Функціонально-семантичні особливості модальних дієслів в англійській мові в непрямій мові

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

1. Типи дієслів в англійській мові. Модальні дієслова

  1. Роль модальних дієслів у мові

  2. Семантичні та граматичні особливості модальних дієслів англійської мови

  3. Вживання модальних дієслів з ​​невизначеним особовим займенником «one»

  4. Модальні дієслова та їх функції

2. Функції модальних дієслів і їх використання в непрямій мові

2.1. Коротка характеристика джерел

2.2. Форми обробки даних

Висновок

Список літератури

Додаток

Введення

Категорії модальності присвячена величезна кількість робіт, але найбільш поширене визначення мовної модальності зводиться до того, що ця категорія виражає відношення повідомлення з точки зору мовця. Модальність охоплює ті граматичні засоби, які виробилися завдяки призначенню мови як засобу спілкування і забезпечують доступність і дієвість повідомляється думки. За Виноградову В.В., модальність насамперед виявляється в пропозиції. Модальність передається усіма значеннями та відтінками, висловлюваними синтетичними та аналітичними формами нахилень дієслова. [9; с. 8]

Або, іншими словами, модальність (від modalis - модальний і modus - спосіб, міра) - це фукнціонально-семантична категорія, яка виражає різні види відносини Висловлювання до ДІЙСНОСТІ. А також різні види суб'єктивної кваліфікації повідомлюваного. Вона є мовний універсалією, що належить до числа основних категорій природної мови. Термін «модальність» використовується для позначення широкого кола явищ, неоднорідних за смисловим обсягом, граматичним властивостям і за ступенем оформленості на різних рівнях мовної структури. Одним із засобів її актуалізації та є модальні дієслова. [8; с. 589]

1. Типи дієслів в англійській мові. Модальні дієслова

Нижче наведені узагальнені відомості про модальні дієсловах англійської мови, їх значеннях, функціонально-семантичних особливостях і варіанти використання, на основі вивченої літератури. З метою подальшого порівняння теоретичної та практичної частин даної курсової роботи, в якості прикладів в теоретичній частині наведені варіанти використання модальних дієслів у прямій мові. Всі наведені нижче приклади запозичені з художньої літератури англійських та американських письменників XX століття, таких як Артур Голден, Ян Флемінг, Дж. Толкієн і Майкл Крічтон. Більш детальна характеристика даних джерел дана в гол. 2.1.

Дієслово - частина мови, яка позначає дію або стан.

Відповідно до ступеня втрати дієсловом лексичного значення і його роллю в реченні англійські дієслова поділяються 2 групи: смислові (повнозначних) і службові (допоміжні та дієслова-зв'язки)

 • Смислове дієслово має власне лексичне значення і виконує роль простого дієслівного присудка в реченні. «Many people study languages ​​now» à Багато людей вивчають мови.

 • Допоміжний дієслово не має ніякого лексичного значення і вживається в поєднанні зі смисловим дієсловом для утворення аналітичних (складових) форм. Найбільш поширеними допоміжними дієсловами в англійській мові є: to be (am, are, was, were), to do (does, did), а також to have, shall, will, should, would.

 • «Next I am wishing to know what is the policy of The Group in the matter of cane sabotage» à Далі я бажаю знати, що стало основою саботажу для поліції Групи. Ian Fleming, «The Man with the Golden Gun». Present Continuous, даний продовжене час.

 • «The real war does not resemble the legendary war in its process or its conclusion »à Ця війна НЕ схожа на легендарну війну в її дії або в її завершенні. / JR Tolkien, «Fellowship of Ring» / Present Simple, даний просте час, II обличчя.

 • «They haven't learned your name, but it makes no difference» à «Вони НЕ запам'ятали твоє ім'я, але це в цьому немає різниці ». / Arthur Golden, «Memoirs of A Geisha» / Present Perfect, даний досконале час.

 • «I shall need some help tonight». À Мені потрібна буде допомогу сьогодні ввечері. / Ian Fleming, «The Man with the Golden Gun.» / Future Simple, просте майбутній час.

 • «We will not speak of such things even in the morning of the Shire» à Ми НЕ будемо говорити про таких речах навіть вранці в Ширше / JR Tolkien, «Fellowship of Ring» / Future Simple, просте майбутнє час.

 • «He should have been taken alive» à Його треба було взяти в поодинці. / Ian Fleming, «The Man with the Golden Gun.» / Suppositional Mood, минуле час.

 • «Who would have said anything to Daly about Meredith? »À Хто сказав би що-небудь Дейлі про Меридіт?. / Michael Crichton, «Disclosure» / Subjunctive II, нереальне умова.

Примітка 1. Повнозначних дієслова to have, to do, to be можуть бути як смисловими так і службовими словами.

 • «He does not need you - he has many more useful servants - but he won 't forget you again» à Він не потребує в тобі - в нього багато більш корисних слуг, але він більше тебе не забуде. / J. R. Tolkien , «Fellowship of Ring »/ (смислове дієслово зі значенням" мати ")

 • «The party was going to make up thirteen, so His Excellency has asked me to be the fourteenth» à Вечірка була організована для тих, кому старше тринадцяти, тому Хис Екселенс попросила мене бути «на чотирнадцять ». / Ian Fleming, «The Man with the Golden Gun». (Допоміжні дієслово, використовуваний для утворення складової форми)

  • Дієслово-зв'язка в процесі розвитку мови втратив своє лексичне значення, але не повністю, як допоміжний дієслово. Він частково зберіг своє лексичне значення і тому може вживатися у поєднанні з предикативом в якості частини складеного іменного присудка.

  • «He looks more than half like a goblin »à Він виглядає схожим на гобліна більше, ніж наполовину. / JR Tolkien, «Fellowship of Ring» /

  • «But I am a stranger in these parts à Але я чужий в цих землях. / JR Tolkien, «Fellowship of Ring» /

  • «Louise Fernandez is a smart attorney» à Луїза Фернандез - спритний юрист. / Michael Crichton, «Disclosure» /

  • «She is a gift from God» à Вона - дар божий. / Michael Crichton, «Disclosure» /

  • Службовий дієслово не має самостійної функції у реченні. Він вживається лише як частина складеного присудка - складеного іменного або простого дієслівного.

  • «Oh, well," she said, "anyway, don't you think our Sayuri looks charming this evening!» À «О, так», сказала вона, «Але чи не думаєш ти, що наша Саюрі виглядає чарівно цього вечора! / Arthur Golden, «Memoirs of A Geisha »/

  Примітка 2. Допоміжні дієслова have, shall, will, should, would за формою схожі з модальними дієсловами, але різні за функціями /

  1.1 Роль модальних дієслів у мові

  Модальні дієслова в англійській мові є одним із засобів вираження модальності, тобто відносини дії дієслова-присудка до дійсності. Однак, цей тип модальності, на відміну від модальності, яка виражається нахилом, є суб'єктивною, що виражає суб'єктивне ставлення мовця до висловлювання. Хто говорить вважає те, про що говорить, необхідним, доцільним, допустимим або неможливим, передбачуваною і т.п.

  Найбільш явно модальне значення проявляється при вживанні наказового способу. Імператив виражає волю мовця до здійснення дії, названого основою дієслова. Його значення змінюється в залежності від того, кому адресована виявляє воля мовця. Якщо вона адресована самому мовцеві, то наказовий спосіб «Висловлює власне рішення, самопримушування говорить обличчя» а також його спонукання, згода, прохання і бажання зробити дію (вчинок) »[9 / 87, с. 152]. У англійською мовою в цьому випадку частіше всього використовується дієслово should: "But even so, I should think she'll repay them by the time she's twenty." à «Але навіть якщо так, мені варто задуматися, що вона виплатить їх тільки до того моменту, коли їй буде двадцять». / Arthur Golden, «Memoirs of A Geisha» /

  1.2 Семантичні та граматичні особливості модальних дієслів англійської мови

  Модальними дієсловами в англійською мовою є: can, may, must, ought to, shall, should, will \ would, dare, need. Модальними дієсловами є також особисті і неособисті форма дієслів to be і to have в деяких випадках їх вживання. Це невелика група службових слів, що відрізняються своїми семантичними та граматичними (морфологічними та синтаксичними) особливостями.

  1. Семантично модальні дієслова не позначають ні дії, ні стану, і, на відміну від звичайних дієслів, висловлюють абстрактні модальні значення можливості, ймовірності, необхідності, здивування, сумніву, доцільності, бажаності і різних емоцій. Ці значення виражаються інфінітивом звичайного дієслова, наступним за модальним дієсловом. Інфінітив вживається без частки to (за винятком дієслова ought to і еквівалентів модальних дієслів to be to, to have to).

  2. Синтаксично (за своєю роллю в реченні), модальні дієслова є службовими, і в якості самостійного члена пропозиції ніколи не вживаються. Вони поєднуються з інфінітивом і разом з ним утворюють складне (складене) модальне присудок (modal compound predicate).

  • Its advantage is that men can interpret it however they want; you can imagine how often I 've relied on it à Ця перевага в тому, що чоловіки можуть тлумачити це як їм завгодно, ти можеш уявити, як часто я в цьому переконувалася. / Arthur Golden, «Memoirs of A Geisha» / (вираз розумової спроможності)

  • He must concentrate on what he had to say, and do, and on nothing else à Він повинен сконцентруватися на тому, що повинен був сказати і зробити, і ні на ніж більше. / Ian Fleming, «The Man with the Golden Gun.» / (Необхідність, обов'язковість)

  • Jesus, Phil. It must be almost ten years ago à Господи, Філ. Це має бути сталося майже десять років тому. / Michael Crichton, «Disclosure» / (припущення)

  • He ought to be able to remember his card number, but he couldn't à Йому слід було запам'ятати номер його карти, але він НЕ міг / Michael Crichton, «Disclosure» / (моральне зобов'язання)

  1. Морфологічно модальні дієслова називають також недостатніми або дефектними через те, що вони не мають ряду форм, звичайно характерних для дієслів.

  • вони не мають неособистої форм (infinitive, participle, gerund)

  • вони не мають форм майбутнього часу

  • вони не мають перфектний часових форм

  • вони утворюють негативні та питальні конструкції без допоміжного дієслова «to do»

  • вони не мають закінчення третьої особи однини - закінчення

  - (E) s

  • вони не мають наказового способу

   • більшість модальних дієслів мають більш ніж одне значення і виражають різні відтінки модальності

   Отже, модальні дієслова є:

   • модальними за значенням,

   • службовими по функції,

   • недостатніми (дефектними) за формою,

   • в системі дієслова вони займають проміжне положення між повнозначних (смисловими) і службовими дієсловами.

   Таким чином, за своїми характеристиками семантичним модальні дієслова близькі до повнозначних (смисловим) дієсловам, а за синтаксичним властивостями вони подібні зі службовими дієсловами (допоміжними і дієсловами-зв'язкою).

   1.3 Вживання модальних дієслів з ​​невизначеним особовим займенником «one»

   У наукових статтях часто зустрічаються невизначено-особисті пропозиції з модальним присудком. Модальні дієслова в цих пропозиціях поєднуються наступним чином:

   1. З дієсловами мови (у широкому сенсі) - to say, to state, to remark, to note і т. д.

   2. З дієсловами розумової діяльності - to remember, to forget, to doubt, to assume, to expect і т. д.

   3. З дієсловами типу «показувати» - to show, to demonstrate, to illustrate і т. д., а також дієслово to see.

   Модальні дієслова must, have, should, ought, may, can, might - Втрачають свої відтінки значень і переводяться практично однаково.

   1.4 Модальні дієслова та їх функції

   1.4.1 Modal Verb «CAN»

   Дієслово CAN має дві можливі форми (справжнє і минулий час):

   Present à CAN

   Past à COULD

   Дві негативні форми:

   Present à CANNOT (CAN'T)

   Past à COULD NOT (COULN 'T)

   У всіх інших часи замість CAN вживається еквівалент дієслова CAN - to be able, що має всі часові форми.

   «These men aren't fools, and we're not going to be able to fool them» à Ці чоловіки НЕ такі дурні, і ми НЕ зможемо обдурити їх. / Michael Crichton, «Disclosure» /

   «The Ring will not be able to stay hidden in the Shire much longer» à Кільце НЕ здатне залишатися прихованим в Ширше занадто довго. / JR Tolkien, «Fellowship of Ring» /

   «He should be able to locate this man you want to see». À Йому варто зуміти знайти того чоловіка, якого ти хочеш бачити. / Ian Fleming, «The Man with the Golden Gun. »/

   Модальне дієслово CAN зазвичай висловлює реальну можливість:

   а) фізичну здатність

   «Thomas: I can see you» à Томас, я можу бачити її. / Michael Crichton, «Disclosure» /

   «He could see that she was frightened» à Він міг бачити, що вона була налякана. / Michael Crichton, «Disclosure» /

   б) розумову здатність

   «In the years since, I've been called beautiful more often than I can remember» à У ті року мене називали прекрасної набагато частіше, ніж я могла пригадати. Arthur Golden, «Memoirs of A Geisha» /

   «Then I heard Bilbo's strange story of how he had" won "it, and I could not believe it» à Тоді я почув дивну історію Білбо про те, як він «переміг» це, і я не міг повірити в це.

   в) здатність, що залежить від обставин «she wants you to go find her, so the two of you can run away together» à вона хотіла, щоб ви знайшли її, тому дві з вас можуть піти разом. Arthur Golden, «Memoirs of A Geisha »/

   «But that's suicide, sir! Even 007 could never take him »à Але це суїцид, сер! І навіть 007 нічого НЕ міг дати йому. / Ian Fleming, «The Man with the Golden Gun.» /

   г) сумнів, невпевненість «Because it can't possibly have been both» à Тому що це неможливо, щоб це вже купили. / Arthur Golden, «Memoirs of A Geisha» /

   д) дозвіл «You can give them to her two at a time, if you need to» à Ти можеш дати по два штуки за раз, якщо тобі потрібно. / Arthur Golden, «Memoirs of A Geisha» /

   «This is amazing. Angel: can I see a file? ... Oh. Okay »à Це вражаюче. Анджел: можу я подивитися на фото? О, так. / Michael Crichton, «Disclosure» /

   е) дія, яка здійсниться в майбутньому «and then we can celebrate our birthday - parties comfortably together» à І потім ми разом зможемо приємніше відзначити нашу вечірку на честь дня народження / J. R. Tolkien, «Fellowship of Ring »/

   ж) відповідь на питання «you do, if you listen. But I can hear fireside-tales and children's stories at home, if I want to ».

   «No doubt you can», retorted Sam à «ти робиш, якщо ти слухаєш. Але я можу почути бабусині казки та дитячі історії будинку, якщо я хочу цього ». «Без сумніву, можеш», парирував Сем. / J. R. Tolkien, «Fellowship of Ring »/

   Примітка 1.

   Для вираження ввічливого питання замість can може вживатися could:

   «Bond said," Could I speak to Commander Ross? »À Бонд сказав, «Чи можу я поговорити з командиром Россом?»

   Примітка 2.

   У контексті минулого часу could вживається як форма дійсного способу для вираження здатності чи можливості до реалізації будь-які дії:

   «I certainly didn't want to go, but I couldn't r efuse.» À Я безумовно не хотіла йти, але я не могла відмовитися. / Arthur Golden, «Memoirs of A Geisha »/

   Тому в випадку реалізованого або нереалізованого дії замість could (couldn't) часто вживаються: to succeed in doing smth, to fail to do smth, (not) to manage to do smth, (not) to succeed in doing smth:

   «Strider, Sam, and Merry pushing with all their strength managed to open the door a little wider, and then Strider and Merry went in »à Страйдер, Сем і Мері штовхали з всій сили, і їм вдалося прочинити трохи ширше, і потім Страйдер і Мері увійшли. / JR Tolkien, «Fellowship of Ring» /

   «We might succeed in roasting Pippin alive inside» à У нас могло б вийти засмажити Піпіна живцем. / JR Tolkien, «Fellowship of Ring» /

   «How could Scaramanga fail to break when he was going to die in minutes?» À Як міг Скараманга упустити шанс, коли він збирався померти через хвилину? / Ian Fleming, «The Man with the Golden Gun. »/

   Примітка 3.

   Слід запам'ятати такі стійкі словосполучення з мотальні дієсловами can і could.

   She can 't help crying. À Вона не може не плакати.

   He couldn 't help laughing. À Він не міг не сміятися.

   I can't help doing it. À Я не можу втриматися (не можу не) робити це.

   I can't but do something. À Нічого іншого не залишається, як зробити що небудь.

   I can 't but ask him about it à Мені нічого іншого не залишається, як просити його про це

   1.4.2 Modal Verb «MAY»

   Дієслово MAY має дві можливі форми (справжнє і минулий час):

   Present à MAY

   Past à MIGHT

   Дві негативні форми:

   Present à MAY NOT

   Past à MIGHT NOT

   Під всіх інших часи замість may вживається to be allowed, to be permitted і ін.

   «He may get them cabled or telephoned here at any minute» à Він міг передати телеграму або подзвонити в будь-яку хвилину. Ian Fleming, «The Man with the Golden Gun.» /

   «That girl may be your fiancée or she may not-but that play with the shower bath» à Ця дівчина може бути Вашої нареченою або НЕ може - але це гра з душем. / Ian Fleming, «The Man with the Golden Gun.» /

   «Well, it might be my sister, Mr. Tanaka »à Ну, це могла бути моя сестра, містер Танака. / Arthur Golden, «Memoirs of A Geisha» /

   «Meaning I might not have a job» à Значить, я міг б НЕ отримати роботу. / Michael Crichton, «Disclosure» /

   «Designers should only be allowed to draw pictures on pieces of paper» à Дизайнерам коштувало тільки дозволити намалювати картини на аркушах паперу. / Michael Crichton, «Disclosure» /

   «But of them it is not permitted to speak» à Але їм НЕ було дозволено говорити. / JR Tolkien, «Fellowship of Ring» /

   Форма might може вживатися у двох контекстах:

   а) у минулому часі - в непрямій мові (відповідно до правила узгодження часів):

   «But I thought you might like some background to Frome, and what I've said explains why WISCO are getting these cane fires.» À Але я думав, тобі може сподобатися кілька фактів про Фром, і ось що я сказав для пояснення, чому ВІСКІ надають ці очерети вогню. / Ian Fleming, «The Man with the Golden Gun. »/

   б) у теперішньому часі замість may для додання висловленню більш м'якого та ввічливого відтінку:

   «Arthur thinks it might be serious.» À Артур думає - це може бути серйозно.

   «Arthur might be right. But we'll solve it. That's all I can tell you. Артур може бути і прав. / Michael Crichton, «Disclosure» /

   Примітка 1.

   Might разом з перфектний інфінітивом вживається також для вираження нереального дії:

   Форма теперішнього часу модального дієслова may може бути використана для вираження майбутнього:

   «You may not mind being so close to her,» said Hatsumomo. À «Ти можеш не бути так близько до неї, сказав Хатсумомо». / Arthur Golden, «Memoirs of A Geisha »/

   Модальне дієслово may, на відміну від can виражає лише думка про можливість, припущення можливості або припущення:

   а) дозвіл (або, у негативній формі, заборона), прохання

   «Oh, they may, in years to come» à О, вони можуть повернутися через кілька років. / JR Tolkien, «Fellowship of Ring» /

   Примітка 2.

   У розмовній мові нерідко may замінюється на can:

   «Gandalf stood up. He spoke sternly ... «Let it go! And then you can go yourself, and be free. »À Гендельф піднявся. Він говорив непохитно. «Йди! І тоді ти зможеш піти сам, і бути вільним / J. R. Tolkien, «Fellowship of Ring »/

   б) відсутність перешкоди до виконання дії:

   «Or you may act like that man when he was younger you may remind him of himself.» À Або ти можеш діяти як цей чоловік, коли він був молодший, ти можеш нагадати йому себе. / Michael Crichton, «Disclosure» /

   в) припущення чи сумнів (з формами may і might)

   «Such a man might have friends in the hotel business who would be interested in the speculative side of the Negril development». À Такий чоловік може мати друзів у готельному бізнесі, які були б зацікавлені в спекуляціях розробками Негрил. / Ian Fleming, «The Man with the Golden Gun. »/

   Примітка 3.

   У деяких конструкціях при вираженні припущення або сумніви вживається дієслово can:

   «That can 't be true» à Не може бути, щоб це було правдою.

   г) докір, зауваження (в основному формою might минулого часу або формою умовного способу)

   «The man might have done much damage but for the watchfulness of my superiors» à Цей чоловік міг б принести набагато більше шкоди, якщо б НЕ лояльність мого начальника. / Ian Fleming, «The Man with the Golden Gun.» /

   Примітка 4.

   Найчастіше may і might вживається разом з as well.

   You might as well know, Mary, that Scaramanga killed Ross à Ти, мабуть, знаєш, Мері, що Скараманга убив Росс. / Ian Fleming, «The Man with the Golden Gun.» /

   1.4.3 Modal Verb «MUST»

   Модальне дієслово MUST має одну єдину форму, що відноситься до контекстами сьогодення і майбутнього часу. Форма MUST може ставитися до дії минулого часу тільки з формою перфектно інфінітива. Відсутні часові форми заміщуються іншими конструкціями і модальними дієсловами to have to, to be to, to be compelled to, ought to, shold та ін

   Основні форми: MUST / MUST NOT (MUSTN'T)

   Дієслово MUST умовного способу, Subjunctive II, не має. (У непрямої мови правило узгодження часів на MUST не поширюється)

   Модальне дієслово MUST виражає:

   а) обов'язок, борг, повинність, обов'язковість, необхідність (duty, obligation, necessity):

   «Oh well, then I must stop. If you're not in the mood, I must stop. We must at all costs preserve your mood »à Ну добре, тоді я повинен припинити. Якщо Ви не в настрої, я повинен зупинитися. Ми повинні за всяку ціну соханять Ваш спокій. / Michael Crichton, «Disclosure» /

   Примітка 1.

   Разом з прислівником «needs» модальне дієслово може означати: обов'язково, за необхідності.

   «If a man must needs walk in sight of the Black Gate, or tread the deadly flowers of Morgul Vale, then perils he will have »à Або чоловік зобов'язаний пройти повз Черних Воріт, або пройти крізь смертоносні квіти Моргуль Валу, і небезпека, яку вони несуть / J. R. Tolkien, «Fellowship of Ring »/

   б) заборона:

   «If Pumpkin isn't to speak a word to you, then you mustn't speak a word to her either.» À «Якщо Пампкін не говорить тобі й слова, тоді тобі теж не можна і слова сказати їй». / Arthur Golden, «Memoirs of A Geisha »/

   в) впевнене припущення (еквівалентну: ймовірно, повинно бути - probably, evidently та ін).

   «Well, sir, I think it must be 007» à Ну, сер, я думаю це ймовірно був 007. / Ian Fleming, «The Man with the Golden Gun.» /

   г) наполегливий рада

   «But you must agree, Tom, that we're very busy right now, with all the merger meetings». À Але ти повинен погодитися, Том, що ми дуже зайняті зараз усіма цими зустрічами. / Michael Crichton, «Disclosure» /

   д) невизначену (прикру) випадковість

   «Tom, you must be mistaken», she said cooldly ». À «Том, ти повинен бути, помиляєшся», сказала вона холодно. / Michael Crichton, «Disclosure» /

   е) небажана дія

   «He greatly desires it - but he must not get it »à Він сильно бажає його, але він НЕ повинен його отримати / JR Tolkien, «Fellowship of Ring» /

   ж) припущення (тільки в стверджувальних реченнях):

   - З простим інфінітивом - щодо цього,

   - З перфектний інфінітивом - щодо минулого

   «Dorfman snorted. «It must be magic. What do you think? Magic? ». À Дорфман пирхнув. «Мабуть, це магія. Що ти думаєш? Магія? »/ Michael Crichton,« Disclosure »/

   «He must have been wearing rubber-soled shoes for his feet made ​​no sound» à Він, мабуть бути, носив черевики на гумової підошві, щоб його ноги НЕ видавали звуку. / Ian Fleming, «The Man with the Golden Gun.» /

   з) нереалізовану можливість (в минулому - з перфектний інфінітивом тільки в умовних реченнях)

   «And her lovely gray eyes were surrounded by thick lashes that must have been striking on her father, but in her case only made ​​her look startled »à І її прекрасні сірі очі були обрамлені густими віями, які, повинно бути вражали її батька, але в її випадку тільки вони тільки тремтять. / Arthur Golden, «Memoirs of A Geisha »/

   1.4.4 Modal Verb «HAVE TO»

   Модальне вираження to HAVE TO має три можливі форми (справжнє, минуле і майбутнє час). Цей модальне дієслово виражає значення обов'язки або необхідності, обумовлений обставинами, які умовно можна розділити на:

   а) обставина (правило, закон), якому потрібно підкорятися;

   б) наказу (вимоги) іншої людини, якій потрібно підкоритися

   Модальне вираження to HAVE TO відповідає російському значенням:

   • в сьогоденні часу - повинен, змушений, потрібно, доводиться; «Women in business have to be perfect all the time, or they just get murdered. One little slip and they're dead» à Жінки в бізнесі мають бути вчинені постійно, або вони просто будуть вбиті. Одна маленька помилка - і ти мертва. / Michael Crichton, «Disclosure» /

   • в минулому часі - повинен був, треба було. довелося; «It was much more crowded than the first train had been, so that we had to stand »à Цей був набитий людьми набагато сильніше, ніж перший поїзд, тому ми були змушені стояти. / Arthur Golden, «Memoirs of A Geisha »/

   • в майбутньому часі - повинен буду, потрібно буде, доведеться. You will have to leave the open road after tonight »à Тобі доведеться покинути відкриту дорогу після цієї ночі. / JR Tolkien, «Fellowship of Ring» /

    Питальні і негативна форми утворюються за допомогою допоміжного дієслова do у відповідному часі.

    • «Why did he have to bother?» À Чому він повинен був турбуватися? / Ian Fleming, «The Man with the Golden Gun. »/ Past Simple, питальне речення, минулий час.

    • «When do you have to decide?» À Коли тобі потрібно вирішити? / Michael Crichton, «Disclosure» /. Present Simple, питальне речення, даний час.

    • «It would be doubly embarrassing for M. To have to face Bond across that desk »à Це буде подвійно важко для М. - бути змушеним бачити Бонда за столом? / Ian Fleming, «The Man with the Golden Gun. »/ Future Simple, питальне речення, майбутній час.

    • «You don't have to drink it» à Тобі НЕ обов'язково пити це. / Arthur Golden, «Memoirs of A Geisha» / Present Simple, негативне пропозиція, даний час.

    • «I didn't have to look directly at Hatsumomo to see the anger blooming on her face» à Мені НЕ треба було дивитися прямо на Хацумомо щоб побачити зростаюче роздратування на його обличчі. / Arthur Golden, «Memoirs of A Geisha» / Past Simple, негативне пропозицію, що минув час.

    • «Everything the same, except you'll be in Austin and you won't have to have any direct contact with her?» À Все теж саме, тільки ти будеш в Аустіне і тобі не доведеться мати який-небудь прямий контакт з нею? / Michael Crichton, «Disclosure» /. Future Simple, питальне речення, майбутній час.

    У розмовною англійською мовою поряд з have, has для вираження повинності вживаються have got, has got, але тільки в Present Simple.

    «But we have got to try and get there; and it won't be done by sitting and thinking» à Але ми повинні спробувати і отримати тут, і це НЕ буде зроблено сидячи і думаючи. / JR Tolkien, «Fellowship of Ring» /

    «But by golly this has got to be the last touch» à Але, їй - богу, це має бути Останнім дотик. / Ian Fleming, «The Man with the Golden Gun.» /

    1.4.5 Modal Verb «OUGHT TO»

    Модальне дієслово OUGHT має тільки одну форму, що використовується у відношенні сьогодення і майбутнього. У непрямої мови ця форма не змінюється. Тимчасова віднесеність дії передається за допомогою форми наступного за цим дієсловом інфінітива. Після OUGHT інфінітив завжди слід з часткою to:

    Основні форми: OUGHT TO / OUGHT NOT (OUGHTN'T) TO

    У відношенні пройшов після OUGHT слід перфектний інфінітив:

    OUGHT виражає те, що в даній мовної ситуації природно і логічно очікувати.

    а) зобов'язання, що повинно бути, доцільність, бажаність:

    «Bill, my lad, 'he said,` you oughtn't to have took up with us »à« Бив, мій хлопчик », сказав він, «тобі НЕ обов'язково йти з нами »/ JR Tolkien,« Fellowship of Ring »/

    б) припущення з великою часткою ймовірності (suppositon implying strong provability)

    «He ought to be comfortable here »à Йому, напевно, зручно тут. / JR Tolkien, «Fellowship of Ring» /

    в) осуд, докір, жаль (переважно з перфектний інфінітивом, який вказує на те, що вислів відноситься до минулого часу):

    «You ought to have come in here and opened the window» à Тобі коштувало прийти сюди і відкрити вікно. / Arthur Golden, «Memoirs of A Geisha» /

    г) захоплення, задоволення:

    «You ought to be on your way to a successful career in Gion» à Судячи по всього, ти на шляху до успішної кар'єрі в І повиходили вони. / Arthur Golden, «Memoirs of A Geisha» /

    Дієслово OUGHT - повинен, слід, варто було б - в поєднанні з Indefinite Infinitive вживається для вираження морального боргу, ради, які стосуються цього чи майбутньому:

    «Hey», Conley said, «you people ought to be more careful» à «Ей», сказав Конлі, «твоїм людям варто бути більше обережними ». / Michael Crichton,« Disclosure »/

    Дієслово OUGHT в поєднанні з Perfect Infinitive вживається по відношенню до минулого часу і виражає осуд або докір за те, що не виконано або неправильно виконано.

    «Déagol ought to have given the ring to him» à Деголь коштувало б віддати кільце йому. / JR Tolkien, «Fellowship of Ring» /

    1.4.6 Modal Verb «BE TO»

    Дієслово BE TO має дві можливі форми (справжнє і минулий час):

    Present à BE (AM, ARE, IS) TO

    Past à WAS (WERE) TO

    Дві негативні форми:

    Present à BE (AM, ARE, IS) NOT TO

    Past à WAS (WERE) NOT TO

    При необхідності висловити майбутній час вживається модальне дієслово HAVE TO.

    Основним значення модального дієслова BE TO є значення попередньої взаємної домовленості про необхідність здійснення будь-якої дії. Аналогічними значеннями в російській мові мають наступні дієслова: «умовилися, домовилися, збиралися». Також використовується у формальній, офіційній мові, інструкціях, наказах, телевізійних і радионовостях, в основному, коли мова йде про заплановані майбутні події.

    «The first law for a secret agent is to get his geography right, his means of access and exit, and assure his communications with the outside world» à Перший закон секретного агента - правильне географічне положення, його кошти доступу і виходу, і гарантія його комунікації з зовнішнім світом. / Ian Fleming, «The Man with the Golden Gun.» /

    «His other calls are to suppliers and code vendors, and they're all appropriate.» À Його інші дзвінки повинні бути постачальникам і продавцям. / Michael Crichton, «Disclosure» /

    «All of you are to report to the registry office tomorrow morning» à Всі ви повинні відзначитися в реєстратурі завтра вранці. / Arthur Golden, «Memoirs of A Geisha» /

    «All we could do would be to go right out of our way back north on this side of the line of hills, where the land is all much the same as it is here» à Все, що ми могли робити - це піти прямо по нашої дорозі назад НЕ північ по цю бік від гряди пагорбів. / JR Tolkien, «Fellowship of Ring» /

    Was, were в поєднанні з Indefinite Infinitive висловлюють дію, яке повинно було відбутися в минулому, але дана форма не вказує, здійснилося воно. Це стає ясним лише з контексту.

    «My first impulse was to see if we could forget the whole thing.» À Моє перше бажання було зрозуміти, чи змогли ми забути все це. / Michael Crichton, «Disclosure» /

    1.4.7 Modal Verb «SHOULD»

    Форми дієслова: SHOULD / SHOULD NOT (SHOULDN'T)

    Дієслово SHOULD може бути допоміжним або модальним. SHOULD як допоміжний дієслово не має власного лексичного значення і використовується для утворення Future in the Past (майбутнє в минулому) або ж форм умовного способу (Subjunctive 1, Subjunctive 2, Conditional Mood).

    Як модальне дієслово SHOULD виражає:

    а) рада, рекомендацію, побажання, напучування

    б) докір, жаль

    в) необхідність (як щось необхідне)

    г) ймовірність (emotional SHOULD)

    «If he asks for something to drink, give him fruit juice. He should be on soft foods soon» à Якщо він попросить що-небудь випити, дай йому фруктовий сік. Найближчим часом йому варто їсти легку їжу. / Ian Fleming, «The Man with the Golden Gun. »/

    Тимчасова віднесеність дії виражається за допомогою різних форм інфінітива, наступних за дієсловом SHOULD, але найчастіше правило узгодження часів не дотримується, особливо у разі використання перфектно інфінітива.

    «You should have told me sooner what a pretty girl you brought with you» à Ти повинна була сказати мені відразу, яку Красуньку ти призвела з собою. / Arthur Golden, «Memoirs of A Geisha» /

    SHOULD з перфектний інфінітивом виражає:

    а) дія, яке повинно було відбутися, але не відбулося (в позитивному реченні - Suppositional Mood)

    «If I had killed the real Strider, I could kill you. And I should have killed you already without so much talk. »À Якщо я вбив цього Страйдер, значить я міг його вбити. І я повинен був і тебе теж вбити без довгих розмов. / J. R. Tolkien, «Fellowship of Ring »/

    б) дія, яка не було потрібно або не повинно було відбутися, але відбулося (у негативному реченні - Suppositional Mood)

    «We could not have left any message behind for Gandalf otherwise. I don't know whether these Riders can read or not, of course, but I should not have dared to risk a written message, in case they got in and searched the house. »À Ми не змогли залишити ніякого повідомлення для Гендельфа по-іншому. Звичайно, я не знаю, чи міг Вершник прочитати чи ні, але я не повинен був вирішуватися і ризикувати відправляти письмове повідомлення, в цьому випадку вони могли отримати його і знайти будинок. / J. R. Tolkien, «Fellowship of Ring »/

    У значенні ймовірності SHOULD вживається для додання висловленню емоційного забарвлення (emotional SHOULD), може виступати як риторичним питанням або починатися з питального слова Why:

    «Shit! How should he play it now? He'd already said that the problems were not so bad. »À Чорт! Як він міг тепер зіграти це? Він уже сказав, що проблеми не такі серйозні. / Michael Crichton, «Disclosure» /

    «You can't tell me that a bright, able young woman starting out in business isn't held back by a hundred little reasons, oh such good reasons, why she shouldn't be advanced, why she shouldn't attain a major position of power. »à Ти не можеш мені сказати, що яскрава, здатна молода жінка, що виходить із справи, не повернеться назад завдяки тисячі дрібних причин, і таким вагомим причин, чому ж вона не повинна досягати успіху, чому ж вона не повинна досягти високої позиції і влади. / Michael Crichton, «Disclosure» /

    При використанні SHOULD спочатку в прямій мові у теперішньому часі з подальшим переведенням в непряму мову в минулому часі, ні SHOULD, ні наступний за ним інфінітив дієслова (невизначена форма), не змінюються.

    «Considering the merger, I thought you should get this at home and not the office» à Враховуючи злиття компаній, я думав, тобі варто отримати це будинку, а НЕ в офісі. / Michael Crichton, «Disclosure» /

    1.4.8 Modal Verb «SHALL»

    Форми дієслова: SHALL / SHALL NOT (SHAN'T)

    SHALL у значенні модального дієслова вживається тільки в поєднанні з неперфектной формою інфінітива і може виражати:

    а) резолюція, впевненість,

    б) попередження, наказ, команду

    в) обіцянку, гарантію, завірення

    г) прохання дати згоду

    SHALL часто зустрічається в прямій або в непрямій мові, а також у договорах, контрактах, інструкціях, статутах для передачі вимог, обов'язків, умови (що підлягають виконанню) та ін

    «I shall observe the proceedings with much amusement» à Я маю намір спостерігати розгляд з максимальним задоволенням. / Ian Fleming, «The Man with the Golden Gun.» /

    «You shall go away with Mr. Frodo! »À Ти повинен піти з Фродо! / JR Tolkien, «Fellowship of Ring» /

    У питальних речень SHALL в 1-м і 3-м особі висловлює прохання дати згоду, вказівку про подальші дії:

    «But shall I tell you something?» À Але чи повинна я сказати тобі що-небудь? / Arthur Golden, «Memoirs of A Geisha »/

    SHALL вживається також для вираження обіцянки, попередження, погрози.

    «Tell Gandalf to hurry along the East Road: we shall soon be back on it and going as fast as we can» à Скажи Гендельфу поквапитися на Східній дорозі: скоро ми повернемося назад на неї і підемо так швидко, як тільки зможемо. / J . R. Tolkien, «Fellowship of Ring »/

    У підрядному додатковому реченні SHALL висловлює переконання, впевненість.

    «But I hope we shall get to know one another better» à Але я сподіваюся, ми дізнаємося що - то трохи краще. / JR Tolkien, «Fellowship of Ring» /

    1.4.9 Modal Verb «WILL / WOULD»

    Модальний дієслово WILL / WOULD може мати два форми:

    Present Tense - WILL / WILL NOT (WON'T)

    Past Tense - WOULD / WOULD NOT (WOULDN'T)

    У пропозиції у функції модального дієслова WILL / WOULD разом з інфінітивом утворюють складене дієслівний присудок (Compound Predicate) і, як правило, є ударними:

    На відміну від дієслів SHALL і SHOULD, що розглядаються як два самостійних дієслова, в сучасній англійській мові WILL / WOULD є двома формами одного і того ж дієслова, що виражає відношення мовця до висловлення в широкому значенні volition (Воля, намір). Вони функціонують паралельно і часто взаємозамінні. Разом з тим, у ряді стійких словосполучень, а також у деяких випадках їх вживання ці дієслова можуть мати ряд своїх особливостей:

    1 - WILL / WOULD вживаються для позначення реальної дії в минулому часі у наступних випадках:

    а) коли вони висловлюють звичайне, звичне чи повторювана дія (з простим інфінітивом і в стверджувальних реченнях):

    «Yes, Ed, I think the due diligence will go smoothly, and there certainly isn't any impulse to hold anything back ....» à Так, Ед, я думаю що оцінка бізнесу проходить нудно, і дійсно немає приводу повернути що-небудь тому ... / Michael Crichton, «Disclosure» /

    б) коли WILL / WOULD висловлюють відмову у виконанні якого-небудь дії (з простим інфінітивом, в негативному контексті):

    "Oh, hell, Max. I just can't do it, that's all. О, диявол, Макс. Я не можу це зробити, і все тут.

    "Of course you can do it. You mean you won 't. Звичайно, ти можеш це зробити. Ти маєш на увазі, що ти не зробиш цього.

    "All right. I won't. Все вірно. Я не зроблю. / Michael Crichton, «Disclosure» /

    в) коли WILL / WOULD вживаються з неживими іменниками для вираження відмови предмета виконувати свою природну функцію або звичайне дію (з простим інфінітивом, в негативному контексті). Це значення на російську мову передається словосполученнями типу «ніяк не закривається, ніяк не пише».

    "No." Sanders shook his head. "Financial data is beyond minimal access. À «Ні.» Сандерс хитнув головою. «Фінансова інформація в мінімальному доступі.» "Try anyway." À Пробуй ще.

    "But what's the point? The system won't let me. Але який сенс? Система не дозволяє мені цього. / Michael Crichton, «Disclosure» /

    г) коли ці дієслова вживаються з першою особою для вираження волі, наміри і рішучості (у стверджувальних і негативних реченнях).

    «Very good: I will go east, and I will make for Rivendell» à Дуже добре: я піду на схід, я зроблю це для Рівенделл. / JR Tolkien, «Fellowship of Ring» /

    У таких реченнях WILL виконує свою функцію модальності і відносить дію до майбутнього часу. Форма минулого часу WOULD вживається, в основному, в непрямій мові і відносить дію до майбутнього часу від якоїсь точки часу минулого (майбутнє в минулому).

    2-У другому особі WILL висловлює ввічливе прохання або ввічливе запитання. WOULD (Subjunctive 2) робить прохання або питання більш ввічливим:

    «Will you come inside with me for a moment, Minister?» I said. »À« Не загляньте чи до мене на хвилинку, Міністр? », Запитала я / Arthur Golden, «Memoirs of A Geisha »/

    3 - WILL / WOULD зберігають значення volition (воля, намір), коли вони вживаються в додаткових пропозиціях:

    «You won't get any secrets out of me, if that's the pitch» à Ти НЕ почуєш від мене ні одного секрету, якщо це таке напругу. / Ian Fleming, «The Man with the Golden Gun.» /

    WILL / WOULD разом з простим інфінітивом відносять дію до майбутнього часу; обидва вони вносять ввічливість у висловлювання, але WOULD робить висловлювання більш ввічливим.

    4 - WILL / WOULD можуть виражати кілька самостійних значень в наступних випадках:

    а) WILL в поєднанні з простим інфінітивом може висловлювати припущення в контексті теперішнього або майбутнього часу; в контексті минулого часу WILL поєднується з перфектний інфінітивом. Це значення виражається в другому і третьому граматичних особах:

    «Hatsumomo-san, if I leave the okiya without permission, Mother will be very angry» à Хацумомо - сан, якщо я покину окію без дозволу, Мама буде дуже сердита. / Arthur Golden, «Memoirs of A Geisha» /

    б) У стверджувальних і негативних пропозиціях модальне дієслово WOULD може висловлювати їдко-глузливе значення з приводу дії, яке сталося і здавалося очевидним (that was to be expected). На російську мову це може бути передано словосполученням типу «Цього і слід було очікувати».

    1.4.10 Modal Verb «DARE»

    Модальне дієслово DARE може мати дві форми:

    Present Indefinite DARE

    Past Indefinite DARED

    «But Tom had an errand there, that he dared not hinder» à Але Том був там по дорученням, тому він НЕ наважився перешкодити. / JR Tolkien, «Fellowship of Ring» /

    «How dare this woman act this way? She has broken the law, she must be brought to justice »à Як насмілюється ця жінка вести себе так? Вона порушила закон, вона повинна бути видана поліції. / Michael Crichton, «Disclosure» /

    Дієслово DARE має значення «сміти, осмілюватися, вирішуватися». Він також як і дієслово NEED, може вживатися як модальне дієслово в негативній і питальній формі.

    «Do not tempt me! I dare not take it, not even to keep it safe, unused »à Чи не спокушай мене! Я не посмію взяти це, навіть заради збереження. / J. R. Tolkien, «Fellowship of Ring »/

    «They did not dare to move» à Вони НЕ сміли ворухнутися. / JR Tolkien, «Fellowship of Ring» /

    Як звичайний дієслово DARE за формами не відрізняється від інших знаменних дієслів:

    • I do not dare to go there.

    • Do you dare to ask him?

    1.4.11 Modal Verb «NEED»

    Дієслово NEED може бути як смисловим (повнозначних), так і модальним.

    Повнозначних дієслово NEED вживається в усіх часах.

    «The gun's power is inherent and needs only to be released» à Міць притаманна зброї і потребує тільки в реалізації. / Ian Fleming, «The Man with the Golden Gun.» /

    «He needed to talk to Bosak anyway» à Йому було потрібно поговорити з Босаком в будь-якому випадку. / Michael Crichton, «Disclosure» /

    «'It is not the way of the Men of Minas Tirith to desert their friends at need,' he said,` and you will need my strength, if ever you are to reach the Tindrock »à« Чоловіки Мінаса Тирита так НЕ надходять і НЕ кидають своїх друзів в біді », сказав він, «і тобі буде потрібна моя сила, навіть якщо ти досягнеш оповіді Тінд ». / JR Tolkien,« Fellowship of Ring »/

    Модальне дієслово NEED відповідає значенню «потрібно, необхідно, треба» і висловлює:

    а) необхідність зробити щось,

    б) треба, мати потребу

    в) сьогохвилинне відсутність необхідності в чомусь

    «You need to have a talk with one of the women in the village» à Тобі потрібно поговорити з однієї з жінок в селі. / Arthur Golden, «Memoirs of A Geisha» /

    Модальне дієслово NEED на відміну від звичайного смислового, не використовується в стверджувальних реченнях.

    Дієслово NEED в Present Indefinite вживається для вираження необхідності вчинити дію в сьогоденні або майбутньому зі значенням «потрібно, треба». У негативному і питальних речень він означає відсутність необхідності, дозвіл з боку мовця не виконувати дію. У цьому випадку він вживається без допоміжного дієслова to do, без закінчення (у 3-й особі однини), і в поєднанні з інфінітивом без частки to:

    «It need not be said that I refused to listen »à Чи не потрібно говорити те, що я відмовився слухати. / JR Tolkien, «Fellowship of Ring» /

    У позитивному відповіді на питання з дієсловом NEED вживається MUST:

    • Need he come here? - Yes, he must.

    У негативній відповіді: - No, he needn 't.

    Дієслово NEED NOT (NEEDN 'T) у поєднанні з Perfect Infinitive вживається по відношенню до минулого часу і виражає, що не було необхідності здійснювати дію, яке було здійснено:

    «Then there was an unfortunate mix-up the next day, and an argument that needn't have happened» à На наступний день відбулася невдала бійка, і дискусія про те, що цього не повинно було трапитися. / Michael Crichton, «Disclosure» /

    2. Функції модальних дієслів і їх використання в непрямій мові

    На підставі вищенаведеного матеріалу, логічно було б припустити, що функції і значення модальних дієслів зберігають свої якості, незалежно від того, чи використовуються вони в прямій, або в непрямій мові. Для підтвердження даної гіпотези ми проведемо лінгвістичне спостереження за допомогою суцільного аналізу художніх текстів.

    Для цього розглянемо всі випадки застосування модальних дієслів у непрямій мові, частоту їх застосування, а також особливості використання в різних ситуаціях.

    2.1 Коротка характеристика джерел

    Для дослідження по заданій темі в якості джерел були вибрані твори англійських та американських авторів XX століття.

    JR Tolkien, «Fellowship of Ring» (Дж.Р.Р. Толкін, «Братство кільця», а число знаків без пробілів 807453)

    Джон Ро Нальдо Руел Те лкін (англ. John Ronald Reuel Tolkien; 3 січня 1892 - 2 вересня 1973) - англійський письменник, лінгвіст, філолог, найбільш відомий як автор «Хоббіта» і трилогії «Володар кілець».

    Толкін був оксфордським професором англосаксонської мови (1925-1945), англійської мови та літератури (1945-1959). Ортодоксальний католик, разом з близьким другом К. С. Льюїсом полягав у літературному товаристві «Інклінгі». 28 березня 1972 Толкін отримав звання Командора Ордена Британської імперії від королеви Єлизавети II.

    «Володар кілець» (англ. The Lord of the Rings) - роман англійського письменника Дж. Р. Р. Толкіна, одне з найпопулярніших творів у жанрі фентезі. Вперше роман був опублікований у 1954-1955 роках лондонським видавництвом Allen & Unwin. Роман був опублікований в трьох томах (Братство кільця / Дві фортеці / Повернення Короля), що викликало деяке незадоволення Толкіна, який був проти такого поділу. Переведено, щонайменше, на 38 мов. Вперше всі частини роману були об'єднані в одному томі в 1968 році, до цього видання Толкіном були внесені деякі зміни.

    Переклади і перекази на російську мову

    Проблема перекладу на російську мову є особливою темою. Багато імен та географічні назви в оригінальному тексті мають староанглійські, валлійці і скандинавські коріння, що є багато в чому зрозумілими для носіїв сучасної англійської мови, але для російськомовних читачів цей зв'язок може бути неочевидною. [11]

    2. Arthur Golden, «Memoirs of A Geisha »(Артур Голден,« Мемуари Гейші », число знаків без пробілів 803900)

    Американський письменник, народився в 1956 році в Чаттануге, штат Теннесі. Член сім'ї Окс-Зульцбергер, що володіє «Нью-Йорк Таймс», автор популярного роману «Мемуари гейші». Закінчив Гарвард-коледж, де вивчав японське мистецтво, в 1980 отримав ступінь магістра історії (спеціалізація - історія Японії) у Колумбійському університеті і вивчив китайську мову. Провівши літо в Пекінському університеті, Артур відправився працювати в Токіо, а після повернення в США отримав магістерську ступінь з англійської мови в Бостонському університеті.

    Опублікувавши в 1997 році свій знаменитий роман «Мемуари гейші», Голден два роки протримався у списку авторів бестселерів газети «Нью-Йорк Таймс», продав понад 4 млн. копій роману тільки англійською мовою і перекладався на 32 мови.

    Роман був написаний за матеріалами інтерв'ю, проведених Голденом в Японії серед гейш, одна з яких - Мінеко Івасаки - після виходу японського перекладу роману, подала на автора в суд за порушення угоди про конфіденційність, даного їй Голденом.

    У 2005 році за романом був знятий однойменний фільм американським режисером Робом Маршаллом; фільм удостоївся трьох премій «Оскар». [5]

    3. Ian Fleming, «The Man with the Golden Gun.» / (Ян Флемін, «Людина із золотим пістолетом», число знаків без пробілів 226450)

    Ян Ланка стер Фле мінг (англ. Ian Lancaster Fleming) - англійський письменник, автор романів про супершпигуна Джеймса Бонда.

    Ян Флемінг народився 28 травня 1908 року в Лондоні в сім'ї члена парламенту Валентина Флемінга і Евелін Сент-Круа-Флемінг (уродженої Роуз).

    Після закінчення Ітон Коледжу і Сендхерстской військової академії і невдалої спроби влаштуватися на роботу в МЗС Великобританії Флемінг в 1931 році вступив до новинне агентство «Рейтер» журналістом. У 1933 році Флемінг був посланий у відрядження до Москви для висвітлення процесу над шістьма англійськими фахівцями, звинуваченими в шпигунстві. Незважаючи на очевидний успіх поїздки, Флемінг в тому ж році залишив журналістську діяльність.

    У 1939 році Флемінг повернувся в журналістику. Скориставшись своїми зв'язками в міністерстві закордонних справ, він знову приїхав до Москви у складі торговельної делегації на цей раз як представник «Таймс». У травні 1939 року, напередодні Другої світової війни, вступив до військово-морські сили Великобританії і служив по лінії розвідки.

    Помер 12 серпня 1964 року в Кентербері від серцевого нападу під час гри в гольф.

    До 100-річчя від дня народження Яна Флемінга, 17 квітня 2008 року, в лондонському Імперському військовому музеї відкрилася виставка під назвою «Тільки для ваших очей: Ян Флемінг і Джеймс Бонд". Куратори виставки відзначали, що, незважаючи на всі їхні зусилля, їм не вдалося відокремити автора від його героя, настільки тісно переплелися правда і вигадка в життя розвідника і письменника Яна Флемінга.

    Книги про Джеймса Бонда (№ / Назва / Рік)

    1. Казино Рояль 1953

    2. Живи і дай померти 1954

    3. Місячний гонщик 1955

    4. Діаманти вічні 1956

    5. З Росії з любов'ю 1957

    6. Доктор Но 1958

    7. Голдфінгер 1959

    8. Тільки для ваших очей (збірка оповідань) 1960

    9. Кульова блискавка 1961

    10. Шпигун, який мене любив 1962

    11. На секретній службі Її Величності 1963

    12. Живеш тільки двічі 1964

    13. Людина із золотим пістолетом 1965

    14. Восьминіжка та Іскри з очей (збірка оповідань) 1966

    4. Michael Crichton, «Disclosure» / Майкл Крайтон, «Викриття», число знаків без пробілів 525500

    Майкл Крайтон (англ. John Michael Crichton) Народився 23 жовтня 1942 року в Чикаго (штат Іллінойс), але виріс на околиці Нью-Йорка, в Рослін (на Лонг-Айленді). Батько Крайтона працював у журналі, мати - домогосподарка, в сім'ї було ще троє дітей.

    Навчався в середній школі Росліна, де завдяки своєму зросту успішно грав у баскетбольній команді, потім з 1960 року в престижному Гарвардському університеті в Кембриджі (штат Массачусетс) на філологічному факультеті. Проте його стиль постійно викликали нарікання у професорів і оцінки його звичайні були невисокі. Одного разу в якості своєї роботи він представив одне з есе Джорджа Оруелла. Професор за цей «праця» поставив Крайтону три з плюсом, і після цього майбутній письменник зрозумів, що гарвардські мірки не для нього.

    У 1964 році, після закінчення університету з середніми оцінками, він вирішує змінити область інтересів і зайнятися антропологією в Кембриджі (Великобританія). На цьому терені успіхи перевершили всі очікування, за успіхи у навчанні у 1965 році він був премійований річної поїздкою по Європі та північній Африці. Повернувшись до США, Крайтон знову змінює область інтересів. На цей раз він має намір стати лікарем, у Гарвардській медичній школі в 1969 році захистив дисертацію з медицини, недовгий час пропрацював в інституті біологічних досліджень Джонаса Солка в Ла-Холі (штат Каліфорнія), але приватну практику отримувати не став, оскільки стає професійним письменником .

    Всесвітню популярність Крайтон придбав в 1993 році, коли на екранах з'явився блокбастер за романом «Парк юрського періоду». Ця екранізація підстьобнула читацький інтерес і до старих працям письменника, а сам «Парк» у 1993 році в США майже рік тримався в списках бестселерів, його загальний наклад у США наближається до 7 мільйонів примірників

    Крайтон експериментував у екстрасенсорики, брав участь у спіритичних сеансах, спостерігав аури людини, намагався згинати металеві ложки і навіть проводив сеанси вигнання нечистої сили. У 2000 році його ім'ям названо відкритий палеонтологами новий вид анкілозавра «Bienosaurus crichtoni», а три роки потому, в 2003-му - броненосний динозавр «Crichtonsaurus bohlini».

    Майкл Крайтон помер від раку в Лос-Анджелес 4 листопада 2008 року.

    Бібліографія (№ / Назва / Рік)

    1. «Шанси на ...» 1966

    2. «Перша подряпина» 1967

    3. «Легкий хід» / «Остання могила» 1968

    4. «Добірна засіб» 1968

    5. «Екстрений випадок» / «Вимушена міра» / «Випадок необхідності» 1968

    6. «Штам" Андромеда "» 1969

    7. «Отруйний бізнес» 1969

    8. «Нуль градусів холоду» 1969

    9. «Смертельний десант» 1970

    10. «Людина-комп'ютер» / «Небезпечний пацієнт» / «Людина-термінал» 1972

    11. «Двійник» 1972

    12. «Велике пограбування потягу» 1975

    13. «Пожирачі мертвих» / «13-й воїн» 1976

    14. "Конго" 1980

    15. «Сфера» 1987

    16. «Парк Юрського періоду» 1990

    17. «Сонце, що сходить» 1992

    18. «Викриття» 1994

    19. «Загублений світ» 1995

    20. «Крила» 1996

    21. «Стріла часу» 1999

    22. «Рой» 2002

    23. «Держава страху» 2004

    24. «Next» 2006

    2.2 Форми обробки даних (Додатки, Таблиці, Результати)

    Досліджуваний матеріал наведений у додатках, поруч з кожним додатком також вказаний № ​​досліджуваного джерела:

    • Додаток 1. Modal verb «can» / 3, 2

    • Додаток 2. Modal verb «may» / 4, 1

    • Додаток 3. Modal verb «must» / 4, 2

    • Додаток 4. Modal verb «have to» / 1, 3

    • Додаток 5. Modal verb «ought to» / 1, 2

    • Додаток 6. Modal verb «be to» / 3, 4

    • Додаток 7. Modal verb «should» / 2, 3

    • Додаток 8. Modal Verb «SHALL» / 1, 2

    • Додаток 9. Modal verb «will / would» / 3, 4

    • Додаток 10. Modal verb «dare» / 1, 2

    • Додаток 11. Modal Verb «NEED» / 3, 4

    У кожному з додатків приведені всі випадки використання модальних дієслів в непрямій мові в двох з чотирьох можливих джерел. Результат пошуку відображений у таблиці, що має наступний вигляд:

    п \ п

    Непряма мова, яка містить модальний дієслово

    Переклад

    Функція модального дієслова в даній пропозиції

    Нижче наведена таблиця, де підраховані наступні параметри:

    джерела

    Модальне дієслово

    Основна функція в непрямій мові

    Частота використання автором (у всіх формах)

    3

    CAN

    а) фізичну здатність

    б) розумову здатність

    в) здатність, що залежить від обставин

    30

    2

    CAN

    в) здатність, що залежить від обставин

    б) розумову здатність

    а) фізичну здатність

    103

    4

    MAY

    в) припущення чи сумнів

    27

    1

    MAY

    в) припущення чи сумнів

    45

    4

    MUST

    а) обов'язок, борг, повинність, обов'язковість, необхідність

    в) впевнене припущення

    ж) припущення (тільки в стверджувальних реченнях)

    7

    2

    MUST

    ж) припущення (тільки в стверджувальних реченнях)

    в) впевнене припущення

    а) обов'язок, борг, повинність, обов'язковість, необхідність

    44

    3

    HAVE TO

    а) обставини (правило, закон), якому потрібно підкоритися

    7

    1

    HAVE TO

    а) обставини (правило, закон), якому потрібно підкоритися

    9

    1

    OUGHT TO

    а) зобов'язання, що повинно бути, доцільність, бажаність

    2

    2

    OUGHT TO

    а) зобов'язання, що повинно бути, доцільність, бажаність

    17

    3

    BE TO

    а) попередньої взаємної домовленості про необхідність

    6

    4

    BE TO

    а) попередньої взаємної домовленості про необхідність

    5

    2

    SHOULD

    а) рада, рекомендацію, побажання, напучування

    43

    3

    SHOULD

    в) необхідність (як щось необхідне)

    9

    2

    SHALL

    г) прохання дати згоду

    1

    1

    SHALL

    в) обіцянку, гарантію, завірення

    25

    3

    WILL

    а) звичайне, звичне чи повторювана дія

    б) відмова у виконанні якого-небудь дії

    4

    4

    WILL

    б) відмова у виконанні якого-небудь дії

    6

    1

    DARE

    рішучість і сміливість

    2

    2

    DARE

    рішучість і сміливість

    1

    3

    NEED

    сьогохвилинне відсутність необхідності в чомусь

    1

    4

    NEED

    а) необхідність зробити що-то

    б) треба, мати потребу

    2

    Висновок

    Виходячи з отриманих даних, можна обгрунтовано стверджувати наступні висновки.

    1. Відомі письменники 20-го століття активно використовували модальні дієслова в своїх творах, тим самим передаючи всі притаманні модальності відтінки відносини і реальності. При цьому потрібно відзначити, що з обраних авторів найбільш часто використовував модальні дієслова в своєму романі «Мемуари Гейші» Артур Голден.

    2. Серед усіх модальних дієслів, досліджуваних у даній роботі, в явні лідери за кількістю вживань вийшов модальне дієслово CAN - 133 вживання в двох з чотирьох аналізованих джерел. Далі слідують MAY - 72 вживання, SHOULD - 52 вжитку, і MUST - 51 вживання.

    3. Що стосується функціонально-семантичних особливостей необхідно відзначити, що в непрямій мові основні функції і сенс модальних дієслів НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ, але за наявності декількох функцій у модального дієслова в непрямій мові найчастіше використовуються одна або дві. Тобто в непрямій мові помітно звужується діапазон можливих функціональних застосувань модального дієслова.

    Список літератури

    1. The Oxford Russian Dictionary / Oxford University Press / Смоленськ / 1995

    2. Бєлова Є.М., Казанцева Т.С., Клементьєва О.В. ін «Модальні дієслова: English for post-graduate students: Навчально-методичний посібник для підготовки аспірантів технічних вузів до кандидатського іспиту з англійської мови» / Москва / МІФІ / 1999

    3. Вейхман Г.А., «Нове в граматиці англійської мови» / АСТ, Астрель / Москва / 2002

    4. Верховський І, Расторгуєва Т., Барміна Л., «Практикум з англійської мови. Дієслово »/ АСТ, Астрель / Москва / 2000

    5. Інтернет-сайт «GoKino» http://gokino.ru/biography/person/5609/

    6. Іоніна А.А, Саакян А.С., «Англійська граматика. Теорія і практика »/ Москва /« Проспект »/ 2008

    7. Кортні Р., «Англійські фразові дієслова», / Москва / «Російська мова» / «Лонгман» / 2000

    8. Мкртчян Г.А., вечеріна Е.А., «Англійська мова для просунутих груп»

    9. Петров Н.Є., «Про зміст та обсяг мовної модальності», / Новосибірськ / «Наука» / 1982

    10. Черненко Д., «Модальні дієслова англійської мови», / Москва / «Ексмо» / 2008

    11. Електронна енциклопедія «Вікіпедія» http://ru.wikipedia.org/

    Додаток 1. Modal Verb «CAN»

    Модальне дієслово CAN / COULD зазвичай висловлює реальну можливість:

    а) фізичну здатність

    б) розумову здатність

    в) здатність, що залежить від обставин

    г) сумнів, невпевненість

    д) дозвіл

    е) дія, яка здійсниться в майбутньому

    ж) відповідь на питання

    Ian Fleming, «The Man with the Golden Gun.»

    п \ п

    Непряма мова, яка містить модальний дієслово

    Переклад

    Фун-я мод.глагола

    But I'm afraid I can't place these people you want to talk to

    Але, боюся, я не можу розмістити тих людей, з якими Ви хотіли поговорити.

    г

    Afraid I can't help you myself

    Боюся, я не можу допомогти собі

    г

    "Well, just let me make a telephone call or two and I'll see what can be done."

    Добре, тільки дозволь мені зробити пару дзвінків і я зрозумію, що можна зробити

    е

    "Take it easy, Penny. I'm going to do what I can."

    Розслабся, Пенні. Я збираюся зробити те, що можу

    в

    "I'm afraid there's a lot I still can't remember, sir. I got a bang on the head"

    Я боюся, що занадто багато чого не можу згадати, сер. Я забив голову

    в

    Give me ten minutes and I'll have a word with him and see if he can help

    Дай мені 10 хвилин і я перекину з ним слівцем, і дізнаюся, чи може він нам допомогти

    а

    In listing his accomplishments, Time notes, but does not comment upon, the fact that this man cannot whistle.

    Слухаючи його досягнення, Тайм помічає, але не коментує той факт, що цей чоловік не вміє свистіти

    а

    I don't think Castro can hold out much longer

    Я не думаю, що Кастро зможе утримувати (ціни) і далі

    е

    You think you can scrub a mortgage just by saying so, you've all got another think coming

    Ти думаєш, ми можеш позбутися боргу, тільки сказавши про це, тобі прийшла в голову інша думка

    е

    I think I can handle the situation all right.

    Я думаю, я можу утримати ситуацію в нормі

    б

    I'm afraid I can't change my identity to suit your book

    Боюся, я не можу змінити мою індивідуальність, щоб підходити для твоєї книги

    г

    I am asking whether you can stimulate your sources of supply to providing the weed by the hundredweight

    Я питаю, чи можеш ти вплинути на своїх постачальників з метою постачання марихуаною в розмірі центнера

    б

    So this friend of mine says he can get gambling off the pad here

    Так цей мій друг каже, що він може програтися в пух і прах тут

    в

    But he thinks we can achieve plenty in the Caribbean by giving them odd jobs to do

    Але він думає, що ми можемо досягти багато чого в Карибах, даючи їм виконувати випадкову роботу

    е

    Matron says you can leave at the end of the week, but that there's got to be another three weeks 'convalescence

    Матрона говорить, що ти можеш поїхати в кінці тижня, але у тебе є інші три тижні на одужання

    д

    Do you think you could leave this one to me, sir?

    Ви думаєте, сер, що могли залишити його мені?

    г

    It seemed the least I could do

    Це виглядало меншим, що я міг зробити

    а

    It was explained to me how these skills could be used in the cause of peace. "


    Мені пояснили, як ці навички можна використовувати в справі миру

    б

    Bond said he would keep in touch when he could, and get back to her when his job was done ...

    Бонд сказав, що він буде підтримувати зв'язок, коли тільки зможе, і повернеться назад до неї, коли його робота буде зроблена ...

    в

    Yeah. I guess you could call the Caribbean a pretty small pool

    Так. Я здогадуюся, що ти міг назвати Кариби маленької симпатичної калюжею

    б

    That's why I say we could do with a good enforcer up there.

    Ось чому я кажу, що ми могли зробити з гарним мордоворотів там

    в

   It was his guess that no other man in the room could have buttonholed Scaramanga with so much authority.

   Це було його припущення, що ні один чоловік у кімнаті не зміг би утримати Скараманги з таким великим впливом

   г

   I gathered you couldn't be in any of them and then I saw the open window, and I just somehow knew you would be the only one to sleep with his window open

   Я зробив висновок, що ти не можеш бути кимось із них, і, потім, я бачив відкрите вікно, і я чомусь знав, що ти будеш єдиний, хто спить з відкритим вікном

   в

   I'm sure Mr. Scaramanga could find us a spare room

   Я впевнений, що містер Скараманга міг знайти нас в кімнаті для гостей

   а

   And can you explain how this Bond chap could possible have tracked you down to a brothel in Sav 'La Mar?

   І чи можеш ти пояснити, як цей славний Бонд міг бути здатний вистежити тебе аж до борделю на Сав-Ля-Мар?

   а

   Yeah, I think we could swing that

   Так, я думаю, ми могли успішно провести це

   Б

   Jamaica looks small on the map, and I guess the syndicates thought they could hurry through a neat little operation like the Nassau job

   Ямайка виглядала маленькою на карті, і я здогадуюсь, що синдикати думали, що вони можуть поспіхом провернути невелику акуратну операцію, схожу на роботу Нассау

   б

   Think you could arrange that?

   Ти думаєш, що міг привести це в порядок?

   б

   He knew he couldn't give him more

   Він знав, що не може дати йому більше

   в

   He knew what Mary couldn't know-that M. was telling him that he had won his spurs back

   Він знав, що Мері не може знати - що їм було сказано М. про те, що він знову заслужив своє звання лицаря

   б

   Arthur Golden, «Memoirs of A Geisha»

   п \ п

   Непряма мова, яка містить модальний дієслово

   Переклад

   Фун-я мод. дієслова

   Its advantage is that men can interpret it however they want; you can imagine how often I've relied on it

   Це досягнення в тому, що чоловіки можуть тлумачити це, як їм завгодно; ти можеш уявити, як часто я переконувалася в цьому

   б

   Now you tell me your sister can't even be trusted to make tea!

   Тепер ти кажеш мені, що твоїй сестрі не можна навіть довірити налити чаю!

   а

   Just because she can get away with it doesn't mean you can

   Тільки тому що вона може піти, це не означає, що ти можеш піти з нею

   в

   I was thanking him for ... well, for something I'm not sure I can explain even now

   Я була вдячна йому за ..., ну, за щось, я не впевнена, що можу пояснити це навіть зараз

   б

   She thinks she can get at me by going through Little Miss Stupid

   Вона думає, що може вести себе зі мною, наче з Міс Маленька Дурненька

   в

   If she thinks she can make Chiyo into a more successful geisha than Pumpkin

   Якщо вона думає, що вона може зробити Чію більш успішною гейшею, ніж Пампкін

   б

   I mean, can you imagine looking at the private parts of this girl across the table?

   Я маю на увазі, чи можеш ти уявити, як виглядають статеві органи дівчат, що сидять за столом?

   б

   I'm trying to think where we can go, but ... I can't think of a single place

   Я намагаюся придумати, куди ми можемо піти, але ... Я не можу згадати відокремленого містечка

   а

   If that woman has found us here, I suppose she can find us anywhere in Gion.

   Якщо ця жінка знайшла нас тут, я вважаю, вона зможе знайти нас де завгодно в Гійон

   б

   Heaven knows Nobu can be harsh with people he doesn't like, but he's as loyal to his friends as a retainer is to a feudal lord; and you'll never meet a more trustworthy man

   Хевен знає, що Нобу може бути грубим з людьми, яких не любить, але він так лояльний до своїх друзів, немов слуга феодального лорда, і ти ніколи не зустрінеш більш надійного чоловіка

   б

   Sayuri is a bit of a. .. special property, as I'm sure you can imagine

   Саюрі - це шматочок ... особливої ​​якості, я впевнена, ти можеш уявити

   б

   I suppose you can guess why the Doctor likes to play around in Gion

   Я сподіваюся, ти можеш здогадатися, чому Доктору подобається заводити любовні інтрижки в Гійон

   б

   I'm certain you can manage it.

   Я впевнена, що ти зможеш впоратися з цим

   в

   I admit Hatsumomo can be difficult

   Я допускаю, що Хацумомо може бути важко

   в

   One forgets how lovely a geisha can look

   Хтось забуває, як прекрасно може виглядати гейша

   а

   I don't know if I can ever live my life by the standards you use for judging me ...

   Я не знаю, чи можу я коли-небудь прожити моє життя за тими критеріями, якими ти оцінюєш мене

   г

   I'm not sure I can go back to Gion at all

   Я не впевнена, що можу повернутися назад у Гійон назовсім

   г

   Do you think he can hear us?

   Як ти думаєш, чи може він чути нас?

   а

   Considering the Minister's condition, I think we can assume he isn't having the best night of his life either ...

   Беручи до уваги стан Міністра, я думаю, ми можемо припустити, що він у нього зараз не найкраща ніч у його житті ...

   б

   I hear the Americans can't get enough of her

   Я чую, що американці не можуть отримати її в достатній мірі

   в

   Oh, honestly, I've had so much to drink, I don't know whether I can walk at all

   О, якщо чесно, я так напився, що я не знаю, чи можу я взагалі ходити

   а

   If you've ever seen this sort of scroll, you'll know that you can unroll it all the way across a room and survey the entire grounds of the Imperial compound, from the gates at one end to the palace at the other

   Якщо ти коли небудь бачила таку спіраль, ти дізнаєшся, що ти можеш розгортати її через всю кімнату і виміряти всю землю Імперії, від дверей одного місця до кінця іншого

   а

   Believe me, I'm more aware than anyone of how difficult he can sometimes be

   Повір мені, я знаю краще, ніж хто-небудь, яким важким він може бути іноді

   б

   I don't think any of us can speak frankly about pain until we are no longer enduring it

   Я не думаю, що хтось з нас може правдиво говорити про страждання до тих пір, поки ми відчуваємо їх

   б

   I don't think there could have been more activity inside me if I'd been an anthill.

   Я не думаю, що в мені було б більше активності, якщо б я навіть була мурашником.

   а

   My sister must have run away too, for Mr. Tanaka told me I could go home and get some clothes now

   Моя сестра має бігти теж, як містер Танака сказав мені, я можу йти додому і взяти одяг зараз

   д

   She was old and cranky-looking, and I don't think you could ever meet anyone who fidgeted more

   Вона була старою і виглядала завжди всім невдоволеною, і я не думаю, що ти можеш коли-небудь зустріти більш метушливого людини

   г

   To begin with, I wondered, how could we go on living without my mother?

   Для початку, я здивувалася, як могли б ми жити без моєї мами?

   г

   But when he took it in his bony fingers and pressed it into his mean little mouth without so much as looking at me, I felt as if I couldn't take another moment of torment.

   Але коли він узяв його в свої кістляві пальці і розчавив його в маленькому роті, зовсім не дивлячись на мене, я відчула, ніби я не можу взяти інший момент страждання

   а

   I didn't feel I could look at Mother directly, but I had the impression of smoke seeping out of her face like steam from a crack in the earth

   Я не відчувала, що можу дивитися на Матір прямо, але я в мене залишилося враження тютюнового диму, що витає у її обличчя, немов пар з тріщини в землі

   а

   During those first few days in that strange place, I don't think I could have felt worse if I'd lost my arms and legs, rather than my family and my home

   Протягом перших кількох днів у цьому дивному місці, я не думаю, що я могла відчути ще гірше, якщо б навіть втратила руки або ноги, далеко від моєї сім'ї та будинки

   а

   Mother had told me I could begin my training within a few months if I worked hard and behaved myself

   Мати сказала мені, що я можу почати тренуватися не пізніше, ніж через кілька місяців, якщо я посилено працюю і добре себе поводжу

   д

   I didn't dare disobey her, but just before leaving the room I stopped, thinking perhaps I could persuade her

   Я не посміла не послухатися її, але перед виходом з кімнати я зупинилася, думаючи, що, можливо, я можу переконати її

   б

   To tell the truth, I don't think she could have fooled a dirty rag into believing Granny was in any way helpful to anyone

   По правді кажучи, я не думаю, що вона змогла обдурити брудну ганчірку, вірячи, що Гран була в будь-якому випадку корисніше, ніж хто б то не було

   в

   In fact, when she clopped past the kitchen window in her wooden shoes, I sometimes thought I could hear her crying

   Дійсно, коли вона цокали повз кухонного вікна в її дерев'яних черевиках, я іноді думала, що я можу почути її крик

   а

   I wondered if this could be what Pumpkin had seen; but her eyes were pointed toward the ground.

   Я хотіла знати, чи могло це бути тим, що бачила Пампкін, але її очі дивилися в землю

   г

   Pumpkin was a girl who looked as if she could grow fat quickly, given the chance

   Пампкін була дівчинкою, яка виглядала, наче вона могла легко розтовстіти, випаде їй випадок

   а

   When Pumpkin got to her feet again, she looked as though she herself couldn't quite believe what she'd done

   Коли Пампкін піднялася на ноги знову, вона виглядала так, наче вона сама не може повірити, що вона накоїла

   б

   And I felt such a combination of disgust and curiosity that even if I'd been free to leave my spot, I don't think I could have

   І я відчула таку відразу і цікавість, що навіть якщо б я була вільна розлучитися зі своєю невежественностью, я не думаю, що я змогла б це зробити.

   г

   It was a part of the fabric, yet it seemed so much like an actual vine growing there, I had the feeling I could take it in my fingers, if I wished, and tear it away like a weed from the soil.

   Це була частина фабрики, поки це виглядало дуже схоже на справжній виноградник, у мене було відчуття, що я можу взяти це пальцями, якщо захочу, і вирвати це наче бур'ян із землі

   в

   I didn't much care whether she beat me or not; it seemed to me that nothing could make my situation worse

   Мені було все одно, поб'є вона мене чи ні, це виглядало для мене, немов ніщо не могло погіршити мою ситуацію

   в

   You promised to tell me where I could find my sister, Hatsumomo

   Ти обіцяла сказати мені, де я можу знайти мою сестру, Хацумомо.

   в

   I suppose I could have dashed out the door at any time, if I'd wanted to, but I knew better than to do something so foolish

   Я вважаю, я могла вибігти за двері в будь-який час, якщо б я хотіла, але я ще краще знала, що робити це безглуздо

   в

   I found that all I could think about was how bony she'd grown.

   Я зрозуміла, що все, про що я могла думати, який кістлявою вона росте

   б

   I didn't think anything of it, because I knew it couldn't be her

   Я не думала про це нічого, бо я знала, що це не може бути її

   в

   I don't think the maids could have been more upset with me if I'd actually stolen the food from their bowls with my own hands

   Я не думаю, що служниці могли ще більше розчаруватися в мені, навіть якщо б я крала їжу з їх тарілок власними руками

   б

   I'd never imagined Auntie could be so angry

   Я ніколи не уявляла, який лютою може бути Аунті

   б

   I suppose you could repay it after ten or fifteen years as a geisha

   Я сподіваюся, ти зможеш виплатити його після 10 або 15-ти років роботи гейшею

   в

   I had no idea what could possibly be in the package, but seeing Mr. Tanaka's name there ... you may find it absurd

   У мене навіть не було уявлення, що можна покласти в багаж, але дивлячись на ім'я містера Танаки там ... ти можеш знайти це абсурдом

   в

   Probably I don't need to explain why it was the worst; but you may be wondering how I could possibly imagine that anything good ever came of it

   Ймовірно мені не потрібно пояснювати, чому це було гіршим, але ти можеш здивуватися, як я могла уявити, що з цього вийде щось хороше

   б

   I thought no human voice could reach me-until I heard a man's voice say this

   Я думала, жоден людський голос не зможе досягти мене, поки я не почула чоловічий голос, що говорить це

   а

   I knew his company couldn't be a terribly important one

   Я знала, що його компанія не може бути дуже значною

   в

   I felt that he could see into me as though I were a part of him

   Я відчувала, що він може дивитися на мене, немов я частина нього

   а

   But now I realized they could serve a far more important purpose

   Але тепер я здогадалася, що вони можуть служити набагато більш важливої ​​мети

   в

   I don't think she could keep even a cricket alive in a wicker cage

   Я не думаю, що вона могла втримати навіть живого цвіркуна в плетеному кошику

   а

   I told her that if she could suggest what I ought to say, I would be eager to speak with Mother tomorrow

   Я сказала їй, що якщо вона може припустити, що мені слід говорити, я б дуже хотіла поговорити завтра з Матір'ю

   б

   Mameha wanted to know if I could remember the date, which I managed to do after looking at a calendar with her

   Мамеха хотіла знати, чи можу я пам'ятати дату, яку ми встановили після перегляду календаря з нею

   б

   But I don't think any force on earth could have compelled Hatsumomo to train me properly

   Але я не думаю, що будь-яка сила на землі могла перешкодити Хацумомо приїхати до мене, як і належить

   в

   I'd find it shocking if she couldn't

   Мені здавалося це обурливим, якщо вона не могла

   в

   I wasn't sure how I could defend myself if she tried

   Я не впевнена, як я могла захистити себе, якщо вона намагалася

   а

   Yet I had never imagined such a thing could occur within our very selves.

   До цих пір я ніколи не уявляла такої речі, яка могла б статися з нами

   а

   Really, Mameha-san, I can't see how it could be a blessing

   Дійсно, Мамеха-сан, я не розумію, як це може бути благом

   г

   I wondered what he would think if he could see me kneeling here in Mameha's apartment, wearing a robe more expensive than anything he'd ever laid eyes on, with a baron across from me and one of the most famous geisha in all of Japan at my side.

   Я була вражена, що він подумає, якщо він міг побачити мене, що стоїть на колінах тут у кімнаті Мамехі, одягнену в сукні, більш дороге, ніж що-небудь бачене ним, з бароном за мною і з однією з найвідоміших гейш у Японії з мого боку

   б

   Anything I say to you could get back to her.

   Що б я не говорила тобі, зумій передати їй

   в

   I suppose I could come up behind him with wooden clappers

   Я вважаю, я можу піти позаду нього з дерев'яними тріскачками

   а

   I wondered what on earth could possibly have brought her there.

   Я здивувалася, що на світі змогло привести її сюди

   в

   I didn't know anyone could be so evil!

   Я не знала нікого, хто міг бути таким злим!

   б

   But really, Mameha, I don't see why you couldn't have reminded me about this in private ...

   Але правда, Мамеха, я не розумію, чому ти не могла нагадати мені про це наодинці

   в

   I assured the Chairman that no one could ever think such a thing

   Я обіцяла Голові, що ніхто не зможе навіть подумати таке

   б

   When I felt I could speak again, I said, "Mother ... I've done nothing to make you angry!

   Коли я відчула, що я можу знову говорити, я сказала: «Мати ... Я не робила нічого, що могло б розсердити тебе»

   а

   Mameha knew from the beginning that Nobu could bid against anyone, if he wanted to

   Мамеха з самого початку знала, що Ному міг би запропонувати ціну вище чиєї б то не було, якби захотів

   в

   I don't think I could have done it

   Я не думаю, що я могла це зробити

   а

   Dr. Crab began explaining how the "hymen"-though I didn't know what that could possibly be frequently bled when torn ...

   Доктор Креб почав пояснювати, як «Гіменей», хоча я не знала, що часто може йти кров під час розриву ...

   в

   ... I thought you might know something I could do to please him

   Я думала, ти напевно знаєш, що саме я можу зробити приємного для нього

   а

   But I thought perhaps by meeting with him I could find some way of resuming our friendship

   Але я думала, можливо, до моменту зустрічі з ним я зможу знайти який-небудь шлях для продовження нашої дружби

   в

   I wish I could believe life really is something more than a stream that carries us along, belly-up

   Я хочу зуміти повірити, що життя дійсно щось більше, ніж течія, яка несе нас черевом до верху

   б

   I wish I could say I'd accumulated a collection of beautiful objects as Mameha probably had by my age

   Я б хотіла сказати, що я зібрала колекцію прекрасних предметів, як і Мамеха в моєму віці

   б

   But it gave me a terrible sensation of weakness in my chest to know that this tiny struggling creature could do nothing to save itself from the death that was only moments away.

   Але це принесло мені жахливе відчуття слабкості в грудях, знати, що ця крихітна бореться істота не може зробити нічого, щоб захистити себе від смерті, як було мить назад

   а

   I knew at once I couldn't approach him

   Я знала, що одного разу я не зможу наблизитися до нього

   в

   She asked if I could find her a job at Iwamura Electric

   Вона запитала, чи можу я знайти їй роботу в Івамура Електрик

   в

   I don't think he could face a world in which he was no longer free to act on his every whim

   Я не думаю, що він міг подивитися на світ, в якому він був не довше трьох разів на кожну його забаганку

   г

   I wasn't so foolish as to imagine I could change the course of my destiny

   Я була не настільки дурна, щоб думати, що я можу змінити хід моєї долі

   а

   I figured I couldn't set foot in a place like the Ichiriki in the sort of kimono I usually wear

   Я зрозуміла, що я не можу поставити ноги на місце, як Ічірікі в такому ж кімоно, яке зазвичай носила я

   а

   But just then an old man made ​​his way through the crowd and said he could understand every single word the fish was saying, because it was speaking in Russian

   Але тут якраз літній чоловік пробився крізь натовп і сказав, що він може зрозуміти кожне слово пісні, проспіваній рибою, тому що це говорилося по-російськи

   б

   Already I thought I could hear her words slurring a bit

   Я вже думала, що я можу чути її невиразні слова

   а

   She stared at him so blankly, he asked if she could hear him

   Вона дивилася на нього так байдуже, що він запитав, чи чує вона його

   а

   And we all knew such a thing could never happen if we resigned ourselves to living forever in the rubble

   І всі ми знали, що це ніколи не може статися, якщо ми самі назавжди відмовимося жити на каменях

   в

   Every time I happened to read an account in the newspaper of some little shop that had made, say, bicycle parts before the war, and was now back in business almost as though the war had never happened, I had to tell myself that if our entire nation could emerge from its own dark valley, there was certainly hope that I could emerge from mine.


   Кожного разу, коли мені траплялося читати повідомлення в газеті про деяких маленьких магазинчиках, які були відкриті для торгівлі, скажімо, велосипедними запчастинами до війни, і зараз поверталися в бізнес, також як думка, що війна ніколи не трапитися, мені треба було сказати собі, що якщо наша досконала нація може відірватися зі своєї темної безодні, тоді дійсно є надія, що я зможу відірватися від себе.

   г

   'I thought you told me I could be Sayuri's danna!

   Я думала, ти скажеш мені, я могла бути пані Саюрі

   в

   Do you mean to say you could consider giving yourself to a man like the Minister?

   Ти хочеш сказати, що ти могла думати, що тобі дістанеться такий чоловік як Міністр?

   б

   But it was perfectly clear to me I could give only one answer

   Але мені було абсолютно ясно, що я можу дати тільки одна відповідь

   б

   But I knew I could never tell her where to find it

   Але я знала, що я не можу ніколи сказати їй, де я це знайшла

   б

   This idea that had come to me, could I really do such a thing?

   До мене прийшла така ідея, а чи можу я дійсно зробити подібне?

   г

   I don't mean the act of seducing the Minister; I knew perfectly well I could do that.

   Я не маю на увазі - спокусити Міністра; я прекрасно знала, що можу зробити це

   а

   I wasn't at all sure I could go through with it

   Я зовсім не була впевнена, що можу пройти через це

   г

   I didn't feel I could ask such a thing of Mameha, but Pumpkin and I had been girls together;

   Я не відчувала, що можу питати такі речі у Мамехі, але Пампкін і я були дівчатками

   г

   For a time I knelt gazing out at the sunlit leaves and wishing I could appreciate the beautiful tropical afternoon

   Деякий час я спостерігала за освітленими сонцем листям і бажала, щоб я могла оцінити прекрасний тропічний полудень

   в

   I wasn't at all certain I could see my plan through to the end

   Я не була повністю впевнена, що я можу побачити мій план до кінця

   г

   She'd set out to hurt me, I now realized, in the worst way she could

   Вона хотіла провчити мене, тепер здогадалася я, провчити найгіршим способом, яким тільки могла

   в

   There's a reason why I never could, Sayuri, and why I had to insist that Mameha not tell you either

   У цьому і є причина, чому я ніколи не міг, Саюрі, і чому я повинен був наполягати на тому, щоб Мамеха теж нічого не говорила тобі

   в

   I knew in a moment that I couldn't possibly take away from him the thing he so clearly wanted

   Я дізналася за мить, що я не можу забрати у нього річ, яку він так хотів

   в

   I'm sure I could never have told my story otherwise

   Я точно знаю, що інакше ніколи не змогла б розповісти свою історію

   в

   I dearly wish I could go back there to visit

   Я сильно бажала, щоб я могла повернутися назад туди для візиту

   в

   Додаток 2. Modal Verb «MAY»

   Модальне дієслово MAY / MIGHT зазвичай висловлює думку про можливість, припущення можливості або припущення:

   а) дозвіл (або, у негативній формі, заборона), прохання

   б) відсутність перешкоди до виконання дії:

   в) припущення чи сумнів (з формами may і might)

   г) докір, зауваження

   Michael Crichton, «Disclosure»

   п \ п

   Непряма мова, яка містить модальний дієслово

   Переклад

   Фун-я мод. дієслова

   "And I want you to know, Tom," Blackburn said, "that I don't have any judgment about what may have happened.

   «І я хочу, щоб ти знав, Том», сказав Блекберн, «що у мене немає ніякої думки про те, що може статися»

   в

   "I'm sure," Blackburn said, "it may have»

   «Я впевнений», сказав Блекберн, «це може статися»

   в

   But the courts understand that the employee may feel that they have no choice but to comply, and therefore the sexual relationship was not freely entered into-it's not welcome

   Але директора розуміють, що працівник може відчути, що вони не вибирають, а підкоряються, і тому сексуальні відносини не поширені широко, - це не вітається

   в

   Garvin said, "My concern now, Meredith, is that his feeling may interfere with the acquisition."


   Гарвін сказав, «Моя турбота зараз, Меридіт, в тому, що його відчуття можуть перешкодити з придбанням.»

   в

   THEY SAY HE MAY DIE

   Вони кажуть, він може померти

   в

   Cindy tells me that you have a very busy schedule and may be out of the office most of the day

   Сінді говорить мені, що в тебе дуже щільний розклад і тебе може не бути в офісі велику частину дня

   в

   I want to remind everyone that the allegations made ​​on both sides are extremely serious and may have legal consequences for all parties

   Я хочу нагадати кожному, що голослівні заяви робили обидві сторони занадто серйозно і могли нести юридичну відповідальність перед усіма групами

   г

   So it's easier for her if I just tell her I may be home after dinner

   Так легше для неї, якщо я всього лише скажу їй, що можу бути вдома після обіду

   в

   And I've begun to feel that there may be a genuine misunderstanding here

   І я вже почав відчувати, що тут може бути справжнє нерозуміння

   в

   When Tom first suggested a meeting at the end of the day, and when he suggested that we have some wine, and talk over old times, I'm afraid I may have unconsciously responded to him in a way that he might not have intended

   Коли Том вперше запропонував зустрітися ввечері, і коли він запропонував нам трохи вина, і говорив про минулі дні, я боюся, я міг невірно відповісти йому в такому ключі, який він, можливо, і не заслуговував

   в

   But now, with still another reorganization ... who knew what might happen?

   Але тепер, в ході інших реорганізацій ... хто знав, що могло статися?

   в

   Arthur thinks it might be serious

   Артур думає, це може бути серйозно

   в

   His immediate thought was that someone might come in

   Його першою думкою було, що хтось може увійти

   в

   She said you might even have to go back to the drawing board

   Вона сказала, що можливо тобі доведеться повернутися назад і почати все з початку

   в

   You're saying I might as well have cancer

   Ти кажеш, я якраз можу потерпіти лихо

   в

   I need to know anything that the company might drag up about you

   Мені потрібно знати що-небудь, що компанія може погано виховати тебе

   в

   It's raining. I thought you might want a lift

   На вулиці дощ. Я думав, ти може бути хочеш, щоб тебе підкинули

   в

   He thought it might be necessary in the morning's work

   Він думав, це могло бути необхідно в його ранкової роботі

   в

   But my point is that by transferring me, they might as well be firing me

   Але по-моєму, переміщаючи мене, вони можуть мене пристрелити

   в

   Actually, I thought I might be in line for it

   Дійсно, я думав, я міг би погодитися з цим

   б

   You mean, if you told her you were having a late meeting with Ms. Johnson, your wife might think that you would renew your sexual acquaintance

   Ти вважаєш, якщо ти сказав їй, що у тебе була пізня зустріч з міс Джонсон, твоя дружина може подумати, що ти відновиш свої сексуальні пригоди

   в

   I told her it might run to dinner or after

   Я сказав їй, це може тривати до обіду або пізніше

   в

   So you presumed, when you called your wife, that your meeting with Ms. Johnson might be a long one

   Так ти припустив, коли дзвонив своїй дружині, що твоя зустріч з міс Джонсон могла бути довшим

   в

   It sounded like you might be having a little trouble, and ... I don't know

   Це звучить, немов у тебе, можливо, невелика проблема, і ... я не знаю

   в

   I think that might be accurate. Yes

   Я думаю, це може бути вірно. Так

   в

   He wondered what they might mean

   Він здивувався тому, що вони можуть мати на увазі

   в

   She suggested that in the future there might be a need to revise laws or to limit the involvement of attorneys in such matter

   Вона припустила, що в майбутньому там може знадобитися юридична перевірка або обмеження до участі юристів у такій справі

   в

   JR Tolkien, «Fellowship of Ring»

   п \ п

   Непряма мова, яка містить модальний дієслово

   Переклад

   Фун-я мод. дієслова

   Yes, Frodo, and not the first; though I fear it may prove the worst

   Так, Фродо, і не перший, хоч я боюся, що це може виявитися гірше

   в

   Indeed, Frodo, I fear that he may even think that the long-unnoticed name of Baggins has become important.

   Дійсно, Фродо, я боюся, що він може навіть подумати, що непримітне ім'я Беггінса стане важливим

   в

   But I hope that you may find some other better keeper soon

   Але я сподіваюся, ти скоро можеш знайти кілька інших кращих зберігачів

   в

   I think after all you may need my company on the Road

   Я думаю, після всього ти можеш потребувати моєї компанії на Дорозі

   в

   'Do you think we may be pursued, tonight

   Ти думаєш, нас можуть переслідувати сьогодні вночі

   в

   I reckon we may go a good deal further and see naught better, nor queerer

   Я вважаю, ми можемо йти хорошим шляхом і далі, бачити марне поліпшення, без сумніву

   в

   What may your names be, might I ask?

   Чим може бути твоє ім'я, можу я запитати?


   в

   «I am called Strider», he answered: «and though he may have forgotten it, your friend promised to have a quiet talk with me»

   «Я звуся Страйдер», відповів він: «і хоча він міг забути це, твій друг обіцяв поговорити спокійно зі мною»

   в

   There I hope we may meet again

   Так я сподіваюся, ми можемо зустрітися знову

   в

   It is what he may tell others that I am afraid of

   Я боюся того, що він може сказати іншим

   в

    I will take it as a sign that we may pass the Bridge

    Я прийму це за знак, що ми покажемо перейти Міст

    а

    Where the other four may be, I do not know

    Де інші четверо можуть бути, я не знаю

    в

    I fear that we may find the Ford is already held against us. '


    Я боюся, що ми можемо знайти Форд вже налаштованим проти нас

    в

    We fear that he may yield

    Ми побоюємося, що він може здатися

    в

    But what was lost may yet be found, he thinks.

    Він думає, що було втрачено, може ще бути знайдено

    в

    They are not good, but only here have I learned how evil they may seem to this company

    Вони не хороші, але тільки тут я нарешті зрозумів, якими зловісними вони можуть виглядет для цієї компанії

    в

    'It is rash to be too sure, yet I think that we may hope now that the Ringwraiths were scattered, and have been obliged to return as best they could to their Master in Mordor, empty and shapeless

    Це необачно - бути впевненим, я поки думаю, що зараз ми можемо сподіватися, що Дух Кільця був розрізненим, і був змушений зробити найкраще, що міг, тобто повернутися до його Пану в Мордор, порожній і безформний

    а

    For you do not yet know the strength of your hearts, and you cannot foresee what each may meet upon the road

    Ви ще не знаєте силу ваших сердець, і ви не можете передбачити, що кожен може зустріти на дорозі

    в

    I fear that the Redhorn Gate may be watched

    Я боюся, що за Редхорном Гейтом можуть стежити

    в

    But come, you shall look and see what you may

    Та прийди, тобі варто подивитися і ти побачиш, що ти можеш

    в

    Yet who knows what may happen in these evil days, now that Minas Tirith no longer holds secure the passages of Anduin

    Хто зараз знає, що може трапитися в ці зловісні дні, тепер, коли Мінас Тіріт більше не охороняє безпеку шляху Андуіна

    в

    The enemy is on the eastern shore, we know; but I fear that the Orcs may already be on this side of the water

    Ворог на східному березі, ми знаємо, але я боюся, що Орки вже можуть бути на цьому боці річки

    в

    He didn't ought to have; and if he has, goodness knows what may have happened

    Йому не варто було мати, а коли він має, хто його знає, що може статися

    в

    I am going to the top, to the Seat of Amon Hen, to see what may be seen

    Я збираюся на вершину, до місця Амона Хена, щоб побачити, що може бути побачено

    а

    And Bilbo pressed him to keep his word; for the thought came to him that this slimy creature might prove false, even though such promises were held sacred, and of old all but the wickedest things feared to break them

    І Білбо стиснув його, стримуючи своє слів; і йому прийшла думка, що це слизьке істота може виявитися брехливим, навіть незважаючи на такі священні і стародавні обіцянки, дані раніше, але нечістівейшіе речі побоювалися зруйнувати їх

    в

    «I think it is a sad story,» said the wizard, «and it might have happened to others, even to some hobbits that I have known»

    «Я думаю, це сумна історія», сказав чаклун, «і це могло статися з іншими, навіть з тими хоббітамі, яких я знаю»

    в

    He had proved tougher than even one of the Wise would have guessed-as a hobbit mig ht

    Він вже твердо переконався, що навіть один з Мудреців може здогадатися, також як може і хоббіт

    в

    I should like to save the Shire, if I could - though there have been times when I thought the inhabitants too stupid and dull for words, and have felt that an earthquake or an invasion of dragons might be good for them

    Мені, мабуть, сподобалося б охороняти Шир, якщо б я міг, хоча часом я думав, що мешканці настільки дурні і тупі для слів, що відчув, що катастрофа або вторгнення драконів могло б бути для них краще

    в

    We have been terrified that you might give us the slip, and go off suddenly, all on your own like he did

    Ми були налякані, що ти можеш ухилитися від нас, і раптово піти, все в твоєму розпорядженні, як робив він

    в

    They little thought how dangerous that part might prove

    Вони побіжно подумали, як небезпечно може виявитися ця частина

    в

    Northward, where they looked most hopefully, they could see nothing that might be the line of the great East Road, for which they were making

    Нортвард, де вони виглядають такими щасливими, вони не бачили нічого, що могло б бути обрисом великої Східної Дороги, на якій вони знаходилися

    в

    Their thoughts did not go beyond that, except for a vague hope that perhaps away beyond the Downs there might be no fog.


    Їхні думки не йшли далеко від цього, крім невиразною надії, що, можливо далеко від Горбів, возможн, немає туману

    в

    Frodo had a sudden fear that in his present mood he might even mention the Ring; and that might well be disastrous.


    Раптово Фродо злякався, що в його теперяшнем настрої він все ж може згадувати Кільце; і це може бути згубно

    в

    You said I might hear something to my advantage, I believe

    Ти сказав, я можу почути щось на мій захист, я вірю

    а

    Your Frodo is made ​​of sterner stuff than I had guessed, though Gandalf hinted that it might prove so

    Твій Фродо зроблений з більш міцного заліза, ніж я підозрюючи, хоча Гендельф натякав, що це може так і опинитися

    в

    Even now he looked at the stone trolls with suspicion, wondering if some magic might not suddenly bring them to life again.


    Навіть тепер він дивився на тролів з ​​підозрою, гадаючи, раптом те чари не зможе повернути їх до життя знову

    в

    It was thought that you might turn far aside to avoid pursuit, and become lost in the Wilderness


    Так здавалося, що ви могли піти далеко в бік, уникаючи погоні, і загубитися в Вілдернессе

    в

    And then in my despair I thought again of a test that might make the finding of Gollum unneeded

    І потім, зневірившись, я знову подумав про перевірку, яка могла стати непотрібною, в пошуках Голлума

    в

    All I knew was that you might be found in a wild region with the uncouth name of Shire

    Все, що я знав, це те, що тебе могли знайти в глухому куточку з грубуватим назвою Шир

    в

    Some hope that the Three Rings, which Sauron has never touched, would then become free, and their rulers might heal the hurts of the world that he has wrought

    Деяка надія, що три кільця, які Сауре ще ніколи не чіпав, можуть потім стати вільними, і їхні власники можуть зцілити рани закляттям, яке він наклав

    в

    I was afraid all the time that it might come to that, if I was let off.

    Я постійно боявся, що це може прийти сюди, якщо мене пробачили.

    в

    I thought at first that this here Redhorn, or whatever its name is, might be it, till Gimli spoke his piece

    Спочатку я подумав, що цей Редхорн, чи як там його звуть, міг бути цим, поки не відчитав його

    в

    «You did not wish to go home without your master before you looked in the Mirror, and yet you knew that evil things might well be happening in the Shire»

    Ти не хотів йти додому без твого Господаря, поки ти не подивився в Дзеркало, і ти вже знав, що злі речі можуть відбуватися в Ширше

    в

    For many long years I had pondered what I might do, should the Great Ring come into my hands, and behold! it was brought within my grasp

    Довгі роки я розмірковував, що я міг би зробити, чи повинно Велике Кільце прийти до мене в руки, і помітив! Воно було принесено близько від мене

    в

    Truly Elrond spoke, saying that we could not foresee what we might meet upon our road

    Ельронд чесно сказав, говорячи, що ми не могли передбачити, що ми могли зустріти на нашому шляху

    в

    Додаток 3. Modal Verb «MUST»

    Модальне дієслово MUST / MUSTN 'T зазвичай виражає:

    а) обов'язок, борг, повинність, обов'язковість, необхідність

    б) заборона

    в) впевнене припущення

    г) наполегливий рада

    д) невизначену (прикру) випадковість

    е) небажана дія

    ж) припущення (тільки в стверджувальних реченнях)

    з) нереалізовану можливість

    Michael Crichton, «Disclosure»

    п \ п

    Непряма мова, яка містить модальний дієслово

    Переклад

    Фун-я мод. дієслова

    If Garvin brought in some guy from Microsoft to run this division, nobody'd say he must be fucking somebody

    Якщо Гарвін відвів кілька хлопців з Майкрософта, щоб керувати цим відділом, ніхто не сказав би, що він повинен бути кимось огидним

    в

     If a woman rammed his car, I'd guess he must have done something

     Якщо його машину жінка протаранила, я б здогадався, що він, мабуть, накоїв щось

     в

     According to the law, for a complaint to qualify as sexual harassment, the behavior must contain three elements

     Відповідно до закону, для скарги, які кваліфікуються як сексуальний харасмент, поведінка повинна містити три елементи

     а

     I mean, there must be a reason she accused you

     Я маю на увазі, що повинна бути причина для того, щоб вона тебе звинуватила

     ж

     They listen to the evidence and admit that they must have the date wrong, but remain adamant that the abuse occurred

     Вони слухають свідків і визнають, що вони повинні мати термін правопорушення, але нагадують метал, яким зловживають

     а

     I'm trying to say that men are being told that they must take women at their literal word

     Я намагаюся сказати, що чоловікам говорили, що вони повинні оволодіти жінками їх літературним словом

     г

     «I have always believed», he said, «that women must be better represented in high corporate office»

     «Я завжди вірив», сказав він, «що жінки повинні бути краще представлені в головному корпоративному офісі»

     ж

     Arthur Golden, «Memoirs of A Geisha»

     п \ п

     Непряма мова, яка містить модальний дієслово

     Переклад

     Фун-я мод. дієслова

     Well, I felt as a bird must feel when it has flown across the ocean and comes upon a creature that knows its nest

     Ось, я відчувала себе, як повинна відчувати птах, коли перелетіла океан і наближається до живої істоти, яка знає її гніздо

     а

     I don't much like thinking of myself as a cup of tea made ​​in a bucket, but I suppose in a way it must be true

     Я не дуже-то люблю думати про себе, як про горня чаю, завареного у відрі, але я сподіваюся, в деякому відношенні, це має бути правдою

     ж

     I decided our tiny house must have been offended by the ocean sneezing in its face from time to time, and took to leaning back because it wanted to get out of the way

     Я вирішив, наш крихітний будинок, має бути, ображений океанським чханням йому в обличчя,


     I suppose I must have knocked myself into a daze, because I remember only a kind of numbness and a feeling of something in my mouth I wanted to spit out

     Я припускаю, я, мабуть, стукнув себе від подиву, тому що я пам'ятаю тільки нечутливість і відчуття чогось у моєму роті, що я хотів виплюнути

     в

     I think Satsu must have resisted, for Mrs. Fidget gave a shout, and at the same moment I heard a loud slap, which was Mrs. Fidget smacking Satsu on the leg-as I could tell later from the red mark there

     Я думаю, Сатсу повинна була опиратися, кричати на місіс Фіджет, і в той же самий час я почула гучний ляпас, яким нагородила місіс Фіджет ногу Сатсу, потім я могла сказати це по червоні мітки там

     ж

     When she told me to dress again, I felt as a dam must feel when it's holding back an entire river.

     Коли вона знову сказала мені одягнутися, я відчула себе, як повинна відчувати гребля, коли вона стримує цілу річку

     ж

     I'm certain he must have hurt her

     Я впевнена, що він має бути заподіяв їй біль

     в

     By the time we arrived, as evening was approaching, I felt as sore as a rock must feel when the waterfall has pounded on it all day long

     Але до моменту нашого прибуття, коли наближався вечір, я відчувала такий біль, яку повинна відчувати скеля, коли водоспад б'ється по ній цілісінький день

     ж

     I decided she must be some sort of stage performer

     Я вирішила, що вона повинна бути кимось з артисток

     ж

     I thought at once that the mother of this woman, whoever she was, must be very old, because Auntie's hair, knotted tightly at the back of her head, was mostly gray, with only streaks of black remaining

     Я подумала одного разу, що мати цієї жінки, ким би вона не була, повинна бути дуже старою, бо волосся Аунті, туго зв'язані у неї на голові, були майже сірі, з рештою чорними прожилками

     в

     I was so shocked by the whole effect that I think I must have taken a step back

     Я була так шокована цим результатом, що я думала, що повинна була зробити крок назад

     а

     I felt certain he must be a workman, though I couldn't think why he'd come so late at night

     Я відчувала впевненість, що він має бути робочим, хоча я не могла думати, чому він прийде так пізно вночі

     ж

     Throughout my months in Gion, I'd certainly imagined that money must have changed hands before Satsu and I were taken from our home

     Протягом моїх місяців в повиходили вони, я точно уявляла, що гроші повинні змінити власника до Сатсу, і мене наче забрали з дому

     ж

     The more I watched her, the more I came to feel that she must be struggling in that cloudy, old lady's mind of hers with thoughts of her own mother and father-who had probably sold her into slavery when she was a little girl-just as I had been struggling with thoughts of my own parents

     Частіше я спостерігала за нею, частіше я приходила до думки, що вона, повинна боротися зі своїм затуманеним баб'ячому розумом, і з роздумами про її власних матері та батька, які продали її в рабство, коли вона була маленькою дівчинкою, також як я боролася з думками про моїх власних батьків

     в

     I think it must be a weed

     Я думаю, це повинна бути трава

     ж

     I ran upstairs to fetch Auntie, because I knew at once that something must be terribly wrong.

     Я побігла вгору по сходах за Аунті, тому що я знала тоді, що щось жахливо погане повинно бути

     в

     Travel: After that it goes on to say that you must avoid the following things ...

     Подорож: після цього само собою зрозуміло, ти повинна уникати наступних речей

     б

     Just yesterday I realized she must be terribly ill!

     Тільки вчора я здогадалася, що вона повинна бути жахливо хворий!

     в

     For a young geisha as popular as you, I'm sure Gion must seem an easy place to make a living

     Для молодої гейші, такою популярною, як ти, я впевнена, що Алея повинен виглядати легким місцем, щоб заробити на життя

     в

     I'm afraid I must decline your proposal

     Я боюся, я повинна відхилити вашу пропозицію

     а

     I guess this must have been a clever thing to do, although it didn't seem particularly clever to me

     Я здогадуюся, що це має бути мудрий вихід, хоча це не виглядало мудрим для мене

     ж

     Whenever Raiha strolled past me, I felt as a simple smelt must feel when a silver salmon glides by

     Коли б Райх не прогулювався за мною, я відчувала те, що проста корюшка відчувати, коли пропливає золота рибка

     ж

     I felt as the waves of the ocean must feel when clouds have blocked the warmth of the sun

     Я відчувала себе, як повинна відчувати океанська хвиля, коли їй хмари перегородили тепло сонця

     ж

     I think I must have fainted

     Я думаю, я, мабуть, була непритомна

     в

     You looked so calm, she thought you and Mameha must have some scheme going

     Ти виглядала такою спокійною, що вона подумала, що ти і Мамеха повинні мати якийсь план

     в

     I could just imagine how much Hatsumomo must have enjoyed her little scheme

     Я тільки могла уявити, як сильно Хатсумомо повинен був зрадіти її маленькому планом

     ж

     After this, I think she must have forgotten what she'd told me earlier, because we both knelt on the rug, one of us at each of Dr. Crab's knees

     Після цього я думаю, що вона повинна була забути, що вона сказала мені раніше, тому що ми обидві стояли на колінах на килимку, одна з нас, як кожен із племен Доктора Креба.

     в

     I think he must have interpreted this as a kind of consent, because now his hands began to move with more urgency

     Я думаю, він повинен був розтлумачити це як згоду, тому що тепер його руки почали рухатися з більшою наполегливістю

     в

     I imagined Mr. Itchoda must have told her about it ...

     Я уявила, що містер Ітчода повинен бути сказати їй про це ...

     а

     I suppose that must have been enough

     Я припускаю, що цього має бути достатньо

     ж

     I felt as little Taku must have felt the time he choked on a needle, and Auntie held his jaws open while Mother put her fingers down his throat

     Я відчувала себе, як маленький Таку повинен був відчувати в момент поганого настрою, і Аунті тримала його щелепу відкритою, поки Мати опускала свої пальці в його горло

     ж

     I can't imagine how Mameha must have felt about this

     Я не можу уявити що Мамеха мала почуватися з цього приводу

     в

     I'm sure you must be very pleased

     Я впевнений, ти повинна бути дуже втішена

     в

     I thought he must consider me heartless, to have repaid his many kindnesses with neglect

     Я думала, він повинен розглядати мене байдуже, щоб оплатити його доброту із зневагою

     ж

     I'm sure I must sound foolish. But I'm so confused!

     Я впевнена, я повинна нерозумно виглядати. Але мені так соромно!

     а

     But I suppose my silence must have betrayed me

     Але я вважаю, моє мовчання мало змінити мені

     ж

     I think her aim must have been bad from all the sake she'd drunk, because she hit the side of his head rather than his face

     Я думаю, її намір повинно було бути поганим через те кількості саке, що вона випила, тому що вона повертала голову перш, ніж особа

     ж

     With a terrible feeling of disappointment I realized the room must be empty

     З жахливим відчуттям розчарування я зрозуміла, що кімната повинна бути порожня

     а

     The Minister looked a bit surprised, which told me that these things must be true

     Міністр виглядав трохи здивованим, кажучи мені, що ці речі повинні бути правдою

     ж

     I'm sure my anguish must have shown clearly on my face when the door to the toilet opened a moment later, and the light snapped off

     Я впевнена, що мої страждання ясно повинні були відбитися на обличчі, коли двері в туалет відкрилася через мить, і світло заломився

     в

     In the few days since returning to Kyoto, I'd tried not to imagine what he must have seen: the Minister with his pants undone, me with my bare legs protruding from my disordered kimono ...


     Через кілька днів після повернення Кіото, я намагалася не представляти, що він повинен був бачити: Міністр з його розстебнутими кальсонами, мня з моїми оголеними ногами, що стирчать з мого спутаного кімоно ...

     в

     I'm sure there must be a better way to explain myself, but ... I do hope you'll understand what I'm trying to say

     Я впевнена, що повинен бути кращий шлях пояснити собі, але ... Я сподіваюся, що Ви зрозумієте, що я намагаюся сказати

     в

     Now I knew exactly what Gisuke must have felt

     Я точно знала, що Гісуке повинен був відчувати

     в

     As a younger woman I believed that passion must surely fade with age, just as a cup left standing in a room will gradually give up its contents to the air

     Як молода дівчина, я вірила, що пристрасть повинна неодмінно згаснути з віком, як чашка, що стояла ліворуч у кімнаті, поступово буде віддавати свій вміст повітрю

     а

     Додаток 4. Modal Verb «HAVE TO»

     Модальне дієслово HAVE TO / HAVE GOT TO зазвичай виражає:

     а) обставини (правило, закон), якому потрібно підкорятися;

     б) наказу (вимоги) іншої людини, якій потрібно підкоритися

     Ian Fleming, «The Man with the Golden Gun.»

     п \ п

     Непряма мова, яка містить модальний дієслово

     Переклад

     Фун-я мод. дієслова

     I admit that you look very much like your photographs, but you must see that we have to be very sure before we pass you on up the ladder

     Я вважаю, що ти виглядаєш дуже схоже на своїй фотографії, але ти повинен розуміти, що нам варто бути повністю впевненими перед тим, як ми пройдемо вгору по сходах

     а

     We don't want to have to read that obituary of yours in The Times all over again

     Ми не хочемо бути змушеними прочитати про вас в «Таймс» у списку загиблих

     а

     I knew that when this show was over I'd have to get rid of him, just in case he'd learned anything he shouldn't have


     Я знав, що коли цей снігопад закінчиться, мені потрібно буде звільнитися від нього, так як в цьому випадку він навчився чомусь, чого йому не варто було

     а

     He must concentrate on what he had to say, and do, and on nothing else

     Він повинен сконцентруватися на тому, що повинен був сказати і зробити, і ні на чому більше

     а

     He had heard that people undergoing shock treatment had to be strapped down, that their jerking, twitching bodies, impelled by the volts, often hurtled off the operating table

     Він вже чув, що люди, які піддаються шокової терапії, змушені були бути затягнутими в ремені, так як їх смикання і тілесні судоми, викликані високовольтною напругою, часто перекидали операційний стіл

     а

     You do see why I had to come, James?

     Ви ж бачите, чому я був змушений прийти, Джеймс?

     а

     I wouldn't personally recommend that M. should see him, but I wouldn't know how we're to get him to talk unless he does.

     Мені б не рекомендували особисто простежити, що М. має особисто побачити його, але я б не знав, як нам треба дозволити йому поговорити, поки він займається

     а

     JR Tolkien, «Fellowship of Ring»

     п \ п

     Непряма мова, яка містить модальний дієслово

     Переклад

     Фун-я мод. дієслова

     And have you any idea how far eastward we should have to go

     А чи є у тебе ідея, як далеко на схід нам треба йти?

     б

     But now I don't know what he'll have to say to me, if I see him again: turn all my ale sour or me into a block of wood, I shouldn't wonder

     Але зараз я не знаю, що йому потрібно буде сказати мені, коли я побачуся з ним знову; перетвори мій кислий ель або мене в шматок дерева, я не здивуюся

     а

     I am afraid we shall have to try to get one pony at least

     Я боюся, нам доведеться спробувати отримати як мінімум одну поні

     а

     But so far my only thought has been to get here; and I hope I shan't have to go any further

     Але мої думки були далеко звідси, і я сподіваюся, мені не доведеться йти ще далі

     а

     I still don't understand what all this has to do with Bilbo and myself, and our ring

     Я все ще не розумів, що все це має зробити зі мною і з Білбо, і нашим кільцем

     а

     Goes about at a great pace on his long shanks; though he don't tell nobody what cause he has to hurry

     Крокуючи по колу широким кроком своїми довгими ногами; хоча він нікому не говорив про причину, за якою він змушений поспішати

     а

     That seems to me what this Council has to decide, and all that it has to decide

     Це здається мені, що ця Рада змушений вирішити, і все це треба вирішити

     б

     For all I knew I had to persuade you to trust me without proofs, if I was to help you

     Наскільки мені відомо, мені потрібно переконати тебе вірити мені без доказів, якщо я повинен допомогти тобі

     б

     When he heard what Frodo had to tell, he became full of concern, and shook his head and sighed

     Коли він почув, що Фродо повинен сказати, він став стурбованим, хитнув головою і зітхнув

     б

     Додаток 5. Modal Verb «OUGHT TO»

     Модальне дієслово OUGHT TO / OUGHTN 'T зазвичай виражає:

     а) зобов'язання, що повинно бути, доцільність, бажаність

     б) припущення з великою часткою ймовірності

     в) осуд, докір, жаль (переважно з перфектний інфінітивом)

     г) захоплення, задоволення

     JR Tolkien, «Fellowship of Ring»

     п \ п

     Непряма мова, яка містить модальний дієслово

     Переклад

     Фун-я мод. дієслова

     Something has just come back to my mind that I ought to tell you

     Підсвідомо я зрозумів, що я маю розповісти тобі

     а

     I think we ought to move again this evening

     Я думаю, нам треба висуватися знову цього вечора

     а

     Arthur Golden, «Memoirs of A Geisha»

     п \ п

     Непряма мова, яка містить модальний дієслово

     Переклад

     Фун-я мод. дієслова

     People in the village often said she ought to have been extremely attractive, because her parents had been

     Люди в селі часто говорили, що вона повинна бути надзвичайно привабливою, тому що її батьки були такими

     б

     Does that suggest I ought to be extremely fond of you, Auntie, since you're such a failure?

     Це передбачає, що я повинна дуже любити тебе, Аунті, з тих пір, як ти зазнала таку невдачу?

     а

     "I've spent days trying to decide exactly how I ought to ruin your life," she said to me

     «Я провела дні, намагаючись точно вирішити, як мені слід зруйнувати твоє життя," сказала вона мені

     а

     I told her that if she could suggest what I ought to say, I would be eager to speak with Mother tomorrow

     Я сказала їй, що якщо вона може припустити, що мені слід говорити, я б дуже хотіла поговорити завтра з Матір'ю

     а

     "I might have called you 'Little Miss Stupid,'" she went on, "but after what I've just observed, I think I ought to save that for Pumpkin instead."

     «Можливо я і назвала тебе« Маленька Міс Дурнику », продовжувала вона,« Але я тут як раз зауважила, що, я думаю, мені варто зберегти це для Пампкін, замість тебе »

     а

      She stood on her tiptoes to see better-which did her little good, because already I was taller than she was-and then complained that I probably ought to have gone to Hatsumomo's hairdresser rather than Mameha's

      Вона встала навшпиньки, щоб побачити краще, що робило її трохи привабливіше, тому що я вже була вище за неї, і потім поскаржилася, що мені, мабуть, слід було б піти до перукаря місіс Хатсумомо раніше, ніж Мамехе

      в

      I'm always saying I ought to spend more time in Kyoto, but ... well, one thing leads to another

      Я завжди кажу, що мені потрібно проводити більше часу з Кієті, але ... одна справа йде за іншим

      а

      But if Mameha wasn't concerned, I could think of no reason why I ought to be

      Але якщо Мамеха не була стурбована, я могла думати, що немає причини, чому мені слід бути

      а

      Mameha was very clear that we ought to wait until we heard from them, rather than finding some pretext for approaching them again, but at length she could bear the suspense no longer and went to check on Uchida one afternoon

      Мамеха була точно впевнена, що нам слід чекати, поки ми не почуємо від них, перш ніж шукати приводи для наближення до них знову, але нарешті, вона не могла довше переносити невизначеність, і пішла перевірити Учіда одного разу опівдні

      а

      I think you ought to wear that one to my blossom-viewing party in Hakone next week

      Я думаю, тобі варто одягнути це на мою вечірку в Ханконе наступного тижня

      а

      We were having such a nice evening until Mameha started talking about things she ought to have kept private

      У нас був такий приємний вечір, поки Мамеха не почала говорити про те, що їй слід було залишити при собі

      в

      I knew I ought to take my eyes off the Chairman, but it was like pulling nails from the wall

      Я знала, що мені слід відвести очі від Голови, але це наче витягти цвях із стіни

      а

      Considering how cruelly Hatsumomo had treated me over the years, and how very much I hated her, I'm sure I ought to have been elated at this plan

      Враховуючи, як безжально Хатсумомо себе вела всі ці роки, і як сильно я ненавиділа її, я впевнена, що повинна була тріумфувати від цього плану

      б

      Yes, I'm interested to stop by ... but I suppose if you want someone loud and funny, you ought to speak to your old friend Pumpkin

      Так, я зацікавлена ​​в припиненні ... Але я припускаю, якщо ти хочеш когось гучного і смішного, тобі треба поговорити зі старшою подругою Пампкін

      а

      You might think that any woman with common sense ought to have given up her hopes at this point

      Ти напевно думаєш, що будь-яка жінка, в общем-то, повинна була кинути всі надії на цей пункт

      б

      Well, doesn't that suggest that I ought to have done all kinds of things for you?

      Добре, але ж це не припускає, що мені слід було зробити все можливе для тебе?

      а

      I was still struggling to understand what was happening to me-and what I ought to do or say

      Я все ще намагалася зрозуміти, що відбувається зі мною, і що мені слід сказати або зробити

      а

      Додаток 6. Modal Verb «BE TO»

      Модальний дієслово BE (AM, ARE, IS) TO

      WAS (WERE) TO

      BE (AM, ARE, IS) NOT TO

      WAS (WERE) NOT TO зазвичай виражає:

      а) попередньої взаємної домовленості про необхідність

      б) інструкції, накази у формальній, офіційній мові

      Ian Fleming, «The Man with the Golden Gun.»

      п \ п

      Непряма мова, яка містить модальний дієслово

      Переклад

      Фун-я мод. дієслова

      The first thing to do was to clean up his cover

      Перше, що треба було зробити, це привести в порядок його укриття

      а

      At a guess, the place would need another year and another few million pounds to become what the plans had said it was to be.

      Навскидку, місце буде мати потребу в наступному році та в наступних декількох мільйонах фунтів, щоб стати тим, що говорили плани, це повинно було бути

      а

      When we formed this cooperative, it was agreed that the first object was to cooperate with one another

      Коли ми відкрили цей кооператив, було вирішено, що перший об'єкт повинен бути спільним з іншим

      а

      Bond said equably, "I thought part of your religion was to love thy neighbor"

      Бонд сказав спокійно, «Я думав, частина вашої релігії говорить полюбити сусіда свого»

      а

      Scaramanga had probably said it was not to be entered by the staff

      Скараманга, ймовірно, сказав, що це не обов'язково - бути в штаті

      а

      He shouted, "Who in hell said we weren't to make money?

      Він скрикнув, «Хто, чорт візьми, сказав, що ми не повинні заробити гроші?»

      а

      Michael Crichton, «Disclosure»

      п \ п

      Непряма мова, яка містить модальний дієслово

      Переклад

      Фун-я мод. дієслова

      «I think it will be to our advantage,» Fernandez said

      «Я думаю, це має стати нашою перевагою», сказав Фернандес

      а

      And what she wants is to play grabass with cute guys who show up in her office at the end of the day

      І те, чого вона хоче, це, мабуть, зіграти грабасс з симпатичними хлопцями, які відмінно виглядають в її офісі в кінці дня

      а

      He knew he had to shave, dress, and leave the house in ten minutes if he was to make the 7:50 ferry and arrive at work by 8:30, in time to go over the remaining points with Stephanie Kaplan before they went into the meeting with the lawyers from Conley-White.

      Він знав, що йому треба поголитися, одягнутися і вийти з дому через 10 хвилин, якщо він збирається сісти на пором в 7.50 і прибути на роботу до 8.3, вчасно, щоб завершити залишилися справи з Стефані Каплан, перед тим, як вони підуть на зустріч з юристами з Конлі-Вайт

      а

      You'd think that was all there was to this company

      Ти, мабуть, думаєш, що тут було все, що належить цій компанії

      а

      He moved through the remaining issues of the magazine quickly now, convinced that he had learned what there was to know

      Він пробігся за рештою випусків журналу прямо зараз, переконаний, що він дізнався про те, що повинен був дізнатися

      а

      Додаток 7. Modal Verb «SHOULD»

      Модальне дієслово SHOULD / SHOULD NOT (SHOULDN 'T) зазвичай виражає:

      а) рада, рекомендацію, побажання, напучування

      б) докір, жаль

      в) необхідність (як щось необхідне)

      г) ймовірність (emotional SHOULD)

      Arthur Golden, «Memoirs of A Geisha»

      п \ п

      Непряма мова, яка містить модальний дієслово

      Переклад

      Фун-я мод. дієслова

      When he went somewhere, he looked back over his shoulder to signal that she should follow, and she always did

      Коли він ішов куди-небудь, він озирався назад через плече, щоб подати сигнал про те, що їй треба йти за ним, і вона завжди йшла

      в

      I knew I shouldn't be spying, but I couldn't think what else to do with myself while the path ahead of me was blocked

      Я знала, що мені не варто шпигувати, але я не могла придумати, що ще зробити з собою, поки стежку попереду не закрили

      б

      Mr. Tanaka gave me a look as if to say that I shouldn't dare to disagree

      Містер Танака глянув на мене, ніби кажучи, що я не повинна вирішуватися сердитися

      а

      Satsu was completely naked; I'm sure she had no more idea why she should be sitting there than I did

      Сатсу була повністю голою; я впевнена, що у неї більше не було думки про те, чому їй слід сидіти там, де сиділа я

      г

      I suppose this should have been my first clue that things weren't going to happen just the way I'd imagined

      Я вважаю це, мабуть, була моя перша думка, що події не трапляються тим чином, яким я уявляла

      а

      From the expression on Mrs. Fidget's face, I knew I should answer her or she might hurt me

      По виразу обличчя місіс Фіджет я знала, що мені треба відповісти їй чи вона може поранити мене

      в

      And even though I knew I should at all costs look down again, her peculiar eyes were so shocking to me in their ugliness that I could do nothing but stand there staring at them

      І не дивлячись на те, що я знала, що мені слід, у що б то не стало, знову дивитися вниз, її особливі очі були для мене такими страшними в своїй потворності, що я нічого не могла вдіяти, а тільки стояти і дивитися на них

      в

      I couldn't think why it should be so much bigger than everyone else's until one of the elderly maids told me that even though Hatsumomo was the only geisha in the okiya now, in the past there'd been as many as three or four, and they'd all slept together in that one room

      Я не могла зрозуміти, чому кімната повинна бути настільки більше, ніж у кого-небудь ще, поки одна з літніх служниць не сказала мені, що навіть коли Хатсумомо була зараз тільки гейшею в окійе, в минулому тут було три чи чотири, і всі вони спали в одній кімнаті

      в

      After this, she gave her coughing laugh a few more times, before waving her hand at me to say that I should leave the room

      Після цього через деякий час пролунав її кашляє сміх, перед тим, як вона махнула мені рукою, кажучи, що мені треба залишити кімнату

      а

      I don't see why she should pay Hatsumomo's as well

      Я не розумію, чому вона повинна додатково платити Хатсумомо

      г

      But she refused, and told me I should be ashamed even to consider turning my back on my own ancestors

      Але вона відмовилася і сказала мені, що мені має бути соромно навіть розглядати відвернутися від моїх власних прабатьків

      б

      The show will be starting in only a moment. Really, Chairman, I don't think you should waste any more time ... "

      Шоу починається через мить. Дійсно, Голова, я не думаю, що нам слід тягнути час ...

      а

      "We none of us find as much kindness in this world as we should," he told me, and he narrowed his eyes a moment as if to say I should think seriously about what he'd just said.

      «Ніхто з на не знайшов стільки добра в його словах, як нам слід було», сказав він мені, і він примружив очі в цей момент, немов кажучи, що мені варто подумати серйозно над тим, що він сказав тільки що

      а

      I began to worry; and I'm afraid my eyes and my mind weren't communicating well, because even though I knew I shouldn't do it, I let my eyes flick up

      Я почала турбуватися, і я боюся мої очі і розум не розуміли один одного, бо хоч я і знала, що мені не варто робити це, дозволила очам поглянути вгору

      в

      I asked whether I should try to speak with Mother on one of the dates, and exactly what I should say

      Я запитала, чи варто мені намагатися поговорити з Матір'ю в один із днів, і що саме мені треба сказати

      а

      After this, she gave me a look that meant I should bow and excuse myself right then, which I did

      Після цього вона обдарувала мене таким поглядом, який означав, що мені потрібно поклонитися і відразу вибачитися, що я і зробила

      а

      «I don't understand why Mother should want me to fail,» I said

      «Я не розумію, чому Мати повинна бажати мені невдачі,» сказала я

      г

      You may wonder why a geisha should bother learning drums, but the answer is very simple

      Ти можеш здивуватися, з якого дива гейша повинна турбуватися вивченням барабанів, але відповідь дуже проста

      г

      A woman like this may call herself a geisha and be listed at the registry office; but I think you should take a look at how she dances, and how well she plays shamisen, and what she knows about tea ceremony before you decide whether or not she really is a proper geisha

      Жінка, як ця, може назвати себе гейшею і бути вписаною в реєстратуру; але я думаю, тобі варто поглянути, як вона танцює, і як добре вона грає на шамісене, і що вона знає про церемонію чаю, перед тим, як ти вирішиш, є вона чи ні справжньою гейшею

      а

      I'm sure I should have been pleased to hear this, but somehow I wasn't

      Я впевнена, що я повинна була рада почути це, але чомусь я не була

      а

      «I was going to give it to you later, on your way out. But it looks as if I'm meant to give it to you now, »he said, and nodded toward the package in a way that suggested I should open it

      «Я збирався дати це тобі пізніше, до твого виходу. Але це виглядає, ніби я переконаний віддати тобі це зараз, »сказав він, і кивнув у бік згорток на дорозі, що передбачало, що мені треба відкрити його

      в

      I'm sure I should have kept quiet or even thanked the Doctor for being so considerate as to put down towels, but instead I blurted out, "What blood?"

      Я впевнена, що мені треба було зберігати спокій або навіть висловити подяку доктору за делікатність і покладене вниз рушник, але замість цього я випалила: «Яка кров?»

      б

      When the Doctor untied the sash of his sleeping robe, I closed my eyes and brought a hand up to cover my mouth, but I thought better of it at the last moment in case I should make a bad impression, and let my hand settle near my head instead

      Коли доктор пов'язав стрічки його нічний піжами, я закрила очі і піднесла руку прикрити рот, але я придумала дещо краще в останній момент, у разі, якщо мені доведеться створити погане враження, і замість цього поклала руку поруч з головою

      в

      I didn't know what to make of them until I asked Mr. Bekku, who said I should make tea once a day with the herbs to discourage pregnancy

      Я не знала, що зробити з ними, поки не запитала містера Бекка, який сказав, що мені треба заварити одного разу чай з травами для переривання вагітності

      а

      Mameha thinks I should establish my reputation first, just for a few years

      Мамеха думає, мені треба зміцнити свою репутацію в перші кілька років

      а

      I know I should feel nothing but gratitude for his interest, but ... there are so many things I've dreamed about

      Я знаю, що не повинна відчувати що-небудь, але вдячність за його інтерес, але ... занадто багато речей було в цьому, про які я мріяла

      а

      I couldn't think of any reason he should do this, unless it was to avoid me

      Я не можу придумати жодної причини, щоб йому варто було це зробити, поки це має уникати мене

      а

      I know I shouldn't do it, but I can't even promise I won't do it again!

      Я знаю, що мені не варто цього робити, але я навіть не можу пообіцяти, що не зроблю цього знову!

      в

      I know I shouldn't bother you with my problems, ma'am, but ...

      Я знаю, що я не зобов'язана турбувати тебе своїми проблемами, мам, але ...

      а

      I think you should have called him

      Я думаю, ти б уже подзвонила йому

      а

      I think you should introduce them!

      Я думаю, тебе стоїть представити їм!

      а

      I know I should have brought it to you at once, but ... she's been keeping a journal, you see

      Я знаю, мені б варто було принести його тобі відразу, але ... вона зберігала журнал, ти бачиш

      в

      I don't know why a geisha of your standing should come to me anyway

      Я не знаю, чому гейша з твоєю репутацією повинна прийти до мене в будь-якому випадку

      г

      I thought she might know what course I should take, but in fact, she was in nearly as much of a panic as I was

      Я думав, вона може знати, який курс мені варто вибрати, але в дійсності, вона була так близько до паніки, як і я

      а

      But it would take me weeks even to begin imagining why you should wish to drink in honor of my danna

      Але це зайняло б у мене тижня, навіть щоб почати роздуми, чому це ти повинна бажати напитися, в жаху від моєї данна

      г

      It's made ​​from the skin of elephants. So I guess I should have said 'elephant leather.'

      Це зроблено зі шкіри слона. Тому я вважаю, мені варто було сказати «слоняча шкіра»

      а

      It means there are some wrinkles that have become permanent features, and they aren't going to go away just because you say they should

      Це означає декілька зморшок, які стали постійними рисами, і не збираються зникати тільки тому, що ти говориш, що їм варто це зробити

      в

      But that doesn't mean a hand never strayed where it shouldn't, and this thought was very much on my mind as I soaked there in the hot springs

      Але це не означає, що рука ніколи не блукає там, де їй не належить, і ця думка часто відвідувала мене, коли я відмокали тут у гарячому джерелі

      а

      This was the very spot where I'd learned about the haven he'd found to keep me safe from the war; it seemed entirely appropriate that we should meet in this same room to celebrate his becoming my danna - though it would be anything but a celebration for me

      Було дуже соромно, коли я дізналася про притулок, яке він знайшов, щоб захистити мене від війни; це виглядало цілком слушним, щоб ми могли зустрітися в тій же самій кімнаті, і відзначити його становлення моїм даної, хоча це могло бути що завгодно, але для мене - святкування

      а

      I knew I shouldn't do it, but I laid my head down on the table to rest, for I'd slept poorly these past nights

      Я знала, що мені не варто цього робити, але я поклала голову вниз на стіл, щоб перепочити, тому що я не виспалась в ці останні ночі

      а

      Unless you think I should save it for the next time Nobu-san comes?

      Поки ти думаєш, що мені варто зберегти це для наступного візиту Нобу-сан?

      а

      I wondered if perhaps I should look away and make a little bow, and then offer to pour him a cup of sake ...

      Я сумнівалася, може мені варто озирнутися навколо і відважити невеликий уклін, і потім запропонувати наповнити йому чашку саке ...

      а

      Because for some reason it called to mind a dozen different scenes I couldn't think why I should remember

      Тому що з деяких причин це викликало в розумі дюжину різних c цін, я не могла придумати, з якого дива мені варто пам'ятати

      г

      Ian Fleming, «The Man with the Golden Gun.»

      п \ п

      Непряма мова, яка містить модальний дієслово

      Переклад

      Фун-я мод. дієслова

      I wouldn't personally recommend that M. should see him, but I wouldn't know how we're to get him to talk unless he does.

      Мені б не рекомендували особисто простежити, що М. має особисто побачити його, але я б не знав, як нам треба дозволити йому поговорити, поки він займається

      в

      We thought it more important that I should come back and fight for peace here, sir

      Ми думали, що важливіше, ніж те, що мені слід повернутися назад і боротися за мир тут, сер

      в

      In conclusion, and having regard to the damage he has already wrought upon the personnel of the SS, I conclude that his career should be terminated with the utmost dispatch-if necessary by the inhuman means he himself employs-in the unlikely event an agent of equal courage and dexterity can be made ​​available

      На завершення, і звертаючи увагу на шкоду, який він повісив на персонал С.С., я укладаю, що його кар'єра має завершитися з далеким переїздом, якщо необхідно - то нелюдськими засобами, які використовує він сам - у неправдоподібних заходах агент рівного безстрашності і здібностей може бути корисним

      в

      I don't see any reason why either of us should get riled

      Я не бачу жодної причини, з якої статі кожен з нас має каламутити воду

      г

      Mr. Paradise said that so it should have

      Містер Парадіз сказав, що так і повинно було бути

      в

      The interests I represent, which are the majority interests, suggest that this sum should be provided by a note issue, bearing interest at ten percent and repayable in ten years, such an issue to have priority over all other loans

      Інтереси, які я виявляю, більшість інтересів, припускають, що ця сума має бути передбачена у супровідній записці, виникнення інтересу у 10 відсотків і виплата протягом 10 років, такий дохід має перевагу перед усіма позиками

      а

      I knew that when this show was over I'd have to get rid of him, just in case he'd learned anything he shouldn't have

      Я знав, що коли цей снігопад закінчиться, мені потрібно буде звільнитися від нього, так як в цьому випадку він навчився чомусь, чого йому не варто було

      б

      Guess they should have employed a public relations outfit.

      Здогадуюсь, їм варто було використовувати костюм для публічних виступів

      в

      Bond thought that he should have grey suede gloves and an umbrella

      Бонд подумав, що йому слід було б мати сірі замшеві рукавички і парасолька

      а

      Додаток 1. Modal Verb «SHALL»

      Модальне дієслово SHALL / SHAN 'T зазвичай виражає:

      а) резолюція, впевненість

      б) попередження, наказ, команда, загроза

      в) обіцянку, гарантію, завірення

      г) прохання дати згоду

      Arthur Golden, «Memoirs of A Geisha»

      п \ п

      Непряма мова, яка містить модальний дієслово

      Переклад

      Фун-я мод. дієслова

      I wonder, shall I ask him to stop by?

      Я поцікавився, чи повинна я попросити його зупинитися?

      г

      JR Tolkien, «Fellowship of Ring»

      п \ п

      Непряма мова, яка містить модальний дієслово

      Переклад

      Фун-я мод. дієслова

      Probably a permanent holiday: I don't expect I shall return

      Ймовірно постійний свято: я не очікую, що повернуся

      в

      I wonder if I shall ever see him again

      Я сумніваюся, чи побачу я його знову

      в

      I wonder if I shall ever look down into that valley again, 'he said quietly

      «Я сумніваюся, гляну я знову вниз на долину», сказав він тихо

      в

      'Do you think we shall see anything of those Riders?' asked Pippin cheerfully

      «Чи думаєш ти, що ми обов'язково побачимо що-небудь від тих Вершників?», Запитав Піпін весело

      в

      It's not his now, but mine. And I shall keep it, I say

      Тепер воно не його, а моє. І я буду зберігати його, я кажу

      а

      If I think it necessary after all for you to get off at once, I shall come back immediately, or at least send word

      Якщо я думаю, що це необхідно після всього, що ти вже отримав, я повернуся негайно, або, як мінімум відправлю лист

      в

      'But handsome is as handsome does, as we say in the Shire; and I daresay we shall all look much the same after lying for days in hedges and ditches.

      Але красень і веде себе, як красень, як ми говоримо в Ширше; і я смію сказати, ми напевно будемо виглядати також після лежання у огорож і викопаних канав

      в

      I am afraid we shall have to try to get one pony at least

      Я боюся, нам доведеться спробувати отримати як мінімум одну поні

      а

      'I hope we shall meet again some day, when things are merry once more,' said Frodo

      Я сподіваюся, ми обов'язково зустрінемося через кілька днів, коли події будуть веселіше », сказав Фродо

      в

      I hope the thinning process will not go on indefinitely, or I shall become a wraith

      Я сподіваюся, покриття металом не буде тривати нескінченно, або я точно перетворюся на привида

      в

      We have at least a fortnight's journey before us, for I do not think we shall be able to use the Road

      У нас попереду як мінімум двотижневу подорож, для якого, я думаю, ми точно не зможемо використовувати Дорогу

      в

      There live still those of whom Lúthien was the foremother, and it is said that her line shall never fail

      Там ще жили ті, кому Лутіень була праматір'ю, і йдеться, що її лінія ніколи не перерветься

      в

      But I have not yet thought how we shall cross that water

      Але у мене поки не було ідеї, як нам перетнути цю воду

      а

      I was stuck over a line or two, and was thinking about them; but now I don't suppose I shall ever get them right

      Я був подряпаний однією або двома смужками, і думав про них, але зараз я не впевнений, що я точно коли-небудь отримаю їх

      в

      It was hot when I first took it, hot as a glede, and my hand was scorched, so that I doubt if ever again I shall be free of the pain of it.

      Було спекотно, коли я вперше взяв його, жарко і липкою, мої руки були обпалені, так, що я сумніваюся, позбудуся я коли-небудь від цього болю

      в

      I think I shall come with you

      Я вважаю, я обов'язково піду з тобою

      а

      «How long do you think I shall have here?» Said Frodo to Bilbo when Gandalf had gone.


      «Як ти думаєш, як довго мені доведеться залишатися тут?», Запитав Фродо у Більбо, коли Гендельф пішов

      в

      «We must reach the doors before sunset,» said Gandalf, «or I fear we shall not reach them at al l»

      «Ми повинні досягти дверей до заходу», сказав Гендельф, «або, я боюся, ми, швидше за все, не досягнемо їх зовсім»

      б

      It seems that we shall need him still, if the wolves do not find us

      Це виглядає, наче ми будемо мати потребу в ньому, якщо вовки не знайдуть нас

      в

      Let us hope we shall get some rest without further trouble

      Дайте нам надію, що ми обов'язково відпочинемо без подальших проблем

      в

      Some there are among us who sing that the Shadow will draw back and peace shall come again

      Серед нас багато таких, хто співає, що Тінь піде і світ прийде знову

      а

      Yet I hope very much that before we leave we shall see the Lady of the Elves again

      Я поки сильно сподіваюся, що перед тим, як ми підемо, ми все-таки побачимо Принцесу Ельфів знову

      в

      After that journey, and the road I have trodden with this Company, I do not much doubt that I shall find a way through Rohan, and Fangorn too, if need be

      Після цього походу, та шляхи, подоланого мною з цією компанією, я більше не сумніваюся, що я обов'язково знайду шлях крізь Рохан і Фангорн, якщо це потрібно

      а

      But if hope should not fail, then I say to you, Gimli son of Glóin, that your hands shall flow with gold, and yet over you gold shall have no dominion

      Але якщо надії не судилося зникнути, тоді я кажу тобі, Гімлі, син Глоіна, що твої руки озолотиться, і поки золото не отримає влади над тобою

      в

      I don't suppose we shall see them again

      Я не припускаю, що ми ще побачимо їх знову

      в

      Додаток 9. Modal Verb «WILL / WOULD»

      Модальне дієслово WILL / WOULD зазвичай виражає:

      а) звичайне, звичне чи повторювана дія

      б) відмова у виконанні якого-небудь дії

      в) відмова предмета виконувати свою природну функцію

      г) волю, наміри і рішучість

      д) ввічливе прохання або ввічливе запитання (У другому обличчі)

      Ian Fleming, «The Man with the Golden Gun.»

      п \ п

      Непряма мова, яка містить модальний дієслово

      Переклад

      Фун-я мод. дієслова

      I doubt if they will even complain

      Я сумніваюся, чи будуть вони скаржитися і надалі

      а

      I'm sure the High Commissioner will take more careful note than he has done of your presence on the island

      Я впевнений, що верховний комісар буде брати більш обережну замітку, ніж він робив при твоїй присутності на острові

      а

      Got the Freudenstadt question right, but says he won't say anything about himself except to M. personally

      Фрюденштадт питання зрозумів вірно, але говорить, що він не скаже нічого про себе, окрім як особисто М.

      б

      If he says he won't tell anyone else, he won't

      Якщо він говорить, що не скаже більше нічого, то він не скаже

      б

      Michael Crichton, «Disclosure»

      п \ п

      Непряма мова, яка містить модальний дієслово

      Переклад

      Фун-я мод. дієслова

      All the more reason why I'm sure the Twinkle drive will get ironed out

      Все більше сенсу в тому, чому я впевнений, що спалах енергії буде залагоджено

      г

      So you think your past experience will hold true here

      Так ти думаєш, що твій попередній досвід буде зберігати тут правду

      а

      I've informed judge Murphy that we will not continue

      Я проінформував суддю Мерфі, що ми не будемо продовжувати

      б

      "Mr. Sanders, sir, "the voice said," I do not know if you will remember me. This is Mohammed Jafar

      «Містер Сандрес, сер», сказав голос, «Я не знаю, згадайте ви мене. Це Магамед Джафар »

      д

      You think maybe Garvin won't step down?

      Ти думаєш, можливо Гарвін не буде йти у відставку

      б

      "Of course you can do it. You mean you won't. "

      "All right. I won't."


      «Звичайно, ти можеш це зробити. Просто ти маєш на увазі, що не будеш цього робити »

      «Все вірно, я не буду»

      б

      Додаток 10. Modal Verb «DARE»

      Модальне дієслово DARE зазвичай висловлює рішучість і сміливість, і перекладається як:

      а) сміти, осмілюватися, вирішуватися

      JR Tolkien, «Fellowship of Ring»

      п \ п

      Непряма мова, яка містить модальний дієслово

      Переклад

      Фун-я мод. дієслова

      Some here will remember that many years ago I myself dared to pass the doors of the Necromancer in Dol Guldur, and secretly explored his ways, and found thus that our fears were true: he was none other than Sauron, our Enemy of old, at length taking shape and power again

      Деякі тут будуть пам'ятати, що багато років тому я особисто наважився пройти через двері Некроманта в Дол Галдер, і таємно використовувати його шляху, і з'ясував, що наші страхи були вірні, не було нікого іншого, крім Саурона, нашого старого ворога, і, нарешті , що набирає форму і силу знову

      а

      Anduin is wide, yet the orcs can shoot their arrows far across the stream; and of late, it is said, they have dared to cross the water and raid the herds and studs of Rohan

      Андуін широкий, орки поки можуть стріляти своїми стрілами через річку, і останнім часом, говорять, що вони насмілилися переплисти річку і захопити стада і коней Рохана

      а

      Arthur Golden, «Memoirs of A Geisha»

      п \ п

      Непряма мова, яка містить модальний дієслово

      Переклад

      Фун-я мод. дієслова

      Mr. Tanaka gave me a look as if to say that I shouldn't dare to disagree

      Містер Танака глянув на мене, ніби кажучи, що я не повинна вирішуватися сердитися

      а

      Додаток 11. Modal Verb «NEED»

      Модальне дієслово NEED зазвичай виражає:

      а) необхідність зробити що-то

      б) треба, мати потребу

      в) сьогохвилинне відсутність необхідності в чомусь

      Ian Fleming, «The Man with the Golden Gun.»

      п \ п

      Непряма мова, яка містить модальний дієслово

      Переклад

      Фун-я мод. дієслова

      I'm sure we needn't worry about security

      Я впевнений, нам не потрібно турбуватися про безпеку

      в

      Michael Crichton, «Disclosure»

      п \ п

      Непряма мова, яка містить модальний дієслово

      Переклад

      Фун-я мод. дієслова

      First point: you know everything you need to know about Meredith Johnson

      Пункт перший: ти знаєш, все, що тобі потрібно знати, про Мередіт Джонсовн

      б

      "Well, all I know," he said, "is that we need to get him to negotiate.

      «Все, що я знаю," сказав він, «це те, що нам потрібно вести з ним переговори

      а

      Додати в блог або на сайт

      Цей текст може містити помилки.

      Іноземні мови і мовознавство | Курсова
      627.8кб. | скачати


      Схожі роботи:
      Функціонально-семантичні особливості модальних дієслів у англі
      Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові
      Структурно семантичні особливості термінів в англійській мові
      Абсолютне вживання перехідних дієслів в англійській мові
      Абсолютна вживання перехідних дієслів у сучасній англійській мові
      Лексико-семантичні особливості англомовних запозичень в російській мові
      Функціонально-стилістичні особливості підрядних речень у сучасній німецькій мові
      Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси
      Прагматичні особливості інверсії в англійській мові
      © Усі права захищені
      написати до нас