Управлінський аналіз витрат на виробництво продукції в галузях АПК

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Питання 7. Як проводиться аналіз загальної суми витрат на виробництво сільськогосподарської продукції?

Питання 27. За якими показниками і як проводиться аналіз обсягів виробництва і собівартості продукції бджільництва?

Питання 47. Наведіть приклад маржинального аналізу витрат при обгрунтуванні управлінського рішення про вибір або заміну виробничого устаткування

Список використаної літератури

Питання 7. Як проводиться аналіз загальної суми витрат на виробництво сільськогосподарської продукції?

Загальна сума витрат на виробництво продукції може змінюватися в залежності від обсягу виробленої продукції, структурної характеристики, змінних витрат на 1 од. продукції та сум постійних витрат.

При зміні обсягів виробленої продукції збільшуються змінні витрати (відрядна заробітна плата виробничих робітників, прямі матеріальні витрати і послуги), постійні витрати (амортизація, орендна плата, погодинна заробітна плата робітників і адміністративно-управлінського персоналу), але залишаються постійними у короткостроковому періоді (за умови збереження колишньої продуктивної потужності підприємства).

При визначенні собівартості частина основних витрат можна віднести на конкретну культуру або вид тварин. До них відносяться витрати на оплату праці, вартість пального, мастильних матеріалів, насіння, кормів, підстилки, добрив, засобів захисту рослин і тварин, інші витрати, пов'язані з конкретним об'єктом калькуляції. Витрати, які неможливо прямо включити до собівартості певного виду продукції розподіляються непрямим шляхом, тобто пропорційно тому або іншою ознакою.

При систематичному контролі витрат на виробництво на протязі року можна вчасно виявити причини відхилень від планових показників та вжити необхідних заходів для економії витрати матеріально-грошових коштів.

На собівартість 1 од. продукції впливає витрати на обробку землі, догляд за рослинами, застосування добрив, збирання врожаю і т.п. витрат, і кількість продукції, зібраної з 1 од. землі. Так можна визначити ступінь вплив виробничих витрат на кінцеві рез-т виробництва.

Інструкція з калькуляції передбачає, що прямі витрати поділяються на збиральні і доуборочние, це допомагає правильно визначити вплив витрат на собівартість продукції.

Доцільно проведення коригування планових витрат за статтями калькуляції. Якщо якісь роботи не були виконані, то треба провести коригування величини планових витрат на 1га посіву необхідної культури і з'ясувати наявність змін витрат за статтями.

При з'ясуванні впливу витрат на 1га посіву і на врожайність собівартості 1 од. продукції, можна використовувати метод ланцюгових підстановок, індексний метод і обчислення різниці.

Загальні витрати сільськогосподарської продукції обчислюються по закінченні року. На його протязі можна систематично контролювати витрати,

За даними звітів бригад, технічним картах і з первинних документів можна контролювати прямі витрати, до яких відносять зарплату, пально-мастильні матеріали, насіння, добрива, роботи допоміжного виробництва.

Розміри економії і перевитрати витрат га 1 гектар посівних площ залежить від обсягів, видів культури і фактичних витрат на 1ед. роботи.

Витрати, які формують собівартість продукції (робіт, послуг), групують відповідно до їх економічного змісту за такими елементами:

 • матеріальні витрати;

 • витрати на оплату праці;

 • відрахування на соціальні потреби;

 • амортизація основних фондів;

 • інші витрати.

Організація праці є невід'ємною причиною різного рівня собівартості продукції. При низькому рівні організації праці гірше використовуються трудові ресурси, техніка, корми, добрива, і т.д., через що відбувається перевитрата на одиницю продукції. Впровадження більш прогресивних форм організації праці дозволить найбільш повно і раціонально використовувати ресурсний потенціал, це суттєво вплине на собівартість продукції. При підвищенні витрат на продуктивну худобу, збільшиться собівартість продукції.

Питання 27. За якими показниками і як проводиться аналіз обсягів виробництва і собівартості продукції бджільництва?

Бджільництво є важливою галуззю сільського господарства, що дає 1 / 10 його валової продукції. Бджільництво забезпечує населення продуктами харчування (медом) і сировиною - харчову (воском.) промисловість. Бджільництво є важливою сферою докладання праці та створення робочих місць.

При аналізі бджільництва визначаються наступні завдання:

  1. здійснити систематичний контроль виконання плану виробництва меду в кожному господарстві;

  2. визначити вплив факторів на обсяг виробництва меду;

  3. виявити внутрішньогосподарські резерви збільшення виробництва продукції;

  4. оцінити діяльність господарства по використанню можливостей збільшення виробництва меду з урахуванням об'єктивних і суб'єктивних чинників;

  5. розробити заходи щодо освоєння виявлених резервів збільшення виробництва меду.

Як видно, економічний аналіз виконує дуже важливі функції в системі управління виробництвом і має виключно важливе значення в процесі виявлення резервів збільшення виробництва продукції. Від того, наскільки глибоко і всебічно зроблено аналіз виробництва продукції, залежать оцінка діяльності господарства по використанню наявних можливостей збільшення виробництва продукції, а також повнота та реальність виявлених резервів і як результат цього - подальше збільшення виробництва продукції, зниження її собівартості, зростання прибутку, рентабельності і т.д.

Продукція бджільництва неоднорідна. Її можна поділити на 2 види:

 1. отримана при господарському використанні тварин (мед, віск);

 2. отримана в результаті вирощування худоби (збільшення кількості бджіл).

Аналіз виробництва продукції бджільництва починають з вивчення динаміки за 5 років основних показників, що характеризують розвиток галузі. При цьому, динаміку обсягу виробництва окремих видів продукції слід вивчати паралельно з динамікою середньорічного поголів'я і продуктивності відповідних бджіл. Якісні показники аналізованого господарства необхідно порівнювати з аналогічними даними передового і середніми по господарствах районам. Таке порівняння забезпечить можливість об'єктивної оцінки досягнутого рівня розвитку бджільництва в аналізованому господарстві.

На наступному етапі необхідно визначити про дати оцінку ступеня виконання плану виробництва кожного виду продукції і валової продукції бджільництва по господарству в цілому.

Показниками, що характеризують розвиток галузі є:

 • обсяги виробництва різних видів продукції (в натуральному вираженні);

 • вартість продукції тваринництва на 100 га сільськогосподарських угідь;

 • продуктивність бджіл;

 • витрати і продуктивність праці по галузях, фермам;

 • собівартість продукції бджільництва;

 • рентабельність виробництва продукції бджільництва, що обчислюється як відношення прибутку до поточних виробничих витрат (повної собівартості) у відсотках. Цей показник характеризує економічну ефективність поточних витрат, ступінь їх окупності;

 • норма прибутку, або рентабельність капіталу, - відношення прибутку, отриманого в бджільництві, до вартості основних і оборотних фондів, що використовуються в галузях бджільництва (у відсотках);

 • розмір прибутку в розрахунку на одну бджолу і на один кілограм продукції.

Питання 47. Наведіть приклад маржинального аналізу витрат при обгрунтуванні управлінського рішення про вибір або заміну виробничого устаткування

Підприємство як самостійний господарюючий суб'єкт несе економічну відповідальність за результати виробничо-господарської діяльності перед співвласниками, працівниками та інвесторами. Що б управляти фінансовими результатами, необхідно провести системний аналіз формування, витрачання, розподілу і використання прибутку, який дозволить виявити резерви її росту. Це визначає роль і значення аналізу в прийнятті управлінських рішень.

Маржинальний аналіз застосовується в країнах з розвиненими ринковими відносинами. Даний метод управлінських розрахунків називають ще аналізом беззбитковості або сприяння доходу, який був запропонований в 1930 р. американським інженером Уолтером Раутенштрахом під назвою графіка критичного обсягу виробництва.

Одним із потужних інструментів рішення великого класу управлінських завдань є аналіз беззбитковості виробництва.

За допомогою маржинального аналізу можна обгрунтувати: доцільність збільшення виробничої потужності, вибір оптимального обсягу устаткування, оптимізацію вибору між власним виробництвом і придбанням комплектуючих, деталей, запчастин і т.д., вибір оптимального рішення з урахуванням обмежень ресурсів, обгрунтування варіанта технології виробництва.

Прийняті рішення, щодо цін, витрат, обсягів і структури реалізованої продукції відображається на фінансових результатах підприємства.

Маржинальний аналіз є ефективнішим засобом планування і прогнозування функціонування підприємств. Допомагає виявити оптимальні пропорції серед змінних і постійних затрати, цінами і обсягами реалізації, дає більш широку оцінку фінансових результатів і точніше обгрунтовує виробничі рішення.

Збільшення прибутку можна добитися збільшивши величину маржинального доходу (збільшення обсягу реалізації і зниження рівня постійних витрат; знизити ціну і збільшити обсяг реалізації).

Маржинальний аналіз відповідає на наступні управлінські питання:

- Щоб не були понесені збитки - який повинен бути обсяг продажів?

- Як знизити ціни при підвищенні обсягу, щоб прибуток залишалася на тому ж рівні?

- Яка максимальна величина витрат на матеріали, для вигідного виробництва продукції?

Аналіз беззбитковості є одним з найбільш важливих напрямів фінансового аналізу підприємства. Крім того, його застосування необхідно також при формуванні рентабельного асортименту продукції на підприємстві, встановлення цін і розробці ефективної цінової політики.

Завдання маржинального аналізу:

1 голосувати поточну платоспроможність підприємства, можливість своєчасно погасити короткострокові зобов'язання.

2 оцінити фінансову стійкість, тобто можливості погашення довгострокових кредитів, наявність збитків без ризику повної втрати власних вкладень.

3 оцінити ефективність управління майном і позиковим капіталом.

4 оцінити прибутковості від виробничої та фінансової діяльності.

5 проаналізувати ефективність використання майна.

6 оцінити ризикованість діяльності фірм.

7 оцінити можливості фірм в умовах погіршення умов діяльності.

Більш точні результати розрахунків і на цій основі вибір оптимального варіанту управлінського рішення з наявних альтернатив, можна отримати на підставі розподілу витрат на постійні та змінні і використання критичних та граничних величин. Використання методики маржинального аналізу на практичній роботі фірми може сприяти більш ефективному управлінню процесом формування витрат і фін. результатів діяльності.

Таблиця 1. Дані для факторного аналізу прибутку від реалізації продукції в цілому по підприємству

Вид продукції

Обсяг продажів, шт.

Структура продажів

Ціна, тис. крб.

Змінні витрати за виріб, тис. руб.

Пост. витрати на весь обсяг продажів, тис. руб.


Базисним.

період

Звіт.

період

Базис.

період

Звіт.

період

Баз

період

Отч.

період

Базис.

період

Звіт.

період

Базис.

період

Звіт.

період

Обладнання № 1

27655

31870

0,74

0,79

0,022

0,024

0,014

0,012

111,8

187,2

Обладнання № 2

10370

8756

0,26

0,21

0,017

0,019

0,012

0,009

31,2

37,5

Разом

38025

40626

1

1

-

-

-

-

143

224,7

P 0 = 31870 * 0,74 (0,022-0,014) +38025 * 0,26 (0,017-0,012) -143 = 95.10 тис. руб.

P усл1 = 40626 * 0.74 (0.022-0.014) + 40626 * 0.26 (0.017-0.012) -143 = 150.31 тис. крб.

P усл2 = 40626 * 0.79 (0.022-0.014) + 40626 * 0.21 (0.017-0.012) -143 = 156.41 тис. крб.

P усл3 = 40626 * 0.79 (0.024-0.014) + 40626 * 0.21 (0.019-0.012) -143 = 237.66 тис. крб.

P усл4 = 40626 * 0.79 (0.024-0.012) + 40626 * 0.21 (0.019-0.009) -143 = 327.44 тис. крб.

P 1 = 40626 * 0.79 (0.024-0.012) + 40626 * 0.21 (0.019-0.009) -224.7 = 245.74 тис. крб.

P Q заг = P усл1 - P 0 = 150.31-95.10 = 55.21 тис. руб.

P стр = P усл2 - P усл1 = 156.41-150.31 = 6.1 тис. руб.

P = P усл3 - P усл2 = 237.66 - 156.41 = 81.25 тис. руб.

P = P усл4 - P усл3 = 327.44 -237.66 = 89.78 тис. руб.

P З пост = P 1 - P усл4 = 245.74 -327.44 = -81.7 тис. руб.

P заг = P 1 - P 0 = 245.74 - 95.10 = 150.64 тис. крб.

Висновок:

При збільшенні обсягу виробництва збільшився прибуток на 55.21 тис. руб.;

При зміні структури своєї продукції (збільшення частки устаткування № 1) прибуток збільшився на 6.1 тис. руб.;

- При зниженні питомих змінних витрат, відбулося збільшення прибутку на 89.78 тис. руб.;

- При збільшенні постійних витрат, знизився прибуток на 81.7 тис. руб.

Таким чином, використання методик маржинального доходу дозволяє більш правильно проаналізувати різні варіанти управлінських рішень для пошуку найбільш оптимального й одержати більш точні результати розрахунків.

Впровадження цієї методики в практику роботи підприємств буде сприяти більш ефективному управлінню процесом формування прибутку.

Список використаної літератури

 1. Аналіз фінансової звітності. Видання 4. Єфімова О.В., Мельник М.В., Бородіна Є.І. - Видавництво: Омега-Л -451 стор, 2008 р.

 2. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник. - 4-е видання, доповнене і перероблене. - М.: Фінанси і статистика, 2001. - 416 с.

 3. Батракова Л.Г. Економічний аналіз діяльності комерційного банку. Вид. 2-е, перероб. і доп.: Підручник для вузів. - М.: Логос, 2005. - 368 с.

 4. Бланк І. А. Фінансовий менеджмент: Учеб. курс для вузів. Вид. 2 - К.: Ельга, 2005р., Стор 656

 5. Бердникова Т.Б. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 215 с. - (Вища освіта)

 6. Буєвич С.Ю. Аналіз фінансових результатів банківської діяльності: навчальний посібник / С.Ю. Буєвич, О.Г. Корольов. - 2-е видання. - М.: КНОРУС, 2005. - 160с.

 7. Донцова Л.В., Никифорова Н.А., Аналіз фінансової звітності: Навчальний посібник. - 2-е видання. - М.: Видавництво «Справа і Сервіс», 2004. - 336 с.

 8. Дибаль С. В.. Фінансовий аналіз: теорія і практика. Навчальний посібник. Видавництво: Бізнес-пресса/Год: 2004, 304 стор

 9. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: підручник / Л.Т. Гіляровський. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2006. - 360 с.

 10. Калина А.В., Конєва М.І., Ященко В.О. Сучасний економічний аналіз і прогнозування (мікро-і макрорівні): Навчально-методичний посібник. - 3-е видання, перероблене і доповнене. - К.: МАУП, 2003. - 416 с.

 11. Пивоваров К.В. Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності комерційних організацій. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К», 2003. - 120 с.

 12. Савицька Г.В. Економічний аналіз: навч. / Г.В. Савицька. - 11-е видання, виправлене і доповнене. - М.: Нове знання, 2005. - 651 с.

 13. Шеремет А. Д. Комплексний аналіз господарсько. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 415с - (Висшееобразованіе).

 14. Економічний аналіз: Підручник для вузів. 2-е вид., Перероблене і доповнене / А. Гінзбург. - Видавництво: Питер »- 528 стор, 2008 р.

Посилання (links):
 • http://www.bolero.ru/person-327054.html
 • http://www.bolero.ru/man-156.html?topic=181640
 • Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Бухгалтерія | Контрольна робота
  50.6кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Управлінський аналіз витрат на виробництво продукції в галузях А
  Аналіз витрат на виробництво молочної продукції
  Облік витрат на виробництво і аналіз собівартості продукції
  Аналіз витрат на виробництво продукції ВАТ ЧЕАЗ
  Аналіз витрат на виробництво продукції ВАТ ЧЕАЗ 2
  Економічний аналіз витрат на виробництво включаються до собівартості продукції
  Аналіз витрат на виробництво молочної продукції та шляхи її зниження
  Облік витрат на виробництво продукції та їх аналіз на прикладі підприємства УП Гродвіта Плюс
  Бухгалтерський управлінський облік витрат і виходу продукції тваринництва
  © Усі права захищені
  написати до нас