Формування моральної культури школярів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Формування моральної культури школярів

Зміст

Введення

Глава 1. Теоретико-методологічні аспекти формування моральної культури школярів

  1. Моральна культура як філософсько-педагогічна проблема

1.2 Сутність та особливості моральної культури сучасних підлітків

Глава 2. Педагогічні засади формування моральної культури підлітків у педагогічному процесі сучасної школи

2.1 Діагностика моральної культури підлітків

2.2. Нові технології у формуванні моральної культури підлітків

Висновок

Список використаних джерел

Додаток

Введення

У всі віки люди високо цінували моральну культуру. Глибокі соціально-економічні перетворення, що відбувалися в сучасному суспільстві, змушують нас розмірковувати про майбутнє нашої країни, про її молоді. В даний час зім'яті моральні орієнтири, підростаюче покоління вважають бездуховним, агресивним, звинувачують у безвір'ї. Це визначає необхідність корекції традиційних підходів до проблеми морального культури, висуває завдання наукового дослідження процесу формування культури цих відносин у підлітків. Проблема морального виховання може бути вирішена за умови формування у підростаючого покоління відповідної системи цінностей, заснованої на відновленні культури у молоді.

Сучасна школа з її колективом педагогів, учнів та батьків повинні забезпечити активне включення молоді в суспільно перетворюючу діяльність, формування інтелектуальних, емоційних, ділових, комунікативних здібностей учнів до активно-діяльнісного взаємодії з навколишнім світом.

Між тим, стан цього аспекту особистісного розвитку у сучасній педагогічній практиці слабо відповідає запитам соціальної дійсності. Школа не завжди займає активну та принципову позицію в усуненні аморального ставлення до оточуючих, оволодінням етичними, естетичними і моральними нормами.

Подолання негативних явищ у середовищі молоді обумовлює необхідність оновлення змісту діяльності сучасної школи, вдосконалення методики виховання учнів культури морального виховання. Успішне вирішення досліджуваної проблеми вимагає її всебічного вивчення і наукового обгрунтування з урахуванням відбуваються перетворень в суспільстві.

У зв'язку з цим, проблема формування високоморальних підлітків, виховання їх в дусі ненасильства, світу, поваги, доброзичливості, толерантності і пріоритетною ієрархії є однією з проблем сучасної освіти.

Величезний внесок у розробку методики морального виховання внесли Н.К. Крупська, А.С. Макаренко, С.Т. Шацький, В.М. Сухомлинський, Н.І. Болдирєв, І.Ф. Харламов та ін

Разом з тим у сучасній педагогічній літературі практично відсутні дослідження, присвячені розгляду проблеми формування культури морального виховання в учнів з урахуванням що відбулися соціально-економічних змін в суверенній Республіці Білорусь. Соціально-педагогічна значущість проблеми, її недостатня методологічна, теоретична та методична розробленість стосовно умов сучасного суспільства обумовили вибір теми дослідження «Формування моральної культури підлітків у навчально-виховному процесі.

Мета і завдання дослідження.

Мета дослідження: концептуальне обгрунтування та розробка методики формування моральної культури виховання в учнів-підлітків у навчально-виховному процесі.

Завдання дослідження:

 1. Розглянути моральну культуру з позиції філософії та педагогіки.

 2. Виявити основні тенденції моральної культури сучасних підлітків.

 3. Діагностика формування сучасних підлітків.

 4. Розглянути нові технології у формуванні моральної культури підлітків.

Об'єкт і предмет дослідження:

Об'єкт дослідження: учні-підлітки як суб'єкти морального виховання.

Предмет дослідження: функціонування системи морального виховання підлітків.

Гіпотеза дослідження:

Грунтувалася на положенні морального виховання особистості та концепції цілісного підходу до її формування. Ми виходили з того, що система морального виховання функціонує успішно, якщо:

- Процес виховання включає в себе теоретичне вивчення норм і правил моральності, здійснюваної на уроках етики, літератури, світової художньої культури та ін предметах;

- Здійснюється акцентуація уваги педагогічного колективу на нові явища в молодіжному середовищі та особливості соціально-економічної ситуації в Республіці Білорусь;

- Забезпечується накопичення досвіду дотримання етичних норм поведінки в колективі через розуміння національних, культурних цінностей у взаємозв'язку з загальнолюдськими.

Глава 1. Теоретико-методологічні аспекти проблеми моральної культури школярів

  1. Моральна культура як філософсько-педагогічна проблема

Сучасна наука охоплює найрізноманітніші сфери життя і діяльності людей, проникає в таємниці законів природи і суспільства. Але одними з найпривабливіших, важливих і складних об'єктів пізнання є культура і її носій і творець - людина. Культура має багато джерел: і все те, що відбувається у світі, в суспільстві, в політиці, і все те, що відбувається в соціальній групі, в сім'ї, і весь особовий досвід, і все те, чому вчить народ, і література, і мистецтво. Тільки черпаючи із загальнолюдських, культурних цінностей, можна стати особистістю високої культури.

Економічна та соціально-культурна ситуація в РБ на етапі переходу до соціально орієнтованої економіки, громадянського суспільства і правової держави ускладнили процес виховання підростаючих поколінь. У їх середовищі все більше почала проявлятися соціальна тривожність, невпевненість, агресивність і жорстокість; збільшилася кількість учнів з девіантною поведінкою. Багато в чому це стало можливим за рахунок зменшення з початку 90-х років виховного потенціалу установ освіти: у виховній роботі все ще не викорінено формалізм, що полягає в механічному засвоєнні і використанні певних положень, норм і правил поведінки без їхнього усвідомленого засвоєння, уміння самостійно застосовувати їх в житті. Формалізм проявляється і в шаблонному плануванні виховної роботи та спортивно-оздоровчої діяльності, відсутності аналізу проведеної з учнями.

У зв'язку з цим гостро постало завдання визначення нових теоретико-методологічних і практичних підходів до сучасного виховання, які відображені в «Концепції виховання дітей та учнівської молоді в РБ». Вказана і мета виховання - формування соціальної, духовної та морально зрілої творчої особистості - з високим рівнем культури, яка має творчим потенціалом, здатної до саморозвитку та саморегуляції, з притаманною їй якостями громадянина, патріота, трудівника і сім'янина [15, с.67]. Усвідомлення самоцінності людського життя, орієнтація на відродження духовно-моральних цінностей визначає стратегію виховання, в реалізації якої головну роль відіграє культура. Саме культурологічний підхід дозволяє зробити культуру змістом, а виховання - процесом культуротворчества. Так як морально-етична культура - це базовий компонент культури особистості, то найважливішим завданням виховання є моральний розвиток особистості, що передбачає усвідомлення учнями факту взаємодії у світі безлічі культур зі своїми ідеалами, духовними і моральними цінностями; освоєння понять про культуру, моральності, духовності; виховання моральних якостей і досвіду моральної поведінки.

век будет веком гуманитарной культуры, если он будет вообще». «XXI століття буде століттям гуманітарної культури, якщо він буде взагалі». [38, 10] Ці слова належать відомому французькому філософу К. Леві-Строса, а сенс їх у тому, що у людства може не виявитися майбутнього, якщо воно не зверне свій інтерес до гуманітарного розвитку особистості, моральним аспектам її життя.

Проблема моральної культури знаходиться на кордоні етики та теорії культури. В даний час існують два підходи до розкриття сутності поняття «моральна культура». Перший починається з розкриття сутності родового поняття - «культура», а другий підхід - видового - «моральність».

Щоб отримати уявлення про те, що таке моральна культура, перш за все, потрібно звернутися до етимології слова «культура».

» первоначально означало «возделывание земли», ее «культивирование», т.е. У стародавньому світі латинське слово «cultura» спочатку означало «обробіток землі», її «культивування», тобто зміни у природі під впливом людини, його діяльності. Надалі під «культурою» стали розуміти все створене людиною.

Видатні мислителі минулого приділяли багато уваги проблемі культури. », что можно перевести как «обработка, совершенствование души». У працях Цицерона (106-43 до н.е.) зустрічається поняття «cultura animi», що можна перевести як «обробка, вдосконалення душі». Він писав «Як плодоносне поле без обробітку не дає врожаю, так і душа. .252]. Обробіток душі - це і є філософія: вона виполює в душі пороки, готує душу до прийняття посіву і довіряє, так би мовити, - тільки те насіння, яке, підрив, приносять рясний урожай »[39, c .252].

За часів античності розуміння культури зводилося до визнання в її складі нерозривної єдності Істини, Добра і Краси. Це вічна тріада породила згодом сучасну науку, моральність і найбагатше мистецтво. века. При цьому культ розуму, помітний акцент на науку в понятті культури простежується до кінця XVIII століття.

Великий німецький філософ І. Кант (1724-1804), хоча і визнавав в основі світобудови тріаду ідей - Істину, Добро і Красу, - прийшов, однак, переважно до морального усвідомлення поняття «культура». Широко відомий його вислів: «Дві речі наповнюють душу завжди новим і усе більш сильним подивом і благоговінням, чим частіше і триваліше ми міркуємо про них, - це зоряне небо наді мною і моральний закон в мені» [12, 270].

. Інший видатний німецький вчений Г. Гегель (1770-1831) оцінював культуру як закономірний розвиток, поступове виявлення творчої сили існуючого поза людини «світового розуму», що ототожнюється з Богом [11, c. 12].

Великий мислитель Н. К. Реріх слово «культура» тлумачив як злиття двох основ: культ - шанування і ур - світло. Він вважав, що «лише привнесення Світла знищує темряву». Саме це і є головною стороною культури, тобто привнесення Світу в усі сфери життя і діяльності людини, в тому числі і в навчальну. М.К. Реріх стверджував: «У культурі немає місця легковажності. .37]. Саме культура - свідоме пізнавання, духовна витонченість і переконливість »[29, c .37].

У сучасній вітчизняній і зарубіжній літературі термін «культура» використовується як процес олюднення, окультурення природного світу і самої людини; результат процесу окультурення; засіб окультурення.

Таким чином, можна стверджувати, що культура - процес і результат освіти і виховання, так як вона має на увазі вдосконалення, облагороджування фізичних, і, головним чином, духовних сил людини і суспільства, тобто культивування духу.

Даний підхід простежується і у визначенні культури В.І. .217]. Далем: «Культура - обробка і догляд, обробіток, освіта, розумовий і моральне» [8, c .217].

Дане положення підтверджує також і німецький філософ Л. Фейєрбах (1804-1872). . Він говорив про те, що «не тіло, а дух робить людину людиною» [11, c. 13].

Таким чином, слід відзначити, що латинський термін «культура» стосовно до людини також є вирощуванням, вдосконаленням та формуванням.

В даний час існує декілька сотень визначень культури. . Культура - історично певний рівень розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людини, виражений в типах і формах організації життя і діяльності людей, у їхніх взаєминах, а також у створюваних ними матеріальних і духовних цінностях [14, c. 68] /

. Культура - специфічний спосіб організації і розвитку людської діяльності, представленої в продуктах матеріальної і духовної праці, в духовних цінностях, у сукупності відносин людей до природи і між собою до самих себе [24, c. 17].

Культура в освіті - змістовна складова, джерело знань про природу, суспільство, способи діяльності, емоційно-вольового і ціннісного ставлення людини до оточуючих людей, праці, спілкування і т.д. . [14, c. 68].

Беручи до уваги дані визначення, ми будемо розуміти під культурою процес, засіб і результат освіти і виховання.

Поняття моральної культури також тісно пов'язане з термінами «мораль» і «моральність», які по суті своїй синонімічні.

», которое обозначает «нравственный» как систем принципов и норм поведения, определяющих отношения людей друг к другу, к обществу и отдельным классам, и как правила нравственного поведения [27, c .9]/ Етимологічне значення поняття «моральність» пов'язане з поясненням латинського слова «moralis», яке означає «моральний» як систем принципів і норм поведінки, що визначають ставлення людей один до одного, до суспільства і окремих класах, і як правила моральної поведінки [27, c. 9] /

Однак явну розбіжність нормативно-ціннісної, ідеальної сторони моралі і реальних моральних відносин дало підстави деяким дослідникам (А. А. Гусейнов, А. К. Звейніекс та ін) наповнити ці поняття різним смисловим змістом. Як правило, спроби розмежувати поняття «мораль» і «моральність» зводяться до співвідношення сущого і належного, де сфера моралі постає як сукупності норм, принципів і цінностей, а моральність, у свою чергу, характеризується як відносно втілення моральної свідомості в реальних відносинах і діяльності.

Вперше теоретичне обгрунтування поділу понять моралі і моральності було запропоновано Гегелем, який вважав, що вони повинні описувати різні феномени духовного життя. Під мораллю він розумів суб'єктивну значущість людської поведінки, а моральність - це практичні відносини, що втілюються в історичному досвіді сім'ї, громадянському суспільстві та державі.

На думку А.А. Гусейнова, на користь поділу цих термінів можуть бути розглянуті наступні міркування. По-перше, індивід включається в моральне визначення безпосередньо, моральність освячується традицією, мораль як вираз внутрішньої переконаності є свідчення духу. По-друге, моральність збігається з фактично практикуються формами поведінки, мораль є суб'єктивним повинністю. .160]. По-третє, моральність висловлює точку зору спільності (сім'ї, держави, суспільства), а мораль є вираз індивідуальної волі [7, c .160].

Педагоги І.Ф. Харламов, Б.Т. Лихачов, В.А. .256]. Сластенін вважають, що такий поділ, при все-таки деякої штучності, має свою логіку [33, c .256]. Однак у даній роботі ми будемо розглядати поняття моралі і моральності як синоніми. Синонімічність «моралі» і «моральності» має більш глибоке коріння, і мовна практика свідчить про їх рівнозначності.

Інтерес до особистості, до проблеми її формування в історії людської думки був великий завжди і ще більш посилювався в переломні моменти розвитку суспільства, коли виникла потреба пошуку шляхів виходу з кризи.

Хоча поняття моральна культура з'явилося в середині 20 століття, коріння цього поняття йдуть ще з давніх часів. Вже в античності вставали питання моральності, моральної поведінки, морального ідеалу, морального людини.

Своєрідним девізом античності можна вважати відомий вислів Протагора: «Людина є міра всіх речей ...». Для того часу була характерна установка на розуміння моральності, добродіяння, поведінки як розумності.

Так Сократ (469-399 до н.е.) абсолютизує мораль, вважає її фундаментом гідного життя, основою культури. . Для нього найкращий спосіб самореалізації особистості - її моральна діяльність [9, c. 14]. Підкреслюючи значущість морального самовдосконалення особистості, Сократ стверджував, що тільки моральна людина може бути щасливою.

Етична концепція Платона (427-347 до н.е.) містить вчення про інтелектуальне та моральне вдосконалення людини. Моральність індивіда філософ не представляє поза його зв'язку з суспільством, тобто .14]. зміст індивідуального буття має бути соціально значимим [6, c .14].

Давньогрецький філософ Арістотель (384-322 до н.е.) вперше заговорив про особливу практичній науці про моральність, мета якої - навчити людину, як стати доброчесним (щасливим). На відміну від Платона, Арістотель заперечує вроджений характер чеснот, що дає йому можливість говорити про проблему морального виховання. Для нього моральна людина - той, хто керується розумом, зв'язаних з чеснотами. Він стверджував наступне: «Якщо ми йдемо вперед в області знання, а не моральності, то ми йдемо не вперед, а назад». . Думка Арістотеля актуальна і сьогодні, коли наше суспільство переймається моральним виглядом підростаючого покоління [24, c. 5].

Епоха Середньовіччя характерна тим, що основою інтерпретації моральності виступає не розум, а релігійна віра. .12]. На тлі ідеї любові отримує своє вираження «золоте правило моральності»: «І так у всьому, як хочете, щоб вам люди чинили, так само чиніть і ви з ними ...» [35, c .12].

В епоху Відродження велику цінність знаходить людська особистість. Людина Відродження - яскрава особистість, яка виступає в якості творця свого життя і долі. Епоха Відродження відрізняється також зверненням до соціальної, громадянської тематики, роль якої у моральній культурі суспільства за часів середньовіччя була невелика.

Так Н. Макіавеллі (1469-1527) заперечує провідну роль релігії у формуванні морально досконалої особистості, стверджуючи, що це є прерогативою сильної централізованої держави.

Томас Мор (1478-1533) вважав, що пріоритетним соціальним завданням є виховання моральності, тобто виховання почуттів справедливості, самовідданості, гуманності та чесності. .58]. Таким чином, людину слід виховувати в дусі моралі, яка відповідає інтересам суспільства [6, c .58].

Предметом вивчення в епоху Нового Часу стає навколишня природа, звідси відбувається зведення моралі з неба на землю, перед мислителями стоять питання обгрунтування моральної повноцінності особистості.

Вже Спіноза (1635-1677) говорить про величезну значущості пізнання в моральному вдосконаленні особистості.

Французькі просвітителі розглядають норми моралі в прямій залежності від цивільних прав та обов'язків індивідів, тобто все гранично соціалізуватися. . Так для Джона Локка (1632-1704) моральна людина - це громадянин, джентльмен, який "який має бути корисний своїй країні [24, c. 7].

Жан-Жак Руссо (1712-1778) вважаючи людини в його розумове пізнанні слабким, підіймав його в моральному гідність. Мета виховання бачив у формуванні не чиновника, не солдата, а людину. Він вважав, що: «в сфері моральних ідей потрібно просуватися якомога повільніше, уроки моральності повинні полягати в діях, а не в промовах. На думку Ж.Ж. Руссо, тільки в період з 15 років до повноліття (25 років) йде формування морального обличчя молодої людини. . У ці роки він знайомиться зі звичаями товариств [24, c. 8].

века - это безграничная вера в духовно-нравственное развитие человека. Відмінна риса російських філософів кінця XIX століття - це безмежна віра в духовно-моральний розвиток людини. Моральність вони розглядали не абстрактно, лише з точки зору ідеалу духовності людини, а вкладали в це поняття реальні дії особистості.

Людина моральний, за С. М. Трубецького, не може бути відірваним від інших людей і жити тільки своїми інтересами для себе одного. . «Моральний принцип живий тільки тоді, коли він дійсно надихає людину, втілюється у його вчинках» [35, c. 115].

І. Кант виходив з того, що мораль можлива тільки за умови виконання людиною обов'язку, тому культура моральності буде перебувати в його скоєному виконанні. Сама ж культура моральності в значній мірі залежить від внутрішньої мотивації діяльності людини. Моральним може бути тільки той вчинок, який випливає з почуття обов'язку. .327]. Мотивація діяльності істотно визначає культуру моральності індивіда [12, c .327].

века, считал, что цель моральной культуры - очищение, просветление, обострение внутреннего зрения личности. Франц Баадер, німецький романтик XIX століття, вважав, що мета моральної культури - очищення, просвітлення, загострення внутрішнього зору особистості. Вона полягає в постійному прагненні до чуда духовного вдосконалення. . Якщо ж воно не виявляється ні в суспільному, ні в індивідуальному житті, то це означає, що «людина і народ зіпсовані і чужі духу» [12, c. 556].

Розглянувши точки зору двох авторів, можна помітити, що вони, говорячи про поняття моральної культури, роблять основний акцент на внутрішній, мотиваційної стороні моралі індивіда. Фундаментальною характеристикою моральної культури розглядається орієнтація на духовне вдосконалення. Акцент цього аспекту моральної культури надзвичайно важливий, але представляється можливим включити в запропонований аналіз та інші значущі характеристики духовного світу особистості, які описуються даним поняттям.

века, развиваются и в XX столетии. Тенденції розвитку філософської думки, що склалися в кінці XIX століття, розвиваються і в XX столітті. У Західній Європі з'являються такі течії, як позитивізм, прагматизм, екзистенціалізм та інші.

.37]. Так прихильник прагматизму Ч. Пірс (1839-1914) виступив з критикою ірраціоналізму і догматизму, абсолютизує моральні цінності в якості вічних і незмінних [6, c .37].

Дж. Дьюї (1859-1952) зазначав, що людина поступово вирішує конкретні завдання щодо досягнення цілей, що відповідають його вольовим імпульсам. Роль розуму при цьому полягає у виборі адекватних засобів, що ведуть до досягнення поставлених цілей. . Ці засоби та дії і будуть моральними [6, c. 38].

Прагматизм розглядає мораль як джерело внутрішнього невдоволення, як засіб досягнення душевного комфорту і задоволення життям, більш актуальним стало звернення до проблем морального існування та громадянського статусу особистості в суспільстві.

Процес морального виховання особистості, формування моральної культури став предметом дослідження багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених і педагогів.

Величезний внесок у розвиток морального виховання підростаючого покоління вніс радянський педагог В.А. Сухомлинський (1918-1970). .9]. Алгоритм формування моральної культури він представляв як співвідношення таких компонентів: усвідомлення і прийняття норм загальнолюдської моралі; виховання почуттів; формування моральних звичок; управління своїми бажаннями; формування спонукань (мотивів) моральних вчинків [23, c .9].

Таким чином, метою та основним результатом організації процесу морального виховання, головним показником його ефективності є формування моральної культури особистості.

На думку В.А. .10]. Сухомлинського, моральна культура особистості - це грань, момент суспільної сутності людини, що відображає моральний потенціал особистості, який полягає в усвідомленні суспільно значущою зв'язку зі світом та іншими людьми, а також у специфічних способах освоєння і відтворення моральних відносин [17, c .10].

Важливість практичній діяльності підкреслює і Н.І. .224] Он считал, что включение личности в различные виды деятельности создает возможность формировать нравственное сознание, развивать нравственные чувства, вырабатывать навыки и привычки проявления моральных качеств. Болдирєв [1, c .224] Він вважав, що включення особистості в різні види діяльності створює можливість формувати моральну свідомість, розвивати моральні почуття, виробляти навички і звички прояви моральних якостей. Також особливого значення він приділяв цілеспрямованому оволодінню учнями знаннями моральних норм і принципів.

Відомий педагог І.Ф. Харламов робить акцент на формуванні моральних якостей особистості. .160]. На його думку, важливу роль відіграє система роз'яснень значущості конкретної моральної норми для особистості, організації відповідної діяльності та вправи з вироблення умінь, навичок і звичок моральної поведінки [37, c .160].

Розкриття сутності та змісту сучасного поняття «моральна культура особистості» вимагає аналізу існуючих поглядів на проблему.

Деякі автори (Л. М. Архангельський, В. Вічева, В. М. Соколов, В. Блюмкін та інші) розглядають моральну культуру як єдність, як зв'язок і взаємодія свідомості і поведінки, як гармонію культури моральної свідомості і моральних аспектів поведінки. А.С. Зубра ототожнює моральну культуру з моральної зрілістю особистості, зі ступенем засвоєння моральних норм. І.І. Казимирський, Н.Є. Щуркова зводять моральну культуру до «моральної діяльності», включаючи в її зміст моральні відносини, моральну свідомість і моральну поведінку.

Іншими словами, в змістовному аспекті, в основному, немає різниці між вищевикладеними тезами про місце моральної свідомості та реалізованого моральної поведінки як основного змісту моральної культури. У той же час деякі із згаданих вище авторів не включають в моральну культуру моральні навички, традиції, звичаї, почуття. Таким чином, звужується до певної міри зміст поняття. І тут важливо підкреслити, що без розвинутої культури моральних почуттів, без сформованих моральних навичок, звичок етичні знання «не працюють». Отже, знаходження більш точного визначення сутності моральної культури вимагає розгляду особистості як єдиного цілого.

Різними є в цьому плані погляди Р. Жімайтіса і Л. Грінберга. .18]. Так Р. Жімайтіс підкреслює, що на емпіричному рівні поняття «моральна культура» є показник своєрідної галузі моральних цінностей і в той же час - спосіб реалізації цих цінностей в поведінці людей [27, c .18].

В продовження цих думок Л. Грінберг зазначає, що моральна культура могла б бути розглянута як ступінь засвоєних прогресивних моральних цінностей та оволодіння навичками їх реалізації в духовній діяльності і моральної практиці. . Тому вона обов'язково включає в себе компонент самооцінки особистості і моральний рефлекс [5, c. 39]. Л.М. .18]. Архангельський трактує моральну культуру як єдність і взаємодія свідомості і поведінки, як процес перетворення об'єктивно існуючих культурних цінностей в особистісну культуру [27, c .18].

Інші автори (Ю. М. Смоленцев, В. А. Бачинін та інші) розглядають моральну культуру як показник моральності індивіда, що відображає досягнутий рівень розвитку людини. Так, на думку А.С. Лаптенка, моральна культура особистості - це якісна характеристика морального розвитку особистості. .6]. У ній відбивається ступінь освоєння особистістю морального досвіду суспільства, якою мірою цей досвід втілюється у поведінці та стосунках з іншими людьми [23, c .6].

. Згідно болгарському вченому Е. Рангеловой, моральна культура особистості - це сукупність засвоєних знань і сформованих переконань, норм і принципів життя, пережитих моральних почуттів, емоцій (позитивних і негативних), придбаних моральних навичок, відносин і взаємин з людьми і соціумом, сформованих моральних якостей та ідеалів, здібності і моральному творчості та боротьби з аморальними, негуманними явищами [27, c. 19].

А.С. Зубра розглядає моральну культуру особистості як єдність моральних почуттів та інтелекту. Елементи чуттєвого рівня моральної свідомості є однією із специфічних форм морального ставлення до світу, людей, праці. .152]. Раціональні елементи виступають у формі принципів, ідеалів, категорій, норм, ідей про належне і справедливе, особистому та суспільному, в них чіткіше виражена ступінь моральної культури особистості [11, c .152].

. Якщо звернутися до словника з етики [34, c. 238], то там знайдемо таке визначення моральної культури особистості: моральна культура особистості - ступінь сприйняття індивідом моральної свідомості та культури суспільства, показник того, наскільки глибоко й органічно вимоги моральності втілилося у вчинках людини завдяки формує впливу суспільства і самовиховання.

Таким чином, моральна культура особистості - складна програма, що включає освоєний досвід людства, який допомагає надходити морально в традиційних ситуаціях, а також творчі елементи свідомості - моральний розум, інтуїцію, що сприяють прийняттю морального рішення у проблемних ситуаціях.

У силу того, що погляди авторів на сутність і зміст моральної культури особистості різні, немає єдиної точки зору і на її структуру.

При визначенні основних компонентів та відповідних елементів єдиної структури моральної культури деякі автори (В. М. Соколов) керуються розкриттям сутності пізнавального процесу і особливостями його реалізації в розвитку особистості. . Вони розкривають структуру моральної культури в наступному порядку: етичні знання; моральні якості, принципи і переконання; навички та здібності здійснювати моральні дії; повсякденні активні моральні прояви особистості [27, c. 25].

Інші автори (В. А. Блюмкін, В. Вічева, Н. Б. Крилова) аналізують моральну культуру як структуру з двома основними компонентами-моральну поведінку і свідомість або з трьома компонентами (Л. М. Архангельський, Р. Жімайтіс) - моральне свідомість, моральні відносини, моральна діяльність. Суттєвої різниці тут немає. Вона, швидше, залежить від того, якому компоненту (свідомості або поведінки) приділяється перше місце в структурі і чому.

Третя група авторів (І. І. Казимирський, А. С. Лаптенок, Б. Т. Лихачов, Є. М. Рангелова) визнає три основних компоненти моральної культури-культуру моральної свідомості, культуру моральних почуттів, культуру поведінки. Але як в теоретичному, так і в практико-прикладному плані важко відокремити моральні почуття від моральної свідомості. Крім поглядів на моральне і аморальне в поведінці, моральну свідомість включає в себе моральні цінності, цілі, ідеали і моральні почуття.

Аналіз викладених теоретичних позицій дає підставу зробити висновок, що кожен зі згаданих авторів вніс свій внесок в пояснення сутності поняття «моральна культура». Спільним для них є розуміння моральної культури особистості як єдиного цілого. Окремі її компоненти і елементи є необхідними характеристиками і можуть бути розкриті лише в цілісній структурі явища.

На думку цілого ряду авторів (А. ​​С. Лаптенок, І. І. Казимирський, Н. Б. Крилова, І. Ф. Харламов, Б. Т. Лихачов, В. А. Сластьонін) діяльність є головною умовою формування моральної культури особистості .

Таким чином, ми в своїй роботі під моральною культурою особистості будемо розуміти реалізацію культури моральної свідомості і моральних почуттів у діяльності, що призводить до формування культури моральної поведінки (рис. 1.1)

Проблема моральної культури перебувати на кордоні етики та теорії культури. Вивчення філософської та педагогічної літератури показало, що існує два підходи до розкриття сутності поняття «моральна культура». .34]. Перший починається з розкриття сутності родового поняття - «культура», а другий підхід - видового - «моральність» [5, c .34].

Культура - це специфічний спосіб організації і розвитку людської діяльності, представленої в продуктах матеріальної і духовної праці, в духовних цінностях, у сукупності відносин людей до природи і між собою до самих себе.

Мораль (моральність) - специфічний тип регулювання відносин людей, це сукупність прийнятих у тому чи іншому суспільстві норм поведінки, спілкування і взаємин.

Що стосується «моральної (моральної) культури», вона характеризує те, що увійшло в життєву практику, показує рівень сприйняття у суспільній свідомості і ступінь втілення цінностей.

Моральна культура характеризує мораль, яка обмежена історичними умовами свого реального втілення, це за висловом М.М. Крутова, «мораль в дії». .56]. Вона показує реальний рівень включення моральних цінностей в практику людських відносин [23, c .56].

В даний час немає єдиної точки зору на визначення поняття «моральна культура особистості». Моральна культура особистості - це:

 • єдність, зв'язок і взаємодія свідомості і поведінки, гармонія культури моральної свідомості і моральних аспектів поведінки (Л. М. Архангельський, В. Вічева, тощо);

 • ступінь засвоєних моральних цінностей та оволодіння навичками їх реалізації в духовній діяльності і моральної практиці (Л. Грінберг, Р. Жімайтіс);

 • показник моральності індивіда, що відображає досягнутий рівень розвитку людини (В. А. Бачинін, А. С. Лаптенок, та ін.)

Різні і погляди авторів на структуру моральної культури особистості. У ній виділяються:

 1. Моральна свідомість, моральна діяльність, моральні відносини (Л. М. Архангельський).

 2. Моральна свідомість і поведінку (В. А. Блюмкін).

 3. Етичне мислення, моральні почуття, моральну поведінку (А. С. Лаптенок).

З представлених позицій у розгляді структури моральної культури можна зробити висновок, моральна культура особистості - це єдина структура і говорити про її сформованості за відсутності хоча б одного з елементів неможливо.

Моральна культура - синтезуюча характеристика духовних якостей людини. Вона охоплює всі сфери людини, як духовну, так і вольову, всі його поведінкові прояви, будучи інтегральною характеристикою особистості; визначає існування і функціонування людини у відповідності з системою моральних цінностей, принципів, норм, ідеалів, потреб і здібностей. .45]. Таким чином, запропоновані варіанти структури моральної культури можна використовувати при вирішенні проблем на рівні особистості сучасного підлітка [23, c .45].

1.2 Сутність та особливості моральної культури підлітків

З проведеного нами дослідження випливає, що поняття «моральна культура» має дуже широкий спектр тлумачення. Саме поняття, закоренившись міцно в науково - публіцистичній літературі і в повсякденному спілкуванні, залишає за собою деяку термінологічну невизначеність у системі етичного та культурологічного знання.

Розмаїття думок просто приголомшує, коли мова заходить про рівень сучасної етичної культури [23, с.33].

Деякі з існуючих переконань стверджують те, що найкраще залишилося в минулому, сучасне суспільство не відрізняється тими моральними якостями, які були характерні для попередніх поколінь.

Стверджується, що сучасні звичаї пройняті насильством, агресивністю, моральні цінності дискредитуються, піддаються ерозії. Патріархальне ж минуле наділяється найбільш позитивним змістом.

Потрібно відзначити, що такі уявлення не є специфічними тільки для сучасного суспільства. Жалю про втрату моральних цінностей були характерні і для нині сущих в минулі сторіччя, чому ми знаходимо підтвердження в багатьох відомих письменників, філософів різних періодів розвитку європейської культури.

Наприклад, за часів Стародавньої Греції відомий філософ Гесіод у своїй знаменитій поемі «Труди і дні» журився про втрату гармонії взаємин людини з природою і людьми. .3-4]. Французький письменник і вчений Бернар Фонтенель у своєму творі «Діалог мертвих і нових» розглядає різні думки про те, розвиваються людські відносини в бік їх поліпшення чи ні [20, c .3-4].

Песимістичні рядки португальського поета Фернандо Песоа:

Це все - і не буде іншого.

Але і зірки, і холод, і морок,

І мовчання світу німого -

Все на світі не те і не так!

Цей уривок з вірша дуже чітко показує актуальність проблеми моральної культури, як у далекому історичному минулому, так і в сучасному суспільстві, рушійною силою якого є підростаюче покоління.

Моральна культура підлітка, будучи невід'ємною властивістю культури як соціального явища, формується всім укладом його життя. Особистість підлітка формується, вбираючи в себе всі досягнення моральної культури суспільства. Зрозуміло, інтенсивність вбирання і власне розвиток самої особистості залежить від особистісних характеристик індивіда: полововозрастних, психофізіологічних, інтелектуальних, освітніх та інших. Необхідно знати, що перш, ніж питати, треба виростити, навчити індивіда, створити відповідні соціокультурні умови для становлення особистості та формування її внутрішньої культури. .8]. Особливо важливо, щоб відбулося це в шкільні роки підлітка, на які припадає основна частка особистісного самовизначення [19, c .8]. Розглянемо основні соціокультурні умови, що забезпечують процес набуття учнями моральної культури:

1. Сім `я:

Сімейне виховання має величезний вплив на формування моральної культури підлітка: емоційна і морально - психологічна стійкість батьківського впливу на підлітків; можливість індивідуального підходу до нього; розвиток чуйності й задушевності через позитивні емоції і приклад дорослих; духовний зв'язок і моральна спадкоємність життєвого досвіду поколінь; родинної гордості і честь; використання кращих національних традицій і звичаїв; контроль за раціональним використанням вільного часу підлітків; вибір розвиваються форм проведення дозвілля, залучення до посильної домашньому праці та допомоги батькам у господарських справах; дбайливе ставлення до хворих і людям похилого віку та інше. Усі найбільш важливі життєві цінності особистості закладаються у рідній домівці важливо тільки, щоб вчинки дитини не залишалися непоміченими для батьків. Вчасно зреагувати на них, співчутливо і ненав'язливо підкоригувати, дати адекватну оцінку в разі необхідності - значить на ділі брати участь у моральному вихованні підлітків [5, с. 71].

2. Систематична, цілеспрямована, науково обгрунтована робота загальноосвітньої школи:

Проведені соціологічні дослідження в 90-х роках не зафіксували різких протиріч у спрямованості виховання у школі та сім'ї, але в той же час показали необхідність пошуку нових шляхів співпраці, проведення реформи школи з метою її наближення до сучасних реалій і перспектив, які ставить перед школою сучасне суспільство.

Так, на думку 325 педагогів мінських шкіл, 650 батьків та 304 старшокласників м. Мінська встановлено, що виховувати дітей треба чесними, добропорядними, стійкими у боротьбі з труднощами, які вміють дружити, залишатися товаришами, колективістами, але в той же час - постояти за себе , бути «противними". Знову в останні роки піднявся престиж диплома, але він став не як свідчення «культурності», а як вигідне вкладення «капіталу». Перевага віддається спеціальностями «практичної» спрямованості: фінансист, торговий працівник, юрист, менеджер і т. д.

Лише 43% опитаних учнів назвали свою сім'ю дружною і згуртованою, довірчих відносин з батьками немає у 54%, з матерями - у 33%, 22% відзначили, що постійно піддаються образам з боку дорослих членів сім'ї.

Таким чином, необхідно розуміти, що союз батьків і педагогів у формуванні моральної культури підлітків повинен всіляко зміцнюватися, бо тільки спільними зусиллями можна добитися належного його виховання [19, с.12-13].

3. Залучення до виховний процес соціокультурного середовища за межами сім'ї і школи:

Оскільки однією з характерних ознак підліткового віку є прагнення до самореалізації, дуже важливим аспектом у формуванні моральної культури вважається залучення підлітків у позашкільну діяльність. Мова йде про громадських і державних установах - будинках і палацах культури, бібліотеках, театрах та музеях, спортивних спорудах, профілакторіях, об'єднаннях художньої і технічної творчості і т. п. Це соціокультурне умова підтверджується даними соціологічного опитування, який встановив, що учні різних регіонів Білорусі свої пристрасті розподілили так: заняття спортом (близько 12%), музика, художня література (11,3% і 11,2 відповідно), театр (до 7%), шиття, в'язання, кулінарія (до 8%), технічні види творчості (5%), малювання, фотолюбітельство (4%), рибалка, туризм (до 2% відповідей) [20, с.13-14].

4. Самовиховання учнів

Для реалізації цієї умови необхідна своєчасна профорієнтація дитини, що спонукає його до самостійного творчого пошуку через навчання, читання (добру послугу учням надасть і література з етики, естетики, моральності в цілому), ігри та власну працю.

Всі розглянуті вище соціокультурні умови, безумовно, є одним з важливих аспектів формування моральної культури, проте, повертаючись до сутності самого поняття моральної культури, необхідно пам'ятати, що вона охоплює всі сфери життя і діяльності людини, його особистісний розвиток. Тому, також необхідно враховувати особливості психо - фізичного розвитку підлітків.

Підлітковий вік вважається одним з найважчих періодів вікового розвитку. Труднощі посилюються нині склалися соціальними умовами життя [3, с.3].

Підліткове покоління дуже чуйно реагує на навколишнє суспільство - його цінності, політичні та економічні суперечності, неписані правила. Юнаки та дівчата вважають, що суспільство накладає занадто багато обмежень, тому намагаються відокремитися від нього, приймаючи тимчасові ідентичності та ролі.

Ввзросленіе сучасного підлітка проходить в умовах нестабільності в економічній і культурно - ціннісної сферах розвитку сучасно суспільства, кризи сім'ї. Саме в таких умовах перебуває більшість сучасних білоруських підлітків. Незважаючи на різницю у соціальній сфері майже всі вони гостро переживають цей період: стають агресивними, неслухняними у спілкуванні з батьками та вчителями, а дехто починає вживати алкоголь і наркотики [38, с.30].

Зростаючі люди опинилися в найбільш скрутному становищі, оскільки суперечності розвитку, властиві підлітковому віку, значно посилилися в нинішній непростій соціальної ситуації, і привели до штучної затримки особистісного розвитку, до відхилень у поведінці, підвищенню тривожності. Процес формування новоутворень підліткового періоду розвитку розтягнутий у часі і може відбуватися нерівномірно.

Враховуючи перераховані вище негативні фактори, що впливають на розвиток підлітка, необхідно розуміти, що він дуже потребує допомоги педагогів, які повинні добре розбиратися в суті відбуваються соціальнх процесів, в психології індивідуальних відмінностей сучасного підлітка. Необхідно прийняти той факт, що підліток став іншим. Це вимагає особливого, різнобічного і ретельного вивчення психо-фізіологічних особливостей підлітка. Тільки враховуючи всі ці особливості, педагог зможе допомогти підлітку в його моральному становленні та знаходженні свого місця у світі дорослих [3, с.4]. Розглянемо найбільш важливі вікові новоутворення даного віку.

У підлітковому віці продовжує формуватися самосвідомість і самоставлення. Початковим етапом у формуванні самосвідомості є перехід від управління до самоуправління. Характерними особливостями підліткового віку виступають:

 • прагнення відмежуватися від усього, підкреслено дитячого, тобто прагнення до дорослості, потреба в положенні в групі однолітків та її задоволення;

 • допитливість і цікавість до всього, що представляє світ дорослих;

 • широкий спектр емоційних реакцій;

 • .55]. вимогливість до відповідності слова і справи [10, c .55].

Віковим новоутворенням підліткового віку є переживання почуття самотності. Як психологічний стан - це усвідомлення і переживання відособленості від інших людей. .55]. Підлітки відчувають себе відірваними від оточуючих, відчувають при цьому смуток, страх, образу, смуток [17, c .55]. Особистісними компонентами цього вікового періоду є:

розвиток рефлексії, тобто потреба підлітка пізнати себе як особистість, зрозуміти себе на рівні власних вимог до самого себе, але не може реалізувати з-за недостатнього розвитку навичок самовладання та самоаналізу;

 • переорієнтація спілкування з батьками і значущими дорослими на однолітків;

 • потреба в самоті.

Як особистість підліток володіє наступними особистісними рисами: сором'язливість, занижена самооцінка, завищені вимоги до себе і оточуючих, реалістичні очікування і уявлення про любов, дружбу, спілкуванні і т. п.;

У підлітків зводяться до мінімуму усвідомлення невідповідності між Я-концепцією і актуальним досвідом.

Уявлення, почуття або ідеї, що вступають у протиріччя з іншими уявленнями, почуттями або ідеями індивіда, призводить до дезгармонізації особистості, до ситуації психологічного дискомфорту. Відчуваючи потребу в досягненні внутрішньої гармонії, людина готова вживати різні дії, які сприяли б відновленню втраченого рівноваги.

.104-106]. Характерною рисою даного періоду є те, що людина часто відмовляється бачити речі такими, якими вони є насправді, заперечує інформацію, що є несумісною зі сформованими уявленнями, в тому числі і про себе, тобто проявляє захист від потенційно тривожної інформації [1, c .104-106].

Дітям підліткового віку властиве використання різних психологічних захистів. Деякі з них використовуються підлітками частіше за інших, наприклад, проекція, психологічний зміст якої зводиться до ослаблення інтенсивності негативних емоцій, що виникають у взаємовідносинах з оточуючими.

Проекція по своїх психофізіологічних механізмів є досить складною захистом. Її функціонування включає два взаємопов'язаних, але відносно самостійних процесу емоційно-когнітивної оцінки будь-якої конкретної ситуації або певної події.

Один з них - поділ загальної оцінки на два компоненти, позитивний і негативний.

Цей етап проекції, мало або зовсім не усвідомлюваний, переходить у наступний, заключний: особистість приписує собі позитивні характеристики і переносить негативні на персону, з якої мало місце взаємодія в оцінюваної ситуації.

Проекція в процесі зовнішнього конфліктної взаємодії сприяє збереженню константності позитивної Я-концепції, але посилює або формує, тим самим посилюючи конфліктність міжособистісних відносин.

При виникненні внутрішніх конфліктів проекція служить цілям звільнення Я-концепції від негативних оцінок за допомогою перенесення негативних характеристик на кого-небудь з навколишніх близьких людей або тих, кому ці характеристики властиві.

Проекція - це одна з найбільш конфліктогенних психологічних захистів, так як активне і стабільне її використання призводить до формування таких рис особистості як самолюбство і гордість, мстивість і схильність до ревнощів.

Особистість з домінуючою проекцією при виникненні протиріч схильна до оборонному поводженню і деструктивному самоствердження чинності неадекватної самооцінки.

У підлітків існують і інші форми захисту, наприклад заперечення і раціоналізація.

Заперечення - ігнорування особистістю небезпечною і небажаної інформації з метою виключення конфлікту між Я-образом і безпосереднім досвідом. Цей спосіб захисту проявляється в особливо серйозних обставин, наприклад, вихователі дитячих будинків спостерігають надзвичайну прихильність і любов деяких підлітків до своїх батьків алкоголіків.

Раціоналізація - усвідомлення інформації, прийнятною для особистості у зв'язку з її прагненням «контролювати» свою поведінку і ситуацію. З точки зору Р. Бернса, раціоналізація дозволяє утримувати Я-концепцію у урівноваженому стані, навіть якщо реальні факти ставлять її під загрозу. Наприклад, «соціальні сироти», які декларують готовність бути зі своїми асоціальними батьками.

Така заміна потреби або способів задоволення потреби можлива, коли у свідомості сформовані соціальні чи моральні стандарти. У підлітків відбувається співвіднесення потреб з соціальними нормами і моральними правилами і виникає необхідність «перекладу» своїх «ненормативних» потреб у форми, що мають право на «відкрите задоволення».

У такому віці молоді люди активно формується самосвідомість, виробляється власна незалежна система еталонів самооцінювання і самоставлення, все більше розвиваються здібності проникнення у свій власний світ. .10]. У цьому віці підліток починає усвідомлювати свою особливість і неповторність, в його свідомості відбувається поступова переорієнтація з зовнішніх оцінок (переважно батьківських) на внутрішні [5, c .10].

Як наслідок цього, поступово у підлітка формується своя Я - концепція, яка сприяє подальшому, усвідомленої чи неусвідомленого, побудові поведінки молодої людини. Прагнення пізнати себе, свій внутрішній світ, зрозуміти схожість з іншими людьми і на відміну від них, зростаюча активність по відношенню до самого себе і породжувані всім перерахованим потреби в самоствердженні, самовираженні - ось далеко неповний перелік пов'язаних з «Я» рис, що розглядаються як найбільш типові характеристики підліткового періоду.

Дослідження сутності і особливостей моральної культури підлітків неможливо без розгляду системи цінностей підлітків.

За загальним визнанням ціннісні орієнтації являють собою одну з центральних характеристик особистості і тим самим робить істотний вплив на всі сторони життєдіяльності. Прийнято вважати, що ціннісні орієнтації відображають ставлення людини до навколишнього світу і виступають як спосіб диференціації об'єктів за ступенем їх суб'єктивної значимості [28, с.89].

Психолого - педагогічний досвід показує, що підліткового віку належить особлива роль у формуванні цінностей і ціннісних орієнтацій, так як формуються у підлітків абстрактне мислення відкриває перед нами нові можливості [38, с. 98].

На думку французького психолога Ж. Піаже, підліток отримує здатність міркувати не тільки про реально існуючих предметах і явищах, але й потенційно можливих, гіпотетичних. Крім того, істотно розширюється його соціальний досвід, який дає матеріали для аналізу цінностей і його подальшого узагальнення.

Слід також зазначити, що формування ціннісних орієнтацій - це тривалий і складний процес, що відбувається під впливом безпосереднього соціального оточення і загальних соціальних умов. Таким чином, ціннісні орієнтації окремої особистості являють собою специфічне поєднання суспільних цінностей, які людина засвоює з суспільної свідомості.

Також необхідно виділити певну вікову динаміку в переважній вплив різних джерел на цінності підлітка.

Молодший підліток орієнтується в основному на цінності, пропоновані групою однолітків. При цьому цінності, пропоновані сім'єю, відторгатися. У середньому підлітковому віці переважний вплив починають надавати цінності суспільства в цілому, що транслюються через засоби масової інформації. У цей час підліток починає освоювати культурні цінності свого народу: літературу, музику, театр та ін Перед старшим підлітком стоїть проблема самовизначення, тому він змушений не тільки формувати для себе свої цінності, але і здійснювати їх практичну реалізацію у власне життя [38, с . 99].

Система цінностей підлітка, що знаходиться ще в процесі свого становлення, є відносно невпорядкованою і нестійкою.

Для підлітків велике значення має присвоєння культурних цінностей суспільства в якому він формується (розвивається). Однак цей процес супроводжується значними труднощами.

Одна з найважливіших причин цього - руйнування так званого «захисного поясу культури». За концепцією А.І. Ракітова в структуру культури входять її «ядро» і «захисний пояс». Перший компонент містить у собі норми, еталони, правила, стандарти, системи цінностей, які виробляються в реальній історії суспільства: етнічні, професійні, релігійні. «Ядро» культури оточене «захисним поясом», який «фільтрує» інформацію з інших культур, а також адаптує досить нерухоме стабільне культурне ядро до змін соціально - технологічного середовища.

За останнє сторіччя «захисний пояс» був сильно розхитаний різкими культурними змінами і, таким чином, «культурне ядро» теряте свою цілісність і стабільність [38, с. 100].

Внаслідок цього сучасному підліткові досить складно вибирати «матеріал» для побудови власної ціннісної основи. Він виявляється самотнім у своєму життєвому просторі і практично без допомоги суспільства повинен виробити свою власну життєву концепцію. Тому слід ще раз відзначити зростаючу роль сім'ї у формуванні ціннісної основи у підлітків. Однак родина може допомогти підліткам вибрати власну ціннісну основу тільки в тому випадку, якщо має її сама.

Яка ж ціннісна основа повинна бути сутністю моральної культури сучасного підлітка? З цього питання існують різні точки зору, розглянемо деякі з них. Так, відомий американський психолог Маслоу, розглядаючи потреба людини в самоцінності в якості вищої потреби називає самоактуалізацію, тобто рух у напрямку вираження своїх внутрішніх ресурсів і можливостей.

Видатний учений А.В. Франкл, виділяє цінності творчості, відносини і переживання, які реалізуються через уміння людини внести творчий початок у будь-яку діяльність, якою він займається.

Цінності переживання, згідно з В. Франкл, реалізуються в умінні сприймати красу навколишнього світу, природу, музику і т.п., відчувати свою єдність з ними.

Найбільш складними для розуміння є цінності відносини, тобто ставлення людини до тих аспектів своєї долі, які хотілося б, але неможливо змінити.

Дуже важливо, щоб у підлітковому віці сформувалися в тій чи іншій формі духовні цінності і відповідно духовні потреби. Необхідно, щоб підліток ясно усвідомлював різноманіття результатів людського життя, які виконуються згідно з тим чи іншим людським сценарієм.

Таким чином, все вищесказане висловлює лише бажані цінності у сучасних підлітків. Проте, хоч вони у сучасних підлітків?

Умовно виділяють кілька груп цінностей:

 • Життя. Здоров'я. Природа;

 • Любов і сім'я;

 • Еротика. Секс;

 • Освіта і культура;

 • Праця. Кар'єра. Власність;

 • Ідеологія.

Розглянемо пріоритет групи цінностей, умовно названих Життя. Здоров'я. Природа. Опитування показують, що із зрозумілих причин вони завжди випереджають всі інші. Разом з тим бідність, зростання злочинності, скорочення тривалість життя, погане медичне обслуговування, зростання споживання алкоголю і наркотиків, занепад фізичної культури і спорту показують реальне зниження цінностей життя і здоров'я.

І в групі цінностей Любов і сім'я. Еротика. Секс положення суперечливо. Згідно з опитуваннями, міцна, дружна, заснована на любові сім'я як і раніше цінується. Але вплив засобів масової інформації зробило статеву мораль дуже вільною, і ми зараз перебуваємо на останньому етапі давно пройденої Заходом сексуальної революції.

У групі цінностей Освіта та культура. Дозвілля відзначається підвищення цінності освіти в порівнянні з її різким падінням на початку та в середині 1990-х років. Але економічні проблеми змушують рідше думати про навчання, ніж про гроші (за умови, зрозуміло, що поєднати те й інше не вдається).

Як позитивний момент можна відзначити лише поява досить доступних видів додаткової освіти, які змикаються з дозвіллям.

Структура дозвілля стала зараз суттєво іншою, ніж вона була в радянські і навіть у перші пострадянські роки. Ці зміни йшли паралельно і в тому ж напрямку, що і в галузі культури. Знизилася цінність літератури, акцент у читанні змістився з класики на користь легкого, розважального «чтива» з переважанням детективів, «битовухи» з великою кількістю насильства, сексу та ненормативної лексики. У більшості забезпечених підлітків, все більше зростає потяг до азартних гра і відвідування різного роду кафе, малодоступних для більшості дітей.

У ціннісної групі Праця. Кар'єра. Власність відбулися, звичайно, найрадикальніші зміни. Різними засобами і небезуспішно пропагується культ багатства з відповідним рузультати: згідно з опитуваннями, зростає число підлітків, які заради грошей готові на все, оскільки «все продається і все купується». Як вже зазначалося, основною характеристикою привабливого праці є гроші.

Позитивним у зазначеній групі цінностей є те, що зростає кількість дітей, які планують своє майбутнє.

Ідеологія - остання група цінностей. Під ідеологією ми будемо розуміти набір цінностей, поділюваних суспільством чи достатньо великими групами людей. Основна зміна в ідеологічному плані - прийняття ринкових цінностей вже досить багатьма (насамперед молодими) людьми. Прийняття цих цінностей без і до створення адекватної цивілізованого ринкового середовища.

В ідеологічній сфері голосно заявили про себе проблеми міжнаціональних відносин, а усвідомлення своєї етнічної приналежності стало розумітися як цінність особливого роду.

Звернемося до дослідження М.Є. Мінов педагога СШ № 10 м. Мінська, яка шляхом анкетування та опитувань серед підлітків визначила наступний результат: у багатьох підлітків (від 3,5% до 76,5%) орієнтаційні цінності характеризуються низьким рівнем розвитку. Багато хто з них хлопці оцінюють як «ідеальні», і в реальному житті вони можуть бути значимими. Підлітки не усвідомлюють важливість таких моральних якостей особистості, як доброта, милосердя, відповідальність, справедливість, здатність до співпереживання, повага людської достоінсва. .61]. Це відбивається на їх взаєминах з оточуючими людьми, бажаннях і прагненнях [17, c .61].

Виявилося, що серед основних цінностей першорядне значення надається здоров'ю, наявності друзів, любові, впевненості в собі. А серед другорядних вони виділяють творчість, можливість залучення до краси природи і мистецтва, щастя і благополуччя інших.

Таким чином, в отриманому результаті дослідження проглядається стійка спрямованість на себе, на власне благополуччя. У сучасних умовах розвитку суспільства сьогоднішні старшокласники розраховують, в основному, тільки на себе і дбають насамперед про особисте благополуччя. Отже, молоді люди, вступаючи в самостійне життя, мають розмиту ціннісну основу, що й підтверджує їх низький рівень моральної культури.

Підводячи підсумок виконаної роботи з виявлення сутності та особливостей моральної культури підлітків нами були зроблені наступні висновки: актуальність проблеми, яка показує низький рівень сформованості моральної культури, залишається дуже важливою як в історичному минулому, так і в сучасному суспільстві. Підростаюче покоління є тією рушійною силою, яка здатна впливати на розвиток суспільства. Тому необхідно створення певних соціокультурних умов, які дозволять забезпечити процес набуття учнями моральної культури. При цьому обов'язковим є володіння педагогами та батьками основними психофізіологічними особливостями підлітків і тільки в цьому випадки вони зможуть надати допомогу при формуванні моральної культури. Величезне значення належить системі моральної цінностей, яка сьогодні домінує в підлітковому середовищі. .12]. Проведені дослідження показали низький рівень сформованості моральної культури підлітків і різну ціннісну основу [5, c .12].

Глава 2. Педагогічні засади формування моральної культури підлітків у педагогічному процесі сучасної школи

2.1 Діагностика моральної культури підлітків

Для формування моральної культури підлітків, перш за все необхідно докладно вивчити і вміти використовувати в роботі діагностичні методи дослідження вихованості школяра.

.5] При вирішенні різноманітних педагогічних завдань педагог спирається не тільки на теоретичні знання, але і реальні факти, які необхідно осмислити за допомогою науки, а також використовуючи педагогічну діагностику [36, c .5]

«Таїна буття людського не в тому, щоб тільки жити» - писав Ф.М. Достоєвський. Таємниця педагогічної професії не в тому, щоб тільки навчати, а в тому для чого і як вчити, педагог знаходить себе на животіння, а то й повільне згасання [18, с.9].

Безперечно, що абсолютна більшість учителів зацікавлене в успішній педагогічній діяльності. Педагогічна діяльність характеризується прагненням до вершин професіоналізму. Але як опанувати педагогу якостями професіонала, як керуватися не лише змістом навчання, але і тим, для чого вчити?

Відповідей на це питання безліч, нерідко полярних і суперечливих.

Проаналізувавши склалися сьогодні становище в освіті очевидно, що педагогічна наука розвивалася як нормативна і далеко не завжди орієнтувала педагога на реальну педагогічну практику, на вирішення конкретних завдань у сформованих і непередбачених ситуаціях. Поза педагогічного процесу в більшості своїй залишалася зворотній зв'язок, без чого, по суті, не мислимо визначити продуктивність педагогічної праці [18, с.10].

Нормативна педагогіка призводить до відриву від реального педагогічної праці: нетерпимо насаджується догматизм, що змушує педагогів і учнів штучно впливати на результати педагогічного процесу. Таким чином, знову між педагогами і учнями втрачається зворотній зв'язок, так як в їх спільній діяльності немає єдиної мети.

У педагогічній діяльності багато взаємопов'язане і взаємообумовлене. При цьому головне в ній - подолання дефіциту нормального людського спілкування, усунення величезної дистанції між словом і ділом. Важливо через потреби та інтереси учня наближатися до нього самого. Спілкування необхідно будувати від учня. .13]. Тільки в такому випадку можна говорити про професіоналізм педагога [22, c .13]. – способность распознавать) рассматривается нами как один из определяющих факторов на пути к формированию целостной, гармонично – развитой личности и, в частности, при формировании нравственной культуры личности подростка. У зв'язку з цим діагностика (з грец. Diagnostikos - здатність розпізнавати) розглядається нами як один з визначальних факторів на шляху до формування цілісної, гармонійно - розвиненої особистості і, зокрема, при формуванні моральної культури особистості підлітка.

У сучасній науці діагностика виступає в трьох аспектах. По-перше - це область знань про вивчення і встановлення стану фактів, явищ, процесів. По-друге, це загальний спосіб (підхід) отримання випереджаючої інформації про досліджуваному об'єкті. По-третє - це оцінна процедура, процес, спрямований на виявлення відповідності досліджуваного об'єкта певним вимогам.

У новітній час у суспільстві в будь-якій діяльності підвищується роль діагностики (у виробництві, медицині, соціології, психології). У сфері освіти чітко окреслилися тенденції побудови педагогічного процесу на основі технологізації. Одне з вирішальних умов ефективної технологізації - її конструювання, що включає в себе аналіз, діагностику, прогнозування і проектування. Таким чином, перш ніж приступити до реалізації тієї чи іншої технології чи виховної системи, необхідно продіагностувати, тобто отримати «прозоре знання» про об'єкт.

Діагностика в шкільній практиці рідко присутня як обов'язковий і невід'ємний компонент цілісного педагогічного процесу. Одночасно з цим, слід ще раз підкреслити, що діагностичне пізнання будучи метою, впливає на розвиток і формування різних компонентів особистості школяра.

Вихованість особистості, будучи сукупністю інтегративних якостей, виступає найбільш достовірним і значимим показником, за яким можна судити про учня [36, с.6].

Таким чином, можна виокремити причини, що обумовлюють необхідність застосування педагогічної діагностики вихованості:

 • на підставі результатів можливо виділити, вивчити, передбачити нові проблеми і тенденції у формуванні особистості;

 • вивчення стану вихованості дозволяє контролювати ефективність застосовуваних засобів і умов педагогічної взаємодії в цілісному педагогічному процесі;

 • діагностичні дані виступають основою застосування нових педагогічних технологій і виховних систем, необхідних на даному етапі і рівні формування особистості;

 • вводячи школяра в активну діагностику, шляхом його самодіагностики можливе формування і розвиток у нього потреби у самовихованні;

.23]. -Застосування діагностичного пізнання забезпечує науковий підхід до проектування, прогнозування, організації та здійснення навчально-виховної діяльності вчителів та практиканта, відповідно до тенденцій переходу школи на нові освітні технології [36, c .23].

І тут перед нами постають питання: як виміряти рівень вихованості учнів?

.19]. Новими технологіями оцінки якості навчання та виховання займається порівняно нова педагогічна наука - кваліметрія - педагогічні вимірювання [13, c .19].

На відміну від традиційних, сучасні технології базуються на квалиметрическим або кількісному підході, метою якого є отримання чисельних еквівалентів, які ототожнюються з оцінками вимірюваної змінної, в якості якої розглядається латентний (прихований) параметр воспитуемого - його вихованість. В основі кваліметричної підходу лежать ідеї використання математичних моделей для конструювання технологій.

Об'єктивні, достовірні, теоретично обгрунтовані вимірювання можуть дати педагогам інформацію про хід виховного процесу, навчальні досягнення кожного учня, виявити вплив тих чи інших факторів на хід навчання, виховання та їх результати.

Вимірювання передбачає об'єктивне кількісне зіставлення оцінюється властивості учня з певним еталоном, прийнятим в якості одиниці виміру. .45]. Основним інструментом педагогічних вимірювань є тест [40, c .45]. Під тестом зазвичай розуміється досить короткий, суворо стандартизоване випробування, яке дозволяє кількісно виразити результат і, отже, дає можливість здійснити його математичну обробку.

Орієнтовна структура тесту:

- Деяка сукупність завдань;

- Правила роботи з тестами для учнів;

- Інструкція вчителю;

- Теоретичний опис властивостей, що вимірюються тестом (у нашому випадку - це обсяг вимог до знань і вмінь школярів);

- Шкала вимірювання властивостей;

- Метод виведення оцінки за шкалою.

- задание) – задание стандартной формы для проведения испытаний с целью установления степени наличия тех или иных качеств объекта. Тест (англ. test - завдання) - завдання стандартної форми для проведення випробувань з метою встановлення ступеня наявності тих чи інших якостей об'єкта. У педагогіці, психології, психіатрії, соціології - науково-розроблена сертифікована діагностична методика, що пройшла необхідні процедури апробації та стандартизації контролю знань. Основні тенденції сучасного тестування - один з ефективних засобів контролю в системі багатоетапного тестування:

- Дослідження характерних помилок у текстах з множинним вибором для того, щоб знати, що доведеться коригувати;

- Розвиток стратегій тестування, що відповідають різним стилям навчання, викликаних до життя останніми досягненнями когнітивної психології;

- Використання оцінки в якості формуючого (а не результатірующего) інструменту з включенням методів оцінювання, нещодавно затвердилися в дидактичному тестуванні;

- Розширення сфери тестування та включення до неї установок, почуттів, вражень, тому що вони мають відношення до складання навчальних планів;

- Розширення форматів відповідей за межі закінчених, наприклад, включення незакінчених відповідей, коротких відповідей і (або) відповідей-проб;

- Систематична запис і аналіз зразків учнівських робіт;

- Зростання ролі комп'ютерів в діагностиці та корекції. Підготовка анкети - відповідальне, що вимагає професіоналізму справу. При складанні анкети враховуються: 1) зміст питань, 2) форма - відкриті і закриті, на останні слід відповідь «так» чи «ні», 3) формулювання питань (ясність, без підказки відповіді і т. д.), 4) кількість і порядок проходження питань. У педагогічній практиці кількість питань звичайно співвідноситься не більш, ніж з 30-40 хв. 46]. роботи методом анкетування, порядок питань найчастіше визначається методом випадкових чисел [36, c 46].

Анкетування може бути усним, письмовим, індивідуальним, груповим, але в будь-якому випадку, повинно відповідати двом вимогам - репрезентативності й однорідності вибірки. Матеріал анкетування піддається кількісній і якісній обробці.

Крім методики тестування в сучасній освіті все більше використовується методика проведення рейтингу. Слово «рейтинг» має англійське походження як іменник, воно перекладається на російську мову словами «оцінка», «розряд», «клас», «стан» (одного об'єкта відносно інших). » означает оценивать, определять положение. Дієслово «to ra te» означає оцінювати, визначати положення. У педагогічних та психологічних вимірюваннях це слово розглядається як термін, що має точно певний сенс, місце випробуваного по вимірюваному ознакою (тесту, показнику), серед інших членів групи або вибіркової сукупності. Якщо місце випробуваного визначається по одному тесту, то місце випробуваного визначається на основі тестового бала; чим вище бал, тим вище і місце випробуваного.

В даний час використовується поточний рейтинг і підсумковий. .43]. У поточному рейтингу використовуються сотні різних варіантів обліку (накопичення) результатів, порівняно простих і складних [30, c .43].

Портфоліо - цілеспрямоване зібрання робіт, яке показує зусилля учня, його розвиток, досягнення в одній або більш областях навчального плану. Збори повинні включати: участь самих учнів у розробці курсу; критерії відбору; критерії оцінки достоїнств; свідоцтва самосприйняття учня. Портфоліо може прискорити процес оцінки, показуючи діапазон навичок і вмінь учнів, підтримувати навчальні цілі, фіксувати зміни й зростання за певний період часу, заохочувати результати учнів, викладачів та батьків, забезпечувати безперервність процесів навчання і виховання від року до року. Викладачі можуть використовувати портфоліо для різних цілей, в залежності від конкретної ситуації і конкретного класу. Включає: заохочення виховання, розширення можливостей виховання, розширення вивчення процесу виховання, демонстрацію розвитку по відношенню до виявлених результатами, створення загального підходу для інструкції і оцінок, забезпечення підходу, при якому учні будуть оцінювати своє навчання; можливість однаковою підтримки розвитку учнів. (Смирнов)

Портфоліо буває наступних типів: портфоліо документації, портфоліо процесу, портфоліо показовий, оцінний портфоліо.

.60]. Оціночний портфоліо - це безперервний, що триває який би як формуються, так і сформовані досягли вищої точки можливості учнів [4, c .60].

У цілому, портфоліо визначається як систематичне і організоване зібрання спостережень, що використовуються викладачами та учнями, щоб контролювати зростання особистості учнів у певної навчальної обстановці.

Цінним у використанні портфоліо є те, що учні вчаться оцінювати свій власний прогрес як вихованці. [40, c .126]. Портфоліо може забезпечити наступність школи, ВНЗ та інших інститутів ринку працю a [40, c .126]. Педагогічна наука, використовуючи перераховані вище наукові методи, має в своєму розпорядженні основним арсеналом для виявлення вихованості учнів: спостереження, бесіда, експертиза, аналіз продуктів діяльності, соціометрія та ін

Спостереження - основний, найбільш розповсюджений у педагогічній психології (і в педагогічній практиці в цілому) емпіричний метод цілеспрямованого систематичного вивчення людини. Спостережуваний не знає про те, що він є об'єктом спостереження, яке може бути суцільним або вибірковим, з фіксацією, наприклад, всього ходу уроку чи поведінки тільки одного або декількох учнів. На основі спостереження може бути дана експертна оцінка. Результати спостереження фіксуються в спеціальних протоколах, де зазначається прізвище спостережуваного (спостережуваних), дата, час і мета. . Протокольні дані піддаються якісної і кількісної обробці [36, c. 38].

Самоспостереження - метод спостереження людини за самим собою на основі рефлексивного мислення (цілі, мотиви, поведінку, результати діяльності можуть бути об'єктом самоспостереження). - XX вв. было основой интроспективной психологии) Цей метод лежить в основі самозвітів, характеризується достатньою суб'єктивністю, використовується найчастіше як додатковий (самоспостереження на рубежі XJX - XX ст. Було основою інтроспективної психології)

Бесіда - широко розповсюджений у педагогічній практиці) емпіричний метод отримання відомостей (інформації) про людину в спілкуванні з ним, у результаті його відповідей на цілеспрямовані питання. Ведучий бесіду не повідомляє про її цілі того, хто вивчається. Відповіді фіксуються або магнітофонного записом, або скорописом, стенографування (по можливості не привертають уваги розмовляє). Бесіда може бути самостійним методом вивчення людини, а може бути допоміжним, наприклад, що передують експеримент, терапію і т.д.

Інтерв'ю як специфічна форма бесіди може використовуватися для отримання відомостей не тільки про сам інтерв'юйованим, який знає про це, але і про інших людей, події і т.д.

.23]. Експертна оцінка як метод вивчення також може бути визначена в ході бесіди, інтерв'ю [32, c .23].

Експеримент - центральний емпіричний метод наукового дослідження, що набув широкого поширення в педагогічній психології. Розрізняються лабораторний (у спеціальних умовах, з апаратурою і т.д.) і природний експеримент, проведений у звичайних умовах навчання, життя, праці, але зі спеціальною їх організацією, вплив чого і вивчається. Однією з найбільш ефективних і поширених в останні десятиліття, особливо у вітчизняній педагогічній психології, форм природного експерименту є формуючий експеримент. .34]. У його ході вивчаються зміни у рівні знань, умінь, відносин, Цінностей, рівні психічного і особистісного розвитку учнів під цілеспрямованим навчальним і виховують впливом [40, c .34].

Аналіз продуктів діяльності (творчості) - метод опосередкованого емпіричного вивчення людини через распредмечивание, аналіз, інтерпретацію матеріальних і ідеальних (тексти, музика, живопис і т.д.) продуктів діяльності. Цей предмет широко (і часто інтуїтивно) використовується в педагогічній практиці у формі аналізу учнівських викладів, творів, конспектів, коментарів, виступів, малюнків і т.д. Однак, з метою наукового дослідження метод аналізу продуктів діяльності (творчості) передбачає певну мету, гіпотезу та способи аналізу кожного специфічного продукту (наприклад, тексту, малюнка, музичного твору.

Виходячи з викладеного, при проходженні педагогічної практики в Краснолукской середній школі, для визначення рівня моральної культури школярів, нами був обраний метод анкетування.

Відповідно до змістовної моделлю роботи школи - була визначена наступна система цінностей і соціально значущих ролей, що сприяють успішній соціальній адаптації та самореалізації випускників школи:

 1. «Людина»: «Я» - Творець власної долі. «Інша людина» - Суб'єкт спілкування.

 2. «Знання» - Учень - Життя.

 3. «Труд» - Трудівник.

 4. «Здоров'я» - Прихильник здорового способу життя.

 5. «Мистецтво» - Цінитель і творець прекрасного.

 1. «Природа» - Захисник навколишнього середовища.

 2. «Суспільство»: «Вітчизна» - Інформоване громадянин. «Сім'я» - сім'янин.

При вивченні рівня обізнаності учнів про зміст цінностей категорія вихованості розглядалася на трьох рівнях: знання про цінності, ставлення до цінності та поведінку. Школярам пропонувалося заповнити анкету (див. додаток 1), хлопці анкетували за напрямками:

-Культура почуттів

-Громадська активність

-Працьовитість

-Ввічливість

-Послух

-Співчуття і милосердя

-Уміння захищати свою точку зору

-Повага до старших

-Повага до однолітків

-Відчуття власної гідності

-Відповідальність почуття боргу

-Відчуття справедливості

-Добросовісність

-Тактовність

-Цілеспрямованість

-Дружелюбність

-Самокритичність

У дослідженні взяли участь 34 учнів 7-9 класів.

Для діагностики моральної культури школярів була запропонована наступна шкала:

4 - високий рівень;

3 - середній рівень;

2 - низький рівень;

1 - практично не сформована.

Отримано такі результати (див. табл. 2.1).

«Таблиця 2.1»

Досліджує-ються сфери

Культура почуттів

Громадська активність

Працьовитість

Ввічливість

Слухняність

Співчуття і милосердя

Уміння захищати свою точку зору

Повага до старших

Повага до однолітків

Рівень сформувати-ності

3,2

3,5

2,9

3,0

3,8

3,4

3,1

3,2

3,0

Рівень сформованості моральної культури школярів

Продовження таблиці 2.1

Досліджує-ються сфери

Почуття власної гідності

Відповідальність почуття боргу

Почуття справедливості

Сумлінність

Тактовність

Цілеспрямованість

Дружелюбність

Самокритичність

Σ

Рівень сформувати-ності

4,0

3,8

3,5

3,2

3,1

3,8

3,7

3,4

3,4

«Таблиця 2.2»

за списком

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Рівень сфор-ванность

3,1

3,4

3,5

3,0

3,8

3,4

3,9

3,0

3,2

3,3

3,5

3,6

3,4

3,2

3,7

3,0

3,1

3,1

за списком

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Σ


Рівень сфор-ванность

3,4

3,1

3,2

3,3

3,5

3,6

3,0

3,2

4,0

3,3

3,7

3,6

3,1

3,4

3,0

3,4

3,4


Індивідуальний рівень оцінки сформованості моральної культури школярів

На підставі емпіричного дослідження рівня сформованості моральна культура школярів 7 - 9 класу Краснолукской школи можна зробити наступні висновки:

 • рівень розвитку моральної культури школярів середній, який характеризується тим, що учні володіють певними поняттями моральної культури. Хлопці прагнуть до організації та саморегуляції, хоча активна позиція по відношенню до діяльності і вчинків товаришів по класу ще не виявляється;

 • найбільш високо виражені такі показники як почуття власної гідності (4.0.), відповідальність і почуття обов'язку (3.8), цілеспрямованість (3.8), дружелюбність (3.7);

 • найменший рівень сформованості характерний для таких сфер, як працьовитість (2,9), повагу до однолітків (3,0), вміння захищати свою точку зору (3,1), тактовність (3,1), сумлінність (3,2), повага до старших (3,2), культура почуттів, співчуття і милосердя (3,4), почуття справедливості (3,5).

Враховуючи отримані дані анкетування, можна зробити висновок: навчально-виховний процес повинен бути спрямований на розвиток і вдосконалення потреб школярів у пізнанні, у творчій праці, активності, самостійності. У формуванні ціннісних орієнтації важливу роль має відігравати школа, оскільки орієнтація особистості на цінності сприяє формуванню в ній позитивних якостей, високоморальних потреб і вчинків.

2.2 Нові технології у формуванні моральної культури підлітків

В даний час велика информационным технологиям, технологиям общения. увага приділяється технологіям навчання, виховання, інформаційних технологій, технологій спілкування. У формуванні моральної культури підлітків, як показує досвід роботи педагогів, використовують виховні технології. Тому об'єктом нашого вивчення будуть виховні технології, які широко використовуються в робочій практиці вчителів.

У вітчизняній педагогіці поняття «технологія» все більш широко використовується з 80-х років минулого століття: пишуть про педагогічні технології, технології освіти, технологіях навчання, технології виховання.

Саме слово «технологія» походить від грецьких слів техно (мистецтво, майстерність, вміння) і логос (слово, вчення, наука). Г.К. Селевко та А.Г. Селевко наводять такі трактування поняття «технологія», що існують у вітчизняній літературі:

 • сукупність прийомів, застосовуваних у якому-небудь справі, майстерності, мистецтві (Тлумачний словник живої великоруської мови В. Даля);

 • сукупність прийомів, методів і впливів, що застосовуються для досягнення поставлених цілей (Сучасна західна соціологія. Словник);

 • мистецтво, майстерність, сукупність методів обробки, зміни стану об'єкта (В. М. Шепель);

 • система знань про способи і засоби обробки і якісного перетворення об'єкта (І. Г. Зайнишев);

 • переклад абстрактної мови науки на конкретну мову рішень, нормативів, препісаній (В. Г. Афанасьєв);

 • спосіб здійснення діяльності на основі її раціонального розчленування на процедури і операції з їх подальшою координацією і вибором оптимальних засобів і методів їх виконання (С. М. Данакін);

 • практична діяльність, яка характеризується раціональною послідовністю використання інструментарію для досягнення якісних результатів праці (Є. І. Холостова);

 • .256]. способи матеріалізації трудових функцій людини, її знань, навичок та досвіду в діяльності з перетворення предметів праці або соціальної реальності (Р. В. Овчарова) [30, c .256].

Під педагогічною технологією вченими розуміється «компонент педагогічної майстерності, представляє собою науково обгрунтований професійний вибір операційного впливу педагога і дитини в контексті його взаємодії зі світом з метою формування у нього відносин до цього світу, гармонійно поєднують свободу особистісного прояву і соціокультурну норму.

Другий сенс поняття позначає «науково-педагогічну дисципліну, яка вивчає, досліджує, описує педагогічну технологію як елемент професіоналізму педагога. Короткий довідник з педагогічної технології \ Н.Є. Щурковой М., 1997. - С. 56-57.

У практиці виховання виділяють два рівні оволодіння педагогічною технологією: елементарний (коли освоєні лише ключові операції основних доданків педагогічних технологій) і професійний (коли педагог вільно володіє палітрою педагогічних технологій).

Педагогічні технології виховання мають свою специфіку. Будь-яка діяльність, вважає В.П. Беспалько, - може бути або технологією, або мистецтвом. Мистецтво засноване на інтуїції, технологія - на науці. З мистецтва все починається, технологією закінчується, щоб потім все почалося спочатку Беспалько В.П. Складові педагогічної технології. М., 1989. - С. 5. Саме пряме відношення це має до теорії виховання, бо виховання - і наука, і мистецтво.

Складності у створенні та реалізації технологій виховання пояснюються цілою низкою особливостей виховання:

 • Виховання, розуміється у вузькому і широкому значенні, діє неоднозначно в кожному конкретному випадку.

 • Виховання носить цілісний характер, його важко розчленувати на складові, а значить, важко створити якийсь алгоритм дії вихователя.

 • Дитина в процесі виховання - і об'єкт впливу педагога, і суб'єкт різноманіть діяльності.

 • Виховання - процес багатофакторний: багато факторів, в тому числі і стихійні, вносять свій коректив.

Однак ставлення до поняття «технологія» у російських педагогів досить неоднозначне. «Слово" технологія ", - пише С.Д. Поляков, - в педагогіці останніх років популярно, на слуху. Але ставлення до цього слова різне. Для одних вчителів - технології - це щось сіре, тверде, машинне, мертве - перетворення людей на роботів. Для інших технологія - символ впорядкованості, логічності, цілеспрямованості, ясності цілей і засобів - кістяк, основа педагогічного дійства ».

Одні педагоги вважають поняття «технологія» практично не застосовується в галузі освіти, інші - говорять про його обмеженому використанні, треті - надають йому значення мало не універсальної педагогічної категорії. «Поняття" педагогічна технологія "у вітчизняній педагогіці, - пише М.В. Кларін, - одне з часто вживаних і разом з тим недостатньо прояснених. У нашій освітній практиці це поняття, як правило, вживається нестрого, позначає відтворювані прийоми, способи роботи педагогів і відноситься до галузі навчання та виховання ». .47]. На його думку, ключовими ознаками суворо уявлення про педагогічної технології є, по-перше, діагностичності опису мети, по-друге, відтворюваність педагогічного процесу (в тому числі припис етапів, відповідних їм цілей навчання і характеру діяльності навчає і учнів) і, нарешті, по-третє, відтворюваність педагогічних результатів [33, c .47].

Критикуючи «педагогічний технологизм», В.В. Краєвський пише: «Справжня технологія в принципі обходиться без людини. За жорстким приписами алгоритмічного типу з великим успіхом виробляють таку продукцію, як, наприклад, пральний порошок. У педагогіці справа йде не так однозначно. Виховує людини все ж не технологія, а інша людина ... Методика залишає вчителю свободу дій. Вона не доходить до кожної класної кімнати. Наскільки конкретними не були б методичні норми, вони неминуче носять усереднений характер і не дозволяють педагогу-практику подальшу їх конкретизацію стосовно до умов його роботи, особливостям його особистості, індивідуальних характеристик учнів тощо, особливо - стосовно особистісно орієнтованого навчання. У власній діяльності вчителя відбувається, наприклад, трансформація навчального матеріалу. .123]. Він в школі господар, а не технологія »[31, c .123].

Думці В.В. Краєвського протистоїть точка зору, представником якої є Д.Г. Левітас. «Педагогіка, - пише він, - прикладна наука, і, подібно до всіх прикладних дисциплін, вона не може не бути технологічною. Але в чому суть цієї технологічності, у чому полягає її призначення? У тому, щоб зробити навчальний процес повністю керованим ». В.В. .16]. Сєріков пропонує розглядати освітню технологію «як закономірний педагогічну діяльність [13, c .16].

Є.В. Бондаревська, пов'язуючи технологію переважно з організацією навчального процесу і відзначаючи, що «будь-яка технологія відповідає на питання, як навчати майстерно, тобто як найкращим чином досягти результатів навчання », підкреслює, що діапазон розгляду поняття« технологія навчання »досить широкий - від сукупності окремих педагогічних прийомів до цілісної системи навчання. «Разом з тим, - пише вона, - не можна не помітити загальних моментів різних підходів. Всі автори згодні з тим, що технологія - це (1) точне знання того, як треба навчати і (2) такий спосіб навчання, який орієнтований на результат і гарантує його досягнення. Крім того, практично всі сучасні дослідження, присвячені педагогічним технологіям, загострюють увагу на таких характеристиках, як системність, послідовність, впорядкованість методів, прийомів, дій, які забезпечують рух обзовательного процесу до запланованого результату ».

На думку Є.В. Бондаревской, педагогічна технологія потрібна для ефективної реалізації змісту освіти, і не має самостійної цінності. Тому технологія повинна бути адекватна змісту, забезпечувати його організацію та функціонування. .24]. Технологію навчання вона визначає як систему взаємопов'язаних дій вчителя та учнів, необхідну для оволодіння змістом освіти [31, c .24].

С.А. Смирнов «під технологією розуміє сукупність і послідовність методів і процесів перетворення вихідних матеріалів, що дозволяють одержати продукцію з заданими параметрами». Типовими ознаками промислової технології він вважає строго певний набір і послідовність точно підібраних технологічних операцій. У порівнянні з промисловими технологіями соціальні технології більш гнучкі, не так жорстко детерміновані, відрізняються наявністю зворотного зв'язку, можливістю вибіркового повторення окремих частин процесу, а також можливістю доопрацювання з окремими учасниками процесу. Але і промислова, і соціальна технології збігаються у тому, що в результаті дають продукт із заданими властивостями. С.А. Смирнов розглядає технології навчання як класичний приклад соціальних технологій, в яких вихідною і кінцевим результатом виступає людина, а основними параметрами зміни - його властивості.

У своїй роботі ми будемо дотримуватися визначенням технології, запропонованим В.М. Сичав, т.ч. технологія - це мистецтво, майстерність, сукупність методів обробки, зміни стану об'єкта.

.19]. Новими технологіями оцінки якості навчання та виховання займається порівняно нова педагогічна наука - кваліметрія - педагогічні вимірювання [13, c .19].

На відміну від традиційних, сучасні технології базуються на квалиметрическим або кількісному підході, метою якого є отримання чисельних еквівалентів, які ототожнюються з оцінками вимірюваної змінної, в якості якої розглядається латентний (прихований) параметр воспитуемого - його вихованість. В основі кваліметричної підходу лежать ідеї використання математичних моделей для конструювання технологій.

Об'єктивні, достовірні, теоретично обгрунтовані вимірювання можуть дати педагогам інформацію про хід виховного процесу, навчальні досягнення кожного учня, виявити вплив тих чи інших факторів на хід навчання, виховання та їх результати.

Вимірювання передбачає об'єктивне кількісне зіставлення оцінюється властивості учня з певним еталоном, прийнятим в якості одиниці виміру. .45]. Основним інструментом педагогічних вимірювань є тест [40, c .45]. Під тестом зазвичай розуміється досить короткий, суворо стандартизоване випробування, яке дозволяє кількісно виразити результат і, отже, дає можливість здійснити його математичну обробку.

Орієнтовна структура тесту:

- Деяка сукупність завдань;

- Правила роботи з тестами для учнів;

- Інструкція вчителю;

- Теоретичний опис властивостей, що вимірюються тестом (у нашому випадку - це обсяг вимог до знань і вмінь школярів);

- Шкала вимірювання властивостей;

- Метод виведення оцінки за шкалою.

- задание) – задание стандартной формы для проведения испытаний с целью установления степени наличия тех или иных качеств объекта. Тест (англ. test - завдання) - завдання стандартної форми для проведення випробувань з метою встановлення ступеня наявності тих чи інших якостей об'єкта. У педагогіці, психології, психіатрії, соціології - науково-розроблена сертифікована діагностична методика, що пройшла необхідні процедури апробації та стандартизації.

Контролю знань. Основні тенденції сучасного Тестування - одне з ефективних засобів контролю в системі багатоетапного тестування:

- Дослідження характерних помилок у текстах з множинним вибором для того, щоб знати, що доведеться коригувати;

- Розвиток стратегій тестування, що відповідають різним стилям навчання, викликаних до життя останніми досягненнями когнітивної психології;

- Використання оцінки в якості формуючого (а не результатірующего) інструменту з включенням методів оцінювання, нещодавно затвердилися в дидактичному тестуванні;

- Розширення сфери тестування та включення до неї установок, почуттів, вражень, тому що вони мають відношення до складання навчальних планів;

- Розширення форматів відповідей за межі закінчених, наприклад, включення незакінчених відповідей, коротких відповідей і (або) відповідей-проб;

- Систематична запис і аналіз зразків учнівських робіт;

- Зростання ролі комп'ютерів в діагностиці та корекції. Підготовка анкети - відповідальне, що вимагає професіоналізму справу. При складанні анкети враховуються: 1) зміст питань, 2) форма - відкриті і закриті, на останні слід відповідь «так» чи «ні», 3) формулювання питань (ясність, без підказки відповіді і т. д.), 4) кількість і порядок проходження питань. У педагогічній практиці кількість питань звичайно співвідноситься не більш, ніж з 30-40 хв. 46]. роботи методом анкетування, порядок питань найчастіше визначається методом випадкових чисел [36, c 46].

Анкетування може бути усним, письмовим, індивідуальним, груповим, але в будь-якому випадку, повинно відповідати двом вимогам - репрезентативності й однорідності вибірки. Матеріал анкетування піддається кількісній і якісній обробці.

Крім методики тестування в сучасній освіті все більше використовується методика проведення рейтингу. Слово «рейтинг» має англійське походження як іменник, воно перекладається на російську мову словами «оцінка», «розряд», «клас», «стан» (одного об'єкта відносно інших). » означает оценивать, определять положение. Дієслово «to ra te» означає оцінювати, визначати положення. У педагогічних та психологічних вимірюваннях це слово розглядається як термін, що має точно певний сенс, місце випробуваного по вимірюваному ознакою (тесту, показнику), серед інших членів групи або вибіркової сукупності. Якщо місце випробуваного визначається по одному тесту, то місце випробуваного визначається на основі тестового бала; чим вище бал, тим вище і місце випробуваного.

В даний час використовується поточний рейтинг і підсумковий. .43]. У поточному рейтингу використовуються сотні різних варіантів обліку (накопичення) результатів, порівняно простих і складних [30, c .43].

Портфоліо - цілеспрямоване зібрання робіт, яке показує зусилля учня, його розвиток, досягнення в одній або більш областях навчального плану. Збори повинні включати: участь самих учнів у розробці курсу; критерії відбору; критерії оцінки достоїнств; свідоцтва самосприйняття учня. Портфоліо може прискорити процес оцінки, показуючи діапазон навичок і вмінь учнів, підтримувати навчальні цілі, фіксувати зміни й зростання за певний період часу, заохочувати результати учнів, викладачів та батьків, забезпечувати безперервність процесів навчання і виховання від року до року. Викладачі можуть використовувати портфоліо для різних цілей, в залежності від конкретної ситуації і конкретного класу. Включає: заохочення виховання, розширення можливостей виховання, розширення вивчення процесу виховання, демонстрацію розвитку по відношенню до виявлених результатами, створення загального підходу для інструкції і оцінок, забезпечення підходу, при якому учні будуть оцінювати своє навчання; можливість однаковою підтримки розвитку учнів. (Смирнов)

Портфоліо буває наступних типів: портфоліо документації, портфоліо процесу, портфоліо показовий, оцінний портфоліо.

.60]. Оціночний портфоліо - це безперервний, що триває який би як формуються, так і сформовані досягли вищої точки можливості учнів [4, c .60].

У цілому, портфоліо визначається як систематичне і організоване зібрання спостережень, що використовуються викладачами та учнями, щоб контролювати зростання особистості учнів у певної навчальної обстановці.

Цінним у використанні портфоліо є те, що учні вчаться оцінювати свій власний прогрес як вихованці. [40, c .126]. Портфоліо може забезпечити наступність школи, ВНЗ та інших інститутів ринку працю a [40, c .126]. Педагогічна наука, використовуючи перераховані вище наукові методи, має в своєму розпорядженні основним арсеналом для виявлення вихованості учнів: спостереження, бесіда, експертиза, аналіз продуктів діяльності, соціометрія та ін

Спостереження - основний, найбільш розповсюджений у педагогічній психології (і в педагогічній практиці в цілому) емпіричний метод цілеспрямованого систематичного вивчення людини. Спостережуваний не знає про те, що він є об'єктом спостереження, яке може бути суцільним або вибірковим, з фіксацією, наприклад, всього ходу уроку чи поведінки тільки одного або декількох учнів. На основі спостереження може бути дана експертна оцінка. Результати спостереження фіксуються в спеціальних протоколах, де зазначається прізвище спостережуваного (спостережуваних), дата, час і мета. . Протокольні дані піддаються якісної і кількісної обробці [36, c. 38].

Самоспостереження - метод спостереження людини за самим собою на основі рефлексивного мислення (цілі, мотиви, поведінку, результати діяльності можуть бути об'єктом самоспостереження). - XX вв. было основой интроспективной психологии) Цей метод лежить в основі самозвітів, характеризується достатньою суб'єктивністю, використовується найчастіше як додатковий (самоспостереження на рубежі XJX - XX ст. Було основою інтроспективної психології)

Бесіда - широко розповсюджений у педагогічній практиці) емпіричний метод отримання відомостей (інформації) про людину в спілкуванні з ним, у результаті його відповідей на цілеспрямовані питання. Ведучий бесіду не повідомляє про її цілі того, хто вивчається. Відповіді фіксуються або магнітофонного записом, або скорописом, стенографування (по можливості не привертають уваги розмовляє). Бесіда може бути самостійним методом вивчення людини, а може бути допоміжним, наприклад, що передують експеримент, терапію і т.д.

Інтерв'ю як специфічна форма бесіди може використовуватися для отримання відомостей не тільки про сам інтерв'юйованим, який знає про це, але і про інших людей, події і т.д.

.23]. Експертна оцінка як метод вивчення також може бути визначена в ході бесіди, інтерв'ю [32, c .23].

Експеримент - центральний емпіричний метод наукового дослідження, що набув широкого поширення в педагогічній психології. Розрізняються лабораторний (у спеціальних умовах, з апаратурою і т.д.) і природний експеримент, проведений у звичайних умовах навчання, життя, праці, але зі спеціальною їх організацією, вплив чого і вивчається. Однією з найбільш ефективних і поширених в останні десятиліття, особливо у вітчизняній педагогічній психології, форм природного експерименту є формуючий експеримент. .34]. У його ході вивчаються зміни у рівні знань, умінь, відносин, Цінностей, рівні психічного і особистісного розвитку учнів під цілеспрямованим навчальним і виховують впливом [40, c .34].

Аналіз продуктів діяльності (творчості) - метод опосередкованого емпіричного вивчення людини через распредмечивание, аналіз, інтерпретацію матеріальних і ідеальних (тексти, музика, живопис і т.д.) продуктів діяльності. Цей предмет широко (і часто інтуїтивно) використовується в педагогічній практиці у формі аналізу учнівських викладів, творів, конспектів, коментарів, виступів, малюнків і т.д. Однак, з метою наукового дослідження метод аналізу продуктів діяльності (творчості) передбачає певну мету, гіпотезу та способи аналізу кожного специфічного продукту (наприклад, тексту, малюнка, музичного твору.

Таким чином можна зробити висновок: з огляду на різноманіття сучасних технологій в педагогіці виховання, слід зазначити, що одні з названих вище методів, використовуються в ній ширше, інші - у меншій мірі. Аналіз продуктів творчості (аналіз результатів вирішення проблемних завдань, конспектів, творів, продуктів праці тощо), бесіда, анкетування, формуючий (який виховує), експеримент поряд зі спостереженням, є найбільш доступнимімі в педагогіці і поширеними методами. Проте все більше поширення в педагогічній науці отримує метод тестування.

Висновок

1.Воспітаніе школярів в умовах соціально політичної та еконо-мічного нестабільності, реформування системи освіти - надзви-но складна та тонка справа. Положення посилює відсутність ясних оптимізувати стических суспільних цілей та перспектив, розмитість ціннісних орієнта-ції, суперечливість розроблюваних концепцій і програм виховання, а нерідко морально і політично руйнівний вплив на підлітків засобів масової інформації.

Виховання підлітків - найголовніше завдання школи, оскільки являє собою яскраво виражену елітну частину майбутнього, майбутній інтелектуальний багаж, соціальний потенціал суспільства і нації. Тому навчання в школі стає засобом розвитку творчого потенціалу морально відповідальної, соціально зрілої особистості. шкільні роки - це період, коли особливо інтенсивно відбувається розвиток і виховання, становлення особистості, професійна підготовка майбутніх фахівців. Це Сентизивні період для розвитку інтелекту, перегляду та відпрацювання системи цінностей. У вузі відбувається процес формування загальної культури, моральної, правової, естетичної і т.д. Викладачі повинні добре уявляти собі особливості і можливості даного періоду в житті студентів, в їх професійному і цивільному становленні, а також свою роль в цих процесах.

2.Нравственная культура особистості - це багатоаспектне явище, її ком-Поненте формуються на основі ідеї гуманізму та гуманності як общечело-веческіх, моральних якостей особистості за допомогою співвідношення добра і зла.

Невід'ємними елементами культури моральної свідомості є багатство етичних знань, наявність уявлень і понять про етичні принципи і норми, моральні цінності, вміння користуватися етичними знаннями при визначенні гуманності і негуманності, при моральному виборі. Культура моральних почуттів органічно пов'язана з культурою моральної свідомості, з приємними емоціями, які є наслідком прояву моральних цінностей у всіх можливих ситуаціях, непримиренність до аморальних вчинків. Культура моральної поведінки включає вміння вибирати адекватну етичному мисленню позицію; здійснювати моральне рішення; дотримуватися єдність моральних суджень і моральної поведінки; перетворювати правила етики у внутрішню потребу особистості.

Моральна культура охоплює всі сфери людини, як духовну, так і вольову, всі його поведінкові прояви, будучи інтегральною характеристикою особистості. Вона визначає існування і функціонування людини у відповідності з системою моральних цінностей, принципів, норм, ідеалів, потреб і здібностей.

Все вищесказане дає нам підставу розглядати моральну культуру особистості як основну, сутнісну характеристику людської культури. Діяльність є головною умовою формування моральної культури особистості. Таким чином, можна стверджувати, що моральна культура особистості - комплексно-інтегральна характеристика особистості, що передбачає цілісне формування в діяльності трьох компонентів: культури моральної свідомості, культури моральних почуттів і культури моральної поведінки. Розкриття моральної культури особистості як педагогічного явища дозволяє нам визначити поняття моральної культури студента.

 1. Моральна культура школяра має всі ознаки моральної культури сучасного типу особистості з урахуванням вікових особливостей та виду діяльності. Це інтегральна якість особистості, представлене єдністю когнітивного, емоційного та конативного компонентів, що забезпечують у своїй взаємодії продуктивну професійну діяльність і творчу самореалізацію. Вона являє собою складне структурне утворення, яке базується на мотиваційному відносно фахівця до діяльності.

Дані нашого дослідження вказали на недостатній рівень сфрмірованності моральної культури школярів. У підлітків присутній прагматично-утилітарне уявлення про моральні норми, що йде в розріз із соціальною практикою і свідчить про необхідність етичного освіти в школі. Хоча наші шкільні роки залишаються в цілому вірним гуманістичним уявленням, високоморальним якостям особистості, але дані статистики говорять і про недостатній рівень сформованості цих якостей. Такі складові людського життя, як прагнення до пізнання, праці, освіти і т.п. помітно втратили в своєму значенні, поступившись самореалізації, матеріальної забезпеченості та сім'ї. В цілому це позитивна тенденція, проте, відомо, що зниження авторитету цінностей надособистісних веде до примітивізації духовних начал, тому навчально-виховний процес слід направити на розвиток і вдосконалення потреб підлітків в пізнанні, у творчій праці, активності й самостійності.

Список використаних джерел

 1. Болдирєв Н.І. Моральне виховання школярів: Питання теорії. - М.: Педагогіка, 1979. - С. 224.

 2. Бондаревська Є.В. Теорія і практика особистісно-орієнтованої освіти. - Ростов \ Д. 2000. - С.122.

 3. Волков Б.С. Психологія підлітка: Навчальний особини. М.: Академічний Проект; Гаудеамус, 2005. - С. 208.

 4. Голуб Г.Б. Портфоліо в системі педагогічної діагностики \ \ Педагогічна діагностика. - 2005. - № 3. - С. 56-79.

 5. Грінберг Л.Г. Сутність та специфіка моральної культури. / / Питання моральної культури / Під. ред. В. Жямайитісу. - В., 1981. - С.58-59.

 6. Гусейнов А.А. Коротка історія етики. - М.: Думка, 1987. - С.589.

 7. Гусейнов А.А. Мораль / / Суспільна свідомість та її форми. - М.: 1986. - С.160.

 8. Даль В.І. Тлумачний словник живої великоруської мови: У 4 т. - М.: ЕКСМО - Прес, 2001. - Т 2. - М.: ЕКСМО - Прес, 2001.

 9. Зеленкова І. Л. Етика: Навчально - методичний посібник. - Мн.: Університет, 1994 .- с.159.

 10. Зеленов Л.А. Становлення особистості. - Горький, 1989. - С. 166.

 11. Зубра А.С. Культура особистості як духовна цінність: Посібник для педагогів, вихователів, вчителів, студентів. - Мн.: Універс-е, 2001 .- с. 184.

 12. Кант І. Твори: У 6т. - М., 1965, - т.1 р.1 - с. 270.

 13. Кларін М.В. інновації в навчанні: метафори і моделі: Аналіз зарубіжного досвіду .- М.: 1997. - С.16.

 14. Коджаспірова Г.М., Коджаспіров А.Ю. Педагогічний словник. - М.: Академія, 2000. - С. 176.

 15. Концепція виховання дітей та учнівської молоді в РБ. - 1999.

 16. Краєвський В.В. методологія педагогічної науки. М.: 2001. - С.79, 80.

 17. Курзова Н.А. В.А. Сухомлинський про формування моральної культури особистості: Автореф. дис. ... - Л., 1987. - С. 18.

 18. Кухарєв Н.В. Діагностика педагогічної майстерності та педагогічної творчості .- Мозир, 1998. ч.1.-с.9.

 19. Лаптенок А.С. Моральна культура особистості: Умови формування / Під. ред. Лаптенка А.С. - Мн.: 2002. - С. 180.

 20. Лаптенок А.С. Моральна культура суспільства: Монографія НІО. - Мн.: НДО, 1999. - С. 202.

 21. Левітас Д.Г. Практика навчання: сучасні освітні технології. М.: Воронеж, 1998. - С.10.

 22. Лихачов Б.Т. Педагогіка. - М.: Прометей, 1998. - С. 464.

 23. Морально виховання особистості: Навчально - методичні рекомендації. / Сост. Левчук 3. [И др.] - Брест: Бел ГУ, 2002. - С. 43.

 24. Про стан та завдання розвитку національної системи освіти: Доповідь міністра освіти РБ П.І. Брігадіна на ІІ з'їзді вчителів. \ \ Пралеска. 2001. № 12. с.12 - 16.

 25. Поляков С.Д. Технології виховання. М.: 2003. - С.6.

 26. Райс Ф. психологія підліткового і юнацького віку. - СПб.: «Пітер», 2000. - С.656.

 27. Рангелова Є.М. Моральна культура учня. - Мн.: БРУ, 1998. - С. 183.

 28. Реан А.А. Психологія підлітка. Підручник. - СПб.: «Прайм - Еврознак», 2003. - С.480.

 29. Реріх Н.К. Про вічне. Книга про виховання. - М., 1991. - С. 56.

 30. Селевко Г.К. Сучасні освітні технології. - М.: Нар. Освіта, 1998. - С. 256.

 31. Селевко Г.К. Соціально - виховні технології. - М.: Нар. Освіта, 2002. - С. 176.

 32. Сєріков В.В. Освіта і особистість. Теорія і практика проектування педагогічних систем. М.: 1999 .- с.123.

 33. Сластенін В.А. Ісаєв І.Ф., Шиянов Є.М. Загальна педагогіка. - М.: Воло - ДОС, 2002. - Ч. 2. - С.256.

 34. Словник з етики. / Під. ред. А.А. Гусейнова і І.С. Кона. - 6-е вид. - М.: Політвидав, 1989. - С. 447.

 35. Трубецькой С.М. Філософські статті. / Зібрання творів. Т. »- М.: 1910 - с.43.

 36. Турківський В.І. Діагностика вихованості школярів: хрестоматія дослідницьких методик \ УО «ВДУ ім. П.М. Машерова ». - Вітебськ: Вид-во УО «ВДУ ім. П.М. Машерова », 2001. - С. 46.

 37. Харламов І.Ф. Моральне виховання школярів: Посібник для класних керівників. - М.: Просвещение, 1983. - С. 160.

 38. Хухлаєва О.В. Психологія підлітка. - М.: «Академія», 2004. - С.160.

 39. Цицерон М.Т. Вибрані твори. - М., 1975. - С. 252.

 40. Черенкова І.В. Діагностика рівня вихованості \ \ Педагогічна діагностика. - 2005. - № 5. - С. 126-129.

Додаток 1

Анкета "Рівень сформованості моральної культури школярів"

Хід проведення:

Школярам пропонується заповнити бланк анкети: Оцініть, будь ласка, в якій мірі у Вас сформована моральна культура.

При оцінці скористайтеся такою шкалою:

4 - високий рівень;

3 - середній рівень;

2 - низький рівень;

1 - практично не сформований.

Обведіть кружком номер відповіді, найбільш близького вашої особистої точки зору:

Культура почуттів

1 2 3 4

Громадська активність

1 2 3 4

Працьовитість

1 2 3 4

Ввічливість

1 2 3 4

Слухняність

1 2 3 4

Співчуття і милосердя

1 2 3 4

Уміння захищати свою точку зору

1 2 3 4

Повага до старших

1 2 3 4

Повага до однолітків

1 2 3 4

Почуття власної гідності

1 2 3 4

Відповідальність почуття боргу

1 2 3 4

Почуття справедливості

1 2 3 4

Сумлінність

1 2 3 4

Тактовність

1 2 3 4

Цілеспрямованість

1 2 3 4

Дружелюбність

1 2 3 4

Самокритичність

1 2 3 4

Обробка отриманих даних:

Необхідно підрахувати середній показник оцінок рівня моральної культури учнів по кожній сфері, а також загальний середній показник по всій сукупності запропонованих сімнадцяти якостей, отримані показники потім треба співвіднести з використаною при анкетуванні шкалою.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Курсова
284.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Формування моральної культури старших школярів
Формування моральної культури старшокласників
Діяльність класного керівника з формування моральної поведінки молодших школярів
Формування духовно-моральної культури учнів вищої школи
Формування духовно моральної культури учнів вищої школи
Формування у школярів інтересу до фізичної культури
формування духовної культури школярів засобами музичного мистецтва
Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови
Формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури
© Усі права захищені
написати до нас