духовні та світські влади. Вчителю допомагали старші учні.

Основну частину учнів китабах становили діти ремісників, торговців, заможних селян. Феодальна верхівка вважала за краще наймати домашніх вчителів. Тоді освіта включало не тільки читання, лист і рахунок, а й рудименти арабської граматики та літератури. Крім того, вивчали історію, правила етикету, займалися фізичними і військовими вправами (плавання, верхова їзда, стрільба з лука та ін.)

Другий (вищий) рівень освіти викладали платні вчителя, або у спеціальних навчальних закладах. Заняття найчастіше проходили в мечетях (зазвичай з світанку до полудня). У великих мечетях могли займатися десятки учнівських груп (кіл). Викладач на заняттях сидів на килимі в колі учнів.

Програма повинна була сприяти формуванню благородного мусульманина, і предмети ділилися на два цикли: традиційні та раціональні (умосяжні). До першого циклу ставилися передусім релігійні дисципліни (тлумачення Корану, інтерпретація переказів про життя пророка Мухаммада, мусульманське право, богослов'я). Сюди ставилися арабська філологія і риторика. У другій цикл входили каліграфія, логіка, математика, астрономія, звід правил поведінки, медицина та інші природничі науки у зв'язку з філософськими концепціями Арістотелева толку.

Другий рівень освіти можна було отримати в створюваних при мечетях просвітницьких гуртках - фикха і Калама. У них вивчали шаріат (мусульманське право) і теологію. Помітною подією в розвитку освіти з'явилися будинку мудрості, перші з яких з'явилися в Багдаді при халіфі Мамуні (786 - 833). У будинках мудрості збиралися і дискутували великі вчені. Тут накопичувалися багаті зібрання рукописів.

Головними методами навчання були читання і коментування різноманітної книжкової літератури. Учні під керівництвом наставника вивчали найбільш авторитетні твори тому чи іншого предмету. Учень звичайно читав, а викладач по ходу читання коментував. Іноді коментарі переходили в розгорнуту лекцію. Студенти вели конспекти. Спеціальні глашатаї час від часу голосно виголошували те, що вчитель вважав важливим. Вони ж виконували роль репетиторів і контролерів.

Здобули освіту вищого рівня привласнювалася учений ступінь - іяз. Часом вони мали свідоцтва про такий ступінь від кількох викладачів.

Влада майже не втручалися у процес вищої освіти, втім, у ряді місць (наприклад, в Багдаді та Єгипту) вони стежили за дотриманням канонів ортодоксального ісламу.

Помітні зміни у справі вищої освіти відбулися в XI-XII ст., Коли з'явилися нові навчальні заклади такого утворення - медресе. Перша подібна школа була створена в 1055 р. в Багдаді. Медресе потім поширилися по всьому ісламському світу. Найвідомішою була медресе Нізамейі в Багдаді (заснована в 1067 р. політичним діячем аль-мульки).

Медресе мали свій статут і статус приватних навчальних закладів. Поступово, проте, контроль держави ставав все більш жорстким. Студенти забезпечувалися житлом, продовольством, невеликим грошовою допомогою. Одержували зарплату і викладачі. Медресе існували на кошти багатих дарувальників. Інколи (в Басрі, Ісфагані, Гераті, Мерве та інших містах) їх фінансували і влади.

У перших медресе викладали граматику, право, філософію. Тут отримували не тільки релігійне, а й світську освіту. Поступово програма розширювалася: вивчали й коментували праці давньогрецьких, іранських та індійських авторів.

Авторами підручників часто були видатні мислителі. Так, Біруні створив навчальний трактат «Тафкім» («напоумлення початків звездочетства»). Цей посібник для навчання математики, астрономії і географії. Учень міг вибрати з декількох варіантів відповідь на поставлені питання. Студенти, що вивчали медицину, користувалися енциклопедією, складеної ібн Рушдом. Настільними книгами в медресе та інших вищих навчальних закладах були трактати Авіценни.

Часом деякі великі медресе, наукові гуртки, будинки мудрості перетворювалися у своєрідні університети з бібліотеками, лекційними залами.

Типологічності системи освіти в ісламському світі не виключала особливостей в окремих регіонах і країнах.

Так, в Ірані до X ст. поряд з арабсько-граматичної школою мактаб існувала школа перського напрямки - кут-таб, де вивчали іранську історію та літературу.

В Османській імперії, до складу якої на початку XVI ст. увійшов Близький Схід, склалася ієрархія медресе: столичні, які відкривали шлях до адміністративної кар'єрі, і провінційні, випускники яких у кращому випадку могли стати дрібними чиновниками.

В імперії шляхом виховання проводилася натуралізація частини дітей підкорених народів (головним чином християнських). За турецьким сім'ям розподілялися «чужоземні хлопчики» 5-12 років, де їх долучали до мови і звичаїв турків-османів. Потім підлітків віддавали в спеціальні палацові школи, де продовжувалося їх мусульманське освіту і йшла підготовка до військової служби у ролі яничарів (дослівно - нова армія).

Криза Османської імперії в XVII ст. відбився і на шкільній освіті та вихованні. Навчання перерождалось в механічну зубріння. У школі запанувала сувора дисципліна, що перетворювало дітей, як писав один із сучасників, в «збожеволілі зграї птахів».

Ідеї ​​і практика виховання та освіти ісламського світу багато в чому передбачили шкільно-педагогічні досягнення Європи і нерідко були еталоном для Заходу. Можна вказати в цьому зв'язку, наприклад, ідеї Кінді про інтелектуальний розвиток, сенсуалистской підхід Біруні до навчання і т. д. Через арабів до Європи проник арістотелізм, що став одним зі стрижнів філософсько-педагогічної думки в Західній Європі в епоху середньовіччя.

Що з'явилися на Сході школи університетського типу значною мірою виявилися прообразами середньовічних університетів Європи. В арабських вищих школах навчалися європейці, які стали згодом вченими, політичними і релігійними діячами. У мусульманській Іспанії, наприклад, отримав освіту майбутній папа Сильвестр П. Коли в XI ст. Болоньї і Парижі з'явилися центри освіти, з яких потім виросли університети, європейці вирушали до Північної Африки і арабську Іспанію, щоб відвідати місцеві школи, пізнати мудрість Сходу.

Література

 1. С. Васильєв Л. С. М. Історія Сходу: У 2 т. - М. 495с. : Висш.шк., 1998. - 495с.

 2. Делорм Ж. Основні події Середньовіччя / Є.В. Шукшина (пер.с фр.). - М.: ТОВ "Видавництво АСТ", 2004. - 160с.

 3. Джуринський О.М. Історія зарубіжної педагогіки: Навч. посібник для вузів. - М.: ФОРУМ - ИНФРА-М, 1998. - 272 с.

 4. Джуринський А. М. Історія педагогіки стародавнього і середньовічного світу: Учеб. посібник для вищої школи. - М.: Досконалість, 1999. - 207с.

 5. Р.Б. Історія Сходу: У 6 т. / НАН України; Інститут сходознавства / Под ред. Р.Б. Рибаков а. М. - М. Т. : "Східна література" РАН, 2000. - Т. 3: Схід на рубежі середньовіччя і нового часу. 696с. XVI-XVIII ст. - 696с.

 6. Історія Європи. З найдавніших часів до наших днів: У 8. т. / НАН України; Інститут загальної історії {Москва} / А.О. Чубар'ян (председ.ред.кол.), В.І. Т. Рутенбург (отв.редактори) - М.: Наука, 1988. - Т. 3: Від середньовіччя до нового часу (кінець XV - перша половина XVII ст.). - 653с.

 7. Історія педагогіки: Учеб. посібник / За ред. В.І. Хальзова. - СПб.: Військовий інженерно-космічний університет ім. А. Ф. Можайського, 2001. - 216 с.

 8. Історія педагогіки та освіти. Від зародження виховання в первісному суспільстві до кінця XX ст. / Под ред. А.І. Піскунова. - 2. вид., испр. і доп. - М.: Творчий Центр «Сфера», 2001. - 510 с.

 9. Освітні системи Сходу і Заходу в епоху Старожитності і Середньовіччя (Від глиняної таблички - до університету): Учеб. посібник для студ. вузів Т.Н. / За ред .. Т.М. . Матуліс а. - 2-е вид., Испр. - М.: Видавництво Російського університету дружби народів, 2003. - 531с.

 10. Педагогічна І Психологічна науки в Україні / За ред. О.В. Сухомлінської. - К.: Педагогічна думка, 2007. - Т. 1: Теорія та історія педагогікі. - 358с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Реферат
54кб. | скачати


Схожі роботи:
Філософсько педагогічна думка і педагогічна практика Середньовічного Сходу
Педагогічна практика
Освіта шкільництво і педагогічна думка в Україні у XX ст
Освіта і педагогічна думка у період українського Відродження
Педагогічна думка в Стародавній Греції і Стародавньому Римі
Педагогічна практика тренінгові групи
Психолого-педагогічна практика в школі
Педагогічна практика в дитячому садку
Психолого педагогічна практика в школі
© Усі права захищені
написати до нас