Формування місцевих бюджетів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Таврійський Національний університет ім. В.І. Вернадського
Кафедра «Облік і аудит»
Контрольна робота
на уроках:
«Бюджетна система»
Виконано:
студенткою 4 курсу
заочного відділення
економічного факультету,
спеціальності «фінанси»,
Кравченко Н.Ю.
Перевірено:
викладачем,
Певніковой Л.А.
Сімферополь
2005р.

ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ.
ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ПРОЕКТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ.
Міністерство фінансів України доповідає про особливості складання розрахунків проекту на наступний бюджетний період. За типовою формою бюджетних запитів місцеві фінансові органи розробляють і доводять до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів, які повинні містити інформацію, необхідну для аналізу показників проекту місцевого бюджету. За результатами аналізу керівник місцевого фінансового органу приймає рішення про включення запиту в проект місцевого бюджету. Після схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону держбюджету Міністерство фінансів інформує Раду Міністрів АРК і місцеві державні адміністрації та виконавчі органи про необхідні розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методику та типову форму рішення про місцевий бюджет. У тижневий строк після прийняття закону про державний бюджет у другому читанні Кабінет Міністрів інформує про стан та показники міжбюджетних відносин, на підставі яких готується проект рішення про місцевий бюджет.
Бюджети АРК, обласні і районні затверджуються не пізніше двох тижнів після опублікування закону про держбюджет України. Бюджети міст районного значення, районні у містах, селищні та сільські затверджуються не пізніше двох тижнів опісля затвердження районного чи міського бюджету. Виконання місцевого бюджету здійснює Радмін АРК, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад. Казначейське обслуговування здійснюють територіальні органи Держказначейства України. У разі несвоєчасного прийняття дозволені витрати тільки на цілі, визначені у місцевому бюджеті попереднього року, у розмірі не більше 1 / 12 обсягу видатків минулого року. Виробляти капітальні видатки забороняється. Квартальний та річний звіти про виконання місцевого бюджету подаються до Верховної Ради АРК, відповідна рада в двомісячний термін після завершення бюджетного періоду. Перевірка звіту здійснюється Рахунковою палатою ВР АРК чи комісією з питань бюджету відповідної ради, після чого відповідні ради затверджують звіт або приймають інше рішення.
ДОХОДИ І ВИТРАТИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ.
Місцевий бюджет містить в собі надходження і витрати на виконання повноважень відповідних органів влади. При визначенні міжбюджетних трансфертів враховується складу доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування.
За бюджетами місцевого самоврядування закріплені: прибутковий податок з громадян; державне мито в частині, що належить відповідному бюджету; плата за ліцензії, сертифікати, держреєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, торговельний патент, адміністративні штрафи, єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва.
До доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать: місцеві податки і збори, плата за землю; частина податку з власників транспортних засобів; суми відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами; плата за забруднення навколишнього природного середовища; кошти від відчуження майна комунальної власності; частина фіксованого сільськогосподарського податку; плата за оренду майнових комплексів комунальної власності; надходження від місцевих грошово-речових лотерей; гранти та дарунки у вартісному розрахунку; власні надходження бюджетних установ; податок на прибуток підприємств комунальної власності, платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення.
Видатки місцевих бюджетів здійснюються бюджетного призначення на конкретні цілі, пов'язані з реалізацією програми.
Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою частиною спеціального фонду місцевих бюджетів. У дохідній частині він включає кошти від відчуження майна комунальної власності; кошти з іншої частини бюджету за рішенням відповідної ради; субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних програм.
Місцеві бюджети розвитку витрачаються на погашення боргу; на капітальні вкладення; на внески в статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності.
РЕГУЛЮВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН.
Мета регулювання міжбюджетних відносин - забезпечити відповідності повноважень і ресурсів на виконання цих повноважень. Це витрати:
Ø На забезпечення конституційного ладу країни, її цілісності та суверенітету, незалежного судочинства;
Ø На функціонування держави,;
Ø На реалізацію прав та обов'язків АРК та місцевого самоврядування, які носять місцевий характер.
З держбюджету Україні здійснюються видатки на: державне управління - законодавчу, виконавчу владу та Президента України; судову владу; міжнародну діяльність; фундаментальні та прикладні дослідження, міжнародні зв'язки державного значення; національну оборону; правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави; освіта; охорона здоров'я; соціальний захист і соцзабезпечення; культуру і мистецтво; держпрограми підтримки телебачення, радіомовлення, преси, книговидання, інформаційних агентств; фізичну культуру і спорт; держпрограми підтримки регіонального розвитку та пріоритетних галузей економіки; програми реставрації пам'яток архітектури державного значення; держпрограми розвитку транспорту, дорожнього господарства, зв'язку телекомунікацій та інформатики; державні інвестиційні проекти; держпрограми з охорони природного середовища, ядерної безпеки, ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій і наслідків стихійних лих; створення та поповнення державних запасів і резервів; обслуговування державного боргу; проведення виборів і референдумів; інші програми державного значення;
З бюджетів сіл, селищ, міст районного значення витрати здійснюються на: органи місцевого самоврядування; дошкільна і загальна середня освіта; медицину - дільничні лікарні, амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти; сільські, селищні т міські палаци культури, клуби, бібліотеки;
З бюджетів обласних міст і районних бюджетів здійснюються видатки на: державне управління; дошкільна і общесреднее освіту; охорону здоров'я; соціальний захист і соцзабезпечення; державний культурно-освітній та театрально-видовищні програми; державні програми розвитку фізкультури і спорту;
Інші статті витрат не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.
Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть на договірних засадах об'єднувати кошти бюджетів для виконання власних повноважень. Міські обласні та районні ради можуть передати видатки на виконання частини власних повноважень Верховній Раді АРК або обласній раді з передачею коштів у вигляді міжбюджетного трансферту. Сільські, селищні та міські (міст районного значення) ради можуть передати частину власних повноважень з передачею коштів у вигляді міжбюджетного трансферту районній раді чи раді іншої територіальної громади.
Всі угоди про передачу видатків на виконання делегованих державних повноважень укладаються до 1 серпня року, що передує плановому.
Міжбюджетні трансферти.
Міжбюджетні трансферти поділяються на: дотацію вирівнювання;
субвенцію; кошти, які передаються до держбюджету України та місцеві бюджети та інші місцеві бюджети; інші дотації.
ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ.
Соціально-економічний розвиток регіонів залежить, перш за все, від фінансових ресурсів територіальних органів управління. Законодавством України визначено систему фінансового забезпечення регіонів; її створюють бюджетів усіх рівнів (обласного, районного, міського, сільського, селищного) та фінансові плани підприємств і організацій усіх форм власності, розміщених на відповідній території. Згідно з резолюцією, не допускається надання регіонам трансфертів, коли можна збалансувати їх бюджетів відрахуваннями з податків і зборів; запроваджується порядок закріплення на тривалий термін одного з показників, які використовуються для визначення параметрів бюджетного регулювання, а саме - індексу податкоспроможності регіону. Це, безсумнівно, підвищує зацікавленість місцевих органів влади в нарощенні власної доходної бази.
У формуванні міжбюджетних відносин нормативи бюджетної забезпеченості грають важливу, проте, не найголовнішу роль. Бюджетна забезпеченість 1 мешканця повинна свідчити про рівень задоволення потреб громадян у суспільних благах і послугах. Тобто нормативи бюджетної забезпеченості - це показники, які, з точки зору держави, відображають достатній для нормального розвитку суспільства рівень споживання товарів і послуг. Тому ці нормативи повинні служити місцевим і регіональним органам влади надійним орієнтиром, який би об'єктивно сприяв оптимальному розподілу бюджетних ресурсів для забезпечення бюджетних потреб.
Нормативи бюджетної забезпеченості повинні розраховуватися окремо по кожній галузі, яка сприяє розподілу ресурсів у галузевому розрізі.

Література
1. Пасічник Ю.В. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА, Навчальний посібник, Запоріжжя, 1999р., Стор.123-136;
2. Деркач М.І., Гордеєва Л.П., БЮДЖЕТ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПРОЦЕС У УКРАЇНІ, Навчальний посібник, Дніпропетровськ, 1995р., Стор.165-181;
3. Величко О.М., БЮДЖЕТНІ Фінансування СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРІ, вища школа, Харків, 1997р., Стор.211-229;
4. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Дяконова І.І., БЮДЖЕТ І ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ, Навчальний посібник, Запоріжжя, 1999р., Стор.84-97;
5. Опарін В.М., Сафонова Л.Д., СУТНІСТЬ І Складові БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ, № 7, фінанси України, Дніпропетровськ, 1999р., Стор.213-231.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
23.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Формування доходів місцевих бюджетів
Проблеми формування місцевих бюджетів
Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів
Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів
Правовідносини у сфері правового регулювання формування і виконання місцевих бюджетів
Механізми формування податкових доходів місцевих бюджетів Російської Федерації
Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів за рахунок податкових надходжень
Дослідження доходів бюджету міста та удосконалення механізму формування місцевих бюджетів
© Усі права захищені
написати до нас