Форми організації навчання дошкільнят рідної мови в дошкільному закладі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачатиТема: Форми організації навчання дошкільнят рідної мови в дошкільному закладі

Зміст

Введення

  1. Форми організації навчання дошкільнят рідної мови в дошкільному закладі

  2. Своєрідність занять з рідної мови

  3. Види занять з рідної мови

  4. Дидактичні вимоги до занять з навчання рідної мови

Висновок

Список використаних джерел

Введення

Оволодіння рідною мовою, розвиток мови є одним з найважливіших придбань дитини в дошкільному дитинстві і розглядається в сучасному дошкільному вихованні як загальна основа виховання і навчання дітей.

Розвиток мови дуже тісно пов'язане з розвитком свідомості, пізнанням навколишнього світу, розвитком особистості в цілому. Рідна мова є засобом оволодіння знаннями, вивчення всіх навчальних дисциплін у шкільному та подальшому освіту. На основі тривалого вивчення процесів мислення й мови Л. С. Виготський прийшов до наступного висновку: "Є всі фактичні і теоретичні підстави стверджувати, що не тільки інтелектуальний розвиток дитини, а й формування його характеру, емоцій і особистості в цілому знаходиться в безпосередній залежності від мови ".

Дослідження вітчизняних психологів і психолінгвістів довели, що оволодіння мовою не просто щось додає до розвитку дитини, а перебудовує всю його психіку, всю діяльність. [1, с. 18]

. 1. Форми організації навчання дошкільнят рідної мови в дошкільному закладі

Викладання рідної мови в дошкільних установах здійснюється у двох формах: у повсякденному житті і на спеціально організованих заняттях.

У повсякденному житті забезпечуються умови для максимальної реалізації потреби дитини в мовному спілкуванні з дорослими і однолітками. Тут можна відзначити два шляхи розвитку мовлення дітей:

  • підпорядкування змісту і форми відносин потребам регулювання поведінки вихованців у режимних моментах, під час прогулянок, на немовних заняттях і в інших типових ситуаціях;

  • організація діяльності дітей (наприклад, ігровий) з метою забезпечення неусвідомленого засвоєння необхідних мовних засобів (закріплення правильної вимови того чи іншого звуку, ознайомлення з новою граматичною конструкцією і т.д.). [3, с. 16]

В умовах суспільного виховання провідним засобом формування мовлення дитини є навчання. 2, с. Навчання рідної мови - планомірний, цілеспрямований процес розвитку пізнавальних здібностей дітей, засвоєння ними системи елементарних знань про навколишній і відповідного словника, формування мовленнєвих умінь і навичок. [2, с. 14]

Найважливішою формою організації навчання мови і мови в методиці вважаються спеціальні заняття, на яких ставлять і цілеспрямовано вирішують певні завдання мовного розвитку дітей.

Необхідність такої форми навчання визначається низкою обставин.

Без спеціальних навчальних занять неможливо забезпечити на належному рівні мовленнєвий розвиток дітей. Навчання на заняттях дозволяє виконати завдання всіх розділів програми. Немає ні одного розділу програми, де б не існувала потреба в організації всієї групи. Педагог цілеспрямовано відбирає той матеріал, в засвоєнні якого діти зазнають труднощів, розвиває ті навички й уміння, які важко сформувати в інших видах діяльності. А. П. Усова вважала, що процес навчання вносить до мовленнєвий розвиток дітей такі якості, які в звичайних умовах розвиваються слабко. Перш за все, це фонетичні та лексико-граматичні узагальнення, які складають ядро ​​мовних здібностей дитини і відіграють провідну роль у засвоєнні мови, звуків, словопроізношеніі, побудові зв'язних висловлювань та ін Не у всіх дітей стихійно, без цілеспрямованого керівництва дорослого, розвиваються мовні узагальнення, а це призводить до відставання в їх мовленнєвому розвитку. Деякі діти опановують лише елементарними формами розмовної мови, не можуть у відповідях на питання, не вміють розповідати. І навпаки, в процесі навчання вони набувають здатність задавати питання, розповідати. "Все те, що раніше належала до якостей" творчої "особистості, приписувалося особливої ​​обдарованості, при навчанні стає надбанням всіх дітей" (А. П. Усова). Заняття допомагають долати стихійність, вирішувати завдання промови планомірно, у певній системі та послідовності.

Заняття допомагають реалізувати можливості мовленнєвого розвитку в дошкільному дитинстві, найсприятливішому періоді для оволодіння мовою.

На заняттях увагу дитини цілеспрямовано фіксується на певних мовних явищах, які поступово стають предметом його усвідомлення. У повсякденному житті виправлення мови не дає бажаного результату. Діти, захоплені будь-якою іншою діяльністю, не звертають уваги на мовні зразки і не виконують їх,

У дитячому саду, в порівнянні з родиною, спостерігається дефіцит мовного спілкування з кожною дитиною, що може призводити до затримок мовного розвитку дітей. Заняття, при методично правильної їх організації, певною мірою допомагають компенсувати цей дефіцит.

На заняттях, крім впливу вихователя на мова дітей, відбувається взаємовплив мовлення дітей один на одного.

Навчання в колективі підвищує загальний рівень їх розвитку. [1, с. 71]

. 2. Своєрідність занять з рідної мови

Заняття з розвитку мовлення та навчання рідної мови відрізняються від інших тим, що на них основна діяльність - мовна. Мовна діяльність пов'язана з розумовою діяльністю, з розумовою активністю. Діти слухають, думають, відповідають на питання, задають їх самі, порівнюють, роблять висновки, узагальнення. Дитина висловлює свої думки в слові. Складність занять полягає в тому, що діти одночасно займаються різними видами мисленнєво-мовленнєвої діяльності: сприйняттям мови і самостійним оперированием промовою. Вони обдумують відповідь, відбирають зі свого словникового запасу потрібне слово, яке найбільше підходить в даній ситуації, граматично оформляють його, вживають в пропозиції і зв'язковому висловлюванні.

Своєрідністю багатьох занять з рідної мови є внутрішня активність дітей: одна дитина розповідає, інші слухають, зовні вони пасивні, внутрішньо активні (стежать за послідовністю оповідання, співпереживають герою, готові доповнити, запитати і т.д.). Така активність представляє труднощі для дітей дошкільного віку, оскільки вимагає довільного уваги і гальмування бажання висловитися.

Результативність занять з рідної мови визначається тим, наскільки повно реалізуються всі поставлені педагогом програмні завдання та забезпечується придбання дітьми знань, розвиток мовних навичок і вмінь. [1, с. 72]

. 3. Види занять з рідної мови

Заняття з рідної мови можуть бути класифіковані наступним чином: залежно від провідної задачі, основного програмного змісту заняття:

заняття з формування словника (огляд приміщення, ознайомлення з властивостями і якостями предметів);

заняття з формування граматичного ладу мовлення (дидактична гра "Вгадай, чого не стало" - освіта іменників множ. числа рід. відмінка);

заняття з виховання звукової культури мови (навчання правильному звуковимовленню);

заняття з навчання зв'язного мовлення (бесіди, всі види розповідання),

заняття з формування здатності до аналізу мови (підготовка до навчання грамоті),

заняття з ознайомлення з художньою літературою.

У залежності від застосування наочного матеріалу:

заняття, на яких використовуються предмети реальному житті, спостереження явищ дійсності (розгляд предметів, спостереження за тваринами і рослинами, екскурсії);

заняття із застосуванням образотворчої наочності: з іграшками (розгляд, розповідання з іграшок), картинами (бесіди, розповідь, дидактичні ігри);

заняття словесного характеру, без опори на наочність (узагальнюючі бесіди, художнє читання і розповідання, переказ, словесні ігри).

У залежності від етапу навчання, тобто в залежності від того, формується мовний навик (вміння) вперше чи закріплюється і автоматизується. , с. Від цього залежить вибір методів і прийомів навчання (на початковому етапі навчання розповідання використовуються спільне розповідання вихователя з дітьми, зразок розповіді, на більш пізніх етапах - план оповідання, його обговорення та ін.) [1, с. 73]

Близька до цього класифікація за дидактичним цілям (по типу шкільних уроків), запропонована А. М. Бородич:

заняття з повідомленням нового матеріалу;

заняття по закріпленню знань, умінь і навичок;

заняття з узагальнення та систематизації знань;

підсумкові, або обліково-перевірочні, заняття;

комбіновані заняття (змішані, об'єднані). [2, 17]

Широке поширення отримали комплексні заняття. Комплексний підхід до вирішення мовних завдань, органічне поєднання різних завдань розвитку мови і мислення на одному занятті є важливим чинником підвищення результативності навчання. Комплексні заняття враховують особливості оволодіння дітьми мовою як єдиною системою різнорідних мовних одиниць. Тільки взаємозв'язок, взаємодія різних завдань призводять до правильного мовному вихованню, до усвідомлення дитиною деяких аспектів мови. Дослідження, виконані під керівництвом Ф. О. Сохіна та О. С. Ушакової, призвели до переосмислення їх сутності та ролі. Мається на увазі не просте поєднання окремих завдань, а їх взаємозв'язок, взаємодія, взаємне проникнення на єдиному змісті. Принцип єдиного змісту є провідним. "Важливість цього принципу полягає в тому, що увага дітей не відволікається на нові персонажі та допомоги, а на вже знайомих словах і поняттях проводяться граматичні, лексичні, фонетичні вправи, звідси і перехід до побудови зв'язного висловлювання стає для дитини природним і неважким".

Інтегруються такі види роботи, які в остаточному підсумку спрямовані на розвиток зв'язного монологічного мовлення. Центральне місце на занятті приділяється розвитку монологічного мовлення. Словникові, граматичні вправи, робота з виховання звукової культури мовлення пов'язані з виконанням завдань на побудову монологів різних типів. Об'єднання завдань на комплексному занятті може здійснюватися по-різному: зв'язна мова, словникова робота, звукова культура мовлення; зв'язна мова, словникова робота, граматичний лад мови; зв'язна мова, звукова культура мовлення, граматично правильна мова. [3, с. 17]

Комплексне рішення мовних завдань призводить до суттєвих зрушень у мовному розвитку дітей. Методика, що застосовується на таких заняттях, забезпечує високий і середній рівень мовного розвитку більшості учнів дітей незалежно від їх індивідуальних здібностей. У дитини розвивається пошукова активність у сфері мови і мови, формується лінгвістичне ставлення до мови. Навчання стимулює мовні ігри, саморозвиток мовної здатності, що виявляється в мовному і словесному творчості дітей.

Заняття, присвячені вирішенню однієї задачі, теж можуть будуватися комплексно, на одному змісті, але з використанням різних прийомів навчання.

Наприклад, заняття з навчання правильній вимові звуку ш може включати: а) показ і пояснення артикуляції, б) вправа у вимові ізольованого звуку, в) вправа у зв'язного мовлення - переказ тексту з часто зустрічається звуком ш, р) повторення потешки - вправа на відпрацювання дикції.

Позитивну оцінку в практиці отримали інтегративні заняття, побудовані за принципом об'єднання декількох видів дитячої діяльності і різних засобів мовного розвитку. Як правило, при цьому використовують різні види мистецтва, самостійну мовленнєву діяльність дитини та інтегрують їх за тематичним принципом. Наприклад: 1) читання оповідання про птахів, 2) колективне малювання птахів і 3) розповідання дітей за малюнками.

За кількістю учасників можна виділити заняття фронтальні, з усією групою (підгрупою) та індивідуальні. Чим менше діти, тим більше місце повинно відводитися індивідуальним і підгрупових занять. Фронтальні заняття з їх обов'язковістю, запрограмованістю, регламентованою не адекватні завданням формування мовного спілкування як суб'єкт-суб'єктної взаємодії. , с. На початкових етапах навчання потрібно використовувати інші форми роботи, щоб забезпечити умови для мимовільної рухової і мовної активності дітей. [1, с. 74]

. 4. Дидактичні вимоги до занять з навчання рідної мови

Заняття з розвитку мовлення та навчання рідної мови повинні відповідати дидактичним вимогам, обгрунтованим у загальній дидактиці і пропонованим і до занять по інших розділах програми дитячого саду. Розглянемо ці вимоги:

1. Ретельна попередня підготовка до заняття. Перш за все, важливо визначити його завдання, зміст і місце в системі інших занять, зв'язок з іншими видами діяльності, методи і прийоми навчання. , с. Слід також продумати структуру і хід заняття, підготувати відповідний наочний і літературний матеріал. [2, с. 15]

2. Відповідність матеріалу заняття віковим можливостям розумового і мовного розвитку дітей. Навчальна мовленнєва діяльність дітей повинна бути організована на достатньому рівні труднощі. Навчання повинно мати розвиваючий характер. Іноді буває важко визначити сприйняття дітьми наміченого матеріалу. , с. Поведінка дітей підказує вихователю, як змінити заздалегідь продуманий план з урахуванням їхньої поведінки та реакції. [1, с. 76]

3. Виховний характер заняття (принцип навчання, що виховує). На заняттях вирішується комплекс завдань розумового, морального, естетичного виховання.

Виховує, робить як сам зміст мовленнєвої діяльності та її мовне оформлення, так і правильна організація, методика ведення заняття. Оскільки на заняттях даються не розрізнені відомості, а певна система знань, у дітей поступово виникають елементи усвідомленого ставлення до мови, до його засвоєння. У процесі розвитку мови, як вже говорилося, удосконалюються всі психічні процеси. Важливо, щоб на заняттях формувалися пізнавальні інтереси дітей, від загальної допитливості у молодшому дошкільному віці до диференційованих і стійким інтересам старших дошкільників, до доступного аналізу та оцінки ними своєї діяльності. Засвоєння рідної мови, поступове усвідомлення дитиною його багатства і краси сприяють патріотичному вихованню. Повідомлення дітям відомостей суспільно-історичного характеру, ознайомлення їх з життям радянських людей пов'язане з вихованням високих моральних почуттів і уявлень, які допомагають виховувати любов до Батьківщини, інтернаціоналізм, колективізм, працьовитість.

На заняттях педагог привчає дітей самостійно, творчо використовувати отримані знання та вміння. Дуже важливо підтримувати в дитини бажання вчитися, навчити його ділитися своїми знаннями з товаришами.

Зміст і організація занять допомагають виховати такі морально-вольові риси, як цілеспрямованість, дисциплінованість, тактовність і ін

Мовні заняття можуть надавати великий вплив на естетичне виховання дітей. , с. Педагог здійснює естетичне виховання не тільки при ознайомленні дошкільників з об'єктами зовнішнього світу і шляхом створення відповідної обстановки, але в першу чергу засобами самої мови - його образним ладом, музикальністю, художнім словом. [2, с. 15]

4. Емоційний характер занять. Здатність засвоювати знання, опановувати навичками і вміннями не може бути розвинена у маленьких дітей шляхом примусу.

Велике значення має їх інтерес до занять, який підтримують і розвивають шляхом цікавості, ігор та ігрових прийомів, образності і барвистості матеріалу. Емоційний настрій на занятті забезпечується також довірчими відносинами між вихователем і дітьми, психологічним комфортом дітей в дитячому садку.

5. Структура заняття повинна бути чіткою. У ній зазвичай виділяють три частини - вступну, основну і заключну. У вступній частині встановлюються зв'язки з минулим досвідом, повідомляється мета заняття, створюються відповідні мотиви майбутньої діяльності з урахуванням віку. В основній частині вирішуються головні завдання заняття, використовуються різні навчальні прийоми, створюються умови для активної мовленнєвої діяльності дітей. Заключна частина повинна бути короткою і емоційною. Її мета закріпити та узагальнити знання, отримані на занятті. Тут використовуються художнє слово, слухання музики, спів пісень, хороводів та рухливі ігри та ін

Поширеною помилкою в практиці є обов'язкові і не завжди доречні, часто формальну оцінку діяльності і поведінки дітей.

6. Оптимальне поєднання колективного характеру навчання з індивідуальним підходом до дітей. Індивідуальний підхід особливо потрібен дітям, у яких погано розвинена мова, а також малообщітельним, мовчазним або, навпаки, надмірно активним, нестриманим.

7. Правильна організація занять. Організація заняття повинна відповідати всім гігієнічним і естетичним вимогам, які висуваються і до інших занять (освітленість, чистота повітря, меблі по зростанню, розташування демонстраційного та роздаткового наочного матеріалу; естетичність приміщення, посібників). Важливо забезпечити тишу, щоб діти могли правильно чути зразки мовлення вихователя і мова один одного.

Рекомендуються невимушені форми організації дітей, що сприяють створенню довірчої атмосфери спілкування, за яких діти бачать обличчя один одного, знаходяться на близькій відстані від вихователя (у психології відзначається значимість цих факторів для ефективності мовного спілкування).

8. Облік результатів заняття допомагає контролювати хід навчання, засвоєння дітьми програми дитячого саду, забезпечує встановлення зворотного зв'язку, дозволяє намічати шляхи подальшої роботи з дітьми як на подальших заняттях, так і в інших видах діяльності.

9. Зв'язок заняття з подальшою роботою з розвитку мовлення. , с. Для вироблення міцних навичок і вмінь необхідно закріплення і повторення матеріалу на інших заняттях, в іграх, праці, у спілкуванні в побуті. [1, с. 77]

Висновок

На початку 90-х рр.. розгорнулася дискусія, в ході якої заняття як форма організованого навчання дошкільнят піддалися гострій критиці. Відзначалися наступні недоліки занять: навчання на заняттях є головним об'єктом уваги вихователя на шкоду іншим видам діяльності; навчальні заняття не пов'язані з самостійною дитячою діяльністю; регламентованість занять призводить до формального спілкування вихователя з дітьми, зниження і придушення дитячої активності; відносини вихователя з дітьми будуються на навчально-дисциплінарної основі, дитина для педагога є об'єктом впливу, а не рівноправним партнером спілкування; фронтальні заняття не забезпечують активності всіх дітей групи, на них використовується шкільна форма організації; навчання рідної мови мало направлено на розвиток комунікативної діяльності; на багатьох заняттях відсутня мотивація мови ; переважають репродуктивні методи навчання (на основі наслідування зразку).

Деякі автори вважають, що слід відмовитися від спеціальних занять з розвитку мовлення, залишивши їх лише у старшій і підготовчій до школи групах як заняття з підготовки до навчання грамоті. Завдання ж мовного розвитку потрібно вирішувати на інших заняттях, у процесі живого спілкування вихователя з дітьми (і спільної діяльності самих дітей), розповідання дитини зацікавленому слухачеві, а не на спеціальних заняттях по переказу заданого тексту, опису предметів і т.д.

З цією точкою зору не можна погодитися, вона суперечить науковим даним про роль і характер навчання рідної мови. Не применшуючи значення спілкування педагога з дітьми, ще раз підкреслимо, що цілий ряд мовних навичок і вмінь, що складають основу мовної здібності, формується тільки в умовах спеціального навчання: розвиток смислової сторони слова, засвоєння антонімічних, синонімічних і полісемічних відносин між словами, оволодіння вміннями зв'язковий монологічного мовлення та ін Крім того, аналіз недоліків організації та методики занять говорить не про їх недоцільність, а про необхідність їх вдосконалення, підвищення рівня професійної підготовки вихователя. , с. Педагог дитячого саду повинен оволодіти методикою проведення занять, відповідної загальнодидактичні та методичним принципам, умінням взаємодіяти з дітьми з урахуванням характерної для них форми спілкування. [2, с. 21]

Список використаних джерел

  1. М.М. Алексєєва, М.М. Методика розвитку мови і навчання рідної мови дошкільнят / М.М. Алексєєва, В.І. Яшина. - 3-е вид. - М.: Академія, 2000. - 412 с.

  2. Бородич, А.М. Методика розвитку мовлення дітей / А.М. Бородич. - М.: Просвещение, 1981. - 255 с.

  3. Старжинская, Н.С. Старжынская . – Минск: Універсітэцкае, 1998. – 287 с. Методика развіцця роднага маўлення / Н. С. Старжинская. - Мінськ: Універсітецкае, 1998. - 287 с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Реферат
49.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Технологія особистісно орієнтованого навчання в дошкільному навчальному закладі
Технологія особистісно-орієнтованого навчання в дошкільному навчальному закладі
Питання розвитку мови і навчання рідної мови в педагогічній системі КД Ушинського
Питання розвитку мови і навчання рідної мови в педагогічній системі К Д Ушинського
Календарі природи значення види і методика організації роботи з ними в дошкільному закладі
Психологія здоров`я в дошкільному закладі
Рухливі ігри в дошкільному навчальному закладі
Організація логопедичної роботи в дошкільному закладі
Психофізичний розвиток дітей в дошкільному закладі
© Усі права захищені
написати до нас