Управління фінансовими ризиками 2 Ризик як

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Класифікація фінансових ризиків

2. Методи управління фінансовим ризиком

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Під ризиком розуміється можлива небезпека втрат, що випливає зі специфіки тих чи інших явищ природи і видів діяльності людського суспільства. Ризик - це історична й економічна категорія.

Як історична категорія, ризик являє собою усвідомлену людиною можливу небезпеку. Вона свідчить про те, що ризик історично пов'язаний з усім ходом суспільного розвитку.

У міру розвитку цивілізації з'являються товарно-грошові відносини і ризик стає економічною категорією.

Як економічна категорія ризик являє собою подію, що може відбутися або не відбутися. У разі здійснення такої події можливі три економічні результати:

 • негативний (програш, збиток, збиток);

 • нульовий;

 • позитивний (виграш, вигода, прибуток).

Ризиком можна управляти, тобто використовувати різні заходи, що дозволяють певною мірою прогнозувати настання ризикової події і вживати заходів до зниження ступеня ризику.

Ризики роблять дуже великий вплив на поведінку людей, а отже і комерційних організацій. Тому їх аналіз може допомогти в поясненні тих чи інших дій, що здійснюються тими чи іншими суб'єктами ринкових відносин.

1. Класифікація фінансових ризиків

Фінансовий ризик виникає в процесі відносин підприємства з фінансовими інститутами (банками, фінансовими, інвестиційними,. Страховими компаніями, біржами та ін.) Причини фінансового ризику - інфляційні чинники, зростання облікових ставок банку, зниження вартості цінних паперів і ін

Фінансові ризики підрозділяються на два види:

 1. ризики, пов'язані з купівельною спроможністю грошей;

 2. ризики, пов'язані з вкладенням капіталу (інвестиційні ризики).

До ризиків, пов'язаних з купівельною спроможністю грошей, відносяться наступні різновиди ризиків: інфляційні і дефляційні ризики, валютні ризики, ризик ліквідності.

Інфляція означає знецінення грошей і, відповідно, зростання цін. Дефляція - це процес, зворотний інфляції, він виражається в зниженні цін і, відповідно, в збільшенні купівельної спроможності грошей.

Інфляційний ризик - це ризик того, що при зростанні інфляції одержувані грошові доходи знецінюються з погляду реальної купівельної спроможності швидше, ніж ростуть. У таких умовах підприємець несе реальні втрати.

Дефляційний ризик - це ризик того, що при зростанні дефляції відбувається падіння рівня цін, погіршення економічних умов підприємництва і зниження доходів.

Валютні ризики являють собою небезпеку валютних втрат, пов'язаних зі зміною курсу однієї іноземної валюти по відношенню до іншої при проведенні зовнішньоекономічних, кредитних та інших валютних операцій.

Ризики ліквідності - це ризики, пов'язані з можливістю втрат при реалізації цінних паперів або інших товарів через зміну оцінки їхньої якості і споживчої вартості.

Інвестиційні ризики містять у собі наступні підвиди ризиків:

 1. ризик упущеної вигоди;

 2. ризик зниження прибутковості;

 3. ризик прямих фінансових втрат.

Ризик упущеної вигоди - це ризик настання непрямого (побічного) фінансового збитку (неодержаний прибуток) у результаті нездійснення якого-небудь заходу (наприклад, страхування, хеджування, інвестування тощо).

Ризик зниження прибутковості може виникнути в результаті зменшення розміру відсотків і дивідендів по портфельних інвестиціях, по внесках і кредитах.

Портфельні інвестиції пов'язані з формуванням інвестиційного портфеля і являють собою придбання цінних паперів та інших активів. Термін «портфельний» походить від італійського «Porte foglio» у значенні сукупності цінних паперів, які є в інвестора.

Ризик зниження прибутковості включає в себе наступні різновиди: процентні ризики і кредитні ризики.

До процентних ризиків відноситься небезпека втрат комерційними банками, кредитними установами, інвестиційними інститутами внаслідок перевищення процентних ставок, виплачуваних ними по залучених засобах, над ставками за наданими кредитами. До процентних ризиків відносяться також ризики втрат, які можуть понести інвестори у зв'язку зі зміною дивідендів по акціях, процентних ставок на ринку по облігаціях, сертифікатам і іншим цінним паперам.

Зростання ринкової ставки процента веде до зниження курсової вартості цінних паперів, особливо облігацій з фіксованим відсотком. При підвищенні відсотка може початися також масове скидання цінних паперів, емітованих під більш низькі фіксовані відсотки і, за умовами випуску, достроково прийнятих назад емітентом. Процентний ризик несе інвестор, що вклав кошти в середньострокові і довгострокові цінні папери з фіксованим відсотком при поточному підвищенні середньоринкового відсотка в порівнянні з фіксованим рівнем. Іншими словами, інвестор міг би отримати приріст доходів за рахунок підвищення відсотка, але не може вивільнити свої кошти, вкладені на зазначених вище умовах.

Процентний ризик несе емітент, що випускає в обіг середньострокові і довгострокові цінні папери з фіксованим відсотком при поточному зниженні середньоринкового відсотка в порівнянні з фіксованим рівнем. Інакше кажучи, емітент міг би залучати кошти з ринку під більш низький відсоток, але він вже зв'язаний зробленим ним випуском цінних паперів.

Цей вид ризику при швидкому зростанні відсоткових ставок в умовах інфляції має значення і для короткострокових паперів.

Кредитний ризик - небезпека несплати позичальником основного боргу і відсотків, належних кредитору. К. кредитного ризику відноситься також ризик такої події, при якому емітент, що випустив боргові цінні папери, виявиться не в змозі виплачувати відсотки по них або основну суму боргу.

Кредитний ризик може бути також різновидом ризиків прямих фінансових втрат.

Ризики прямих фінансових втрат включають в себе наступні різновиди: біржовий ризик, селективний ризик, ризик банкрутства, а також кредитний ризик.

Біржові ризики являють собою небезпеку втрат від біржових угод. До цих ризиків відносяться: ризик неплатежу по комерційних справах, ризик неплатежу комісійної винагороди брокерської фірми і т.п.

Селективні ризики (від лат. Selectio - вибір, добір) - це ризики неправильного вибору способу вкладення капіталу, виду цінних паперів для інвестування в порівнянні з іншими видами цінних паперів при формуванні інвестиційного портфеля.

Ризик банкрутства являє собою небезпека в результаті неправильного вибору способу вкладення капіталу, повної втрати підприємцем власного капіталу і нездатності його розраховуватися за взятими на себе зобов'язаннями. У результаті підприємець стає банкрутом.

Фінансовий ризик являє собою функцію часу. Як правило, ступінь ризику для даного фінансового активу або варіанта вкладення капіталу збільшується у часі. Наприклад, збитки імпортера сьогодні залежать від часу від моменту укладення контракту до терміну платежу по угоді, так як курси іноземної валюти по відношенню до російського рублю продовжують рости.

У зарубіжній практиці як методу кількісного визначення ризику вкладення капіталу пропонується використовувати древо ймовірностей.

Цей метод дозволяє точно визначити ймовірні майбутні грошові потоки інвестиційного проекту в їхньому зв'язку з результатами попередніх періодів часу. Якщо проект вкладення капіталу прийнятний у першому періоді часу, то він може бути також прийнятний і в наступних періодах часу.

Якщо ж передбачається, що грошові потоки в різних періодах часу є незалежними один від одного, тоді необхідно визначити ймовірне розподіл результатів грошових потоків для кожного періоду часу.

У випадку, коли зв'язок між грошовими потоками в різних періодах часу існує, необхідно прийняти дану залежність і на її основі подати майбутні події так, як вони можуть відбутися.

2. Методи управління фінансовим ризиком

Запорукою виживаності та основою стабільного стану підприємства служить його стійкість. Розрізняють такі межі стійкості: загальна, цінова, фінансова і т.п. Фінансова стійкість є головним компонентом загальної стійкості підприємства.

Фінансова стійкість підприємства - це такий стан його фінансових ресурсів, їх перерозподілу і використання, коли забезпечуються розвиток підприємства на основі власного прибутку і зростання капіталу при збереженні його платоспроможності і кредитоспроможності в умовах припустимого рівня фінансового ризику.

Таким чином, завдання фінансового менеджера полягає в тому, щоб привести у відповідність різні параметри фінансової стійкості підприємства та загальний рівень ризику.

Метою управління фінансовим ризиком є зниження втрат, пов'язаних з даним ризиком до мінімуму. Втрати можуть бути оцінені в грошовому вираженні, оцінюються також кроки щодо їх запобігання. Фінансовий менеджер повинен зрівноважити ці дві оцінки і спланувати, як краще укласти угоду з позиції мінімізації ризику.

У цілому методи захисту від фінансових ризиків можуть бути класифіковані залежно від об'єкта впливу на два види: фізичний захист, економічний захист. Фізичний захист полягає у використанні таких засобів, як сигналізація, придбання сейфів, системи контролю якості продукції, захист даних від несанкціонованого доступу, наймання охорони і т.д.

Економічний захист полягає в прогнозуванні рівня додаткових витрат, оцінці тяжкості можливих збитків, використанні всього фінансового механізму для ліквідації загрози ризику або його наслідків.

Крім того, загальновідомі чотири методи управління ризиком: скасування, запобігання втрат і контроль, страхування, поглинання.

 1. Скасування полягає у відмові від вчинення ризикового заходи. Але для фінансового підприємництва скасування ризику зазвичай скасовує і прибуток.

 2. Запобігання втрат і контроль як метод управління фінансовим ризиком означає певний набір превентивних і наступних дій, які обумовлені необхідністю запобігти негативним наслідкам, уберегтися від випадковостей, контролювати їх розмір, якщо втрати вже мають місце або неминучі.

 3. Сутність страхування виражається в тому, що інвестор готовий відмовитися від частини доходів, аби уникнути ризику, тобто він готовий заплатити за зниження ризику до нуля.

Для страхування характерні цільове призначення створюваного грошового фонду, витрачання його ресурсів лише на покриття втрат у заздалегідь обумовлених випадках; імовірнісний характер відносин; зворотність коштів. Страхування як метод управління ризиком означає два види дій: 1) перерозподіл втрат серед групи підприємців, які зазнали однотипного ризику (самострахування), 2) звернення за допомогою до страхової фірмі.

Великі фірми зазвичай вдаються до самострахування, тобто процесу, при якому організація, часто піддається однотипного ризику, заздалегідь відкладає кошти, з яких у результаті покриває збитки. Тим самим можна уникнути дорогої операції зі страховою фірмою.

Коли ж використовують страхування як послугу кредитного ринку, то це зобов'язує фінансового менеджера визначити прийнятне для нього співвідношення між страховою премією і страховою сумою. Страхова премія - це плата за страховий ризик страхувальника страховику. Страхова сума - це грошова сума, на яку застраховані матеріальні цінності або відповідальність страхувальника.

 1. Поглинання полягає у визнанні шкоди та відмову від його страхування. До поглинанню вдаються, коли сума передбачуваного збитку незначно мала і їй можна знехтувати.

При виборі конкретного засобу розв'язання фінансового ризику інвестор повинен виходити з таких принципів:

 • не можна ризикувати більше, ніж це може дозволити власний капітал;

 • не можна ризикувати багато чим заради малого;

 • слід передбачати наслідки ризику.

Застосування на практиці цих принципів означає, що завжди необхідно розрахувати максимально можливий збиток по даному виду ризику, потім зіставити його з обсягом капіталу підприємства, що піддається даному ризику, і потім зіставити весь можливий збиток із загальним обсягом власних фінансових ресурсів. І тільки зробивши останній крок, можливо визначити, чи не призведе даний ризик до банкрутства підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Балабанов І.Т. Фінансовий менеджмент: Підручник. - Москва. Фінанси і статистика, 1994.

 2. Фінансовий менеджмент: теорія і практика: Підручник / за ред. Є.С. Стоянової. - Москва: Перспектива, 1996.

 3. Лялін В.А., Воробйов П.В. Фінансовий менеджмент (управління фінансами фірми). - СПб: Юність, 1994.

 4. Дж. К. Ван Хорн. Основи управління фінансами - Москва. Фінанси і статистика, 1996.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Реферат
32.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Управління фінансовими ризиками
Управління фінансовими ризиками 3
Управління фінансовими ризиками 4
Управління фінансовими ризиками 2
Політика управління фінансовими ризиками
Політика управління фінансовими ризиками
Методи управління фінансовими ризиками
Управління фінансовими ризиками 2 Поняття і
Проблеми управління фінансовими ризиками
© Усі права захищені
написати до нас