Функціональні обов`язки персоналу відділів УТФ Технопак

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Вступ
1. Загальні відомості про УТФ «Технопак»
2. Фінансовий відділ
3. Планово - економічний відділ
4. Центральна бухгалтерія
5. Відділ маркетингу
Висновки

Вступ
Навчально-тренінгова фірма «Технопак» створена для: закріплення теоретичних знань, отриманих студентами в інституті; придбання перших практичних навичок роботи з основної та суміжних спеціальностей; своєння методів комп'ютерних технологій на базі СУБД «Accent» і «Підприємство 1С».
Проходження практики на даній навчальній фірмі має надати нам навички роботи в усіх відділах малого підприємства, навчити нас не тільки в теорії, але і в практиці оформляти і зберігати документацію кожного відділу. Що для нас як для молодих спеціалістів є не маловажним.
Так як інститут випускає фахівців, орієнтованих для роботи в промисловій галузі, то базою створення УТФ «Технопак» обрано виробництво з виготовлення поліетиленової упаковки для:
- Харчових продуктів;
- Дитячих іграшок;
- Медичних препаратів.
УТФ «Технопак» є єдина діюча навчальний виробниче підприємство на Україну.
На підприємстві створено п'ять основних відділів, в яких найкраще можна висвітлити професію економіста і його завдання на виробничому підприємстві, це: відділ управління персоналом, відділ маркетингу, центральна бухгалтерія, фінансовий відділ, планово - економічний відділ.
Дане підприємство створене для придбання студентами стажу роботи на підприємстві під час навчання в інституті. Це є базовими знаннями на основі преподаваної протягом всього навчання теорії.
Як і на будь-якому діючому підприємстві тут створена система необхідної документації в кожному відділі, система охорони здоров'я на підприємстві і система документообігу між відділами всередині підприємства, і між нашими покупцями і постачальниками.
Тобто підприємство створене для того, щоб виходячи з інституту фахівцями ми не тільки знали одну теорію нашої професії, а й основні навички роботи в будь-якій сфері підприємства, і влаштовуючись на роботу вже мали уявлення про майбутню посади і майбутні обов'язки.

1. Загальні відомості про УТФ «Технопак»

УТФ «Технопак» була створена 12 грудня 2008 року в вигляді товариства з обмеженою відповідальністю для віртуального виробництва поліетиленової упаковки для харчових продуктів та медичних препаратів. Діє на підставі статуту. У кожному відділі підприємства є положення про відділ, в якому описується основні завдання, функції і відповідальність відділу. А також у кожному відділі є посадова інструкція на кожну посаду, в якій описуються права, обов'язки, завдання, функції і відповідальність робітників.

УТФ «Технопак» спеціалізується на виробництві термоусадочної плівки, пакетів (1150 * 550 * 0,08), пакетів (706 * 606 * 0,04), а також пакетів з просічкою.
Нашими основними покупцями є: Запорізький масло - жир комбінат, ЗАТ «БАН», ЗАТ «Куп'янський молочно - консервний комбінат», Корпорація «Ольвія».
Нашими основними постачальниками сировини і матеріалів є: видавництво «Зоря», ПП «Висота», ТОВ «Термінал - 93», ТЦ «Епіцентр».
Банки клієнтами яких ми є: ВАТ КБ «Надра», ХОУМ Кредит-банк.
Наше підприємство є безвідходним і екологічно чистим.
Структура УТФ «Тезнопак» представлена ​​на рис. 1.1.

Директор
Адміністратор мережі - методист
Головний бухгалтер
Відділ маркетингу
Відділ управління персоналом
Центральна бухгалтерія
Фінансовий відділ
Планово - економічний відділ
Менеджер з продажу та закупівель
Маркетолог
Економіст I категорії
Інспектор з кадрів
Економіст з планування
Економіст з праці
Бухгалтер 1 категорії
Бухгалтер 2 категорії
Економіст II категорії


Рис1.1. Структура УТФ «Технопак»
Відповідно до внутрішнього розпорядку працівники ТОВ "Технопак" повинні:
- Сумлінно виконувати свої трудові обов'язки, дотримувати трудову дисципліну, своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації і безпосереднього керівника, використовувати весь робочий час для продуктивної праці;
- Якісно і в строк виконувати виробничі завдання і доручення, працювати над підвищенням свого професійного рівня;
- Підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці, в службових та інших приміщеннях, дотримувати встановлений порядок зберігання документів і матеріальних цінностей;
- Ефективно використовувати персональні комп'ютери, оргтехніку та інше устаткування, економно і раціонально витрачати матеріали і енергію, інші матеріальні ресурси;
- Дотримуватися норми, правила та інструкції з охорони праці, виробничу санітарію, правила протипожежної безпеки;
- Не використовувати для виступів і публікацій у засобах масової інформації, як в Україну, так і за кордоном, відомостей, отриманих в силу службового положення, визначених спеціальними документами товариства, як комерційна (службова) таємниця поширення якої може завдати шкоди суспільству або його працівникам.
Відповідно до чинного законодавства для працівників Товариства установлюється п'ятиденний робочий тиждень тривалістю 40 годин з двома вихідними днями (субота, неділя), промислового персоналу зайнятого на виконанні технологічних операцій встановлюється підсумований облік робочого часу відповідно до затверджених графіків роботи.
Основними плановими економічними показниками даного підприємства є:

- Проектована виробнича потужність: 840т. термоусадочної плівки на рік, 22 млн. шт. фасувальних пакетів, 150 тис. шт. поліетиленових мішків на рік.

- Використовуваний матеріал для виробництва продукції поліетилен високого (ПВД); поліетилен низького (ПНД) тиску різних модифікацій.

- Проектована чисельність працюючих - 58 чол. (У т. ч. виробничих робітників - 51 чол., ІТП - 7 чол.

- Кількість проектованого обладнання - 18 од.

- Планований прибуток - 600 тис. грн. / Рік.

2. Фінансовий відділ

Фінансовий відділ є самостійним структурним підрозділом підприємства і підпорядковується начальнику фінансового відділу. У фінансовому відділі знаходиться 2 робочих місця: економіст 1 категорії та економіст 2 категорії.
Функції працівників фінансового відділу доцільно розділити на дві основні групи:
- Економіст 1 категорії: веде контроль за дотриманням касової дисципліни; розробляє і здає в бухгалтерію виписки з банків про рух грошових коштів; становить ліміт каси; виробляє банківське обслуговування підрозділів підприємства, бере участь у проведенні взаємозаліків; контролює надходження коштів на поточні рахунки підприємства; здійснює контроль за цільовим використанням оборотних коштів; виставляє рахунки на всі види послуг та іншу продукцію; здійснює операції з цінними паперами фінансовими інструментами.
- Економіст 2 категорії: складає бюджет руху грошових потоків в цілому по підприємству; збір вихідних даних для складання бюджетів підрозділів; складає бюджет руху грошових потоків по підприємству; веде розрахунок окремих показників бюджетів підприємства; складає генеральний бюджет по підприємству; веде облік фактичних даних по всім показниками бюджетів; аналіз відхилень фактичних витрат від нормативних; розрахунок нормативів оборотних коштів по підприємству; готує рекомендації про внесення змін до бюджету, бере участь у прийнятті управлінських рішень.
Перебуваючи на практиці у фінансовому відділі з 07 вересня по 11 вересня я виконувала обов'язки економіста 1 категорії. Основною роботою було складання бюджетування на вересень, воно складалося з: бюджету витрат на відрядження, бюджету витрат на ПММ, бюджету виручки від реалізації, бюджету виробництва, калькуляції собівартості, бюджету витрат на основні матеріали за видами продукції, бюджету витрат на основні матеріали, бюджету витрат на електроенергію, бюджету витрат на основне виробництво, бюджету витрат на збут продукції, бюджету адміністративних витрат.
На основі вище перерахованих бюджетів були розроблені графіки: бюджету приходу за готову продукцію, оплати матеріалів, нормування оборотних запасів та плану реалізації готової продукції.
Своєчасне виконання роботи у фінансовому відділі несе за собою своєчасне виконання обов'язків всіх інших відділів та чіткого і рівномірного існування підприємства в цілому.
3. Планово - економічний відділ

Планово - економічний відділ є самостійним структурним підрозділом підприємства, яке підпорядковується заступнику директора з економічних питань, тобто начальнику планово - економічного відділу.

Керівництво роботою з економічного планування на підприємстві направлено на використання резервів виробництва з метою досягнення найвищої економічної ефективності. Основними завданнями цього відділу є: організація комплексного економічного аналізу діяльності підприємства та участі в розробці заходів щодо прискорення темпів зростання продуктивності праці.
Основні функції працівників планово-економічного відділу слід розділити на дві основні категорії:

- Економіст 1 категорії виконує розрахунки: матеріальних витрат; кошторисів накладних витрат; позавиробничих витрат, ефективність використання робочого часу, середньої зарплати; показників використання коштів на заробітну плату. Аналізи: обсягів виробництва і витрат; показників використання ресурсів; результатів реалізації продукції. Складання калькуляцій ціни.

- Економіст 2 категорії виконує розрахунки: фонду робочого часу (баланс); трудових витрат на виробництво (поопераційного і загальних); необхідної чисельності робітників, інших категорій ППП (щодо розстановки); фонду основної та додаткової зарплати; показників преміювання.

Перебуваючи на практиці в планово - економічному відділі з 14 вересня по 18 вересня я займала посаду економіста з праці. Я розробляла фонд заробітної плати персоналу, для цього було необхідно розрахувати тарифну ставку 1 розряду, а потім вже були розраховані фонд заробітної плати основних працівників і додаткових. Були проведені розрахунки витрат на відрядження за місяць і планову кошторис фонду оплати праці. Також склала хронометражних карту і провела фотографію робочого дня агломераторщіка та оператора напівавтомата.
Провела аналіз роботи операторів агломераторщіков і зробивши розрахунки по фонду заробітної плати і по продуктивності їх роботи дійшла висновку про необхідність скоротити цю посаду на підприємстві, а їх обов'язки за сумісництвом довірити помічникам машиністів.
На робочому місці 2 категорії не вдалося попрактикуватися унаслідок браку времні.
У своїй роботі планово - економічний відділ співпрацює з такими відділами як бухгалтерія, фінансовий відділ, відділ маркетингу і відділ управління персоналом.
4. Центральна бухгалтерія
Бухгалтерія є самостійним структурним підрозділом підприємства, яке підпорядковується заступнику директора - головному бухгалтеру.
Бухгалтерія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову відлікового в Україну», іншими нормативно - правовими актами, що стосуються діяльності підприємства, статутом підприємства, правилами внутрішнього трудового розпорядку, указами керівника підприємства.
Основними завданнями бухгалтерії є: організація обліку фінансово - господарської діяльності підприємства з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, контроль за правельний використанням грошових і матеріальних цінностей підприємства, збереження власності підприємства, своєчасністю господарських розрахунків.
У бухгалтерії існує три робочих місця бухгалтер 1 категорії та бухгалтер 2 категорії і головний бухгалтер. діяльність яких грунтується на посадових інструкціях. Бухгалтер 1 каткгоріі і 2 підпорядковуються головному бухгалтеру.
Проходячи практику з 21 вересня по 25 вересня я мала можливість пройти практику на першому і другому робочому місці.
Як бухгалтер 1 категорії я навчилася: оформляти авансовий звіт за попередній день, оприбуткувати на склад готову продукцію, списувати сировину на виробництво готової продукції, оформляти довіреність на отримання сировини у постачальника. Розробила аналіз фактичної собівартості готової продукції за елементами витрат за серпень місяць. Нарахувала заробітну плату звільненого машиніста ектрудера.
Як бухгалтер 2 категорії я розрахунки по рахунку - фактурі по електроенергії, оформляла прибутковий ордер на отримання в банку грошових коштів, оформляти видатковий касовий ордер на командіпровкі робітників, перевіряла залишок коштів на тих чи інших рахунках, оформляла отримання грошей на поточний рахунок підприємства, оформляла касовий звіт за робочий день, оприбуткувати отриману в попередній робочий день сировину і матеріали.
Проходячи практику з 05 жовтня по 09 жовтня. Я навчилася закривати рахунки 92, 93, 935, 23. Проводила аналіз балансу звітності малого підприємства форми № 2. Виробляла розрахунки для надання службової записки у фінансовий відділ про переведення суми комунального податку до бюджету, на отнованіі розрахунку комунального податку до бюджету склала звіт. Підготувала суму ПДВ для переказу суми до бюджету і склала за цими даними звіт - декларацію - ПДВ.
5. Відділ маркетингу
Відділ маркетингу є самостійним структурним підрозділом підприємства, яке підпорядковується безпосередньо директору підприємства.
Відділ маркетингу виконує основні завдання: розробляє маркетингову політику підприємства, аналізує положення підприємства на ринку, вивчає кон'юнктуру ринку, проводить маркетингові дослідження, досліджує існуючі мережі збуту і постачання, аналізує споживчі властивості продукції, яка випускається підприємством, і надає рекомендації для їх поліпшення.
У відділі маркетингу існує два робочих місця, менеджер з продажу та закупівель і безпосередньо маркетолог.
Менеджер з продажу та закупівель: розробка етикетки на готову продукцію; доставка матеріалів для виробництва продукції; відвантаження готової продукції клієнту; первинний облік матеріалів на виробництво; пошук потенційних клієнтів продукції підприємства.
Маркетолог (фахівець з методів розширення ринків збуту): розробка складових корпоративної культури (торгова марка, слоган), розробка рекламно-інформаційного листа; розробка рекламної брошури продукції підприємства; маркетингові дослідження споживачів і конкурентів; дослідження ринку рекламних носіїв.
Практику у відділі маркетингу я проходила з 28 вересня по 02 жовтня. Перебуваючи на посаді маркетолога я розробляла емблему підприємства. Для цього було необхідно вибрати такий логотип, який би вміщував у себе найважливіші якості нашого підприємства. При розробці слогана було необхідно скласти фразу, яка б легко запам'ятовувалася і мала великий сенс. Була розроблена етикетка. Прайс-лист був розроблений на основі важливої ​​інформації про нашу продукцію, тобто види продукції, розміри та ціни. Додатково була розроблена реклама нашого підприємства, в якій були відображені всі достоїнства і цікавить клієнта інформація, це вид нашої продукції, сировину з якого виробляється і наше ставлення до клієнтів. Важливістю при розробці реклами було те, що було необхідно зробити її насиченою інформативно, але в той же час яскравою і не стомлюючої.
Виконуючи обов'язки менеджера, я навчилася писати розпорядження на відрядження водіїв при відвантаженні продукції або поставці сировини, виписувати шляхові листи. У фінансовий відділ направляла службові записки на оплату сировини, яке поставлялося нас на підприємство.

Висновки
За час проходження практики на УТФ «Технопак» я придбала незамінні навички роботи на підприємстві. Навчилася виконувати необхідний мінімум на робочих місцях у всіх відділах, що є мені позитивним показником, так як я буду знати роботу на підприємстві не тільки в теорії, а й практиці.
Працюючи на підприємстві в кожному відділі було багато цікавої і корисної інформації, навчилася оформляти і працювати з основними робочими документами кожного відділу, виявила міцний зв'язок між робітниками відділами та залежність їх один від одного. Кожен відділ приймає вхідні дані з інших відділів і в той же час надає іншим відділам інформацію своєї документації.
У фінансовому відділі я набула навичок складання різних бюджетів, без яких не в змозі працювати жодне підприємство. Основним зауваженням є те, що робота економіста 1 категорії залежить від надання інформації з інших відділів. Під час моєї практики цей процес був дуже неточний і несвоєчасне, що і було головною перешкодою у своєчасному виконанні роботи.
У планово - економічному відділі основними навичками були планування та розробка заробітної плати працівників підприємства. Основними зауваженнями у роботі відділу є те, що виконання роботи багато в чому залежить від даних попередніх періодів. А в цьому відділі не було збережених даних ні в паперовому, ні в електронному вигляді. Тому мені здається необхідним зробити правильним зберігання і використання документів на підприємстві і проводити інструкції із стажерами з цього приводу.
У бухгалтерії я проходила практику на робочому місці 1 і 2 категорії. Придбала основні навички у роботі з програмою «Акцент» і в роботі з бухгалтерськими документами. Основним зауваженням при проходженні практики в цьому відділі є, те що при заповненні документації та оформленні її в електронному вигляді необхідно звірятися в точності даних з іншими відділами, для недопуску помилок.
Працюючи у відділі маркетингу, я набула навичок у роботі з рекламними і емблемнимі даними підприємства. Основним зауваженням при проходженні практики в даному відділі було те, що ри розробці реклами і прайс-листа була необхідність скористатися Інтернетом, або ж удосконаленими програмами малювання або зміни та форматування картинок і зображенні.
В цілому мені дуже сподобалася практика на УТФ «Технопак» недоліком було лише те, що не вистачило часу всім пройти практику у відділі управління персоналом. Так як цей відділ є теж важливим для нашої професії.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Звіт з практики
40.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Фінансовий менеджмент 2 Функціональні обов`язки
Функціональні обов`язки відповідальних з цивільної оборони
Соціальна робота як професія Права і функціональні обов язки соціального працівника
Загальна характеристика діяльності ТОВ Олександрія і функціональні обов`язки помічника юриста
Принципи водокористування Обов`язки виробничого персоналу та з питань цивільної оборони
Моральний обов`язок Права та обов`язки людини
Кровопостачання верхніх відділів травного тракту Джерела гострих кровотеч з верхніх відділів
Права та обов`язки батьків
Поняття та обов`язки виготовлювача
© Усі права захищені
написати до нас