Финансовый анализ 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМ. ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО

Група: ІН 10-7-2004 СУЕП (3,0з)
Новікова Олеся Ігорівна
Адреса: м. Запоріжжя,
вул. Фундаментальна, б.5, кв.12

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Дисципліна: Фінансовий менеджмент

Викладач: Сажко А.А.
Варіант № 8
ЗАПОРІЖЖЯ
2006

Зміст
1.                Введення
2.                Інформаційна база фінансового менеджера
3.                Фінансовий аналіз на підприємстві
                        Сутність і призначення фінансового аналізу
                        Методи та інструментарій фінансового аналізу
4.                Практичне завдання
5.                Висновки
6.                Список використаної літератури

Введення
Фінансовий менеджмент - керування фінансами, тобто процес керування грошовим обігом,  формуванням і використання фінансових ресурсів підприємств. Це так само система форм, методів і прикладів, за допомогою яких здійснюється керування  грошовим обігом  й фінансовими ресурсами.
Фінанси підприємств стали  основним показником, що характеризують кінцеві результати  їхньої діяльності. Кількісні і якісні  показники фінансового стану  підприємства визначають  його місце на ринку  та здатність функціонувати в економічному просторі. Все це привело до підвищення ролі керування фінансами  в загальному процесі керування економікою.
Контрольна робота  складається з 3 питань: перше  питання практичне, інші – теоретичні, в яких розкривається інформаційна  база фінансового менеджменту, тобто звідки береться інформація  для фінансового аналізу та фінансовий аналіз на підприємстві, призначення фінансового аналізу,  методи й інструментарій фінансового аналізу, коефіцієнти.  

Інформаційна база фінансового менеджера
Ефективність фінансового менеджменту на підприємстві  значною мірою  визначається та залежить  від використаної  інформаційної бази. У свою чергу,  формування інформаційної бази   фінансового менеджменту на підприємств  являє собою  процес цілеспрямованого   підбора відповідних інформативних показників, орієнтованих як на прийняття  стратегічних рішень, так і на ефективне поточне  керування фінансовою діяльністю.
Формування системи інформативних показників  фінансового менеджменту для конкретного підприємства  пов'язано з його галузевими особливостями,  організаційно - правовою формою, обсягом, ступенем диверсифікованості господарської діяльності й інших умов.  Тому вся  сукупність показників, що  включають в інформаційну базу  фінансового менеджменту,  може бути згрупована  по видах джерел  інформації та вимагає  процедурного уточнення по кожній групі стосовно практичної діяльності  конкретного підприємства.
До першої групи відноситься  показники, що характеризують загальноекономічний розвиток країни.  Система  інформативних показників   цієї групи служить для  прогнозування умов  зовнішнього середовища функціонування  підприємства  при прийнятті  стратегічних  рішень   в області фінансової діяльності.
До даної групи ставляться  наступні показники:
·                    обсяг доходів  державного бюджету;
·                    обсяг витрат державного бюджету;
·                    обсяг розміру бюджетного дефіциту;
·                    обсяг  емісії грошей;
·                    грошові доходи населення;
·                    внески населення в банк;
·                    індекс інфляції;
Формування показників  цієї групи ґрунтується  на публікації  даних державної статистики.
До другої  групи відносяться основні інформативні показники, що характеризують галузеву приналежність підприємства. 
Система показників  даної групи служить для прийняття управлінських рішень із питань оперативної фінансової діяльності.
До даної групи відносяться наступні показники:
·                    індекс цін на продукцію;
·                    ставка оподаткування  прибутку  по основній діяльності;
·                    загальна сума  використовуваного  капіталу, у тому числі власного;
·                    обсяг зробленої (реалізованої) продукції й ін.
До даної групи  доцільно  віднести показники, що  характеризують  діяльність  контрагентів і конкурентів.
Джерелом формування показників  цієї групи служать  публікації  звітних  матеріалів у процесі, відповідні рейтинги, платні бізнес-довідки, що надаються   на ринку інформаційних послуг.
До третьої групи  відносяться  показники, що характеризують кон'юнктуру фінансового ринку.
Система інформативних показників  цієї групи  служить для  прийняття  управлінських рішень в області формування  портфеля довгострокових фінансових інвестицій,  здійснення короткострокових фінансових вкладень  і інших операцій.
До даної групи відносяться наступні показники:
·                    види основних котируємих фондових інструментів   (акції, облігації й т.д.), що  звертаються на біржовому й позабіржовому фондовому  ринку;
·                    котируємі ціни попиту та пропозиції  основних видів фондових інструментів;
·                    ціни й обсяги угод  по основних видах  фондових інструментів;
·                    зведений індекс динаміки цін на фондовому ринку;
·                    депозитні й кредитні ставки комерційних банків;
·                    офіційні курси  окремих валют;
·                    курси покупки-продажу окремих валют на міжбанківській валютній біржі й комерційних банках і т.д.
Джерелом формування системи показників  цієї групи при необхідності щоденного  використання служать публікації комерційних видань,  представлених на відповідних електронних джерелах або одержуваних за  технологіями мережних каналів зв'язку.
До четвертої  групи  відносяться показники, що формуються із внутрішніх джерел інформації підприємства по даним управлінського й фінансового обліку.
Система показників даної групи становить основу інформаційної  бази фінансового менеджменту.
На основі цієї системи показників  проводиться аналіз,  прогнозування, планування й прийняття  оперативних управлінських рішень в усіх напрямках фінансової діяльності  підприємства.
Перевагою показників цієї групи  є їхня уніфікованість, регулярність формування,  високий ступінь вірогідності й надійності, що визначається  відповідним статусом фінансової звітності та загальних фінансових  показників, розрахованих на її основі.
Показники фінансового обліку  агрегуються  у фінансову звітність  і фінансові показники, розраховані на її основі. Фінансова звітність по призначенню повинна сприяти формуванню цивілізованої  ринкової фінансової інфраструктури, виконувати функції інструмента  взаємодії підприємства та ринку для того, щоб ринок став ефективним джерелом фінансових ресурсів підприємства.

Фінансовий аналіз на підприємстві
Сутність і призначення фінансового аналізу
Однією з найважливіших  умов  успішного  керування фінансами підприємства є аналіз його фінансового стану. Фінансовий стан підприємства  характеризується сукупністю  показників, що відображають процес формування  й використання його фінансових коштів. У ринковій економіці  фінансовий стан  підприємства  по суті справи відображає кінцеві результати його діяльності.  Кінцеві  результати  діяльності  підприємства цікавлять не тільки працівників самого підприємства, але і його  партнерів по економічній  діяльності,  державні,  фінансові, податкові органи та ін.
Все це  визначає  важливість  проведення  фінансового аналізу  підприємства й підвищує роль  такого аналізу  в економічному процесі.  Фінансовий аналіз є неодмінним  елементом  як фінансового менеджменту  на підприємстві, так і  його економічних  взаємин з партнерами, фінансово кредитною системою.
Фінансовий аналіз необхідний для:
·                    виявлення змін  показників фінансового стану;
·                    виявлення факторів, що  впливають на фінансовий стан  підприємства;
·                    оцінки кількісних  і якісних показників  фінансового стану;
·                    оцінки фінансового становища підприємства на  певну дату;
·                    визначення тенденцій  зміни  фінансового стану підприємства.
Фінансовий аналіз  необхідний  наступним  групам  його споживачів:
1.                Менеджерам підприємства та у першу чергу фінансовим менеджерам. Неможливо керувати підприємством  і приймати господарські рішення,  не знаючи його  фінансового стану.  Для менеджерів важливим є оцінка ефективності прийнятих ними рішень, використовуваних у господарській  діяльності  ресурсів і отриманих фінансових результатів.
2.                  Власникам,  у тому числі аукціонерам.  Їм важливо знати,  яка буде віддача від вкладених у підприємство  коштів,  прибутковість і рентабельність  підприємства, а також  рівень  економічного  ризику й  можливість  втрати своїх капіталів.
3.                Кредиторам і інвесторам. Їх цікавить, яка можливість  повернення  виданих кредитів, а також можливість  підприємства реалізувати  інвестиційну програму.
4.                Постачальникам. Для них важлива оцінка  оплати за поставлену продукцію,  виконані послуги  й роботи.
Таким чином, у фінансовому аналізі  бідують всі учасники  економічного процесу.
Інформаційною базою для проведення фінансового  аналізу є  головним чином бухгалтерська документація. У першу чергу це  бухгалтерський баланс  (Ф. №2) і додаток до балансу: Ф. №2 - «звіт про фінансові результати  та їх використання», Ф. №5  - «Відомості про стан майна  підприємства», Ф. №4 - «Звіт про рух грошових коштів».
 Фінансовий аналіз підприємства включає  послідовне  проведення  наступних видів аналізу:
1.                Попередню (загальну) оцінку  фінансового стану  підприємства та  зміну його  фінансових  показників  за звітній період;
2.                Аналіз платоспроможності  і фінансової  стабільності підприємства;
3.                Аналіз кредитоспроможності  підприємства та ліквідності його балансу;
4.                Аналіз фінансових результатів підприємства;
5.                Аналіз оборотності оборотних активів;
6.                Оцінку потенційного банкрутства.
Методи  та інструментарій  фінансового аналізу
Для  проведення  фінансового аналізу  підприємства  використовуються  певні методи та інструментарій.
Найбільш простий  метод – порівняння, коли  фінансові  показники  звітного  періоду  рівняються або із плановими, або з показниками за попередній період (базисними). При порівнянні показників  за різні періоди  необхідно домогтися  однорідності  складених елементів, інфляційних процесів в економіці, методів оцінки та ін.
Наступний метод – групування, коли  показники  групуються  та зводяться в таблиці. Це дає можливість  для проведення аналітичних розрахунків, виявлення тенденцій розвитку  окремих  явищ і їхнього взаємозв'язку, факторів, що впливають на зміну  показників.
Метод ланцюгових підстановок – заміна окремого звітного показника базисним. При цьому всі інші показники залишаються незмінними. Цей метод  дозволяє  визначити вплив окремих факторів  на сукупний фінансовий показник.
Як інструментарій  для фінансового аналізу  широко використовуються фінансові коефіцієнти - відносні показники фінансового стану підприємства, які виражають відносини  одних абсолютних фінансових показників до інших.
Фінансові коефіцієнти використовуються для порівняння показників фінансового стану конкретного підприємства з аналогічними показниками  інших підприємств або середньо галузевими показниками; для виявлення динаміки розвитку показників і тенденцій зміни фінансового стану підприємства; для визначення нормативних обмежень і критеріїв різних сторін фінансового  стану. Так, наприклад, уведена система критеріїв для визначення не задовільної структури балансу, неплатоспроможності підприємства. Такими критеріями є: коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт забезпеченості власними коштами,  коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності.  Визначено їхні нормальні обмеження, тобто граничні розміри. Фінансовий аналіз підприємства виконуються з використанням певних алгоритмів і формул.

Висновки
Фінансовий  менеджмент на сучасному етапі ринкових відносин  це  один з найважливіших інструментів  регулювання  руху   фінансових   ресурсів в який входить керування  поточною діяльністю підприємства,  інвестиціями, керування коштами, обліку фактору часу у фінансових розрахунках, керування фінансовими ризиками, внутріфірмове   фінансове планування, фінансовий аналіз на підприємстві, оподатковування підприємницької діяльності, цінова політика підприємства, керування інвестиційним портфелем, аудит на підприємстві, фінансові взаємини підприємства з контролюючими органами,  взаємовідносини підприємства із кредитними органами і т.д.
  Ефективне керування вище перерахованими розділами фінансового менеджменту забезпечує економічно ефективну діяльність підприємства, тобто одержання прибутку. Одержання прибутку означає стійке положення підприємства на ринку, тобто вироблена підприємством продукція (товари, роботи або послуги)  конкурентноздатні,  тобто займають необхідну їй  частина ринку, що за законами ринкових відносин  є  одним з показників  ефективного керування, будь то фінансовими, трудовими ресурсами, виробництвом і т.д.
При аналізі фінансової діяльності підприємства фінансовий менеджер використає інформаційну базу  фінансового менеджменту куди входить фінансова звітність.
Можна зробити висновок,  що для фінансового керування найбільшу роль грає аналіз фінансово - господарської діяльності підприємства (організації). Аналіз відбувається в основному порівнянням показників діяльності підприємства звітного року з попереднім роком. Також застосовуються для аналізу  коефіцієнти. Коефіцієнти дозволяють судити про характер основних фондів, основних коштів, стабільності підприємства на ринку товарів (робіт, послуг) або біржовому й позабіржовому ринках, продуктивності встаткування, ефективному використанні трудових ресурсів, сировини, відношення власних коштів до позикових, ліквідності,  і т.д.
Для коефіцієнтів установлюються певні норми, тобто значення цих коефіцієнтів не повинні виходити за рамки цих норм.
У цілому можна зробити висновок, що керування фінансами займає одну з перших позицій у сфері керування підприємством (організацією) і дає можливість у повному обсязі здійснювати підприємницьку діяльність, будь те у виробничій сфері або  в сфері надання послуг.

Список використаної літератури
1.                Финансовый менеджмент: учебник для вузов/ Под ред. Г.Б. Поляка – М.: Финансы и статистика, ЮНИТИ, 1997.
2.                Балабанов И.Т. Основы финансового  менеджмента: учебное пособие 3-е издание. – М.: Финансы и статистика, 2002.
3.                Уткин Э.А. Финансовое управление. Ассоциация авторов и издателей "ТАНДЕМ".
4.                А.М. Литовских. Финансовый менеджмент. Конспект лекций
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
37.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Анализ проведенной фармакотерапии
Атомно-абсорбционный анализ 2
Анализ проведенной фармакотерапии
Маркетинговый потенциал предприятия и его анализ
Маркетинговый потенциал предприятия и его анализ
Анализ стационарных и динамических объектов в MathCAD
Лингвистический анализ текстов американской Литературной сказки
Правила подготовки переговоров их проведение и анализ результатов
Анализ энергоэффективности системы теплоснабжения учебных помещений
© Усі права захищені
написати до нас