Форми правління

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Введення
Теоретична наука виділяє і досліджує загальні закономірності виникнення і розвитку різних соціальних явищ і процесів Вона апелює до їх повторюваним, найбільш типовим властивостями та формами правління. Реальна ж життя більш складна і різноманітна. Конкретні державно-правові явища служать зовнішнім виразом не тільки закономірного, але і випадкового, не тільки прогресивного, а й регресивного. Їх сутність зумовлюється в часі просторі. Істотні риси тієї або іншої форми держави не можна зрозуміти і пояснити, відволікати від характеру тих виробничих відносин, які склалися на даній ступені економічного розвитку.
Однак економічний лад суспільства, визначаючи всю надбудову в цілому, характеризує форму держави лише в кінцевому підсумку, заломлюючись через його сутність і зміст.
Підсумки політичної боротьби за владу знаходять своє вираження в порядку організації і структурі всього державного механізму, в тоталітарних або демократичних методах його діяльності. Необхідно з'ясувати, що буде великим для суспільства: концентрація влади, при якій ресурси влади можуть цілеспрямовано направлятися на вирішення актуальних для суспільства проблем, але при цьому існує небезпека узурпації влади і встановлення диктатури, або ж поділу влади між кількома органами держави, що часто породжує конфлікти між ними, розпорошення ресурсів, необхідних для вирішення назрілих проблем, однак забезпечує контроль за владою, можливість її обмеження.
Актуальним аспектом вивчення є з'ясування найбільш прийнятного правління: того, при якому всі рішення келійно, закрито, хоча й швидко, приймає правляча група або того, де найважливіші політичні рішення приймаються представниками народу в процесі тривало узгодження. У цьому є важливим розглянути, до яких інститутів державної влади буде більше довіри з боку суспільства, до органів, вибраним шляхом загального голосування або до тих органів, що формувати крім вільного волевиявлення населення.
Метою роботи є правовий аналіз форми правління.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
1. Розглянути поняття форми держави та її структуру;
2. Дослідити форму правління як елемент форми держави;
3. Дати характеристику форми правління в Росії;
4. Проаналізувати поняття, ознаки та різновиди монархій;
5. Виявити поняття, особливості республіки та її різновиди;
6. Охарактеризувати нетипові форми правління, їх ознаки та механізм функціонування.
Нормативно-правову базу дослідження складає Конституція Російської Федерації, прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 р [1].
При написанні даної роботи автор керувався науковими працями Хропанюк В.Н. [2], Нерсесянц В.С. [3], Малько А.В. [4], Васильєв Д.А. [5], Венгеров А.Б. [6] та інших
Дана робота складається з двох розділів, вступу висновків, списки використаних джерел.
У першому розділі досліджуються загальна характеристика форми правління.
У другому розділі розглядаються різновиди форм правління.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИ ПРАВЛІННЯ
1.1. Форма держави: поняття, структура
Регулюючий, впорядкує вплив на суспільство, поведінка людини, груп, спільностей держава здійснює за допомогою норм права і спеціального апарату в особі органів законодавчої, виконавчої, судової, контрольної влади. У зв'язку з цим способи формування, структура вищих органів державної влади, принципи їх взаємодії між собою і місцевими органами влади, засоби владного впливу, які вони використовують, не тільки представляють собою теоретичну проблему, але і мають велике практичне значення.
Ефективність форм організації та функціонування державної влади в суспільстві значною мірою залежить від здатності існуючих владних інститутів адекватно реагувати на виникаючі у населення потреби та задовольняти їх. [7]
Організаційно-правова форма інститутів влади, їх призначення, засоби і методи, які використовуються при цьому, повинні бути зрозумілими суспільству, відповідати існуючої політичної культури, щоб не викликати реакції відторгнення. [8]
Якщо категорія «сутність держави» визначає, в чому полягає головне, закономірне в державі, то категорія «форма держави» - хто і як править в суспільстві, як ранок і діють у ньому державно-владні структури, як об'єднано населення на даній території, яким чином воно пов'язане через різні територіальні і політичні утворення з державою в цілому, як здійснюється політична влада, за допомогою яких методів, прийомів.
Від форми держави значною мірою залежить сама політичне життя в суспільстві, стійкість державних інститутів. Форма держави виступає як будова, на яку впливають як соціально-економічні фактори, так і природні, кліматичні умови, національно-історичні та релігійні особливості, культурний рівень розвитку суспільства тощо [9]
Форма держави - це спосіб утворення, організації і здійснення державної влади. Форма держави як комплексна характеристика правового порядку формування, розподілу і дії державної влади включає в себе три взаємопов'язаних аспекти: форму правління, форму державного устрою і форму державного (політичного) режиму.
Структура форми держави:
I. Форма правління - характеризує порядок утворення і організації вищих органів державної влади, їх взаємовідносини один з одним і населенням [10].
У різних країнах державні форми мають свої особливості, характерні ознаки, які в міру суспільного розвитку наповнюються новим змістом, збагачуючись у взаємозв'язку і взаємодії. Разом з тим форма всіх існуючих держав, особливо сучасних, має загальні ознаки, що дозволяє дати визначення кожному елементу форми держави. [11]
II. Форма державного устрою (державного єдності) - сукупність способів організації державної влади з урахуванням внутрішнього поділу держави на частини (у межах його території), взаємовідносин органів держави та її частин між собою.
III. Політичний режим (державний режим) - сукупність прийомів і методів здійснення державної влади та їх організаційно-політичне втілення в державному ладі.
Слід зазначити, що всі три сторони (властивості) форми держави становлять органічну єдність. Це не три форми, а три аспекти єдиної форми держави, які в кожному конкретному випадку приймають, неповторні образ. І все ж ведуча, домінуюча роль належить політичному (державному) режиму, оскільки він має вирішальний вплив на дві інші сторони форми держави і є для них найбільш загальної політичної передумовою. Будь-які зміни в методах здійснення державної влади - в бік чи демократії чи, навпаки, автократії - неминуче відбиваються на формі правління і (хоча і в меншій мірі) на формі державного устрою. [12]
1.2. Форма правління як елемент форми держави
Під формою правління розуміють організацію верховної державної влади, особливо вищих та центральних її органів, структуру, компетенцію, порядок утворення цих органів, тривалість їх повноважень, взаємовідносини з населенням, ступінь участі останнього їх формуванні. [13] Форма правління є провідним елементом у формі держави, що трактував у широкому сенсі.
Термін «форма правління» (рідше - «форма державного правління») міститься в багатьох конституціях країн світу (Бразилія 1988р., Йорданії 1952р., Казахстану 1995р., Мексики 1917р., Ефіопії 1994р. І ін) Майже завжди говориться і про те , є держава монархією або республікою (винятками є Ізраїль і Камбоджа 1993р., де використовувалася просто назва «держава», наприклад «Держава Ізраїль»), але в конституціях розгорнутого поняття форми правління не міститься. Воно виробляється доктринальним шляхом у роботах вчених. [14]
Необхідно відзначити, що в науковій літературі існують різні підходи до поняття форми правління. Прихильники вузького трактування цього терміну пов'язують форму правління лише чи передусім з правовим становищем глави держави (А. А. Мішин), прихильники широкої трактування включає в це поняття відношення вищих органів державної влади з центрами економічної та політичної влади і навіть політичне середовище (чеський автор Й. Благож). [15]
В управлінні державою участь беруть також місцеві органи держави (ради в тоталітарному соціалістичній державі, призначені представники державної влади в інших країнах). Нарешті, саме управління, передбачає не тільки прямі, але й зворотні зв'язки органів держави, з населенням. Таким чином, оцінюючи ту чи іншу форму правління, крім структури взаємин трьох традиційних для визначення цього поняття органів, слід враховувати роль інших органів держави, яким за конституціями належить державна влада (наприклад, Військовий комітет розвитку на Мадагаскарі), або які здійснюють її на практиці ( армія в Індонезії відповідно до концепції про політичну ролі армії), форми прямих і зворотних зв'язків органів державної влади з населенням.
Форму правління не можна ототожнювати з управлінням державою. Останнє - набагато ширше поняття. Крім того, назва існуючої форми правління не завжди дає правильне уявлення про спосіб управління. Великобританія чи Японія - монархії, але монарх фактично не володіє владними повноваженнями і аж ніяк не керує державою.
Слід зазначити, що форма правління має основоположне значення для вивчення конституційно-правового регулювання організації та функціонування держави. [16] Це не просто теоретична абстракція категорії науки, як, наприклад, суверенітет чи народовладдя, а той ключ, за допомогою якого можна розібратися в сенсі тієї чи іншої системи органів державної влади, встановленої конституцією відповідної держави.
При аграрному ладі значення форми правління зводилося лише до визначення того, яким чином заміщається посада голови держави - в порядку спадкування або шляхом виборів. [17] В міру розкладання феодалізму і переходу до індустріального ладу, що супроводжувався ослабленням влади монархів, появою і зміцненням народного (національного ) представництва, форми правління стали збагачуватися: найбільшу значимість набуло не те, спадковий або виборний глави держави в країні, а те, як організуються відносини між главою держави, парламентом, урядом, як взаємно врівноважуються їх повноваження, - словом, як влаштовано розділення властей. І сьогодні при аналізі форми правління конкретної держави, перш за все головним є не те, республіка це чи монархія, а то, який різновид республіки або монархії тут встановлена.
Форма правління являє собою найбільш консервативний компонент організації державної влади, оскільки ставлення населення до влади, її ролі та місця в житті людини спирається на стійкі уявлення, систему цінностей, традиції, що панують у суспільстві. Ймовірно, цим пояснюється збереження інституту монархії в таких промислово розвинених європейських країнах, як Великобританія, Бельгія, Швеція, Данія, Норвегія, Іспанія і т.д. [18]
Як показує історичний досвід, форми правління поряд з відомим консерватизмом властива і рухливість. Однак при всіх змінах форма правління включає в себе елементи, що дозволяють відрізнити її від інших компонентів форми держави, від форми державного устрою, форми політичного (державного) режиму:
1. Способи формування вищих органів державної влади (престолонаслідування, вибори, призначення);
2. Структура органів верховної влади (законодавчі органи - парламент; виконавчі органи - президент, прем'єр, уряд, судові органи; глава держави - монарх, президент);
3. Розподіл компетенції між вищими органами державної влади;
4. Принципи взаємовідносини органів верховної влади;
5. Взаємовідносини державних органів з населенням.
Форми правління розрізняються в залежності від того, як здійснюється верховна влада.
1.3. Форма правління в Росії
Відповідно до статті 1 Конституції Російської федерації (РФ), «Російська Федерація - Росія є демократичне федеративну правової держави з республіканською формою правління».
При підготовці нової Конституції Росії чітко виділилися багато проблем теорії і практики державного будівництва, в тому числі про форму правління. Суть дискусій зводилася до альтернативи: президентська чи парламентарна республіка повинна бути затверджена в нашій країні. Однак прихильники жорсткої альтернативи не враховували, що в сучасних умовах градації, що склалися в XIX ст., Змінюються, відбувається взаємопроникнення елементів різних форм правління. Виникають змішані, «гібридні» форми. Дані процеси відображають нові тенденції сучасного політичного розвитку, найчастіше викликані необхідністю підвищити рівень керованості держави, надати більшу самостійність і стабільність органам виконавчої влади.
Форма правління, тобто порядок організації та взаємовідносини вищих органів держави, залежить від багатьох чинників: співвідношення соціально-політичних сил, рівня правової і політичної культури і т.д.
Складна обстановка переходу до ринкової економіки і гостра соціальна напруженість зумовили той факт, що в РФ в якості форми правління встановлена ​​президентська республіка, але вона володіє в порівнянні з традиційними президентськими республіками рядом особливостей.
По-перше, поряд з ознаками президентської республіки (це, зокрема, контроль Президента за діяльністю Уряду) дана форма має (правда, незначні) елементи парламентарної республіки, що складаються в тому, що парламент може висловити недовіру Уряду, але це не тягне правових наслідків : рішення про відставку уряду ухвалює Президент. Він має право не погодитися з парламентом. У Росії нижня палата парламенту неодноразово оцінювала роботу Уряду як незадовільну, і ніяких наслідків це не викликало. Якщо ж у Росії парламент спробує наполягати і протягом трьох місяців вдруге висловить недовіру Уряду (саме такий термін встановлено Конституцією) то тим самим поставить під удар: президент має право вибрати і звільнити уряд у відставку або розпустити нижню палату парламенту.
По-друге, в наявності дисбаланс між законодавчою і президентською владою суттєву перевагу останньої, що в якійсь мірі порушує необхідну рівновагу і стійкість державної влади в цілому. До Конституції РФ закладена ідея про арбітражної влади президента: він арбітр у відносинах всіх інших публічних інститутів. Президент прагне посилити свої повноваження і за рахунок парламенту (регулювання указами Президента таких питань, для яких потрібен закон), і за рахунок уряду (регулярні виклики раз на тиждень прем'єр-міністра для звіту, прямі вказівки йому і міністрам, безпосереднє керівництво Президента так званими силовими і деякими іншими міністрами). У цих цілях президент має і зміцнює власний апарат - Адміністрацію президента, яка, по суті, поставлена ​​над урядом. Величезна роль цього органу в Росії непорівнянна з роллю подібних органів - «будинку президента» у Франції, адміністрації Білого дому в США і тим більше скромною Канцелярії президента в Німеччині. Положення парламенту принижено (у тому числі шляхом використання фінансових та інших матеріальних важелів парламенту і парламентаріїв), роль Уряду в основному обмежена господарськими питаннями, воно не є центром політичного керівництва держави і осередком виконавчої ласощі: її головою на ділі є президент, хоча це не передбачено Конституцією. Проте така велика влада концентрується головним чином в центрі. Суб'єкти Федерації, їх багато губернаторів часто виступають з незалежних позицій, іноді посилаючи щось на кшталт ультиматумів Президенту.
Нарешті, по-третє, унікальність Росії як федерації не може бути відображеної в механізмі державної влади, особливо з урахуванням того, що у ряді її республік також існує інститут президентства.
Сучасній формі правління в РФ передував недовго проіснував симбіоз влади Рад і зароджується президентської влади в Радянській Союзі.
Минуло два терміни правління першого російського президента, легітимно його змінив інший. Этот период был сложным, президентская форма правления (смешанная форма правления с доминированием президента) выдержало серьезные испытания. В ее развитии можно выявить «маятниковые» колебания от «точки» всевластия Советов до «точки» слияния движений «Единство» и «отечество – вся Россия». Президентская форма правления стабилизировалась, прошла нереволюционная передача власти. Президент получил возможность воздействия на решения парламента через лояльное большинство во фракциях Государственной Думы, главы субъектов Федерации больше не образуют мощное объединение в Совете Федерации. По существу система президентской власти в России - это уже сформировавшаяся структура, конечно, развивающаяся, со своими противоречиями, но уже относительно устоявшаяся.
Форма государства должна быть представлена именно тремя элементами. Если выдавать за форму государства только какой-то один элемент, то строгой взаимосвязи между формой государства и ее содержанием не будет.
Современная теория государства и права как наука может предложить более глубокое и достаточно обоснованное понимание формы правления, наметить более реальный прогноз развития этих форм. Не менее важно при этом учитывать исторические традиции, национальную психологию, религиозность.
Существенные фактические в форме правления в России произошли в конце 1998 р . В связи с формированием нового правительства, которое поддерживает парламент и укрепляет его позиции.

РОЗДІЛ 2. РАЗНОВИДНОСТИ ФОРМ ПРАВЛЕНИЯ
2.1. Монархия: понятие, признаки, разновидности
Монархическая форма правления - весьма древняя форма правления. Она впервые зародилась в раннеклассовых обществах, государственную власть в которых захватывали военачальники, представители разросшихся семейных или соседских общин, представители дружин, главы династий, руководители храмов, жрецы, организаторы тех или иных социальных массовых движений.
Монархией можно также назвать такое государство, где верховная власть принадлежит одному лицу, пользующемуся ею по собственному усмотрению, по праву, которое не делегировано ему никакой другой властью, тогда как в республике она делегируется одному или нескольким лицам всегда на определенный срок все народом или частью его, которому и принадлежит суверенитет.
В течении многих веков исторический опыт множества государств породил большое разнообразие монархий, которые трудно охватить единой выверенной формулой. Термин «монархия» греческого происхождения, означает «единовластие», «единодержавие», хотя известны и исключения. Так, в Спарте существовало два царя, Полибий называет властвование двух консулов в Древнем Риме монархией. И наоборот, лица, именовавшиеся монархами, не имели фактически их полномочий в царский период Рима. Впрочем, несмотря на большое внимание древних к формам правления, последние еще во многом неразработанными.
Признаки монархии:
1. Власть передается по наследству;
2. Бессрочна;
3. Не зависит от населения.
Монархии бывают неограниченными, в которых отсутствуют представительные учреждения народа и в которых единственным носителем государственного суверенитета является монарх.
Монархия была господствующей формой правления на протяжении нескольких столетий. В специфической форме она сохраняется и сегодня почти в трети стран мира.
Монархии бывают двух видов:
· Неограниченная (абсолютная монархия);
· Ограниченная монархия, которая подразделяется на дуалистическую и парламентарную (конституционная).
При необмеженій (абсолютної) монархії монарх є єдиним вищим органом держави. Он осуществляет законодательную функцию (воля монарха – источник права и закон; по Воинскому уставу Петра I государь – «самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответу дать не должен»), руководит органами исполнительной власти, контролирует правосудие. Абсолютна монархія характерна для останнього етапу розвитку феодальної держави, коли після остаточного подолання феодальної роздробленості завершується процес утворення централізованих держав.
Для абсолютной монархии характерна политика протекционизма и меркантилизма, содействовавшая развитию национальной экономики, торговой и промышленной буржуазии. Новые экономические ресурсы использовались абсолютизмом для укрепления военной мощи государства и ведения завоевательных войн. В той или иной степени черты абсолютной монархии, или стремление к ней, проявились во всех государства Европы, но наиболее законченное воплощение они нашли во Франции, где абсолютизм проявляется уже в начале 16 века, а свой расцвет пережил в годы правления королей Людовика XIII и Людовика XIV Бурбонов (1610-1715). В Англии пик абсолютизма пришелся на правление Елизаветы I Тюдор (1558-1603), но на Британских островах он так и не достиг своей классической формы: сохранялся парламент, не было постоянной армии, мощного бюрократического аппарата на местах. Сильная королевская власть установилась в Испании, но слабое развитие местной экономики не позволило формироваться классу предпринимателей, и испанский абсолютизм выродился в деспотию. В Германии абсолютные монархии складывались не в общенациональном масштабе, а рамках отдельных княжеств. Особенности абсолютизма в различных странах определялись соотношением сил дворянства и буржуазии. Во Франции, и особенно в Англии влияние буржуазных элементов на политику было значительно больше, чем в Германии, Австрии и России. Характерным явлением для Европы второй половины 18 века стал просвещенный абсолютизм, тесно связанный с идеями и практикой эпохи Просвещения. В целом абсолютистская система управления усиливали ощущение государственной общности у представителей различных сословий и социальных групп, способствуя тем самым формированию нации. По мере развития и усиления капитализма в европейских странах принципы существования абсолютной монархии, которая консервировала архаичные феодальные порядки и сословные перегородки, стали приходить в противоречие с потребностями изменившегося общества. Жесткие рамки протекционизма и меркантилизма ограничивали экономическую свободу предпринимателей, вынужденных производить лишь товары, выгодные королевской казне. Кардинальные изменения происходят внутри сословий. Из недр третьего сословия вырастает экономически мощный, образованный, предприимчивый класс капиталистов, имеющий собственное представление о роли и задачах государственной власти. В Нидерландах, Англии и Франции эти противоречия были решены революционным путем, в других странах происходила постепенная трансформация абсолютной монархии в ограниченную, конституционную.
В настоящее время в мире осталось только 3 государства, форму правления в которых можно безо всяких условностей назвать абсолютной монархией - это Бруней, Оман и Свазиленд. В них власть безраздельно принадлежит королю, а самое главное - он ничем не ограничен.
Характерной особенностью дуалистической монархии является формально-юридическое разделение государственной власти между монархом и парламентом. Исполнительная власть находится в руках монарха, законодательная у парламента. Последний, однако, в ряде случаев фактически подчиняется монарху. Он обладает правом вето на принимаемые парламентом законы, что не дает возможности им вступить в силу. Кроме того, «монарх в дуалистической монархии обладает неограниченным правом на издание указов, подменяющих собой законы либо имеющих, даже большую нормативную силу по сравнению с ними».
При ограниченной монархии дуалистическая монархия представляет форму правления, которая возникает в переходные периоды развития общества, в частности, когда класс феодалов уже не в состоянии безраздельно господствовать, а буржуазия настолько слаба, что не в силах взять всю полноту власти в свои руки. У результаті виникає політичний компроміс між феодалами і буржуазією. Монарх при этом выражает преимущественно интересы феодалов, а парламент представляет интересы буржуазии и других слоев населения. Подобная форма в прошлом существовала в Российской Империи (1905-1917), Австро-Венгрии, Италии, Румынии; в настоящее время – в Марокко, Иордании, Кувейте и некоторых других странах арабского мира.
Парламентарная монархия (конституционная) обладает рядом юридических признаков:
1. Характер власти монарха наследственный и пожизненный;
2. Монарх лишь формально обладает властью;
3. Режим взаимодействия законодательной власти (парламента) и исполнительной (правительства) основан на принципе сотрудничества;
4. Правительство формируется парламентом и ответственно перед ним;
5. Монарх юридически безответственен (принцип контрасигнатуры).
Иногда парламенты даже ограничивают свободу монархов в чисто личных делах. Юридически за монархом остается громадная власть: и окончательное утверждение законов, и их исполнение, и назначение и смещение всех чиновников, и объявление войны, и заключение мира — все это лежит на нем, однако он может выполнять всё это лишь в согласии с волей народа, выражаемой парламентом. Монарх «царствует, но не управляет»; однако и он представляет свое государство, является его символом.
В настоящее время представителями конституционной монархии являются: Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания, Норвегия, Швеция, Испания, Япония, Камбоджа, Малайзия, Таиланд, Бутан, Иордания, Кувейт, ОАЭ, Марокко, Лесото.
2.2. Республика: понятие, признаки, разновидности
Республика (от лат. Res publika – публичное, общенародное дело) – это форма правления, основанная на принципе выборности на определенный срок высших органов государственной власти. Известно крылатое выражение Цицерона: «Respublika est res populi» (республика – дело народа).
Юридическими свойствами республиканской формы правления являются:
1. Ограничение власти главы государства, законодательных и исполнительных государственных органов конкретным сроком;
2. Выборность главы государства и других верховных органов государственной власти;
3. Ответственность главы государства в случаях, определенным законом;
4. Представительство главы государства интересов государства в международных отношениях по поручению избирателей;
5. Обязательность решений верховной государственной власти для всех других государственных органов;
6. Преимущественная защита интересов граждан, взаимная ответственность.
Республиканская форма правления сложилась в древнем мире (римская сенатская республика в VI вв. до н.э.).
Античные рабовладельческие республики существовали в форме аристократических и демократических республик. В Древнем Риме и Спарте власть принадлежала ограниченной группе должностных лиц – аристократии, а общенародные представительные органы играли второстепенную роль. В Афинской демократической республике к формированию высших органов государственной власти допускались широкие слои населения.
Современные республики бывают трех видов:
I. Президентская республика;
II. Парламентская республика;
III. Парламентско-президентская (смешанная) республика.
Главное различие между ними состоит в юридической ответственности правительства, порядке его формирования и порядке выборов главы государства. В классической президентской республике (США, Сирия) президент является одновременно и главой государства и главой исполнительной власти. Он самостоятельно формирует правительство, которое несет перед ним ответственность за свою деятельность. Президент вправе отправить правительство в отставку, а также освободить от должности отдельных министров. Президент в президентской республике избирается населением, и ответственности перед парламентом не несет. Для обеспечения эффективного действия принципа разделения властей и взаимоотношений между президентом и парламентом в президентских республиках существует сдержек и противовесов.
Они включают в себя отлагательное вето, налагаемое президентом на законы, принятые парламентом, которое может быть преодолено квалифицированным большинством голосов депутатов парламента; импичмент (англ. Impeachment – досрочное отрешение от должности) президента; судебный контроль за его деятельностью и др.
Главным признаком президентской республике является независимость ветвей власти друг от друга, выражающаяся, прежде всего в отсутствии ответственности исполнительной власти перед парламентом.
В классической парламентской республике правительство формируется партиями, обладающими большинством или даже меньшинством в парламенте (однопартийное, коалиционное), и несет перед парламентом политическую ответственность. В случае необходимости парламент может объявить правительству вотум недоверия.
Президент такой республики избирается либо парламентом, либо расширенной коллегией, состоящей из членов парламента. Формально он может обладать значительными полномочиями, но является лишь номинальной главой государства.
Характерной чертой смешанных (полупризедентских, полупарламентских) республик является двойная ответственность правительства – и перед президентом, и перед парламентом. В подобных республиках президент и парламент избираются непосредственно народом. Главой государства здесь выступает президент. Он назначает главу правительства и министров с учетом расклада политических сил в парламенте. Глава государства, как правило, председательствует на заседаниях кабинета министров и утверждает его решения. Парламент имеет возможность контролировать правительство путем утверждения ежегодного бюджета страны, а также посредством права вынесения правительству вотума недоверия.
Теоретиками смешанных форм правления движет идея укрепления государственности путем устранения правительственных кризисов, частой смены правительств по соображениям политической конъюнктуры, оптимизации способов организации и взаимоотношений высших органов государственной власти, центральных и местных властей. Эти проблемы могут стоять особенно остро во вновь образованных государствах, появившихся в результате интеграционных и дезинтеграционных процессов.
2.3. Нетипичные формы правления: признаки и механизм функционирования
Термин «нетипичная форма правления» отражает процессы сокращения и исчезновения «чистых» форм монархического и республиканского правления. Эти процессы вызваны к жизни теми изменениями, которые произошли в мире в целом и конкретно в каждом обществе. Демократизация, как глобальная тенденция, открыла доступ ранее политически бесправному населению к процессу принятия решений и изменила механизмы формирования и функционирования органов верховной власти.
«Чистые» формы правления, как уже отмечалось, имеют достоинства и недостатки. В современных условиях «чистые» формы правления, созданные в далеком прошлом, под влияние различных факторов модифицируются, стремясь преодолеть свои недостатки. Это происходит путем соединения сильных сторон классических форм, обеспечивающих стабильность власти, управляемость социальными процессами. Совмещение элементов различных форм правления может осуществляться как внутри классической модели, - монархии, или республики, так и между ними.
Заимствование разных элементов внутри одной модели правления позволяет говорить о смешанной форме правления, поскольку сохраняются основные юридически свойства «чистой формы». Изменяется лишь баланс законодательной и исполнительной власти, режим их взаимодействия. К смешанной форме правления можно отнести дуалистическую монархию, президенстко-парламентскую республику, рассмотренные ранее.
Иначе дело обстоит с теми формами правления, которые совмещают базовые принципы различных классических форм. В этом смысле можно говорить о формировании «гибридных форм правления», изменяющих юридические свойства базовых моделей (например, выборность и престолонаследие), разрушающих привычный для «чистой» формы правления механизм взаимодействия властей (режим слияния и режим разделения).
В целом следует отметить, что формирование гибридных и смешанных форм правления отражает процесс адаптации политических форм к новым условиям существования. При этом заметно возрастает роль институциональных факторов, например, парламента, но заметно падает значение личностных, конкретно – личностей президента, премьер-министра.
Внутривидовые заимствования в рамках классической модели сводятся к поиску баланса законодательной и исполнительной ветвей власти. Главным в этом поиске оказывается определение того, кому – президенту или парламенту принадлежит юридическая инвеститура правительства. Таким образом, достигается стабильность и эффективность государственной власти.
В полупрезидентской республике, несмотря на единство и стабильность исполнительной власти, обеспечиваемые президентом (которые являются одновременно главой государства главой исполнительной власти), существует опасность установления его авторитарной власти. Отсутствует парламентский контроль за исполнительной властью. По этой причине в полупрезиденстких республиках вводится ответственность отдельных министров перед парламентом. Хотя главой исполнительной власти в этих полупрезиденстких республиках является президент. Примером может служить Египет, Франция.
В полупрезидентской республике, напротив, правительство слишком зависит от партийной борьбы, которая при множестве партийных фракций в парламенте не позволяет создать парламентское большинство, а вместе с ним и стабильное правительство. Следовательно, в парламентских системах осуществляется поиск форм, которые ограничивали бы возможность парламента часто отправлять правительство в отставку. Так появилась модель полупарламентской республики, в которой может отправить правительство в отставку, лишь предложив новую кандидатуру премьера, которого поддержит большинство депутатов (так называемы конструктивный вотум недоверия) (например Германия).
Гибридные формы правления модифицируют базовые принципы классических форм. Так появились монархическая республика и республиканская монархия.
Республиканские монархии стремятся преодолеть такой недостаток классической монархии, как недемократичность формирования верховной власти, которая носит наследственный и единоличный характер. В целях повышения легитимности власти правителя в современных монархиях вводится выборность главы государства и срочность его полномочий, что делает данную форму близкой к республике (например, Объединенные арабские Эмираты).
В монархических республиках нет такого юридического признака республики, как выборность главы государства. Таким образом, главы государства – президент – приобретает черты монарха. Президент становится несменяемым, пожизненным, единоличным правителем. Разновидностью монархических республик являются президентско-монократические республики, где президенты несменяемы (в КНДР пожизненным президентом стал вождь и учитель корейского народа Ким Чен Ир, объявленный преемником еще при жизни своего отца Ким Ир Сека).
С президентско-монократическими республиками не следует смешивать суперпрезидентские республики, распространенные в Латинской Америке и Африке, когда, несмотря на чрезвычайно обширные полномочия, глава государства периодически сменяется на основании всеобщих выборов.
Также к нетипичной форме правления относится социалистическая республика.
Социалистическая республика – особая форма правления, которая возникла в ряде стран в результате социалистической революции и согласно марксисткой теории должна была бы стать подлинно демократической республикой, обеспечивающей полновластие трудящихся, во главе с рабочим классом.
Особенностями социалистической республиканской формы правления являются:
1. Соединение высших и местных органов власти в единую представительную систему, основанную на принципе демократического централизма;
2. Ведущее положение представительных органов, составляющих основу аппарата государственной власти;
3. Сочетание экономического, социально-политического и культурно-воспитательного руководства общественной жизнью в едином государственном механизме, что позволяет государственной власти управлять обобществленными средствами производства, регулировать и контролировать распределение материальных и духовных благ в масштабе страны, причем всей;
4. Создание необходимых условий для обеспечения руководящей роли рабочего класса и его партии в общественной и государственной жизни;
5. Отрицание идеи разделения властей.
Различают три разновидности социалистической республиканской формы правления: Парижская Коммуна, Советская республика и народно-демократическая (народная) республика, которые выступают государственной формой диктатуры пролетариата.
Парижская коммуна считается исторически первой формой диктатуры пролетариата. Она реализовала принцип всеобщего и равного избирательного права, полностью разрушила старый государственный аппарат, заменив его новым. Подобная структура государственной власти в коммуне полностью отвергала буржуазный парламентаризм и связанную с ним теорию разделения властей.
Республика Советов – разновидность социалистической формы правления, возникшая в новых исторических условиях в России. Теоретически основы советской республики разработал В.И. Ленін. В республике Советов Ленин видел однотипную с парижской коммуной форму организации власти и выделял следующие ее признаки:
· Cлои старого буржуазного государственного аппарата и образование таких органов власти, которые бы обеспечивали защиту завоеваний революции вооруженной силой рабочих, крестьян;
· Обеспечение реального участия трудящихся масс в управлении государственного строя, совмещение в них функций законодательной и исполнительной власти;
· Руководящая роль в организации государственной и общественной жизни страны принадлежит партии рабочего класса, которая определяет внутреннюю и внешнюю политику государства;
Народно-демократическая республика как форма государственного правления возникает после второй мировой войны. По структуре и характеру власти она мало чем отличается от советской формы правления. За исключением незначительных особенностей, народно-демократическая (народная) республика представляет собой такое же тоталитарное государство, где все нити государственной и общественной жизни находятся в руках партократии. В странах народной демократии декларативно провозглашались верховенство представительных органов, народный суверенитет. [19] В действительности же государственная власть в этих странах была узурпирована партийной верхушкой, которая проводила в жизнь антидемократическое управление.
Все сказанное позволяет сделать следующие выводы:
Институт монархии – это феодальный пережиток, а для некоторых стран – пережиток еще более давних времен. Но использование данной формы правления в той или иной стране имеет конкретный характер. Сам монарх может выступать и с реакционных позиций, и с позиций защиты демократического строя. Республика, как и монархия, в разные эпохи воплощала государственную власть конкретных политических сил, обладающих этой властью. Поэтому она принимала конкретно-исторический лик. У міру розвитку суспільного життя вона видозмінювалася, здобувала нові риси, усе більше наповнювалася демократичним змістом.
Смешанные «гибридные» формы современной государственности создаются для устранения негативных проявлений. Это выражается в том, что на основе демократизации политических режимов практически утрачиваются различия между монархией и республикой.

Висновок
Проведенное исследование формы правления позволило сформулировать следующие выводы.
Форма государства – это совокупность его внешних признаков, показывающих порядок образования и организацию высших органов государства, территориальное устройство государства, приемы и методы осуществления государственной власти. Форма государства должна быть представлена именно тремя элементами, тогда можно говорить о соответствии формы государства его содержанию. Если выдавать за форму правления только какой-то один элемент, о строгой взаимосвязи между формой государства и его содержанием не будет.
Форма правления – это организация высших органов государственной власти: порядок их образования, принципы их взаимоотношения между собой, степень участия народных масс в их формировании и деятельности. В понятие «форма правления» есть все основания включить отношения между государством и населением, между высшими государственными органами, между этими органами и центрами экономической и политической власти, политическую среду, в которой реализуются все эти отношения. Форма правления имеет основополагающее значение конституционно-правового регулирования организации и функционирования государства. Именно она определяет, кто и как осуществляет государственную власть в государственно-организованном обществе.
Что касается формы правления в России, то здесь следует отметить, что она является полупрезидентской республикой с доминирующим положением президента в системе властей. Существенные фактические изменения в форме правления. В России (пока что без изменения конституционных норм) произошли в конце 1998 р . В связи с формированием нового Правительства, которое поддерживает парламент, и укреплением позиций последнего. В обстановке глубокого кризиса, охватившего страну, позиции президента ослабляются, а правительства и парламента усиливаются.
Монархия – это форма правления, при которой во главе государства стоит единоличный монарх, который занимает престол по наследству юридически бессрочно и не несет ответственности перед населением. При абсолютной монархии монарх является единственным высшим органом государства. Он осуществляет законодательную функцию, руководит органами исполнительной власти, контролирует правосудие. Конституционную монархию подразделяют на дуалистическую и парламентскую. И в той, и в другой монарх делит власть с парламентом. В дуалистических монархиях за монархом остается исполнительная власть, право формировать правительство, назначать и смещать ответственных перед ним министров и иных должностных лиц (губернаторов, префектов и т.п.), ему принадлежит право вето и право неограниченного роспуска парламента. В парламентарных монархиях назначенные главой государства министры зависят от вотума доверия парламента, монарх имеет право отлагательного вето, лишь в отдельных случаях, предусмотренных законом, распуская парламент. Повеление монарха приобретают юридическую силу лишь будучи контрассигнованными соответствующим министром. Правовое положение монарха существенно ограниченно.
Республика – это форма правления, в которой высшая государственная власть принадлежит выборным органам, избираемым на определенный срок и несущим ответственность перед избирателем. В парламентарной республике парламент наделен не только законодательными полномочиями, но и право требовать отставки правительства, выразив ему недоверие, т.е. правительство, несет ответственность перед парламентом. Президент – глава государства, но не глава правительства. Президентская республика – это форма правления, где президент непосредственно при определенном парламентском контроле формирует правительство, которое несет перед ним ответственность за свою деятельность. Функции главы государства и правительства выполняет чаще всего президент. Существуют смешанные республики, где парламент и президент в той или иной мере делят свой контроль и свою ответственность по отношению к правительству.
Последнее десятилетие показывает, что классические формы парламентской и президентской республики не всегда способствуют согласованности и взаимодействию высших органов государства, что ведет к снижению управляемости государством, к кризису все политической системы. Для устранения этих и некоторых иных негативных проявлении создаются смешанные «гибридные» формы правления. Это выражается в том, что на основе демократизации политических режимов почти утрачиваются различия между монархией и республикой.
Достаточно широкое распространение и признание получила практика государственного строительства, когда создаются полупрезидентские и полупарламентские республики.

Список використаних джерел
1. Нормативні правові акти:
1.1. Конституція Російської Федерації. Прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 р . / / Російська газета, 1993, 25 грудня.
2. Література:
2.1. Васильєв Д.А. Теорія держави і права. – М., 2007;
2.2. Марченко М.М. Теорія держави і права. Курс лекцій. - М., 2001;
2.3. Венгеров А.Б. Теорія держави і права. – М., 2005;
2.4. Комаров С.А. Загальна теорія держави і права. – М., 2005;
2.5. Комаров С.А., Малько А.В. Теорія держави і права. - М., 2003;
2.6. Любашиц В.Я. Теорія держави і права. – Ростов-на-Дону, 2002;
2.7. Летушева Н.И., Летушева М.В. теория государства и права. – М., 2005;
2.8. Левакин И.В. Современная российская государственность: проблемы переходного периода // государство и право, 2003 №1;
2.9. Малько А.В. Теория государства и права: Учебник.- М., 2005;
2.10. Теорія держави і права. А.В. Малько. – М. 2008;
2.11. Марченко М.М. Проблеми теорії держави і права. – М., 2005;
2.12. Мукаев Р.Т. Теорія держави і права. – М., 2005;
2.13. Нерсесянц В.С. Загальна теорія права і держави. - М., 2002;
2.14. Нерсесянц В.С. Загальна теорія права і держави. – М. 1999;
2.15. Темнов М.Б. Теорія держави і права. - М., 2004;
2.16. Чиркин В.Є. Государствоведение. – М., 1999;
2.17. Чиркин В.Є. Основи порівняльного державознавства. – М., 1997;
2.18. Хропанюк В.Н. Теорія держави і права. – М., 1995;
2.19. Теорія держави і права / За ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. – М., 1998;
2.20. Теория государства и права: учебник / Под ред. Кикотя В.Я, Лазарева В.В. – М., 2008;
2.21. Теорія держави і права. / Под ред. В.М. Корельского і В.Д. Перевалова. – М., 1997;
2.22. Основи держави і права. 4-е вид. / Под ред. С.А.Комарова. – СПб.: Питер, 2003;
2.23. Теория государства и права / под ред. В.В. Лазарєва. - М., 2001;
2.24. Теорія держави і права. Курс лекцій. / Под ред. Н.І. Матузова и А.В.Малько. – М. 1997;
2.25. Загальна теорія права. / Под ред. А.С. Піголкіна. – М. 1995;
2.26. Теорія держави і права. / Под ред. Л.В.Смирнова. – М., 2005;
2.27. Хропанюк В.Н. Теорія держави і права / За ред. Профессора В.Г. Бабка. – М. 2006;


[1] Российская Газета, 1993, 25 декабря
[2] Хропанюк В.Н. Теорія держави і права / За ред. Профессора В.Г. Бабка. – М. 2006
[3] Нерсесянц В.С. Загальна теорія права і держави. - М., 2002
[4] Теорія держави і права. А.В. Малько. – М. 2008
[5] Васильев Д.А. Теорія держави і права. - М., 2007
[6] Венгеров А.Б. Теорія держави і права. - М., 2005
[7] Мукаев Р.Т. Теорія держави і права. - М., 2005. – С.136
[8] Марченко М.Н. Теорія держави і права. Курс лекцій. - М., 2001. - С.76
[9] Комаров С.А., Малько А.В. Теорія держави і права. - М., 2003. – С.223
[10] Нерсесянц В.С. Загальна теорія права і держави. - М., 2002. - С.245
[11] Хропанюк В.Н. Теорія держави і права / За ред. Профессора В.Г. Бабка. – М. 2006. - С.100
[12] Комаров С.А. Загальна теорія держави і права. - М., 2005. – С.68
[13] Темнов М.Б. Теорія держави і права. - М., 2004. - С. 218
[14] Смоленський М.Б. Теорія держави і права. – М., 2005г., - С. 112
[15] Теория государства и права / Под ред. Л.В.Смирнова. - М., 2005. – С. 96
[16] Любашиц В. Я. Теория государства и права. – ростов-на-Дону, 2002. – С. 106
[17] Теория государства и права / под ред. В.В. Лазарєва. - М., 2001. – С. 383
[18] Мухаев Р.Т. теория государства и права. - М., 2005. - С. 151
[19] Хропанюк В.Н. Теория государства и права . - М., 1995. – С. 116-117
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
97.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Форми правління 2
Форми державного правління
Форми державного правління
Форми державного правління 2
Форми правління і державні режими
Форми правління і політичні режими
Форми правління в зарубіжних країнах
Форми правління і державного устрою в Росії
Еволюція форми правління в Росії в XX столітті
© Усі права захищені
написати до нас