Форми бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Автономно некомерційна освітня організація
«Фінансово-Юридичний коледж»
Економічний факультет
Спеціальність: Економіка та бухгалтерський облік
Контрольна робота
Дисципліна: Бухгалтерський облік в бюджетних організаціях
На тему: Форми бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях
Виконав студент групи № 341
Дрянкова З.В.
Викладач: Щербакова О.В.
Іжевськ, 2006

Введення
У своїй роботі я поставила за мету розглянути форми бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях, і вона основі розглянутих особливостей порівняла їх з формами бухгалтерського обліку в комерційних організаціях.

1. Форми бухгалтерського обліку
Форма обліку визначається такими ознаками: кількістю, структурою і зовнішнім виглядом облікових регістрів, послідовністю зв'язку між документами і регістрами, а також між самими регістрами і способом запису в них, тобто використанням тих чи інших технічних засобів. Отже, під формою бухгалтерського обліку слід розуміти сукупність різних облікових регістрів до встановленого порядку та у спосіб запису в них.
SHAPE \ * MERGEFORMAT
ПЕРВИННІ І ЗВЕДЕНІ ДОКУМЕНТИ
КАСОВА КНИГА
Меморіальний ордер
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ
ГОЛОВНА КНИГА
РЕГІСТРИ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ
ЗВОРОТНИЙ відомості за синтетичними рахунками
ЗВОРОТНИЙ відомості за аналітичними рахунками
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ТА ІНШІ ЗВІТНІ ФОРМИ

Умовні позначення: запис
звірка запису
Схема. 1. Меморіально-ордерна форма бухгалтерського обліку.
Бухгалтерський облік в бюджетних організаціях здійснюється за меморіально-ордерною формою бухгалтерського обліку відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку в бюджетних установах.
Міністерство фінансів Російської Федерації в окремих випадках може дозволяти федеральним органам виконавчої влади вести бухгалтерський облік в організаціях, що знаходяться в їхньому віданні, за журнально-ордерною формою бухгалтерського обліку за наявності розроблених методичних документів.
Склад облікових регістрів і послідовність запису в них при меморіально-ордерній формі обліку представлені на схемі 1.
При меморіально-ордерній формі обліку перевірені та прийняті до обліку документи систематизуються по датах здійснення операцій (у хронологічному порядку) і оформляються меморіальними ордерами - накопичувальними відомостями, яким присвоюються такі постійні номери:
-Меморіальний ордер 1 (накопичувальна відомість за касовими операціями) Ф.381;
-Меморіальний ордер 2 (накопичувальна відомість по руху бюджетних коштів на субрахунках рахунках 090, 091, 097, 100, 101, 102) Ф.381;
-Меморіальний ордер 3 (накопичувальна відомість по руху коштів, отриманих за рахунок позабюджетних джерел) Ф381;
-Меморіальний ордер 4 (накопичувальна відомість за розрахунками чеками з лімітованих книжок) Ф.323;
-Меморіальний ордер 5 (звід розрахункових відомостей із заробітної плати і стипендій) Ф.405;
-Меморіальний ордер 6 (накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами і кредиторами) Ф.408;
-Меморіальний ордер 8 (накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами) Ф.386;
-Меморіальний ордер 9 (накопичувальна відомість з вибуття та переміщення основних засобів) Ф.438;
-Меморіальний ордер 10 (накопичувальна відомість з вибуття та переміщення малоцінних предметів) Ф.438;
-Меморіальний ордер 11 (звід накопичувальних відомостей по приходу продуктів харчування) Ф.398;
-Меморіальний ордер 12 (звід накопичувальних відомостей по витраті продуктів харчування) Ф.411;
-Меморіальний ордер 13 (накопичувальна відомість по витраті матеріалів) Ф.396;
-Меморіальний ордер 14 (накопичувальна відомість за доходами, прибутками (збитків)) Ф.409;
-Меморіальний ордер 15 (звід відомостей за розрахунками з батьками за утримання дітей у дитячих закладах) Ф.406;
По інших операціях та за операціями «сторно» складаються окремі меморіальні ордери ф.274, які нумеруються, починаючи з 16 за кожний місяць окремо.
Окремі меморіальні ордери складаються у міру здійснення операцій, але не пізніше наступного дня одержання первинного документа.
Меморіальні ордери підписуються головним бухгалтером або його заступником та виконавцем, а при централізації обліку, крім того, і керівником групи обліку.
Всі меморіальні ордери реєструються в книзі «Журнал - Головна» ф.308. Облік у книзі «Журнал - Головна», як правило, ведеться по субрахунках.
Книга «Журнал - Головна» відкривається записами сум залишків на початок року у відповідності до останнього балансом за минулий рік. Записи в ній проводяться в міру складання меморіальних ордерів, а при складанні меморіальних ордерів - накопичувальних відомостей один раз за місяць. Сума меморіального ордера записується спочатку в графу «Сума за ордером», а потім у дебет і кредит відповідних субрахунків. Сума оборотів за місяць по всіх субрахунках, як по дебету, так і по кредиту повинна бути дорівнює підсумку графи "Сума по ордеру». Другий рядок після оборотів за місяць виводиться залишок на початок наступного місяця по кожному субрахунку.
Для забезпечення окремого обліку операції за бюджетними коштами і коштами, отриманими за рахунок позабюджетних джерел (матеріальні цінності, кошти в розрахунках та ін), субрахунку присвоюється відмітна ознака у вигляді номера (за бюджетними коштами - 1, за коштами, отриманими за рахунок позабюджетних джерел : 2 - з підприємницької діяльності, 3 - за цільовим коштам і безоплатним надходженнях).
Аналітичний облік ведеться в облікових регістрах (у книгах, картках, накопичувальних відомостях, машинограмах та ін.) Порядок записів у регістрах обліку викладено у відповідних розділах Інструкції. Форми регістрів наведені у додатку до інструкції з бухгалтерського обліку в бюджетних установах.
Меморіально-ордерна форма обліку відрізняється строгою послідовністю облікового процесу, простотою і доступністю облікової техніки, при ній широко використовуються стандартні форми аналітичних регістрів, рахункові машини, копіювальний спосіб реєстрації. Крім того, при ній легко здійснювати поділ облікової роботи між кваліфікованим і менш кваліфікованими працівниками.
Недоліками меморіально-ордерної форми обліку є:
-Трудомісткість обліку, що викликається, насамперед багаторазовим дублюванням одних і тих записів (у меморіальному ордері, реєстраційному журналі, синтетичних і аналітичних регістрах);
-Відрив аналітичного обліку від синтетичного, громіздкість аналітичного обліку, він часто відстає від синтетичного обліку;
-Форми регістрів аналітичного обліку часто не містять показників, необхідних для контролю, аналізу господарської діяльності та складання звітності.
У зв'язку з цим облік має порівняно низький пізнавальне значення, а для складання звітності доводитися робити вибірку і угруповання даних поточного обліку.
Основними особливостями журнально-ордерною формою обліку є:
-Застосування для обліку господарських операцій журналів-ордерів, запис в яких ведеться тільки по кредитовою ознакою;
-Поєднання в ряді журналів-ордерів синтетичного і аналітичного обліку;
-Відображення в журналах-ордерах господарських операцій в розрізі показників, необхідних для контролю і складання звітності;
-Скорочення кількості записів, завдяки раціональній побудові журналів-ордерів і Головної книги.
Журнали-ордери являють собою, вільні листи великого формату із значною кількістю реквізитів відкриваються вони на місяць, на окремий синтетичний рахунок або на групу синтетичних рахунків. Кожному журналу-ордеру присвоюється певний постійний номер. Як правило, журнали-ордери мають різну форму.
Запис у журнали-ордери проводять щодня або безпосередньо з первинних документів, або з допоміжних відомостей, які служать для накопичення і групування даних первинних документів. У другому випадку в журнали-ордери записують підсумки допоміжних відомостей.
У журнали-ордери проводяться тільки кредитові записи того синтетичного рахунку, операції якого обліковуються в даному журналі. Наприклад, в журнал-ордер по рахунку 12 «Каса» записуються тільки ті операції, за якими рахунок «Каса» кредитується. Операції, за якими рахунок «Каса» дебетується, будуть записані в Головну книгу. Тим самим виключається дублювання оборотів за кореспондуючими рахунками. Місячні підсумки кожного журналу-ордера показують загальну суму кредитового обороту рахунку, операції якого обліковуються в даному журналі, і суми дебетових оборотів кожного кореспондуючого з ним рахунку.
У ряді журналів-ордерів синтетичний облік поєднується з аналітичним. Причому розташування даних аналітичного обліку забезпечує отримання необхідних показників для складання періодичної та річної бухгалтерської звітності без додаткових вибірок і угрупувань. Самостійний аналітичний облік (у картках чи книгах) ведеться при даній формі обліку лише по тих синтетичних рахунках, у розвиток яких відкривається велика кількість аналітичних рахунків, наприклад з обліку матеріалу, основних засобів та ін
Господарські операції записуються в журнал-ордери по мірі їх здійснення і оформлення документами. Тому систематична запис журналу є одночасної і хронологічної записом. Необхідність ведення спеціальних хронологічних регістрів при даній формі обліку відпадає. Не складається і меморіальні ордери, оскільки всі показники записуються у журналах у розрізі кореспондуючих рахунків.
Для звірки правильності записів у журналах-ордерах підраховують загальний підсумок за кредитом рахунка і записують його в журнал безпосередньо з документів. Отриманий підсумок звіряють з виведеними в окремих графах журналу підсумками по дебетуемого рахунками. Така звірка робить зайвим складання оборотних відомостей по журналу, в яких синтетичний облік поєднується з аналітичним.
Оборотні відомості складаються лише з тих рахунки, в яких аналітичний облік ведеться самостійно.
Перевірені місячні підсумки журналів-ордерів записують у Головну книгу.
Кредитовий оборот переносить у Головну книгу з відповідного журналу, а оборот по дебету записують до книги з різних журналів-ордерів за кореспондуючими рахунками. Журнали-ордери і Головна книга взаємно доповнюють один одного: у журналах-ордерах дається розшифровка кредитового обороту кожного синтетичного рахунка, а у Головній книзі - розшифровка дебетового обороту цього ж рахунку. Після перевірки оборотів виводиться сальдо на початок наступного місяця записується у відповідній колонці Головній книзі.
Для перевірки правильності записів у головній книзі підраховують суми оборотів і сальдо за всіма рахунками.
Суми дебетових і кредитових оборотів, а також дебетових і кредитових сальдо мають бути рівні.
Бухгалтерський баланс та інші форми звітності складаються за даними Головної книги, журналів-ордерів і допоміжних до них відомостей. Загальна схема записів при журнально-ордерній формі обліку наведена на схемі 2.
SHAPE \ * MERGEFORMAT

Первинні та зведені документи

Касова книга

Журнали - ордери

Накопичувальні і групувальні відомості

Головна книга

Регістри аналітичного обліку

Оборотна відомість по

аналітичними рахунками
Бухгалтерський баланс і інші звітні форми

Умовні позначення: запис
звірка запису
Схема 2. Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку.
Застосування журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку дозволяє значно зменшити трудомісткість обліку. Це досягається за рахунок поєднання в одному реєстрі синтетичного та аналітичного обліку, систематичних і хронологічних записів, скасування низки регістрів (меморіальних ордерів), реєстраційного журналу, оборотної відомості за синтетичними рахунками ряду оборотних відомостей за аналітичними рахунками. Дана форма обліку підвищує контрольне значення обліку, полегшує складання звітів.
До недоліків журнально-ордерної форми обліку слід віднести складність і громіздкість побудови журналів-ордерів, орієнтованих на ручне заповнення даних, і утрудняють механізацію обліку.
Від значної частини зазначених недоліків вільна механізована система бухгалтерського обліку. Грунтується вона на єдиному взаємопов'язаному технологічному процесі обробки документації по всіх розділах обліку з залишення балансу відповідно до плану рахунків і типовими проектними рішеннями по комплексній автоматизації бухгалтерського обліку.
В умовах комплексної автоматизації бухгалтерського обліку виконання кошторису доходів і видатків установи дані синтетичного та аналітичного обліку формуються, в базах даних використовуваного програмного комплексу щомісяця виводиться на паперовий носій - вихідні форми документів (меморіальні ордери, картки, відомості, Головна книга, звіт і т.п .). При цьому зміст показників у вихідних формах документів має відповідати вимогам, передбаченим цією Інструкцією для регістрів бухгалтерського обліку.
При виявленні у вихідних формах документів помилок бухгалтерія здійснює діагностику помилкових даних, внесення виправлень у відповідні бази даних та отримання вихідних форм документів з урахуванням виправлень. Внесення виправлень здійснюється датою виявлення помилкових даних шляхом обов'язкового оформлення змінених документів, сторнуючу проводок.
Без оформлення документального підтвердження будь-які виправлення безпосередньо в електронних базах даних не допускаються.
2. Аналіз форм бухгалтерського обліку в бюджетних і комерційних організаціях
Проаналізувавши, дані про форми бухгалтерського обліку в бюджетних і комерційних організаціях прийшла до висновку, що форми бухгалтерського обліку в цих організаціях аналогічні, і практично не відрізняються один від одного.

Висновок
У своїй роботі я виконала поставлену мету і дізналася, що основними формами бухгалтерського обліку є:
-Меморіально-ордерна форма обліку;
-Журнально-ордерна форма обліку;
-Автоматизована форма обліку;
Проаналізувавши, наявні дані за формами обліку прийшла, до висновку, що в бюджетних і комерційних організаціях, що форми обліку мало, чим відрізняються.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
31.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Організація бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях РБ
Особливості обліку в бюджетних організаціях
Основи обліку в бюджетних організаціях
Системи обліку в бюджетних організаціях меморіально ордерна систем
Системи обліку в бюджетних організаціях меморіально-ордерна система
Особливості обліку основних засобів в бюджетних і комерційних організаціях
Особливості бухгалтерського обліку в бюджетних установах
Організація бухгалтерського обліку в торгівельних організаціях
Особливості організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах
© Усі права захищені
написати до нас