Формування особистості в юнацтві

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ

ВСТУП

ОСНОВНА ЧАСТИНА

ВИСНОВОК

ДОДАТКИ

ВСТУП

Становлення особистості - важливий структурний елемент психологічного образу особистості, що складається в спілкуванні та діяльності, ідеальна представленість індивіда в собі, як в іншому.

Спрямованість особистості розуміється як інтеграл різних образів Я, є ядром самосвідомості, і, разом з тим, найважливішим регулятором зовнішньої активності людини. У певному сенсі, організація поведінки, стиль спілкування і діяльності, у тому числі ігрової та навчальної, визначаються характером усвідомлення суб'єктом самого себе. Таким чином, спрямованість особистості може бути зрозуміла не тільки як «теорія себе» або ефект усвідомлення свого Я, але і як механізм регуляції всіх видів активності, носієм якої є людина.

У психологічній літературі традиційно відзначається, що спрямованість особистості, виражена в системі самоставлення людини до різних аспектів свого Я і емпірично розрізняється в самооцінках, хоча і формується з перших років життя, набуває чітко усвідомлений характер саме на підлітковому і ранньому юнацькому етапі дорослішання.

Ранній юнацький вік представляє перехід до зрілості, коли з біологічної точки зору людина вже доросла, але соціальної зрілості ще не досяг. Юність виступає як період прийняття відповідальних рішень, що визначають все подальше життя людини: вибір професії і свого місця в житті, вибір сенсу життя, формування свого світогляду та самосвідомості, вибір супутника життя.

Становлення особистості, будучи в кінцевому рахунку обумовлено широким соціально-культурним контекстом, виникає в обставинах обміну діяльністю між людьми, в ході якого суб'єкт «виглядає як в дзеркало в іншу людину» і тим самим відлагоджує, уточнює, коригує образи свого Я. Формування адекватної самооцінки , і перш за все самосвідомості, - одне з найважливіших умов виховання свідомого члена суспільства.

Таким чином, мета дослідницької роботи: визначення спрямованості особистості.

Об'єкт дослідження - юнаки та дівчата віком 15-16 років.

Методи дослідження:

    1. емпіричні (тестування);

    2. методи кількісної (статистичної) та якісної обробки даних.

У роботі були використані наступні психодіагностичні методики:

  1. Шкала соціально-психологічної адаптованості К. Роджерса і Р. Даймонда;

  2. Методика САМОАЛ - діагностика самоактуалізації особистості (А. В. Лазукін в адаптації Н. Ф. Калина).

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Практична частина роботи з вивчення деяких особливостей соціалізації сучасного підлітка полягала у проведенні емпіричного дослідження. У вибіркову сукупність дослідження увійшло 15 учнів 10-го класу (середній вік 15,5 років), з них 7 осіб склали першу групу, 8 осіб - другу групу.

Дослідження підлітків проводилося груповим методом.

У нашому дослідженні для вивчення спрямованості особистості в підлітковому віці використовувалися 2 тестові методики

  1. Шкала соціально-психологічної адаптованості К. Роджерса і Р. Даймонда;

  2. Методика САМОАЛ - діагностика самоактуалізації особистості (А. В. Лазукін в адаптації Н. Ф. Калина).

Перша група підлітків була досліджена за допомогою методики шкала соціально-психологічної адаптованості К. Роджерса і Р. Даймонда, друга група - за допомогою методики САМОАЛ - діагностика самоактуалізації особистості (А. В. Лазукін в адаптації Н. Ф. Калина).

Контингент досліджуваних

Перша група

Друга група

1

Оксана А.

1

Інна Б.

2

Юрій Б.

2

Геннадій А.

3

Юлія А.

3

Володимир Г.

4

Борис І.

4

Микола П.

5

Вадим До

5

Олена Д.

6

Тетяна В.

6

Валентина Л.

7

Ольга З.

7

Максим С.8

Юлія М.

Шкала соціально-психологічної адаптованості К. Роджерса і Р. Даймонда.

Шкала соціально-психологічної адаптованості (шкала СПА) розроблена К. Роджерсом і Р. Даймондом і адаптована Т. В. Снєгірьова.

Шкала складається з 101 судження, з них 37 відповідають критеріям соціально-психологічної адаптованості особистості (в якомусь сенсі вони збігаються з критеріями особистісної зрілості. У їх числі - почуття власної гідності і уміння поважати інших, відкритість реальній практиці діяльності і відносин, розуміння власних проблем і прагнення оволодіти, впоратися з ними тощо) Наступні 37 - критеріям дезадаптированности (неприйняття себе та інших, наявність «захисних бар'єрів» в осмисленні свого актуального досвіду, позірна «рішення» проблем, тобто рішення їх на суб'єктивному психологічному рівні , у власному уявленні, а не в дійсності, негнучкість психічних процесів). 9 висловлювань складають контрольну шкалу («шкала брехні»), інші нейтральні.

Обробка результатів

Підраховується число балів відповідно до ключа за наступними шкалами:

1) адаптивність - дезадаптивності;

2) шкала брехні;

3) прийняття - неприйняття себе;

4) прийняття - неприйняття інших;

5) емоційний комфорт - дискомфорт;

6) внутрішній - зовнішній контроль;

7) домінування - відомість;

8) ескапізм (відхід від проблем).

Потім за формулами обчислюються інтегральні показники: адаптація; самоприйняття, прийняття інших; емоційна комфортність; інтернальність; прагнення до домінування.

Текст методики, ключ для обробки результатів, нормативні показники наводяться у додатку 1.

Методика САМОАЛ А.В. Лазукіна в адаптації Н. Ф. Калина.

Методика містить 100 пар тверджень, з яких випробуваному пропонується вибрати одне. Дозволяє виявити загальний рівень самоактуалізації та окремі показники по 11 шкалами: 1) орієнтація у часі; 2) цінності, 3) погляд на природу людини; 4) потреба в пізнанні; 5) креативність (прагнення до творчості); 6) автономність; 7) спонтанність; 8) саморозуміння; 9) аутосимпатія; 10) контактність; 11) гнучкість у спілкуванні.

Проведення дослідження

Інструкція. З двох варіантів тверджень виберіть той, який вам більше подобається або краще узгоджується з вашими уявленнями, точніше відображає ваші думки. Тут немає хороших чи поганих, правильних або неправильних відповідей, найкращим буде той, який дається по першому спонуканню.

Текст методики приводиться в додатку 3.

Обробка та інтерпретація результатів

Обробка проводиться відповідно до ключа. За кожне збіг нараховується 1 бал.

Ключ

Прагнення до самоактуалізації виражається такими пунктами тесту:

1б2а3б4б5б6б7а8б9а10а

11а12б13а14б15a16б17б18a19б20б

21а22б23б24б25а26б27а28а29б30а

31б32а33б34б35а36б37б38б39а40б

41а42а43б44а45а46б47а48а49б50б

51б52a53a54б55б56б57б58a59а60б

61а62б63б64б65б66б67б68б69а70б

71б72а73а74б75а76а77б78б79б80а

81б82б83б84а85а86а87б88а89б90а

91а92а93а94а95а96б97б98б99а100б

Окремі шкали опитувальника САМОАЛ представлені наступними пунктами:

1.Оріентація у часі: 1б, 11а, 17б, 24б, 27а, 36б, 54б, 63б, 73а, 80а.

2. Цінності: 2а, 16б, 18а, 25а, 28а, 37б, 45а, 55б, 61а, 64б, 72а, 81Б, 85а, 96б, 98б.

3.Взгляд на природу людини: 7а, 15а, 23б, 41а, 50б, 59а, 69а, 76а, 82Б, 86а.

4.Потребность в пізнанні: 8б, 24б, 29б, 336, 42а, 51б, 53а, 54б, 60б, 70б.

5.Креатівность (прагнення до творчості): 9а, 13а, 16б, 25а, 28а, 33б, 34б, 43б, 52а, 55б, 61а, 64б, 70б, 71б, 77 б.

6.Автономность: 5б, 9а, 10а, 26б, 31б, 32а, 37б, 44а, 56б, 66б, 68б, 74б, 75а, 87б, 92а.

7.Спонтанность: 5б, 21а, 31б, 38б, 39а, 48а, 57б, 67б, 74б, 83Б, 87б, 89б, 91а, 92а, 94а.

8.Самопоніманіе: 4б, 13а, 20б, 30а, 31б, 38б, 47а, 66б, 79б, 93а.

9.Аутосімпатія: 6б, 14б, 21а, 22б, 32а, 40б, 49б, 58а, 67б, 68б, 79б, 84а, 89б, 95а, 97б.

10. Контактність: 10а, 29б, 35а, 46б, 48а, 53а, 62б, 78Б, 90а, 92а.

11.Гібкость в спілкуванні: 3б, 10а, 12б, 19б, 29б, 32а, 46б, 48а, 65Б, 99а.

Примітка:

Шкали № 1, 3, 4, 8, 10 і 11 містять по 10 пунктів, у той час як решта - по 15. Для отримання порівнянних результатів кількість балів за вказаними шкалами слід помножити на 1,5.

Можна отримати результати у відсотках, вирішивши наступну пропорцію: 15 балів (максимум з кожної шкалою) становлять 100%, а кількість набраних балів становить х%.

Детальна інтерпретація шкал наведена в додатку 2.

Результати обстеження підлітків першої групи за методикою соціально-психологічної адаптованості Роджерса-Даймонда представлені в табл.1.

Таблиця 1 Результати обстеження за методикою соціально-психологічної адаптованості Роджерса-Даймонда (1группа)

Пекло

Дез

Лж

Пс

НПС

Пд

НПД

ЕМК

ЕМД

Вну

Поза

Будинок

Вед

Еск

1

223

120

41

66

13

30

24

40

28

82

37

19

19

26

2

209

75

28

67

12

36

7

41

10

64

23

12

27

19

3

185

106

45

62

12

31

21

26

29

61

31

17

18

19

4

195

93

33

62

14

37

17

27

8

67

26

13

18

18

5

202

148

40

67

25

39

23

30

30

66

38

16

27

23

6

214

125

43

70

30

32

18

28

31

82

33

21

27

24

7

191

64

38

59

11

34

12

32

9

63

13

8

18

15

СР

202,7

104,4

38,2

64,7

16,7

34,1

17,4

26,1

20,7

69,2

28,7

15,1

22,0

20,5

гдеАд-адаптація;

Дез-дезадаптація;

Лж-брехливість;

Пс-прийняття себе;

НПС-неприйняття себе;

Пд-прийняття інших;

НПД-неприйняття інших;

ЕМК-емоційний комфорт;

ЕМД-емоційний дискомфорт;

Вну-внутрішній контроль;

Поза-зовнішній контроль;

Будинок-домінування;

Вед-відомість;

Еск-ескапізм (відхід від проблем).

Як видно з табл. 1, підлітки відповідали на питання методики з достатнім ступенем відвертості (показник за шкалою брехні 38,2 бала при нормативних значеннях 18-45 балів).

Підліткам з першої групи властиві високі показники адаптації (202,7 бала при нормі 68-170 балів), в 1,7 рази перевищують показник дезадаптації, що знаходиться в межах норми (104,4 бала; норма 68-170 балів). Також високі показники були виявлені за шкалою прийняття себе (64,7 бали при нормі 22-52 бали) і прийняття інших (34,1 бали при нормі 12-30 балів). По інших шкалах показники перебувають у межах норми.

Далі були обчислені інтегральні показники:

1. Адаптація: А = 202,7 / (202,7 +104,4) × 100% = 66,0%

2.Самопрінятіе: S = 64,7 / (64,7 +16,7) × 100% = 79,4%

3.Прийняття інших: L = 1,2 × 34,1 / (1,2 × 34,1 +17,4) × 100% = 70, 1%

4.Емоціональная комфортність: Е = 26,1 / (26,1 +20,7) × 100% = 55,7%

5.Інтернальность: I = 69,2 / (69,2 +1,4 × 28,7) × 100% = 69,6%

6.Стремленіе до домінування: D = 2 × 15,1 / (2 × 15,1 +22,0) × 100% = 57,8%

Найбільше значення має показник самоприйняття (79,4%), а також прийняття інших (70,1%), що може сприяти успішності соціально-психологічної адаптації підлітків. Показник адаптації вище середнього (66,0%), що свідчить про переважання процесів адаптації над процесами дезадаптації. Найменше значення серед інтегральних показників має прагнення до домінування (58,7%). Величина показника дозволяє говорити про те, що як домінування, так і відомість виражені у підлітків даної групи приблизно однаково. Величина показника інтернальності (69,6%) свідчить про переважання внутрішнього контролю над зовнішнім, про те, що підлітки беруть на себе відповідальність за свою поведінку і вчинки, що також є передумовою для успішної соціальної адаптації. Показник емоційної комфортності незначно перевищує середній рівень (55,7%).

Далі нами була проведена діагностика другої групи за допомогою методики САМОАЛ А.В. Лазукіна в адаптації Н. Ф. Калина. Результати обстеження юнаків представлені в табл.2.

Таблиця 2 Діагностика самоактуалізації за допомогою методики САМОАЛ А.В. Лазукіна (2 група)

Піддослідні

Шкали


СА

ОВ

Ц

ПЧ

П

КТ

А

З

СП

АС

До

Г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

81

8

9

11

11

13

12

9

12

14

12

11

2.

67

6

9

12

10

8

9

10

7

10

9

11

3.

64

5

11

10

7

6

13

8

8

10

8

10

4.

56

11

8

6

6

7

6

9

6

8

9

8

5.

80

12

7

11

11

13

13

12

12

12

10

7

6.

71

9

8

10

9

8

10

10

9

11

10

13

7.

59

8

11

6

7

7

11

8

5

10

8

7

8.

67

6

10

10

8

13

9

8

10

11

8

8

Середнє

68,1

8,1

9,1

9,5

8,6

9,3

10,3

9,2

8,6

10,7

9,2

9,3

гдеСА - загальний рівень самоактуалізації;

ОВ - орієнтація в часі;

Ц - цінності;

ПЧ - погляд на природу людини;

П - потреба в пізнанні;

КТ - креативність (прагнення до творчості);

А - автономність;

С - спонтанність;

СП - саморозуміння;

АС - аутосимпатія;

К - контактність;

Г - гнучкість у спілкуванні.

Як видно з табл. 2, випробуваним в цілому притаманний середній рівень самоактуалізації (68,1 бала). При цьому найбільш високі показники виявлені за шкалою аутосимпатії (10,7 бала), автономності (10,3 бала) і контактності і спонтанності (по 9,2 бала). Аутосимпатія - природна основа психічного здоров'я і цілісності особистості. Висока автономність вказує на зрілість і незалежність особистості. Автономність не означає відчуження і самотності, а, навпаки, є критерієм психічного здоров'я особистості, її цілісності і повноти. Спонтанність - це якість, що випливає з впевненості в собі і довіри до навколишнього світу, властивих самоактуализировавшегося людям. Спонтанність співвідноситься з такими цінностями, як свобода, природність, гра, легкість без зусилля. Контактність визначає товариськість особистості, її здатність до встановлення міцних і доброзичливих стосунків з оточуючими. У запитальнику САМОАЛ контактність розуміється не як рівень комунікативних здібностей особистості чи навички ефективного спілкування, але як спільна схильність до взаємно корисним і приємним контактам з іншими людьми.

Найбільш низький показник у випробовуваних виявлено за шкалою оцінки часу (8,1 бала). Шкала орієнтації в часі показує, наскільки людина живе справжнім, не відкладаючи своє життя «на потім» і не намагаючись знайти притулок у минулому. Низький результат притаманний людям, невротично зануреним в минулі переживання, із завищеним прагненням до досягнень, недовірливим і невпевненим у собі. Високий результат характерний для осіб, які добре розуміють цінність життя «тут і тепер», здатних насолоджуватися актуальним моментом, не порівнюючи його з минулими радощами і не знецінюючи передчуттям прийдешніх успіхів.

У результаті діагностики старшокласників 2 групи за допомогою методики САМОАЛ А.В. Лазукіна в адаптації Н. Ф. Калина було виявлено наступне: випробуваним в цілому притаманний середній і високий рівень самоактуалізації; низький рівень не виявлений; середній показник у балах - 68,1 балів.

ВИСНОВОК

Таким чином, провівши дослідження ми з'ясували, що підліткам з першої групи властиві високі показники адаптації. Показник адаптації вище середнього (66,0%), що свідчить про переважання процесів адаптації над процесами дезадаптації. Найменше значення серед інтегральних показників має прагнення до домінування. Величина показника дозволяє говорити про те, що як домінування, так і відомість виражені у підлітків даної групи приблизно однаково. Величина показника інтернальності свідчить про переважання внутрішнього контролю над зовнішнім, про те, що підлітки беруть на себе відповідальність за свою поведінку і вчинки, що також є передумовою для успішної соціальної адаптації.

Підлітки з другої групи показали високий рівень аутосимпатії, тобто природної основи психічного здоров'я і цілісності особистості. Висока автономність вказує на зрілість і незалежність особистості. Спонтанність співвідноситься з такими цінностями, як свобода, природність, гра, легкість без зусилля Контактність визначає товариськість особистості, її здатність до встановлення міцних і доброзичливих стосунків з оточуючими.

Таким чином, за результатами проведення методик можна зробити висновок про схожість психологічних портретів двох груп. Загальний рівень самооцінки піддослідних двох груп подібний за такими факторами як (пізнавальна компетентність, спілкування з однолітками, самооцінка характеру, зовнішності, впевненості в собі і т.д.). Піддослідні обох груп добре адаптовані, товариські і контактні.

ДОДАТКИ

Додаток 1

Шкала соціально-психологічної адаптованості

Інструкція. На наступних сторінках надруковані висловлювання про поведінку людини, його думках, переживаннях. При читанні кожного висловлювання подумайте, наскільки воно може бути віднесено до вас, і відзначте одну з цифр (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) в залежності від того, якою мірою воно характерно для вас:

Цілком до мене не відноситься - 1

Не схоже на мене - 2

Мабуть, не схоже на мене - 3

Не знаю - 4

Мабуть, схоже на мене - 5

Схоже на мене - 6

Точно про мене - 7

Текст опитувальника

1. Я відчуваю внутрішню незручність, коли з ким-небудь розмовляю.

2. Мені не хочеться, щоб оточуючі здогадувалися, який я, що в мене на душі, і я представляюся перед ними, ховаю своє обличчя під маскою.

3. Я в усьому люблю змагання, змагання, боротьбу.

4. Я висуваю до себе великі вимоги.

5. Я часто сам лаю себе за те, що роблю.

6. Я часто відчуваю себе приниженим.

7. Я сумніваюся в тому, що можу сподобатися кому-небудь з дівчаток (хлопчиків).

8. Я завжди стримую свої обіцянки.

9. У мене теплі, добрі стосунки з оточуючими.

10. Я стриманий, замкнутий, тримаюся від усіх трохи в стороні.

11. Я сам винен у своїх невдачах.

12. Я відповідальна людина. На мене можна покластися.

13. У мене відчуття безнадійності. Все марно.

14. Я багато в чому живу поглядами, правилами і переконаннями моїх однолітків.

15. Я приймаю більшу частину тих правил і вимог, яким повинні слідувати люди.

16. У мене мало своїх власних переконань і правил.

17. Я люблю мріяти - іноді прямо серед дня. Важко повертатися від мрії до дійсності.

18. У мене таке відчуття, ніби я злий на весь світ: на всіх нападаю, огризався, нікому не даю спуску. А то раптом застрягну на який-небудь образили й подумки мщуся кривднику. Важко стримувати себе в таких речах.

19. Я вмію керувати собою і своїми вчинками - змушувати себе, дозволяти собі, забороняти. Самоконтроль для мене - не проблема.

20. У мене часто псується настрій: раптом знаходить зневіра, нудьга.

21. Мене не дуже хвилює те, що стосується інших. Я зосереджений на собі, зайнятий самим собою.

22 Люди, як правило, подобаються мені.

23. Я легко, вільно, невимушено висловлюю те, що відчуваю.

24. Якщо я опиняюся серед великої кількості людей, мені буває трошки самотньо.

25. Мені зараз дуже не по собі. Хочеться все кинути, кудись сховатися.

26. Зазвичай я легко лажу з оточуючими.

27. Мої найважчі битви - з самим собою.

28. Я схильний бути насторожі з тими, хто чомусь обходиться зі мною більш дружньому, ніж я очікую.

29. У душі я оптиміст і вірю у краще.

30. Я непіддатливою, впертий. Таких, як я, називають важкими людьми.

31. Я критичний до людей і завжди суджу їх, якщо, з моєї точки зору, вони цього заслуговують.

32. Я відчуваю себе не провідним, а веденим: мені ще не завжди вдається мислити і діяти самостійно.

33. Більшість тих, хто знає мене, добре до мене ставляться, я подобаюся ім.

34. Іноді в мене бувають такі думки, якими я ні з ким не хотів би ділитися.

35. У мене гарна фігура. Я привабливий (приваблива).

36. Я відчуваю безпорадність. Мені потрібно, щоб хто-небудь був поруч.

37. Зазвичай я можу прийняти рішення і твердо слідувати йому.

38. Мої рішення - не мої власні, навіть тоді, коли мені здається, що я вирішую самостійно, вони все ж таки прийняті під впливом інших людей.

39. Я часто відчуваю почуття провини - навіть тоді, коли начебто ні в чому не винен.

40. Я відчуваю антипатію, неприязнь до того, що оточує мене.

41. Я задоволений.

42. Я вибитий з колії: не можу зібратися, взяти себе в руки, зосередитися, організувати себе.

43. Я відчуваю млявість, апатію: все, що раніше хвилювало мене, стало раптом байдужим.

44. Я урівноважений, спокійний, у мене рівний настрій.

45. Розлютившись, я нерідко виходжу з себе.

46. Я часто відчуваю себе скривдженим.

47. Я імпульсивний: поривчастий, нетерплячий, дію по першому спонуканню.

48. Буває, що я пліткують.

49. Я не дуже довіряю своїм почуттям, вони підводять мене іноді.

50. Це досить важко - бути самим собою.

51. У мене на першому плані розум, а не почуття. Перш ніж що-небудь зробити, я обдумую свої вчинки.

52. Мені здається, я бачу те, що відбувається зі мною не зовсім так, як воно є насправді. Замість того щоб здраво поглянути фактам в обличчя, тлумачу їх на свій лад ... Словом, не відрізняюся реалістичністю.

53. Я терпимо у своєму ставленні до людей і приймаю кожного таким, яким він є.

54. Я намагаюся не думати про свої проблеми.

55. Я вважаю себе цікавою людиною - помітним, привабливим як особистість.

56. Я сором'язливий, легко тушуюсь.

57. Мені обов'язково потрібні якісь нагадування, підштовхування з боку, щоб довести справу до кінця.

58. Я відчуваю внутрішнє перевагу над іншими.

59. Я ніхто. Немає нічого, в чому б я висловив себе, виявив свою індивідуальність, своє «Я».

60. Я боюся того, що подумають про мене інші.

61. Я честолюбний. Я не байдужий до успіхів, похвали. У тому, що я вважаю істотним, мені важливо бути в числі кращих.

62. Я зневажаю себе зараз.

63. Я діяльний, енергійний, у мене є ініціатива.

64. Мені не вистачає духу зустріти в обличчя труднощі або ситуацію, яка загрожує ускладненнями, неприємними переживаннями.

65. Я просто не поважаю себе.

66. Я по натурі ватажок, я вмію впливати на інших.

67. У цілому я добре ставлюся до себе.

68. Я наполегливий, наполегливий, впевнений у собі,

69. Я не люблю, коли у мене з кимось псуються стосунки, особливо якщо розбіжності загрожують стати остаточними.

70. Я довго не можу прийняти рішення, як діяти, а потім сумніваюся в його правильності.

71. Я в якійсь розгубленості, у мене все сплуталось, змішалося.

72. Я задоволений собою.

73. Я невдаха. Мені не щастить.

74. Я приємний, симпатичний, що розташовує до себе людей,

75. Я подобаюся дівчаткам (хлопчикам) як людина, як особистість.

76. Я стійкий жінконенависник. Зневажаю всяке спілкування з дівчатами. (Я не люблю хлопчаків. Зневажаю всяке спілкування з ними.)

77. Коли я повинен щось здійснити, мене охоплює страх перед провалом: а раптом я не впораюся, раптом у мене не вийде?

78. У мене легко, спокійно на душі. Немає нічого, що сильно б турбувало мене.

79. Я вмію завзято працювати.

80. Я відчуваю, що змінююсь, росту, дорослішаю. Мої почуття і ставлення до навколишнього стають більш зрілими.

81. Трапляється, що я кажу про речі, в яких зовсім не розбираюся.

82. Я завжди кажу тільки правду.

83. Я стривожений, стурбований, напружений.

84. Щоб змусити мене що-небудь зробити, треба як слід наполягти, і я погоджуся, поступлюся.

85. Я відчуваю невпевненість в собі

86. Я часто буваю змушений захищати себе, будувати доводи, які мене виправдовують і роблять мої вчинки обгрунтованими.

87. Я поступливий, податливий, м'який у відносинах з іншими.

88. Я розумний.

89. Іноді я люблю похвалитися.

90. Я безнадійний. Приймаю рішення і тут же їх порушую. Зневажаю своє безсилля, а з собою вдіяти нічого не можу. У мене немає волі і немає волі її виробляти.

91. Я намагаюся покладатися на власні сили, не розраховуючи ні на чию допомогу.

92. Я ніколи не запізнююсь.

93. У мене відчуття скутості, внутрішньої несвободи.

94. Я відрізняюся від інших.

95. Я не дуже надійний, на мене не можна покластися.

96. Мені все ясно в собі. Я себе добре розумію.

97. Я товариська, відкрита людина. Я легко сходжуся з людьми.

98. Мої сили і здібності цілком відповідають тим завданням, які ставить переді мною життя. Я з усім можу впоратися.

99. Я нічого не вартий. Мене навіть не приймають всерйоз. До мене в кращому випадку поблажливі, просто терплять мене.

100. Мене турбує, що дівчатка (хлопчики) занадто займають мої думки.

101. Всі свої звички я вважаю хорошими.

Ключ до обробки результатів методики Роджерса-Даймонда

Показники

Номери висловлювань

Норми

1 a Адаптивність

4, 5, 9, 12, 15, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 44, 47, 51, 53, 55, 61, 63, 67, 72, 74, 75, 78, 80, 88, 91, 94, 96, 97, 98

68-170

1b дезадаптивності

2, 6, 7, 13, 16, 18, ​​25, 28, 32, 36, 38, 40, 42, 43, 49, 50, 54, 56, 59, 60, 62, 64, 69, 71, 73, 76, 77, 83, 84, 86, 90, 95, 99, 100

68-170

2 Брехливість

(-) 34, 35, 48, 81, 89

(+) 8, 82, 92, 101

18-45

3a Прийняття себе

33, 35, 55, 67, 72, 74, 75, 80, 88, 94, 96

22-52

3b Неприйняття себе

7, 59, 62, 65, 90, 95, 99

14-35

4a Прийняття інших

9, 14, 22, 26, 53, 97

12-30

4b Неприйняття інших

2, 10, 21, 28, 40, 60, 76

14-35

5a Емоційний комфорт

23, 29, 30, 41, 44, 47, 78

14-35

5b Емоційний дискомфорт

6, 42, 43, 49, 50, 83, 85

14-35

6a Внутрішній контроль

4, 5, 11, 12, 19, 27, 37, 51, 63, 68, 79, 91, 98

26-65

6b Зовнішній контроль

13, 25, 36, 52, 57, 70, 71, 73, 77

18-45

7a Домінування

58, 61, 66

6-15

7b Відомість

16, 32, 38, 69, 84, 87

12-30

8 Ескапізм (відхід від проблем)

17, 18, ​​54, 64, 86

10-25

Додаток 2

Інтерпретація шкал опитувальника САМОАЛ

1. Шкала орієнтації в часі показує, наскільки людина живе справжнім, не відкладаючи своє життя «на потім» і не намагаючись знайти притулок у минулому. Високий результат характерний для осіб, які добре розуміють екзистенційну цінність життя «тут і тепер», здатних насолоджуватися актуальним моментом, не порівнюючи його з минулими радощами і не знецінюючи передчуттям прийдешніх успіхів. Низький результат - це люди, невротично занурені в минулі переживання, із завищеним прагненням до досягнень, недовірливі і невпевнені в собі.

2. Шкала цінностей. Високий бал за цією шкалою свідчить, що людина поділяє цінності самоактуализирующейся особистості, до числа яких А. Маслоу відносив такі, як істина, добро, краса, цілісність, відсутність роздвоєності, життєвість, унікальність, досконалість, звершення, справедливість, порядок, простота, легкість без зусилля, гра, самодостатність. Перевага цих цінностей вказує на прагнення до гармонійного буття і здоровим відносинам з людьми, далеке від бажання маніпулювати ними в своїх інтересах.

3. Погляд на природу людини може бути позитивним (висока оцінка) або негативним (низька). Ця шкала описує віру в людей, в могутність людських можливостей. Високий показник може інтерпретуватися як стійку основу для щирих і гармонійних міжособистісних відносин, природна симпатія і довіра до людей, чесність, неупередженість, доброзичливість.

4. Висока потреба в пізнанні характерна для самоактуализирующейся особистості, завжди відкритою нових вражень. Ця шкала описує здатність до буттєвого пізнання - безкорисливу спрагу нового, інтерес до об'єктів, не пов'язаний прямо з задоволенням будь-яких потреб. Таке пізнання, вважає Маслоу, більш точно і ефективно, оскільки його процес не спотворюється бажаннями і потягами, людина при цьому не схильний судити, оцінювати й порівнювати. Він просто бачить те, що є і цінує це.

5. Прагнення до творчості або креативність - неодмінний атрибут самоактуалізації, яку просто можна назвати творчим ставленням до життя.

6. Автономність, на думку більшості гуманістичних психологів, є головним критерієм психічного здоров'я особистості, її цілісності і повноти. Це поняття тяжіє до таких рис, як життєвість (aliveness) і самопідтримки (self-support) у Ф. Перлза, направляється зсередини (inner-directed) у Д. Рісмена, зрілість (ripeness) у К. Роджерса. Самоактуалізірующіеся особистість автономна, незалежна і вільна, однак це не означає відчуження і самотності. У термінах Е. Фромма автономність - це позитивна «свобода для» на відміну від негативної «свободи від».

7. Спонтанність - це якість, що випливає з впевненості в собі і довіри до навколишнього світу, властивих самоактуализировавшегося людям. Високий показник за шкалою спонтанності свідчить про те, що самоактуалізація стала способом життя, а не є мрією або прагненням. Здатність до спонтанного поведінки фрустрируется культурними нормами, в природному вигляді її можна спостерігати хіба що у маленьких дітей. Спонтанність співвідноситься з такими цінностями, як свобода, природність, гра, легкість без зусилля.

8. Саморозуміння. Високий показник по цій шкалі свідчить про чутливість, сензитивності людини до своїх бажань і потреб. Такі люди є вільні від психологічного захисту, яка відділяє особистість від власної сутності, вони не схильні підміняти власні смаки та оцінки зовнішніми соціальними стандартами, Показники за шкалами саморозуміння, спонтанності і аутосимпатії, як правило, пов'язані між собою. Низький бал за шкалою саморозуміння властивий людям невпевненим, що орієнтуються на думку оточуючих, Д. Рісмен називав таких людей «орієнтованими ззовні» на відміну від «орієнтованих зсередини».

9. Аутосимпатія - природна основа психічного здоров'я і цілісності особистості. Низькі показники мають люди невротичні, тривожні, невпевнені в собі. Аутосимпатія зовсім не означає тупого самовдоволення або некритичного самосприйняття, це просто добре усвідомлювана позитивна «Я-концепція», що служить джерелом стійкої адекватнойсамооценкі.

10. Шкала контактності вимірює товариськість особистості, її здатність до встановлення міцних і доброзичливих стосунків з оточуючими. У запитальнику САМОАЛ контактність розуміється не як рівень комунікативних здібностей особистості чи навички ефективного спілкування, але як спільна схильність до взаємно корисним і приємним контактам з іншими людьми, необхідна основа синергічної установки особистості.

11. Шкала гнучкості в спілкуванні співвідноситься з наявністю або відсутністю соціальних стереотипів, здатністю до адекватного самовираження в спілкуванні. Високі показники свідчать про автентичному взаємодії з оточуючими, здатності до саморозкриття. Люди з високою оцінкою за цією шкалою орієнтовані на особистісне спілкування, не схильні вдаватися до фальші або маніпуляцій, не змішують саморозкриття особистості з самопред'явленіем - стратегією і тактикою управління виробленим враженням. Низькі показники характерні для людей ригідних, не впевнених у своїй привабливості, в тому, що вони цікаві співрозмовника і спілкування з ними може приносити задоволення.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Реферат
117.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Психічні процеси властивості і стани у структурі особистості Формування особистості
Психологічні особливості депресії в ранньому юнацтві
Формування особистості
Формування особистості 2
Формування особистості в колективі
Фактори формування особистості
Розвиток виховання і формування особистості
Формування особистості в сучасному світі
Мислення і умови формування особистості
© Усі права захищені
написати до нас