Форма держави

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
Глава 1.Характеристика форм держави ... ... ... ... ... ... ... ... .. .... ... ... .5
Глава 2. Форми державного устрою ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19
Глава 3. Політичні режими ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 24
3.1. Демократичний політичний режим ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .. 27
3.2. Антидемократичний політичний режим ... ... ... ... ... ... ... ........ 33
Висновок
Список використаної літератури

ВСТУП
Держава - політична організація безпосереднього здійснення державної влади. Його сутнісна характеристика дає відповідь на питання, кому належить ця влада, які соціальні сили, які її здійснюють.
Форма держави - це відповідь на питання, як практично організовано використання державної влади. Сутність держави виявляється в його формах. Сутність держави повинна бути оформлена, зовні організована, а форма держави виключно важлива для практичної реалізації влади. Від організації державної влади в значній мірі залежить її ефективність.
Різноманіття форм держави, їх розвиток здавна привертали увагу вчених. Вже в древні і середні віки аналізувалися особливості різних форм держави, робилися спроби визначити найкращі з них, давалися практичні рекомендації, пропонувалися моделі ідеальних форм держави.
У всіх підходах до форм держави підкреслювалося значення класової сутності держави, співвідношення класових сил у суспільстві, їхньої боротьби. Форми держави та їх динаміка розглядалася як прояв, підсумки цієї боротьби. Показово наступне положення В. І. Леніна: «і самодержавство, і конституційна монархія, і республіка - суть лише різні форми класової боротьби». Це твердження сприймалося як аксіома.
У нашій країні, про яку довго було прийнято говорити як про зразок демократії, йде важкий процес звільнення від колишнього політичного режиму, який не став реально демократичним, а лише проголошувався таким.
Метою курсової роботи - розгляд форми держави, розкрити види форм держави, відмінності і як вони працюють в сучасному політичному світі.
Завданнями є категорії: 1) дати загальну характеристику форм держави; 2) форми державного устрою; 3) політичний режим.
Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Глава 1.Характеристика форм держави
Форми держави - це способи організації і здійснення державної влади. Поняття форми держави є містким і включає три значення: 1) форми правління - порядок формування, організації і діяльності вищих органів державної влади; 2) форми державного устрою - організація системи державних органів на основі адміністративно - територіального поділу країни і відносин між центральними та місцевими органами держави, 3) політичні режими - методи здійснення державної влади. Ці три значення «форми держави» визначають в сукупності своєрідність форм будь-якої держави.
Потрібно відрізняти структуру держави як систему державних органів, то є механізм держави, від форм держави, тобто конкретного вирішення питань організації цього механізму, побудови його окремих елементів, всієї системи державних органів, їх діяльності та взаємодії. Механізм держави і форми держави розкривають різні, хоча і взаємопов'язані межі організації державної влади.
Система одних і тих же основних видів державних органів має різне закріплення в конкретних державних структурах, що виявляється в урізноманітненні форм держави. Вони багатоваріантних і мінливі навіть при державної влади однакових соціальних сил (класів).
Розрізняють монархії, парламентарні і президентські республіки, унітарні та федеративні держави, демократичні і антидемократичні політичні режими.
Всі форми держави - це зовнішнє вираження системи органів держави, їх діяльності, взаємовідносин між основними елементами цієї системи, в першу чергу між її вищими та місцевими ланками.
Держави одного історичного типу мають різноманіття форм, так як один і той же пануючий клас в різних країнах, на різних етапах може використовувати різноманітні форми держави. Узагальнено співвідношення типу держави і його форм може бути виражене у двох варіантах: 1) один тип держави не виключає різноманіття форм; 2) одна форма держави використовується в державах різних історичних типів. Збереження однієї форми держави при зміні його типу не означає, що в цій формі не відбувається жодних змін. Рабовласницькі, феодальні і буржуазні республіки - це одна форма правління з вельми значними відмінностями, тому що використовуються різними соціальними силами і в різних умовах.
Питання вибору форм держави суттєво важливий не тільки для тих сил, які за допомогою держави організовують своє панування (лідерство), здійснюють державну владу. Він важливий для всіх соціальних верств суспільства. Монархія чи республіка, їх конкретні різновиди, унітарний чи федеративний державний устрій, демократичні чи антидемократичні методи здійснення влади - вибір конкретних форм держави визначає систему державних органів, принципи їх організації та діяльності, а тим самим відображаються в житті суспільства в правовому і фактичному становищі громадян, зачіпають їх інтереси.
На вибір нових та зміна існуючих форм держави впливають різні внутрішні і зовнішні фактори, включаючи ступінь і своєрідність економічного розвитку, рівень культури, особливо політичної, досвід інших країн, їх вплив і навіть втручання у внутрішні справи інших держав.
Вплив зовнішніх факторів на форми держави може слабшати або зростати в конкретних історичних умовах.
Фактором впливу на форми держави може бути і географічне положення країни, її розміри, національний склад населення, особливості соціальної структури суспільства, релігія.
Важливість вибору конкретної форми держави пояснює те, що в деяких випадках рішення цього питання протікає в обстановці гострих конфліктів (короткочасних чи тривалих), боротьби, яка може проходити в мирних і немирних формах. Жорстока, кривава війна між грузинськими республіками ламає колишнє державне пристрій. В інших країнах питання про зміну форм держави вирішувалося шляхом референдуму.
Політична криза в Російській Федерації найтіснішим чином пов'язаний з вирішенням питань взаємовідносин між органами влади та виконавчими органами, з формами правління і державного устрою. Стабілізація політичної та економічної життя буде можлива лише при чіткості поділу компетенції між різними гілками влади (законодавчої, виконавчої та судової), при урегульованості основних питань державного устрою.
У сучасних умовах, під впливом відбуваються і вже відбулися змін у соціалістичному світі почався відмова від низки колишніх штампів, пошук нових підходів у дослідженні форм держави. Вчені переглядають класовий підхід до держави та її формам, або, відмовляючись визнавати його як вихідний постулату, або змінюючи ставлення до поняття «клас». Стали визнавати, що форми соціалістичних держав не були зразками державної організації влади народу, прикривали реальне панування номенклатурного шару в суспільстві і були по суті антинародними.
У Росії йде болісний і складний процес пошуку нових або удосконалення старих форм держави. Ще не визначилися соціальні сили, в руках яких буде стабільна державна влада, а лише після цього можна успішно вирішити питання про найбільш доцільних формах її організації і здійснення. Динаміка, вдосконалення форм держави не обов'язково повинні відбуватися шляхом зміни їх виду. Це можливо шляхом зміни у використанні старих інститутів.
Форма правління - це така форма держави, в якій відображені порядок утворення, структура і повноваження вищих органів держави.
Форма правління характеризує становище вищих органів державної влади, які займають ключове місце в системі державних органів, всієї організації державної влади. Вони вирішують принципові питання власної організації (структури, повноважень), а також формування інших державних органів, їх компетенції, системи взаємин. Вищі органи влади визначають правову основу організації та діяльності всіх основних елементів механізму: органів влади, виконавчих і судових органів. Принципові зміни в механізмі держави проводяться через вищі органи влади. Тому такою важливою для організації всієї держави є форма правління.
Визначальною ознакою форми правління є вирішення питання про главу держави. У різних країнах та історичних умовах пануючі сили використовували різні структури вищих державних органів, вирішували питання про главу держави. У самому узагальненому вигляді різноманіття форм правління можна охопити двома основними: монархією і республікою. Загальною тенденцією в рабовласницьку і феодальну епохи були переважно монархічні форми правління. Буржуазія, захопивши владу, використовує обидві форми правління, поступово все більше віддаючи перевагу, будівництво соціалізму, монархічна форма правління в теорії виключалася з-за її непридатності для організації державної влади, що називає себе народною, антіексплуататорской. Адекватне вираз сутність держави трудящих може знайти лише в республіканській формі правління.
При монархії верховна влада повністю або частково знаходиться у розпорядженні одноосібного глави держави. Історія монархії починається з історії держави. Інститути військової демократії, що склалися в період розкладу родового ладу, були використані при створенні перших монархій.
В давнину різновидом монархії часто була деспотія. Вона ще називалася тиранією, необмеженої монархією. Вся верховна влада належала одному володарю (як правило, одержував владу у спадок монарху). Монарх спирався на військово-бюрократичний апарат. Цей різновид монархії була характерна для більшості рабовласницьких держав. Здійснення влади характеризувалася повним свавіллям, безправ'ям громадян. Воля деспота було законом. Особистість монарха була часто обожнювалося за життя і після смерті. Влада монарха була необмежена, але фактично враховувала інтереси панівного класу, в першу чергу безпосереднього оточення, знаті.
Форма правління залежна від особливостей економічного ладу. У найдавніших країнах Сходу довгий час зберігався общинний лад, була відсутня приватна власність на землю. Така особливість суспільного життя виявлялася у формі держави. Економічна потреба у створенні й підтриманні порядку в іригаційних спорудах, таких необхідних для землеробства-головного виду економічної діяльності у ряді країн Сходу з громадським ладом, зумовлювала необхідність централізованої державної влади, використання деспотичної форми правління.
У рабовласницьку і феодальну епохи в ряді країн складається особлива різновид монархії - теократія, в якій управління здійснювалося переважно жерцями або духовенством, а глава церковної ієрархії мав вищої як духовної (церковної), а й світською владою.
Різноманітність монархій не тільки в співвідношенні світської і церковної влади, але і в титулах глави держави (імператор, цар, король, князь, фараон, султан, тощо), його повноваження.
На всіх етапах розвитку феодалізму монархія була найпоширенішою формою правління, але мала особливості, пов'язані з цими етапами. Можна виділити раннефеодальную монархію, монархію періоду феодальної роздробленості, станово - представницьку і абсолютну монархію.
У ранньофеодальний період влада монарха на Близькому і Середньому Сході здійснювалася в умовах її обмеження родовою аристократією (вождями племен). У країнах, в яких утвердилося великий політичний вплив та високе суспільне становище духовенства, особливо мусульманського, влада монарха стримувалася релігійно - правовими нормами.
В обстановці феодальної роздробленості, яка у ряді країн настала в результаті розпаду великих монархій, збереглася деспотична форма правління.
Монархія періоду феодальної роздробленості характеризувалася тим, що при формальному збереженні верховної влади одного монарха вона фактично розпадалася на окремі напівсамостійним монархії. Формування станів призвело до зміни державних утворень, до встановлення станово-представницької монархії-нової форми правління з відносно сильною владою одноосібного глави держави в поєднанні з станово-представницькими органами (в центрі і на місцях), які, як правило, мали дорадчі функції. Центральна влада ще не могла обійтися без згоди станів на збір податків, утримання державного апарату, великі державні заходи. Різноманітними були найменування органів станового представництва (парламент в Англії, Генеральні штати у Франції, рісдаг в Скандинавських, а сейми в слов'янських країнах, Земські собори в Росії та ін), їх компетенція і реальний поділ влади між монархом і органами станового представництва. Різним був і спосіб комплектування. Спочатку ці органи не вибиралися, а були об'єднанням осіб, у силу їх посадового, станового положення. Потім був встановлений виборний порядок. Різноманітною була і структура центральних органів станового представництва, що включала від однієї до трьох палат.
Ця форма правління відповідала періоду розвинутого феодалізму, що сформувалися станів в масштабах країни, потреби розвитку внутрішнього ринку у зв'язку зі зростанням міст, товарного виробництва і обміну, загострення боротьби за владу всередині класу феодалів, зіткнень інтересів різних станів.
На зміну станово - представницької монархії приходить абсолютна монархія, яка використовувалася в обстановці розвитку капіталістичного устрою економіки, при збереженні феодальної ще в якості панівної, при зародженні буржуазії, яка не була готова до захоплення влади, але поступово ставала все більш потужною економічною силою, дозріваючи до такого захоплення.
Якщо для станово-представницької монархії були характерні відносини сюзеренітету-васалітету за участю феодальної і теократичною аристократії, то для абсолютної монархії типова необмежена централізація бюрократичного апарату, очолюваного монархом.
Абсолютна монархія в різних країнах складалася не одночасно і мала багато особливостей. У класичному вигляді вона була у Франції. В Англії зберігався парламент, що використовується королівську владу в своїх інтересах, і слабкий бюрократичний апарат на місцях. У роздробленої Німеччини абсолютна монархія склалася пізніше і в межах окремих територій (князівств). У Росії в другій половині 18 століття припинився скликання Земських соборів, і були створені дворянсько-бюрократичні установи, регулярна армія, флот. Соціальною опорою абсолютної монархії в Росії були дворянство і бюрократія.
У деяких країнах абсолютна монархія не склалася (наприклад, у Польщі). У ряді країн, формою правління в яких була абсолютна монархія, проводились окремі реформи, спрямовані на винищення окремих станових привілеїв, зміна положення селян, церкви, але і в них практично превалювали феодально-деспотичні риси.
У країнах Азії абсолютна монархія розвивалася на іншій основі. Там не було станово-представницької монархії, уповільненим був розвиток елементів капіталістичних відносин. Стійкі феодальні відносини заважали процесу формування централізованої держави.
Цей різновид форми правління характеризується тим, що глава держави вважається єдиним джерелом законодавчої, виконавчої влади з повною залежністю чиновницького апарату. Абсолютний монарх сам встановлював податки, безконтрольно витрачав державні кошти. Це найбільш закінчена різновид монархічної форми правління для організації централізованої держави з потужним, розгалуженим державним апаратом, з постійною армією, поліцією, судовими та фіскальними системами. Эта форма государства помогла покончить с сепаратизмом феодальной знати, с раздробленностью, содействовала экономическому единству страны и развитию капиталистических отношений.
В тех странах, в которых прошли ранние буржуазные революции, складывалось разное отношение к монархии. В странах с более замедленным развитием капиталистических отношений буржуазия шла на союз с феодальной абсолютной монархией (Германия, Россия, Япония), происходила постепенная эволюция абсолютистской монархии в буржуазно-помещичью монархию.
Буржуазия вносит в монархическую форму правления изменения, заменив абсолютную монархию на конституционную, при которой полномочия монарха определяются конституциями и ограничиваются представительными учреждениями. В некоторых странах монарх сохраняет право назначения правительства, смещения министров, распоряжения вооруженными силами, законодательной инициативы, издания декретов, роспуска парламента.
Развитие буржуазного парламентаризма - это главная тенденция совершенствования формы правления, что приводит к росту ограничений полномочий монарха, низводя его к номинальному главе государства.
Парламентарная монархия - чисто буржуазная форма правления- явилась политико-правовым закреплением победы буржуазии. Власть монарха ограничивается, он лишается права самостоятельно осуществлять свои полномочия. Его акты должны получать одобрение министров. Исполнительная власть находится в распоряжении правительства, которое несет ответственность перед парламентом. Правительство реально формирует лидер победившей на выборах партии или партийная коалиция.
То обстоятельство, что монарх формально венчает систему государственных органов, оказалось фактором, сделавшим эту форму правления все же довольно устойчивой в сравнении с республиками, в которых сильны политические схватки в борьбе за высшие государственные органы.
Республика - это такая форма правления, при которой высшая государственная власть осуществляется органом либо выборным на определенный срок, либо формируемым общенациональными представительными учреждениями.
В рабовладельческом обществе известна республиканская форма правления, но уже тогда республика складывалась в разных вариантах. Либо она устанавливалась привилегированной группой рабовладельцев, либо в образовании государственных органов и даже в их деятельности принимали участие и другие свободные граждане.
В феодальном обществе преобладала монархическая форма правления, но были и республики. С развитием торговли, экономической и политической роли гильдий и цехов в некоторых крупных средневековых городах складывалась республиканская форма правления. Города-республики иногда за большие деньги (выкупы) приобретали независимость, право на самоуправление. Во главе обычно стоял городской совет, руководящую роль в котором, как правило, играли представители наиболее богатых слоев населения. Экономическое могущество основывалось на торговле, ростовщичестве, собственности на землю, дома. Опираясь на свое богатство, они захватывали политическую власть в городе после приобретения им самоуправления (в 12 - 13 вв.).
Завоевание буржуазией государственной власти привело к новой модификации республиканской формы правления. Буржуазное государство имеет преимущественно республиканскую форму правления.
Парламент как высший орган обязательный представительный орган государства, являющийся законодательным учреждением, возникает в большинстве стран в эпоху буржуазных революций. Его появление в этом качестве связано с провозглашенной буржуазией идеей народного суверенитета.
Буржуазный парламент - выборный орган, который действует во всех республиках. Особенности республиканской формы правления зависят от разных факторов, в том числе от избирательной системы, которая существенно влияет на механизм формирования высшего представительного органа.
Иногда необходимость существенных поправок в избирательном законе или смены избирательной системы становится объектом сложной политической борьбы.
Все разновидности республиканской формы правления в буржуазных странах выстроены на основе парламентаризма.
Идеи парламентаризма связаны с теорией разделения властей, используя которую буржуазия вела борьбу за обладание государственной машиной, ее реорганизацию и преодоление недостатков феодальной государственной системы.
После захвата власти буржуазия уделяет теории разделения властей меньше внимания, а в 19 веке отказывается от нее, опираясь на концепцию о народном суверенитете, конструируемую как парламентаризм. Но необходимость разграничения компетенции между высшими государственными органами приводит к сохранению концепции разделение властей. Любое их разграничение, решение организационных и иных вопросов осуществление власти не должно означать отказа от возможных компромиссов между ветвями власти.
Парламентаризм - общее название такой организации государства, в которой осуществляется система народного представительства.
Идеи парламентаризма складывались в борьбе буржуазии с феодальной государственной властью под влиянием концепции, что народ должен быть носителем и источником всей полноты государственной власти, его воля должна быть определяющим началом в организации государственной власти и выражаться в законах, издаваемых его представителями и от его имени в парламенте.
Поэтому парламент - высший орган государства, депутаты которого не просто поверенные народа, а носители народного суверенитета. Фактически и юридически депутаты не связаны наказами избирателей, не несут перед ними ответственности за свою деятельность в парламенте, за свое личное мнение и (за очень редким исключением) не могут быть отозваны.
Все многообразие буржуазных республик можно отнести к двум основным видам: парламентской (парламентарной) и президентской.
Парламентарная республика отличается от президентской не наличием парламента (он есть во всех странах), а особенностями взаимоотношений парламента с исполнительной властью.
В таких республиках правительство образуется парламентом из числа членов партии, имеющей большинство в парламенте (возможны коалиции). Правительство не только формируется парламентом, но и ответственно перед ним. Парламент контролирует деятельность правительства, может выразить ему недоверие и сформировать новый состав. Парламент при такой форме правления занимает ведущее место в системе органов государственной власти и управления.
Парламентская форма правления позволяет отражать сложность многопартийной структуры, парламентских групп (фракций) в самом парламенте. Неустойчивость партийной структуры, столкновение парламентских группировок приводят к смене кабинета, что частично компенсируется возрастанием самостоятельной роли бюрократии.
Эта разновидность формы правления характеризуется тесной связью с политическими партиями, борьбой между ними, зависимостью от результатов выборов. Победившая партия получает в парламенте наиболее выгодные возможности для захвата важнейших государственных постов, в том числе руководство министерствами, ведомствами.
От исхода межпартийной борьбы на выборах в парламент и в местные органы зависит не только решение кадровых вопросов, но и корректировка (иногда существенная) курса внутренней и внешней политики.
До ХХ века эта форма правления характеризуется значительной ролью парламента в государственной жизни. Он венчает структуру государственных органов власти, осуществляя законодательную деятельность. Однако изменения в экономике, связанные с утверждением монополистического капитала, ростом конкуренции в мировом масштабе, ломкой ограниченности национального рынка, приводят к тому, что падает значение прежних экономических предпосылок парламентаризма как формы организации государственной власти. Для монополистической буржуазии все значительней становятся преимущества другой разновидности республики- президентской.
Главное отличие президентской республики от парламентарной в том, что президент является главой государства с достаточно широкими полномочиями. Он имеет право на формирование правительства, не несущего ответственности перед парламентом, на руководство этим правительством, на руководство вооруженными силами, представительство государства в международных отношениях. В перечень полномочий президента могут также входить: созыв высшего органа законодательной власти, его роспуск, назначение новых выборов власти, самостоятельное нормотворчество, подписание нормативных актов парламента с использованием права вето, прямое обращение к народу за поддержкой и др.
Даже избрание президента населением и наделением его правом формировать правительство еще не дает основания отнести государство президентской республике, если существует подотчетность правительства парламенту и возможность его роспуска парламентом, объявление вотума недоверия.
Республиканская форма правления вначале строилась на демократическом принципе формирования и деятельности государственных органов, в первую очередь государственной власти. В построении и деятельности государственных органов социалистических стран общим принципом стало руководство коммунистической партии (при ее различном наименовании, при однопартийной или многопартийной политической системе). Провозглашался демократический централизм, предполагающий не столько демократизм, сколько подчиненность вышестоящим государственным, а реально партийным органам.
Общие черты формы правления социалистических государств не исключали и различия, к числу которых можно отнести особенности их становления, избирательных систем, использования организаций типа Народного фронта и иные.
Объявленные после социалистической революции принципы формирования и деятельности органов государства постепенно деформировались. Советы как представительные органы государственной власти трудящихся в других странах постепенно превращались в декоративные учреждения при реальной власти партийного руководства на всех уровнях. Принцип демократического централизма как один из основополагающих принципов формирования и деятельности правительственных органов становился принципом централизма без демократии, подчинения государственных органов партийным.
Крах социалистической системы, отказ от социалистического строительства в большинстве стран - это одновременно и свидетельство несостоятельность тех государственных форм, с помощью которых была принята попытка утверждения и использования государственной власти в интересах трудового народа.
В России продолжается противоборство разных социальных сил за реформирование экономики, которое непосредственно затрагивает форму правления. Разброс мнений, предложений и поступков очень велик. Одни выступают приверженцами сохранение Советов и их исполнительных органов, их использования как оправдывающий себя формы правления, способной решать комплекс сложных экономических и политических задач. Другие исходят из того, что Советы показали свою несостоятельность.

Глава 2. Форми державного устрою
Осуществление государственной власти зависти не только от способа организации и деятельности высших органов государственной власти (формы правления), но и от отношений между центральными и местными органами государства. Вся структура государственных органов должна быть выстроена на территориальной основе.
Разграничение территории на единицы, в соответствии с которыми строится и функционирует система государственных органов, называется административно – территориальным делением. Это внутреннее деление на такие части, с которыми связана структура государства, компетенция его органов, их взаимоотношения.
При определении административно – территориальных единиц учитываются разные факторы (географические особенности, количество и плотность населения, национальный состав, инфраструктура, способ присоединения новых территорий и др.), но главным образом заинтересованность властеобладающих социальных сил в сохранении или изменении существующего деления. Территориальные пределы размещения и деятельности государства – административные единицы – имеют разные наименования (область, провинция, департамент, коммуна, лен, префектура и др.). Все они имеют одно общее – они составляют основу распределения всей системы государственных органов, ее деятельности. Такой способ организации и осуществления государственной власти составляет еще одну из форм государства – государственное устройство.
Таким образом, формой государственного устройства является территориальная организация государства и соответствующее ей соотношение между центральными и местными органами государства. Иными словами, форма государственного устройства – это внутренняя организация государственных органов, способ использования территориального деления для построения и деятельности всей системы государственных органов.
Государственное устройство различных стран имеет много особенностей, разнообразие которых охватывается двумя основными видами: простое (унитарное) и сложное (федеративное).
Принципиальное различие между этими видами состоит в построении системы государственных органов. В унитарном государстве действует простая форма устройства, которая включает все государственные органы в одну систему. Федеративное устройство включает комплекс, в который входит не только система государственных органов каждого субъекта федерации, но также система общефедеральных государственных органов.
При унитарном государственном устройстве отношения между центральными и местными органами государства однолинейны, так как имеется лишь один центр, а в административных единицах – система местных государственных органов.
В рамках унитарного государственного устройства могут быть не только общие административные единицы, но и особые части территории, связанные с предоставлением автономии отдельным частям государства без предоставления им независимости. Учет национальных или иных особенностей (например, религиозного мировоззрения основной части населения) в истории нескольких государств нашел выражение в создании автономных единиц в рамках унитарного устройства.
Концепция автономии в буржуазной теории не была ориентирована на национальный состав населения. В области государственного права автономия обычно рассматривается как неполная самостоятельность государств (в том числе колоний). Концепция автономий противопоставлялась концепции суверенитета, а иногда самоуправлению, ибо различались разные ступени самостоятельности: 1) суверенное государство, то есть независимое от других государств; 2) несуверенное, действующее в силу «собственного права» с помощью собственных органов, но с ограничениями; 3) автономия с узкой самостоятельностью, действующая под контролем центральной власти; 4) местное самоуправление – административная, областная территориальная единица с правом, данным ей центральной властью для самостоятельного решения некоторых вопросов внутренней жизни в рамках этой административной единицы.
Эта условная градация отражает наиболее типичные варианты автономных структур в рамках унитарного государственного устройства. Четкого критерия разграничения нет. Отношение между центром государства и территориальными единицами зависят от экономической и политической выгодности самостоятельности автономий, от других факторов.
Требование «национально-территориальной автономии» пролетариата было связано с необходимостью добиваться широкого самоуправления для административно-территориальных единиц. Но после захвата власти под воздействием интернациональных взглядов отношение трудящихся к национально-территориальной автономии претерпевает изменение.
Постепенно утверждается установка на централизацию государства, отрицательное отношение к партикуляризации – созданию множества мелких государств. Идея автономии получила закрепление также в форме доминионов Великобритании, для колониальной системы которой характерно разнообразие в решении вопроса о государственном устройстве и во взаимоотношениях колоний с метрополией. На государственное устройство колоний влияло наличие или отсутствие собственного государства до колонизации.
В конце ХХ века автономия как способ организации государственной власти стала проблемой, актуальность которой существенно возросла. Ныне решение вопроса об автономии переплетается с комплексом государственно-правовых понятий и институтов, например, суверенитета с защитой интересов представителей разных наций.
Унитарное устройство многовариантно. В структуре унитарного государства могут быть обычные административно – территориальные единицы и такие, в отношении которых по-разному решается вопрос об автономии. Иное значение имеет вопрос об автономии при федеративном устройстве, то есть сложном государственном устройстве.
Федерация от латинского слова – союз. Если конфедерация соединяет государства, имеющие самостоятельность и возможность свободного выхода из союза, то федерация – это союз различных государственных образований, не являющихся самостоятельными. Федерация – это не союз государств, а союзное государство. В этом принципиальная разница между ними. При всей многовариантности федерации это форма одного государства. Федеративное государство имеет структуру, в которую входит вся система государственных органов субъектов федерации. Помимо этого создается и действует система общефедеральных органов. Отношения между общефедеральными государственными органами и государственными органами субъектов федерации составляют главную специфику федеративной формы устройства.
При конфедеративном союзе его участники имеют право сами решать вопрос об исполнении постановлений конфедеративных органов. В федеративном государстве решения его высших органов должны быть обязательными для всех. За субъектами федерации установлены разные по объему и степени самостоятельности возможности решения вопросов без права игнорировать решения общефедеральных органов. Создаются разные механизмы учета интересов субъектов федерации при вынесении решений общефедеральных органов, но уже принятые решения должны быть общеобязательными. Возможно принятие рекомендательных решений общефедеральными органами, но федерация невозможна, если составляющие ее части устанавливают полную политическую автономию. Абсолютная самостоятельность субъектов федерации перечеркивает ее и означает выход из федерации или переход на международные отношения. В конфедерации отсутствует возможность повелевать государствами – членами союза, а федерация – единое государственно - правовое формирование, имеющее единую конституцию, гражданство, систему общефедеральных органов, бюджет. Основой конфедерации является договор, а федерации – конституция.
Федерацию можно определить как форму государственного устройства, которая означает единое союзное государство, состоящее из ряда государственных образований – субъектов федерации, имеющих общую конституцию, систему центральных общефедеральных органов (законодательных, исполнительных, судебных) и центральную общефедеральную власть, решения которой обязательны для всех на территории федерации.
У каждого субъекта федерации есть своя система государственных органов, свое законодательство.
В разных странах и конкретно-исторических условиях есть немало своеобразия в содержании федеральных связей, в полномочиях субъектов федерации, в их взаимоотношениях с центральными государственными органами и между собой. В развитии федеральных связей взаимодействует две тенденции – стремление к усилению центральных органов власти и децентрализации, связанной с желанием субъектов федерации усилить собственные возможности.

Глава 3. Политические режимы
Политический режим – понятие многоплановое, имеющее широкий диапазон содержания и применения. В юридической литературе оно обычно означает такую форму государства, которая раскрывает методы осуществления государственной власти.
Все разнообразие методов, которые используются при любом политическом режиме, включает варианты сочетания двух основных методов государственного управления, осуществления государственной власти: убеждения и принуждения. Возможны и крайности, и полутона в их применении.
Понятие политического режима дискуссионно. По-разному раскрывается не только само понятие, но и его соотношение с другими формами государства. Ученные рассматривают политический режим не как форму государства, а как основу для форм правления и государственного устройства или как форму проявления народного (национального) суверенитета, или как проблему, не относящуюся к формам государства.
Политический режим, справедливо понимается как приемы и методы осуществления политической власти.
Политическая власть предполагает наличие воли, обязательность которой для подвластных определена способностью ее осуществления. В необходимых случаях власть опирается на принуждение. Механизм государства должен обеспечить способность осуществления власти.
Право является тоже инструментом осуществления этой власти. Это не включается в понятие политического режима, но отражается в нем, так как с его помощью определяется правовая основа режима, организация и деятельность органов государства.
Государственная власть выступает в совокупности институтов (структуры государства – его органов, компетенции, места в их системе), через которые она осуществляется во взаимодействии с гражданами, организациями и иными объединениями.
Для политического режима важно взаимодействие между государственными органами, каждого органа государства с другими субъектами, в первую очередь с гражданами.
Даже структурные особенности государственного механизма влияют на политический режим. В разное время и при разных условиях происходит модификация политического режима. Например, изменения формы правления в современной России, слабость государственной власти, столкновения между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти отражаются в политическом режиме.
Политический режим зависит от способа приобретения государственной власти и средств ее сохранения. На этой основе разграничиваются законные и незаконные политические режимы, определяется степень их легитимности.
Методы, используемые государственной властью, обязательно захватывают всю политическую систему, все слои населения, каждого гражданина.
Набор приемов осуществления власти зависит от множества факторов, но в первую очередь от социальной ориентации правящих сил. Они могут олицетворять как отживающие общественные отношения, так и новые, которые стремятся придти им на смену.
Политический режим зависит от эффективности государственной организации за счет четкого разделения властей, определенности компетенции отдельных органов и деятельности, которая, либо сдерживает, либо способствует общественному развитию, либо заботится о правах человека, либо пренебрегает ими.
Политический режим – это система не органов, осуществляющих государственную власть, а методов ее осуществления, воздействия на общественную жизнь.
Изменение только политического режима при сохранении других форм государства существенно корректирует позицию власти в отношении граждан, всех государственных органов, общества. Политический режим характеризует фактическое использование государственной власти, деятельность и эффективность системы государственных органов по отношению к гражданам и ко всей политической жизни, другим сторонам общественного бытия.
Использование одинакового политического режима различными социальными силами не исключает многообразия его особенностей. В истории государства можно выделить основные виды политических режимов. Традиционным является выделение двух основных видов: демократического и антидемократического. Но существуют и гибридные варианты, объединяющие в разных пропорциях черты каждого из основных.
3.1. Демократичний політичний режим
Признаки и характеристики демократического политического режима предопределены понятием «демократия», которое бесконечно часто употребляется и многовариантно понимается, а зачастую используется как привычный публицистической штамп без попытки проникновения в его содержание.
В истории государств и развитии политической мысли были периоды повышенного интереса к демократическим методам осуществления государственной власти. Зачастую демократию характеризовали, делая акцент на том, что она означает народовластие (в переводе с греческого «демос» - народ, «кратос» - власть). Такая трактовка приводит к смещению формы государства с его сущностью. Демократия рассматривается как власть, фактически или формально исходящая от большинства, как власть, осуществляемая большинством.
Демократия – это власть большинства – таков распространенный штамп подхода к понятию «демократия». Впервые термин «демократия» для обозначения одной из форм государства использовал Геродот и Фукидид (V в. до н.э). Демократия была формой государства уже при организации и осуществлении государственной власти рабовладельцами и существовала в ряде наиболее развитых греческих полисов.
Значительный и широкий интерес к демократии как форме государства был в период подготовки и осуществления первых буржуазных революций. Отношение к демократии зависело от размежевания внутри буржуазии, ее отношения к народу.
Политический режим буржуазной демократии – объект разноречивых оценок. Апология переплетается с ее критическими оценками в сочетании с разнообразными акцентами, прогнозами, признаками характеристиками. Апология типична для 19 века. Обострение кризисных процессов в ХХ веке дало основание для усиления критики.
В ХХ веке, как ранее, не вырабатывается единое понятие демократии, продолжается борьба между радикальным и либеральным направлениями в его трактовке. Либеральное направление – это рассмотрение демократии как господства большинства без разделения властей. Радикальный демократизм выводят из народного суверенитета.
Элитарный подход к демократическому режиму – одно из распространенных направлений буржуазно-социологического понимания демократии. Элита и равенство несовместимы, но сведущий и управляющий слой при демократии ориентируется больше на свободу индивида, чем на всеобщее равенство. В высокоиндустриальном обществе фактически господствует меньшинство специалистов – элита. Равенство декларирует общедоступность демократии, а свобода наоборот противопоставляет личность обществу, возводя в абсолют ее суверенность. Равенство – это, мол, уподобление людей друг другу, а на первый план нужно выдвигать свободу.
Как правило, апологеты и критики соглашаются, что к институтам буржуазной демократии следует отнести: политические права и свободы, в частности, всеобщее избирательное право, парламентаризм, разделение властей, провозглашение главенства представительных учреждений, ответственность правительства, наличие политических партий в многопартийной системе, неприкосновенность личности, свободы, суд присяжных, систему органов самоуправления. Ее институты совершенствуются. В избирательном праве, например, это находит отражение в росте электората, снятии ограничений – цензов, альтернативности выбора среди кандидатов, повышении возможностей общественного контроля за выборами, ограничении источников их финансирования.
Буржуазная демократия развивается в постоянной борьбе между ее сторонниками и противниками, которая обусловлена социальными различиями, представлениями о более эффективных методах ее обеспечения и защиты.
Буржуазно-демократический политический режим развивается под воздействием двух основных тенденций – позитивной и негативной. Буржуазия начала с установления ранее неизвестных демократических институтов. Появление политических организаций трудящихся, активизация их борьбы в защиту своих интересов подтолкнули буржуазию к более гибкому использованию либеральных методов с опорой на парламентаризм. В первые десятилетие ХХ века обозначилось новая тенденция – поворот от демократии к недемократическим методам. Это связано с наступлением монополистического этапа, обострением кризиса капиталистической системы в экономике и политике. Буржуазия пошла на ограничения ряда демократических институтов, а в отдельных странах на отказ от них. Поворот к реакции не стал постоянной тенденцией развития буржуазного политического режима.
Победа над фашизмом, технологическая революция, укрепление капиталистической экономики, интеграционные процессы в несоциалистическом мире, кризис и крушение социализма в ряде стран Европы, результаты использования институтов буржуазной демократии в странах, где государственная власть осуществлялась через правящие социал-демократические партии, дали импульс для восстановления и дальнейшего развития демократического режима.
Буржуазно-демократический политический режим испытал и значительное воздействие социальных преобразований в социалистических странах. Был расширен избирательный корпус, предоставлены политические права женщинам. На процесс развития буржуазно-демократического политического режима воздействовали и негативные стороны строительства социализма.
Развитая многопартийная система со свободными демократическими выборами, расширение прав и политических свобод (слова, печати, собраний, демонстраций), объединений, культурного и научного творчества, исследований и др., отказ от ограничения свобод – это институты демократии, в которых проявилось развитие политического режима.
Провозглашение институтов буржуазной демократии автоматически не означает их гарантированности. Для многих из них нужны дополнительные, в том числе и материальные, условия. Несколько крупных монопольных объединений захватили контроль над значительной частью средств массовой информации. Всеобщее избирательное право, которое должно обеспечивать равное политическое участие каждого гражданина, является фикцией, так как богатые для реального влияния на избирателей имеют средства, недоступные для иных граждан.
Выбор пути развития политического режима нельзя объяснить только противоборством между буржуазией и трудящимися. Демократические методы дают немало преимуществ самой буржуазии, позволяя ей более гибко адаптироваться в быстро меняющихся условиях общественного развития, - особенно в последние десятилетия ХХ века.
Центральное место в демократии как форме государства занимают масштабы и формы участия граждан в формировании органов государства и в управлении его делами.
Важны два ключевых положения: во-первых, никакой демократический политический режим не адекватен правовым актам, его провозглашающим; во-вторых, независимо от особенностей демократия предполагает использование двух каналов реализации политических прав, участие в управлении государством: непосредственной и представительной демократии.
Ни непосредственная, ни представительная демократия не закрепились, не получили в социалистических странах развития адекватного формально объявленной власти народа. Постепенно власть стала достоянием номенклатуры. Деформация государственной власти привела и к деформации политического режима, к антидемократическому политическому режиму.
Непосредственная и представительная демократии – разные способы формирования органов государства, изъявления, реализации воли субъектов власти, субъектов политической жизни.
Непосредственная демократия – это способы непосредственного волеизъявления граждан. Государственные органы выступают, во-первых, как организаторы такого волеизъявления и, во-вторых, как гарант выражения воли непосредственно гражданами, принимающими решения, на основе которых действует государство, обеспечивая их реализацию. Среди институтов непосредственной демократии важное место занимает референдум, к этим институтам относятся также собрания (сходы) граждан в городах (кварталах).
Непосредственная демократия оценивается по-разному – от апологии любого прямого массового действия до резкой критики. Например, критикуется массовое действие из-за уязвимости перед демагогией, а референдум – из-за ограниченности вопроса и необходимости однозначного ответа, неприменимости, как правило, непосредственной демократии для больших групп, некомпетентности масс, сложности реализации права отзыва депутатов и т. д. значение непосредственной демократии зависит от размеров государства. Чем больше страна, тем больше необходимость принятие решения компетентными государственными органами и тем меньше действенность непосредственной демократии.
Формы непосредственной демократии обычно призваны не заменять, а дополнять институты представительной демократии. При представительной демократии принятие решений осуществляется представителями – депутатами, делегатами, избираемыми гражданами. Среди институтов представительной демократии важное место принадлежит избирательной системе, принципам работы органов власти, формируемых путем выборов. Отношение между избирателями и парламентариями многообразны. Изменение в избирательной системе проводятся путем сокращения или иного изменения сроков, процедур выборов, права отзыва представителей, расширения или ограничения допуска к информации и возможностей ее использования.
Политический режим включает использование как непосредственной, так и представительной демократии в разных сочетаниях, в которых могут преобладать те или иные институты демократии.
Борьба разных социальных сил за использование государственной власти или сотрудничество между ними составляет содержание любых институтов демократии как формы государства.
Соотношение методов непосредственной и представительной демократии зависит от множества факторов: во-первых, от правящих социальных сил, внутренних условий их деятельности (уровня экономического развития, науки, техники, религий), внешней обстановки, размеров государства, состава населения, его плотности и других; во-вторых, от хитроумных уловок избирательного закона, сознательного разрыва с обещанной демократией, пренебрежения возможностями и результатами использования ее институтов.
В понимании демократии как формы государства уже многие века проявляется большой разброс мнений. Частично это объясняется не только сложностью проблемы, но и динамизмом, который характерен для развития демократического режима. Он позволяет менять акценты при указании на главные признаки демократического политического режима. Стержнем демократического политического режима является обеспечение участие населения в делах государства, но в конкретной обстановке на первый план может выходить то разделение властей, то совершенствование избирательной системы, то права человека и способы их защиты, то иные институты или факторы, в зависимости от того, в какой области лежат основные препятствия для установления или развития демократического политического режима. В некоторых случаях требуется сумма факторов одновременно, как это сложилось, например, в современных условиях в России.
3.2. Антидемократический политический режим
Демократический политический режим (при всем его конкретном многообразии) – это или реальность, или идеал, к которому стремятся народы разных стран. Его антиподом являются антидемократические, недемократические режимы, в которых заинтересованы не все.
В обществоведении, в том числе и в юридической литературе, понятие «антидемократический политический режим» используется многовариантно, включая деспотию, авторитаризм, тоталитаризм, фашизм, корпоративизм, режим личной власти, военно-диктаторский режим, расисткой, неофашистской. Последнее время наиболее часто употребляется понятие «авторитаризм», которое либо отличают от тоталитаризма, либо отождествляют с ним.
К признакам авторитаризма относят: частичную или полную ликвидацию конституционных прав и свобод, запрещение деятельности демократической партий и организаций, ограничение избирательного права, выборности представительных органов, резкое сужение полномочий парламента, концентрацию власти в руках главы государства или правительства.
Некоторые авторы отождествляют авторитаризм и тоталитаризм, другие тоталитарным называют режим полного контроля государства за поведением личности, иные к нему относят режим, при котором вся жизнедеятельность общества и каждого человека абсолютно регламентирована и власть на всех уровнях формируется закрыто (как правило, одним человеком), тогда как авторитарным называют политический режим, при котором власть концентрируется в одних руках, но допускается размежевание сил, их поляризация, а при конфликтах действует «железная рука». К авторитарному относят режим с полным или почти полным отсутствием демократических политических отношений, с ограничением или запретом оппозиции, широким использованием средств подавления, администрирования при формальном характере разделения властей. Тоталитаризм же претендует на контроль над мыслями, стремится превратить население в биороботов, использует государственную машину для проникновения во все ячейки общества. Законченное выражение тоталитаризма – фашизм. Равноправие может быть декларировано вопреки реальности.
Фашистский режим рассматривался как ответ наиболее реакционных кругов монополистической буржуазии на революционные процессы в Западной Европе.
Фашизация политического режима была одновременно ответом на ослабление, упадок парламентаризма, который появился в усилении роли правительства, слабости прежних парламентских форм деятельности. Фашистский политический режим был установлен в Германии, Болгарии, Венгрии, Испании, Литве, Польше. В них в отличии от Италии органами насилия главным образом были полиция и разведка. В Италии же более мощными были партийные органы и корпорации. Эти организации имели влиятельных опекунов в правящих кругах, представителей в разных звеньях механизма государства (особенно в армии, полиции и разведке).
Во второй мировой войне фашизм потерпел не только военное, но и моральное поражение. После войны он постепенно возрождался в более мягких формах как неофашизм. В некоторых регионах стала формироваться даже тенденция роста неофашистской организаций, различных групп и движений, то усиливающих, то теряющих свои позиции, но все время представляющих собой угрозу демократии.
При всем разнообразии фашистского политического режима можно выделить его основные признаки: запрещение оппозиционных организаций; централизация государственной власти, полнота власти главы государства (правительства-партии); строгая иерархия; господство одной правящей партии; отрицание правящей верхушкой государства народного суверенитета; ликвидация демократических прав и свобод или их существенное ограничение; сращивание партийного и государственного аппаратов; широкое использование политического террора, усиление репрессивного аппарата, особенно полиции и разведки; растущее вмешательство государства в область экономических отношений; вождизм.
К признакам этого политического режима не всегда относят все перечисленные, по-разному ставятся и акценты. Единодушно лишь утверждение, что это крайняя разновидность антидемократического политического режима
Многовариантность недемократических политических режимов, возникших после социалистической революции, не мешает определению присущих им общих признаков: господство партии с неограниченными полномочиями лидера (особенно при совмещении постов главы партии и главы государства); подчинение государства партии; тотальная зависимость человека от власти; огосударствление всей общественной жизни, создание обстановки принудительного единомыслия; бесконтрольность политических решений и действий высшего партийного руководства не только партии, но и в государственной жизни, государственных органах (даже высших звеньев); бесконтрольность распоряжения общественными ресурсами под формальным покрытием лозунгов о «народном государстве», «общенародной собственности»; невозможность оппозиции при широкой демагогии о достижениях социалистического строительства, о правах и свободах граждан.
Процесс формирования нового политического режима в России продолжается и трудно предсказать его будущий образ из-за мозаичности и множества факторов влияния. Главное в том, что реальная демократизация страны сложна, ибо при нынешнем уровне политической культуры, состоянии общественной жизни люди к ней не готовы.

ВИСНОВОК
В данной курсовой работе было рассмотрено общая характеристика форм государства, монархические и республиканские формы правления, формы государственного устройства, рассмотрели политические режимы, которые включают в себя: демократический политический режим и антидемократический политический режим.
Все формы правления в социалистических государствах имели общие черты. Они создавались в результате слома старой государственной машины. Необходимость слома эксплуататорской государственной машины в грядущие подлинно народные революции – это выводы К. Маркса, который В.И. Ленин оценил как самый главный вывод марксизма в учении о государстве. К нему Маркс пришел после подавления буржуазной государственной машиной классового выступления трудящихся в революции 1848-1851 годов в Европе. К. Маркс в парижской коммуне увидел подтверждение правильности такого вывода. Трудящиеся, захватив власть, не могут использовать старый, эксплуататорский государственный аппарат. Республика трудящихся должна утверждаться на основе слома эксплуататорской государственной машины и должна быть формой правления нового государства.
Представительные органы власти во всех социалистических республиках были призваны стать политической основой государственной власти трудящихся. По разным причинам этот замысел не был реализован. Например, после событий Октябрьской революции Советы, объявленные органами народовластия (при ограничениях для эксплуататоров), действовали в условиях гражданской войны, политики «военного коммунизма», в ожидании побед социалистических революций в других странах. После утверждения Советов как формы диктатуры пролетариата под их руководством большевики стремились превратить Россию в базу всемирной социалистической революции. Массы, включенные в разрушение старого государства и общества, исполненные ненавистью ко всякому неравенству, поддерживали экспроприацию капиталистов, кулаков, акции против буржуазной интеллигенции, принимали практику чрезвычайных мер новой власти, одобряли репрессии против буржуев и их пособников. Монополия и бесконтрольность государственной власти, срастающейся с партийной, подготовила почву к формированию, а затем развитию тоталитарной системы, в которой Советы лишь формально были представительными органами трудящихся, а реально стали прикрытием партийно-номенклатурной власти. Формально судьба Советов в России завершена в 1993 году, но окончательно вопрос о стабильной форме правления еще не решен.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Атаманова Э.Б., Иванова В.И. Теория государства и права: Учебно-практическое пособие. М.: МЭСИ, 2000.
2. Венгеров А.Б. Теория государства и права М. 1998
3. Исследование теоретических проблем правового государства. М.1996.
4. Ковлер А.І. Кризис демократии? Демократия на рубеже 21 века. М.1997.
5. Козлихин И.Ю. Идея правового государства. Історія і сучасність. СПб.1993.
6. Назаренко Г.В. Теория государства и права М. 1998
7. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства Норма – ИНФРА - М, 1999
8. Теория государства и права /отв. ред. В.М. Корельский и В.Д. Перевалів. ИНФРА – М - Норма, 1997
9. Теорія держави і права. Курс лекцій. / Под ред. М.М Марченко. 1996
10. Хропанюк В.Н. Теорія держави і права. М. 1995,1996.
11. Черданцев А.Ф. Теорія держави і права. М. 1999.
12. Четверніна В.А. Понятия права и государства. Введение в курс теории права и государства. М. 1997.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
117.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Форма держави Форма держави України
Форма держави і соціальна функція держави Проблеми їх взаємо
Форма держави 3
Форма Російської держави
Унітарна форма держави
Форма устрій держави
Форма Російського держави 2
Форма держави і соціальна функція государстваПроблеми їх взаємозв`язку
Державний устрій форма правління і громадський функції держави Республіки Білорусь
© Усі права захищені
написати до нас