Управління фінансовою стійкістю та ліквідністю підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з освіти
Державна освітня установа
Фахової вищої освіти
«Нижегородський комерційний інститут»
Факультет економіки
Кафедра "Фінанси та кредит"
Курсова робота з дисципліни «Фінансовий менеджмент»
Тема: «Управління фінансовою стійкістю та ліквідністю підприємства»
Виконала: студентка 4 курсу,
групи 2/4-ЕФ (в)
бла-бла-бла.
Перевірив: трам-пам-пам.
Нижній Новгород
2009

Зміст
Введення
Глава 1. Теоретичні основи фінансового аналізу
Глава 2. Аналіз фінансового стану відкритого акціонерного товариства «демки»
2.1 Аналіз фінансово-господарського стану ВАТ «демки»
2.2. Аналіз ліквідності та фінансової стійкості ВАТ «демки»
Глава 3. Пропозиції шляхи покращення фінансового стану підприємства
Висновок
Список використаної літератури
Додаток 1 «Бухгалтерський баланс»
Додаток 2 «Звіт про прибутки та збитки

Введення
Щоб забезпечувати виживання підприємства в сучасних складних умовах світової фінансової кризи, управлінському персоналу необхідно, перш за все, вміти реально оцінювати стан свого підприємства, стан потенційних конкурентів і вміти адаптуватися в умовах швидкоплинних зовнішнього середовища.
Одним з важливих умов успішного управління фінансами підприємств є аналіз і діагностика його фінансового стану і фінансової стійкості. Головна мета аналізу - своєчасно виявляти і усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви зміцнення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства і його підрозділів.
Результати фінансового аналізу дозволяють виявити вразливі місця, що потребують особливої ​​уваги, і розробити заходи щодо їх ліквідації.
В даний час в Росії проблема оцінки фінансового стану підприємства є вкрай актуальною, причому як для різних державних відомств, які контролюють діяльність господарюючих суб'єктів, так і для менеджменту самого підприємства.
У зв'язку з актуальністю теми, головною метою курсової роботи є проведення загальної діагностики та аналізу фінансового стану та ліквідності підприємства на прикладі ВАТ «демки» та розробка заходів щодо зміцнення фінансової стійкості даної організації. Оцінка буде дана не тільки з кількісної сторони, але і з аналітичної точки зору.
Для досягнення зазначеної мети, необхідно вирішити такі завдання:
- Розглянути теоретичні та методологічні основи фінансового аналізу;
- Розрахувати і проаналізувати зміни показників фінансового стану підприємства;
- Виявити факти, що впливають на зміну показників при аналізі фінансового стану підприємства;
- Розробити пропозиції щодо зміцнення фінансової стійкості підприємства.
Об'єктом дослідження курсової роботи є діяльність ВАТ «демки»

Глава 1. Теоретичні основи фінансового аналізу
Аналіз фінансового стану підприємства - це розрахунок, інтерпретація і оцінка комплексу фінансових показників, що характеризують різні сторони діяльності організації. Змістом аналізу є глибоке і всебічне вивчення економічної інформації про функціонування аналізованого суб'єкта господарювання з метою прийняття оптимальних управлінських рішень щодо забезпечення виконання виробничих програм підприємства, оцінки рівня їх виконання, виявлення слабких місць і внутрішньогосподарських резервів. [2, с. 54]
Аналіз являє собою комплексне дослідження дії зовнішніх і внутрішніх, ринкових і виробничих факторів на кількість і якість виробленої підприємством продукції, фінансові показники роботи підприємства і вказувати можливі перспективи розвитку подальшої виробничої діяльності підприємства в обраній галузі господарювання.
Об'єктом фінансового аналізу є бухгалтерська звітність підприємства. Аналіз даних звітності проводиться з метою своєчасного виявлення та усунення недоліків фінансової діяльності підприємства та знаходження резервів поліпшення його фінансового стану. [7, с. 110]
Що стосується суб'єкта аналізу, то до теперішнього часу найбільш широко поширена концепція, за якою аналітик займається аналітичною роботою, тобто готує аналітичні матеріали для керівництва, тепер же Аналіз ФСП стає завданням не тільки безпосередньою аналітиків, а й менеджерів. Ефективний менеджер вже немислимий без знання фінансового аналізу. Це означає не те, що він повинен сам займатися розрахунками (за нього це зроблять інші люди або комп'ютер), а те, що він повинен приймати якісні рішення на основі представленої інформації.
Основною метою аналізу є виявлення найбільш складних проблем управління підприємством у цілому і його фінансових ресурсах зокрема, своєчасно виявляти й усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.
Головними завданнями аналізу фінансового стану підприємства є правильні оцінки початкового фінансового положення та динаміки його подальшого розвитку, що складається з наступних етапів:
· Визначення фінансового стану підприємства на момент дослідження
· Виявлення тенденцій і закономірностей у розвитку підприємства за досліджуваний період
· Визначення основних факторів, що викликали зміни у фінансово-економічному стані;
· Виявлення внутрішньогосподарських резервів зміцнення фінансового становища.
Види і методи фінансового аналізу
Кожне підприємство, плануючи свою фінансову політику в умовах мінливої ​​ринкової кон'юнктури, прагне зміцнити свої конкурентні позиції. Тому певна частина фінансової інформації переходить в область комерційної таємниці, що стає прерогативою внутрішнього господарського управлінського аналізу. Аналіз фінансового стану підприємства, що базується на бухгалтерській звітності, набуває характеру зовнішнього аналізу, тобто аналізу, проведеного без залучення й оприлюднення даних внутрішнього управлінського обліку (калькуляція собівартості, кошторисів витрат, прямих і непрямих витрат і т.д.), у зв'язку з чим звітні дані містять досить обмежену інформацію про діяльність підприємства.
Отже, існують два основних види аналізу: зовнішній і внутрішній. Крім того, виділяють види аналізу залежно від повноти і регулярності його проведення. Зокрема, виділяють фінансовий аналіз в рамках експрес-діагностики, цілеспрямований, регулярний. [5, с. 90]
Внутрішній аналіз проводиться службами підприємства, його результати використовуються для планування, контролю і прогнозування ФСП. Його мета - забезпечити планомірне надходження грошових коштів і розмістити власні і позикові кошти таким чином, щоб отримати максимальний прибуток і виключити банкрутство.
Зовнішній аналіз здійснюється інвесторами, постачальниками матеріальних і фінансових ресурсів, контролюючими органами на основі інформації, що публікується звітності. Його мета - встановити можливість вигідного вкладення коштів, щоб забезпечити максимум прибутку і виключити втрати. Такий вид аналізу може проводитися за замовленням сторонньої консультаційної організацією. Зовнішній аналіз має такі особливості:
множинність суб'єктів аналізу, користувачів інформації про діяльність підприємства;
різноманітність цілей і інтересів суб'єкта аналізу;
наявність типових методик, стандартів обліку та звітності;
орієнтація аналізу тільки на зовнішню звітність;
обмеженість завдань аналізу при використанні тільки зовнішньої звітності;
максимальна відкритість результатів аналізу для користувачів інформації про діяльність підприємства.
Крім того, виділяються види аналізу, що стосуються самої процедури проведення фінансового аналізу. Єдиної думки з цього питання серед як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців не існує, тим не менш, можна виділити деякі моменти, які визнаються всіма авторами. Розмаїття думок пояснюється методологічними питаннями їх віднесення до видів або методів аналізу.
Отже, будемо вважати, що до основних методів аналізу відносяться:
Горизонтальний (часовий) аналіз - порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом, що дозволяє виявити тенденції зміни статей балансу або їх груп та на підставі цього обчислити базисні темпи росту.
Вертикальний (структурний) аналіз проводиться з метою визначення структури підсумкових фінансових показників, тобто виявлення питомої ваги окремих статей звітності в загальному підсумковому показнику (виявлення впливу кожної позиції звітності на результат у цілому).
Трендовий (динамічний) аналіз грунтується на порівнянні кожної позиції звітності за ряд років і визначення тренда, тобто загальної тенденції і прогнозування на цій основі подальшого розвитку ситуації. Трендовий аналіз може бути побудований за допомогою методів статистики (ковзне середнє, поліном 1-го чи 2-го порядку і т.д.) на основі даних як горизонтального, так і вертикального аналізу.
Розрахунок фінансових коефіцієнтів - розрахунок співвідношень між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності. За результатами розрахунку фінансових коефіцієнтів проводиться порівняльний аналіз.
Порівняльний аналіз поділяється на:
Внутрішньогосподарський - порівняння основних показників підприємства та дочірніх підприємств, підрозділів, а також порівняння отриманих показників у динаміці
Міжгосподарський - порівняння показників підприємства з показниками конкурентів, з середньогалузевими;
Факторний - аналіз впливу окремих факторів на результативний показник.
Деякі фахівці не виділяють останній розділ в окремий вид аналізу, припускаючи, що порівняння автоматично передбачається в розділі аналізу фінансових коефіцієнтів. [4, с. 117]
Розглядаючи фінансовий стан підприємства, можна виявити наступні проблеми:
- Низька фінансова стійкість. Загрожує проблемами в погашенні зобов'язань у майбутньому, залежністю підприємства перед кредиторами, що це означає втрату самостійності.;
- Низька платоспроможність. Це означає, що у підприємства найближчим часом може не вистачити або вже не вистачає коштів для того, щоб вчасно розплатитися за своїми зобов'язаннями, з кредиторами, персоналом підприємства. Вчасно здійснити оплату податків і зборів. Проблеми з погашенням зобов'язань означають зниження коефіцієнта ліквідності. Коефіцієнт загальної ліквідності допомагає оцінити потенційну здатність підприємства розплачуватися за поточними зобов'язаннями за рахунок наявних оборотних активів.
- Недостатнє задоволення інтересів власника. Дана проблема пов'язана з "низькою рентабельністю власного капіталу". Це означає, що власник отримує доходи, значно менші вкладених коштів. Про знижується віддачі на вкладений у компанію капітал скаже зниження показників рентабельності.
Залежно від особливостей конкретного підприємства існують різні шляхи покращення фінансового стану та ліквідності організації:
-Залучення додаткових позикових коштів
- Залучення інвесторів, з допомогою випуску власних акцій для збільшення власного капіталу
- Зміна структури позикового капіталу.

Глава 2. Аналіз фінансового стану відкритого акціонерного товариства «демки»
2.1 Аналіз фінансово-господарського стану ВАТ «демки»
В якості об'єкта аналізу вибрано відкрите акціонерне товариство «демки». Відкрите акціонерне товариство «Дзержинський м'ясокомбінат» є господарським товариством, створеним в 1992 році в процесі приватизації державного підприємства «Дзержинський м'ясокомбінат», має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банку, діє відповідно до законодавства РФ та Статутом.
Основними видами діяльності відповідно до Статуту є:
виробництво, переробка та реалізація м'яса і м'ясної продукції;
виробництво споживчих товарів;
посередницька, торгово-закупівельна діяльність;
роздрібна торгівля товарами народного споживання та продуктами харчування;
транспортні, експедиційні та складські послуги;
здача в оренду майна і майнових комплексів;
зовнішньоекономічна діяльність;
Демки присутній на ринку більше 70 років, що, безсумнівно, є показником успішності, стабільності і довіри покупців.
В асортименті компанії «демки» близько 300 найменувань. Поряд з традиційними продуктами, такими як ковбаса варена «Докторська», сосиски «Молочні», ковбаса варено-копчена «Московська», компанія демки відома власними унікальними розробками - сосиски «Ніжні», сосиски «Апетитні», шинка «демки», сервелат « зернистий », які вже встигли заслужити любов покупців і визнання фахівців.
На підставі наданої інформації я проводжу горизонтальний і вертикальний аналіз агрегованого балансу. Для цього з Форми № 1 «Бухгалтерський баланс» регулюючі статті виключаються, однорідні об'єднуються, а необхідні для аналізу вводяться.
Таблиця № 1-Агрегований баланс
Стаття
На початок 2008
На кінець 2008
Абсолютна
Отн.ізм
тис.руб
%
тис.руб
%
1.Іммобілізованние активи
196813
44,09
230050
46,75
33237
116,89
1.1 НМА
125
0,03
168
0,03
43
134,40
1.2 ОС
191446
42,89
227866
46,31
36420
119,02
1.3 Незавершене будівництво
4366
0,98
1721
0,35
-2645
39,42
1.4 ДФВ
98
0,02
86
0,02
-12
87,76
1.5 Отлож.нал.актіви
778
0,17
209
0,04
-569
26,86
2. Мобільні активи
249557
55,91
262018
53,25
12461
104,99
2.1 Запаси + ПДВ
114423
25,63
129274
26,27
14851
112,98
2.2 КДЗ + Інші активи
100239
22,46
111930
22,75
11691
111,66
2.3 ден.средств + КФВ
34895
7,82
20814
4,23
-14081
59,65
Разом по активу
446368
100
492066
100
45698
110,24
Фінансові ресурси
На початок 2008
На кінець 2008
Абс.
Отн
тис. руб
%
тис. руб
%
3. Власний капітал
331972
74,37
333517
67,78
1545
100,47
Статутний капітал
119
0,03
119
0,02
0
100,00
Додатковий капітал
38192
8,56
37973
7,72
-219
99,43
Резервний капітал
30
0,01
30
0,01
0
100,00
Нерозподілений прибуток
293503
65,75
295331
60,02
1828
100,62
Доходи буд.періодов
128
0,03
64
0,01
-64
50,00
Резерви майбутніх витрат
0
0,00
0
0,00
0
4. Позиковий капітал
114397
25,63
158550
32,22
44153
138,60
4.1 Довгострокові зобов'язання
11
0,00
37889
7,70
37878
344445,45
4.2. Короткострокові зобов'язання
114386
25,63
120661
24,52
6275
105,49
4.2.1.Займи і кредити
81035
18,15
58532
11,90
-22503
72,23
4.2.2. Кредиторська заборгованість
33351
7,47
62129
12,63
28778
186,29
з неї: перед постачальниками
3666
0,82
17354
3,53
13688
473,38
перед персоналом
6051
1,36
7213
1,47
1162
119,20
перед гос.внебюдж.фондамі
1718
0,38
2188
0,44
470
127,36
з податків і зборів
7332
1,64
15258
3,10
7926
208,10
перед іншими кредиторами
14522
3,25
20116
4,09
5594
138,52
Разом по пасиву
446369
100
492067
100
45698
110,24
Дані горизонтального і вертикального аналізу показують наступне. Актив балансу підприємства за аналізований період збільшився на 45698 тис. рублів або 10,24%, що побічно свідчить про розширення господарського обороту. Аналіз балансу показав, що в структурі активів відбулися зміни за рахунок зростання частки необоротних активів з 44,09 до 46, 75 і скорочення частки мобільних активів з 55,91 до 53,25. З фінансової точки зору це свідчить про негативні результати, тому що майно стає менш мобільним.
У структурі поточних активів переважає короткострокова дебіторська заборгованість (22,75%) і товарно-матеріальні запаси (26,27%).
Рядок «Запаси + ПДВ» збільшилася в 2008 році на 14851 тис. рублів або 12, 98% в порівнянні з 2007 роком. Збільшення запасів пояснюється тим, що підприємство на першу половину січня створює страховий запас сировини.
Збільшилася і «Дебіторська задолденность» покупців. У 2008 році вона склала 11930 тис. рублів, що в порівнянні 2007 роком більше на 11691 тис. рублів або 11,66%. Її збільшення може бути обумовлено зростанням цін на продукцію і збільшенням відстрочки платежу.
Так само зміни відбулися і в структурі пасиву балансу. Тут ми бачимо, що частка власного капіталу в порівнянні з 2007 роком знизилася з 74,37% до 67,78%, частка позикового ж капіталу збільшився з 25,63% до 32,22%.
Тому що ціни на сировину в даному періоді зросли, а їх фінансування відбувається за рахунок позикових коштів, то короткострокових зобов'язання збільшилися.
Всього короткострокові зобов'язання в 2008 році зросли на 5,49% або 6275 тис. рублів. З них заборгованість перед постачальниками сировини і матеріалів на кінець року склала 17354 тис. руб. що на 473,38% більше в порівнянні з 2007 роком; заборгованість перед персоналом збільшилася на 19,2% або 1162 тис.рублей і склала 7213 тис. рублів
Таблиця № 2 - Форма № 2 «Звіт про фінансові результати»
Показник
за 2008
за 2007
Абсолютно
Отн
Доходи за звичайними видами діяльності
Виручка
2026319
1579158
447161
128,31
Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг
1771256
1300019
471237
136,25
Валовий прибуток
255063
279139
-24076
91,38
Комерційні витрати
68600
40228
28372
170,53
Управлінські витрати
69062
49980
19082
138,18
Прибуток (збиток) від продажу
117401
188931
-71530
62,14
Інші доходи і витрати
Відсотки до отримання
3102
5900
-2798
52,58
Відсотки до сплати
6781
3671
3110
184,72
Доходи від участі в інших організаціях
3228
1775
1453
181,86
Інші доходи і витрати
7997
6623
1374
120,74
Інші витрати
118334
129079
-10745
91,68
Прибуток (збиток) до оподаткування
6613
70479
-63866
9,38
Відкладені податкові активи
-569
735
-1304
-77,41
Відкладені податкові зобов'язання
-19
465
-484
-4,09
Поточний податок на прибуток
3805
31963
-28158
11,90
Інші платежі з прибутку
-611
-194
-417
314,95
Чистий прибуток (збиток) звітного періоду
1609
39522
-37913
4,07
ДОВІДКОВО
Постійні податкові зобов'язання
2806
13849
-11043
20,26
Базовий прибуток (збиток) на акцію
0
0
0
Разводнения прибуток (збиток) на акцію
0
0
0

З Форми № 2 «Звіт про прибутки та збитки» видно, що чистий прибуток аналізованого підприємства в 2008 році в порівнянні з 2007 знизилася майже на 96% або 11043 тис. рублів. Різке зниження даного показника пояснюється випереджаючим темпом зростання собівартості продукції в порівнянні з темпом зростання виручки. Якщо у порівнянні з 2007 роком собівартість продукції збільшилася на 136, 25% то виручка звітного року в порівнянні з 2007 збільшилася всього на 128,32%. Зростання собівартості продукції пояснюється тим, що питома вага сировини в собівартості продукції становить 86,7% і тому зростання ціни на сировину прямо пропорційно відбивається і на самій собівартості. Разом з тим жорстка конкуренція на ринку готових ковбасних виробів і зниження купівельного попиту населення не дозволяє підвищити ціну на готову продукцію пропорційно зростанню ціни на сировину.
Для забезпечення потреб виробництва та створення страхового запасу сировини підприємство змушене було залучати позикові кошти, що призвело до додаткових витрат - сплату банківських відсотків у сумі 6781 тис. рублів. У 2008р кредитні ресурси були обрані в ЗАТ «НПСБ» - ліміт 40 000тис. руб., для розрахунків із сільгосптоваровиробниками Нижегородської області з федеральної та регіональної програм. У ВАТ «Газпромбанк» ліміт кредитування 40 000 тис. руб. на поповнення оборотних коштів.
У результаті сума сплачених відсотків у 2008 році склала 6 781 тис. руб., Що в порівнянні 2007 роком більше на 181.74% або 3 110 тис. руб.
На підставі аналізу агрегованого балансу і зіставленням його з аналізом Форми № 2 «Звіт про фінансові результати» можна зробити наступні висновки:
Оскільки частка необоротних активів зростає і при цьому Темп зростання виручки (128,31%) більше Темпа зростання необоротних активів (116,89%), то розширення необоротних активів виправдано і сприяє розвитку діяльності даного підприємства
На підставі того, що темп росту власного капіталу (100,47%) нижче темпу росту позикового капіталу (138,60%), можна сказати фінансова незалежність і фінансова стійкість підприємства в звітному 2008 році в порівнянні з 2007 знизилася.
Виходячи з того, що частка власного капіталу (67,78%) більше частки необоротних капіталу (46,75%) можна зробити висновок про те, що розміру власного капіталу для фінансування діяльності організації цілком достатньо.
Розрахунок показників ділової активності та рентабельності
Поряд з показниками ліквідності та фінансової стійкості, для повної оцінки фінансового стану організації розраховуються показники оборотності і рентабельності.
Таблиця № 3-Показники оборотності
До загальної об.актівов
2,16
До об.оборотн. Акт.
1,98
До про СК
1,52
Коефіцієнт загальної оборотності активів показує, що в середньому 2 рази за рік відбувся повний цикл виробництва та обігу, що приносить відповідний дохід, при цьому тривалість одного обороту становить 106 днів.
Коефіцієнт оборотності власного капіталу в організації дуже маленький. Він говорить про те, що за рік власний капітал звертається в середньому 1,5.
Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямів діяльності та окупність витрат. Значення цих показників представлені в Таблиці 4.

Таблиця № 4-Показники рентабельності
На початок
На кінець
Абсолютно. Змін.
R активів
0,34
R власної. Кап
0,12
R продажів
0,12
0,06
-0,06
R продукції
0,15
0,07
-0,8
Рентабельність всіх активів підприємства низька, вона показує, що на 1 рубль, вкладений в активи, припадає 17 копійок прибутку. Так само невелика і рентабельність власного капіталу, всього 12 копійок.
Показник рентабельності продажів знизився за звітний період на 0,06. Значення цього показника на кінець періоду говорить про те, що прибуток становить 6 коп. на 1 руб. виручки від реалізації в цінах організації.
Також знизився і показник рентабельності продукції, зменшення склало 0,8 пунктів. Все це говорить про те, що підприємство в 2008 р . працює менш ефективно, ніж у 2007 р .
Таблиця № 5-Коефіцієнти платоспроможності
Показники
На початок року
На кінець року
Абсолютне відхилення
Відносне відхилення
До загальної платоспроможності
0,74
0,80
0,06
108,01%
До заборгованості за кредитами і позиками
0,06
0,27
0,21
478,55%
До заборгованості іншим організаціям
0,12
0,19
0,09
196,14%
До заборгованості фіскальній системі
0,050
0,047
-0,003
93,54%
До внутрішнього боргу
0,040
0,037
-0,003
91,78%
Ступінь платоспроможності за поточними зобов'язаннями
0,74
0,61
-0,13
82,21%

Платоспроможність означає наявність у організації грошових коштів та їх еквівалентів достатніх для розрахунків за кредиторською заборгованістю, що вимагає негайного погашення. Ознаками платоспроможності є наявність грошових коштів на розрахункових рахунках і відсутність простроченої кредиторської заборгованості.
Всі коефіцієнти платоспроможності мають нормативне значення <= 3, тому що відповідно до федерального закону від 26 жовтня 2002 р . N 127-ФЗ "Про неспроможності (банкрутство)" підприємство може бути визнано банкрутом, якщо протягом трьох місяців не погашає своїх зобов'язань і сумарна заборгованість кредиторам більше 100 000 руб. [1]
На кінець 2008 р . всі коефіцієнти платоспроможності відповідають нормі. Коефіцієнт загальної платоспроможності у звітному періоді в порівнянні з базисним збільшився на 0.06 або 8%. Це говорить про те, що в даний момент організація може розплатитися за всіма своїми зобов'язаннями за 0.8 місяці, а не 0,7. причиною збільшення коефіцієнта є залучення довгострокових кредитів і збільшення кредиторської заборгованості перед постачальниками.
Так само за 2008 рік збільшився коефіцієнт платоспроможності по кредитах і позиках, на 0,21 або 378%. Різке збільшення пов'язане насамперед з отриманням довгострокового позики, тому що в тому періоді довгострокових зобов'язань в організації не було.
Коефіцієнт заборгованості іншим організаціям і фіскальної системи в 2008 році знизився в порівнянні з 2007.
2.2 Аналіз ліквідності та фінансової стійкості ВАТ «демки»
Під ліквідністю організації розуміється її здатність покривати свої зобов'язання активами, термін перетворення яких у грошову форму відповідає терміну погашення зобов'язань
Попередній аналіз ліквідності балансу підприємства зручніше проводити за допомогою таблиці покриття. У графи цієї таблиці записуються дані на початок і кінець звітного періоду по групах активу і пасиву. Зіставляючи підсумки цих груп, визначають абсолютні величини платіжних надлишків чи недоліків на початок і кінець звітного періоду. Таким чином, за допомогою цієї таблиці можна виявити неузгодженість за строками активів і пасивів, скласти попереднє уявлення про ліквідність і платоспроможність аналізованого підприємства.
Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються умови:
А1> = П1
А2> = П2
А3> = П3
А4 <= П4
Якщо виконуються перші три нерівності, тобто поточні активи перевищують зовнішні зобов'язання підприємства, то обов'язково виконується остання нерівність, що має глибокий економічний зміст: наявність у підприємства власних оборотних коштів; дотримується мінімальна умова фінансової стійкості.
Невиконання будь-якого з перших трьох нерівностей свідчить про те, що ліквідність балансу більшою або меншою мірою відрізняється від абсолютної.
Таблиця № 6-Таблиця покриття
Актив
На
01.01.2008
На 01.01.2009р
Пасив
На
01.01.2008
На 01.01.2009р
Платіжний надлишок
На 01.01.2005р
На 01.01.2006р
Найбільш ліквідні активи (А1)
34898
20814
Найбільш термінові зобов'язання (П1)
33351
62129
1547
-41315
Швидко реалізованих активи (А2)
100239
111930
Короткострокові пасиви (П2)
81035
58532
19204
53398
Повільно реалізованих активів (А3)
112991
128420
Довгострокові пасиви (П3)
11
37889
Важкореалізовані активи (А4)
196813
230049
Постійні пасиви (П4)
330540
332663
-135159
-103468
Згідно з даними таблиці в 2008 році баланс не можна вважати абсолютно ліквідним, тому що не виконується одне з нерівностей активів і пасивів:
А1 <= П1
А2> = П2
А3> = П3
А4 <= П4
Нерівність А1 П1 показує поточну ліквідність. У даній ситуації це нерівність не виконується. Отже, це означає, що підприємство не має достатніх грошовими коштами, щоб покрити термінові зобов'язання, тобто кредиторську заборгованість і кредити банку.
Дане підприємство має швидко реалізованих активи в достатньому обсязі, що підтверджується дотриманням нерівності А2 П2. Це говорить про те, що забезпечується своєчасна відвантаження товарів.
Порівняння повільно реалізованих активів з довгостроковими зобов'язаннями показує перспективну ліквідність. Так як нерівність А3 П3 дотримується протягом всього аналізованого періоду, то можна зробити висновок про те, що підприємство зможе перетворити незавершене виробництво в готову продукцію і реалізувати його, але витративши набагато більше часу.
Відповідність даних нерівності А4 П4 говорить про те, що всі витрати підприємство зможе покрити за рахунок власних коштів.
Поряд з абсолютними показниками для оцінки ліквідності підприємства розраховують фінансові коефіцієнти ліквідності. Розрахунок даних коефіцієнтів проводиться шляхом поетапного зіставлення окремих груп активів з короткостроковими пасивами на основі даних бухгалтерського балансу.
Розрахунок показників ліквідності представлений в Таблиці № 7
Таблиця № 7-Показники ліквідності
Показник
На 01.01.08
На 01.01.09
Рекомендоване значення
Зміна
До тек. лікв
2,18
2,17
від 1 до 3
-0,01
До абс.лікв
0,31
0,17
> = 0,1
-0,13
До бис.лікв
1,18
1,10
0,8-1,5
-0,08


Рисунок 1 - Динаміка показники ліквідності
Виходячи з даних розрахованих в таблиці, а так само графіка можна сказати наступне.
Нормальним значенням коефіцієнта поточної ліквідності вважається значення більше 1. Значення коефіцієнта поточної ліквідності ВАТ «демки» як на початок 2008 року так і на кінець перевищують одиницю, і отже вважаються нормальними. Даний коефіцієнт показує чи достатньо у підприємства коштів, які можуть бути використані для погашення короткострокових зобов'язань. У даному випадку перевищення оборотних активів над короткостроковими фінансовими зобов'язаннями забезпечує резервний запас для компенсації збитків, які може понести підприємство при розміщенні й ліквідації всіх оборотних активів, крім готівки. Чим більше величина цього запасу, тим більше впевненість кредиторів, що борги будуть погашені. У період з 01.01.08 по 01.01. 09 показник ліквідності знизився на 0,01. Причиною зниження даного показника може бути випереджаюче зростання короткострокових зобов'язань у порівнянні з ростом оборотних активів. Сам же зростання кредиторської заборгованості, швидше за все, обумовлений тим, що в організації просто на просто не вистачає власних коштів на фінансування поточної діяльності, а це вже у свою чергу говорить про те, що підприємство мало запрацювало, отримало недостатньо прибутку в звітному періоді, що добре видно в Формі № 2 «Звіт про фінансові результати» в якому ми бачимо як сильно знизилася Чистий прибуток даного підприємства звітний період. Якщо на початок 01.01.08 чистий прибуток дорівнює була 39522 тис. р.. То на 01.01.09 ця цифра склала лише 1609 тис. р.., Що на 37913 тис. р.. або 96% менше. Як говорилося вже раніше, стільки різке зниження пояснюється випереджаючим темпом зростання собівартості продукції (136,25%) над темпом зростання виручки (128,31%).
До абсолютної ліквідності показує, яка частка короткострокових зобов'язань може бути погашена за рахунок грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень. Цей показник в першу чергу береться до уваги майбутніми постачальниками та кредиторами з відносно короткими термінами кредитів. Даний показник дозволяє визначити, чи є у підприємства ресурси, здатні задовольнити вимоги кредиторів в критичній ситуації. Рекомендованої нижньою межею показника є значення не менше 0,1.
З графіка і таблиці видно, що цей показник за звітний період знизився з 0,31 до 0,17. Причинами зниження показника є, перш за все, зниження КВФ організацію, що видно з Бухгалтерського балансу (рядок 250). КВФ у звітному періоді, в порівнянні з базисним знизилися на 18290 тис.р. або 74,9% з 24412 тис.р. до 6122 тис.р. Можливо у організації були тимчасово вільні грошові кошти, які вона зберігала на депозитних рахунках в банку, і в кінці року вирішила за рахунок них погасити частину своїх короткострокових кредитів і позик.
Таким чином, незважаючи на зниження всіх показників ліквідності у звітному періоді, всі вони залишилися в межах рекомендованої норми, ліквідність балансу підприємства у меншій мірі відрізняється від абсолютної, при цьому нестача коштів однієї групи може компенсуватися їх надлишком по іншій групі.
Показники фінансової стійкості
У розділі аналізу фінансової стійкості розраховується залежність чи незалежність організації від позикових джерел, а так само забезпеченість активів власним капіталом.
У рамках аналізу фінансової стійкості розраховуються такі показники представлені в Таблиці № 8.
Таблиця № 8-Показники фінансової стійкості
Показник
На початок
на кінець
Абсоютное ізм
До автономії
0,74
0,68
-0,07
До залежності
0,26
0,32
0,07
До співвідношення
0,34
0,48
0,13
До маневреності
0,41
0,42
0,02
До обеспеч. Зап
1,18
1,09
-0,09
До фін.устойчівості
0,74
0,75
0,01
До забезпеченості
0,54
0,54
0,00
До зап. доп. істочн.фін-ия
1,92
1,68
-0,24

Рисунок 2 - Динаміка показників фінансової стійкості
До автономії показує, яку частку в джерелах фінансування діяльності займає Власний капітал. Цей показник на кінець 2008 року порівняно з початком цього ж року знизився на 0,07% і склав 0,68%, що перевищує рекомендований значення на 0,18. Частка власного капіталу знизився за рахунок збільшення частки позикового капіталу внаслідок залучених довгострокових і короткострокових кредитів і позик. Так само про збільшення позикового капіталу говорить зростання коефіцієнта співвідношення, який до кінця 2008 року виріс на 0,13 і склав 0,48. Отримані довгострокові позики були направлені на придбання об'єктів основних засобів.
До маневреності показує, яка частина власного капіталу йде на фінансування поточної діяльності. У звітному періоді цей показник в порівнянні з даними 2007 року збільшився 0,41 до 0,42. Незважаючи на те, що показник збільшився, його значення все одно залишається нижчим за норму (0,5-0,7), тому підприємству слід пошукати шляхи збільшення даного коефіцієнта.
До забезпеченості оборотних активів показує, яка частина оборотних активів покрита власними коштами. Як на початок, так і на кінець 2008 року цей показник склав 0,54.
До забезпеченості запасів власним капіталом характеризує ступінь покриття запасів і витрат (незавершене виробництво) власними джерелами фінансування. У звітному періоді цей показник в порівнянні з базисним знизився на 0,09 і склав 1,09. Зниження До забезпеченості запасів власним капіталом пов'язане з тим що організація на початок року створює резерв запасів і тому їх кількість збільшується, при цьому власний капітал виріс не так значно.
За абсолютними показниками фінансової стійкості, на початок періоду фінансове становище підприємства стійко. Підприємство практично не потребує короткостроковому кредитуванні. Власні повністю покривають запаси і витрати. Поточні активи перевищують кредиторську заборгованість. На кінець періоду, фінансове становище підприємства істотно не змінилося. За інтегральної методикою оцінки фінансової стійкості підприємства, на початок періоду, організація належить до першого класу фінансової стійкості. У цей клас входять підприємства, чиї кредити та зобов'язання підкріплені інформацією, що дозволяє бути впевненими у поверненні кредитів і виконання інших зобов'язань відповідно до договорів з хорошим запасом на можливу помилку. На кінець періоду, організація належить до другого класу фінансової стійкості. У цей клас входять підприємства, що демонструють деякий рівень ризику по заборгованості і зобов'язанням і виявляють певну слабкість фінансових показників і кредитоспроможності. Ці організації ще не розглядаються як ризиковані.

Глава 3. Пропозиції шляхи покращення фінансового стану підприємства
На підставі проведеного вертикального, горизонтального аналізу, розрахунку показників фінансової стійкості, вдалося проаналізувати фінансовий стан підприємства ВАТ «демки».
Були виявлені деякі погіршення за окремими показниками.
Наприклад, всі показники ліквідності у звітному році в порівнянні з попереднім знизилися. Погіршилося значення коефіцієнта забезпеченості запасів власними коштами, коефіцієнт маневреності знаходиться нижче рекомендованої норми.
З аналізу, видно, що практично всю частину власного капіталу організація спрямовує на фінансування основних коштів, при цьому потреба в оборотних активах задовольняється за рахунок короткострокових зобов'язань. Для того, що б покращити основні показники діяльності підприємства можливе організації варто переглянути структуру позикового капіталу. Тобто замість залучення короткострокових кредитів краще збільшити обсяг довгострокових зобов'язань.
При цьому зміни відбудуться з наступними показниками:
- Власний капітал
-Довгострокова заборгованість
-Короткострокова заборгованість
При цьому баланс підприємства буде виглядати наступним чином:
Таблиця 9 - Агрегований баланс
Стаття
На початок 2009
На кінець 2009
Абсолютна
Отн.ізм
тис.руб
%
тис. руб
%
1.Іммобілізованние активи
230050
46,75
230050
46,75
0
100
1.1 НМА
168
0,03
168
0,03
0
100
1.2 ОС
227866
46,31
227866
46,31
0
100
1.3 Незавершене будівництво
1721
0,35
1721
0,35
0
100
1.4 ДФВ
86
0,02
86
0,02
0
100
1.5 Отлож.нал.актіви
209
0,04
209
0,04
0
100
2. Мобільні активи
262018
53,25
262018
53,25
0
100
2.1 Запаси + ПДВ
129274
26,27
129274
26,27
0
100
2.2 КДЗ + Інші активи
111930
22,75
111930
22,75
0
100
2.3 ден.средств + КФВ
20814
4,23
20814
4,23
0
100
Продовження таблиці
Разом по активу
492066
100
492066
100
0
100
Фінансові ресурси
На початок 2009
На кінець 2009
Абс.
Від.
тис. руб
%
тис. руб
%
3. Власний капітал
333517
67,78
333517
67,78
0
100,00
Статутний капітал
119
0,02
119
0,02
0
100,00
Додатковий капітал
37973
7,72
37973
7,72
0
100,00
Резервний капітал
30
0,01
30
0,01
0
100,00
Нерозподілений прибуток
295331
60,02
295331
60,02
0
100,00
Доходи буд.періодов
64
0,01
64
0,01
0
100,00
Резерви майбутніх витрат
0
0
0
0
0
0,00
4. Позиковий капітал
158550
32,22
158550
32,22
0
100,00
4.1 Довгострокові зобов'язання
37889
7,7
65000
13,21
27111
171,55
4.2. Короткострокові зобов'язання
120661
24,52
93550
19,01
-27111
77,53
4.2.1.Займи і кредити
58532
11,9
40000
8,13
-18532
68,34
4.2.2. Кредиторська заборгованість
62129
12,63
53550
10,88
-8579
86,19
з неї: перед постачальниками
17354
3,53
13354
2,71
-4000
76,95
перед персоналом
7213
1,47
7213
1,47
0
100,00
перед гос.внебюдж.фондамі
2188
0,44
2188
0,44
0
100,00
з податків і зборів
15258
3,1
15258
3,1
0
100,00
перед іншими кредиторами
20116
4,09
15537
3,16
-4579
77,24
Разом по пасиву
492067
100
492067
100
0
100,00
У новому агрегованому балансі відбулися наступні зміни.
Актив балансу залишився таким самим. Зміни відбувалися тільки в пасиві.
Збільшилися довгострокові зобов'язання з 37889 до 65000 тис. рублів. Короткострокові зобов'язання зменшилися на 27111 тис. рублів з 120661 до 93 550. У складі короткострокових зобов'язань позики і кредити склали 40000 рублів, кредиторська заборгованість 54550 тис. рублів.
У результаті запропонованих змін показники ліквідності і коефіцієнти фінансової стійкості стали виглядати наступним чином:
Таблиця № 10-Показники ліквідності
Показник
На початок 2009
На кінець 2009
Зміна
До поточної ліквідності
2,17
2,80
0,63
До абсолютної ліквідності
0,17
0,22
0,05
До швидкої ліквідності
1,10
1,42
0,32
Таблиця № 11-Коефіцієнти фінансової стійкості
Показник
На початок 2009 р .
На кінець 2009 р .
Зміна
До автономії
0,68
0,68
0,00
До залежності
0,32
0,32
0,00
до співвідношення
0,48
0,48
0,00
До маневреності
0,42
0,51
0,09
До забезпеченості запасів
1,09
1,30
0,21
До фінансової стійкості
0,75
0,78
0,03
До забезпеченості
0,54
0,64
0,10
До зап. доп. істочн.фін-ия
1,68
1,72
0,04
Зміни пішли на користь. Всі показники ліквідності покращилися. Коефіцієнт поточної ліквідності збільшився на 0,63 до 2,8, коефіцієнт абсолютної ліквідності збільшився до 0,22, а коефіцієнт швидкої ліквідності збільшився в порівнянні з базовими показниками на 0,32 і склав 1,42.
Коефіцієнти фінансової стійкості так само стали краще. Досяг рекомендованої норми коефіцієнт маневреності, збільшився коефіцієнт забезпеченості запасів на 0,21 і склав 1,3, зріс коефіцієнт забезпеченості запасів до 0,64 і збільшився коефіцієнт фінансової стійкості з 0,75 до 0,78.
Так що, коефіцієнт забезпеченості більше 1 і коефіцієнт забезпеченості запасів перевищує 1, то можна сказати, що підприємства стало абсолютно фінансово стійким.
Так само змінилися і деякі показники платоспроможності.
Таблиця 12-Показники платоспроможності
Показники
На початок року
На кінець року
Абсолютне відхилення
Відносне відхилення
До загальної платоспроможності
0,80
0,8
0
0
До заборгованості за кредитами і позиками
0,27
0,53
0,26
196,3
До заборгованості іншим організаціям
0,19
0,15
0,04
78,95
До заборгованості фіскальній системі
0,5
0,5
0
0
До внутрішнього боргу
0,4
0,4
0
0
Ступінь платоспроможності за поточними зобов'язаннями
0,61
0,47
0,14
77,1
У результаті збільшення довгострокових зобов'язань зріс коефіцієнт заборгованості за кредитами. Якщо до внесення змін він дорівнював 0,27 то після це число виросло на 0,26 або 96,3% і склало, 0,53. Це говорить про те, що тепер підприємство може розплатитися за всіма своїми кредитами за 0,5 місяці . Даний термін укладається в норматив, тому його настільки значне збільшення для організації не страшно.
При цьому коефіцієнти заборгованості перед іншими організаціями та ступінь платоспроможності за поточними зобов'язаннями покращилися. Оскільки відбулися зміни в структурі кредиторської заборгованості.

Висновок
У результаті проведеної роботи вдалося провести аналіз фінансового стану та ліквідності ВАТ «демки», розробити заходи щодо зміцнення фінансової стійкості даної організації.
У першому розділі курсової роботи були розглянуті такі поняття як фінансовий аналіз, фінансовий стан підприємства, визначено його мету і завдання, об'єкти і суб'єкти. Розглянуто основні його види та методи.
У другому розділі на основі бухгалтерського балансу ВАТ «демки» і Звіту про прибутки та збитки був проведений вертикальний та горизонтальний аналіз, який показав, що в порівнянні з 2007 роком у 2008 році відбулося збільшення господарського обороту, про що свідчить збільшення валюти балансу на 45698 тис . рублів або 10,24%. У структурі активу балансу відбулося зниження частки мобільних активів і збільшення необоротних. У пасиві балансу зменшилася частка власного капіталу.
З Звіту про прибутки та збитки видно, як сильно знизилася чистий прибуток аналізованого підприємства, з 39522 до 1609. Різке зниження пояснюється випереджаючим темпом зростання собівартості над темпом зростання виручки. Темп зростання виручки склав 128,32%, темп зростання собівартості 136,25%.
Далі були розраховані показники платоспроможності, рентабельності і оборотності, проведено аналіз ліквідності і фінансової стійкості організації. На підставі отриманих даних був зроблений висновок про те, що фінансове становище підприємства у 2008 році стало й, незважаючи на те, що всі показники ліквідності у звітному періоді знизилися, вони залишилися в межах норми, що рекомендується, ліквідність балансу в меншій мірі відрізняється від абсолютної. Коефіцієнт автономії знизився на 0,07 і коефіцієнт забезпеченості запасами так само знизився, на 0,09. Інші показники фінансової стійкості в звітному періоді в порівнянні з базисним збільшилися.
Третя глава курсової роботи містить у собі пропозиції щодо поліпшення фінансової стійкості підприємства та його ліквідності.
Для того щоб поліпшити показники ліквідності, платоспроможності та деякі показники стійкості було прийменниково організації переглянути структуру її позикового капіталу, збільшивши частку довгострокових зобов'язань за рахунок зниження короткострокових.
У результаті запропонованих заходів вдалося поліпшити всі показники ліквідності. Коефіцієнт поточної ліквідності збільшився на 0,63, абсолютної ліквідності збільшився до 0,22. Коефіцієнт маневреності досяг рекомендованої норми і склав 0,51, збільшився коефіцієнт забезпеченості запасів і виріс коефіцієнт фінансової стійкості.

Список використаної літератури
1. Федеральний закон від 26 жовтня 2002 р . N 127-ФЗ "Про неспроможності (банкрутство)"
2. Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджменту. Як керувати капіталом. - М.: Фінанси і статистика, 2005
3. Брігхем Ю. Енциклопедія фінансового менеджменту. - М.: РАГС - "Економіка", 2006
4. Ковальов В.В. - Фінансовий аналіз. Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності. - М.: Фінанси і статистика. - 1999
5. Котляр Е.А. Фінансовий аналіз підприємств (російський і міжнародний досвід). - М., ІНЕКО, 2005
6. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. - Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства. - М.: ЮНИТИ - 2008
7. Синягин А. - Специфіка і можливості фінансового аналізу компаній в російських умовах / / Ринок цінних паперів. - № 16 - 2007
8. Довідник фінансиста підприємства. - М.: Инфра-М - 2007
9. Фінансовий аналіз діяльності фірми. - М.: Ист-Сервіс, 2004
10. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу. - М.: Инфра-М, 2008
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
320.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Зміст аналіз і управління фінансовою стійкістю підприємства
Управління фінансовою стійкістю комерційного банку
Управління фінансовою стійкістю комерційного банку
Управління фінансовою санацією підприємства
Управління фінансовою діяльністю підприємства
Аналіз управління фінансовою діяльністю підприємства
Управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства
Управління економічною стійкістю підприємств у трансформаційному періоді
Управління фінансовою системою
© Усі права захищені
написати до нас