Управління фінансовими ризиками 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І РОССІІСКОЙ ФЕДЕРАЦІЇ
КАЗАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФІЛІЯ у м. Набережні Челни
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ
Хузіев Рифат Рашитович
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Контрольна робота
з фінансового
менеджменту
студента III курсу
економічного факультету
заочного відділення
групи 2421
Перевірив: к.е.н., доцент
Кіршина І.А.
2006
Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ................... ... ... 3
1. Поняття ризику, види ризиків ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .... 5
1.1. Система ризиків ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5
1.2. Класифікація фінансових ризиків ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1.3. Способи оцінки ступеня ризику ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... 10
2. Сутність і зміст ризик-менеджменту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13
2.1. Структура системи управління ризиками ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
2.2. Функції ризик-менеджменту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
3. Організація ризик-менеджменту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .18
3.1 Етапи організації ризик-менеджменту ... ... ... ... ... ... .................. ... .18
3.2 Особливості вибору стратегії та методів вирішення управлінських завдань ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .21
3.3 Основні правила ризик-менеджменту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23
4. Методи управління фінансовим ризиком ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .26
5. Способи зниження фінансового ризику ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... 29
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .35
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37

Введення
Ризик притаманний будь-якій формі людської діяльності, що пов'язано з безліччю умов і факторів, що впливають на позитивний результат прийнятих людьми рішень. Історичний досвід показує, що ризик недоодержання намічених результатів особливо проявляється при загальності товарно-грошових відносин, конкуренції учасників господарського обороту. Тому з виникненням і розвитком капіталістичних відносин з'являються різні теорії ризику, а класики економічної теорії приділяють велику увагу дослідженню проблем ризику в господарській діяльності.
Підприємництва без ризику не буває. Найбільший прибуток, як правило, приносять ринкові операції з підвищеним ризиком. Проте у всьому потрібна міра. Ризик обов'язково повинен бути розрахований до максимально припустимої межі. Як відомо всі ринкові оцінки носять багато варіантний характер. Важливо не боятися помилок у своїй ринковій діяльності, оскільки від них ніхто не застрахований, а головне - помилок не повторювати, постійно коректувати систему дій з позицій максимуму прибутку. Менеджер покликаний передбачати додаткові можливості для пом'якшення крутих поворотів на ринку. Головна мета менеджменту, особливо для умов сьогоднішньої Росії, домогтися, щоб при самому гіршому розкладі мова могла йти тільки про деяке зменшення прибутку, але ні в якому разі не стояло питання про банкрутство. Тому особлива увага приділяється постійному вдосконаленню управління ризиком - ризик-менеджменту.
При ринковій економіці виробники, продавці, покупці діють в умовах конкуренції самостійно, тобто на свій страх і ризик. Їхнє фінансове майбутнє тому є непередбачуваним і мало прогнозованим. Ризик-менеджмент представляє систему оцінки ризику, управління ризиком і фінансовими відносинами, що виникають в процесі бізнесу. Ризиком, можна керувати, використовуючи різноманітні заходи, що дозволяють певною мірою прогнозувати настання ризикової події і вчасно вживати заходів до зниження ступеня ризику.
Приймати на себе ризик підприємця змушує невизначеність господарської ситуації, невідомість умов політичної й економічної обстановки і перспектив зміни цих умов Чим більше невизначеність господарської ситуації при ухваленні рішення, тим вище і ступінь ризику.
На ступінь і величину ризику можна реально впливати через фінансовий механізм, сто здійснюється за допомогою прийомів стратегії і фінансового менеджменту. Цей своєрідний механізм управління ризиком і є ризик-менеджмент. В основі ризику-менеджменту лежить організація роботи з визначення та зниження ризику.

1. Поняття ризику, види ризиків

1.1. Система ризиків

Метою підприємництва є отримання максимальних доходів при мінімальних витратах капіталу в умовах конкурентної боротьби. Реалізація зазначеної мети вимагає порівняння розмірів вкладеного (авансованого) у виробничо-торгову діяльність капіталу з фінансовими результатами цієї діяльності.
Разом з тим, при здійсненні будь-якого виду господарської діяльності об'єктивно існує небезпека (ризик) втрат, обсяг яких обумовлений специфікою конкретного бізнесу. Ризик - це ймовірність виникнення втрат, збитків, недонадходжень планованих доходів, прибутку. Втрати, що мають місце у підприємницькій діяльності, можна розділити на матеріальні, трудові, фінансові.
Для фінансового менеджера ризик - це ймовірність несприятливого результату. Різні інвестиційні проекти мають різну ступінь ризику, самий високоприбутковий варіант вкладення капіталу може виявитися настільки ризикованим, що, як кажуть, "гра не варта свічок".
Ризик - Це економічна категорія. Як економічна категорія він являє собою подію, що може відбутися або не відбутися. У разі здійснення такої події можливі три економічні результати: негативний (програш, збиток, збиток); нульовий; позитивний (виграш, вигода, прибуток).
Ризик - це дія, що здійснюється в надії на щасливий результат за принципом "пощастить - не пощастить".
Звичайно, ризику можна уникнути, тобто просто ухилитися від заходу, пов'язаного з ризиком. Однак для підприємця уникнути ризику часто означає відмову від можливого прибутку. Гарна приказка говорить: "Хто не ризикує, той нічого не має".
Ризиком можна управляти, тобто використовувати різні заходи, що дозволяють певною мірою прогнозувати настання ризикової події і вживати заходів до зниження ступеня ризику. Ефективність організації управління ризиком багато в чому визначається класифікацією ризику.
Під класифікацією ризиків слід розуміти їх розподіл на окремі групи за певними ознаками для досягнення певних цілей. Науково обгрунтована класифікація ризиків дозволяє чітко визначити місце кожного ризику в їх загальній системі. Вона створює можливості для ефективного застосування відповідних методів і прийомів управління ризиком. Кожному ризику відповідає свій прийом управління ризиком. [5, c. 439]
Кваліфікаційна система ризиків містить у собі категорії, групи, види, підвиди і різновиди ризиків.
У залежності від можливого результату (ризикової події) ризики можна підрозділити на дві великі групи: чисті і спекулятивні.
Чисті ризики означають можливість одержання негативного або нульового результату. До цих ризиків відносяться: природно-природні, екологічні, політичні, транспортні і частина комерційних ризиків (майнові, виробничі, торговельні).
Спекулятивні ризики виражаються в можливості одержання як позитивного, так і негативного результату. До них відносяться фінансові ризики, які є частиною комерційних ризиків.
У залежності від основної причини виникнення (базисний або природний ознака), ризики поділяються на такі категорії: природно-природні, екологічні, політичні, транспортні та комерційні.
Комерційні ризики являють собою небезпеку втрат у процесі фінансово-господарської діяльності. Вони означають невизначеність результату відданої комерційної угоди.
По структурній ознаці комерційні ризики поділяються на майнові, виробничі, торговельні, фінансові.
Майнові ризики - це ризики, пов'язані з імовірністю втрат майна громадянина-підприємця через крадіжку, диверсії, недбалості, перенапруги технічної і технологічної систем і т.п.
Виробничі ризики - це ризики, пов'язані зі збитком від зупинки виробництва внаслідок впливу різних факторів і, насамперед, із загибеллю або ушкодженням основних і оборотних фондів (обладнання, сировина, транспорт і т.п.), а також ризики, пов'язані з впровадженням у виробництво нової техніки і технології.
Торговельні ризики являють собою ризики, пов'язані зі збитком через затримку платежів, відмови від платежу в період транспортування товару, непостачання товару і т.п. [5, c. 441 - 442]

1.2. Класифікація фінансових ризиків

Фінансовий ризик виникає в процесі відносин підприємства з фінансовими інститутами (банками, фінансовими, інвестиційними, страховими компаніями, біржами та ін.) Причини фінансового ризику - інфляційні чинники, зростання облікових ставок банку, зниження вартості цінних паперів і ін
Фінансові ризики підрозділяються на два види:
1) ризики, пов'язані з купівельною спроможністю грошей;
2) ризики, пов'язані з вкладенням капіталу (інвестиційні ризики).
До ризиків, пов'язаних з купівельною спроможністю грошей, відносяться наступні різновиди ризиків: інфляційні і дефляційні ризики, валютні ризики, ризик ліквідності.
Інфляція означає знецінення грошей і, відповідно, зростання цін. Дефляція - це процес, зворотний інфляції, він виражається в зниженні цін і, відповідно, в збільшенні купівельної спроможності грошей.
Інфляційний ризик - це ризик того, що при зростанні інфляції, одержувані грошові доходи знецінюються з погляду реальної купівельної спроможності швидше, ніж ростуть. У таких умовах підприємець несе реальні втрати.
Дефляційний ризик - це ризик того, що при зростанні дефляції відбувається падіння рівня цін, погіршення економічних умов підприємництва і зниження доходів.
Валютні ризики являють собою небезпеку валютних втрат, пов'язаних зі зміною курсу однієї іноземної валюти по відношенню до іншої при проведенні зовнішньоекономічних, кредитних та інших валютних операцій.
Ризики ліквідності - це ризики, пов'язані з можливістю втрат при реалізації цінних паперів або інших товарів через зміну оцінки їхньої якості і споживчої вартості.
Інвестиційні ризики містять у собі наступні підвиди ризиків:
1) ризик упущеної вигоди;
2) ризик зниження прибутковості;
3) ризик прямих фінансових втрат.
Ризик упущеної вигоди - це ризик настання непрямого (побічного) фінансового збитку (неодержаний прибуток) у результаті нездійснення якого-небудь заходу (страхування, хеджування, інвестування тощо).
Ризик зниження прибутковості може виникнути в результаті зменшення розміру відсотків і дивідендів по портфельних інвестиціях, по внесках і кредитах.
Ризик зниження прибутковості включає в себе наступні різновиди: процентні ризики і кредитні ризики.
До процентних ризиків відноситься небезпека втрат комерційними банками, кредитними установами, інвестиційними інститутами внаслідок перевищення процентних ставок, виплачуваних ними по залучених засобах, над ставками за наданими кредитами. До процентних ризиків відносяться також ризики втрат, які можуть понести інвестори у зв'язку зі зміною дивідендів по акціях, процентних ставок на ринку по облігаціях, сертифікатам і іншим цінним паперам.
Процентний ризик несе емітент, що випускає в обіг середньострокові і довгострокові цінні папери з фіксованим відсотком при поточному зниженні середньоринкового відсотка в порівнянні з фіксованим рівнем. Інакше кажучи, емітент міг би залучати кошти з ринку під більш низький відсоток, але він вже зв'язаний зробленим ним випуском цінних паперів.
Цей вид ризику при швидкому зростанні відсоткових ставок в умовах інфляції має значення і для короткострокових паперів.
Кредитний ризик - небезпека несплати позичальником основного боргу і відсотків, належних кредитору. К. кредитного ризику відноситься також ризик такої події, при якому емітент, що випустив боргові цінні папери, виявиться не в змозі виплачувати відсотки по них або основну суму боргу.
Кредитний ризик може бути також різновидом ризиків прямих фінансових втрат.
Ризики прямих фінансових втрат включають в себе наступні різновиди: біржовий ризик, селективний ризик, ризик банкрутства, а також кредитний ризик.
Біржові ризики являють собою небезпеку втрат від біржових угод. До цих ризиків відносяться: ризик неплатежу по комерційних справах, ризик неплатежу комісійної винагороди брокерської фірми і т.п.
Селективні ризики (від лат. Selectio - вибір, добір) - це ризики неправильного вибору способу вкладення капіталу, виду цінних паперів для інвестування в порівнянні з іншими видами цінних паперів при формуванні інвестиційного портфеля.
Ризик банкрутства являє собою небезпека в результаті неправильного вибору способу вкладення капіталу, повної втрати підприємцем власного капіталу і нездатності його розраховуватися за взятими на себе зобов'язаннями. У результаті підприємець стає банкрутом. [5, c. 442-443]
Фінансовий ризик являє собою функцію часу. Як правило, ступінь ризику для даного фінансового активу або варіанта вкладення капіталу збільшується у часі. У зарубіжній практиці як методу кількісного визначення ризику вкладення капіталу пропонується використовувати древо ймовірностей. [2, c. 391-392]
Цей метод дозволяє точно визначити ймовірні майбутні грошові потоки інвестиційного проекту в їхньому зв'язку з результатами попередніх періодів часу. Якщо проект вкладення капіталу прийнятний у першому періоді часу, то він може бути також прийнятний і в наступних періодах часу.
Якщо ж передбачається, що грошові потоки в різних періодах часу є незалежними один від одного, тоді необхідно визначити ймовірне розподіл результатів грошових потоків для кожного періоду часу.
У випадку, коли зв'язок між грошовими потоками в різних періодах часу існує, необхідно прийняти дану залежність і на її основі подати майбутні події так, як вони можуть відбутися.

1.3. Способи оцінки ступеня ризику.

Багато фінансові операції (венчурне інвестування, покупка акцій, селінговие операції, кредитні операції та ін) пов'язані з досить істотним ризиком. Вони вимагають оцінити ступінь ризику і визначити його величину.
Ступінь ризику - це ймовірність настання випадку втрат, а також розмір можливого збитку від нього.
Ризик може бути:
 допустимим - є загроза повної втрати прибутку від реалізації запланованого проекту;
 критичним - можливі ненадходження не тільки прибутку, але і виручки і покриття збитків за рахунок коштів підприємця;
 катастрофічним - можливі втрата капіталу, майна і банкрутство підприємця.
Кількісний аналіз - це визначення конкретного розміру грошового збитку окремих підвидів фінансового ризику та фінансового ризику в сукупності.
В абсолютному вираженні ризик може визначатися величиною можливих втрат у матеріально-речовинний (фізичному) або вартісному (грошовому) вираженні.
У відносному вираженні ризик визначається як величина можливих втрат, віднесена до деякої базі, у вигляді якої найбільш зручно приймати або майновий стан підприємства, або загальні витрати ресурсів на даний вид підприємницької діяльності, або очікуваний дохід (прибуток). Тоді втратами будемо вважати випадкове відхилення прибутку, доходу, виручки в бік зниження в порівнянні з очікуваними величинами. Підприємницькі втрати - це в першу чергу випадкове зниження підприємницького доходу. Саме величина таких втрат і характеризує ступінь ризику. Звідси аналіз ризику, насамперед пов'язаний з вивченням втрат.
У залежності від величини ймовірних втрат доцільно розділити їх на три групи:
 втрати, величина яких не перевищує розрахункового прибутку, можна назвати допустимими;
 втрати, величина яких більша за розрахункову прибутку відносяться до розряду критичних - такі втрати доведеться відшкодовувати з кишені підприємця;
 ще більш небезпечний катастрофічний ризик, при якому підприємець ризикує зазнати втрат, що перевищують все його майно.
Говорячи про те, що ризик вимірюється величиною можливих ймовірних втрат, слід враховувати випадковий характер таких втрат. Імовірність настання події може бути визначена об'єктивним методом і суб'єктивним.
Об'єктивним методом користуються для визначення ймовірності настання події на основі обчислення частоти, з якою відбувається дана подія.
Суб'єктивний метод базується на використанні суб'єктивних критеріїв, які грунтуються на різних припущеннях. До таких припущень можуть ставитися судження оцінює, його особистий досвід, оцінка експерта з рейтингом, думка аудитора-консультанта і т.п. [1, c. 356]
Таким чином, в основі оцінки фінансових ризиків лежить знаходження залежності між певними розмірами втрат підприємства та ймовірністю їх виникнення. Ця залежність знаходить вираз у споруджуваної кривою ймовірностей виникнення певного рівня втрат.

2. Сутність і зміст ризик-менеджменту

2.1. Структура системи управління ризиками

Ризик - це фінансова категорія. Тому на ступінь і величину ризику можна впливати через фінансовий механізм. Такий вплив здійснюється за допомогою прийомів фінансового менеджменту і особливої ​​стратегії. У сукупності стратегія і прийоми утворюють своєрідний механізм управління ризиком, тобто ризик-менеджмент. Таким чином, ризик-менеджмент представляє собою частину фінансового менеджменту.
В основі ризику-менеджменту лежать цілеспрямований пошук і організація роботи по зниженню ступеня ризику, мистецтво отримання і збільшення доходу (виграшу, прибутку) у невизначеній господарській ситуації.
Кінцева мета ризик-менеджменту відповідає цільової функції підприємництва. Вона полягає в отриманні найбільшого прибутку при оптимальному, прийнятному для підприємця співвідношенні прибутку і ризику.
Ризик-менеджмент представляє собою систему управління ризиком і економічними, точніше, фінансовими відносинами, що виникають в процесі цього управління.
Ризик-менеджмент включає в себе стратегію і тактику управління.
Під стратегією управління розуміються напрямок і спосіб використання засобів для досягнення поставленої мети. Цьому способу відповідає певний набір правил і обмежень для прийняття рішення. Стратегія дозволяє сконцентрувати зусилля на варіантах рішення, не суперечать прийнятій стратегії, відкинувши всі інші варіанти. Після досягнення поставленої мети стратегія як напрям і засіб її досягнення припиняє своє існування. Нові цілі ставлять задачу розробки нової стратегії.
Тактика - це конкретні методи і прийоми для досягнення поставленої мети в конкретних умовах. Завданням тактики управління є вибір оптимального рішення і найбільш прийнятних у даній господарській ситуації методів і прийомів управління.
Об'єктом управління в ризик-менеджменті є ризик, ризикові вкладення капіталу і економічні відносини між господарюючими суб'єктами в процесі реалізації ризику. До цих економічних відносин відносяться відносини між страхувальником і страховиком, позичальником і кредитором, між підприємцями (партнерами, конкурентами) і т.п.
Суб'єкт управління в ризик-менеджменті - це спеціальна група людей (фінансовий менеджер, спеціаліст зі страхування, аквізітор, актуарій, андеррайтер і т.п.), яка за допомогою різних прийомів і способів управлінського впливу здійснює цілеспрямоване функціонування об'єкта управління.
Процес впливу суб'єкта на об'єкт управління, тобто сам процес управління, може здійснюватися тільки за умови циркулювання певної інформації між керуючою і керованою підсистемами. Процес управління незалежно від його конкретного змісту завжди передбачає отримання, передачу, переробку і використання інформації. У ризик-менеджменті отримання надійної і достатньої в даних умовах інформації відіграє головну роль, так як воно дозволяє прийняти конкретне рішення по діях в умовах ризику.
Інформаційне забезпечення функціонування ризик-менеджменту складається з різного роду і виду інформації: статистичної, економічної, комерційної, фінансової та т.п.
Ця інформація включає обізнаність про ймовірність того чи іншого страхового випадку, страхової події, наявність і величину попиту на товари, на капітал, фінансової стійкості і платоспроможності своїх клієнтів, партнерів, конкурентів, ціни, курси та тарифів, у тому числі на послуги страховиків, про дивіденди та відсотках і т.п. [5, c. 455-456]
Той, хто володіє інформацією, володіє ринком. Багато видів інформації часто становлять предмет комерційної таємниці. Тому окремі види інформації можуть бути одним з видів інтелектуальної власності (ноу-хау) і вноситися як внесок до статутного капіталу акціонерного товариства або товариства.
Менеджер, що володіє досить високою кваліфікацією, завжди намагається отримати будь-яку інформацію, навіть найгіршу, або якісь ключові моменти такої інформації, або відмова від розмови на дану тему (мовчання - це теж мова спілкування) і використати їх на свою користь. Інформація збирається по крупицях. Ці крупинки, зібрані воєдино, мають вже повновагою інформаційну цінність.
Наявність у фінансового менеджера надійної ділової інформації дозволяє йому швидко прийняти фінансові та комерційні рішення, впливає на правильність таких рішень, що, природно, веде до зниження втрат і збільшення прибутку. Належне використання інформації при укладанні угод зводить до мінімуму ймовірність фінансових втрат.
Будь-яке рішення грунтується на інформації. Важливе значення має якість інформації. Чим більше розпливчаста інформація, тим невизначений рішення. Якість інформації має оцінюватися при її отриманні, а не при передачі. Інформація старіє швидко, тому її слід використовувати оперативно.
Господарюючий суб'єкт повинен вміти не тільки збирати інформацію, але також зберігати і відшукувати її у разі потреби. [5, c. 457]

2.2. Функції ризик-менеджменту

Ризик-менеджмент виконує певні функції. Розрізняють два типи функцій ризик-менеджменту:
1) функції об'єкта управління;
2) функції суб'єкта управління.
До функцій об'єкта управління в ризик-менеджменті відноситься організація:
· Дозволу ризику;
· Ризикових вкладень капіталу;
· Роботи зі зниження величини ризику;
· Процесу страхування ризиків;
· Економічних відносин і зв'язків між суб'єктами господарського процесу.
До функцій суб'єкта управління в ризик-менеджменті належать:
· Прогнозування;
· Організація;
· Регулювання;
· Координація;
· Стимулювання;
· Контроль.
Прогнозування в ризик-менеджменті являє собою розробку на перспективу змін фінансового стану об'єкта в цілому і його різних частин. Прогнозування - це передбачення певної події. Воно не ставить завдання безпосередньо здійснити на практиці розроблені прогнози. У динаміці ризику прогнозування може здійснюватися як на основі екстраполяції минулого в майбутнє з урахуванням експертної оцінки тенденції зміни, так і на основі прямого передбачення змін. Ці зміни можуть виникнути несподівано. Управління на основі передбачення цих змін вимагає вироблення у менеджера певного чуття ринкового механізму й інтуїції, а також застосування гнучких екстрених рішень.
Організація в ризик-менеджменті являє собою об'єднання людей, спільно реалізують програму ризикового вкладення капіталу на основі певних правил і процедур. До цих правил і процедур відносяться: створення органів управління, побудова структури апарату управління, встановлення взаємозв'язку між управлінськими підрозділами, розробка норм, нормативів, методик і т.п.
Регулювання в ризик-менеджменті являє собою вплив на об'єкт управління, за допомогою якого досягається стан стійкості цього об'єкта в разі виникнення відхилення від заданих параметрів. Регулювання охоплює головним чином поточні заходи щодо усунення відхилень, що виникли.
Координація в ризик-менеджменті являє собою узгодженість роботи всіх ланок системи управління ризиком, апарату управління і фахівців.
Стимулювання в ризик-менеджменті являє собою спонукання фінансових менеджерів і інших фахівців до зацікавленості в результаті своєї праці. [5, c. 458]
Контроль в ризик-менеджменті являє собою перевірку організації роботи щодо зниження ступеня ризику. За допомогою контролю збирається інформація про ступінь виконання наміченої програми дії, прибутковості ризикових вкладень капіталу, співвідношенні прибутку і ризику, на підставі якої вносяться зміни у фінансові програми, організацію фінансової роботи, організацію ризик-менеджменту. Контроль передбачає аналіз результатів заходів щодо зниження ступеня ризику.

3. Організація ризик-менеджменту

3.1. Етапи організації ризик-менеджменту

Ризик-менеджмент за економічним змістом являє собою систему управління ризиком і фінансовими відносинами, що виникають в процесі цього управління.
Як система управління, ризик-менеджмент включає в себе процес вироблення мети ризику і ризикових вкладень капіталу, визначення ймовірності настання події, виявлення ступеня і величини ризику, аналіз навколишнього оточення, вибір стратегії управління ризиком, вибір необхідних для даної стратегії прийомів управління ризиком і способів його зниження (тобто прийомів ризик-менеджменту), здійснення цілеспрямованого впливу на ризик. Зазначені процеси в сукупності складають етапи організації ризик-менеджменту.
Організація ризик-менеджменту являє собою систему заходів, спрямованих на раціональне поєднання всіх його елементів в єдиній технології процесу управління ризиком.
Першим етапом організації ризик-менеджменту є визначення мети ризику і цілі ризикових вкладень капіталу. Мета ризику - це результат, який необхідно отримати. Ним може бути виграш, прибуток, дохід і т.п. Мета ризикових вкладень капіталу - отримання максимального прибутку.
Наступним важливим моментом в організації ризик-менеджменту є отримання iнформацiї про навколишню обстановку, яка необхідна для прийняття рішення на користь тієї або іншої дії. На основі аналізу такої інформації та з урахуванням цілей ризику можна правильно визначити імовірність настання події, в тому числі страхової події, виявити ступінь ризику і оцінити його вартість. Управління ризиком означає правильне розуміння ступеня ризику, який постійно загрожує людям, майну, фінансовим результатам господарської діяльності.
Для підприємця важливо знати дійсну вартість ризику, якому піддається його діяльність.
Під вартістю ризику слід розуміти фактичні збитки підприємця, витрати на зниження величини цих збитків або витрати по відшкодуванню таких збитків та їх наслідків. Правильна оцінка фінансовим менеджером дійсної вартості ризику дозволяє йому об'єктивно представляти обсяг можливих збитків і намітити шляхи до їх запобігання або зменшення, а у випадку неможливості запобігання збитків забезпечити їхнє відшкодування.
На основі наявної інформації про навколишнє середовище, ймовірно, ступеня і величині ризику розробляються різні варіанти ризикового вкладення капіталу і проводиться оцінка їх оптимальності шляхом зіставлення очікуваного прибутку і величини ризику.
Це дозволяє правильно вибрати стратегію і прийоми управління ризиком, а також способи зниження ступеня ризику. [5, c. 461-462]
На цьому етапі організації ризик-менеджменту головна роль належить фінансовому менеджеру, його психологічних якостей. Про це докладніше йтиметься в наступному розділі.
При розробці програми дії по зниженню ризику необхідно враховувати психологічне сприйняття ризикових рішень. Прийняття рішень в умовах ризику є психологічним процесом. Тому поряд з математичної обгрунтованістю рішень слід мати на увазі проявляються при прийнятті та реалізації ризикових рішень психологічні особливості людини: агресивність, нерішучість, сумніви, самостійність, екстраверсію, інтроверсію та ін
Одна і та ж ризикова ситуація сприймається різними людьми по-різному. Тому оцінка ризику і вибір фінансового рішення багато в чому залежить від людини, що приймає рішення. Від ризику зазвичай йдуть керівники консервативного типу, не схильні до інновацій, не впевнені у своїй інтуїції й у своєму професіоналізмі, не впевнені у кваліфікації і професіоналізм виконавців, тобто своїх працівників.
Невід'ємним етапом організації ризик-менеджменту є організація заходів щодо виконання наміченої програми дії, тобто визначення окремих видів заходів, обсягів та джерел фінансування цих робіт, конкретних виконавців, строків виконання тощо
Важливим етапом організації ризик-менеджменту є контроль за виконанням наміченої програми, аналіз і оцінка результатів виконання обраного варіанта ризикового рішення.
Організація ризик-менеджменту передбачає визначення органу управління ризиком на даному господарському суб'єкті. Органом управління ризиком може бути фінансовий менеджер, менеджер по ризику або відповідний апарат управління: сектор страхових операцій, сектор венчурних інвестицій, відділ ризикових вкладень капіталу і т.п. Ці сектори або відділи є структурними підрозділами фінансової служби господарюючого суб'єкта.
Відділ ризикових вкладень капіталу відповідно до статуту господарюючого суб'єкта може здійснювати наступні функції:
 проведення венчурних і портфельних інвестицій, тобто ризикових вкладень капітанів відповідно до чинного законодавства та статуту господарюючого суб'єкта;
 розробка програми ризикової інвестиційної діяльності;
 збір, обробка, аналіз і зберігання інформації про навколишнє оточення;
 визначення ступеня і вартості ризиків, стратегії і прийомів управління ризиком;
 розробка програми ризикових рішень та організація її виконання, включаючи контроль і аналіз результатів;
 здійснення страхової діяльності, укладення договорів страхування і перестрахування, проведення страхових та перестрахових операцій, розрахунків зі страхування;
 розробка умов страхування і перестрахування, встановлення розмірів тарифних ставок по страхових операцій;
 виконання функції аварійного комісара, видача гарантії за дорученням російських та іноземних страхових компаній, відшкодування збитків за їх рахунок, доручення іншим особам виконання аналогічних функцій за кордоном;
 ведення відповідної бухгалтерської, статистичної і оперативної звітності по ризикових вкладень капіталу.

3.2. Особливості вибору стратегії та методів вирішення управлінських завдань

На цьому етапі організації ризик-менеджменту головна роль належить фінансовому менеджеру, його психологічних якостей. Фінансовий менеджер, що займається питаннями ризику (менеджер по ризику), повинен мати два права: право вибору і право відповідальності за нього.
Право вибору означає право прийняття рішення, необхідного для реалізації наміченої мети ризикового вкладення капіталу. Рішення повинно прийматися менеджером одноосібно. У ризик-менеджменті через його специфіки, яка обумовлена ​​насамперед особливою відповідальністю за прийняття ризику, недоцільно, а в окремих випадках і зовсім неприпустимо колективне (групове) прийняття рішення, за яке ніхто не несе ніякої відповідальності. Колектив, який прийняв рішення, ніколи не відповідає за його виконання. При цьому слід мати на увазі, що колективне рішення в силу психологічних особливостей окремих індивідів (їх антагонізму, егоїзму, політичної, економічної чи ідеологічної платформи і т.п.) є більш суб'єктивним, ніж рішення, прийняте одним фахівцем.
Для управління ризиком можуть створюватися спеціалізовані групи людей, наприклад сектор страхових операцій, сектор венчурних інвестицій, відділ ризикових вкладень капіталу (тобто венчурних і портфельних інвестицій) і ін
Дані групи людей можуть підготувати попереднє колективне рішення і прийняти його простим чи кваліфікованим (тобто дві третини, три чверті, одноголосно) більшістю голосів.
Проте остаточно вибрати варіант ухвалення ризику і ризикового вкладення капіталу повинен одна людина, так як він одночасно приймає на себе і відповідальність за дане рішення.
Відповідальність вказує на зацікавленість приймає ризикове рішення в досягненні поставленої ним мети.
При виборі стратегії і прийомів управління ризиком часто використовується якийсь певний стереотип, який складається з досвіду і знань фінансового менеджера в процесі його роботи і є основою автоматичних навичок у роботі. Наявність стереотипних дій дає менеджеру можливість у певних типових ситуаціях діяти оперативно і найбільш оптимальним чином. При відсутності типових ситуацій фінансовий менеджер повинен переходити від стереотипних рішень до пошуків оптимальних, прийнятних для себе ризикових рішень.
Підходи до вирішення управлінських завдань можуть бути найрізноманітнішими, тому ризик-менеджмент має багатоваріантністю.
Багатоваріантність ризик-менеджменту означає поєднання стандарту і неординарності фінансових комбінацій, гнучкість і неповторність тих чи інших способів дії в конкретній господарській ситуації. Головне в ризик-менеджменті - правильна постановка мети, що відповідає економічним інтересам об'єкта управління.
Ризик-менеджмент досить динамічний. Ефективність його функціонування багато в чому залежить від швидкості реакції на зміни умов ринку, економічної ситуації, фінансового стану об'єкта управління. Тому ризик-менеджмент повинен базуватися на знанні стандартних прийомів управління ризиком, на вмінні швидко і правильно оцінювати конкретну економічну ситуацію, на здатності швидко знайти хороший, якщо не єдиний вихід з цієї ситуації.
У ризик-менеджменті готових рецептів немає і бути не може. Він вчить тому, як, знаючи методи, прийоми, способи вирішення тих чи інших господарських завдань, домогтися відчутного успіху в конкретній ситуації, зробивши її для себе більш-менш визначеною.
Особливу роль у вирішенні ризикових завдань відіграють інтуїція менеджера і інсайт.
Інтуїція являє собою здатність безпосередньо, як би раптово, без логічного продумування знаходити правильне рішення проблеми. Інтуїтивне рішення виникає як внутрішнє осяяння, просвітлення думки, що розкриває суть досліджуваного питання. Інтуїція є неодмінним компонентом творчого процесу. Інсайт - це усвідомлення рішення певної проблеми. Суб'єктивно інсайт переживають як несподіване осяяння, осягнення. У момент самого інсайту рішення усвідомлюється дуже ясно, проте ця ясність часто носить короткочасний характер і потребує свідомої фіксації рішення. [5, c. 464]

3.3. Основні правила ризик-менеджменту

У випадках, коли розрахувати ризик неможливо, прийняття ризикових рішень відбувається за допомогою евристики.
Евристика представляє собою сукупність логічних прийомів і методичних правил теоретичного дослідження і відшукання істини. Іншими словами, це правила і прийоми вирішення особливо складних завдань.
Ризик-менеджмент має свою систему евристичних правил і прийомів для прийняття рішень в умовах ризику.
ОСНОВНІ ПРАВИЛА РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ:
1. Не можна ризикувати більше, ніж це може дозволити власний капітал.
2. Треба думати про наслідки ризику.
3. Не можна ризикувати багато чим заради малого.
4. Позитивне рішення приймається лише при відсутності сумніву.
5. При наявності сумнівів приймаються негативні рішення.
6. Не можна думати, що завжди існує тільки одне рішення. Можливо, є й інші.
Реалізація першого правила означає, що перш, ніж прийняти рішення про ризикове вкладення капіталу, фінансовий менеджер повинен:
1) визначити максимально можливий обсяг збитку по даному ризику;
2) зіставити його з обсягом вколюємо капіталу:
3) зіставити його з усіма власними фінансовими ресурсами і визначити, чи не приведе втрата цього капіталу до банкрутства даного інвестора.
Обсяг збитку від вкладення капіталу може бути дорівнює обсягу даного капіталу, трохи менше або більше його.
При прямих інвестиціях обсяг збитку, як правило, дорівнює обсягу венчурного капіталу.
При портфельних інвестиціях, тобто при покупці цінних паперів, які можна продати на вторинному ринку, обсяг збитку зазвичай менше суми витраченого капіталу.
Співвідношення максимально можливого обсягу збитку й обсягу власних фінансових ресурсів інвестора є ступінь ризику, що веде до банкрутства. Вона вимірюється за допомогою коефіцієнта ризику: К = В / С,
де К - коефіцієнт ризику;
У - максимально можлива сума збитку, лей;
С - об'єм власних фінансових ресурсів з урахуванням точно відомих надходжень коштів, лей.
Дослідження ризикових заходів дозволяють зробити висновок, що оптимальний коефіцієнт ризику складає 0,3, а коефіцієнт ризику, що веде до банкрутства інвестора - 0,7 і більше.
Реалізація другого правила вимагає, щоб фінансовий менеджер, знаючи максимально можливу величину збитку, визначив би, до чого вона може призвести, яка ймовірність ризику, і прийняв рішення про відмову від ризику (тобто від заходу), прийняття ризику на свою відповідальність або передачі ризику на відповідальність іншій особі.
Дія третього правила особливо яскраво проявляється при передачі ризику, тобто при страхуванні. У цьому випадку він означає, що фінансовий менеджер повинен визначити і вибрати прийнятне для нього співвідношення між страховим внеском і страховою сумою. Страховий внесок - це плата страхувальника страховикові за страховий ризик. Страхова сума - це грошова сума, на яку застраховані матеріальні цінності, відповідальність, життя і здоров'я страхувальника. Ризик не повинен бути утриманий, тобто інвестор не повинен приймати на себе ризик, якщо розмір збитку відносно великий у порівнянні з економією на страховому внеску.
Реалізація інших правил означає, що в ситуації, для якої є тільки одне рішення (позитивне чи негативне), треба спочатку спробувати знайти інші рішення. Можливо, вони дійсно існують. Якщо ж аналіз показує, що інших рішень немає, то діють за правилом "у розрахунку на гірше", тобто якщо сумніваєшся, то приймай негативне рішення. [5, c. 465]

4. Методи управління фінансовим ризиком

Запорукою виживаності та основою стабільного стану підприємства служить його стійкість. Розрізняють такі межі стійкості: загальна, цінова, фінансова і т.п. Фінансова стійкість є головним компонентом загальної стійкості підприємства.
Фінансова стійкість підприємства - це такий стан його фінансових ресурсів, їх перерозподілу і використання, коли забезпечуються розвиток підприємства на основі власного прибутку і зростання капіталу при збереженні його платоспроможності і кредитоспроможності в умовах припустимого рівня фінансового ризику.
Таким чином, завдання фінансового менеджера полягає в тому, щоб привести у відповідність різні параметри фінансової стійкості підприємства та загальний рівень ризику.
Метою управління фінансовим ризиком є ​​зниження втрат, пов'язаних з даним ризиком до мінімуму. Втрати можуть бути оцінені в грошовому вираженні, оцінюються також кроки щодо їх запобігання. Фінансовий менеджер повинен зрівноважити ці дві оцінки і спланувати, як краще укласти угоду з позиції мінімізації ризику.
У цілому методи захисту від фінансових ризиків можуть бути класифіковані залежно від об'єкта впливу на два види: фізичний захист, економічний захист. Фізичний захист полягає у використанні таких засобів, як сигналізація, придбання сейфів, системи контролю якості продукції, захист даних від несанкціонованого доступу, наймання охорони і т.д.
Економічний захист полягає в прогнозуванні рівня додаткових витрат, оцінці тяжкості можливих збитків, використанні всього фінансового механізму для ліквідації загрози ризику або його наслідків.
Крім того, загальновідомі чотири методи управління ризиком: скасування, запобігання втрат і контроль, страхування, поглинання.
1. Скасування полягає у відмові від вчинення ризикового заходи. Але для фінансового підприємництва скасування ризику зазвичай скасовує і прибуток.
2. Запобігання втрат і контроль як метод управління фінансовим ризиком означає певний набір превентивних і наступних дій, які обумовлені необхідністю запобігти негативним наслідкам, уберегтися від випадковостей, контролювати їх розмір, якщо втрати вже мають місце або неминучі.
3. Сутність страхування виражається в тому, що інвестор готовий відмовитися від частини доходів, аби уникнути ризику, тобто він готовий заплатити за зниження ризику до нуля.
Великі фірми зазвичай вдаються до самострахування, тобто процесу, при якому організація, часто піддається однотипного ризику, заздалегідь відкладає кошти, з яких у результаті покриває збитки. Тим самим можна уникнути дорогої операції зі страховою фірмою.
Коли ж використовують страхування як послугу кредитного ринку, то це зобов'язує фінансового менеджера визначити прийнятне для нього співвідношення між страховою премією і страховою сумою. Страхова премія - це плата за страховий ризик страхувальника страховику. Страхова сума - це грошова сума, на яку застраховані матеріальні цінності або відповідальність страхувальника.
4. Поглинання полягає у визнанні шкоди та відмову від його страхування. До поглинанню вдаються, коли сума передбачуваного збитку незначно мала і їй можна знехтувати.
При виборі конкретного засобу розв'язання фінансового ризику інвестор повинен виходити з таких принципів:
· Не можна ризикувати більше, ніж це може дозволити власний капітал;
· Не можна ризикувати багато чим заради малого;
· Слід передбачати наслідки ризику.
Застосування на практиці цих принципів означає, що завжди необхідно розрахувати максимально можливий збиток по даному виду ризику, потім зіставити його з обсягом капіталу підприємства, що піддається даному ризику, і потім зіставити весь можливий збиток із загальним обсягом власних фінансових ресурсів. І тільки зробивши останній крок, можливо визначити, чи не призведе даний ризик до банкрутства підприємства.

5. Способи зниження фінансового ризику

Високий ступінь фінансового ризику проекту призводить до необхідності пошуку шляхів її штучного зниження.
Зниження ступеня ризику - це скорочення ймовірності та об'єму втрат.
Для зниження ступеня ризику застосовуються різні прийоми. Найбільш поширеними є:
· Диверсифікація;
· Придбання додаткової інформації про вибір і результати;
· Лімітування;
· Самострахування;
· Страхування;
· Страхування від валютних ризиків;
· Хеджування;
· Придбання контролю над діяльністю в пов'язаних областях;
· Облік і оцінка частки використання специфічних фондів компанії в її загальних фондах і ін
Диверсифікація представляє собою процес розподілу капіталу між різними об'єктами вкладення, які безпосередньо не пов'язані між собою.
Диверсифікація дозволяє уникнути частини ризику при розподілі капіталу між різноманітними видами діяльності. Наприклад, придбання інвестором акцій п'яти різних акціонерних товариств замість акцій одного товариства збільшує ймовірність отримання їм середнього доходу в п'ять разів і відповідно в п'ять разів знижує ступінь ризику.
Диверсифікація - це розсіювання інвестиційного ризику. Однак вона не може звести інвестиційний ризик до нуля. Це пов'язано з тим, що на підприємництво та інвестиційну діяльність господарюючого суб'єкта впливають зовнішні фактори, які не пов'язані з вибором конкретних об'єктів вкладення капіталу, і, отже, на них не впливає диверсифікація.
Зовнішні фактори зачіпають весь фінансовий ринок, тобто вони впливають на фінансову діяльність всіх інвестиційних інститутів, банків, фінансових компаній, а не на окремі господарюючі суб'єкти.
До зовнішніх факторів відносяться процеси, що відбуваються в економіці країни в цілому, військові дії, громадянські заворушення, інфляція і дефляція, зміна облікової ставки Банку Росії, зміна процентних ставок по депозитах, кредитах у комерційних банках, і т.д. Ризик, зумовлений цими процесами, не можна зменшити за допомогою диверсифікації.
Таким чином, ризик складається з двох частин: діверсіфіціруемого і недіверсіфіціруемого ризику.
Діверсіфіціруемий ризик, званий ще несистематичним, може бути усунений шляхом його розсіювання, тобто диверсифікацією.
Недіверсіфіціруемий ризик, званий ще систематичним, не може бути зменшений диверсифікацією.
Причому дослідження показують, що розширення об'єктів вкладення капіталу, тобто розсіювання ризику, дозволяє легко і значно зменшити обсяг ризику. Тому основну увагу слід приділити зменшенню ступеня недіверсіфіціруемого ризику.
З цією метою зарубіжна економіка розробила так звану "портфельну теорію". Частиною цієї теорії є модель ув'язки систематичного ризику і прибутковості цінних паперів (Capital Asset Pricing Model - САРМ)
Інформація грає важливу роль в ризик-менеджменті. Фінансовому менеджеру часто доводиться приймати ризикові рішення, коли результати вкладення капіталу не визначені і засновані на обмеженій інформації. Якби у нього була більш повна інформація, то він міг би зробити більш точний прогноз і знизити ризик. Це робить інформацію товаром, причому дуже цінним. Інвестор готовий заплатити за повну інформацію.
Вартість повної інформації розраховується як різниця між очікуваною вартістю якого-небудь придбання або вкладення капіталу, коли є повна інформація, і очікуваною вартістю, коли інформація неповна.
Лімітування - це встановлення ліміту, тобто граничних сум витрат, продажу, кредиту і т.п. Лімітування є важливим прийомом зниження ступеня ризику і застосовується банками при видачі позик, при укладенні договору на овердрафт тощо Господарюючими суб'єктами він застосовується при продажі товарів у кредит, надання позик, визначення сум вкладення капіталу і т.п.
Самострахування означає, що підприємець воліє підстрахуватися сам, ніж купувати страховку в страховій компанії. Тим самим він економить на витратах капіталу зі страхування. Самострахування являє собою децентралізовану форму створення натуральних і страхових (резервних) фондів безпосередньо в господарюючого суб'єкта, особливо в тих, чия діяльність піддається ризику. [5, c. 479]
Створення підприємцем відокремленого фонду відшкодування можливих збитків у виробничо-торговому процесі виражає сутність самострахування. Основне завдання самострахування полягає в оперативному подоланні тимчасових труднощів фінансово-комерційної діяльності. У процесі самострахування створюються різні резервні та страхові фонди. Ці фонди в залежності від мети призначення можуть створюватися в натуральній або грошовій формі.
Резервні грошові фонди створюються перш за все на випадок покриття непередбачених витрат, кредиторської заборгованості, витрат по ліквідації господарюючого суб'єкта. Створення їх є обов'язковим для акціонерних товариств.
Акціонерні товариства та підприємства з участю іноземного капіталу зобов'язані в законодавчому порядку створювати резервний фонд у розмірі не менше 15% і не більше 25% від статутного капіталу.
Акціонерне товариство зараховує до резервного фонду також емісійний дохід, тобто суму різниці між продажною і номінальною вартістю акцій, вирученої при їх реалізації по ціні, що перевищує номінальну вартість. Ця сума не підлягає будь-якому використанню або розподілу, крім випадків реалізації акцій за ціною нижче номінальної вартості.
Резервний фонд акціонерного товариства використовується для фінансування непередбачених витрат, у тому числі також на виплату відсотків по облігаціях і дивідендів за привілейованими акціями у разі недостатності прибутку для цих цілей.
Господарюючі суб'єкти і громадяни для страхового захисту своїх майнових інтересів можуть створювати товариства взаємного страхування.
Найбільш важливим і найпоширенішим прийомом зниження ступеня ризику є страхування ризику.
Сутність страхування виражається в тому, що інвестор готовий відмовитися від частини своїх доходів, щоб уникнути ризику, тобто він готовий заплатити за зниження ступеня ризику до нуля.
Хеджування (англ. heaging - захищати) використовується в банківській, біржовий та комерційній практиці для позначення різних методів страхування валютних ризиків. Так, у книзі Долан Е. Дж. Та ін "Гроші, банківська справа і грошово-кредитна політика" цьому терміну дається таке визначення: "Хеджування - система укладання термінових контрактів та угод, що враховує імовірнісні в майбутньому зміни обмінних валютних курсів і має на меті уникнути несприятливих наслідків цих змін ". У вітчизняній літературі термін "хеджування" став застосовуватися в більш широкому сенсі як страхування ризиків від несприятливих змін цін на будь-які товарно-матеріальні цінності за контрактами і комерційних операцій, що передбачають поставки (продажу) товарів в майбутніх періодах.
Контракт, який служить для страховки від ризиків зміни курсів (цін), носить назву "хедж" (англ. hedge - огорожа, огорожа). Господарюючий суб'єкт, який здійснює хеджування, називається "хеджер". Існують дві операції хеджування: хеджування на підвищення; хеджування на пониження.
Хеджування на підвищення, або хеджування купівлею, являє собою біржову операцію з купівлі термінових контрактів або опціонів. Хедж на підвищення застосовується в тих випадках, коли необхідно застрахуватися від можливого підвищення цін (курсів) у майбутньому. Він дозволяє встановити покупну ціну набагато раніше, ніж був придбаний реальний товар. Припустимо, що ціна товару (курс валюти чи цінних паперів) через три місяці зросте, а товар потрібен буде саме через три місяці. Для компенсації втрат від передбачуваного зростання цін необхідно купити зараз за сьогоднішньою ціною терміновий контракт, пов'язаний з цим товаром, і продати його через три місяці в той момент, коли буде купуватися товар. Оскільки ціна на товар і на пов'язаний з ним строковий контракт змінюється пропорційно в одному напрямі, то куплений раніше контракт можна продати дорожче майже на стільки ж, на скільки зросте до цього часу ціна товару. Таким чином, хеджер, здійснює хеджування на підвищення, страхує себе від можливого підвищення цін у майбутньому.
Хеджування на зниження, або хеджування продажем - це біржова операція з продажем термінового контракту. Хеджер, здійснює хеджування на зниження, передбачає здійснити в майбутньому продаж товару, і тому, продаючи на біржі терміновий контракт або опціон, він страхує себе від можливого зниження цін у майбутньому. Припустимо, що ціна товару (курс валюти, цінних паперів) через три місяці знижується, а товар потрібно буде продавати через три місяці. Для компенсації можливих втрат від зниження ціни хеджер продає строковий контракт сьогодні за високою ціною, а при продажі свого товару через три місяці, коли ціна на нього впала, купує такий же строковий контракт по знизилася (майже настільки ж) ціною. Таким чином, хедж на пониження застосовується в тих випадках, коли товар необхідно продати пізніше. [5, c. 482]
Хеджер прагне знизити ризик, викликаний невизначеністю цін на ринку, за допомогою купівлі або продажу термінових контрактів. Це дає можливість зафіксувати ціну та зробити доходи чи видатки більш передбачуваними. При цьому ризик, пов'язаний з хеджуванням, не зникає. Його беруть на себе спекулянти, тобто підприємці, що йдуть на певний, заздалегідь розрахований ризик.
Спекулянти на ринку термінових контрактів відіграють велику роль. Беручи на себе ризик в надії на отримання прибутку при грі на різниці цін, вони виконують роль стабілізатора цін. При купівлі термінових контрактів на біржі спекулянт вносить гарантійний внесок, яким і визначається величина ризику спекулянта. Якщо ціна товару (курс валюти, цінних паперів) знизилася, то спекулянт, який купив раніше контракт, втрачає суму, рівну гарантійного внеску. Якщо ціна товару зросла, то спекулянт повертає собі суму, рівну гарантійного внеску, і отримує додатковий дохід від різниці в цінах товару і купленого контракту.

Висновок
Проблема ризиків вже досить давно обговорюється в зарубіжній і вітчизняній економічній літературі. Більш того, деякі великі підприємства (в основному це великі банківські або фінансово-інвестиційні структури) обзаводяться спеціальними підрозділами, що складаються з менеджерів з управління ризиками, або співпрацюють зі сторонніми консультантами або експертами, які розробляють програму дій фірм при зіткненні з різними видами ризиків.
Виникнення інтересу до прояву ризику в діяльності підприємств в Росії пов'язано з проведенням економічної реформи. Господарська середовище все більш набуває ринковий характер, що вносить у підприємницьку діяльність додаткові елементи невизначеності, розширює зони ризикових ситуацій.
Економічні перетворення, що відбуваються в Росії, призводять до зростання кількості підприємницьких структур, створення ряду нових ринкових інструментів. У зв'язку з процесами демонополізації і приватизації держава правомірно відмовився від статусу одноосібного носія ризику, переклавши всю відповідальність на підприємницькі структури. До кінця 80-х рр.. російська економіка характеризувалася досить стабільними темпами розвитку. Першими ознаками появи кризи з'явилися негативні процеси в інвестиційній сфері, результатом чого стало зниження обсягів виробленого національного доходу, промислової та сільськогосподарської продукції. Наростання кризи економіки України є однієї з причин посилення ризику в господарській діяльності, що призводить до збільшення кількості збиткових підприємств. Значне зростання числа подібних підприємств показує, що без урахування фактори ризику в господарській діяльності не обійтися, без цього складно отримати адекватні реальним умовам результати діяльності. Створити ефективний механізм функціонування підприємства на основі концепції безризикового господарювання неможливо.
Для багатьох керівників початку 90-х стало відкриттям, що ризики підприємства піддаються не тільки обліку, а й управління, що існує безліч методик, що дозволяють в тій чи іншій мірі прогнозувати настання ризикової події і вживати заходів до зниження ступеня ризику. Звичайно, зараз вже немає потреби доводити, що успіх будь-якого підприємця, бізнесмена, менеджера в значній мірі залежить від його ставлення до ризику, адже на етапі прийняття рішень підприємство стикається з вибором прийнятного для нього рівня ризику та шляхів його зниження. При цьому кожне підприємство має свої власні переваги та підходи і на основі цього виявляє ризики, яким може бути піддане, вирішує, який рівень ризику для нього прийнятний, і шукає способи уникнення небажаних наслідків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Балабанов І.Т. Фінансовий менеджмент: Підручник. - М: Изд-во «Фінанси та статистика», 2002. - 489 с.
2. Дж. К. Ван Хорн. Основи управління фінансами - М: Изд-во «Фінанси та статистика», 1996. - 486 с.
3. Лялін В.А., Воробйов П.В. Фінансовий менеджмент (управління фінансами фірми). - СПб: Изд-во «Юність», 1994. - 574 с.
4. Управління за результатами: Пер. з фін. / Заг. ред. і предисл. Я.А. Леймана. - М.: Видавнича група "Прогрес", 1993. - 320 с.
5. Фінансовий менеджмент: теорія і практика: Підручник / За ред. Є.С. Стоянової. - М: Изд-во «Перспектива», 2000. - 656 с.
6. Теплова Т. В. Фінансові рішення: стратегія і тактика: Навчальний посібник. - М.: Изд-во «Магістр», 1998, - 264 с.
7. Хомініч І. П. Фінансова стратегія компаній: Наукове видання. - М.: Изд-во Росс. екон. академії, 1998, - 156 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
116.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Управління фінансовими ризиками
Управління фінансовими ризиками 4
Управління фінансовими ризиками 3
Управління фінансовими ризиками 2 Поняття і
Політика управління фінансовими ризиками
Управління валютно-фінансовими ризиками
Методи управління фінансовими ризиками
Управління фінансовими ризиками 2 Ризик як
Проблеми управління фінансовими ризиками
© Усі права захищені
написати до нас