Філософське розуміння матерії

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Реферат
Філософське розуміння матерії

Зміст
Введення
Поняття матерії в давнину
Визначення матерії В. І. Леніним
Висновок

Введення
Осмислення того, хто створив світ, що лежить в основі світу завжди хвилювали людини. Відповідаючи на ці питання, філософи утворили два головних філософських напрямків:
«Матеріалізм» ті, які вважають, що світ існує в силу еволюції природи, і «ідеалізм», які вважають, що спочатку існували ідеї, а світ втілення цих ідей.
І на сьогоднішній день однією з актуальних проблем є «поняття матерії» тому що вона є одним з керівних методологічних принципів природничо дослідження.

Поняття матерії в давнину
Поняття матерії є одним з фундаментальних понять філософії і природознавстві. Як і інші поняття науки, воно має свою історію.
У кожну історичну епоху зміст поняття матерії визначалося рівнем розвитку наукового знання про світ.
Слід вказати, що початкові уявлення про матерію виникли вже в глибокій старовині. Спираючись на повсякденний досвід і спостереження, стародавні матеріалісти висловлювали припущення про те, що всі явища навколишній наш світ мають якусь першооснову, незмінну і незнищувану речовинну субстанцію. В якості субстанції виступають: вода, повітря, вогонь і айнерон (невизначений речовина).
Стародавні греки висловлювали про необмежену подільності матерії. Так, на думку Анаксагора, світ являє собою сукупність нескінченного числа частинок - гомеомерий, кожна з яких, у свою чергу, складається з невичерпного кількості ще більш дрібних гомеомерий і т.д. без кінця. Вважалося, що будь-яка з цих часток містить в собі всі властивості матеріального світу.
Геракліт з Ефеса першоосновою всього сущого вважав вогонь. До речі, вогонь у Геракліта - це й образ вічного руху. "Цей космос, - доводив він, - один і той же для всіх, не створив ніхто з богів і ніхто з людей, але він завжди був, є і буде вічно живим вогнем, що розмірно займаються й розмірено згасаючим".
Необхідно підкреслити, що у давньогрецькій філософії складається і релігійно - ідеалістичне розуміння матерії. Так, об'єктивний ідеаліст Платон розділив дійсність на світ ідей і світ чуттєвих речей. Істиною субстанцією, першопричиною світу, на його думку, виступає «світ ідей» тобто світовий розум бог. Матерія ж - це відстала, пасивна маса, яка породжується і приводиться в рух вищим духовним началом, що становить його сутність.
Відзначимо, що в XII-XIII ст. складається нове розуміння матерії, від пасивних уявлень древніх. У цей період від філософії відколюються і отримують розвиток в якості самостійних галузей математичні, природничі та суспільні науки. У поглядах на матерію переважають атомістичні уявлення. Матерія отожествляется з речовиною, що складається з неподільних атомів. Матерії приписується такі властивості, як протяжність, непроникність, інерція. Вага незмінна механічна маса.
Метафізичне розуміння матерії було піддано критиці основоположниками діалектичного матеріалізму. На неприпустимість отожествления матерії з речовиною і на безплідність пошуку першооснови всіх конкретних предметів вказував зокрема, Ф. Енгільс в роботі «Діалектика природи». Атоми вважав він не є простими, найдрібнішими частинками речовини, вони мають складну структуру. Матерія підкреслював Енгільс «є щось інше, як сукупність речовини, з якого абстраговано це поняття, а такі слова як матерія і рух, суть не більше як скорочення, в яких ми охоплюємо, своєрідно їх загальні властивості, безліч різних чуттєво сприйманих речей»
Визначення матерії В.І. Леніним
У роботі «Матеріалізм і емпіріокритицизм» В.І. Ленін дав наукове визначення матерії, що є результатом узагальнення основних досягнень природознавства того періоду «матерія є філософська категорія для позначення об'єктивної реальності, яка копіюється, фотографується, відображається нашими відчуттями, існуючи незалежно від них» В.І. Ленін, перш за все, підкреслює об'єктивність існування матерії, її незалежність від відчуттів людини і свідомості взагалі.
Цілком очевидно, що ленінське розуміння сутності матерії принципово відрізняється від метафізичного.
Матерія не зводиться В.І. Леніним тільки лише до речових явищ і процесів, які сприймаються органами чуття людини безпосередньо або ж за допомогою приладів; вона охоплює собою всю об'єктивну реальність без будь-яких обмежень, тобто не тільки вже відомі явища дійсності, а й ті, які можуть бути виявлені і досліджені в майбутньому.
Матерія, таким чином, є все те, що існує поза свідомістю людини, не залежно від нього, як об'єктивна реальність. Матеріальними є не тільки речові предмети і фізичні поля, а й виробничі відносини в суспільстві, оскільки вони виникають і розвиваються в процесі матеріального виробництва незалежно від свідомості людей.
Теза про те, що у зв'язку з новими відкриттями фізики матерія зникла, був правомірно оскаржений В. І. Леніним, що захищав філософський матеріалізм. Характеризуючи справжній зміст вираження "матерія зникла", В. І. Ленін показує, що зникає не матерія, а та межа, до якого ми знали матерію, що те зникнення матерії, про яке говорять деякі вчені і філософи, не має відношення до філософського представлення про матерію, тому що не можна змішувати філософське поняття (термін) матерії з природничо уявленнями про матеріальний світ. З розвитком природознавства відбувається зміна одного наукового представлення про світ (матерії) іншим, більш глибоким і грунтовним. Однак така зміна конкретних наукових представлень не може спростувати зміст і значення філософського поняття (категорії) "матерія", яка служить для позначення об'єктивної реальності, даної людині в його відчуттях і існуючої незалежно від них.
В. І. Ленін розкриває і причини широкого розповсюдження «фізичного» ідеалізму серед дослідників. Багато фізиків, відзначає він, були збиті з пантелику тому, що не володіли діалектикою, змішували фізичні уявлення про будову і властивості матерії, які змінюються в міру нашого проникнення в глиб матерії, з філософським поняттям матерії, що відбиває незмінна властивість матерії бути об'єктивною реальністю, існувати поза нашою свідомістю. У зв'язку з цим В. І. Ленін вважає за необхідне розмежовувати філософське розуміння матерії та фізичні уявлення про її властивості і будову, підкреслюючи при цьому, що фізичні уявлення стосуються не всієї предметної дійсності, а лише окремих її сторін.
Ленінське визначення матерії зіграло важливу роль у критиці «фізичного» ідеалізму і метафізики. Будучи основою наукового світогляду, воно розкриває дійсну природу матеріального світу, озброює нас науковими уявленнями про нього, є фундаментом для узагальнення наукових даних, показує неспроможність сучасного ідеалізму, метафізики, агностицизму, служить знаряддям у боротьбі проти них. У цьому полягає світоглядне значення ленінського визначення матерії.
Розглядаючи матерію, як філософську категорію, що позначає об'єктивну реальність, В. І. Ленін тим самим продовжує матеріалістичну лінію у філософії. У його визначенні немає підведення категорії "матерія" під більш широке поняття, бо такого поняття просто не існує. У цьому сенсі відібрання "матерія" та "об'єктивна реальність" - синоніми. Матерія протиставляється свідомості, при цьому підкреслюється об'єктивність, як незалежність її існування від свідомості. Саме це властивість: існувати до, поза і незалежно від свідомості визначає сенс призначення філософсько-матеріалістичного уявлення про матерію. Філософська трактування матерії має ознаку загальності і позначає всю об'єктивну реальність. При такому розумінні матерії немає і не може бути посилань на фізичні властивості матерії, знання про які відносно.

Висновок
У світлі викладеного достатньо очевидно, що дуже важлива роль визначення поняття матерії, розуміння останньої як невичерпної для побудови наукової картини світу, вирішення проблеми реальності і пізнаваності об'єктів і явищ мікро і мегасвіту.
Матерія вічна, несотворімая і незнищенна. Вона існувала завжди і скрізь, завжди і скрізь буде існувати.

Список використаних джерел

1. Горячев, А. П. Семінарські заняття з філософії: навч. посібник / А. П. Горячев, Ю.М. Лопанцев, В. А. Мейдер та ін; під ред. К.М.Ніконова.-М.: Вид-во «Вища школа», 1991.-287с.
2. Афанасьєв, В. Г. Основи філософських знань: навч. посібник / В. Г. Афанасьєв .- М.: Думка, 1987 .- 423с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Філософія | Реферат
18.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Філософське розуміння права
Філософське розуміння суспільства
Філософське розуміння свободи
Структурні рівні організації матерії Структура і її роль в організації матерії
Філософське вчення І Канта
Філософське вчення Сократа
Філософське вчення Аристотеля
Філософське вчення Арістотеля
Філософське осмислення проблеми глобалізації
© Усі права захищені
написати до нас