Управління і структура підприємств

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ
КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
РЕФЕРАТ
з дисципліни
„Економіка підприємства”
на тему:
«Управління і структура підприємств»
Виконав: студент групи
Перевірив: старший викладач
Ужгород 2009

План

  1. Функції методи управління. 3
2. Виробнича структура підпр. та її класифікація. 4
3. Хар-ка загальної структури підпр-ва. 6
4. Організаційна структура управління цехами. 7
Література. 9

1. Функції методи управління

Управління являє собою д-ть повязану з координацією роботи інших людей.
Функції управління – це обєктивно обумовлені загальні напрями або сфери д-ті, які забезпечують ефективну кооперацію спільної праці.
Функціїуправління:
1. Функція планування. – це процес визначення мети д-ті, передбачення майбутнього розвитку.
2. Функція організації – це процес розподілення завдань, повноважень, відповідності між членами організації для досягнення заг. мети.
3. Функція мотивації. - це процес, який спонукає членів організації до спільних погоджених дій, які забезпечують досягнення заг мети.
4. Функція контролю - процес вимірювання досягнутих за певний період результатів, порівняння досягнутого із запланованим.
Всі ф-ії тісно повязані між собою в єдиному процесі - управління. Реалізація Функції управління здійснюється за допомогою системи методів управління.
Методи управління – це способи впливу на окремих робітників та виробничі колективи вцілому, необхідні для досягнення цілей п-ва.
Є економічні, соц. -психологічні та організаційні методи управління.
Економічні - реалізують матеріальні інтереси участі людини у виробничих процесах шляхом використання товарно-грошових відносин. Ці методи мають два напрямки реалізації:
1) Формування с-ми оподаткування, визначення амортизаційної політики, формування митної політики, визначення мінімального рівня зарплати.
2) Другий аспект повязаний з використанням таких ек. важелів: фінансування, кредитування, ціноутворення, економічні санкції.
Соц-психологічні - реалізують мотиви соц. поведінки людини. Все більшого значення набувають такі фактори як змістовність, творчий характер праці, можливості для виявлення ініціативи, соц визнання власної праці.
Організаційні – це комплекс способів та прийомів впливу на людей, заснованих на використанні організаційних відносин та адміністративній владі керівництва. Всі організаційні методи управління поділяються на регламентуючі та розпорядчі.
Регламентуючі - суть полягає в наданні методичної, інструктивної допомоги виконавцям. Розпорядчі - охоплюють розподіл конкретних завдань виконавця, контроль за їх виконанням, проведення нарад.

2. Виробнича структура підпр. та її класифікація

Виробничу структуру скл. виробничі підрозділи п-ва: цехи, дільниці, обслуговуючі господарства, звязки між ними. Побудова виробн структури п-ва відбувається в такій послідовності:
1) визнач. склад цехів п-ва, їх потужність;
2) розрах. площа для кожного цеху і складу;
3) плануються всі транспортні звязки всередині п-ва.
ЦЕХОВА
КОМБІНАЦЬКА
БЕЗЦЕХОВА
Основний виробничий підрозділ - цех
На великих п-вах
Осн вир п-л – виробнича дільниця.
Використовується, де здійснюється багатостадійні процеси виробництва
ВИРОБНИЧА СТРУКТУРА П-ВА

Цех – це адміністративно-відокремлена частина п-ва, де виконані певні роботи.
ОСНОВНІ
ДОПОМІЖНІ
ОБСЛУГОВУЮЧІ
ПІДСОБНІ
ПОБІЧНІ
Виготов прод для реалізації.
Заготівельні
Складальні
Виготов прод для власних потреб
·  Ремон-механічн
Інструментальн
·  Енергетичний
Викон роботи, що забезпечують необх умови для нормал перебігу основн та допом процесів
Транспорт. господ
Складське
Виготовляють тару, навантажування і відправка продукції
Займаються утилізацією відходів основного виробництва
ЦЕХИ
2. Виробнича дільниця – це сукупність відокремлених робочих місць, на яких виконуються технологічно-однорідні роботи.
3. Характерна ознака комбінацької структури – послідовність процесів переробки сировини (металургійна, хімічна). Основу комб ст-ри становлять підрозділи, які виготовляють завершену частку готового виробу(чавун, сталь, прокат).
Фактори, що впливають на в-чу ст-ру:
Галузева приналежість п-ва
Рівень вимог до якості продукції
Тип в-ва(одиничне, серійне, масове)

Характер в-го процесу.
ПРЕДМЕТНА
ТЕХНОЛОГІЧНА
ЗМІШАНА
Основні цехи буд так, щоб кожне із них виробляв 1 виріб або частину.
ПЕРЕВАГИ
Скорочує шлях руху деталей.
Здешевлює міжцеховий транспорт
Спощення взаємозвязку між цехами
Спеціалізація цехів нат виконанні певної частини технол процесу.
ПЕРЕВАГИ
Спрощення керівництва цехом
Легше перебудувати в-во
НЕДОЛІКИ
Затрати часу на переналагодження п-ва.
Ускладнення виробничих взаємозвязків.
Наявність на одному заводі предметної і технологічної вир структ.
ПЕРЕВАГИ
Скорочення тривалості в-го процесу.
Покращення умов праці.
Зменшення обємів внутрішньоцехових перевезень.
ТИПИ ВИРОБНИЧОЇ СТРУКТУРИ

3. Хар-ка загальної структури підпр-ва

ДИРЕКТОР – очолює і керує п-вом.
ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР(перший заступник директора) – науково-дослідні та експлуатаційні роботи, відповідає за upgrade.
ГОЛОВНИЙ ЕКОНОМІСТ – економічна служба, організація планової роботи, зарплата.
НАЧАЛЬНИК В-ВА – забезпечення виконання планів ви-ва.
ВИРОБНИЧИЙ ВІДДІЛ – розробка оперативних планів випуску продукції для цехів.
ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З КОМЕРЦІЙНИХ ПИТАНЬ – маркетингові ф-ції, вивчення попиту, ринків збуту, реклама.
ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З КАДРОВИХ ПИТАНЬ – підбір персоналу
БУХГАЛТЕРІЯ – облік п-ва, дотримання фінансової дисципліни, розрахунки.
ВІДДІЛ ТЕХН КОНТРОЛЮ – виконює Функціїконтролю якості продукції.
Організація управління.
ЛІНІЙНА
ФУНКЦІОНАЛЬНА
ЛІН-ФУНКЦІОН
ДІВІЗІОНАЛЬНА
МАТРИЧНА
Кожний підлеглий має лише 1-го керівника, що виконує всі адмін та спец ф-ії у підрозділі.
ПЕРЕВАГИ:
Чіткість взаємовідносин
Надійний контроль
Оперативність підготовки та реалізації рішень
Кожний підрозділ отримує розпорядження одночасно від кількох керівників функц підрозділів п-ва. Виконавці підпорядковані одночасно всім ф-м керівникам.
НЕДОЛІКИ:
Суперечливі стани
Дозволяє організувати управління за лінійною схемою, а ф-ні відділи апарату управління лише допом лін керівник.
ПЕРЕВАГИ:
Підвищення ефективності роботи функ підрозділів
Швидка реалізація управлінських рішень.
Кожен ви-й підрозділ має сою власну структуру управління, що забезпечує його автономне функціонування. Лише кілька стратегічних ф-й централізовані на рівні адміністрації.
ПЕРЕВАГИ:
Гнучке реагування на зміни в зовн сере-щі
Швидке прийняття упр рішень
НЕДОЛІКИ:
Збільшується чисельність апарату упр.
Разом з лін керівн п-ва та ф-м апаратом упр виділяєть ще тимчасові ланки – проектні групи, тимчасово підпорядковані керів проекту. (п-ва з великою к-тю виробництв обмеженого життєвого циклу).

4. Організаційна структура управління цехами

Створення цехів вважається доцільним на тих ділянках в-ва, де зайнято не менше 100 чоловік, а на в-ві з важкими умовами праці понад 80 чол. При начальнику цеху створюється апарата управління. В цехах з чисельністю понад 300 - 400 чол передбачається посада замначальника по в-цтву. В цехах з неперервним процесом в-ва (металургійна, хім пром), є змінні начальники цехів. У великих цехах створюється виробничо –диспечерське бюро, а аткож бюро організації праці та заробітної плати. Низовою ланкою в структурі цеху являється дільниця яку очолює майстер. Він несе відповідальність за виготовлення продукції, дає всі вказівки на роб місці

Література

1.                Економічна енциклопедія: У 3 т. - К.: Академія; Т.: ТАНГ, 2001.
2.                Історія економічних вчень: Підручник / Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко та ін. - К., 2001. - Розд. III.
3.                Леоненко П.М., Юхименко П.І. Історія економічних учень: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2000. - Ч. II. - 4.1-4А.
4.                Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економіч аналіз. Практикум: Навч. посібник для студентів вузів. Житомир: ЖІТІ, 2000. - 416с.
5.                Житна І.П. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. - К.: Вища шк., 1992.
6.                Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. - К.: Знання, 2000.
7.                Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. - Київ: КНЕУ, 1999. - 132с.
8.                Мних Є.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. - Львів: Світ, 1998. - 208 с.
9.                Рішап Ж. Аудіт і аналіз господарської діяльності підприємства. / Під ред. Л.П. Белих - М.: "Аудит ", 2001
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
38.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Структура і виробнича діяльність підприємств
Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування
Виробничо торгівельна структура підприємств харчування
Управління джерелами фінансування підприємств
Управління інноваційним розвитком підприємств
Управління формуванням капіталу виноробних підприємств
Управління інвестиційною діяльністю підприємств України
Управління конкурентоспроможністю продукції промислових підприємств
Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств
© Усі права захищені
написати до нас