Управлінський уч т на підприємстві

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Група: 4 - 10 - 98 БУБ
студент: Заболотний

Олександр Едуардович

адреса: м. Запоріжжя,
вул. Миру, д. 10, кв. 18
телефон: 33 - 16 - 77
Контрольна робота
 
 
з дисципліни: управлінський облік
факультет: дистанційне навчання
спеціальність: БУБ
відділення: бакалаврат
Викладач консультант: Шмиголь Н. М.
МАУП 2000.
Завдання 24
1. Нормативний метод обліку витрат.
2. Об'єкти і методи калькулювання.
3. Завдання управлінського обліку.
1. Нормативний метод обліку витрат.
Нормативний метод обліку і калькулювання собівартості продукції звичайно характеризується тим, що на підприємстві по кожному виробу на основі діючих норм та кошторисів витрат складається попередня калькуляція нормативної собівартості виробу. В ідеалі, якщо б протягом місяця всі витрати на підприємстві відповідали діючим нормам, нормативам і кошторисам, а обсяг виробництва відповідав запланованому, фактична собівартість виробу була б дорівнює нормативній. Виходячи з цієї посилки облік організують таким чином, щоб всі поточні витрати підрозділити на витрату за нормами і відхиленнями від норм. Дані про виявлені відхилення дозволяють керівникам усіх рівнів виробничого процесу управляти собівартістю продукції і разом з тим бухгалтерії калькулювати фактичну собівартість вироби шляхом додавання до нормативної собівартості виробу (вирахування з неї) відповідної частки відхилень від норм по кожній статті.
Нормативний метод обліку і калькулювання собівартості продукції в його ідеальному вигляді передбачає дотримання наступних принципів:
- Попереднє складання калькуляції нормативної собівартості по кожному виробу на основі діючих на підприємстві поточних норм і кошторисів;
- Ведення протягом місяця обліку змін діючих норм для коригування нормативної собівартості визначення впливу цих змін на собівартість продукції та ефективності заходів, що послужили причиною зміни норм;
- Облік фактичних витрат протягом місяця з підрозділом їх на витрати за нормами і відхиленнями від норм;
- Встановлення й аналіз причин, а також умов появи відхилень від норм за місцями їх виникнення;
- Визначення фактичної собівартості випущеної продукції як суми нормативної собівартості, відхилень від норм та змін норм.
Для наочності можна навести блок-схему цього методу обліку (див. Додаток).
Здійснення цих принципів у повному обсязі та ідеальному вигляді дозволяє укрупнити об'єкти обліку витрат, вести аналітичний облік не по виробах, а по групах однорідних виробів. Сукупність облікової групи виробів визначається самим підприємством. Найважливішою умовою виділення груп є однорідність виробів, що включаються до групи, по конструкції і технології виготовлення.
При дотриманні такої послідовності складання калькуляції фактичної собівартості звичайно досягаються достовірні результати про витрати для ціноутворення та контролю витрат. Але це найбільш трудомісткий варіант. Менш трудомісткими є варіанти, за яких:
- У нормативний збір включають тільки прямі витрати і, отже, нормативну калькуляцію складають тільки по прямих витратах;
- Залишки незавершеного виробництва при зміні норм не перераховують, а всі зміни норм та відхилення від них відносять на товарний випуск;
- При незначності змін протягом звітного періоду норм окремий облік їх не організовують, а розглядають їх разом з відхиленнями норм.
2. Об'єкти і методи калькулювання.
Об'єкти калькулювання.
Калькулювання - це процес визначення собівартості певного об'єкта витрат.
Під об'єктами витрат розуміють сегменти діяльності підприємства, які вимагають вимірювання пов'язаних з ними витрат.
Приклади об'єктів витрат (об'єктів калькулювання) наведені в таблиці:

Об'єкт витрат

Приклад

Виріб
Пральний порошок "Наталка"
Послуга
Рейс авіакомпанії «Київ - Лондон»
Проект
Будівництво нафтового терміналу
Замовник
Загальний обсяг реалізації взуття універмагу «Україна»
Марка
Всі напої з маркою «Оболонь»
Діяльність
Контроль рівня якості телевізорів
Підрозділ
Відділ маркетингу
Програма
Програма підготовки магістрів ділової адміністрації (МДА)
Регіон
Всі операції компанії «Тойота» в Західній Європі
Слід зазначити, що на промислових підприємствах витрати зазвичай спочатку відносяться до відповідних підрозділах, а потім - до видів продукції (послуг), які виробляються відповідними підрозділами.
Методи калькулювання.
Під методом обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції розуміють сукупність прийомів організації документування та відображення виробничих витрат, що забезпечують визначення фактичної собівартості продукції та необхідну інформацію для контролю за процесом формування собівартості продукції.
За основу класифікації методів калькулювання собівартості продукції беруться об'єкти обліку витрат, об'єкти калькулювання та способи контролю за собівартістю продукції.
Існує безліч методів калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг). Але всю їх сукупність можна класифікувати за двома основними напрямками: оперативності контролю за витратами та об'єктам обліку витрат.
За оперативності контролю методи можна підрозділити на методи обліку витрат у процесі виробництва продукції і методи обліку минулих витрат.
За об'єктами обліку витрат зазвичай виділяють методи обліку при масовому і серійному виробництві (по деталях, частин виробів, виробів, процесів і т.д.) і при індивідуальному дрібносерійному виробництві (на замовлення).
Слід зазначити, що класифікація методів обліку калькулювання собівартості продукції є об'єктом дискусій. Свого часу міністерствами і відомствами були перераховані три основні методи калькулювання собівартості продукції: нормативний, попередільний і позамовний.
Нормативний метод обліку і калькулювання собівартості продукції звичайно характеризується тим, що на підприємстві по кожному виробу на основі діючих норм та кошторисів витрат складається попередня калькуляція нормативної собівартості виробу. В ідеалі, якщо б протягом місяця всі витрати на підприємстві відповідали діючим нормам, нормативам і кошторисам, а обсяг виробництва відповідав запланованому, фактична собівартість виробу була б дорівнює нормативній. Виходячи з цієї посилки облік організують таким чином, щоб всі поточні витрати підрозділити на витрату за нормами і відхиленнями від норм. Дані про виявлені відхилення дозволяють керівникам усіх рівнів виробничого процесу управляти собівартістю продукції і разом з тим бухгалтерії калькулювати фактичну собівартість вироби шляхом додавання до нормативної собівартості виробу (вирахування з неї) відповідної частки відхилень від норм по кожній статті.
Друга група методів калькулювання характеризується тим, що фактичні витрати протягом місяця накопичують, а в кінці місяця розподіляють між об'єктами обліку і калькулювання. Відхилення від планової собівартості виявляють після завершення калькулювання одиниці кожного виробу. Серед цих методів назвемо наступні.
Попроцессний метод калькулювання характеризується тим, що на підприємстві випускають продукцію обмеженої номенклатури, відсутня незавершене виробництво. У зв'язку з цим об'єктами обліку витрат є окремі процеси у виготовленні (випуску) продукції, у виконанні роботи (послуги) як складові частини всього процесу виробництва.
Попередільний метод калькулювання характерний для масових виробництв, в яких вихідна сировина або матеріали послідовно перетворюються на готову продукцію. Виробничі процеси або їх групи утворюють переділи, кожен з яких завершується випуском проміжного продукту-напівфабрикату, який до того ж може бути в такому вигляді реалізований на сторону. Ці переділи і є об'єктами обліку витрат.
Позамовний метод калькулювання характерний тим, що об'єктом обліку витрат є виробниче замовлення, що відкривається на індивідуально або дрібносерійне виготовляється виріб, серію виробів або частину вироби, на окрему роботу, окрему послугу. Собівартість кожного замовлення визначається після завершення робіт за цим замовленням.
3. Завдання управлінського обліку.
Управлінський облік (УУ) зазвичай визначається як процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, переробки і передачі інформації про господарську діяльність, що використовується в управлінні для планування оцінки і контролю витрат і результатів усередині організації. УУ повинен забезпечувати правильне використання ресурсів підприємства і встановлення відповідальності.
Поняття УУ ширше, ніж внутрішньовиробничий БО - це сфера обліково-аналітичної діяльності, що включає крім калькулювання собівартості і формування даних для звітності внутрішньофірмове планування і контроль витрат, а також аналіз та інформаційне забезпечення управлінських рішень (мінімізація податкових виплат, аналіз проектів капітальних витрат і так далі ).
Система УУ призначена для того, щоб сприяти керівництву в прийнятті оптимальних рішень, що стосуються стадії розробки вироби, обгрунтування ціни, маркетингу, асортименту продукції і так далі.
Прийнято виділяти 4 основні мети УУ:
1. Надання інформаційної допомоги керуючим;
2. Контроль і прогнозування витрат;
3. Вибір найбільш ефективних шляхів розвитку підприємства;
4. Прийняття оперативних управлінських рішень.
Основні завдання управлінського обліку:
- Визначення стратегії та планування майбутніх операцій організації;
- Контролювання її поточної діяльності;
- Оптимізація використання ресурсів;
- Оцінка ефективності діяльності;
- Аналіз діяльності різних підрозділів або будь-яких сторін їх діяльності;
- Зниження суб'єктивності в процесі прийняття рішень.
Але головним завданням управлінського обліку є передбачення наслідків майбутніх операцій.
Приклади завдань, що вирішуються в рамках УУ:
· Визначення очікуваного доходу від того чи іншого ек. заходи;
· Складання прогнозу рентабельності випуску нових видів продукції;
· Складання прогнозу фінансового становища фірми на перспективу;
· Фінансова оцінка варіантів розвитку підприємства.

Список використаної літератури

1. Голов С.Ф. Управлінський бухгалтерський облік. - К.: «Скарби», 1998. - 389 с.
2. Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та Управлінський облік. - К.: ТОВ "Автоінтерсервіс", 1996. - 544 с.
3. Карпова Т.П. Управлінський облік: Підручник для вузів. - М.: Аудит ЮНИТИ, 1998. - 350 с.
4. Управлінський облік. \ За редакцією Палія В. та Вандер Віла Р. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 480 с.
Додаток

Схема нормативного методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукціїВихідні дані
1
Нормативні калькуляції по виробах і статтям калькуляції

2
Норми і нормативи поточних витрат за прямими статтями

3
Кошториси витрат і ставки розподілу непрямих витрат

4
Нормативна себ-сть залишків незаверш. вироби, на початок місяця

-------------------------------------------------- -------------------------------------------
Операції виконуються в те-чення ме-
приємствам
5
Облік змін норм

6
Облік прямих поточних витрат з виділенням відхилень від норм

7
Облік поточних непрямих витрат8
Складання оперативних зведень про відхилення від норм за причинами і умовами

9
Накопичення фактичних витрат з підрозділом по нормам і відхиленням від норм

10
Накопичення фактичних непрямих витрат з виявленням відхилень від кошторисів

-------------------------------------------------- -------------------------------------------
Заключітель-ні облікові операції після закін-ня місяця
11
Визначення втрат від браку

12
Заповнення зведеної відомості прямих витрат за нормами і відхиленнями від норм

13
Розподіл непрямих витрат між об'єктами обліку витрат (при визначенні виробничої собівартості)14
Списання витрат на брак продукції

15
Визначення у зведеній відомості даних про всіх витратах за нормами і відхиленнями від норм

16
Перерахунок залишків незавершеного виробництва на початок місяця у зв'язку зі зміною норм


Закінчення схеми нормативного методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (див. продовження схеми на стор 10)
Додаток

Продовження схеми нормативного методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції17
Визначення витрат за місяць з урахуванням залишків незавершеного виробництва на початок місяця


18
Визначення нормативної собівартості випуску продукції за статтями калькуляції

19
Визначення нормативної собівартості залишків незавершеного виробництва на кінець місяця

20
Визначення процентних співвідношень відхилень від норм та змін норм


21
Розрахунок фактичної собівартості випущеної продукції за статтями калькуляції.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Контрольна робота
52.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Управлінський облік на підприємстві
Бюджетування і управлінський облік на підприємстві
Бухгалтерський управлінський облік на конкретному підприємстві
Бухгалтерський фінансовий і управлінський облік на підприємстві
Управлінський облік в системі фінансового менеджменту на підприємстві
Управлінський облік внутрішній аудит та аналіз витрат на оплату праці на підприємстві
Управлінський консалтинг
Управлінський маркетинг
Управлінський облік 4
© Усі права захищені
написати до нас