Форми державного правління

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

      Міністерство освіти Російської Федерації
Читинський Державний Університет
 
                           Факультет Управління
                Кафедра Політології та Управління

РЕФЕРАТ
 
                             за курсом: Політологія
                           
          Тема: Форми державного правління
Виконав: Студент гр. ДМУ - 01 - 1
Тайманов Олексій
Перевірив: ... ...
У цьому рефераті все краще за формами правління, що увійшло в 20 сторінок !!!!!!
                                 ПЛАН
I. Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
II. Форма правління ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1. Монархія ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
а) Абсолютна ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
б) Конституційна ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2. Республіка ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
а) Президентська ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
б) Парламентарна ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
в) Змішана ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3. Нетипові ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
а) "Республіканська монархія" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
б) "Монархічна республіка" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
в) суперпрезидентської республіка ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
III. Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
IV. Додаток ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
а) Схема форм правління.
б) Схема форми правління в Великобританії.
в) Схема форми правління в США.
г) Схема форми правління у Франції.
V. Використана література ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


Введення
У даному рефераті я хотів би охарактеризувати ті основні форми правління, які існують в сучасному суспільстві і, які існували до нього. Різноманітність цих форм залежить від багатьох факторів. Великий вплив на форму держави робить культурний рівень народу, його історичні традиції, характер релігійних світоглядів, національні особливості, природні умови проживання, суб'єктивні фактори і т.д. Соціальні причини висуваються на перший план переважно у періоди революційних подій, як, наприклад, під час і після буржуазних революцій в Європі та Америці: молода, прогресивна буржуазія, яка очолювала широкі верстви населення, добилася обмеження влади монарха, ліквідації абсолютизму, встановлення дуалістичної чи парламентарної монархії, а іноді і республіки (наприклад, у США). Слідом за США президентські республіки утвердилися в країнах Латинської Америки. Нарешті, підвищення ролі парламенту в ряді країн Європи і Азії призвело до виникнення парламентарної республіки. Після краху тоталітарних режимів з початку 90-х років такий процес розвивається в багатьох країнах Африки. У ході цього історичного розвитку були і своєрідні зигзаги: республіка при фашизмі на чолі з фюрером, дуче, каудильйо мало, ніж по суті відрізнялася від монархії (хоча юридично форма була іншою), а республіки в соціалістичних країнах, країнах соціалістичної і капіталістичної орієнтації (переважно в Африці) з однопартійною системою та проголошеної конституціями керівною роллю однієї партії мало зберігали справді республіканських рис. Поділ на монархії і республіки, а їх внутрішня класифікація на абсолютну, дуалістичну, парламентарну монархії, президентську та парламентарну республіки завжди мали і зараз мають досить жорсткий характер, крім цього існують і "гібридні" форми правління, про які я теж буду говорити.
Форма правління.
У світі існують понад 200 держав. Вони можуть бути згруповані в залежності від рівня економічного, політичного розвитку, від ідеологічної та релігійної спрямованості, і від того, якими засобами здійснюється міжнародна політика.
Під формою правління ми розуміємо спосіб формування інститутів вищої державної влади, визначає їх повноваження, структуру, принципи взаємин між собою і ступінь участі населення в їх створенні. Форма правління історично складається в процесі боротьби і взаємодії соціальних і політичних сил відповідного суспільства. Форма правління має основоположне значення конституційно-правового регулювання організації та функціонування держави. Це не просто абстрактно-теоретична категорія науки, як суверенітет чи народовладдя, а те, з допомогою чого ми зможемо розібратися в тій чи іншій системі органів державної влади, заставлені конституцією відповідної держави. При аграрному ладі значення форми правління зводилося лише до визначення того, яким чином заміщається посада голови держави: в порядку спадкування або шляхом виборів. В міру розкладання феодалізму і переходу до індустріального ладу, що супроводжувався ослабленням влади монархів, появою і зміцненням народного представництва, форми правління стали збагачуватися. Найбільшу значущість набуло не спадковий або виборний глава держави в країні, а те, як організуються відносини між главою держави, парламентом, урядом, як взаємно врівноважуються їх повноваження. І сьогодні при аналізі форми правління конкретної держави нас, перш за все, цікавить не те, республіка це чи монархія, а то, який різновид республіки або монархії тут встановлена.
Характеристику форм правління я почну з монархії. У перекладі з грецької цей термін означає єдиновладдя. Монархія - це форма одноосібного правління, при якій влада передається у спадок. Ця влада нерідко обожнюється. У Японії Імператор до 1945 р. вважався сином богині Сонця - Аматерасу. Нині божественне походження влади монарха мало кого хвилює. Монархічна форма правління виникла в умовах рабовласницького суспільства. У Середні століття вона стала основною формою державного правління. З історії відомо, що феодали ставали монархами і здобували трон для себе і своїх нащадків іноді в результаті виборів, але частіше насильства, зрідка запрошення, тобто цілком земних процедур. З цього виходить і більшість діючих конституцій монархічних держав. Головне, однак, не в тому, як в конституції характеризується монарх. Бельгійська конституція 1831 р., наприклад, взагалі такої характеристики не містить. Головне - в повноваженнях монарха. У залежності від того, які вони, ми розрізняємо монархічні форми правління. Монархії бувають абсолютними, коли влада монарха нічим (наприклад, конституцією) і ніким (наприклад, парламентом) не обмежена, і конституційними.
Юридичними ознаками монархії є:
1) Існування одноосібного глави держави, що володіє владою довічно.
2) Царі як спосіб передачі верховної влади.
3) Здійснення монархом правління за власним розсудом, а не від імені народу.
4) Відсутність юридичної відповідальності монарха, тобто він не відповідає за прийняті рішення, відповідальність покладається на міністрів, які діють від імені монарха.

Абсолютна монархія - така форма правління, при якій верховна державна влада за законом повністю належить одній особі, вона типова для пізнього феодалізму, коли в глибинах аграрного ладу виникають зачатки індустріального суспільства.
За формулою Петровського - «самовладний монарх, який нікому на світі про свої справи відповіді дати не повинен». Основною ознакою абсолютної монархії є відсутність будь-яких державних органів, що обмежують компетенцію монарха. Він сам видає закони, може безпосередньо керувати адміністративною діяльністю або призначати для цього уряд, вершить вищий суд. Ніяких обмежень його влади немає, принаймні, юридичних, хоча політичні, морально-етичні, релігійні та інші чинники можуть бути і звичайно в тій чи іншій мірі присутні. Піддані спочатку юридично безправні, оскільки монарх не наділяв їх якимись правами. Виникнення абсолютизму пов'язане з процесом зародження буржуазних відносин і початком процесом розкладання феодалізму і старих феодальних станів. До найбільш істотних рис абсолютної монархії відносяться ліквідація або повний занепад станово представницьких установ, юридично необмежена влада монарха, наявність в його безпосередньому підпорядкуванні і розпорядженні постійної армії, поліції і розвиненого бюрократичного апарату. Влада в центрі і на місцях належить не великим феодалам, а чиновникам, що можуть призначатися і звільнятися монархом. Державне втручання в приватне життя в епоху абсолютизму набуває більш цивілізовані форми, одержує юридичне закріплення, хоча як і раніше має примусову спрямованість.
Однією з різновидів абсолютної монархії є теократична монархія. Теократія (від грецького theos - бог, kratos - влада) - форма державного правління, при якій влада зосереджена у духовенства чи глави церкви.
Однак абсолютні монархії, що зародилися в рабовласницьких суспільствах, поступово еволюціонували в конституційні. Конституційні монархії характерні для буржуазного суспільства. Вони є такою формою правління, при якій влада монарха обмежена представницьким органом - парламентом. У період свого зародження і протягом багатьох століть парламенти виражали інтереси
"Третього стану". Обмежена влада монарха фіксувалася в конституції, яку приймав парламент і не мав право змінити монарх. Конституційна монархія мала два різновиди: дуалістичну і парламентарну.

Дуалістична монархія - первинна форма обмеженої або конституційної монархії. Тут ми спостерігаємо вже виникаюче або досить розвинуте розділення влади, у всякому разі, відділення законодавчої влади від виконавчої. Законодавча влада належить у принципі парламенту, який обирається підданими або певною частиною їх, якщо виборче право цензове. Виконавча влада належить монарху, який може здійснювати її безпосередньо або через призначений ним уряд. Судова влада належить монарху, але може бути більш менш незалежною. Проте розділення влад при даній формі правління звичайно урізане. Хоча закони приймаються парламентом, монарх користується правом абсолютного вето, тобто без його затвердження закон в силу не вступить. Крім того, монарх звичайно може видавати надзвичайні укази, що мають силу закону і навіть більш високу, а головне, може розпускати парламент, замінюючи фактично дуалістичну монархію абсолютною. Наприклад, в Йорданії після розпуску парламенту в 1974 р. чергові парламентські вибори відбулися лише в 1989-му. Уряд, якщо він є, за свою діяльність несе відповідальність лише перед монархом, але зовсім не перед парламентом. Останній може впливати на уряд тільки використовуючи своє правило встановлювати бюджет держави. Важіль цей, хоча і достатньо могутній, може використовуватися лише раз на рік, а, крім того, депутати, вступаючи в конфлікт з урядом або через нього з монархом не можуть не відчувати постійної загрози розпуску парламенту. Як і для абсолютної монархії, для монархії дуалістичної типовий авторитарний політичний режим. Державний же режим може характеризуватися як обмежений дуалізм влади. Дуалістична монархія є зразок компромісу між пануючої феодальної верхівкою суспільства і іншою його частиною, в якій перевага все ж таки залишається за монархом і його оточенням. Зазвичай дуалістичні монархії виникають у перехідні періоди, коли суспільство змінює тип історичного розвитку, наприклад, переходить від феодалізму до капіталізму. У цих умовах монарх відображає інтереси іде з історичної арени класу феодалів, а парламент - зародилася буржуазії. Прикладом дуалістичної монархії може служити Німеччина в період (1871-1918 рр..), Зараз у Марокко.
       
Парламентарна монархія існує звичайно у високорозвинутих державах, де перехід від аграрного ладу до індустріального супроводився переважно не докорінним знищенням колишніх інститутів влади, а поступовим їх перетворенням і пристосуванням до нових умов. Це Великобританія, Японія, Нідерланди, Швеція, Данія, Бельгія, Іспанія, Канада, Австралія та ін Тут ми спостерігаємо розвинуте розділення влади при дотриманні принципу верховенства парламенту над виконавчою владою, демократичний або, принаймні, ліберальний політичний режим. Монарх при даній формі правління "царює, але не править". Правом вето відносно законів, прийнятих парламентом навіть коли воно йому належить, він або на практиці не користується, або здійснює це право по вказівці уряду. Головна ознака парламентарної монархії - політична відповідальність уряду перед парламентом за свою діяльність. Якщо парламент висловить уряду недовіру чи відмовить в довірі, уряд повинен піти у відставку або повинен бути звільнений у відставку монархом. За умови, що в парламенті жодна політична партія не має абсолютної більшості і не може сформувати однопартійний уряд, діє державний режим, іменований парламентарних, або парламентаризм. Така ситуація традиційно має місце, наприклад, в Данії, Нідерландах, а в 1993 р. склалася і в Японії. Чим ширша партійна коаліція, яка сформувала уряд, тим цей уряд менш стійко, тим важче досягати згоди між партнерами по коаліції відносно різних політичних питань. Часом стоїть якої-небудь партії відкликати своїх представників з уряду, як він втрачає необхідну більшість в парламенті і часто вимушений піти у відставку. Навпаки, в країнах, де існує двопартійна система (Великобританія, Канада, Австралія та ін) або багатопартійна система з однією домінуючою партією (Японія в 1955-1993 рр..) Та уряду в принципі однопартійні, парламентарна модель відносин між парламентом і урядом практично перетворюється у свою протилежність. Юридично парламент здійснює контроль над урядом, однак на ділі уряд, який складається з лідерів партії, яка має у парламенті (відповідно в його нижній палаті) більшістю, через цю партійну фракцію повністю контролює роботу парламенту. Такий державний режим отримав назву системи кабінету, або міністеріалізму. Отже, при одній і тій же формі правління - парламентській монархії можливі два державні режими: парламентаризм і міністеріалізму. Це залежить від існуючої в країні партійної системи. З країн, що розвиваються до числа парламентарних монархій можна віднести Малайзію, Таїланд, Непал, однак, з огляду на реальний вплив монарха, тут доводиться констатувати наявність елементів дуалістичного державного режиму.
Сучасні парламентські монархії, віддаючи данину політичної традиції і підтримуючи тим самим повагу громадян до держави, фактично мало відрізняються від республік - другої основної формою правління. У республіках джерелом влади є народна більшість, вищі органи влади обираються громадянами.
      
Республіка (від лат. Res publica - суспільна справа) - являє собою таку форму правління, при якій державна влада здійснюється виборними органами, що обираються населенням на певний термін.
В даний час з 190 держав світу більш 140 є республіками.
Наприклад, республіканська форма правління у Франції остаточно встановилася лише з прийняттям Конституції 1875 р. після двократної реставрації монархії. Швейцарія і мініатюрне держава Сан-Марино мають цю форму правління з самого початку. Більшість же сучасних європейських республік знайшли її після військових і революційних потрясінь XX століття, пов'язаних, перш за все з двома світовими війнами. В Америці успішна збройна національно-визвольна боротьба колишніх колоній проти монархічних метрополій також, як правило, породжувала республіканську форму правління. Так само і в Африці і в Азії розпад колоніальної системи в середині XX століття привели, за поодинокими винятками, до утворення республік. За інших рівних умов республіка - найбільш демократична форма правління, оскільки передбачає, що повноваження будь-якої гілки влади, будь-якого вищого її органу, включаючи главу держави, в кінцевому рахунку, грунтуються на мандат народу. Але слід підкреслити, що цей висновок вірний лише за інших рівних умовах.
Юридичними ознаками республіки є:
1) Виборність вищих органів державної влади.
2) Обрання органів верховної влади на певний термін.
3) Здійснення влади від імені народу, а не на власний розсуд.
4) Юридична відповідальність органів влади за прийняті рішення.
5) Принцип поділу влади.
6) Гарантованість прав людини і громадянина.
У сучасному світі існують три основні різновиди республіки: президентська, парламентарна і змішана (президентсько-парламенських), хоча історія знає і багато інших різновиди республік: рабовласницьку, аристократичну, радянську, теократичну та ін Відмінності між ними зумовлені, по-перше, тим, хто формує уряд і перед ким вона відповідає, і, по-друге, як будують свої взаємовідносини законодавча і виконавча гілки влади (на принципі поділу влади, що характерно для президентської республіки, або виходячи з принципу співпраці влади, що властиво парламентарної республіці).
       
Президентська республіка - один з різновидів сучасної форми державного правління, яка поряд з парламентаризмом з'єднує в руках президента повноваження глави держави і глави уряду.
Найбільш характерні риси президентської республіки:
- Президент одночасно виступає і главою держави, і главою уряду.
- Позапарламентський метод обрання президента і формування уряду.
- Найбільш послідовно проведений принцип поділу влади.
- Відповідальність уряду перед президентом, а не перед парламентом.
- Ширші, ніж у парламентській республіці повноваження глави держави.
Законодавча, і виконавча влада в президентській республіці отримують свій мандат безпосередньо від народу. Главою виконавчої влади є обраний народом президент, який поєднує ці функції з функціями глави держави. Судді, як вищі посадові особи виконавчої влади, призначаються президентом за згодою верхньої палати парламенту, яка при цьому виходить не з політичного обличчя кандидатів, а з їх компетентності та моральних якостей. Міністрів та інших призначених ним посадових осіб виконавчої влади президент може зміщувати самостійно: не можна змушувати його працювати з тими, з ким він працювати не може і не бажає. Головна ознака даної форми правління - відсутність відповідальності виконавчої влади перед парламентом за проведену політику. Парламент не може зміщувати її посадових осіб, якщо вони не порушили закону. Для своєї діяльності вони не потребують політичній довірі парламенту. Тому у президентських республіках ми нерідко спостерігаємо ситуацію, що характеризується тим, що президент належить до жодної партії, а більшість у парламенті має інша. Тим не менш, вони змушені співпрацювати, бо жодна з гілок влади не може конституційним шляхом усунути іншу (зміщення парламентом посадових осіб виконавчої та судової влади шляхом імпічменту може мати місце лише, якщо з боку цих осіб допущені серйозні правопорушення). Заборони і противаги проявляються, зокрема, в тому, що президент може гальмувати законодавчу діяльність парламенту, накладаючи на прийняті ним закони відкладальне вето, для подолання якого потрібно кваліфіковане більшість голосів в обох палатах парламенту. У свою чергу, як ми бачили, верхня палата парламенту може перешкодити призначенням президентом посадових осіб, а, крім того, ратифікує (і може відмовити в цьому) укладені президентом міжнародні договори. Судова влада контролює конституційність і парламенту, і президента, забезпечуючи тим самим дотримання правопорядку як законодавчої, так і виконавчою владою.
Класичною президентською республікою є Сполучені Штати Америки. Відповідно до конституції США, в основі якої лежить принцип поділу влади, чітко визначено, що законодавча влада належить парламенту, виконавча - президенту, судова - Верховному суду. Президент США обирається населенням країни шляхом непрямого голосування (виборів) - через колегію вибірників. Кількість вибірників повинна відповідати числу представників кожного штату в парламенті (конгресі). Уряд формується перемогли на виборах президентом, з осіб, що належать до його партії.
Президентські республіки поширені в Латинській Америці. Ця форма правління зустрічається також в деяких країнах Азії і Африки. Правда, часом в цих країнах влада глави держави на ділі виходить за конституційні рамки, і, зокрема, латиноамериканські президентські республіки характеризувалися дослідниками як суперпрезидентские. У них майже вся реальна влада зосереджується у президента, який виходить з-під контролю парламенту та судових органів і фактично володіє полудіктаторскімі повноваженнями, а, наприклад, в Заїрі, Малавії навіть оголошується довічним главою держави. В останні 10-15 років, однак, ситуація в багатьох з цих країн стала змінюватися і наближатися до конституційного еталону.

Парламентська республіка - різновид сучасної форми державного правління, при якій верховна роль в організації державного життя належить парламенту.
У такій республіці уряд формується парламентським шляхом з числа депутатів, які належать до тих партіям, які володіють більшістю голосів у парламенті. Уряд несе колективну відповідальність перед парламентом про свою діяльність. Воно залишається доти у влади, поки в парламенті вони володіють більшістю. У разі втрати довіри більшість членів парламенту уряд або іде у відставку, або через главу держави домагається розпуску парламенту і призначення дострокових парламентських виборів. Як правило, глава держави в подібних республіках обирається парламентом або спеціально утвореною парламентською колегією. Призначення парламентом глави держави є головним видом парламентського контролю над виконавчою владою. Процедура обрання глави держави в сучасних парламентарних республіках неоднакова. В Італії, наприклад, президент республіки обирається членами обох палат на їх спільному засіданні, але при цьому у виборах беруть участь по три депутати з кожної області, обраних обласною радою. У федеративних державах участь парламенту в обранні глави держави, також розділяється з представниками членів федерації. Так у Німеччині президент обирається федеральними зборами, що складаються з членів бундестагу, і такого ж числа осіб, вибраних ландтагами земель на засадах пропорційного представництва. Вибори глави держави в парламентарній республіці можуть здійснюватися і на основі загального виборчого права, що характерно для Австрії, де президент обирається терміном на шість років. Глава держави в парламентарній республіці має повноваження: обнародує закони, видає декрети, призначає главу уряду, є верховним головнокомандуючим збройними силами і т.д. Великі повноваження, якими часом конституція, наділяє президента парламентарної республіки, здійснюються, як правило, урядом. Показово, що Конституції Республіки Індія 1949 р. прямо встановила обов'язок Президента слідувати порадам уряду Глава уряду (прем'єр-міністр, голова ради міністрів, канцлер) призначається, як правило, президентом. Він формує очолюваний ним уряд, що здійснює верховну виконавчу владу і відповідає за свою діяльність перед парламентом. Найбільш істотною рисою парламентарної республіки є те, що будь-який уряд лише тоді правомочний здійснювати управління державою, коли воно користується довірою парламенту. Головною функцією парламенту є законодавча діяльність і контроль за виконавчою владою. Парламент володіє важливими фінансовими повноваженнями, оскільки він розробляє і приймає державний бюджет, визначає перспективи розвитку соціально-економічного розвитку країни, вирішує основні питання зовнішньої, у тому числі оборонної політики. Парламентарна форма республіканського правління являє собою таку структуру вищих органів державної влади, яка реально забезпечує демократизм громадського життя, свободу особистості, створює справедливі умови людського гуртожитку, засноване на засадах правової законності. Перевагою парламентської республіки є єдність органів верховної державної влади, оскільки виконавча влада (уряд) призначається і контролюється законодавчою владою і залежить від її підтримки. У разі такої підтримки уряд має можливість проводити глибокі реформи. Також є й недоліки. Так, парламентські республіки з великою кількістю партій украй не стійкі: оскільки жодна партія не володіє більшістю в парламенті, сформувати ефективний уряд практично неможливо. Наприклад, в Італії часто повторювані урядові кризи (приблизно двічі на рік змінюються уряди) відбуваються через те, що дев'ять партій у парламенті не можуть домовитися про єдину програму дій. До парламентарних республік можна віднести Німеччину, Італію, Швейцарію, Індію, Ізраїль, Ліван, Туреччину, Угорщину, Чехію, Словаччину, Естонію і деякі інші.

Змішана республіка або ще її називають президентсько - парламентська відрізняється подвійною відповідальністю уряду - перед президентом і парламентом. Схожі риси правління можна знайти і в сучасній Росії, хоча роль парламенту істотно обмежена в порівнянні з французьким парламентом. Змішана республіка поєднує в собі найбільш сильні сторони парламентської і президентської систем правління. Вона поєднує в собі сильну президентську владу (гідність президентської республіки) і ефективний контроль за урядом з боку парламенту (сильна сторона парламентської республіки). З одного боку, президент наділений широким колом повноважень: він є главою держави, верховним головнокомандуючим, має відкладальною вето на рішення парламенту, призначає главу уряду (прем'єр-міністра), має право розпустити парламент і призначити нові вибори, одноосібно ввести надзвичайний стан і т. д. З іншого боку, парламент має можливість контролювати діяльність прем'єра і уряду за допомогою затвердження бюджету країни, винесення вотуму недовіри ім. Наприклад, за Конституцією Французької Республіки 1958 р. Президент обирається громадянами і керує урядом, що характерно для президентської республіки. У той же час, призначений ним уряд має користуватися довірою нижньої палати Парламенту - Національних зборів, що характерно для парламентської республіки. Разом з тим Президент може розпускати Національні збори на свій розсуд, що не характерно ні для тієї, ні для іншого різновиду республіканської форми правління. Спостерігається саме різне з'єднання елементів парламентарної і президентської республік, а іноді поява таких рис, яких не було в жодної з цих форм. В останньому випадку відбувається не просто змішання різних сторін окремих різновидів республіканської форми правління, а народжується нова якість, виникає своєрідний гібрид. У результаті залишається все менше "чистих" президентських або парламентарних республік, виникають напівпрезидентські, полупарламентарная республіки. Для цієї мети використовуються як концепція "раціоналізованого парламентаризму", що має на меті обмежити владу парламенту і посилити виконавчу владу, так і вимога відповідального уряду, нерозривно пов'язане з ідеєю парламентарної республіки. Один з найбільш типових прикладів змішаної форми - республіка Перу за конституцією 1933 року (до перевороту 1968 р). Відмінна риса форми правління в Перу полягала в неоднозначному становищі уряду по відношенню до президента і конгресу з питання про політичну відповідальність. Рада міністрів був відповідальний як перед президентом, так і перед законодавчим органом. До того ж реалізацію президентом деяких своїх важливих функцій конституція ставила в переважну залежність від волевиявлення конгресу. Особливий різновид змішаної форми правління існувала в Панамі з 1972 по 1979 роки. Її істотна характерна риса полягає в особливому положенні голови уряду в системі державних органів республіки - за конституцією 1972 року він, а не президент був ключовою ланкою державного механізму. Президент юридично, а ще більше фактично був зведений до положення другорядної постаті в структурі центральних органів держави. Рада кабінету наділявся конституцією головним чином дорадчими повноваженнями і діяв як консультативний орган при носії вищої виконавчої влади - главі уряду. Ще одна особливість форми правління Панами до кінця 1978 року - формальну відсутність в країні партійної системи, тому парламентські вибори проводилися за територіальною ознакою.

   
Нетипові форма правління
Всі форми правління (крім яскраво вираженою дуалістичної монархії) існують в різних державах світу. Але на їх базі і поряд з ними шляхом поєднання і появи нових ознак створюються невідомі раніше форми, причому ця тенденція набирає силу. '"Чистих", традиційних форм залишається все менше, а форми правління у знову виникають державах (наприклад, при розпаді СРСР, Югославії, Чехословаччини), як правило, з'єднують різні риси. У даному випадку мова йде не про те, що в розвинених капіталістичних країнах, а іноді і в деяких державах, що розвиваються на основі демократизації політичних режимів практично втратилися відмінності між монархією і республікою (за своїм характером монархії у Великобританії або Японії мало, чим відрізняються від республік Франції чи Італії). Говорячи про змішані і "гібридних" формах правління, ми відзначаємо той факт, що втрачається жорсткість існуючих класифікацій і по юридичних ознаках: з'єднуються риси республіки і монархії (наприклад, в Малайзії), абсолютної і конституційної монархії (Кувейт), президентської та парламентської республіки ( Колумбія по конституції 1991 р.). Тому є кілька причин. По-перше, практика останніх десятиліть показує, що для керованості державою важливо не стільки поділ влади і система взаємних стримувань і противаг (ці моменти забезпечують демократизм в управлінні, виключають концентрацію влади в руках якогось одного органу), скільки встановлення необхідних взаємозв'язків, взаємодії , взаємоузгодження у роботі вищих органів держави. Відсутність цього, як свідчить досвід протиборства законодавчої і виконавчої влади в Росії, веде до кризи всієї політичної системи. Створення змішаних і "гібридних" форм покращує взаємодію органів держави, хоча це відбувається або за рахунок зменшення ролі парламенту, або за рахунок скорочення повноважень президента, або шляхом встановлення підпорядкування уряду одночасно і парламенту, і президенту, що створює відому невизначеність в його становищі. Які-то плюси майже завжди супроводжуються певними мінусами, як, наприклад, тенденція витіснення ролі уряду одноосібної владою прем'єр-міністра в умовах парламентарної форми правління. По-друге, "чисті" форми правління мають недоліки, властиві формі як такої. Наприклад, президентська республіка має тенденцію до президентського авторитаризму. Про це виразно свідчить поява суперпрезидентських республік в Латинській Америці, а також президентсько-моністичних республік в Африці. Для парламентарної ж республіки характерна нестабільність уряду, часті урядові кризи і відставки. Оскільки в парламентській республіці і парламентарної монархії уряд залежить від парламентської більшості (а воно нерідко досягається шляхом коаліцій різних політичних партій), то втрата такої підтримки веде до вотуму недовіри. Тим не менш, виступи на користь зміни форми правління в країні останнім часом різко посилилися, і схоже, що на цей раз не залишаться безрезультатними. Включення елементів президентської республіки в парламентарну, а парламентаризму - у президентську, застосування інших методів допомагає подолати недоліки "чистих" форм. По-третє, виникнення змішаних, "гібридних" форм пов'язано з поширенням і сприйняттям у все більшій кількості країн світу загальнолюдських цінностей, впливом гуманістичних ідей та інститутів. Під впливом таких ідей в еміратах Перської затоки (Кувейті, Катарі, Бахрейні, ОАЕ, в 1992 р. в Саудівській Аравії - державі, найбільш завзято пручається ідеям конституціоналізму) прийняті конституції. Однак ці акти не є конституціями в повному розумінні слова, оскільки не обмежують владу монарха, бо навіть там, де вони не припинені, а парламенти не розбещені (в Кувейті, наприклад, проводяться вибори), основні закони проголошують, що вся влада виходить від монарха , парламент фактично і навіть юридично (Катар, ОАЕ та ін) є лише консультативним установою. Нарешті, зміни у формі правління пов'язані з тиском і боротьбою прогресивних сил. Прикладами можуть бути поява нової конституції Непалу 1990 р. і фактична зміна форми правління в Йорданії у зв'язку з королівськими прокламаціями в 90-х роках при збереженні колишньої влади одного і того ж монарха. Далі я хотів би розглянути такі нетипові форми правління як: "Республіканська монархія", "Монархічна республіка", "суперпрезидентської республіка"
"Республіканська монархія"
Як я вже говорив, глава держави в монархії - спадковий і довічний. Вибори нового монарха звичайно проводяться в тому випадку, коли припиняється династія (наприклад, вибори царем Михайла Романова в Росії в 1613 р.). Разом з тим, в сучасних умовах є такі монархи, де глава держави не довічний і не з родини, а переобирається через певний проміжок часу. Така система, як вже існує в Малайзії і Об'єднаних Арабських Еміратах, своєрідних федеративних виборних монархіях. У кожному з цих держав голова держави переобирається раз в 5 років. Це зближує голову держави - монарха з президентом, а монархічну форму правління з республіканською. Проте обидві держави залишаються монархіями, бо головою держави не може бути обраний будь-який громадянин, що задовольняє виборчим кваліфікацій і вимогам для президента, а тільки один з "місцевих монархів" - правителів складових частин федерації.
У Малайзії 9 з 13 суб'єктів федерації очолюються спадковими султанами (управління у чотирьох інших організовано інакше), і тільки ці 9 утворюють Раду правителів, який раз на 5 років обирає главу держави. У Малайзії Рада правителів не володіє владними повноваженнями, влада монарха теж істотно обмежена (особливо після конституційної реформи 1983-1984 рр..). Інакше йде справа в ОАЕ. Вища рада семи емірів - суб'єктів федерації володіє всією повнотою влади - він приймає закони. Національне ж збори, призначені емірами (кожен емір призначає визначену кількість членів, встановлене Тимчасової конституцією 1971 р., і залежне від розмірів емірату), має лише консультативний характер. Вища рада емірів обирає главу держави раз на 5 років. Незважаючи на такі вибори, основні повноваження глави держави зосереджені у Ради емірів. В ОАЕ діє по суті колективний монарх.

"Монархічна республіка"

Разом з тим, у сучасному світі в умовах тоталітарних систем з'явилися різновиди республіки, які характеризуються нелегітимністю влади. Наприклад, коли в країні відбувається державний переворот, який ставить на чолі держави одноосібного диктатора, (може називатися як завгодно - президентом, вождем, генеральним секретарем центрального комітету партії і т.д.) або групу диктаторів, форма правління офіційно може проголошуватися або залишатися республіканської , але її демократична суть змінюється. Це відбувається і в тому випадку, коли законно обране або призначена посадова особа (президент, прем'єр-міністр і т.п.) захоплює не належать йому за конституцією повноваження, відмовляється залишити свою посаду після закінчення терміну повноважень, - словом, коли узурпує владу. Так вчинив Гітлер в Німеччині в 1933 р., Ж. Мобуту в Заїрі в
1960 р., "чорні полковники" у Греції в 1967 р., А. Піночет в Чилі в 1973 р. У фашистських державах по суті були ліквідовані вибори як спосіб формування органів державної влади, розпущені всі опозиційні політичні партії, всі форми влади підпорядковані уряду на чолі з офіційно визнаним вождем, який користувався необмеженими повноваженнями, а фашистська партія перетворилася на державну організацію.
Є й приклади такої заміни монархії республікою, які означають ліквідацію що існувала при монархії демократії. Наприклад, ті ж грецькі "чорні полковники" у червні 1973 р. ліквідували монархію, проте демократії країні така "республіка" аж ніяк не додала. "Соціалістичні" республіки служили і служать прикриттям одноосібної диктатури генерального першого секретаря компартії або груповий диктатури політбюро її центрального комітету. Мало відрізняються від абсолютної монархії деякі республіки тропічної Африки, де, незважаючи на наявність парламенту, і формально незалежних судів, влада президента практично необмежена (т.зв. монократіческіе республіки). Зміна президентів тут відбувається зазвичай лише в результаті їх смерті або військового перевороту, а аж ніяк не загальних виборів. Перевибори ж на новий термін носять скоріше ритуальний, ніж реальний характер. Наприклад, у Малавії президент взагалі перебуває на посаді довічно. На відміну від суперпрезидентських президентсько-монократіческіе республіки існували при однопартійній системі, і довічне перебування при владі президента було передбачено конституцією.
Початок цьому явищу було покладено, мабуть, в Індонезії (президент Сукарно), потім послідувала соціалістична Югославія. Згідно зі ст. 220 конституції 1963 переобрання не поширювалося на першого президента І. Броз Тіто. Незмінюваних президентом проголосив себе Маркос на Філіппінах (у 1986 р. він усе-таки провів вибори, де зазнав поразки). У 60-80-х роках довічними президентами проголосили себе глави держав в Малаві, Уганді, Тунісі, Екваторіальної Гвінеї та деяких інших країнах, а довічний президент Центральної Африканської Республіки Бокасса став імператором. Згодом майже всі вони були повалені в результаті військових переворотів, лише президент Тунісу Бургиба був зміщений конституційним шляхом у віці 84 років після укладення медичного консиліуму про його нездатність виконувати обов'язки президента. Нині залишилося лише два довічних президента - в Малаві і КНДР, причому в останній син президента вже за життя батька проголошений його наступником.

Суперпрезидентские республіки Латинської Америки.

У політичному житті Латинської Америки через часті переворотів і контр переворотів питання про форму держави зазвичай набуває більшого значення, ніж у ряді інших країн. Постійна кризова ситуація пояснюється тим, що система влади не відповідає сучасним умовам. Заміна президентської форми правління парламентарної могла б сприяти стабілізації. Безсумнівно, що нестабільність на континенті викликала до життя особливі моделі форм правління в ряді країн Латинської Америки. Президентська форма правління склалася в цих країнах під впливом США. Однак, незважаючи на значну подібність з формою правління в США, президентські республіки в Латинській Америці вже на ранній стадії розвитку представляли собою особливий різновид, яка характеризувалася наявністю таких специфічних рис, як:
1) Високий ступінь централізації державного апарату;
2) Гіпертрофоване розвиток інституту надзвичайного стану;
3) Велика роль армії у політичному житті;
4) Переважання насильницьких методів досягнення влади (насамперед поста
президента);
5) Майже повсюдне відсутність розвинених партійних систем;
Однією з основних відмінних рис цієї форми правління в порівнянні з США з'явилася і значно більша концентрація влади в руках президента, а також абсолютизація ролі виконавчої влади. Вже тоді, в XIX столітті, склалася система, коли ключовим органом державного механізму став президент, якого конституції наділяли щонайширшими повноваженнями. За визначенням О. А. Жукова, "реальною формою політичного владарювання в Латинській Америці в XIX столітті стали диктаторські режими".
Поєднуючи у своїх руках функції глави держави і глави уряду, вільного від парламентської відповідальності, президент, як правило, був також головнокомандувачем збройними силами республіки, що в сукупності з його правом оголошувати в країні надзвичайний або стан облоги перетворювало його, за словами відомого мексиканського юриста Д . Косио Вільегаса, в "суддю останньої інстанції і верховного арбітра при вирішенні конфліктів між тими, хто управляє, і тими, ким керують".
Характерною рисою президентської форми правління в умовах авторитарних режимів зазвичай служить наділення виконавчої влади настільки широкими законодавчими повноваженнями, що конгрес перетворюється на декоративний придаток уряду всевладного президента. Президентське законодавство є по суті основним, а часом і єдиним законодавством в країні.Висновок
В цілому створення змішаних і "гібридних" форм правління, як показує досвід багатьох країн, має безперечні плюси. Тим самим забезпечується стабільність управління країною, усувається можливість частої зміни уряду з кон'юнктурних міркувань партійним, забезпечується консолідація партій. Не порушуючи місцевого самоврядування, цей процес веде до зміцнення ролі державної влади на місцях, сприяє єдності держави. Це особливо важливо в умовах країн, які не мають досвіду тривалого парламентського управління і де останнє в умовах неустатковане партійних структур, нескладний механізмів парламентського управління може вести до постійного розброду і хитань.
Разом з тим, такий процес має свої мінуси. По - перше, порушується властиве тій чи іншій формі єдність структури управління, і одночасно виникають нові види відносин, колізії і неузгодженості, яких не було в "відпрацьованих" формах правління. Руйнуються сформовані стандарти поділу влади, що мають свої стійкі форми і в президентській, і в парламентарній республіках. Відбувається змішання різних начал, і це не завжди сприяє дотриманню конституційної законності. По-друге, зростання ролі парламенту в президентській (напівпрезидентської) республіці при створенні змішаних форм, посилення його контролю за діяльністю уряду - часто лише зовнішнє, оманливе явище. У парламентарної ж республіці при створенні змішаних форм значення парламенту падає, відбувається значне посилення влади президента, до чого ця форма не пристосована, а тому не має достатніх гарантій проти президентського всевладдя. По-третє, у формі правління знижується роль інституційних факторів, вона дедалі більше залежить від особистості конкретного президента. А носії президентської влади нерідко виявляють прагнення до персоналізації влади, до авторитаризму. Найбільші можливості для цього створюються, як ми бачили, в президентській республіці. Тому перехід парламентарної республіки (а також і парламентарної монархії в розвинених країнах з давно сформованими традиціями) до змішаної форми правління, а потім, можливо, і до президентської республіки завжди означає посилення авторітарістскіх рис. Такі ж наслідки раціоналізованого парламентаризму, якщо його результатом є посилення влади не президента, а прем'єр-міністра.
З вище перерахованого матеріалу можна зробити певні висновки, підвести підсумки, це і буде висновком даного реферату. Ми простежили, що у світі існує велика кількість держав, які мають різні форми державного правління, причому ці форми нерідко збігаються. Я говорив, як і про переваги, так і про недоліки цих форм. Досконалої форми правління не існує, як і не існує ідеальної держави. Ми повинні лише прагнути до цього ідеалу.
                       
Додаток
Додаток № 1: Схема форм правління
Додаток № 2: Схема форми правління в Великобританії
Додаток № 2: Схема форми правління в США
Додаток № 2: Схема форми правління у Франції
Використана л ітература

1.Большая Юридичний словник. - М.: Видавництво Інфра.1998.
2.Васілік М.А. Політологія. - М., 2001.
3.Лазарева В.В. Загальна теорія права і держави. - М., 1994.

4. Мухаев Р.Т. Політологія. - М., 2000.

5. Мухаев Р.Т. Основи держави і права. - М., 2000

6. Пугачов В.П., Соловйов А.І. Введення в політологію. - М.: Аспект Пресс. 2001
7. Хропанюк В.Н. Теорія держави і права. - М., 1993.
8. Чиркин В.Є. Нетипові форми правління в сучасній державі. / /
Держава і право.-1994 .- № 4.
9. Чиркин В.Є., Тихонов О.О., Рябов С.В. Форми держави в буржуазних країнах
Латинської Америки. - М., 1982.

Додаток № 1
 
Схема форм правління.
Форма правління

Монархія

Республіка

Нетипові Нетипові

Абсолютна

Парламентарна
Дуалістична
Конституційна

Змішана

Монархічна республіка

Президентська

Парламентарна

Суперпрезидентської республіка
Республіканська монархія


Додаток № 2

Схема форми правління в Великобританії.
 
         Кабінет
Прем'єр-міністр
Міністри

СуверенНижня палата, палата громад 650 депутатів.
Призначення

Верховний апеляційний суд, члени верховної палати.
відповідальність
Верховна палата, палата лордів
1200 членів.
довіру

рішення
Відкладальне
Населення, що має виборче право.
вето.
Прямі вибори на 5 років.
Додаток № 3
Схема форми правління в США.
           
Судова влада
Виконавча влада - Президент (глава виконавчої Влада)
Законодавча влада - Сенат
      
                                   Пріостановочное Призначення
                                     вето
Палата
представників.
       
                                      Імпічмент Контроль
      
                                             
         
Формується.
  
        
435 депутатів 100 сенаторів 538 вибірників.

Кабінет

на 2 роки. на 6 років.            
                          

Вибори Вибори Вибори.

Народ

               
        
       

Додаток № 4
Схема форми правління у Франції.
               
Відповідальність.
Законодавча влада.

Прем'єр - міністр

                             

Президент

Призначен - Відпові-

Сенат

319 сенаторів
Національні збори
577 депутатів.
                             
Міністри.
   чення. венность.
               
  
  
                                  
Прямі вибори Непрямі часткові вибори
на 5 років. (1 / 3 кожні 3 роки)
         
              
Прямі вибори на 5 років.
    
               
                                
Населення, що має виборче право.
         
               
       
                                                       
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Політологія | Реферат
106.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Форми державного правління та державного устрою
Форми державного правління 2
Форми державного правління республіка і її різновиду
Форми правління і державного устрою в Росії
Форми державної влади правління і державного устрою
Форма держави поняття елементи види Проблеми удосконалення державного правління державного
Форма державного правління
Форма державного правління
© Усі права захищені
написати до нас