Феномен будівельного комплексу в сучасних економічних умовах

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Асаул Анатолій Миколайович, професор, доктор економічних наук, дійсний член Міжнародної академії інвестицій та економіки будівництва (Санкт-Петербург)

В даний час діяльність будівельних організацій самостійна, а державний вплив на їх функціональне і економічна поведінка може здійснюватися тільки опосередковано з обов'язковим законодавчим забезпеченням. Галузеве управління, що склалося в пореформений період, відображає законодавчі положення, найважливішим елементом яких є розмежування предметів ведення і повноважень між федеральними органами і органами влади суб'єктів РФ.

Напевно, тому останнім часом на сторінках професійних журналів (1) і в наукових дискусіях (2) обстоюється думка, що зі зміною загальноекономічних умов функціонування будівництва як галузі матеріального виробництва поняття будівельного комплексу зникає. Не може бути будівельного комплексу і на рівні регіону, тим більше інвестиційного. Безумовно з цим твердженням можна погодитися лише в тому випадку, якщо розглядати будівельний комплекс з точки зору «національного управління капітальним будівництвом» (3), бо демонтаж адміністративно-командної системи, розукрупнення і приватизація будівельних об'єднань дійсно призвели до вакууму на середньому рівні управління, функції якого виконували міністерства та їх підрозділи: головні і територіальні управління.

Поняття «будівельний комплекс», як об'єкт державного управління в даний час не тільки не відображає сутність реальних економічних відносин, але навіть стає певною мірою економічної абстракцією, якщо мова йде про федеральному рівні (так само як і «федеральний ринок будівництва»).

А от у тому, що феномен будівельного комплексу в сучасних умовах зникає погодитися не можна, бо він зараз має іншим сутнісним економічним і організаційним наповненням.

В архітектурно-будівельної енциклопедії будівельний комплекс визначається як «сукупність галузей, виробництв і організацій, що характеризується тісними стійкими економічними, організаційними, технічними та технологічними зв'язками в отриманні кінцевого результату - забезпечення виробництва основних фондів народного господарства» (4). Так! Саме кінцевий результат організаційно пов'язує будівельні організації та виробництва, а також організації інших галузей в одне ціле. Саме з точки зору кінцевої продукції необхідно розглядати комплексне управління в будівництві.

Виходячи з логіки розвитку підприємництва в будівництві, тобто створення кінцевої продукції, її продаж та сервісне обслуговування (кінцевим результатом є будівельна продукція, яка створюється і експлуатується в регіоні), можна стверджувати, що будь-які дослідження в цій області мають чітко виражений регіональний аспект, тим більше що регіональні влади мають можливість створювати істотно розрізняються економічну середовище діяльності на своїй території. Для посилення цієї позиції слід звернутися до світового досвіду (5), де організація процесів регулювання та розвитку інвестиційно-будівельної діяльності вирішується на рівні регіонів з урахуванням загальнодержавних інтересів, а також особливостей і потреб регіонів.

Основне завдання регіонального органу управління при розробці стратегії і тактики розвитку регіону в сучасних умовах - це створення режиму найбільшого сприяння процесу формування, розвитку і функціонування регіональних товарних ринків, в тому числі і ринку нерухомості, заснованих на обліку як федерального господарського права, так і всієї сукупності регіональних особливостей (демографічних, соціальних, економічних та екологічних).

Стосовно до будівництва регіону це може означати: активний вплив на процес формування виробничої і соціальної інфраструктури регіону; формування і жорстке проведення в життя регіональної екологічної політики; регулюючий вплив на економічну політику природних монополій, що функціонують на території регіону, з метою обмежити всіма доступними засобами їх можливості з необгрунтованого підняття цін на базові виробничі ресурси (енергетичні, водні, послуги залізничного транспорту тощо); формування і проведення активної містобудівної політики в регіоні, створення сприятливих умов для формування регіонального будівельного комплексу, його складу і структури як технологічної, так і за формами власності на засоби виробництва; активне формування інвестиційної політики на території регіону.

Безумовно, ряд перерахованих заходів має загальноекономічний характер, однак стосовно до будівництва їх розробка і використання мають першочергову значимість для регіону.

Позитивна інвестиційна політика регіональної влади створює передумови для залучення інвестицій і забезпечення програми сталого розвитку регіонів і сприяє формуванню їх нормального інвестиційного клімату.

Як правило, законодавчі органи влади регіону охоплюють такі основні напрямки формування сприятливого інвестиційного клімату: розвиток регіонального інвестиційного законодавства та нормативно-правової бази в сфері підтримки підприємництва; формування інформаційної відкритості регіону; створення розвиненої спеціалізованої ринкової інфраструктури, що підтримує інвестиційний процес; реструктуризація підприємств з метою підвищення їх інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності.

У різних регіонах, в тому числі в Санкт-Петербурзі і Ленінградській області розроблена і впроваджена система заходів, спрямованих на збільшення припливу інвестицій в економіку регіонів і попередження їх відтоку. Це - підтримка інвестиційної діяльності (включаючи надання податкових пільг), створення прозорої процедури здійснення інвестиційної діяльності та механізму роботи з регіональними інвестиційними проектами (6). Залучення реальних інвестицій в регіональний інвестиційно-будівельний комплекс (ІСК) - процес багатофакторний.

Для розкриття змістовної сторони управління Санкт-Петербурзьким ІБК в сучасних умовах звернемося до ретроспективі його формування в Ленінграді-Санкт-Петербурзі.

У дореформений період органами управління Ленінградського будівельного комплексу були: Головне управління капітального будівництва (Главукс); Головне Архітектурно-планувальне управління; Технічне управління; Главленінградстрой; Главленінградінжстрой; Главленстройматеріали; ГлавЗапстрой, які входили до складу Виконкому Ленсовета.

З початком перетворення народного господарства, у відповідності з ринковими відносинами, у складі Мерії Санкт-Петербурга (травень 1992 року) утворюється Інвестиційний комітет, головним завданням якого стало формування ринкових відносин в ІСК: формування інвестиційної політики мерії, розробка пропозицій щодо джерел інвестицій та їх реалізація ; розробка пропозицій щодо формування муніципального замовлення на будівництво і реконструкцію об'єктів комунального господарства, житлового та культурно-побутового призначення; формування адресних програм будівництва і реконструкції об'єктів, розміщених на території, підвідомчій мерії міста, забезпечення ефективного використання земель, відведених на період будівництва і реконструкції; забезпечення ефективного використання матеріальних ресурсів, централізовано виділяються під виконання соціальних програм мерії в галузі капітального будівництва і реконструкції, забезпечення високого технічного рівня і якості житлово-цивільного будівництва; створення економічних умов та регуляторів для ефективної реалізації муніципального замовлення на будівництво і реконструкцію об'єктів комунального господарства, житлового і культурно-побутового призначення; координація і методичне керівництво організаціями ПОЗОВ щодо реалізації соціальних програм мерії в галузі капітального будівництва та реконструкції об'єктів комунального господарства, житлового та культурно-побутового призначення вироблення необхідних управлінських рішень; узгодження програм розвитку підрядних організацій та організацій будівельної індустрії щодо збалансування їх потужностей.

Наступний етап перетворень структури управління ІСК Санкт-Петербурга відноситься до квітня 1994 року. У цей період часу вже повною мірою починається створення сприятливих умов для інвестування та ефективного функціонування будівельного комплексу в Санкт-Петербурзі, чим займається Департамент будівництва, безпосередньо підпорядкований Комітету з управління міським господарством. У наслідку, в грудні 1996 року в складі Адміністрації Санкт-Петербурга структура органів управління ІСК знову перетвориться, і головним органом управління цим комплексом стає Комітет з будівництва, який, відповідно до наказу губернатора, є державною установою Санкт-Петербурга і структурним підрозділом Адміністрації міста . Основним завданням, створеного Комітету є проведення державної політики та здійснення державного управління у сфері будівництва, капітального ремонту та реконструкції, а також координація діяльності у цій сфері територіальних та інших галузевих органів Адміністрації Санкт-Петербурга.

Предметами ведення Комітету з будівництва Адміністрації Санкт-Петербурга є: розробка та реалізація регіональної економічної політики в галузі будівництва з урахуванням федеральних програм, виходячи з економічних інтересів і специфіки регіону; створення конкурентного середовища; сприяння зміцненню договірної дисципліни в інвестиційній діяльності; прискорення формування і створення необхідних умов для роботи конкурсних комітетів та інжинірингових фірм по підрядних торгах; вдосконалення регіональної структури управління у сфері будівництва з метою створення оптимальних об'єднаних органів для здійснення державного регулювання в нових умовах; створення сприятливих умов для вітчизняних і зарубіжних інвесторів, надання підтримки створенню і діяльності лізингових компаній; організація конкурсів на розміщення державних будівельних замовлень, проведення роботи з обстеження та паспортизації сформованої забудови і оцінки відповідності вимогам безпеки; контроль за виконанням умов укладених від імені Санкт-Петербурга інвестиційних договорів, підготовка технічної документації до інвестиційних проектів; контроль за дотриманням федерального законодавства і законодавства Санкт -Петербурга в сфері капітального будівництва та реконструкції у межах компетенції Адміністрації Санкт-Петербурга; здійснення інших функцій Адміністрації Санкт-Петербурга в галузі капітального будівництва та реконструкції відповідно до чинного законодавства.

Особливу ланку в управлінні регіональним ІБК займає Санкт-Петербурзький Союз будівельних компаній («Союзпетрострой»). Це - некомерційна, невиробнича, громадська організація добровільно об'єдналися організацій. Першочерговим завданням союзу став вираз інтересів організацій, що працюють в ІСК регіону, в органах державної влади і в деякій мірі вплив на неї. Створення Союзпетростроя забезпечило в деякій мірі заміну середньої ланки управління адміністративно-командної економіки. У ринковій економіці дану нішу займають громадські організації та корпоративні структури.

На сьогоднішній день, Союзпетрострой об'єднує більше 300 організацій різного профілю та організаційно-правових форм. До його складу входять не тільки малі будівельні організації Санкт-Петербурга і Ленінградської області, але і корпоративні структури «ЛенСпецСМУ», «Балтійська Будівельна Компанія», «ДСК-3», «Метробуд», «Трест-36», «Мостобуд-6 »,« Будмонтаж »,« Спецбуд »,« Севенергострой »,« Монолітстрой »,« Інжпетрострой »та інші. Більше чверті членів Союзу - це організації з виробництва будівельних матеріалів і конструкцій. До Спілки входять також: вищі навчальні заклади (Санкт-Петербурзький архітектурно-будівельний університет, Санкт-Петербурзький військовий інженерно-технічний університет) видавництва, ряд великих банків Санкт-Петербурга: «Промстройбанк», «Балтійський банк», «Гута-Банк», «Балтонексімбанк», ріелтерські організації - «Ітака», «Петербурзька нерухомість», страхові організації - «Росгосстрах», «Ингосстрах-Санкт-Петербург», іноземні організації - «Сканска», «Оннінен», «Лахті» і ще 25 іноземних організацій . За 6 років існування число членів «Союзпетростроя» зросла в 10 разів (7).

Світовий досвід розвитку ринкової економіки свідчить про існування таких різноспрямованих базових явищ, як вільна конкуренція та концентрація капіталу. Розширенню вільної конкуренції сприяє розвиток малого підприємництва, яке можна назвати своєрідним індикатором конкуренції в економіці. В даний час, у будівництві 96% організацій є малими (тобто до 100 осіб), що свідчить не тільки про існування вільної конкуренції в галузі, але і про самостійність малого підприємництва у формуванні галузевої структури. Однак десятирічний досвід роботи будівельної галузі в ринкових умовах свідчить про те, що мале підприємництво не є достатнім для стабільного економічного зростання. Великі організації необхідні малому підприємництву як джерело факторів виробництва, як ринок збуту готової продукції і (що вельми несподівано) як джерело особистої підприємницької ініціативи (8).

Індикатором концентрації капіталу в економіці є корпоративні структури, економічний потенціал яких значно вища ніж у малих підприємств. За своєю природою діяльність корпоративного сектору спрямована на отримання підвищеного економічного ефекту, а діяльність малого підприємництва, у перевазі своєму, вирішує соціальні завдання.

З юридичної точки зору корпорація - це організація осіб, що володіє як самостійний економічний суб'єкт певними правами, привілеями та зобов'язаннями, які відрізняються від прав, привілеїв і обов'язків, притаманних кожному члену корпорації окремо. До основних характеристик корпорації можна віднести її самостійність як юридичної особи, обмежену відповідальність індивідуальних інвесторів, можливість передачі іншим особам акції, що належать індивідуальним інвесторам, а також централізоване управління.

Таким чином, корпорація - це інструмент для досягнення певних цілей, головною функцією якого є забезпечення роботи корпорації в інтересах учасників корпоративних відносин. До найбільш відомих корпоративним структурам холдингової організації на будівельному ринку Петербурзького регіону належать: «Ленстройреконструкция», «Ленстройматеріали», «ЛенСпецСМУ», «Будмонтаж», «Петербургстрой», «Росстром», «Трест-36», «Компакт», «Воїн »,« Тріада Холдинг »та ін Корпоративні організації у формі асоціацій -« Монтажспецстрой »,« Спецбуд »,« Ленпромстрой »та ін З ініціативи« Союзпетростроя »за підтримки адміністрації Санкт-Петербурга був створений перший в регіоні інжиніринговий консорціум, який виконує наступні функції: маркетинг інвестиційних проектів в Санкт-Петербурзі, Ленінградській області, Північно-Західному регіоні та інших регіонах Росії та СНД (включаючи іноземні інвестиції та кредити Світового банку), розробка бізнес-планів та інших необхідних документів; створення тимчасових консорціумів з банківських, страхових, проектних та підрядних структур, здатних брати участь у тендерах на великі проекти, що здійснюються в першу чергу в Санкт-Петербурзі і Ленінградській області, підготовка тендерної документації для участі в інвестиційних та підрядних торгах на обрані проекти, а також виготовлення тендерної документації, бізнес-планів, оцінка нерухомості, консалтинг по замовленнях з боку, укладення контрактів з замовником (інвестором) та учасниками консорціумів у разі перемоги на тендерах; здійснення функцій координатора - генерального підрядника для виконання контракту; організація тендерних торгів на замовлення інвесторів. Засновниками «Інжпетростроя» стали майже 50 будівельних організацій, дві страхові фірми та ін

Значне місце в Петербурзькому ІБК займають об'єднання професійних комерційних організацій і підприємств в асоціації. Так у 1997 р. в Петербурзі для оперативного та комплексного виконання будівельно-монтажних робіт була створена Асоціація «Спецбуд», що об'єднала провідні будівельно-монтажні організації міста. Нині в асоціацію входять 15 різнопрофільних фірм, які виконують найширший спектр робіт. Завдяки об'єднанню спеціалізованих підприємств в асоціацію з професійної діяльності багато організаційних питань, рішення проблем маркетингу та правового захисту покладені на виконавчу дирекцію асоціації.

Майнові зв'язки відіграють дуже істотну роль при інтеграції будівельних фірм. Нагадаємо, що керованість розвитку таких груп підтримується тим, що контрольний пакет акцій учасників групи або розподілений серед них, або належить провідній компанії в групах холдингового типу. Однак, як свідчить проведений нами аналіз, будівельні фірми можуть групуватися і без опори на ці зв'язки. Це так звана інтеграція у вигляді індустріальних мереж (СІО) - кластерів («industrial networks» або «clusters») (9).

СІО, як і вишерассмотренние корпоративні структури, поєднують елементи ринку і ієрархічної координації дій. Однак, на перший план в мережевій організації виходять коопераційні та інформаційні зв'язки, а майнові зв'язки можуть бути присутніми у формі дольової участі.

Примітно те, що входять до СІО організації зберігають свою автономність, але через входження в цю групу: активізується поява нових управлінських ідей і рішень; послаблюється стримуючий вплив межорганизационном і внутрішньофірмової субординації на реалізацію цих ідей і формування необхідних зв'язків (10).

Як показала практика, не дивлячись на господарську незалежність об'єднаних в асоціацію або в СІО компаній, існують сильні взаємні етичні, організаційні, фінансові, ділові та інші зв'язки, які роблять корпоративні структури найбільш стійкими і надійними партнерами.

У Петербурзькому регіоні будівельні альянси утворюються в основному по горизонталі. Тут одержують розвиток диверсифікація, поєднання різних сегментів ринку, а також синергетичний ефект (11), властивий системним утворенням. Проте останнім часом створюються і вертикально інтегровані будівельні корпорації. Так, у 2002р. холдинг «Ленстройматеріали», раніше спеціалізувався на видобутку нерудних матеріалів і виробництві будівельних матеріалів широкого асортименту (щебінь, цегла, пісок) в Ленінградській області придбав найбільший в регіоні Гатчинський сільський будівельний комбінат і інвестував у виробництво близько 1,5 млн. дол. Це дало можливість поліпшити якість панелей і відповідно збільшити потужності комбінату. Підвищення поверховості будинків з 9 до 16 поверхів дозволить ввести в дію в цього року 70 тис. кв. м житла.

Цим же шляхом пішла і холдингова організація «Ленстройреконструкция» (також займається видобутком нерудних матеріалів в Ленінградській області) придбавши Гатчинський домобудівний комбінат - найбільшу в регіоні домобудівних компаній.

Інтеграція холдингів «Ленстройматеріали» і «Ленстройреконструкция» відбулася в наступні переділи («вперед») з метою збільшення доданої вартості, тобто отримати бо'льшую норму прибутку. Але є приклади в Петербурзькому ІБК та іншого характеру. Так, наприклад, «ЛенСпецСМУ» і «Будівельна компанія № 1 - ЛЕК» придбали ряд заводів будівельних матеріалів з метою захисту від монополізації постачальників, здійснивши інтеграцію в перші переділи («назад»).

Спостережувана тенденція укрупнення будівельного ринку в регіоні дозволить знизити собівартість будівництва масового житла і призведе до концентрації в декількох великих компаніях всього масового житла. У зв'язку з цим уже з минулого року ряд будівельних компаній почали диверсифікувати свою діяльність і стратегію на будівельному ринку. У різних компаніях і стратегії різні: від розширення своєї діяльності в інші регіони («Будмонтаж», ЛЕК, «Ленстройреконструкция») або держави («ЛенСпецСМУ» - Югославія), до продажу контрольного пакету акцій закордонним холдингам («Петербургстрой» - холдингу «Skanska »). Як показує закордонна і вітчизняна практика поява корпоративних структур випливає з логіки розвитку підприємництва в будівництві, коли накопичені ресурси повністю (або майже повністю) вкладаються у розвиток власне підприємництва.

Останнім часом отримують розвиток, так звані, «порожні» будівельні організації, які свій бізнес будують навколо ідеї. Єдине, чим вони володіють - це торгова марка, оборотний капітал і команда менеджерів. Все інше - розробка проекту, будівництво (реконструкція), продаж та сервіс - будівельна організація набуває у спеціалізованих компаній. Саме такий бізнес-моделі відповідає «Домобудівна інвестиційна компанія» («Домінко»), яка ввела в 2001р. 6 тис.кв.м елітного житла, що займається в даний час реконструкцією будинку-пам'ятника «Будиночок в Коломні» (будинок купця С. І. Рибкіна) і ін

Сам факт об'єднання різних за формою власності, масштабами та характером діяльності структур в єдину групу або СІО свідчить про те, що на сучасному етапі розвитку регіональних ІБК йде інтенсивна внутрішня структурна перебудова будівельної галузі в напрямі створення принципово нових організаційних форм, адекватних умовам ринкового господарювання.

Слід зауважити, що у сукупність будівельних виробництв ми не включаємо в обов'язковому порядку проектні організації, хоча вони також технологічно необхідні для створення кінцевої продукції будівництва. Ринкова економіка внесла принципові зміни в систему оціночних критеріїв кінцевої продукції будівництва. Це відноситься не тільки до функціональної і якісній стороні справи, а й до естетичної.

У дореформений період з системи критеріальних оцінок будівельної продукції естетичний аспект практично повністю виключався, що призвело до абсолютної безликості матеріально-речової середовища міст і поселень. Естетичні критерії збереглися лише стосовно дуже небагатьом будівель і споруд громадського характеру. У ринковій економіці відродження естетичної компоненти, так само як і підвищення вимог до функціональних і технологічних якостей проекту, позначається на організації всього проектної справи в країні. Як показує практика, в даний час відбувається інтенсивне перетворення дореформеної системи проектних організацій. У першу чергу це стосується організацій, що спеціалізуються на цивільному проектуванні. З появою приватних архітектурних і проектних організацій (12) інститут будівельного проектування неминуче стає повноправним учасником ринку будівельної продукції, хоча сама діяльність з проектування будівельних об'єктів ніяк не прив'язана до географічних координат.

Таким чином, новітня історія розвитку системи регіонального ІБК показує, що з метою підвищення ефективності суб'єкт управління постійно змінюється. Ситуація, що до справжнього моменту структура, безумовно, вимагає досконалості, однак, справедливості заради, слід зазначити, що сформована структура управління інвестиційно-будівельним комплексом Санкт-Петербурга адекватно співвідноситься з сучасним станом будівництва в регіоні і має потенціал, реалізація якого здатна в кінцевому підсумку призвести до підвищення ефективності цього комплексу.

Виноски

(1) Див: Сєров В.М. Управління будівництвом у Росії. Яким йому бути? / Економіка будівництва, № 10, 2001.

(2) Див: Зб. доповідей 58-ї наук. конф. професорів, викладачів, наук. працівників, інженерів і аспірантів університету СПб.: СПбГАСУ, 2001.

(3) Див: Сєров В.М. Указ. працю.

(4) Див: Російська архітектурно-будівельна енциклопедія. Т. IV. М., 1996. С. 506.

(5) Див: Хармс Р., Буніс І. Роль будівельного сектора в економічній політиці. Довгострокові перспективи та політика у строітельстве.-Нью-Йорк: ООН, 1976

(6) Детальніше див: Асаул А.М. Формування інвестиційного клімату (досвід Петербурзького регіону). Київ, «Економіка України», № 4, 2002.

(7) Див: Каплан Л.М. Стабільність будівельного ринку - у консолідації всіх його учасників / Будівельний тижневик, СПб., № 1, 2001.

(8) Див: Макінтайр Р. Малі підприємства в економіці перехідного періоду: аналіз проблем та економічна політика. М., економічна наука сучасної Росії, № 1, 2002. Стор. 125.

(9) Детальніше див: Зб. матеріалів конф. Спілки економістів України «Свiтовій та вiтчізняній досвiд запровадження нових виробничих систем (кластерiв) для забезпечення економiчного розвитку теріторiй». Київ, 2001.

(10) Детальніше див: Асаул А.М. Мережеві індустріальні організації як форма концентрації виробництва. СБ матеріалів конф. Спілки економістів України Указ. працю.

(11) У кількісному відношенні він більше суми ефектів від дій елементів системи при їх роздільному функціонуванні.

(12) ТОВ «Майстерня Мітюрева», Архітектурно-проектний центр Мамошіна, майстерня «Герасимов і партнери», ТОВ «Архітектурна майстерня О.М. Зельцмана », ПТАМ А.П. Подерв'янського, проектна студія «ДАрх».

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.finansy.ru/


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
52.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Податковий аудит в сучасних економічних умовах
Застосування процедури банкрутства в сучасних економічних умовах
Бухгалтерський баланс його значення в сучасних економічних умовах
Право власності громадян у сучасних економічних умовах в Російській Федерації
Розробка маркетингового комплексу будівельного підприємства
Розробка інвестиційно будівельного проекту житлово коммерчкеского комплексу
Розробка інвестиційно-будівельного проекту житлово-коммерчкеского комплексу
Поволзький економічний район Територіальна організація будівельного комплексу Росії
Стан інвестиційного клімату регіону - основа розвитку будівельного комплексу
© Усі права захищені
написати до нас