Форми безготівкових розрахунків 2 Основні форми

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Приватна установа освіти

«БІП-Інститут правознавства»

Могильовський філіал

Кафедра юридичних дисциплін

Курсова робота

з дисципліни «Цивільне право»

на тему: «Форми безготівкових розрахунків»

Роботу виконала:

студентка гр. ПВ-051 С. А. Іванова

Науковий керівник:

к.ю.н., доцент кафедри

юридичних дисциплін Т.Д. Сидорова

Могилів, 2010

ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ, ОСОБЛИВОСТІ, ЗНАЧЕННЯ І ЇХ СИСТЕМА

  1. Поняття безготівкових розрахунків, їх особливості та значення

  2. Система безготівкових розрахунків

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ФОРМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ, А ТАКОЖ ЇХ ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ

2.1 Безготівкові розрахунки платіжними вимогами

2.2 Безготівкові розрахунки платіжними дорученнями

2.3 Безготівкові розрахунки платіжними вимогами-дорученнями

2.4 Безготівкові розрахунки акредитивами

2.5 Безготівкові розрахунки чеками

2.6 Безготівкові розрахунки за допомогою векселів

2.7 Безготівкові розрахунки банківськими пластиковими картками

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Введення

У цій роботі я досліджую тему «Форми безготівкових розрахунків». Головною метою написання курсової роботи є вивчити основні форми безготівкових розрахунків, що застосовуються в банках і зрозуміти, яке місце безготівкові розрахунки займають в економіці Республіки Білорусь, адже безготівковий грошовий оборот є основною частиною грошового і платіжного обороту, де рух грошей відбувається у вигляді перерахувань по рахунках в кредитних установах чи заліків взаємних вимог. Він опосередковує такі сфери господарських відносин, як реалізація продукції, послуг, робіт, розподіл і перерозподіл національного доходу, одержання і повернення банківських кредитів, виплата і грошових доходів. Учасниками цих відносин виступають об'єднання, підприємства, організації, установи, кооперативи, малі підприємства, асоціації, банківські та фінансові органи, населення, підприємці. Велика частина платежів здійснюється без використання готівкових грошей. Сукупність платежів, здійснюваних без використання готівкових грошей, складає безготівковий грошовий оборот.

Відповідно до даної метою мною були поставлені такі завдання:

 • вивчити наукову літературу з даного питання;

 • дати поняття безготівкових розрахунків, виявити їх значення, вивчити принципи;

 • досліджувати кожну форму безготівкового розрахунку, що застосовується в банках;

 • виявити переваги і недоліки кожної з форм безготівкових розрахунків.

Об'єктом дослідження в курсовій роботі є об'єктивна реальність, тобто це ті нормативні правові акти, які відображають і регулюють форми безготівкових розрахунків.

Предметом дослідження курсової роботи є форми безготівкових розрахунків.

Матеріалом мені послужили кодекси, різні нормативні правові акти, наукова література, наукові статті, дослідження і т.д.

У роботі я використовувала такі методи дослідження:

 • діалектичний метод пізнання

Цей метод пізнання передбачає вивчення цивільного права в єдності його форм і змістів.

 • порівняльний метод пізнання

Цей метод пізнання полягає в тому, що однорідні явища або інститути порівнюються між собою і визначаються оптимальні варіанти вирішення тих чи інших проблем.

 • метод комплексного дослідження

Даний метод застосовується при вивченні сукупності взаємопов'язаних правових явищ, що мають різну галузеву належність.

 • соціологічний метод

Даний метод застосовується при використанні статистичних даних узагальнення судової і нотаріальної практики.

 • метод системного аналізу

Метод системного аналізу використовується при аналізі юридичної конституції як єдиного цілого.

Дана робота складається з плану роботи, вступу, основної частини, присвяченої предмету дослідження, висновків, в якому узагальнюються результати дослідження та списку використаної літератури.РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ, ОСОБЛИВОСТІ, ЗНАЧЕННЯ І ЇХ СИСТЕМА

  1. Поняття безготівкових розрахунків, їх особливості та значення

Під розрахунками в безготівковій формі розуміються розрахунки між фізичними і юридичними особами або за їх участю, що проводяться через банк або небанківську кредитно-фінансову організацію, його (її) філію (відділення) у безготівковому порядку (ст. 231 Банківського кодексу Республіки Білорусь) (далі - БК).

Підставою здійснення безготівкових розрахунків є наявність укладеного договору (договору банківського рахунку, вкладу, кореспондентського рахунку) між банком і клієнтом. Однак останнім часом Національний банк не обов'язково пов'язує з наявністю таких договорів можливість проведення безготівкових розрахунків. [11, с. 193]

Особливості безготівкових розрахунків полягають в наступному:

 1. у розрахунках готівкою беруть участь платник і одержувач, передають готівкові кошти, а в безготівкових грошових розрахунках учасників троє: платник, одержувач і банк, в якому здійснюються такі розрахунки у формі запису за рахунками платника та одержувача;

 2. учасники безготівкових грошових розрахунків полягають у кредитних відносинах з банком. Ці відносини виявляються в сумах залишків на рахунках учасників таких розрахунків. Подібні кредитні відносини в готівково-грошовому обороті відсутні;

 3. переміщення (перерахування) грошей, що належать одному учаснику розрахунків, на користь іншого виробляються шляхом записів по їх рахунках, у результаті чого змінюються кредитні відносини банку з учасниками таких операцій. Іншими словами, тут виробляється кредитна операція, що здійснюється за допомогою грошей. Тим самим оборот готівки заміщається кредитною операцією.

Безготівкові розрахунки обслуговують в основному сферу господарських зв'язків підприємств та їх взаємини з фінансово-кредитною системою. Таким чином, сутність їх у тому, що господарські органи роблять платежі одне одному за товарно-матеріальні цінності та надані послуги, а також за фінансовими зобов'язаннями шляхом перерахування належних сум з рахунку платника на рахунок одержувача або заліку взаємної заборгованості.

Відповідно до Указу Президента Республіки Білорусь «Про затвердження порядку розрахунків між юридичними особами, індивідуальними підприємцями в Республіці Білорусь» від 29 червня 2000 р. № 359, всі розрахунки між юридичними особами, їх відокремленими підрозділами, індивідуальними підприємцями в Республіці Білорусь здійснюються в білоруських рублях в безготівковому порядку, за винятком випадків, передбачених цим документом. [4]

Значення безготівкових розрахунків велике, тому що:

 1. безготівкові розрахунки сприяють концентрації грошових ресурсів у банках. Тимчасово вільні грошові кошти підприємств, що зберігаються в банках, є одним із джерел кредитування;

 2. безготівкові розрахунки сприяють нормальному кругообігу коштів у народному господарстві;

 3. чітке розмежування безготівкового і готівкового грошового оборотів створює умови, які полегшують планування грошового обігу та безготівкового грошового обороту. Розширення сфери безготівкового обороту дозволяє більш точно визначати розміри емісії та вилучення готівкових грошей з обігу.

З одного боку, розвиток безготівкових розрахунків призводить до скорочення потреби в готівці і до економії витрат обігу. Чим більше платіж, тим сильніше виявляються ці переваги. Однак, якщо сума сплати незначна, то більш економічний внесок готівкою. Встановити точно грань, коли переваги готівкового платежу переходять у його недоліки, досить важко.

З іншого боку, безготівкові розрахунки можуть замінювати собою банкнотного обігу. Особливого значення набувають безготівкові розрахунки при спробах стабілізації валюти, так як вони полегшують перехід від «падаючих» грошей до золотого обігу (або до валюти, що має золоте забезпечення). Так само значно вплив безготівкових розрахунків на купівельну спроможність грошей всередині країни. Коли безготівкові розрахунки одержують суспільне визнання (наприклад, розвинена чекова система), тоді надмірне форсування їх, подібно надмірного випуску банкнот, може діяти інфляційно. Тому розвиток безготівкового обороту повинно піддаватися такому ж регулювання, як і емітування банкнот.

Таким чином, можна сказати, що безготівкові розрахунки - сукупність безготівкових грошово-кредитних операцій в процесі реалізації товарів і послуг, розподілу і перерозподілу національного доходу. Їх призначення полягає в погашенні грошових і кредитних зобов'язань юридичних і фізичних осіб на основі функціонування грошей як безготівкового засобу платежу.

  1. Система безготівкових розрахунків

Система безготівкових розрахунків є сукупність принципів і форм розрахунків. За допомогою безготівкових розрахунків здійснюються платежі товарного і нетоварного характеру і, таким чином, забезпечується нормальне функціонування економіки.

Система безготівкових розрахунків носить цілісний характер, який забезпечується через обов'язок всіх суб'єктів розрахункових відносин слідувати певним принципам, на яких грунтуються норми і правила, що містяться в нормативних актах, що регулюють безготівкові розрахунки.

В даний час виділяють наступні принципи організації безготівкових розрахунків:

 1. правовий режим здійснення розрахунків і платежів;

Цей принцип передбачає дотримання відповідних норм цивільного законодавства, окремих федеральних законів і підзаконних актів при здійсненні розрахунків і платежів.

 1. обов'язкове зберігання грошей на рахунках у кредитних установах усіма підприємствами, організаціями та установами;

Згідно з цим принципом для зберігання грошових коштів і здійснення безготівкових розрахунків підприємства обов'язково відкривають у банку (за своїм вибором) розрахунковий (поточний) рахунок.

Для відкриття рахунку хозорган представляє наступні необхідні документи:

 • заяву на відкриття рахунку;

 • картку із зразками підписів посадових осіб, які мають право розпоряджатися рахунком, і відбитка печатки власника рахунку;

 • документ про реєстрацію підприємства у формі виписки з рішення реєструючого органу (виконкому, Міністерства юстиції тощо) або копія свідоцтва про реєстрацію підприємства;

 • копія статуту (положення) з відміткою про реєстрацію у виконавчому комітеті (або іншому органі, проводить реєстрацію);

 • оригінал статуту (положення).

А для фермерських господарств потрібні такі документи:

 • акт на користування землею, для позначки в ньому про відкриття рахунку;

 • дублікат повідомлення про присвоєння облікового номера платника податків;

 • копію інформаційного листа органу державної статистики із зазначенням ідентифікаційного коду.

З відкриттям розрахункового (поточного) рахунку в установі банку суб'єкт господарювання стає повноправним учасником платіжного обороту.

 1. суб'єкти господарювання здійснюють платежі головним чином через установи банків або інші фінансово-кредитні установи в безготівковому порядку за документами, передбаченими правилами розрахунків;

 2. платежі здійснюються, як правило, після відвантаження продукції, надання послуг, виконання робіт;

Даний принцип не виключає авансових платежів та попередньої оплати, які допускаються законодавчими актами або передбачені договором.

 1. в основі розрахунків за товари і послуги лежить і такий важливий принцип, як згода платника на списання коштів з його рахунку;

Згода дається шляхом акцепту документів, виписаних отримувачем коштів або шляхом виписки платіжних документів за отримані товари, виконані роботи, надані послуги.

 1. платежі здійснюються лише за наявності достатніх коштів на рахунку платника. Кошти з рахунку підприємства списуються за розпорядженням власника рахунку;

Оплата розрахункових документів при недостачі коштів на рахунку здійснюється у черговості, яка встановлюється законодавчими і нормативними актами в залежності від стану економіки та фінансів.

При відсутності коштів на розрахунковому (поточному) рахунку платника (за домовленістю з банком) розрахункові документи можуть бути оплачені за рахунок банківського кредиту (його видають на оплату рахунків постачальників). При необхідності банк може виступити в ролі платника-гаранта (поручителя) на комерційній основі (на прохання кредитоспроможного хозоргана).

 1. Існує певний порядок зарахування коштів на рахунок постачальника.

Він проводиться, як правило, після списання коштів з рахунку платника. Попередня оплата товарно-матеріальних цінностей здійснюється тільки за рахунок власних коштів підприємств. Надання кредиту на попередню оплату матеріальних цінностей забороняється (за винятком кредитів на виставлення акредитивів на термін, що не перевищує 30 днів).

Безготівкові розрахунки здійснюються з використанням різних форм. Форма безготівкових розрахунків являє собою сукупність способів платежу, розрахункових документів і певного документообігу. [9, с. 142]

На сьогоднішній день існує певний перелік форм безготівкових розрахунків:

 1. безготівкові розрахунки платіжними вимогами;

 2. безготівкові розрахунки платіжними дорученнями;

 3. безготівкові розрахунки платіжними вимогами-дорученнями;

 4. безготівкові розрахунки акредитивами;

 5. безготівкові розрахунки чеками;

 6. безготівкові розрахунки за допомогою векселів;

 7. безготівкові розрахунки пластиковими картками.

Безготівкові розрахунки можуть бути проклассифицировать по ряду ознак. За економічним змістом вони поділяються на платежі за товари і послуги та платежі за нетоварними операціями (платежі до бюджету, погашення кредитів тощо). За місцем проведення можна виділити внутрішньореспубліканські, міждержавні, одногородние та іногородні розрахунки. По виду платежу їх прийнято підрозділяти на гарантовані, негарантовані, шляхом списання або шляхом заліку взаємних вимог, з відстрочкою платежу.РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ФОРМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ, А ТАКОЖ ЇХ ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ

2.1 Безготівкові розрахунки платіжними вимогами

Платіжна вимога - це вимога постачальника до одержувача про сплату йому певної суми грошових коштів за поставлену продукцію.

Даною формою розрахунку притаманні три особливості:

 1. дана форма розрахунку застосовується тільки після відвантаження продукції;

 2. вимоги оплачуються з попереднім акцептом;

Термін попереднього акцепту складає три робочих дні, не враховуючи дня надходження вимоги до банку. Протягом цього часу покупець перевіряє виконання постачальником умов договору.

З метою прискорення розрахунків між платником та одержувачем коштів договором може бути передбачена оплата вимог у день їх надходження в банк платника. Згідно, Закону Республіки Білорусь «Про валютне регулювання та валютний контроль» від 22 липня 2003 р., для цього платник повинен подати в обслуговуючий його банк список підприємств, з якими укладено договори на оплату вимог у день їх надходження в банк платника. У списку повинні бути вказані номери та дати укладення договорів. Список завіряється підписами посадових осіб і відбитком друку платника, відповідно до заявлених до банку зразкам підписів і відбитка печатки. Список, з проставленою на ньому датою надходження в банк, знаходиться у відповідального виконавця, що обслуговує платника.

Вимоги, які підлягають оплаті в день надходження до банку платника, повинні містити напис, що чинить за такою формою: «Оплата в день надходження». Відповідальний виконавець звіряє зі списком тільки ті вимоги, які містять зазначену напис. При відсутності на вимогах написи про оплату в день надходження до банку платника, а також при вступі вимог від підприємств, не зазначених у списку, оплата їх здійснюється з попереднім акцептом. Вимоги, що підлягають сплаті з попереднім акцептом, оплачуються на наступний день після закінчення терміну попереднього акцепту.

Платник має право заявити обслуговуючому його банку відмову від акцепту вимоги протягом встановленого терміну попереднього акцепту. Відмова може бути повним або частковим із зазначенням відповідних мотивів. Підставою для відмови можуть бути:

 • відсутність договору;

 • пред'явлення бестоварного вимоги;

 • відсутність даної форми розрахунків у договорі.

Платник має право повністю відмовитися від акцепту вимоги, а банк зобов'язаний прийняти відмову у випадках:

 • відсутність договору;

 • відсутності даної форми розрахунків в договорі;

 • пред'явлення бестоварного вимоги, тобто вимоги оплати товарів, фактично невідвантаженому (неотпущенних) одержувачу;

 • пред'явлення вимоги за раніше оплачений товар;

 • невідповідності найменування товарів, зазначених у вимозі, прикладеним товарно-транспортних накладних або замінюють їх документами.

Банки не розглядають спори між одержувачем і платником по суті відмов від акцепту.

 1. дана форма розрахунку здійснюється через систему інкасо.

Інкасо - банківська операція, при якій банк за дорученням свого клієнта - отримувача коштів і на підставі складеного ним (одержувачем) розрахункового документа отримує належну одержувачу суму грошових коштів від платника і зараховує її в установленому порядку на рахунок одержувача.

Відповідальний виконавець банку, який приймає документи на інкасо, зобов'язаний перевірити:

 1. наявність у вимозі дати і номера договору, що передбачає відвантаження (відпуск) товару, дата відвантаження (відпустки) товару;

 2. наявність товарно-транспортних або замінюють їх документів, відповідність їх номерів і сум записам у вимогах;

 3. при відсутності товарно-транспортних або замінюють їх документів - дату їх відсилання (вручення) платнику;

 4. відповідність зразків підписів і відбитка печатки на вимогах заявленим у банку зразком підписів і відбитка печатки;

 5. правильність складання представлених реєстрів, зокрема, відповідність загальної суми вимог, прийнятих на інкасо, даним реєстру, відповідність підписів і відбитка печатки на реєстрі заявленим у банку зразкам, а також дати складання реєстрів дня прийому їх банком.

Вимоги, що не відповідають правилам, встановленим для надання документів до банку, викреслюються з реєстру з виправленням його підсумків і повертаються подала їх підприємству.

Розрахунки платіжними вимогами мають свої переваги і недоліки. Ця форма насамперед влаштовує платника, так як дозволяє йому перевірити виконання постачальником умов договору в частині номенклатури та якості продукції і заявити мотивовану відмову від оплати. Основний же недолік полягає в трудомісткості, пов'язаної з операціями по інкасо, відмовами від акцепту, запитами про долю неоплачених вимог.

2.2 Безготівкові розрахунки платіжними дорученнями

Платіжне доручення є платіжною інструкцією, згідно з якою один банк (банк-відправник) за дорученням клієнта (платника) здійснює за винагороду переказ грошових коштів в інший банк (банк-одержувач) особі, вказаній в дорученні (бенефіціару) (ст.239 БК).

Платіжним дорученням можуть здійснюватися:

 1. розрахунки за отримані товари та надані послуги за умови посилання в дорученні на номер і дату товарно-транспортного чи іншого документа, що підтверджує відпуск товару або надання послуг;

 2. розрахунки за нетоварними операціями;

 3. попередня оплата товарів і послуг у випадках, передбачених у нормативних актах, в договорі, а також при застосуванні попередньої оплати як заходи впливу до несправного платнику;

Під попередньою оплатою розуміється оплата товарів і послуг, готових до відвантаження (відпуску, надання) покупцям (замовникам) до моменту платежу і відвантажених (вивезених, які надають) не пізніше трьох робочих днів з дня отримання платежу, якщо інші терміни не обумовлені договором або нормативними актами , якими передбачений цей порядок розрахунків.

 1. авансові платежі у випадках, передбачених законодавством або договором;

У цих випадках у платіжних дорученнях робиться посилання на відповідний нормативний акт або договір.

 1. цільові перекази грошових коштів, що направляються з республіканського, місцевих бюджетів та позабюджетних фондів, створених Верховною Радою Республіки Білорусь, на виконання урядових програм щодо виходу республіки з кризи, ліквідацію наслідків стихійних лих, надання матеріальної допомоги населенню та проведення інших заходів, зараховуються на суброзрахункові рахунки підприємств .

Платіжні доручення на перерахування цільових коштів представляються в банк у 3-х примірниках. Перший примірник залишається в документах для платника, другий - як додаток до виписки з особового рахунку надається одержувачу переказу, третій - із штампом банку та датою перерахування повертається платнику.

У платіжному дорученні вказується призначення платежу і робиться посилання на законодавчий акт, який передбачає формування даного фонду. Відповідальність за цільове використання коштів несе їх одержувач.

Платіжні доручення приймаються до виконання тільки за наявності коштів на рахунку, достатніх для його виконання, якщо інше не встановлено правилами банку.

При місцевих розрахунках, коли платник і одержувач коштів обслуговуються однією установою банку, а також при іногородніх перерахування коштів доручення подаються в трьох примірниках. Перший примірник служить меморіальним ордером у банку платника, другий при одногородних перерахування направляється одержувачу при виписці з його рахунку, а при іногородніх поштових перерахування прикладається до зведеного платіжного доручення для видачі одержувачу. Третій примірник видається платнику з розпискою в прийомі доручення і штампом банку.

Якщо платник і одержувач коштів обслуговуються різними одногородними банками, доручення подаються в чотирьох примірниках, з яких перший використовується як меморіальний ордер, другий і третій після оплати відправляються банку отримувача коштів, де другий служить ордером і залишається в банку, а третій додається до виписки з рахунку одержувача, четвертий примірник повертається платнику з розпискою і штампом банку. Доручення, в яких виділена сума податку на додану вартість, представляються в банк з додатковим примірником, що додається до виписки з рахунку доходів бюджету.

Перевагами даної форми розрахунків є її універсальність, можливість зблизити дату відвантаження з датою оплати, а також простота оформлення і проходження через банк. Цією формою розрахунків притаманні свої недоліки такі як відсутність належної гарантії платежу і виникнення взаємної дебіторської і кредиторської заборгованості.

2.3 Безготівкові розрахунки платіжними вимогами-дорученнями

Платіжне вимога-доручення - розрахунковий документ, що містить вимогу одержувача коштів до платника сплатити на підставі надісланих йому, минаючи обслуговуючий банк, розрахункового, відвантажувальних та інших документів, передбачених договором, вартість поставленого за договором товару, зробити платежі за іншими операціями.

Вимоги-доручення виписуються одержувачем коштів на бланку встановленої форми і, разом з відвантажувальними та іншими, передбаченими договором документами, направляються безпосередньо до платника. Перший примірник вимоги-доручення повинен бути оформлений підписами і відбитком печатки отримувача коштів.

Платник, згоди оплатити вимогу-доручення, представляє його в обслуговуючий банк у 3-х примірниках. У реквізиті вимоги-доручення «Сума до оплати» повинна бути проставлена ​​цифрами і прописом сума, акцептована платником і підлягає списанню з його рахунку.

Вимога-доручення приймається банком до виконання в сумі, акцептованою платником. Перший примірник служить підставою для списання коштів з рахунку платника, і після виконання операції міститься в документи для банку, другий - направляється банку одержувача для додатку до виписки з рахунку одержувача, третій - видається платнику з розпискою в прийомі доручення і штампом банку.

Термін, протягом якого платник зобов'язаний подати в банк вимога-доручення, визначається сторонами у договорі і банком не контролюється.

Ця форма має гідність, що виражається у спрощенні документообігу і скорочення витрат, а також підвищення відповідальності за розрахунки постачальника і платника. А недолік виражається у відсутності гарантії платежу і можливості уповільнення оборотності коштів у разі несвоєчасної оплати рахунків покупців.

2.4 Безготівкові розрахунки акредитивами

Згідно, статті 254 Банківського Кодексу Республіки Білорусь, під акредитивом розуміється зобов'язання, з якого банк, що діє за дорученням клієнта-наказодавця (банк-емітент), повинен здійснити платіж одержувачу грошових коштів (бенефіціару) або акцептувати і сплатити або врахувати переказний вексель, виставлений бенефіціаром, або дати повноваження іншому банку (виконуючому банку) здійснити такий платіж або акцептувати і сплатити або врахувати переказний вексель, виставлений бенефіціаром, якщо дотримані всі умови акредитива. Акредитив може виконуватися за допомогою платежу за пред'явленням, платежу з відстрочкою, акцепту і оплати або обліку переказного векселя. [1]

До цієї форми розрахунків, як правило, сторони вдаються у випадках відсутності у них впевненості, що договір буде виконаний, оскільки у минулому спостерігалася систематична затримка платежів.

Акредитив призначається для розрахунків тільки з одним бенефіціаром і не може бути переадресований. Акредитив може бути відкличним і безвідкличним. Відкличний акредитив може бути змінений або анульований в будь-який момент без попереднього повідомлення бенефіціара, а безвідкличної не може бути змінений або анульований без згоди банку-емітента і бенефіціара. Кожен акредитив повинен ясно вказувати, чи є він відзивним або безвідзивним. При відсутності такої вказівки акредитив є безвідкличним.

За способом забезпечення платежу розрізняють покриті (депоновані) і непокриті (гарантовані) акредитиви.

Покритими (депонованими) вважаються акредитиви, при відкритті яких банк-емітент, що відкриває акредитив, перераховує кошти платника або позикові (кредит банку) у розпорядження використовує банку на окремий балансовий рахунок «Акредитиви» на весь термін дії зобов'язань банку-емітента. Протягом цього терміну в банку-емітенті ведеться облік виставлених акредитивів на позабалансовому рахунку «Акредитиви до оплати».

При встановленні між банками покупця і постачальника кореспондентських відносин у виконуючому банку може відкриватися непокритий (гарантований) акредитив шляхом надання йому права списувати всю суму акредитива з ведеться у нього рахунки банку-емітента.

Відкриття акредитива проводиться за рахунок власних коштів наказодавця або за рахунок кредиту банку, що депонуються в сумі акредитива, у банку-емітенті на окремому балансовому рахунку «Акредитиви». Відкриття акредитива за рахунок власних коштів наказодавця і частково за рахунок кредиту банку не допускається. Акредитив призначається для розрахунків тільки з одним бенефіціаром і не може бути переадресований.

Для відкриття акредитива наказодавець представляє в банк-емітент заяву до 4-х примірниках на бланку встановленої форми. Заява повинна бути завірена підписами осіб і відбитком печатки наказодавця згідно заявленим в банку зразком підписів і відбитком печатки.

У заяві на акредитив повинні бути зазначені:

 • вид акредитива;

 • найменування наказодавця;

 • найменування і місце знаходження банку-емітента;

 • найменування бенефіціара;

 • найменування і місце знаходження банку-бенефіціара;

 • сума акредитива;

 • номер, дата договору, на підставі якого відкривається акредитив;

 • термін дії акредитива;

 • порядок оплати документів (за пред'явленням, з розстрочкою платежу, допускаються чи часткові виплати, з акцептом особи, уповноваженої наказодавцем, або без акцепту);

 • якщо умовами акредитива передбачено акцепт документів особою, уповноваженою наказодавцем, заява повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, дані паспорта (серія, номер, ким і коли виданий) та зразок підпису особи, уповноваженої наказодавцем виробляти акцепт;

 • повне і точне найменування документів, проти яких проводяться виплати по акредитиву, порядок їх оформлення;

 • строк подання документів до банку бенефіціара;

 • найменування товару;

 • дата відвантаження товару.

Допускається включення в заяву про відкриття акредитива інших необхідних умов. Умови акредитива мають бути повними і точними і не містити зайвих подробиць, що ускладнюють роботу банку.

Відповідальний виконавець банку перевіряє правильність оформлення заяви про відкриття акредитива.

Прийнятий до виконання акредитив реєструється в журналі з присвоєнням реєстраційного номера, із зазначенням найменування наказодавця, суми акредитива, дати подання заяви, найменування бенефіціара та обслуговуючого його банку, терміну дії акредитива.

На всіх примірниках прийнятого до виконання заяви про відкриття акредитива відповідальний виконавець проставляє реєстраційний номер, дату прийому, свій підпис, на третьому і четвертому примірниках - штамп банку.

Перший примірник заяви служить підставою для списання коштів з рахунку платника, і після виконання операції міститься в документи для банку-емітента. Другий примірник заяви поміщається в картотеку до позабалансовому рахунку «Покриті акредитиви до оплати» для подальшого контролю за дотриманням терміну і виконанням умов акредитива. Третій примірник надсилається до банку бенефіціара для сповіщення бенефіціара про відкриття акредитива на його користь. Четвертий примірник акредитива повертається приказодателю на підтвердження прийому акредитива до виконання.

Переваги даної форми безготівкових розрахунків: гарантія платежу постачальнику; контроль за виконанням умов поставки та умови акредитива банками. Недоліки: складний документообіг; відволікаються кошти від господарського обороту.

2.5 Безготівкові розрахунки чеками

Розрахунковий чек - це іменний розрахунково-грошовий документ, складений на спеціальному бланку, що містить письмове доручення чекодавця банку про перерахування з його рахунку певної суми на рахунок одержувача-чекодержателя.

Чекодавець - фізична або юридична особа, яка здійснює платіж за товари і послуги за допомогою чека, яке заповнює і підписує його.

Чекодержатель - юридична особа, яка є одержувачем платежу за чеком.

Чеки використовуються у розрахунках за товари та послуги на території Республіки Білорусь як між фізичними і юридичними особами, так і між юридичними особами.

Розрізняють розрахунки разовими чеками і за допомогою розрахункових чекових книжок. Розрахункова чекова книжка видається на рік, її можна поповнювати або переносити на іншу чекову книжку.

Розрахункові чеки є бланками суворої звітності. Розрахунковий чек може бути виданий банком за рахунок коштів, наявних на поточному рахунку фізичної особи, або після внесення в банк готівкових грошових коштів.

Розрахунки чеками між юридичними особами виробляються з депонуванням коштів на окремому рахунку (за дорученням покупця). На депоновану банком за розрахунковим чеком суму не може бути накладено арешт, а також звернено стягнення за претензіями до чекодавцю.

Чекодавець передає чек чекодержателю в момент придбання товару. При пред'явленні розрахункового чека на сплату за товар працівник підприємства, на якого покладені такі функції, перевіряє:

 1. заповнений чи розрахунковий чек на бланку встановленого зразка;

 2. чи немає підчисток, виправлень тексту або суми чека;

 3. не прострочений чи чек;

 4. чи є на ньому відбиток печатки банку чекодавця та підписи посадових осіб банку чекодавця;

 5. засвідчується в особистості пред'явника чека за паспортом або іншим документом, що посвідчує особу.

Після перевірки та прийняття чека на сплату за товар чекодержатель заповнює на звороті розрахункового чека відповідні реквізити, ставить дату про оплату, проставляє відбиток штампа підприємства і підписує дані записи. Потім здає прийняті чеки за місцем відкриття розрахункового рахунку разом з дорученням-реєстром. Банк чекодержателя пересилає чеки при дорученні-реєстрі в банк платника. При отриманні доручення-реєстру банк-платник перевіряє:

 • чи відносяться додані до них чеки до цього банку;

 • справжність бланка чека і відповідність його номера виданої чекової книжки;

 • правильність його оформлення;

 • наявність на чеку підпису власника чекової книжки та відповідність її зразком.

Пред'явлені чеки оплачуються з того рахунку, на якому була заброньована сума. При відсутності або недостатності коштів на цьому рахунку банк відносить відсутню суму на рахунок інших дебіторів і кредиторів зі стягуванням з клієнта певного відсотка від віднесеної на нього суму.

Після закінчення терміну дії чекова книжка повинна бути здана в банк.

У тих випадках, коли на депонованої рахунку є залишок невикористаного ліміту і термін дії чекової книжки не закінчився, а у чековій книжці використані всі чеки, банк може видати нову чекову книжку. При вичерпанні ліміту, але наявність невикористаних чеків ліміт чекової книжки може бути поповнений.

Головною перевагою розрахунків чеками є гарантія платежу, основний недолік - ускладнення документообігу, так як зарахування коштів постачальнику (чекодержателю) проводиться не в момент пред'явлення чеків у свій банк, а лише після їх списання з рахунку платника (чекодавця).

2.6. Безготівкові розрахунки за допомогою векселів

Вексель є, з одно боку, засобом оформлення комерційного кредиту, наданого у товарній формі продавцями покупцям у вигляді відстрочки сплати боргу за проданий товар, з іншого - цінним папером, в якій міститься зобов'язання векселедавця сплатити певну грошову суму векселедержателю незалежно від підстав видачі векселя.

Розрізняють два різновиди векселя - простий і переказний. Простий вексель (соло-вексель) - письмовий документ, що містить зобов'язання однієї особи (векселедавця) сплатити певну грошову суму певній особі (ремітенту або першому одержувачу) або його наказу у встановлений термін або на вимогу. Переказний вексель (тратта) - письмовий документ, що містить безумовний наказ однієї особи (векселедавця або трасанта), звернений до іншої особи (платнику або трасату), про сплату певної грошової суми певній особі (першому одержувачу або ремітенту) або його наказу у встановлений термін або на його вимогу.

Трасант (векселедавець) - особа, що виписало вексель.

Трасат (платник) - особа, до якого трасант звертає свій наказ сплатити за векселем.

Ремітент - перший отримувач або перший векселедержатель, на користь якої виставлений вексель.

При видачі простого векселя векселедавець зобов'язаний сплатити безпосередньо векселедержателю обумовлену суму. Тим самим у простому векселі позначені дві особи - особа, що виписало чек, яке одночасно є платником за векселем, і ремітент - перший отримувач або перший векселедержатель, перед яким платник приймає зобов'язання про платіж.

Переказний вексель представляє собою письмову пропозицію векселедавця, звернене до особливого особі-платнику, сплатити обумовлену суму векселедержателю. Тим самим за переказним векселем платником є не векселедавець, а інша особа, яка за допомогою спеціальної дії (акцепту) приймає на себе зобов'язання про платіж.

Вексель - боргові зобов'язання. У простому векселі векселедавець (дебітор) бере зобов'язання перед ремітентом (кредитором). У переказному векселі два зобов'язання: зобов'язання платника перед трасантом, що і дає підставу трасанту звертати свій наказ про платіж; зобов'язання трасанта перед ремітентом, на виконання якого трасант пропонує платникові зробити йому платіж.

Вексель повинен містити: найменування «вексель»; наказ «платіть» (перекладної вексель), зобов'язання «сплачу» (простий вексель) певну суму грошей; точне найменування платника (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, адресу, як для фізичного, так і юридичної особи); термін платежу, місце платежу, найменування одержувача, місце і дату виставлення векселя, конкретну суму (загальну, включаючи належні відсотки), підпис трасанта (перекладної вексель) і векселедавця (простий вексель).

Переказний вексель може бути переданий від однієї особи до іншого шляхом індосаменту (передавального напису). Індосамент може бути написаний на переказному векселі або на приєднаному до нього аркуші (алонж, додатковий аркуш) і підписаний індосантом.

Переказний вексель може бути виданий строком за пред'явленням, в стільки-то часу від пред'явлення, в стільки-то часу від складання, на певний день.

Відмова від акцепту переказного векселя повинен бути нотаріально посвідчений. Нотаріально посвідчений відмову платника від оплати носить назву вексельного протесту.

  1. Безготівкові розрахунки банківськими пластиковими картками

На початку, на мою думку, буде доцільно дати визначення основним поняттям даної теми.

Банківська пластикова картка - це здійснення безготівкових платежів за товари і послуги, виконання вкладних операцій, отримання готівки фізичними та юридичними особами.

Внутрішня платіжна система - це платіжна система, учасники і власник якої є резидентами.

Міжнародна платіжна система - це платіжна система, серед учасників якої є як резиденти, так і нерезиденти та (або) власник якої є нерезидентом.

Приватна платіжна система - це внутрішня чи міжнародна платіжна система, в якій емісію карток здійснює один банк-емітент, що є власником платіжної системи. [5]

Банк, який випустив пластикову картку, носить назву банк-емітент.

Юридична або фізична особа, що уклала з банком-емітентом договір про використання картки як платіжний засіб - власник картки.

Фізична особа, яка отримує право на здійснення розрахункових та інших операцій за допомогою картки на підставі довіреності або заяви власника - користувач картки.

Для здійснення операцій з картками їх власникові відкривається в банку-емітенті карт-рахунок. Карт-рахунок - відкривається банком-емітентом банківський рахунок, на якому відображаються операції, вироблені власником при використанні дебетової картки (поточний (розрахунковий) рахунок фізичної особи, карт-рахунок відповідно до плану рахунків бухгалтерського обліку в банках Республіки Білорусь згідно з додатком до постанови Ради директорів Національного банку Республіки Білорусь від 19 вересня 2005 р. № 283 "Про ведення бухгалтерського обліку в банках, розташованих на території Республіки Білорусь" (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2005 р., № 172, 8 / 13 232) та Інструкцією з ведення бухгалтерського обліку в Національному банку Республіки Білорусь, затвердженої постановою Ради директорів Національного банку Республіки Білорусь від 23 листопада 2005 р. № 349. [5]

В даний час виділяють наступні види карток:

 1. за механізмом розрахунків виділяють наступні види карток:

 • двосторонні картки;

 • мнгосторонніе картки.

 1. за функціональним призначенням виділяють наступні види карток:

 • кредитні картки, використовувані в кредитних платіжних системах;

 • дебетові картки - що використовуються для дебетових платіжних системах;

 • картки з овердрафтом.

 1. за функціональним призначенням виділяють наступні види карток:

 • кредитні картки;

 • дебетові картки;

 • картки з овердрафтом.

 1. за матеріалом, з якого картка виготовлена ​​виділяють наступні види карток:

 • паперові (картонні);

 • пластикові;

 • металеві.

 1. за способом запису інформації на карту виділяють наступні види карток:

 • графічна запис;

 • ембосування;

 • штрих-кодування;

 • кодування на магнітній смузі;

 • чіп-карти (смарт-карти);

 • лазерна запис (оптичні картки).

 1. за способом запису інформації виділяють наступні види карток:

 • графічна запис

 • ембосування

 • штрих-код

 • магнітна смуга

 • чіп

 • лазерна запис

Основні переваги банківських карт полягають у їх універсальності. Платіжні системи зацікавлені в максимально широкому їх розповсюдженні. Наприклад, банківські картки можуть використовуватися в магазинах, кафе, ресторанах, музеях, кінотеатрах, казино, автозаправках, вокзалах, аеропортах - список можна продовжувати досить довго.

Картки є платіжними інструментами, що випускаються банками-емітентами. Випуск в обіг карток національної (міжнародної) системи розрахунків здійснюється банком на основі Дозволу Національного банку Республіки Білорусь на право здійснення операцій з використанням банківських пластикових карток у відповідності з «Правилами проведення операцій з використанням карток», прийнятими всередині Системи.

Фізична особа для отримання картки представляє до банку такі основні документи:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує особу;

 • заяву-анкету на отримання картки.

При бажанні особиста картка може бути видана також іншій фізичній особі (родичу), якщо клієнт мав це в заяві-анкеті на отримання картки.

Юридичній особі (підприємцю без утворення юридичної особи) для отримання карток необхідно подати в банк:

 • дублікат повідомлення про присвоєння облікового номера платника податків;

 • заяву-анкету на кожного власника картки;

 • довіреність на кожного власника, підписану керівником і головним бухгалтером, скріплена відбитком печатки.

Операції з дебетною або дебетно-кредитною карткою здійснюються лише за наявності на карт-рахунку необхідної суми коштів, яку юридичні особи перераховують зі свого розрахункового рахунку, фізичні особи - з вкладного рахунку або вносять готівкою (через касу банку-емітента). При необхідності карт-рахунок поповнюється.

Операції з дебетно-кредитною карткою відбуваються лише при укладенні кредитного договору між банком-емітентом і держателем картки.

Перед видачею картки банк зобов'язаний ознайомити власника карт-рахунку з наступною інформацією:

 1. область застосування картки;

 2. умови використання картки;

 3. тарифи за операціями з картками;

 4. права та обов'язки клієнта та банку за операціями з картками;

 5. розподіл відповідальності між банком-емітентом і клієнтом у разі порушення Договору;

 6. порядок розгляду спорів;

 7. порядок анулювання та вилучення картки.

Банк-емітент може встановити певні обмеження за операціями з картками - мінімальний і максимальний межа суми однієї операції, кількість розрахункових операцій протягом того або іншого періоду, межа суми розрахункових операцій протягом одного дня, тижня і т.п.

Картка дійсна протягом терміну, передбаченого договором. У разі закінчення терміну дії картка може бути замінена. Заміна картки проводиться також при передчасному виході картки з ладу, при бажанні клієнта розраховуватися карткою іншого виду. Нова картка видається на суму невикористаних коштів на карт-рахунку.

Платіж по картці фіксується в карт-чеку, в якому вказується: найменування платіжної системи; найменування та адресу підприємства торгівлі (сервісу); номер картки; найменування валюти платежу, сума платежу, дата і час здійснення операції. Карт-чеки видаються підприємством торгівлі (сервісу) разом з реєстром в обслуговуюче установу банку для зарахування виручки на його розрахунковий рахунок.

Використання пластикових карток сприяє зменшенню готівкового грошового обороту і витрат на його обслуговування, прискоренню оборотності засобів у сфері споживчих угод, підвищенню якості праці працівників банку і обслуговування підприємств торгівлі, населення.

ВАТ «АСБ Беларусбанк» як найбільше кредитно-фінансова установа Республіки Білорусь виділяє пластикові картки VISA Electron, Maestro і Белкарт з магнітною смугою (Белкарт-М), з рахунком в білоруських рублях, для використання тільки на території Республіки Білорусь. Вони дуже зручні для отримання заробітної плати, стипендії, аліментів, допомог, дивідендів, інших доходів, а також дозволяють своїм власникам надійно зберігати грошові кошти.

Власник картки має можливість:

 1. отримувати готівку грошові кошти в іноземній валюті:

 2. здійснювати операції цілодобово і незалежно від режиму роботи банку;

 3. оплачувати товари і послуги в підприємствах торгівлі та сервісу (магазинах, автозаправних станціях, кафе, ресторанах, столових, аптеках та ін);

 4. здійснювати безготівкові операції і користуватися широким спектром послуг у інфокіосках, банкоматах і пунктах прийому комунальних платежів;

 5. за погодженням з банком оформити короткостроковий кредит - овердрафт;

 6. знімати готівку грошові кошти у білоруських рублях без комісії.

В даний час держава бере активну участь у розвитку безготівкових платежів з використанням банківських пластикових карток. Різні постанови і нормативні акти створюють правову основу для більш активного впровадження на підприємствах торгівлі та сервісу спеціального банківського обладнання, яке дозволяє обслуговувати власників банківських карт і приймати "пластикові гроші" до оплати.ВИСНОВОК

У сучасних умовах гроші є невід'ємним атрибутом господарського життя. Тому всі угоди, пов'язані з постачаннями матеріальних цінностей і наданням послуг, завершуються грошовими розрахунками. Останні можуть приймати як готівкову, так і безготівкову форму. Організація грошових розрахунків з використанням безготівкових грошей набагато переважно платежів готівкою, оскільки в першому випадку досягається значна економія на витратах звернення. Широкому застосуванню безготівкових розрахунків сприяє розгалужена мережа банків, а також зацікавленість держави в їх розвитку.

Залежно від форм безготівкових розрахунків, які використовуються суб'єктами господарювання, структура безготівкового грошового обороту характеризується питомою вагою кожної з форм у загальному обсязі платіжного обороту. В останні роки в безготівковому обороті найбільшу питому вагу займають розрахунки платіжними дорученнями і платіжними вимогами. Зміни в структурі безготівкового грошового обороту обумовлені перевагами чи недоліками тієї чи іншої форми розрахунків, а також політикою Національного банку у сфері розрахунків.

Швидке розповсюдження «пластикових грошей», перетворення на масовий інструмент розрахунків, неухильне зростання їхньої популярності серед широких груп населення служить наочним свідченням того, що ця форма розрахунків вигідна основним категоріям учасників системи.

До переваг використання замість готівки банківської пластикової картки можна віднести той факт, що при її втраті достатньо лише повідомити в банк. Всі розрахунки по цій картці буде заблоковано, і рахунок не постраждає.

Однак і пластикових грошей є свої недоліки.

По-перше, за зручності, що надаються розрахунками за допомогою картки, доводиться платити. Звичайно банк стягує певний відсоток за кожну трансакцію, що здійснюються за карткою (купівля, отримання готівки). Але, з іншого боку, борючись за клієнта, банк сьогодні знижує стягуються ним комісії. І клієнт отримує можливість вибрати картку такого банку, чиї фінансові умови краще.

Аналіз безготівкового грошового обороту сфери матеріального виробництва показує, що в тих випадках, коли грошові платежі суб'єктів господарювання набувають переважно авансовий характер - порушується їх залежність від надходжень коштів за результатами діяльності. Відсутність залежності витрат від надходжень призводить до того, що забезпечення відтворювального процесу здійснюється не за рахунок власних накопичень, а при постійному використанні кредитного та фінансово-перерозподільного механізму. Тим самим функціонування підприємств проводиться в умовах безперервного боргу, їх реальна платоспроможність неухильно падає. Підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання потребує насамперед забезпечення відповідності вироблених витрат одержуваних доходів кожним окремим ланкою економічного обороту.СПИСОК ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЖЕРЕЛ

 1. Банківський кодекс Республіки Білорусь: Кодекс Республіки Білорусь, 25 жовтня 2000 р., № 441-З: прийнятий Палатою представників 3 жовтня 2000: схвалений Радою Республіки 12 жовтня 2000: в ред. від 31 грудня 2009 р. / / Консультант Плюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електронний ресурс] / ТОВ «ЮрСпектр», Національний центр правової інформації Республіки Білорусь. - Мінськ, 2010.

 2. Цивільний кодекс Республіки Білорусь: Кодекс Республіки Білорусь, 7 груд. 1998р., № 218-З: прийнятий Палатою представників 28 жовт. 1998 р.: схвалений Радою Республіки 19 листопада 1998р.: В ред. від 28 грудня 2009 р. / / Консультант Плюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електронний ресурс] / ТОВ «ЮрСпектр», Національний центр правової інформації Республіки Білорусь. - Мінськ, 2010.

 3. Про валютне регулювання та валютний контроль: Закон Республіки Білорусь від 22 липня 2003 р. / / Н ационального реєстр правових актів Республіки Білорусь. - 2003р. № 85. 2 / 978.

 4. Про затвердження порядку розрахунків між юридичними особами, індивідуальними підприємцями в Республіці Білорусь: Указ Президента Республіки Білорусь від 29 червня 2000 р. № 359. / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. - 2007. № 83. 1 / 8471.

 5. Про порядок здійснення операцій з банківськими пластиковими картками: Постанова Правління Національного банку Республіки Білорусь від 30.04.2001г. № 74. / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. - 2004. № 87. 8 / 10996.

 6. Жарковський, Є.П. Банківська справа: підручник. - Москва: Омега-Л, 2006. - 452с.

 7. Ладутько, Н. І., Ладутько, Є. М. Облік грошових коштів, розрахункових і кредитних операцій: навчально-практичний посібник. - М.: «ФУА інформ», 2004. - 140с.

 8. Левкович, А.П. Платіжні системи: навчальний посібник. - М.: БГЕУ, 2004. - 111с.

 9. Костерін, Т.М. Банківська справа: підручник. - Маркет ДС, 2003. - 240с.

 10. Буянов, В.П., Алексєєва, Д.Г. Аналіз нормативного забезпечення банківських розрахунків: навчальний посібник. - М.: Іспит, 2002. - 320с.

 11. Ханкевіч, Л.А. Банківське право Республіки Білорусь: практичний посібник. - М.: «Молодіжне наукове товариство», 2002. - 260с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
155.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Форми безготівкових розрахунків 2
Форми безготівкових розрахунків 2
Форми безготівкових розрахунків
Форми безготівкових розрахунків 2
Форми безготівкових розрахунків 3
Форми безготівкових розрахунків в Республіці Білорусь
Принципи організації та форми безготівкових розрахунків в РФ
Форми безготівкових розрахунків на підприємствах та їх вдосконалення
Принципи організації безготівкового грошового обороту і форми безготівкових розрахунків
© Усі права захищені
написати до нас