Управління фінансовими потоками 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.1. Наукові підходи до змісту поняття фінансових потоків

1.2. Доцільність управління фінансовими потоками господарюючого суб'єкта

1.3. Фінансовий механізм управління. Функції фінансової служби і фінансових менеджерів підприємств

РОЗДІЛ 2. Управління фінансовими потоками в ФГУП «СОСЕНСКІЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

2.1. Організаційно-економічна характеристика ФГУП «Сосенскій Приладобудівний завод»

2.2. Управління фінансовими потоками ФГУП «Сосенскій Приладобудівний завод» на основі використання методики імітаційного моделювання

2.3. Стан обсягу і структури грошового потоку в ФГУП «Сосенскій Приладобудівний завод»

РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ У ФГУП «СОСЕНСКІЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

3.1. Фінансове планування за допомогою платіжного календаря

3.2. Організація документообігу для управління дебіторською заборгованістю ФГУП СПЗ

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК

ВСТУП

Останнім часом у стані економічної системи Росії намітився ряд позитивних зрушень. Так, в цілому по фінансовому сектору збільшилися розміри інвестиційних надходжень, зросли залишки на рахунках в кредитних організаціях і вкладення на ринку фінансових інструментів, покращилися відносини між низкою провідних вітчизняних підприємств та іноземними фірмами та фінансовими інститутами. Однак слід зазначити, що становище господарюючих суб'єктів середнього розміру залишається нестабільним. Велика частина позитивних зрушень, які торкнулися вітчизняних підприємств реального сектора і сфери послуг, не зробила істотного впливу на діяльність середніх організацій. Більшість інвестиційних програм, пов'язаних з фінансуванням перспективних галузей російської економіки, досить цікавих як своїми ціновими параметрами, так і перспективами, що відкриваються для їхніх учасників, концентруються в основному серед великих підприємств і їх об'єднань.

В даний час функціонування господарюючих суб'єктів середнього розміру ускладнюється, з одного боку, посиленням конкуренції з боку великих організацій. З іншого боку, зросли потреби ринку покупців, змінилося їхнє ставлення до якості і ціни товарів, продуктів і послуг. У таких умовах перша змушені шукати нові, нецінові, форми ефективної конкуренції, пов'язані з якістю обслуговування, галузевою спеціалізацією, використанням нових технологій і т. д.

Цілком очевидно, що фінансове благополуччя будь-якої комерційної структури безпосередньо пов'язане зі стійкістю отримання доходів. У зв'язку з цим неминуче посилюється увага до доходів, одержуваних від управління активами та пасивами. У сформованих умовах виживання середніх комерційних структур пов'язана з отриманням ними конкурентних переваг шляхом створення збалансованої системи управління фінансовими потоками.

Економічна ефективність діяльності організації грунтується на наявності вдалою ринкової стратегії, максимально повного і ефективного використання фінансових ресурсів, мінімізації комплексу ризиків. Всі ці завдання і покликана вирішити система управління фінансовими потоками, що базується на своєчасному отриманні та аналізі аналітичної інформації і прийняття адекватних управлінських рішень.

На сучасному етапі розвитку економіки Росії однією з найважливіших проблем, що стоять перед вітчизняними компаніями, є проблема ефективного та гнучкого механізму управління фінансовими потоками.

У сучасній вітчизняній економіці наявність необхідного рівня прибутковості компанії не завжди є запорукою її успішного розвитку. Відсутність достатнього обсягу оборотних коштів та ефективного управління фінансовими потоками призводять до погіршення фінансової стійкості, зниження ділової активності, що, у свою чергу, може стати передумовою серйозної фінансової кризи господарюючого суб'єкта.

Ефективне і раціональне управління потоками грошових коштів та їх еквівалентів сприяє досягненню фінансової стійкості, прибутковості і позитивної динаміки розвитку компанії. В умовах постійно мінливої ​​економічної ситуації досягнення даної мети неможливе без використання теоретичних підходів і практичних розробок в області управління фінансовими потоками.

Концепція фінансових (грошових) потоків виникла в США в середині 50-х років XX століття, і розробка її основних положень належить зарубіжним економістам. Так як концепція фінансових потоків виникла порівняно недавно, до цих пір не сформульовані єдині поняття, пов'язані з фінансовим потокам. Недостатньо обгрунтовані показники, що характеризують фінансові потоки компанії, і фактори, що їх визначають.

Все це знижує практичну значимість наявних методик аналізу взаємозв'язку між показниками. Необхідність адаптації процесу управління фінансовими потоками до сучасних умов вітчизняної економіки, потреба в дослідженні фінансових потоків підприємств визначили актуальність вибору теми даної дипломної роботи та напрями дослідження.

Серед зарубіжних авторів, що досліджували питання управління фінансовими потоками компанії, можна виділити таких як Л.А. Бернстайн, Ю. Брігхем, Д.К. Ван Хорн, Л. Гапенскі, Ж. Депалян, Б. Коласса, Ч. Лі, Д. Фіннерті та інших. Проблеми управління фінансовими потоками компанії були досліджені в роботах наступних вітчизняних авторів: Балабанова І.Т., Горбунова А.Р., Жівалова В.М., Ковальова В.В., Кокіна А.С., Колчин Н.В., Стоянової Є.С., Самсонова Н.Ф., Четиркіна Є.М. та ін Найбільш повне дослідження даного аспекту фінансового менеджменту було проведено Бланком І.О. У працях зазначених вчених знайшли відображення результати досліджень в області теорії і практики управління фінансовими потоками, питання підвищення ефективності управління на різних рівнях. Враховуючи важливість і актуальність проблеми управління фінансовими потоками компанії, окремі економісти вказують на необхідність виділення її в самостійний блок фінансового менеджменту для більш серйозного вивчення та розвитку.

Метою дипломної роботи є розробка теоретичних підходів і практичних рекомендацій щодо вдосконалення процесу управління фінансовими потоками сучасного підприємства.

Виконання поставленої мети дипломної роботи зумовило необхідність вирішення наступних основних завдань дослідження:

- Розглянути наукові підходи до змісту поняття фінансових потоків;

- Дослідити основні теоретичні підходи до змісту управління фінансовими потоками господарюючого суб'єкта;

- Вивчити фінансовий механізм управління, функції фінансової служби і фінансових менеджерів підприємств;

- Дати організаційно-економічну характеристику об'єкта дослідження;

- Проаналізувати управління фінансовими потоками на основі практичного використання методики імітаційного моделювання;

- Критично вивчити стан обсягу та структури грошового потоку аналізованого підприємства;

- Представити напрямки удосконалення управління фінансовими потоком аналізованого підприємства за допомогою платіжного календаря та організації документообігу для управління дебіторською заборгованістю.

В якості об'єкта дослідження вибрано Федеральне державне унітарне підприємство «Сосенскій Приладобудівний завод».

Предметом дослідження є процес управління фінансовими потоками сучасного підприємства.

Теоретичною та методологічною основою дослідження послужили вітчизняні та закордонні джерела в цій області; дані аналізованого підприємства; матеріали періодичної літератури; матеріали навчальних семінарів; довідково-консультаційних систем «Консультант» і «Гарант»; дані мережі Internet. У процесі дослідження використовувалися методи загального і структурного аналізу, статистичні та економіко-математичні методи.

Структурно дипломна робота складається з вступу, трьох розділів: теоретичного, аналітичного та конструктивного; висновків, списку використаної літератури та додатку.

Представлена ​​робота містить 17 таблиць, 5 рисунків, наведено і використано 2 формули, заповнене 6 додатка, використано 47 джерел. Робота виконана на 82 аркушах машинописного тексту.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.1. Наукові підходи до змісту поняття фінансових потоків

У навчальній та методичній літературі з фінансового менеджменту є цілий ряд визначень поняття «фінансовий потік компанії».

У сучасному економічному словнику немає чіткого визначення цього терміна. У той же час у ньому розглядаються такі поняття, як «фінанси», «фінансові ресурси» і «потік». Фінанси - це узагальнюючий економічний термін, що означає як грошові кошти, фінансові ресурси, що розглядаються в їх створенні та рух, розподіл і перерозподіл, використання, так і економічні відносини, зумовлені взаємними розрахунками між господарськими суб'єктами, рухом грошових коштів, грошовим обігом, використанням грошей. Фінансові ресурси (держави, регіону, підприємства) - це сукупність усіх видів грошових коштів, фінансових активів, що знаходяться в розпорядженні економічного суб'єкта. Вони є результатом взаємодії надходження і витрат, розподілу грошових коштів, їх накопичення і використання. У свою чергу, потік являє собою масу, яка циркулює протягом певного періоду часу [39, с.15]. Отже, фінансовий потік можна визначити як рух фінансових ресурсів протягом певного проміжку часу.

Більшою мірою цьому думку відповідає позиція Іванова В. В. [33, с.47], який розглядає фінансовий потік через опис його фінансового оточення, тобто середу обігу фінансових ресурсів. Зокрема, фінансове оточення визначає такі параметри потоку, як обсяг, вартість, час і напрям. Так, прихід фінансових коштів являє собою вхідний потік, а догляд - виходить фінансовий потік. Обсяг потоку визначається еквівалентом грошових коштів, зазначених у його документарному, електронному або якому-небудь іншому інформаційному супроводі. Вартість потоку визначається витратами на його організацію, а час характеризується доступністю для впливу.

Таріцин Д. А. трактує фінансовий потік як потік витрат і доходів компанії протягом певного проміжку часу [47].

Подібної точки зору дотримується Роуз П. С. [34, с.65] у визначенні фінансового потоку комерційного банку. На його думку, витрати і доходи кредитної організації представляють собою відповідно вихідні і вхідні фінансові потоки. Вхідні фінансові потоки включають доходи за кредитами, доходи з цінних паперів, доходи від використання грошових активів, другорядні доходи. До складу вихідних фінансових потоків входять витрати у формі виплати відсотків, витрати за депозитами, витрати по недепозитних запозичень, витрати на оплату праці, другорядні витрати, податкові виплати.

Насправді структура доходів і витрат зазвичай складніше, ніж представлено вище, тому що в кожну складову може входити кілька статей. На основі цього можна зробити висновок, що звіт про прибутки і збитки представляє собою звіт про вихідних і вхідних фінансових потоках організації. У той же час слід пам'ятати, що між статтями бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки існує тісний взаємозв'язок: активи забезпечують основну частину доходів, а пасиви породжують основну частину витрат.

На підставі вищесказаного можна зробити висновок про те, що в самому загальному вигляді сутність діяльності господарюючого суб'єкта полягає в перетворенні фінансових потоків.

Поряд з терміном «фінансовий потік» зустрічаються близькі йому поняття, наприклад «грошовий потік», «потік грошових коштів», «рух грошових коштів» і навіть некоректні терміни, такі як «рух грошових потоків» або «рух потоків грошових коштів». Різноманітність зазначених термінів походить від англосаксонського варіанту «cash-flow», в буквальному сенсі означає «грошовий потік, потік касової готівки, потік грошових коштів або фінансовий потік» [12, 21, 39].

При цьому в абсолютній більшості випадків автори використовують замість слова «фінансовий» слово «грошовий». Так як «фінансові ресурси компанії - це сукупність фондів грошових коштів компанії», можна зробити висновок про те, що «фінансові ресурси» і «грошові ресурси» компанії є поняттями тотожними або, принаймні, досить близькими [16, с. 168]. З цього випливає, що поняття «потік грошових коштів або ресурсів» близьке до поняття «потік фінансових ресурсів». Нарешті, якщо ми прирівнюємо терміни «грошовий потік» і «потік грошових коштів (ресурсів)», можна вважати, що «грошовий потік» і «фінансовий потік» в загальному вигляді є тотожними поняттями.

Однак ряд авторів дотримуються тієї точки зору, що поняття «фінансові потоки» є більш широким порівняно з поняттям «грошові потоки» і виражається у русі фінансових ресурсів від одного економічного суб'єкта до іншого з метою їх перерозподілу шляхом створення фінансових схем [10, 38] . Іншими словами, на думку прихильників цього підходу, категорія «фінансових потоків» є однією з категорій управління бізнес-процесами (ланцюжками фінансових, матеріальних, трудових та інформаційних ресурсів), побудови холдингових структур і схем взаємодії різних економічних суб'єктів. Розглянуті підходи до трактування поняття «фінансові потоки» абсолютно виправдані, тому що зачіпають організаційний і стратегічний аспекти проблеми, однак вони, в першу чергу, пов'язані з категорією «управління фінансовими потоками» і не відхиляються в цілому від загальної трактування. Тому в дипломній роботі було прийнято умовна тотожність термінів «грошовий» і «фінансовий».

Варто відзначити, що в сучасному законодавстві Росії поняття «фінансовий (грошовий) потік» ніяк не регламентується [37, с.58]. В окремих нормативних актах присутні посилання на цей термін, тим не менш, нормативно закріплених визначень йому немає. Безумовно, це є прогалиною чинного законодавства, оскільки розрахунки фінансових (грошових) потоків застосовуються в різних методичних вказівках, наприклад, в інвестиційній сфері.

На сьогоднішній день серед економістів виділяються дві групи вчених, котрі тлумачать поняття «фінансовий (грошовий) потік» з точки зору основних економічних способів вимірювання величин: на певну дату (запас або залишок) і за певний період (потік). При першому способі фіксується моментное стан, при другому - рух.

Прихильники однієї позиції визначають фінансові потоки як різницю між отриманими і сплаченими компанією фінансовими ресурсами за певний період часу [13, 28]. Деякі економісти, відносяться до цієї групи, навіть підміняють виразу «отримані і виплачені фінансові ресурси» на «отримані доходи та понесені витрати», що ще більш некоректно, тому що поняття «приплив і відтік фінансових ресурсів» та «доходи і витрати» є абсолютно різними.

Відповідно до думки прихильників іншої позиції, фінансові потоки компанії являють собою рух фінансових ресурсів (оборот) за певний період часу [8, 14, 22]. Однак поняття фінансових потоків як різниці між отриманими і сплаченими компанією фінансовими ресурсами можна вважати достовірним, оскільки різниця визначається на конкретний момент часу, і подання в такому вигляді фінансових потоків ототожнює їх із залишком. Так як потік означає рух, то фінансові потоки характеризують надходження і вибуття фінансових ресурсів за певний проміжок часу.

У представленій роботі «фінансовий потік» визначається, як сукупність розподілених у часі надходжень і виплат фондів грошових коштів та прирівнюваних до них грошових еквівалентів компанії, що генеруються її господарською діяльністю за певний проміжок часу.

В якості грошових еквівалентів можуть виступати короткострокові легко реалізовані цінні папери та інші високоліквідні активи або короткострокові пасиви, які можуть бути перетворені в грошові кошти з мінімальними втратами тимчасового та комісійної характеру (еквівалентні втрат, які виникають, наприклад, при переході грошових коштів з безготівкового стану в готівковий) [25, 112].

Більшість авторів у своїх роботах, присвячених даній темі, не дають ніякої класифікації фінансових потоків, за винятком стандартної за трьома видами діяльності компанії (операційна, інвестиційна та фінансова) [26, 27, 36]. Поняття «фінансовий потік компанії» є агрегованим, що включає до свого складу численні види цих потоків, обслуговуючих господарську діяльність, тому розглянемо наступну класифікацію фінансових потоків.

Дана класифікація фінансових потоків (див. табл. 1) являє собою уточнений і доповнений варіант їх класифікації, запропонованої Бланком І.О. [9, 163].

Таблиця 1

Ознаки і види класифікації фінансових потоків

Ознаки

Види фінансових потоків

За масштабами обслуговування

по компанії в цілому;

по окремих структурних підрозділах;

за окремими операціями.

За видами господарської діяльності

по операційній діяльності;

з інвестиційної діяльності;

по фінансовій діяльності.

По спрямованості руху

позитивний;

негативний;

зустрічний.

За варіативності спрямованості

стандартний;

нестандартний.

За методом обчислення обсягу

валовий;

чистий.

За характером

внутрішній;

зовнішній.

За рівнем достатності

надлишковий;

дефіцитний;

достатній.

За рівнем збалансованості

збалансований;

незбалансований.

За періодом часу

миттєвий;

короткостроковий;

середньостроковий;

довгостроковий.

По виду використовуваної валюти

в національній валюті;

в іноземній валюті.

За значущістю у формуванні фінансових результатів

пріоритетний;

Другорядне.

За передбачуваності виникнення

абсолютно передбачуваний;

передбачуваний;

недостатньо передбачуваний;

непередбачуваний.

По можливості регулювання

регульований;

нерегульований.

По забезпечення платоспроможності

ліквідний;

неліквідний.

За методом оцінки в часі

справжній;

майбутній.

За безперервності формування

регулярний;

дискретний.

По стабільності часових інтервалів

регулярний з рівномірними часовими інтервалами;

нерегулярний з рівномірними часовими інтервалами.

За якісним характером

грошовий у готівковій формі;

грошовий в безготівковій формі;

негрошовий.

На практиці фінансові потоки компанії за спрямованістю руху поділяються на позитивні, негативні і зустрічні, тобто потоки, що мають корекційний або кліринговий характер: при необхідності проведення клірингових розрахунків між компаніями з взаємним перерахуванням грошових коштів за взаємними зобов'язаннями.

1.2. Доцільність управління фінансовими потоками господарюючого суб'єкта

Незважаючи на те, що термін «фінансовий потік» є інтуїтивно зрозумілим, абсолютна більшість економістів концентрують увагу на визначенні «фінансового (грошового) потоку», при цьому не дають чіткого визначення поняттю «управління фінансовими потоками компанії». Термін «управління фінансовими потоками» складається з двох частин: «управління» і «фінансові потоки». Перша частина виражає певну систему впливів на деякий об'єкт для досягнення поставлених цілей, друга частина терміна нами визначена раніше.

Серед вітчизняних і зарубіжних економістів найбільш відоме визначення «управлінню фінансовими потоками» належить Бланку І.А. [9, с.245] і формулюється як «система принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням грошових коштів підприємства і організацією їх обороту».

Це визначення вимагає деякого уточнення і доповнення. По-перше, з точки зору наукової побудови самого визначення, воно розкриває сутність тільки частині визначення, «фінансові потоки», і містить у трактуванні слово «управлінських», що є не коректним підходом до наукового визначення.

По-друге, необхідно доповнити визначення словом «перерозподіл» (наприклад, перерозподіл фінансових потоків між підприємствами всередині холдингової компанії).

По-третє, автор знову-таки дає визначення саме «управлінню грошовими потоками», не враховуючи оборот різних грошових інструментів (наприклад, надходження в компанію ліквідних векселів Ощадбанку РФ від покупців та їх передача постачальникам).

По-четверте, саме поняття «управління», в першу чергу, пов'язано з системою дії.

По-п'яте, управління передбачає деяку мета, заради досягнення якої застосовується певний набір дій. У даному випадку метою є основна мета діяльності компанії, яка полягає у досягненні зростання добробуту власників компанії в поточному та перспективному періодах шляхом збільшення прибутковості та / або капіталізації [16, 28, 47].

По-шосте, область управління будь-яким економічним об'єктом в рамках фінансово-господарської діяльності економічного суб'єкта включає в себе три основних сфери: організаційну (проектну), стратегічну (перспективну) і тактичну (поточну).

Враховуючи вищесказане, можна вважати, що управління фінансовими потоками компанії являє собою систему дій з реалізації організаційних, стратегічних і тактичних (оперативних) рішень, спрямованих на забезпечення ефективності процесів формування, розподілу, використання, перерозподілу та організації обороту фондів грошових коштів (та їх еквівалентів у негрошовій формі) для реалізації основної мети діяльності компанії.

Основна мета діяльності компанії, як було сказано вище, полягає в досягненні оптимального поєднання збільшення добробуту власників і стійкості положення (прибутковості) компанії в поточному та перспективному періодах і повністю збігається з основною метою управління фінансовими потоками компанії.

Організаційні завдання в області управління фінансовими потоками компанії, спрямовані на досягнення основної мети управління фінансовими потоками компанії включають:

- Розробку та впровадження необхідних організаційних документів з управління фінансовими потоками;

- Створення та інтеграцію процесу управління фінансовими потоками в єдину систему управління компанії.

Стратегічні завдання управління фінансовими потоками компанії полягають у:

- Забезпеченні високого рівня стійкості компанії в процесі її розвитку;

- Розробці та впровадженні довгострокової стратегії управління фінансовими потоками окремих компаній і групи компаній в рамках холдингу;

- Створення ефективних схем перерозподілу фінансових потоків між компаніями усередині холдингу.

Тактичні (оперативні) задачі управління фінансовими потоками компанії полягають у:

- Ефективному регулюванні фінансових потоків компанії;

- Забезпеченні оптимального використання фондів грошових ресурсів (і їх еквівалентів) компанії;

- Підтримка постійної платоспроможності компанії;

- Збільшенні чистого фінансового потоку компанії.

Виконання зазначених завдань забезпечується за допомогою набору функцій управління: організації, планування, контролю, обліку і аналізу фінансових потоків компанії.

В даний час серед вчених, які досліджують проблему управління фінансовими потоками, відсутня єдина думка в оцінці того, чи слід виділяти цей напрямок фінансового менеджменту в самостійний розділ або ж вивчати окремі складові елементи управління фінансовими потоками в складі таких розділів, як «управління оборотними активами», «фінансове планування», «фінансова звітність» та інших. Можна умовно виділити дві групи економістів, які дотримуються різних точок зору в цьому питанні.

На думку одних авторів [41, с. 247], управління фінансовими потоками як самостійного розділу фінансового менеджменту в природі не існує, а окремі елементи, такі як бюджетування руху грошових коштів або короткострокове фінансування, повинні розглядатися в складі, інших розділів науки. Основним аргументом прихильників такого підходу є відсутність, на їхню думку, самостійного предмета аналізу проблеми, тому що фінансові потоки можна розглядати як динамічну характеристику фінансових (грошових) активів; бюджетування руху грошових коштів - як одну зі складових бюджетного процесу компанії в цілому і т.д .

Представники іншої групи [41, с. 265] вважають, що управління фінансовими потоками - самостійний напрям фінансового менеджменту, тому потребує більш серйозного і комплексному вивченні. Їх твердження грунтується на тому, що проблема управління фінансовими потоками - це, в першу чергу, проблема забезпечення платоспроможності компанії в поточному та перспективному періодах, проблема регулювання системи фінансового кровообігу компанії. Незважаючи на те, що окремі аспекти проблеми управління фінансовими потоками є складовими частинами інших напрямів фінансового менеджменту, вони одночасно утворюють загальну область наукових знань - управління фінансовими потоками.

Слід зазначити, що обидві точки зору мають право на життя. Однак точка зору другої групи є унікальною і зачіпає надзвичайно важливу область казначейського управління (управління платежами) в широкому сенсі. З іншого боку, штучне розширення кола досліджуваних питань у цьому розділі практично нівелює його самостійний характер. Наприклад, у роботі Бланка І.А. [9] управління грошовими потоками включає практично повністю весь фінансовий менеджмент, зачіпаючи такі питання, як інвестиції, собівартість, точка беззбитковості, «фінансовий важіль» та інші. Горбунов А. Р. [30, с.160] розглядає проблему управління фінансовими потоками як сукупність проблем бюджетування, управління холдинговими структурами та автоматизації фінансово-господарської діяльності компаній. Однак якщо відштовхуватися від визначення фінансового потоку, як сукупності розподілених у часі надходжень і виплат фондів грошових коштів та прирівнюваних до них грошових еквівалентів компанії, що генеруються її господарською діяльністю за певний проміжок часу, варто зауважити, що вивчається проблема авторами штучно розширена.

У сучасній економічній науці немає однозначності в оцінках, які саме аспекти повинні бути інтегровані в розділ «управління фінансових потоків компанії». Ряд економістів включають до складу розділу «управління фінансових потоків» суміжні аспекти фінансового менеджменту, такі як бюджетування, управління грошовими активами, формування звітності та інші.

Це відбувається через відсутність чіткого і конкретного визначення терміна «управління фінансовими потоками».

Функціонування системи оперативного управління фінансовими потоками являє собою складно організований, безперервний процес обміну і перерозподілу інформаційних потоків між структурними підрозділами організації, основним завданням якого є оптимізація руху фінансових потоків з метою досягнення найбільшого прибутку за умови дотримання необхідного рівня ліквідності та мінімізації ризиків. Інформаційний потік, у свою чергу, являє собою строго певний обсяг інформації, що характеризує якісні і кількісні параметри відповідного фінансового потоку [28, с.102].

Структура потоків інформації між підрозділами організації може бути різною в залежності від специфіки та історично сформованого порядку в ній, а також ряду інших факторів. Принцип же організації інформаційних потоків з метою отримання даних, необхідних для об'єктивного аналізу і прийняття правильних рішень, повинен бути ідентичним у різних установах і мати на увазі оперативну доставку достатнього обсягу інформації про рух фінансових потоків до структурних підрозділів.

Система управління фінансовими потоками організації повинна складатися з наступних організаційно-функціональних базових елементів:

- Підрозділів, які формують аналітичну звітність, що проводять аналіз ефективності діяльності; підготовляють загальні бюджети і бюджети напрямків; формують пакети пропозицій для прийняття рішень щодо встановлення основних цільових пропорцій;

- Підрозділів, які проводять виробничо-господарську діяльність;

- Основних центрів відповідальності організації (центру витрат, центру прибутку і т. п.), керівництва організації.

Управління фінансовими потоками базується на концепції взаємозалежності: «ліквідність - платоспроможність - фінансова стійкість - ризик - надійність - ділова репутація». Це обумовлено тим, що основною метою виробничо-господарської діяльності є максимізація прибутку на тлі завдання мінімізації ризиків. Отже, політика комерційної організації повинна будуватися на основі ретельної оцінки та імітації різних ситуацій, аналізу безлічі чинників, що впливають на розмір прибутку.

У процесі управління фінансовими потоками керівництво господарюючого суб'єкта має дотримуватися наступних принципів [40, с.234]:

1) спочатку необхідно визначити цілі організації, потім прагнути до їх втілення з використанням стратегій управління фінансовими потоками в якості інструменту;

2) управління фінансовими потоками може зробити максимальний внесок у збільшення та збереження фінансової стійкості;

3) в управлінні портфелем замовлень пріоритет повинен віддаватися укладання довгострокових контрактів, які відповідають певним стандартам якості та рівня прибутковості;

4) управління ризиками являє собою надзвичайно важливу для керівництва завдання, оскільки ефективність виробничої діяльності залежить не тільки від її прибутковості, але і від схильності до ризику.

Одним з основних інструментів, що дозволяють оптимізувати управління фінансовими потоками організації, є методика імітаційного моделювання. Вона включає наступні структурні елементи:

- Постановка і рішення задач оптимального планування, розробка програм залучення і розміщення ресурсів на плановий період, обгрунтування перспективної цінової політики, формування фінансових планів;

- Складання платіжного календаря за видами залучених ресурсів (власні, позикові, залучені);

- Проведення аналізу впливу варіантів розподілу вільних коштів на рівень прибутковості організації. Оцінка економічної доцільності окремих управлінських рішень, прийнятих службами підприємства, з точки зору управління ресурсами;

- Дослідження ліквідності балансу в найближчій і віддаленій перспективі, прогноз загального фінансового стану організації.

Слід зазначити, що процес створення адекватних моделей розподілу фінансових потоків організації ускладнюється двома об'єктивно існуючими факторами.

По-перше, комерційна структура, з точки зору управління, являє собою об'єкт, що складається з безлічі різних підсистем, між якими існує велика кількість різнорідних зв'язків. У кібернетиці такі об'єкти отримали назву складних систем, а методи їх вивчення - системного аналізу. Найбільш значимі результати в цій області пов'язані з використанням кількісних математичних методів для оцінки прийнятих рішень. Застосування таких методів можливо, коли дослідник має в своєму розпорядженні адекватними математичними моделями, які, як правило, не використовуються в практиці господарської діяльності підприємств.

По-друге, найчастіше неможливо провести цілеспрямовані експерименти, що передують формуванню гіпотези і дозволяють перевірити її на практиці. Накопиченню ж в аналітиків особистого досвіду перешкоджає динамічний зміна ситуації, типове для сучасної Росії.

Ідея імітаційних моделей щодо очевидна, оскільки вона відповідає основним принципам роботи корпорації і передбачає перетворення потоку залучених фінансових ресурсів у потік розрахунків і платежів.

Схему основних фінансових потоків підприємства можна побудувати на базі структурної моделі (рис. 1).

Вхідний потік власних, позикових і залучених фінансових ресурсів трансформується у потік фінансових вкладень на виході.

Рис. 1. Схема основних фінансових потоків підприємства

Імітаційні моделі допомагають пов'язувати в єдине ціле діяльність всіх підрозділів підприємства. На цій основі стає можливою ефективна організація всієї системи оперативного і стратегічного планування. Завдяки застосуванню потокових підходів інформація про діяльність господарюючого суб'єкта та його служб набуває стислу і легко читається, форму. Вона добре піддається кількісному і якісному (змістовному) аналізу. Потокове картина діяльності організації значно полегшує як оперативне управління, так і перспективне планування її роботи.

Таким чином, були розглянуті, уточнені і доповнені: поняття «фінансовий потік», «управління фінансовими потоками», класифікація фінансових потоків; сформульована мета, завдання та функції управління фінансовими потоками компанії.

1.3. Фінансовий механізм управління. Функції фінансової служби і фінансових менеджерів підприємств

Управління фінансами підприємства здійснюється з допомогою фінансового механізму, який є активною частиною господарського механізму підприємства. Господарський механізм можна визначити як комплекс економічних форм і методів управління процесом виробництва на всіх ієрархічних рівнях, тоді як фінансовий механізм - це комплекс фінансових норм і методів управління процесом соціально-економічного розвитку суспільства і всіх його осередків, включаючи підприємство. Якщо господарський механізм в основному діє у сфері виробництва, то дія фінансового механізму виходить за рамки виробництва і включає сферу обміну, розподілу і споживання [11, с.94].

Фінансовий механізм служить фінансовим менеджерам як суб'єктам управління для впливу на фінансові відносини, що складаються на підприємстві (об'єкт управління).

Управління фінансовими відносинами як об'єктом фінансового управління здійснюється за допомогою застосування таких елементів фінансового механізму: фінансових інструментів; фінансових важелів і стимулів; фінансових методів. При цьому використовується правове, нормативне та спеціальне інформаційне забезпечення.

Фінансовий актив може бути представлений у вигляді грошових коштів (наприклад, депозити в банку); договірного права вимоги на отримання грошових коштів або іншого фінансового активу (наприклад, дебіторська заборгованість і похідний фінансовий інструмент); договірного права на обмін фінансових інструментів на потенційно вигідних умовах; інструмента власного капіталу іншій компанії (наприклад, інвестиції в акції).

Фінансовим зобов'язанням є обов'язок сторін за договором поставити будь-який фінансовий актив іншій компанії або обміняти фінансові інструменти на потенційно вигідних умовах.

Операції з фінансовими інструментами завжди супроводжуються фінансовими ризиками. Інформаційне забезпечення дозволяє користувачам фінансової звітності оцінити ступінь ризику при використанні фінансових інструментів (цінової, валютного, відсоткового, кредитного та ін.) У даному стандарті фінансові інструменти розглядаються на рівні господарюючого суб'єкта - компанії, але функції фінансів можуть проявлятися і на внутрішньогосподарському рівні (активи і зобов'язання окремих підрозділів). При наявності трансфертних цін можливе здійснення розрахунків, що носять особливий характер, між виробничими і обслуговуючими одиницями холдингів, концернів, дочірніми та материнськими компаніями.

Фінансові важелі та стимули являють собою набір фінансових категорій, за допомогою яких керуюча система впливає на господарську діяльність підприємства. Вони включають: прибуток, дохід, санкції, заохочення, дивіденди, відсотки, податки, амортизацію та ін і дозволяють фінансовим менеджерам сприяти досягненню стратегічних і тактичних цілей і завдань підприємства.

Методи роботи фінансового механізму специфічні і можуть бути розділені на кілька груп: загальноекономічні, прогнозно-аналітичні та спеціальні. До загальноекономічних методів належать кредитування, система касових і розрахункових операцій, системи страхування, фінансових санкцій, амортизаційних відрахувань, оподаткування та ін Ці методи, їх основні параметри, можливість чи обов'язковість виконання задаються централізовано в рамках державного управління економікою, але підприємства в рамках встановлених правил мають деяке право вибору.

Друга група методів включає методи фінансового планування, податкового планування, прогнозування, факторний аналіз, системний аналіз та ін

Проміжне значення між цими групами займає спеціальна група методів: дивідендна політика, фінансовий лізинг, факторингові та трастові операції, франчайзинг і т. д.

Фінансовий механізм підприємства формується на основі нормативно-правової бази - Цивільного, Податкового, Бюджетного кодексів, законів, указів Президента, постанов Уряду, інструкцій і методичних положень міністерств (відомств), що регламентують порядок організації фінансів на підприємствах, статуту підприємства, наказів і розпоряджень керівництва підприємства , внутрішніх положень, що регламентують виробничу, комерційну та фінансову діяльність підприємства, включаючи фінансову політику, затверджену керівництвом підприємства.

У рамках діючих нормативних актів фінансові менеджери підприємства знаходять такі рішення, які б в максимальному ступені відповідали інтересам підприємства, його власників-акціонерів, менеджменту та персоналу і дозволяли досягти кінцевої мети підприємства - отримання максимального прибутку.

Для злагодженості і автоматизму дії фінансового механізму підприємства важливу роль відіграє технічне забезпечення системи управління фінансами.

По-перше, підприємства пов'язані комп'ютерними мережами та засобами зв'язку з банками, податковою інспекцією, пенсійним фондом, що дозволяє прискорити розрахунки.

По-друге, підприємства використовують стандартне програмне забезпечення для виконання планових і поточних аналітичних розрахунків, побудови прогнозів з метою аналізу зовнішнього ринку, зокрема пакетами типу EXCEL, спеціальних аналітичних, нейро-програм та ін

По-третє, підприємства самостійно або, залучаючи спеціалізовані організації, розробляють програми, що дозволяють управляти витратами за місцями їх виникнення, прибутком у центрах прибутку, виробничими запасами і т. д., тобто займатися оперативної фінансової роботою в реальному або близькому до реального масштабах часу.

В управлінні фінансовою діяльністю головна дійова особа - фінансовий менеджер. Фінансовий менеджер - це професійний фахівець, який здійснює кваліфіковане керівництво фінансовою діяльністю господарюючого суб'єкта [13, с.96].

Фінансовий менеджер - це особа, від якого залежить фінансове благополуччя підприємства, він повинен знати фінансові ринки і вміти працювати на них, тобто вміти «робити гроші». Фінансовий менеджмент передбачає роботу не статистиків, що становлять «постфактум» фінансову звітність, а фахівців, здатних організувати управління фінансовими потоками з метою найбільш ефективного використання власного і залученого капіталу і одержання максимального прибутку. Фінансовий менеджмент передбачає розробку певної фінансової політики на основі аналізу фінансової звітності та прогнозування доходів в залежності від зміни структури активів і пасивів підприємства, проведення активної інвестиційної діяльності.

Функції фінансового менеджера, певні інститутом фінансових керуючих США, виглядають наступним чином [13, с.110]:

1. Планування:

довгострокове і короткострокове фінансове та загальне планування;

складання бюджету для торговельних і фінансових операцій і капітальних витрат;

оцінка ефективності;

цінова політика та прогнозування продажів;

аналіз економічних чинників;

оцінка придбаного або реалізованого майна;

2. Надання позичок:

короткострокові джерела; ціна і умови;

довгострокові джерела; ціна і умови;

використання внутрішніх резервів;

3. Управління фондами:

контроль і регулювання грошових операцій;

банківські операції;

отримання, зберігання і виплата грошей і цінних паперів компанії;

кредитування та стягнення грошових коштів;

управління пенсійними коштами;

управління інвестиційним портфелем;

4. Бухгалтерський облік і контроль:

визначення політики бухгалтерського обліку;

підготовка бухгалтерської звітності;

облік виробничих витрат;

внутрішня ревізія;

система і порядок обліку;

урядова звітність;

доповідь керівництву та пояснення до нього про результати торговельних і фінансових операцій;

порівняння виконання з виробничими планами і нормативами;

5. Захист майна:

страхування;

встановлення надійного внутрішнього контролю;

6. Податкова служба:

визначення податкової політики та методики;

підготовка податкової звітності;

планування податків;

7. Відносини з інвесторами:

підтримка зв'язків з інвесторами;

використання рекомендацій аналітиків - служби громадської інформації;

8. Оцінка та консультації:

проведення консультацій з іншими керівниками підрозділів компанії та розробка для них рекомендацій з питань організаційної політики компанії, торговельних і фінансових операцій, цілей та ефективності;

9. Інформаційні системи управління:

розробка і використання комп'ютерних технічних засобів;

розробка і використання інформаційних систем управління;

розробка та використання систем і методик.

Розглянемо типові для більшості вітчизняних підприємств посадові обов'язки головного фінансового менеджера - начальника фінансового відділу. У своїй діяльності він [25, с.127]:

організовує управління рухом фінансових ресурсів підприємства і регулювання фінансових відносин, що виникають між господарюючими суб'єктами в умовах ринку, з метою найбільш ефективного використання всіх видів ресурсів в процесі виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг) і отримання максимального прибутку;

забезпечує розробку фінансової стратегії підприємства;

керує розробкою проектів перспективних і поточних фінансових планів, прогнозних балансів і бюджетів грошових коштів. Забезпечує доведення затверджених фінансових показників до підрозділів підприємства;

бере участь у підготовці проектів планів реалізації продукції (робіт, послуг), капітальних вкладень (інвестицій), плануванні собівартості продукції і рентабельності виробництва, очолює роботу з розрахунку прибутку і податку на прибуток;

визначає джерела фінансування виробничо-господарської діяльності, що включають бюджетне фінансування, короткострокове і довгострокове кредитування, випуск і придбання цінних паперів, лізингове фінансування, залучення позикових та використання власних коштів, проводить дослідження і аналіз фінансових ринків, оцінює можливий фінансовий ризик стосовно кожного джерела коштів і розробляє пропозиції щодо його зменшення;

здійснює інвестиційну політику і управління активами підприємства, визначає оптимальну їх структуру, готує пропозиції щодо заміни, ліквідації активів, стежить за портфелем цінних паперів, проводить аналіз і оцінку фінансових вкладень;

організує розробку нормативів оборотних засобів і заходів щодо прискорення їх оборотності;

забезпечує своєчасне надходження доходів, оформлення у встановлені терміни фінансово-розрахункових і банківських операцій, оплату рахунків постачальників і підрядників, погашення позик, виплату відсотків, заробітної плати робітникам і службовцям, перерахування податків і зборів у державний, регіональний та місцевий бюджети, у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи;

аналізує фінансово-господарську діяльність підприємства, бере участь у розробці пропозицій, спрямованих на забезпечення платоспроможності, попередження утворення простроченої дебіторської заборгованості та ліквідацію невикористаних товарно-матеріальних цінностей, підвищення рентабельності виробництва, збільшення прибутку, зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції, зміцнення фінансової дисципліни. Здійснює контроль за виконанням фінансового плану і бюджету, плану реалізації продукції, плану з прибутку та інших фінансових показників, за припиненням виробництва продукції, що не має збуту, правильним витрачанням грошових коштів і цільовим використанням власних і позикових оборотних коштів;

забезпечує ведення обліку руху фінансових коштів і складання звітності про результати фінансової діяльності відповідно до стандартів фінансового обліку та звітності, достовірність фінансової інформації, контролює правильність складання та оформлення звітної документації; своєчасність її надання зовнішнім і внутрішнім користувачам, керує працівниками відділу.

Для того щоб професійно виконувати ці посадові обов'язки, фінансовий менеджер повинен знати: законодавчі і нормативні правові акти, що регламентують виробничо-господарську та фінансову діяльність; нормативні та методичні матеріали, що стосуються фінансової діяльності підприємства; перспективи розвитку підприємства; стан та перспективи розвитку фінансових ринків та ринків збуту продукції (робіт, послуг); основи технології виробництва; організацію фінансової роботи на підприємстві, порядок складання фінансових планів, прогнозних балансів і бюджетів грошових коштів, планів реалізації продукції (робіт, послуг), планів з прибутку, систему фінансових методів і важелів, які забезпечують управління фінансовими потоками, порядок фінансування з державного бюджету, короткострокового і довгострокового кредитування підприємства, залучення інвестицій і позикових коштів, використання власних коштів, випуску та придбання цінних паперів, нарахування платежів до бюджету і державні позабюджетні соціальні фонди; порядок розподілу фінансових ресурсів, визначення ефективності фінансових вкладень; нормування оборотних коштів, порядок та форми фінансових розрахунків; податкове законодавство, стандарти фінансового обліку та звітності; економіку, організацію виробництва, праці і управління; бухгалтерський облік; засоби обчислювальної техніки, телекомунікацій і зв'язку; основи трудового законодавства, правила і норми охорони праці .

РОЗДІЛ 2. Управління фінансовими потоками в ФГУП «СОСЕНСКІЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

2.1. Організаційно-економічна характеристика ФГУП «Сосенскій Приладобудівний завод»

Повне фірмове найменування емітента - Федеральне державне унітарне підприємство «Сосенскій Приладобудівний завод».

Скорочене фірмове найменування емітента ФГУП СПЗ.

СПЗ розташовується за адресою: Калузька область, Козельський район, п. Сосенскій.

Цілі створення підприємства - здійснення комерційної діяльності, що забезпечує отримання прибутку.

Відомча приналежність ФГУП СПЗ - Управління авіаційної промисловості Федерального агентства з промисловості.

Основний вид діяльності - створення науково-технічної продукції подвійного призначення на базі авіаційних технологій, досягнень науки і техніки в авіаційній галузі.

ФГУП СПЗ є єдиним підприємством у галузі спеціалізуються на розробці, проведенні повного комплексу попередніх випробувань і передачі в серійне виробництво на ВАТ «КАДВІ» наступних видів виробів:

- Газотурбінних двигунів і автономних засобів електропостачання на їх базі в класі потужності від 75 до 630 кВт різного призначення як в інтересах МО РФ, так і для народного господарства;

- Перспективних екологічно чистих установок типу КТЕС-0, 5.

На перераховані види діяльності ФГУП СПЗ має відповідні ліцензії.

Крім газотурбінних двигунів ФГУП СПЗ є розробником і власником документації цілого ряду деталей і складальних одиниць для похило-горизонтального буріння нафтових свердловин. За договорами з підприємствами ВАТ «Сургут - Нафтогаз» ФГУП СПЗ веде виготовлення ряду деталей і складальних одиниць.

Здійснює технічне навчання та отримання технічної допомоги ув'язненим з Замовниками договором.

ФГУП СПЗ за договорами ВАТ «КАДВІ» здійснює конструкторське супровід серійного виробництва.

Основними пріоритетними напрямками в діяльності ФГУП СПЗ на найближчу перспективу є наступні:

- Проведення доводочних випробувань перспективного екологічно чистого вироби КТЕС-0, 5 спільно з ВАТ «ЕНІН» ім. Кржижановського (м. Москва);

- Продовження роботи спільно з ВАТ «КАДВІ» по просуванню продукції подвійного призначення на зарубіжні ринки;

- Виконання комплексу розрахунково-конструкторських робіт, включаючи ТЕО, по розробці перспективних турбодетандерних установок на № ел = 250кВт, 2500 кВт та 4000 кВт;

- Підвищення ефективності газотурбінної енергетичної установки ТЕС-100 за рахунок застосування рекуператора, довести К.П.Д. електричний про 28%, а теплової до 85%.

Основним ринком, на якому емітент здійснює свою діяльність в період 2001 - 1 кв. 2007 р. є НВО «Авіаекспорт».

Структура управління ФГУП СПЗ є функціонально-лінійної (рис. 2).

Функціонально-лінійна структура відрізняється від лінійної структури управління тим, що в першій між директором і безпосередніми підлеглими є проміжні ланки.

Як видно з наведеної нижче схеми, на чолі виробничої структури підприємства стоїть генеральний директор підприємства. У його безпосередньому підпорядкуванні знаходяться три заступники - фінансовий директор, заступник директора з виробництва, заступник директора з загальних питань. У свою чергу кожен з них має свою ієрархію підлеглих.

Рис. 2. Виробнича структура ФДУП СПЗ

Так фінансовому директору підпорядковується головний бухгалтер і комерційний відділ. Головному бухгалтеру підкоряються безпосередньо працівники бухгалтерії в кількості 5 чоловік, включаючи касира. Комерційний відділ сформований з 4 працівників: менеджера з реалізації, менеджера з постачання, фінансового менеджера та економіста, здійснює управлінський облік витрат і витрат виробництва.

Дуже важливе значення має відділ бухгалтерії, який здійснює всю фінансову діяльність ФГУП СПЗ, щоквартально звітує перед податковими органами, складає квартальні та річні звіти і т.д.

Бухгалтерський і податковий облік на підприємстві ведеться бухгалтерією згідно Закону про бухгалтерський облік та Податкового кодексу.

ФГУП СПЗ веде облік за журнально-ордерною формою з використанням комп'ютерної техніки.

Всі фінансові процеси, що протікають на даному підприємстві відображені саме в бухгалтерській звітності, користувачі якої - працівники комерційного відділу на чолі з фінансовим директором на основі інформації, що генерується в системі бухгалтерського обліку, застосовують методи фінансового аналізу для прийняття рішень.

Таким чином, існує взаємозв'язок фінансового менеджменту та бухгалтерського обліку.

У будь-якому бізнесі фінансовий директор повинен розподіляти витрати і надходження по різних категоріях. Фінансове планування допомагає регулювати співвідношення доходів і витрат компанії.

Великі організації, як правило, володіють великим капіталом. У таких компаніях виробничими процесами зазвичай керують фінансово-економічні підрозділи. А на середніх і невеликих підприємствах, до яких відноситься аналізоване ФГУП СПЗ фінансовим плануванням займається безпосередньо фінансовий директор.

Планування та облік боргів в обороті фінансових ресурсів вимагають розуміння внутрішніх процесів розвитку підприємства. Фінансова структура ФДУП СПЗ типова і зображена на рис. 3.

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

Надходження грошових │

засобів та їх пере-│

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ спределение │

Основні засоби і ├ ─ ─ ─ ┐ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ │ товарно-матеріальні │ │

│ │ цінності │ │ │

│ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │

│ ┌ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ ┌ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

│ │ │ Виробництво товарної ├ ─ ─ ─ ─ ─ ┤ Продаж про-│

│ │ │ продукції або послуг │ │ продукції │

│ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

│ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

│ │ Капіталізація ресур-│

│ │ сов │

│ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

│ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

│ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤ Надходження товарно-├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

│ │ матеріальних │ │

│ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

│ │ Оплата праці працівників і │

│ │ обов'язкових відрахувань з │

│ │ ФОП │

│ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

└ ─ ─ Оборотні кошти

│ ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ Оплата сировини, полуфабрі-│

катів або послуг контраге-│

нтов │

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

Рис.3. Схема руху грошових коштів у ФГУП СПЗ

В умовах ринкової економіки діяльність фінансового менеджера немислима без фінансового аналізу, визначення фінансового стану організації, ліквідності її балансу.

Розглянемо показники, що характеризують економічну діяльність ФГУП СПЗ за звітний період (2004-2006 р.р.). Дані оформимо у вигляді такої таблиці 2.

Таблиця 2

Основні техніко-економічні показники ФГУП СПЗ

Показник

Роки

Зміна

(+,-) 2006 р. до


2004

2005

2006

2004р.

2005р.

1

2

3

5

6

7

1. Виручка, тис. руб.

89015

85003

77169

-11846

-7834

2. Середньооблікова чисельність працівників, чол

271

262

258

-13

-4

3. Продуктивність праці, тис. грн. / чол

328,47

324,44

299,11

-29,36

-25,33

4. Повна собівартість товарної продукції, тис. руб.

78124

74603

73739

-4385

-864

5. Витрати на 1 руб. товарної продукції, коп.

0,87

0,88

0,96

+0,09

+0,08

6.Валовая прибуток, тис.руб.

10891

10400

3430

-7461

-6970

7. Чистий прибуток (нерозподілений прибуток (непокритий збиток), тис. руб.

7246

6639

2714

-4532

-3925

8. Середньорічна вартість ОПФ тис. руб.

11815

12142

13519

+1704

+1377

9. Фондовіддача, грн.

7,53

7,0

5,71

-1,82

-1,29

10. Рентабельність активів,%

24,09

19,01

7,07

-17,02

-11,94

11. Рентабельність власного капіталу,%

42,45

40,26

12,49

-29,96

-27,77

12. Рентабельність продукції (продажу),%

8,14

12,24

4,45

-3,69

-7,79

Динаміка основних показників ФГУП СПЗ представлених в даній таблиці свідчить про їх тенденції до зниження.

У 2006 р. обсяг виконаних робіт склав 77 169 тис. руб., Інша реалізація склала 3 421 тис. руб., В 2005 р. обсяг виконаних робіт становив 85 003 тис. руб., А в 2004 р. 89015 тис. руб. (Форма № 2). Відбулося зниження обсягу виконаних робіт у 2006 р. по відношенню до 2004 р. на 11846 тис. руб. або 13,3%, і на 7834 тис. руб. або 9,2% в порівнянні з 2005 р.

Середньорічна чисельність персоналу в аналізованому періоді зменшилася на 13 особи, що становить 4,8%. У 2005 р. відбулося вибуття 9 осіб, а в 2006 р. ще 4-х осіб.

Внаслідок цього, виробіток на одного працюючого також значно знизилася з 328,47 тис. грн. / чол. в 2004 р. до 324,44 тис. руб. в 2005 р. і склала 299,11 тис. руб. в 2006 р., тобто зменшилася на 29,36 тис. руб. або 8,9%.

Повна собівартість товарної продукції за звітний період зменшилася на 4385 тис. руб., У відсотковому відношенні ця сума становить всього 5,6%.

Випереджаюче темп зниження виручки від реалізації (13,3%) в порівнянні з темпом зниження собівартості продукції (5,6%) за цей же період є негативним фактором діяльності ФГУП СПЗ за аналізований період. Про це свідчить і збільшення витрат на 1 грн. товарної продукції з 0,87 руб. в 2004 р. до 0,88 руб. - У 2005 р., і до 0,96 руб. в 2006 р., тобто на 0,09 пункту.

Показники прибутку також знизилися за звітний період. Валовий прибуток на 7461 тис. руб. або 68,5%, чистий прибуток на 4532 тис. руб., що відповідає 62,5%.

Слід зазначити, що в 2006 р. відбулося збільшення залишкової вартості основних засобів за рахунок придбання на 1704 тис. руб. в натуральному вираженні (2004 р. - 11815 тис. крб., 2005 р. - 12 232 тис. руб., 2005 р. - 13 593 тис. руб.).

Коефіцієнт зносу основних засобів в 2006 р. - 0,51 (2004 р. - 0.55). Коефіцієнт вибуття основних засобів в 2006 р. - 0,07 (2004 р. - 0,01). Коефіцієнт оновлення основних засобів у 2006р. - 0,1 (2004 р. склав - 0,06).

Проаналізувавши ситуацію, спостерігається позитивна тенденція з придбання основних засобів. Однак підприємству необхідно оновлення ОС. Про це ж свідчить зниження показника фондовіддачі на 1,82 руб. або 24,2%. Це сталося через те, що підприємство в звітному періоді ввело в експлуатацію нове обладнання, що збільшило вартість основних виробничих фондів.

За звітний період у показників рентабельності активів, власного капіталу і продажів, що характеризують рівень прибутковості, простежується тенденція до зменшення, що є негативною тенденцією.

Рентабельність активів в 2004 р. - 24,09%, у 2005 р. - 19,01%, тобто зменшилася на 5,08 процентних пункту, а в 2006 р. відбулося ще зниження на 11,94%, отже, ефективність використання всього майна підприємства у 2006 р. склала 7,07%.

Рентабельність власного капіталу в 2004 р. становила 42,45%, у 2005 р. - 40,26%, тобто знизилася на 2,19 процентних пункту, а в 2006 р. вона зменшилася ще на 27,77%, тобто до 12,49%, отже, ефективність використання власного капіталу знизилася на 29,96% в 2006 р. і склала 12,49%.

Відповідно, показник рентабельності продукції знизився з 12,24% у 2005 р. до 4,45% в 2006 р., тобто на 7,79 пункту. Це означає, що підприємство в 2006 р. отримало 4,5 коп. прибутку на 1 крб. витрат на виробництво і реалізацію. Проте в 2004 р. даний показник дорівнював 8,14%.

Розглянемо показники, що характеризують ліквідність емітента за відповідний звітний період (таблиця 3).

Традиційно розрахунки починають з визначення коефіцієнта абсолютної ліквідності. Він являє собою відношення найбільш ліквідних активів до суми найбільш термінових зобов'язань і короткострокових пасивів (сума кредиторської заборгованості та короткострокових кредитів).

Нормальне обмеження - До ал> 0,2-0,5. Коефіцієнт показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена найближчим до моменту складання балансу час, що є однією з умов платоспроможності.

Наступним коефіцієнтів є коефіцієнт критичної ліквідності, або проміжний коефіцієнт покриття. Він розраховується як частка від ділення величини грошових коштів, короткострокових цінних паперів і розрахунків на суму короткострокових зобов'язань організації. Коефіцієнт критичної ліквідності відображає прогнозовану платоспроможність організації за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Теоретично виправдані оцінки цього коефіцієнта = 0,8.

На заключному етапі аналізу розраховують коефіцієнт поточної ліквідності, або коефіцієнт покриття, який визначається як відношення всіх оборотних коштів (поточних активів) - (розділ II балансу) за вирахуванням ПДВ по придбаних цінностей (стор. 220) і дебіторської заборгованості, платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати (стор. 230), до поточних зобов'язань (рядки 610 + 620 + 630).

Коефіцієнт поточної ліквідності показує, якою мірою поточні активи покривають короткострокові зобов'язання. Він характеризує платіжні можливості організації, оцінювані за умови не тільки своєчасних розрахунків з дебіторами і сприятливою реалізації готової продукції, а й продажу разі потреби інших елементів матеріальних оборотних коштів. Нормальне значення коефіцієнта - 2.

Таблиця 3

Аналізу коефіцієнтів ліквідності ФГУП СПЗ

Коефіцієнти ліквідності

Роки

Темп зростання,

% 2006 р. до


2004

2005

2006

2004

2005

1. До ал

0,07

0,53

0,09

128,6

-83,0

2. До кл

0,49

0,58

1,10

224,5

189,7

3. До тл

1,40

1,16

2,62

187,1

225,9

За аналізований період у ФГУП СПЗ відбулося наступне зміна коефіцієнта абсолютної ліквідності: у 2005 р. його значення зросло на 0,46 пункту в порівнянні з 2004 р., а 2006 р. відбулося зниження коефіцієнта абсолютної ліквідності на 0,44 пункту і до кінця 2006 р. його значення досягло 0,09, що не відповідає критеріальному. Отже, поточна заборгованість не може бути погашена найближчим часом, що є однією з умов неплатоспроможності підприємства.

Однак за звітний період відзначалося зростання коефіцієнтів критичної (224,5%) та поточної ліквідності (187,1%), що свідчить про збільшення активів в основному за рахунок зростання виробничих запасів. Коефіцієнти поточної і критичної ліквідності не тільки досягли нормативного значення, але й перевищили його, що свідчить про сталий фінансовий стан ФГУП СПЗ, тобто аналізоване підприємство має в своєму розпорядженні достатній обсяг вільних ресурсів, сформованих за рахунок власних джерел.

За підсумками проведеного дослідження можна зробити наступний висновок: аналіз ліквідності балансу ФГУП СПЗ показав недолік покриття зобов'язань його активами. Баланс 2006 року є не ліквідним.

2.2. Управління фінансовими потоками ФГУП «Сосенскій Приладобудівний завод» на основі використання методики імітаційного моделювання

Фінансовий потік у ФГУП СПЗ представлений: грошовими надходженнями на розрахунковий рахунок підприємства одночасно із зняттям грошей з розрахункового рахунку і взяттям кредиту під певні відсотки з подальшою виплатою відсотків.

Розглянемо використання методики імітаційного моделювання для забезпечення оптимального розподілу фінансових потоків у ФГУП «Сосенскій Приладобудівний завод».

Ілюстрацію імітаційної моделі можна представити у вигляді ресурсного балансу, що складається фінансовим директором підприємства. Ресурсний баланс - це система, в якій ув'язані фінансові потоки, представлені власними джерелами і зобов'язаннями підприємства, плановими платежами, залишками на рахунках.

У кінці звітного періоду відповідний структурний підрозділ, відповідно до своїх внутрішніх функцій, вносить до ресурсний баланс всі уточнення і нові дані. Потім проводиться відстеження істотних змін і виникаючих диспропорцій, розробляються заходи щодо їх усунення, складається попередній план діяльності ФГУП СПЗ на наступний період і найближчу перспективу. Очевидно, що ресурсний баланс є елементом системи стратегічного управління.

Для здійснення оперативного управління фінансовими потоками фінансовий директор ФГУП СПЗ використовує таблицю 4.

У перший розділ таблиці «Залишок на початок звітного періоду" заноситься сальдо по рахунках: розрахунковому, валютному, спеціальним.

Другий розділ «Фінансовий приплив» містить інформацію по приходу коштів, наявну у всіх структурних підрозділів підприємства, пов'язаних з рухом значних сум.

У третій розділ «Поточний відтік» заносяться відомості про планові платежі.

У четвертий розділ «Відтік на наступний звітний період» доцільно поміщати заявки на платежі від структурних підрозділів підприємства, сплановані на майбутнє.

Цифра підсумку чистого потоку виходить в результаті арифметичних операцій.

Таблиця 4

Дані про рух фінансових потоків ФГУП СПЗ за станом на 01.04.2006 р.

Показники

Сума, тис. руб.

Примітки (найменування джерела припливу чи напрямки відтоку)

1. Залишок на початок періоду

2515


2. Приплив все,

в тому числі

125600 8015

92

115243 250

2000


За реалізовану продукцію

Від реалізації основних засобів

Аванси отримані

Цільове фінансування

Інші надходження

3. Поточний відтік,

в тому числі

125830 73400 17900 9400

6372

1315

5000 12343


100


Оплата рахунків постачальників

Оплата праці працівників

Податкові платежі

Платежі у позабюджетні фонди

Підзвітні суми

Купівля основних засобів

Оплата відсотків і основного боргу за кредитами і позиками

Інші виплати

Фінансовий потік (стр 1 + стор 2 - ряд 3)

2286


4. Відтік на наступний звітний період (запланований),

в тому числі


116000

75000 17900 3900

6372

943

11785


100


Оплата рахунків постачальників

Оплата праці працівників

Податкові платежі

Платежі у позабюджетні фонди

Підзвітні суми

Оплата відсотків і основного боргу за кредитами і позиками

Інші виплати

Запропонований варіант ресурсного балансу дозволяє змоделювати процедуру прийняття рішень у даній системі оперативного управління фінансовими потоками. До вже наявним вихідним даним ФГУП СПЗ (табл. 4) надходить інформація:

- У наступному звітному періоді необхідно здійснити оплату сировини постачальникам на суму 75000 тис. руб.;

- Інші виплати (фінансовий відтік) складуть 41000 тис. руб.;

- Плановані надходження від реалізації продукції 110500 тис. руб.

Виникає завдання кореляції різноспрямованих фінансових потоків:

а) кошти у розпорядженні підприємства - 2286 тис. руб.;

б) приплив 110500 тис. крб.;

в) відтік 75000 + 41 000 = 116 000 тис. руб.

Таким чином, чистий фінансовий потік на майбутній період (-3214) тис. руб., Тобто дефіцит фінансових ресурсів.

Фінансовий директор ФГУП СПЗ може прийняти ряд управлінських рішень:

1. Взяти кредит в банку на суму 3500 тис. руб. під 16% річних терміном на 30 днів. Сума відсотків при цьому складе 3500 х 0,16 / 12 = 46,7 тис. руб.

2. Відстрочити фінансовий відтік у сумі 41000 тис. руб. на 30 днів. При цьому сума штрафних санкцій за прострочення обов'язкових платежів з розрахунку складе 61,5 тис. руб.

3. Відстрочити оплату рахунків постачальників на 30 днів, сплативши штраф у розмірі 0,01% суми платежу за кожний день прострочення, тобто 75000 х (0,01 / 100) х 30 = 225 тис. руб.

У разі реалізації першого рішення, підприємство виконає всі свої зобов'язання. Платою за таке рішення стане сума відсотків за кредит, а саме 46,7 тис. руб. Фінансовий потік складе:

2286 + 110 500 - 75000 - 41000 + 3500 - 46,7 = +239,3 тис. руб.

При прийнятті другого рішення фінансовий потік буде дорівнює:

2286 + 110 500 - 75000 - 61,5 = +37724,5 тис. руб.

Плата за прийняття третього рішення розрахована нами вище. Фінансовий потік:

2286 + 110 500 - 41000 - 225 = +71561 тис. руб.

У таблиці 5 представлена ​​модель стану фінансових потоків на початок наступного звітного періоду з урахуванням прийнятих варіантів рішень.

Таблиця 5

Дані про рух фінансових потоків ФГУП СПЗ за станом на 01.05.2006 р.

Показники

Варіанти прийняття рішення1

2

3Сума, тис.

руб.

Примітки

Сума, тис.

руб.

Примітки

Сума, тис.

руб.

Примітки

1 Залишок на початок періоду

2286


2286


2286


2 Приплив все, в тому числі

114000 110500

3500


Від покупців Кредит

110500 110500


Від покупців

110500 110500


Від покупців

3 Поточний відтік,

в тому числі


116046,7 75000 41000


46,7


Постачальникам Інші виплати Відсотки за кредит

75061,5 75000 61,5


Постачальникам Штрафи

41225 41000


225


Інші виплати Штрафи

Фінансовий потік (стр 1 + стор 2 - стор 3)

+239,3


+37724,5


+71561


4 Відтік на наступний звітний період (запланований),

в тому числі

3500

Кредит

41000

Інші виплати

75000

Постачальникам

Планований фінансовий потік з урахуванням відтоку на наступний період

-3260,7


-3275,5


-3439


Таким чином, згідно імітаційної моделі отримані три варіанти оперативних фінансових рішень. Так, фінансовий потік при ухваленні первісного варіанта рішення складе +239,3 тис. руб., А з урахуванням планованих платежів - (-3260,7) тис. руб., Другого варіанту - (+37724,5) тис. руб. і (-3275,5) тис. руб., третього - (+71561) тис. руб. і (-3439) тис. руб. відповідно. Отже, рекомендований фінансовим директором ФДУП СПЗ оптимальне рішення, побудоване на основі ресурсного балансу - третє.

Підводячи підсумок, слід зазначити, що запропонована схема кореляції різноспрямованих фінансових потоків містить велику кількість припущень. Метою розробки даної імітаційної моделі є розкриття механізму взаємодії структурних підрозділів підприємства в процесі реалізації завдання оперативного управління фінансовими потоками.

2.3. Стан обсягу і структури грошового потоку в ФГУП «Сосенскій Приладобудівний завод»

Метою управління грошовими потоками є забезпечення фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку шляхом балансування обсягів надходження і витрачання грошових коштів та їх синхронізації в часі.

Процес управління грошовим потоком починається з аналізу руху грошових коштів за звітний період. Такий аналіз дозволяє встановити, де у підприємства генерується готівка, а де витрачається.

Тому аналіз руху грошових коштів значно доповнює методику оцінки платоспроможності та ліквідності і дає можливість реально оцінити фінансово-економічний стан господарюючого суб'єкта. У цих цілях можна використовувати як прямий, так і непрямий методи.

Головним документом для аналізу грошових потоків є Звіт про рух грошових коштів (форма № 4) (Додаток 3 і 6), складений на базі прямого методу. Даний звіт як пояснення до бухгалтерського балансу (ф. № 1) (Додаток 1 і 4) і до Звіту про прибутки та збитки (форма № 2) (Додаток 2 і 5) входить до складу річної бухгалтерської звітності і призначений для того, щоб представляти інформацію про одну складової активів підприємства: про кошти.

«Звіт про рух грошових коштів» (форма № 4) - сукупність показників, розгорнуто характеризують потік грошових коштів за звітний період.

За допомогою даного документа можна встановити:

1) рівень фінансування поточної та інвестиційної діяльності за рахунок власних джерел;

2) залежність підприємств від зовнішніх запозичень;

3) дивідендну політику у звітному періоді та прогноз на майбутнє;

4) фінансову еластичність підприємства, тобто його здатність створювати грошові резерви (чистий приплив грошових коштів);

5) реальний стан платоспроможності підприємства за минулий період (квартал) та прогноз на наступний короткостроковий період.

Зміст поняття «рух грошових коштів» можна виразити наступною формулою:

Д 0 + Д П - Д В = Д 1 (1).

де До і Д 1 - залишки грошових коштів підприємства на початок і кінець звітного періоду,

Д П і Д В - надходження і вибуття (витрата) грошових коштів за звітний період.

Спосіб оцінки достатності грошових коштів полягає у визначенні тривалості періоду їх обороту:

ОДС

=

Середні залишки грошових коштів

× 1Оборот грошових коштів


(2).

Для обчислення середнього обороту слід використовувати кредитовий оборот по рахунку 51. Але якщо в організації істотна частина розрахунків проходить через касу і спеціальні рахунки, то зазначені в них витрати грошових коштів повинні бути додані до суми кредиту за рахунком 51.

У процесі аналізу грошових потоків доцільно відповісти на наступні запитання.

У разі припливу грошових коштів:

чи не відбулося приплив за рахунок збільшення короткострокових зобов'язань, які зажадають відтоку (погашення) у майбутньому;

Чи нема тут зростання акціонерного капіталу за рахунок додаткової емісії акцій;

чи не було розпродажу майна (основних засобів, виробничих запасів і т. д.);

скорочуються чи запаси матеріальних цінностей, незавершеного виробництва, готової продукції на складі і товарів.

При відтоку грошових коштів необхідно знайти відповіді на наступні питання:

чи немає зниження показників оборотності активів;

чи немає уповільнення оборотності оборотних активів;

не ростуть чи абсолютні значення запасів і дебіторської заборгованості;

чи не було різкого збільшення обсягу продажу товарів, що вимагає додаткових грошових потоків;

чи не було надмірних виплат акціонерам понад рекомендованої норми розподілу чистого прибутку (30-40%);

чи своєчасно сплачуються податки до бюджетної системи держави і внески у позабюджетні фонди;

чи не було тривалої заборгованості персоналу з оплати праці.

У результаті аналітичної роботи можна зробити попередні висновки про причини дефіциту грошових коштів. Такими причинами можуть бути:

1) низька рентабельність продажів, активів і власного капіталу;

2) відволікання грошових коштів у зайві виробничі запаси і незавершене виробництво; вплив інфляції на запаси;

3) великі капітальні витрати, не забезпечені відповідними джерелами фінансування; вплив інфляції на капітальні вкладення;

4) високі виплати податків і зборів та суми дивідендів акціонерам;

5) надмірна частка позикового капіталу в пасиві балансу (понад 50%) та пов'язані з цим високі виплати відсотків за користування кредитами і позиками;

6) зниження коефіцієнта оборотності оборотних активів, тобто залучення в оборот підприємства додаткових грошових коштів.

Сукупний грошовий потік повинен прагнути до нуля, тому що негативне сальдо по одному виду діяльності компенсується позитивним сальдо по іншому його виду.

Проведемо аналіз руху грошових коштів у ФГУП СПЗ за 2004 р. прямим методом (табл. 6)

Таблиця 6

Аналіз звіту про рух грошових коштів у ФГУП СПЗ за 2004 р.

Показники

Надійшло за звітний період

Використано за звітний період

Зміна за період (+,-)

1. Залишок коштів на початок періоду

-

-

+1777

2 Рух коштів по поточній діяльності

77734

73646

+4474

3. Рух коштів по інвестиційній діяльності

86

2139

-2053

4 Рух коштів по фінансовій діяльності

3400

6700

-3300

5 Разом чисте зміна грошових коштів

-

-

-879

6. Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду

-

-

+898

З таблиці 6 випливає, що у 2004 році залишок грошових коштів скоротився на 879 тис. руб., Або на 49,5%. На це зміна вплинув відтік грошових коштів від інвестиційної та фінансової діяльності поточної діяльності в сумі 5353 тис. руб. Однак по поточній діяльності стався приплив грошових коштів у розмірі 4474 тис. руб. (5,8%).

Вертикальний аналіз руху грошових коштів у ФГУП СПЗ за 2004 р. представлений в таблиці 7.

Таблиця 7

Вертикальний аналіз надходжень та витрачання грошових коштів у ФГУП СПЗ за 2004 р.

Найменування показників

Абсолютна величина

Частка від суми всіх джерел грошових коштів,%

1. Надходження і джерела грошових коштів. Виручка від продажу товарів (продукції, робіт і послуг)

77348

94,78

Виручка від продажу об'єктів осн.средств

35

0,04

Виручка від продажу цінних паперів і інших фінансових вкладень

51

0,06

Надходження позик і кредитів, наданих іншим організаціям

3400

4,65

Інші надходження

386

0,47

Всього надходжень грошових коштів

81606

100,00

2. Використання грошових коштів

На оплату придбаних товарів, продукції, робіт і послуг

36020

43,67

На оплату праці

20819

25,24

Погашення позик, кредитів (без відсотків)

6700

8,12

На розрахунки з бюджетом

14934

18,11

На придбання об'єктів основних засобів

2137

2,59

На фінансові вкладення

2

0,00

На оплату відсотків і основної суми боргу за отриманими кредитами і позиками

1458

1,77

Інші виплати та перерахування

415

0,50

Разом використано коштів

82485

100,00

3. Зміна грошових коштів

-879

-

З даних таблиці 7 випливає, що основним джерелом припливу коштів були виручка від реалізації товарів (94,78%), на надходження позик і кредитів, наданих іншим організаціям доводиться 4,65%, інші надходження незначні.

Серед напрямків витрачання грошових коштів основної питому вагу займають: оплата постачальників за товари та послуги (43,67%), розрахунки з бюджетом (18,11%), оплата праці персоналу (25,24%) і фінансові вкладення (11,86% ), придбання об'єктів основних засобів (2,59%).

Інші виплати ФГУП СПЗ займають незначну частину у витратах підприємства.

Чисте зміна грошових коштів (перевищення відтоку над припливом) становить 879 тис. руб. Отже, ФГУП СПЗ в цілому в 2004 році було не здатне генерувати грошові кошти в обсязі, достатньому для здійснення необхідних витрат.

Проведемо аналіз руху грошових коштів за 2005-2006 роки у ФГУП СПЗ на основі даних фінансової звітності «Звіт про рух грошових коштів».

Таблиця 8

Показники руху грошових коштів в ФГУП СПЗ (Прямий метод)

Показники


Сума грошових коштів, тис. грн.

Індекс динаміки за період,%

Питома вага,%


2005р.

2006р.

зміна за період


2005р

2006р.

зміна за період

1.Остаток грошових коштів

898,00

9 526,00

8 628,00

1 060,80

на початок року
2. Надходження грошових

95 662,00

81 986,00

-13 676,00

85,70

100,0

100,00

коштів - усього
в тому числі за видами діяльності:

- Поточної

90 591,00

58 123,00

-32 468,00

64,16

94,70

70,89

-23,81

- Інвестиційної

71,00

363,00

292,00

511,27

0,07

0,44

0,37

- Фінансової

5 000,00

23 500,00

18 500,00

470,00

5,23

28,66

23,44

3. Витрачання грошових

87 034,00

90 682,00

3 648,00

104,19

100,00

100,00

коштів - усього
в тому числі за видами діяльності:

- Поточної

73 592,00

73 807,00

215,00

100,29

84,56

81,39

-3,16

- Інвестиційної

1 942,00

3 372,00

1 430,00

173,64

2,23

3,72

1,49

- Фінансової

11 500,00

13 503,00

2 003,00

117,42

13,21

14,89

1,68

4. Залишок грошових коштів

9 526,00

830,00

-8 696,00

8,71

на кінець року
5. Чистий грошовий потік:

8 628,00

-8 696,00

-17 324,00

-100,79

100,00

100,00

- З поточної діяльності

16 999,00

-15 684,00

-32 683,00

-92,26

197,02

180,36

-16,66

- Інвестиційної

-1 871,00

-3 009,00

-1 138,00

160,82

-42,72

62,41

105,1

- Фінансової

-6 500,00

9 997,00

16 497,00

-153,80

-75,34

-114,96

-39,62

З таблиці випливає, що в 2005 р. валовий грошовий приплив (95662 тис. крб.) Перевищив відтік (87034 тис. крб.), Що зумовило приріст грошових коштів за 2005 р. на суму 8628 тис. руб. або на 960,1%.

На це зміна вплинув приплив грошових коштів від поточної діяльності в сумі 90591 тис. руб., Причому основним джерелом припливу від поточної діяльності були кошти, отримані від покупців і замовників - 90120 тис. руб. або 99,5% від питомої ваги. Основна частка надходження грошових коштів у вигляді виручки від продажу товарів (робіт, послуг) свідчить про те, що ФГУП СПЗ отримує дохід, як це і повинно бути, в першу чергу від своєї основної діяльності.

Приплив від інвестиційної діяльності незначний - 71 тис. руб., У тому числі 27 тис. руб. складає виручка від продажу об'єктів основних засобів і іншого аналогічного майна і 44 тис. руб. - Виручка від продажу цінних паперів і інших фінансових вкладень.

Рухом грошових коштів з фінансової діяльності з'явилися надходження від позик і кредитів, надані іншими організаціями в сумі 5 000 тис. руб.

Відтік грошових коштів в 2005 р. розподілився наступним чином: за поточної діяльності сума склала 73592 тис. руб.; З інвестиційної 1942 тис. руб. (У тому числі на придбання об'єктів основних засобів 1939 тис. руб., На придбання цінних паперів - 3 тис. руб.); З фінансової діяльності 11500 тис. руб. - На погашення позик і кредитів.

Аналогічно проаналізуємо рух грошових коштів в 2006 р.

За даними таблиці 8 видно, що залишок грошових коштів до кінця 2006 р. зменшився в 11,5 разів у порівнянні з початком 2006 роком і склав 830 тис. руб., Тобто можна говорити, що грошовий обіг ФГУП СПЗ в 2006 р . характеризується чистим грошовим відтоком в сумі 8696 тис. руб.

На це зміна вплинула переважання витрачання грошових коштів над їх надходженням. Надходження грошових коштів від поточної діяльності склали 58123 тис. руб., Що на 32468 тис. руб. менше ніж у 2005 р. (99,5% у структурі цих надходжень займають кошти, отримані від покупців і замовників).

Надходження від інвестиційної та фінансової діяльності ФГУП СПЗ в 2006 р. вище в порівнянні з 2005 р. - відповідно на 292 тис. руб. і 18500 тис. руб.

Приплив грошових коштів від інвестиційної діяльності в 2006 р. склав 363 тис. руб. (Виручка від продажу об'єктів основних засобів і іншого аналогічного майна).

Рухом грошових коштів з фінансової діяльності з'явилися надходження від позик і кредитів, надані іншими організаціями в сумі 23500 тис. руб.

Відтік грошових коштів у 2006 р. склав 90682 тис. руб., В тому числі від поточної діяльності в суму 73807 тис. руб., Від інвестиційної діяльності в суму 3372 тис. руб. (На придбання об'єктів основних засобів, дохідних вкладень у матеріальні цінності), від фінансової діяльності на погашення позик і кредитів витрачено 13503 тис. руб.

Розглянемо динаміку структури грошового обороту ФГУП СПЗ за звітний період.

Аналізуючи дані таблиці 8 можна зробити висновок про те, що в 2005 р. 94,7% припливу грошових коштів становить поточна діяльність, 5,23% - фінансова, і тільки 0,07% - інвестиційна.

У 2006 р. відбулися структурні зрушення в бік зменшення питомої ваги суми поточна діяльність (на 23,81%) і збільшення (на 23,44%) питомої ваги фінансової діяльності, що відповідає зростанню надходжень за позиками та кредитами.

Структура витрачання грошових коштів у 2006 р. практично не змінилася. 81,39% всіх грошових коштів припадав на поточну діяльність (84,56% у 2005 р.), 3,72% - на інвестиційну (2,23% в 2005 р.), 14,89% - на фінансову (13, 21% у 2005 р.).

Серед напрямків витрачання грошових коштів основна питома вага, як було зазначено вище, займає поточна діяльність.

Розглянемо більш детально напрями витрачання грошових коштів ФГУП СПЗ за 2005-2006 р.р. щодо поточної діяльності. Для цього складемо таблицю 9.

Таблиця 9

Витрата грошових коштів по поточній діяльності ФГУП СПЗ

Показники


Сума грошових коштів, тис. руб.


Індекс динаміки за період,%

Питома вага,%


2005

2006

зміна за період


2005р

2006р.

зміна за період

1. Оплата придбаних товарів, робіт, послуг, сировини та інших оборотних активів

35 413,00

33 835,00

-1 578,00

95,54

46,85

44,63

-2,22

2. Оплата праці

21 233,00

23 987,00

2 754,00

112,97

28,09

31,64

3,55

3. Розрахунки з податків і зборів

15 144,00

14 209,00

-935,00

93,83

20,03

18,74

-1,29

4. Розрахунки на оплату відсотків по кредиту

1 411,00

15 06,00

95,00

106,73

1,87

1,99

0,12

5. Інші витрати

391,00

270,00

-121,00

69,05

0,52

0,36

-0,16

Разом

75 595,00

75 812,00

215,00

100,29

100,0

100,0

Дані таблиці показують, що основна питома вага у витрачанні грошових коштів по поточній діяльності як в 2005 р., так і в 2006 р. займає оплата придбаних товарів, робіт і послуг (46,85 і 44,63%% відповідно).

Наступне місце припадає на оплату праці персоналу (28,09 і 31,64%% відповідно по роках), причому в сумовому вираженні це зміна становить збільшення на 2754 тис. руб.

На розрахунки по податках і зборах направлено 15144 тис. руб. в 2005 р. і 14209 тис. руб., тобто сума зменшилася на 935 тис. руб., що негативно характеризує діяльність організації. Розрахунки по податках і зборах займають відповідно по роках в загальному сумі витрат 20,03% і 18,74%.

На розрахунки на оплату відсотків по кредиту доводилося 1,87% в 2005 р. і 1,99% в 2006 р. У сумовому вираженні збільшення склало 95 тис. руб.

Грошові кошти, спрямовані на інші витрати незначні - 391 тис. руб. (0,52%) у 2005 р., і 270 тис. руб. (0,36%) в 2006 р.

Одним з основних умов фінансового добробуту підприємства є приплив коштів, що забезпечує погашення всіх першочерговий платежів. Відсутність мінімально необхідного запасу грошових коштів свідчить про серйозні фінансові труднощі.

Один із способів оцінки достатності грошових коштів полягає у визначенні тривалості періоду їх обороту. Період обороту грошових коштів показує термін з моменту надходження грошей на розрахунковий рахунок до моменту їх вибуття.

На основі інформації бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки проведемо аналіз оборотності грошових коштів ФГУП СПЗ. Розрахунок періоду обороту грошових коштів в організації за 2005-2006 р.р. оформимо в таблиці 10.

Таблиця 10

Аналіз оборотності грошових коштів у ФГУП СПЗ

п / п

Найменування

показника

Роки

Зміна (+,-) 2006 р. до2004.

2005

2006.

2004

2005

1.

Виручка від продажу

продукції, тис. грн.

89015

85003

77169

-11846

-7834

2.

Середні залишки грошових коштів, тис. грн.

1338

5212

5178

+3840

-34

3.

Кількість днів

360

360

360

-

-

4.

Період обороту грошових коштів, днів

5,41

(1338 * 360 /

89015)

22,1

(5212 * 360) /

85003

24,2

(5178 * 360) /

77169

+18,79

+2,1

5.

Коефіцієнт оборотності грошових коштів, раз

66,5

(360 / 5,41)

16,3

(360/22, 1)

14,9

(360/24, 2)

-51,6

-1,4

Як випливає з даних наведеної таблиці, період обороту грошових коштів протягом звітного періоду змінювався наступним чином: у 2006 р. в порівнянні з 2004 р. він зріс на 18,79 днів, а в порівнянні з 2005 р. збільшився ще на 2,1 пункту з 22,1 дня до 24,2 дня. Інакше кажучи, з моменту надходження грошей на рахунки ФГУП СПЗ у 2006 р. до моменту їх вибуття проходило 24 дні. Це вказує на достатність коштів у підприємства на оплату першочергових платежів.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що ФГУП СПЗ до кінця звітного періоду було здатно генерувати грошові кошти в обсязі, достатньому для здійснення необхідних витрат.

Господарська діяльність будь-якого підприємства нерозривно пов'язана з рухом грошових коштів. Кожна господарська операція викликає або надходження, або витрачання грошових коштів. Грошові кошти обслуговують практично всі аспекти операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Управління рухом грошових коштів є найважливішим напрямком діяльності фінансового менеджера.

Компаніям, які активно працюють, не уникнути сильних коливань сум грошей на банківських рахунках. Наприклад, організація розрахувалася за велику партію товару. Тому на наступний день фірма не змогла виплатити всім співробітникам зарплату. Щоб компанія не виявилася в описаній ситуації, фінансовим спеціалістам необхідно ефективно планувати та відслідковувати її доходи та витрати.

Важливим інструментом ефективного використання грошових коштів підприємства є платіжний календар. Розробка платіжного календаря полягає у визначенні конкретної послідовності та строків здійснення всіх розрахунків, що дозволяє своєчасно перерахувати платежі контрагентам, до бюджетів і в позабюджетні фонди та забезпечити фінансування нормальної господарської діяльності підприємства. Платіжний календар складається звичайно на місяць (або квартал), з розбивкою показників по дрібніших періодам (15 днів, декада, п'ятиденка). Правильно складений платіжний календар дозволяє виявити можливі фінансові помилки, брак коштів, розкрити причину такого стану, намітити відповідні заходи й таким чином уникнути фінансових ускладнень.

Платіжний календар визнається одним з найдосконаліших і надійних зі всіляких планів грошових потоків. Пояснюється це тим, що реалістичний прогноз грошових коштів можна скласти тільки на відносно короткий проміжок часу, оскільки чинників, що впливають на надходження та виплату грошових коштів, багато, вони комплексні і не можуть бути оцінені за межами короткого відрізка часу.

Таким чином, в наступному розділі представленої роботи буде розглянуто процес формування платіжного календаря у ФГУП СПЗ, як одного з різновидів фінансових планів.

РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ У ФГУП «СОСЕНСКІЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

3.1. Фінансове планування за допомогою платіжного календаря

Платіжний календар - це план організації виробничо-фінансової діяльності підприємства, в якому календарно взаємопов'язані всі джерела грошових надходжень і витрати за певний період часу. Він повністю охоплює грошовий оборот підприємства; дає можливість пов'язати надходження грошових коштів і платежі як у готівковій, так і в безготівковій формі; дозволяє забезпечити постійну платоспроможність і ліквідність.

Платіжний календар складається фінансовою службою шляхом концентрації планових показників бюджету руху грошових коштів і роз'єднання їх за місяцями. Терміни визначаються виходячи з періодичності основних платежів підприємства. Для того щоб платіжний календар був реальним, його укладачам необхідно стежити за ходом виробництва і реалізації, станом запасів грошових коштів, дебіторської заборгованості. При цьому можливий вплив на керівників відповідних центрів фінансової відповідальності, щоб попередити про невиконання бюджету руху грошових коштів.

Щоб сформувати платіжний календар, фінансовому працівнику знадобиться наступна інформація [27,5]:

- Звіт про кредиторську і дебіторську заборгованість організації. У ньому мають бути вказані суми доходів і витрат з переліком договорів, контрагентів і відповідальних осіб;

- Графіки оплати договорів, в яких відображені терміни платежів;

- Графіки періодичних виплат - податків, заробітної плати тощо;

- Дані про поточні залишки на рахунках.

У першу чергу має сенс занести в календар регулярні виплати і надходження. Як правило, це такі платежі, як аванси, розрахунки по кредитах і позиках, оплата відсотків, штрафів і пені.

З іншими сумами розумно вчинити так. Можна розробити форму заявки на платіж, яку будуть підписувати, наприклад, керівники підрозділів організації. Ці документи мають надходити у фінансову службу. Завдання її працівників - переконатися, що фірма не заплатить більше грошей, ніж може собі дозволити. В іншому випадку баланс доходів і витрат буде порушений. Якщо все гаразд, фінвідділ може включити заявку в проект платіжного календаря. Якщо ні - її потрібно передати фінансовому директору. І вже він вирішує, чи буде фірма проводити даний платіж.

Тому необхідність перерахування грошей по "понадлімітним" або незапланованим заявками повинна бути документально обгрунтована.

Календар зазвичай формують на певний період - місяць, декаду, тиждень. Щоб його скласти, необхідно всі доходи і витрати компанії розділити на групи за видами грошових коштів (готівка, на розрахунковому рахунку, векселі, облігації і т.д.). Потім треба впорядкувати платежі і надходження в залежності від їх строків.

Далі працівники фінансової служби повинні визначити, якими сумами (за видами грошових коштів) компанія буде розташовувати на початок планового періоду. Для цього поточні залишки коригують на суми, які повинні надійти на фірму. Після цього розраховують залишок для кожного дня планового періоду. Формула розрахунку має такий вигляд:

Залишок на дату = Залишок попереднього дня + Сума надходжень за день - Сума платежів за день (3).

Отже, календар сформований. Якщо всі значення в ній позитивні, фінансовий стан компанії можна вважати задовільним. Негативні цифри означають, що в якийсь конкретний день фірмі може не вистачити грошей.

Приклад платіжного календаря ФГУП СПЗ на 1 півріччя 2007 р. приведено в таблиці 11.

Таблиця 11

Платіжний календар ФГУП СПЗ по місяцях на I півріччя

(В тис. крб.)

Найменування статей витрат

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Разом

Платежі

За сировину, матеріали, паливо, електроенергію, товари, послуги

1 458,6

1 792,0

3 403,2

2 674,2

4 164,9

2 475,7

15 968,6

Платежі до бюджету і соціальних фондів

430,7

294,3

412,9

300,6

131,2

303,9

1 873,6

Відсотки за кредитами

129,5

140,5

146,6

200,5

320,1

107,7

1 044,9

Витрати на оплату праці

854,5

744,5

340,7

1 049,1

689,4

731,2

4 409,4

Перерахування коштів на депозити

355,0

347,5

1 315,0

1 390,0

4 604,5

2 795,2

10 807,2

Погашення кредиту

500,7

450,8

530,9

550,8

560,8

456,6

3 050,6

Інші

200,7

453,8

564,9

347,8

317,6

256,9

2 141,7

Разом платежів

3 929,7

4 223,4

6 714,2

6 513,0

10 788,5

7 127,2

39 296,0

Надходження

За реалізовану продукцію

2 928,3

3 515,2

3 363,3

5 773,6

6 903,0

5 146,8

27 630,2

Повернення грошей з депозитів

355,0

347,5

1 315,0

1 390,0

4 604,5

2 795,2

10 807,2

Позики отримані

340,8

408,8

567,0

598,7

670,7

453,0

3 039,0

Інші

557,9

178,0

670,8

546,8

234,7

356,9

2 545,1

Разом надходжень

4 182,0

4 449,5

5 916,1

8 309,1

12 412,9

8 751,9

44 021,5

Перевищення платежів над надходженнями798,1
798,1

Перевищення надходжень над платежами

252,3

226,1


1 796,1

1 624,4

1 624,7

5 523,6

Початковий варіант документа, як правило, "незбалансований". Наприклад, у таблиці 11 в березні платежі ФГУП СПЗ перевищують суми надходжень. Причина проста. Організації вигідно якомога раніше оплатити рахунки. А до суми грошей, які повинні надійти на фірму, потрібно ставитися обережно. Адже не можна бути цілком впевненим у тому, що контрагенти вчасно сплатять рахунки. У результаті може скластися ситуація, про яку згадувалося вище: на початку місяця грошей на фірмі може просто не виявитися.

З календаря потрібно виключити дати, грошові залишки на які вийшли негативними. Зробити це можна так:

- "Пересунути" витрати на більш пізні терміни, а надходження - на більш ранні;

- Розділити платіж на кілька частин з різними датами виконання;

- Розрахуватися з контрагентом альтернативним способом. Наприклад, заплатити йому товарним векселем замість грошового;

- Конвертувати одне платіжний засіб в інше. Так, фірма може продати банківський вексель і отримати готівку грошові кошти;

- Домовитися про кредитування компанії. При цьому потрібно враховувати прийдешні виплати по відсотках за користування позиковими засобами.

Проілюструємо сказане на прикладі. "Оптимізуємо" платіжний календар, який наведено в таблиці 11. Для цього перенесемо з березня на квітень 1 млн руб., Яким фірма розрахувалася за сировину. У результаті буде сформовано новий графік. Суми надходжень в ньому будуть більше платежів (табл. 12).

Як правило, після закінчення "оптимізації" календар підписує генеральний директор. Так документ набирає чинності.

Для того щоб оперативно контролювати витрати організації, фінансовому працівнику необхідно щодня уточнювати перелік і суми планованих на чергову дату платежів. При цьому він не повинен забувати враховувати залишки грошових коштів на попередній день.

Таблиця 12

"Оптимізований" платіжний календар по місяцях (в тис. крб.)

Найменування статей витрат

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Разом

Платежі

За сировину, матеріали, паливо, електроенергію, товари, послуги

1 458,6

1 792,0

2 403,2

3 674,2

4 164,9

2 475,7

15 968,6

Платежі до бюджету і соціальних фондів

430,7

294,3

412,9

300,6

131,2

303,9

1 873,6

Відсотки за кредитами

129,5

140,5

146,6

200,5

320,1

107,7

1 044,9

Витрати на оплату праці

854,5

744,5

340,7

1 049,1

689,4

731,2

4 409,4

Перерахування коштів на депозити

355,0

347,5

1 315,0

1 390,0

4 604,5

2 795,2

10 807,2

Погашення кредиту

500,7

450,8

530,9

550,8

560,8

456,6

3 050,6

Інші

200,7

453,8

564,9

347,8

317,6

256,9

2 141,7

Разом платежів

3 929,7

4 223,4

5 714,2

6 513,0

10 788,5

7 127,2

39 296,0

Надходження

За реалізовану продукцію

2 928,3

3 515,2

3 363,3

5 773,6

6 903,0

5 146,8

27 630,2

Повернення грошей з депозитів

355,0

347,5

1 315,0

1 390,0

4 604,5

2 795,2

10 807,2

Позики отримані

340,8

408,8

567,0

598,7

670,7

453,0

3 039,0

Інші

557,9

178,0

670,8

546,8

234,7

356,9

2 545,1

Разом надходжень

4 182,0

4 449,5

5 916,1

8 309,1

12 412,9

8 751,9

44 021,5

Перевищення надходжень над платежами

252,3

226,1

201,9

796,1

1 624,4

1 624,7

4 725,5

Якщо на фірмі недостатньо грошей для оплати всіх рахунків, частина запланованих платежів можна перенести на інші дні. Відповідно до цих змін перераховують і платіжний календар. Фінансова служба повинна уточнити залишки на поточний день, а також відзначити проведені платежі і надходження. Потім невиконані зобов'язання переносять на майбутні дати.

Далі потрібно перерахувати залишки грошей на наступні дні планового періоду. Для цього до залишку поточного дня додають очікувані надходження і віднімають скориговані платежі. Розрахунок проводять для кожного дня планового періоду.

Сформований у такий спосіб новий варіант платіжного календаря, як і початковий, може виявитися незбалансованим - у ньому можуть з'явитися дні з негативними залишками. У цьому випадку календар також необхідно "оптимізувати" за описаною вище схемою.

Щоб фінансова служба могла оперативно управляти розрахунками, їй необхідно щодня отримувати інформацію про залишки грошей на рахунках фірми. Ці відомості не обов'язково повинні бути підтверджені документами - фінансовим працівникам компанії набагато важливіше вчасно дізнаватися достовірні суми залишків.

У залежності від способу розрахунків оперативний облік можна організувати по-різному. Кілька методів його ведення описані в таблиці 13.

Таблиця 13

Методи ведення оперативного обліку

Засіб оплати

Як вести оперативний облік

Гроші на розрахункових рахунках

Фінансова служба обробляє виписки банку і передає їх до бухгалтерії

Готівку в касі бухгалтерії

Фінансова служба отримує довідки про рух грошей по касі з бухгалтерії з встановленою періодичністю

Векселі та облігації

Якщо векселі та облігації фірми зберігаються у фінансовому відділі, його фахівці і займаються їх оперативним обліком. Якщо цінні папери знаходяться в бухгалтерії, фінансисти повинні періодично отримувати довідку про їх наявність та рух

Взаємозаліки

Фінансова служба передає в бухгалтерію розпорядження про підготовку актів звірки взаємних розрахунків

Отримані дані про рух коштів співробітники фінвідділу обробляють за допомогою таких способів:

- Коригують поточні залишки;

- Вносять зміни до плану витрат;

- Фактичні платежі розподіляють за плановими, які потім відмічають як здійснені;

- Розносять платежі і надходження по конкретних договорах, сумам податків до бюджету, соціальні фонди і т.д. При цьому стан взаєморозрахунків з контрагентами коригують на вже сплачені суми.

Таким чином, на відміну від інших різновидів фінансових планів, не існує раз і назавжди затвердженого варіанту платіжного календаря. Це постійно коректований прогноз надходжень і витрат на кожен день планового періоду. Організації він допомагає підтримувати ліквідність, а фінансовим працівникам - ефективно контролювати грошові потоки фірми.

3.2. Організація документообігу для управління дебіторською заборгованістю ФГУП СПЗ

Дефіцит грошових коштів негативно позначається на платоспроможності багатьох підприємств, породжуючи криза неплатежів. Перше, на що слід звернути увагу при вирішенні питання про ліквідацію дефіциту бюджету будь-якого підприємства, - це поліпшення управління дебіторської та кредиторської заборгованості.

Традиційними і найбільш значимими джерелами фінансування оборотних коштів є позикові кошти, серед яких виділяються кредиторська заборгованість і короткострокові банківські позики. Однак з метою удосконалення управління фінансовим потоком підприємства розглянемо заходи, пов'язані з залученням грошових коштів в оборот ФГУП СПЗ шляхом поліпшення використання дебіторської заборгованості.

У зв'язку зі зростанням дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду у ФГУП СПЗ розглянемо один з методів управління дебіторською заборгованістю - за допомогою вдосконалення документообігу.

Ефективність фінансового менеджменту визначається станом дебіторської заборгованості, яка в свою чергу складається з двох частин - дебіторської заборгованості постачальників і підрядників і дебіторської заборгованості покупців. Багато в чому успішність роботи з дебіторською заборгованістю залежить від правильності оформлення договорів з контрагентами, організації взаємодії фінансового менеджера з іншими підрозділами апарату управління та інформованості вищого керівництва про поточний стан фінансових ресурсів організації.

До основних завдань організації документообігу відносяться: визначення видів договорів поставки; організація контролю за їх виконанням; встановлення порядку контролю правильності, доцільності та ефективності оформлення та виконання договорів поставки; складання графіка документообігу; визначення обов'язків і відповідальності сторін договору та посадових осіб організації.

Договір поставки - договір, за яким постачальник (продавець), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати в обумовлений строк (строки) вироблені або купуються їм товари покупцю для використання в процесі діяльності організації, або в інших цілях, не пов'язаних з особистим чи іншим подібним використанням.

У процесі виконання договору поставки та управління дебіторською заборгованістю виділяють три етапи підготовки та руху документів:

1) розподіл функцій у процесі вибору постачальника і збору інформації;

2) складання договору і юридичний контроль;

3) визначення відповідальних виконавців.

Розглянемо зміст кожного етапу в ФГУП СПЗ.

1. Розподіл функцій у процесі вибору постачальника і збору інформації.

Комерційний відділ:

а) погоджує річні потреби організації з потребами торгівлі;

б) визначає потребу в товарах і сировину на рік;

в) конкретизує номенклатуру і обсяги поставок;

г) погоджує потреби організації на даному етапі з фінансовою службою;

д) налагоджує контакти з посадовими особами фірми-постачальника;

е) збирає детальну інформацію про постачальника;

ж) представляє в юридичну службу виклад типових ситуацій, що виникають при укладанні договорів.

Бухгалтерія:

а) погоджує потреби організації в товарах і сировину з відділом постачання;

б) визначає потребу в оборотних коштах і складає план платежів залежно від очікуваних поставок;

в) проводить експертизу фінансової звітності нових контрагентів.

г) перед укладанням договору з новою фірмою-постачальником вивчає інформацію про неї.

2. Складання договору і юридичний контроль.

Відповідальність за складання договору і юридичний контроль правомірності укладення угоди повністю лягає на відділ виробництва і кошторисно-договірної роботи ФГУП СПЗ.

Наведемо приблизний перелік його функцій.

а) уточнює найбільш важливі моменти, пов'язані з оформленням контракту, підписанням і виконанням, зокрема:

- Умови оплати;

- Фінансову відповідальність;

- Строки виконання зобов'язань;

- Терміни дії договору;

б) прогнозує ризики.

в) розробляє проекти всіх типових договорів на основі даних, представлених відділом постачання;

г) при відсутності типового договору під конкретний випадок розробляє новий проект майбутнього договору;

д) перевіряє наявність довіреності, якщо організація контактує з представником контрагента:

е) перевіряє довіреність (реквізити, підписи, печатку, дату видачі, термін дії, юридичне право і обсяг повноважень представника і т.д.)

3. Визначення відповідальних виконавців.

Комерційний відділ:

а) контролює виконання постачальником його обов'язків згідно з усіма пунктами контракту;

б) своєчасно приймає встановлені договором постачання та встановлені чинним законодавством заходів для запобігання або мінімізації втрат по угоді;

в) організовує вантаження, доставку і розвантаження товарів і сировини, коли згідно з чинним договором поставки доставляти товари зобов'язана організація,

г) контролює своєчасність, належну якість та кількість поставки згідно з контрактом;

д) у випадках порушення умов контракту однієї зі сторін направляє до відділу виробництва та кошторисно-договірної роботи службовий лист з проханням про прийняття необхідних заходів.

Бухгалтерія:

а) здійснює розрахунки з постачальниками за товари, що поставляються;

б) контролює правильність оплати;

в) стежить за дотриманням термінів оплати;

г) оформляє відповідні документи.

Організаційно-технологічна схема реалізації договору поставки включає наступні етапи.

Етап I: оформлення договору.

1. Відділ виробництва і кошторисно-договірної роботи оформляє проект договору, присвоює договором номер, оформляє його в двох примірниках, організовує підписання договору контрагентом, робить необхідну кількість копій договору і передає договір з візами, підписами і печатками іншого боку на підпис керівнику організації.

5. Відділ виробництва і кошторисно-договірної роботи передає після підписання керівником повністю оформлений договір в бухгалтерію і торговий відділ - виконавцю.

Етап II: контроль за виконанням договору поставки.

1. Виконавець (уповноважена організацією особа на контакт з контрагентом) за наявності в договорі умови про передоплату організовує отримання з постачальника рахунку на передоплату.

2. Виконавець передає отриманий рахунок у бухгалтерію на візу.

3. Бухгалтерія засвідчується в наявності договору, вільних обігових коштів, визначає можливість оплати, візує рахунок і передає його на підпис до оплати керівнику.

4. Підписаний керівником рахунок передається в бухгалтерію для оплати, де реєструється в журналі представлених на оплату документів (таблиця 14).

Таблиця 14

Журнал обліку документів, що надійшли для оплати

Дата надходження

Найменування, дата і номер документа

Одержувач коштів

Прізвище виконавця

Розпис виконавця

Розпис бухгалтера

01.06. 06

Рахунок від 28.05.06

36/1-Н

ТОВ «Моноліт»

Петров12.05. 06

Рахунок від 12.05.06

242-П

ТОВ «Сервіс»

Полків5. Бухгалтерія проводить оплату і передає копії платіжних доручень виконавцю.

6. Виконавець повідомляє постачальника про оплату за даними бухгалтерії.

7. Бухгалтерія щотижнево (по п'ятницях) представляє до відділу виробництва та кошторисно-договірної роботи дані про дебіторську та кредиторську заборгованість (таблиця 15).

Таблиця 15

Журнал обліку дебіторської та кредиторської заборгованості

Дебітори

Кредитори

Найменування постачальника

Номер договору

Дата платежу

Сума платежу

(Руб.)

Найменування постачальника

Номер договору

Дата поставки

Сума поставки (грн.)

ТОВ «Моноліт»

31/04

01.06.06

13 600

ТОВ «Демократ»

1П-02

13. 06.06

105 000

ТОВ «Сервіс»

23/04

15.05.06

25 600

ТОВ «Металоконструкція»

237/05

15.05.06

32 700

ТОВ «Стройком»

12/03

01.02.06

300 000

ТОВ «Геоком»

3 / 03

23.12.05

127 700

8. Відділ виробництва і кошторисно-договірної роботи на підставі даних бухгалтерії аналізує дебіторську і кредиторську заборгованість по кожному постачальнику, а також визначає, за якими договорами перевищені граничні строки поставки, і щотижня (по понеділках) представляє звіт про прострочену дебіторську заборгованість керівнику для прийняття необхідних заходів ( таблиця 16).

Таблиця 16

Журнал обліку простроченої дебіторської заборгованості

Найменування постачальника вантажу

Номер договору

Дата платежу

Сума платежу (грн.)

Обсяг поставки (грн.)

Дата поставки за контрактом

Порушення термінів постачання, в днях

ТОВ «Лессервіс»

10/04

30.04.06

112 500

300 000

15.05.06

45

ТОВ «Стройком»

12/03

01.02.06

300 000

300 000

23.02.06

129

ТОВ «Геоком»

3 / 03

23.12.06

123 700

260 000

10.01.06

170

Як засвідчив проведений в ФГУП СПЗ аналіз, у більшості випадків причиною прострочення платежів стає не складне фінансове становище клієнта, а бажання використати кошти продавця для фінансування власної діяльності. При цьому співробітники компанії можуть посилатися на неефективну роботу казначейства, а також на забудькуватість і відсутність ключових співробітників. У більшості випадків уникнути подібних ситуацій можна, направивши клієнтам листа з повідомленням про необхідність погасити заборгованість.

У ФГУП СПЗ були розроблені типові форми листів, терміни відправки і зміст яких залежать від категорії клієнта (новий, надійний, VIP), а також від тривалості прострочення оплати. Листи розсилаються на вимогу керівника торгової організації, але при цьому враховується думка головного бухгалтера. Листи можуть направлятися клієнтам до настання терміну платежу (за 3 дні - нагадування), через 3 і через 5-10 днів після настання терміну оплати та контролю оплати рахунків (малюнок 4).

Головному бухгалтерові _______________ (або фінансовому директору)

Шановний (а )___________________! Повідомляємо, що за Вашою компанією числиться прострочена заборгованість на загальну суму ________, в тому числі за такими рахунками:

Рахунок № ________ дата погашенія_______Счет № ________ дата погашенія_______Просім негайно здійснити оплату вищевказаних рахунків і направити копію платіжного доручення факсом: ______________ для кредитного інспектора.

З повагою,

Керівник заводу

Етап 111: оформлення закриття договору.

1. Виконавець перевіряє наявність доставлених товарів за даними бухгалтерії, їх відповідність умовам контракту.

2. Виконавець перевіряє відповідність якості доставлених товарів характеристиках і якості товарів, що вказані у контракті з фірмою-постачальником.

3. Виконавець складає в разі закінчення терміну дії договору акт про закриття договору і передає його на візу в бухгалтерію.

4. Виконавець присвоює акту номер, оформляє його в двох примірниках, організовує підписання акту з контрагентом, робить необхідну кількість копій і передає акт з підписами і печатками іншого боку і візами необхідних служб на підпис керівнику.

5. Після підписання керівником підприємства повністю оформлений акт про закриття договору і його копії передаються в бухгалтерію та відділ виробництва і кошторисно-договірної роботи.

Для управління дебіторською та кредиторською заборгованістю ФГУП СПЗ, а також для аналізу попиту на товари і їх пропозиції необхідні дані можуть бути представлені у таблиці 17.

Таблиця 17

Дебітори і кредитори ФГУП СПЗ на 1 липня 2006

Документ (договір, акт, накладна)Контрагент, виконавецьНормальна заборгованість, руб.Терміни

Оплата

Надходження в організацію, датаНайменування продукціїОд. вимірюванняСальдо, руб.
початок

закінчення

сума

дата
Д-т

К-т

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Дого-

злодій 3 / 03

ТОВ Геоком

123

700

23.12.06

10.01. 06

123700

23.12.05

-

Дошка обрізна

куб м

123700


Дого-

злодій 237/05

ТОВ «Металоконструкція»


15. 05. 06

20. 05 .0615. 05. 06

Цвяхи в асорті-мент

кг


32700

Вихідна інформація для заповнення форми:

1. Заявки на капітальні вкладення.

2. Договори.

3. Рахунки постачальників.

4. Дані про банківський рахунок (виписки, первинні документи).

5. Касові документи.

6. Дані про надходження товарно-матеріальних цінностей, наданих послуг (накладні, акти і т.п.).

На основі отриманих даних формується файл дебіторів і кредиторів (заповнюються графи 1, 2, 4-10).

Розраховується контрольний термін дебіторської заборгованості кожного дебітора (графа 3).

Щодня по дебіторам і кредиторам складається сальдо (графи 1 - 1, 12). Якщо сальдо дорівнює нулю, то даний запис про дебітора (кредитора) віддаляється.

Щопонеділка формується таблиця дебіторів, чия планова заборгованість перевищена (робиться вибірка даних про дебіторів, для яких: поточна дата - дата з графи 7> графи 3).

Таблиця 17 представляється у відділ виробництва і кошторисно-договірної роботи для ведення претензійної роботи. Виписки з цієї таблиці направляються відповідним виконавцям.

Не пізніше 5-го числа кожного місяця формується інформація про прострочену (відповідно до договорів) дебіторської та кредиторської заборгованості, яка передається керівництву.

Щоквартально (не пізніше 15-го числа першого місяця, кварталу) готуються пропозиції щодо списання дебіторської і кредиторської заборгованості.

Управління фінансовими відносинами здійснюється в рамках затвердженого фінансового плану ФГУП СПЗ. У зв'язку з цим при ухваленні рішення про оплату рахунків, необхідно дотримуватися певної послідовності процедур:

1) перевірка законності рахунку (наявності договору, дотримання термінів оплати);

2) перевірка постачальника на предмет наявності простроченої дебіторської заборгованості;

3) оцінка можливості сплатити рахунок (порівняння сальдо за відповідною статтею кошторису);

4) отримання необхідних резолюцій.

Процедура прийняття рішення про виконання платежів представлена ​​на рисунку 5.

Рис 5. Процедура прийняття рішення про виконання платежів

Представлений алгоритм організації документообігу ФГУП СПЗ сприяє формалізації взаємодій між підрозділами апарату управління при організації фінансових відносин з контрагентами, що в свою чергу знижує фінансові ризики організації внаслідок мінімізації суб'єктивних факторів.

Формування бази даних про стан розрахунків в сукупності з контролем за виконанням фінансового плану (кошторису, бюджету) дозволяє приймати обгрунтовані рішення щодо відтоку фінансових ресурсів, що в свою чергу позитивно впливає на фінансову стабільність організації. Регулярне інформування вищого керівництва про рівень наднормативного відволікання фінансових ресурсів із зазначенням конкретних уповноважених контрактом із зовнішніми контрагентами осіб організації сприяє підвищенню відповідальності виконавців за якісне виконання своїх функцій і фінансової дисципліни в цілому.

Таким чином, документообіг - основа правової стабільності бізнесу. Правильно налагоджена система договірної роботи на підприємстві може запобігти непотрібні помилки та непорозуміння, які постійно відволікають людські та фінансові ресурси організації, а, отже, допоможе уникнути виникнення багатьох судових спорів.

ВИСНОВОК

На закінчення проведеного дослідження можна зробити наступні висновки.

Головне завдання кожного підприємства в умовах ринку полягає в організації виробничо-фінансової діяльності з метою задоволення потреб людей у своїй продукції та отримання найбільшого прибутку.

Фінанси підприємства являють собою систему грошових відносин, що виражають формування і використання виробничих фондів і ресурсів у процесі господарської діяльності. Завданням кожного підприємства є планування і використання фінансових ресурсів з метою підвищення своєї платоспроможності та ринкової стійкості. Фінанси підприємств служать важливою ланкою в ринковій економічній системі, оскільки саме на цьому рівні створюються основні грошові ресурси країни.

Особливе місце в діяльності компаній займає управління фінансовими потоками, і в теоретичному розділі роботи було виявлено, що в навчальній та методичній літературі з фінансового менеджменту є цілий ряд визначень поняття «фінансовий потік компанії». У представленій дипломній роботі «фінансовий потік» визначається, як сукупність розподілених у часі надходжень і виплат фондів грошових коштів та прирівнюваних до них грошових еквівалентів компанії, що генеруються її господарською діяльністю за певний проміжок часу. В якості грошових еквівалентів можуть виступати короткострокові легко реалізовані цінні папери та інші високоліквідні активи або короткострокові пасиви, які можуть бути перетворені в грошові кошти з мінімальними втратами тимчасового та комісійної характеру (еквівалентні втрат, які виникають, наприклад, при переході грошових коштів з безготівкового стану в готівковий)

Управління фінансовими потоками підприємства являє собою систему дій з реалізації організаційних, стратегічних і тактичних (оперативних) рішень, спрямованих на забезпечення ефективності процесів формування, розподілу, використання, перерозподілу та організації обороту фондів грошових коштів (та їх еквівалентів у негрошовій формі) для реалізації основної мети діяльності компанії.

Управління фінансовими потоками базується на концепції взаємозалежності: «ліквідність - платоспроможність - фінансова стійкість - ризик - надійність - ділова репутація». Це обумовлено тим, що основною метою виробничо-господарської діяльності є максимізація прибутку на тлі завдання мінімізації ризиків. Отже, політика комерційної організації повинна будуватися на основі ретельної оцінки та імітації різних ситуацій, аналізу безлічі чинників, що впливають на розмір прибутку. У процесі управління фінансовими потоками керівництво господарюючого суб'єкта має дотримуватися певних принципів. Одним з основних інструментів, що дозволяють оптимізувати управління фінансовими потоками організації, є методика імітаційного моделювання.

Перехід до ринкової економіки зажадав нових підходів до управління фінансами, сприяв народженню нової спеціальності у сфері управління - фінансового менеджера. Керівник фінансової служби організації - фінансовий менеджер повинен бути високоосвіченою, творчим, мислячим фахівцем з широким кругозором, що знають і вміють застосовувати у своїй роботі результати розвитку таких наук, як фінанси, статистика, бухгалтерський облік, фінансовий та економічний аналіз, ціноутворення, оподаткування, маркетинг і ін

Особливості управління фінансовими потоками в представленій дипломній роботі були розглянуті на прикладі Федерального державного унітарного підприємства «Сосенскій Приладобудівний завод».

Основний вид діяльності підприємства - створення науково-технічної продукції подвійного призначення на базі авіаційних технологій, досягнень науки і техніки в авіаційній галузі.

Структура управління ФГУП СПЗ є функціонально-лінійною.

На чолі виробничої структури підприємства стоїть генеральний директор підприємства. У його безпосередньому підпорядкуванні знаходяться три заступники - фінансовий директор, заступник директора з виробництва, заступник директора з загальних питань. У свою чергу кожен з них має свою ієрархію підлеглих.

Дуже важливе значення має відділ бухгалтерії, який здійснює всю фінансову діяльність ФГУП СПЗ, щоквартально звітує перед податковими органами, складає квартальні та річні звіти і т.д. Всі фінансові процеси, що протікають на даному підприємстві відображені саме в бухгалтерській звітності, користувачі якої - працівники комерційного відділу на чолі з фінансовим директором на основі інформації, що генерується в системі бухгалтерського обліку, застосовують методи фінансового аналізу для прийняття рішень. Таким чином, існує взаємозв'язок фінансового менеджменту та бухгалтерського обліку.

У ФГУП СПЗ фінансовим плануванням займається безпосередньо фінансовий директор.

Динаміка основних техніко-економічних показників ФГУП СПЗ свідчить про їх тенденції до зниження. У 2006 р. обсяг виконаних робіт склав 77 169 тис. руб., Інша реалізація склала 3 421 тис. руб., В 2005 р. обсяг виконаних робіт становив 85 003 тис.руб. Відбулося зниження обсягу виконаних робіт у 2006 р. по відношенню до 2005 р. на 7834 тис. руб. або 9,2%.

Показники прибутку також знизилися за звітний період. Валовий прибуток на 6970 тис. руб., Чистий прибуток на 3925 тис. руб.

Аналіз ліквідності балансу ФГУП СПЗ показав недолік покриття зобов'язань його активами. Баланс 2006 року є не ліквідним.

Фінансовий потік у ФГУП СПЗ представлений: грошовими надходженнями на розрахунковий рахунок підприємства одночасно із зняттям грошей з розрахункового рахунку і взяттям кредиту під певні відсотки з подальшою виплатою відсотків.

Управління фінансовими потоками здійснюється у ФГУП СПЗ з використанням методики імітаційного моделювання. Для забезпечення оптимального розподілу фінансових потоків. Розглянута імітаційна модель була представлена ​​у вигляді ресурсного балансу, що складається фінансовим директором підприємства. Запропонований варіант ресурсного балансу дозволяє змоделювати процедуру прийняття рішень у даній системі оперативного управління фінансовими потоками.

Метою управління грошовими потоками є забезпечення фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку шляхом балансування обсягів надходження і витрачання грошових коштів та їх синхронізації в часі.

Процес управління грошовим потоком починається з аналізу руху грошових коштів за звітний період. Такий аналіз дозволяє встановити, де у підприємства генерується готівка, а де витрачається.

Проведений аналіз руху грошових коштів за 2005-2006 роки у ФГУП СПЗ прямим методом показав, що в 2005 р. валовий грошовий приплив (95662 тис. крб.) Перевищив відтік (87034 тис. крб.), Що зумовило приріст грошових коштів за 2005 р . на суму 8628 тис. руб. або на 960,1%. На це зміна вплинув приплив грошових коштів від поточної діяльності в сумі 90591 тис. руб., Від інвестиційної діяльності - 71 тис. руб., Від фінансової діяльності - в сумі 5 000 тис. руб. Аналогічно було проаналізовано рух грошових коштів у 2006 р., яке показало що залишок грошових коштів до кінця 2006 р. зменшився в 11,5 разів у порівнянні з початком 2006 роком і склав 830 тис. руб., Тобто можна говорити, що грошовий оборот ФГУП СПЗ у 2005 р. характеризується чистим грошовим відтоком в сумі 8696 тис. руб. Наведені розрахунки дозволили зробити висновок про те, що в 2005 р. 94,7% припливу грошових коштів становить поточна діяльність, 5,23% - фінансова, і тільки 0,07% - інвестиційна. У 2006 р. відбулися структурні зрушення в бік зменшення питомої ваги суми поточна діяльність (на 23,81%) і збільшення (на 23,44%) питомої ваги фінансової діяльності, що відповідає зростанню надходжень за позиками та кредитами. Структура витрачання грошових коштів у 2006 р. практично не змінилася. 81,39% всіх грошових коштів припадав на поточну діяльність (84,56% у 2005 р.), 3,72% - на інвестиційну (2,23% в 2005 р.), 14,89% - на фінансову (13, 21% у 2005 р.). Наведені дані показують, що основна питома вага у витрачанні грошових коштів по поточній діяльності як в 2005 р., так і в 2006 р. займає оплата придбаних товарів, робіт і послуг (46,85 і 44,63%% відповідно). Аналіз оборотності грошових коштів у ФГУП СПЗ показав, що період обороту грошових коштів протягом звітного періоду збільшився з 22,1 дня до 24,2 дня або на 2,1 пункту. Інакше кажучи, з моменту надходження грошей на рахунки ФГУП СПЗ у 2006 р. до моменту їх вибуття проходило 24 дні. Це вказує на достатність коштів у підприємства на оплату першочергових платежів. Таким чином, можна зробити висновок про те, що ФГУП СПЗ у звітному періоді було здатне генерувати грошові кошти в обсязі, достатньому для здійснення необхідних витрат.

Плануванням потоків грошових коштів зазвичай займається фінансова служба підприємства на чолі з фінансовим менеджером. Для цього складається бюджет руху грошових коштів, у якому оцінюється потреба у грошових коштах (надходження і виплати) в поточному плановому періоді. Таким чином, він служить підставою для планування грошових коштів і контролю за ними. З метою оперативного контролю грошових коштів розробляється більш детальний бюджет - платіжний календар на наступний місяць (квартал), з розбивкою по декадах або днях.

Дефіцит грошових коштів негативно позначається на платоспроможності багатьох підприємств, породжуючи криза неплатежів. Перше, на що слід звернути увагу при вирішенні питання про ліквідацію дефіциту бюджету будь-якого підприємства, - це поліпшення управління дебіторської та кредиторської заборгованості.

У якості заходів з удосконалення управління фінансовим потоком ФГУП СПЗ у третьому розділі представленої роботи було розглянуто процес фінансового планування за допомогою платіжного календаря, а також організація документообігу для управління дебіторської заборгованості з метою залучення грошових коштів в оборот фірми.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Цивільний кодекс Російської Федерації. Довідкова система Гарант.

 2. Податковий кодекс Російської Федерації. Частина перша і друга. Офіційний текст. Довідкова система Консультант плюс.

 3. Федеральний закон від 21 листопада 1996 р. N 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік» (зі змінами та доповненнями; остання редакція від 30 червня 2003 року № 86-ФЗ) / / Відомості Верховної Ради Федераціі.-2003 .- № 27, частина 1, ст.2700.

 4. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ (затверджено наказом Мінфіну Росії від 29 липня 1998 р. № 34н, в редакції Наказів Мінфіну РФ від 30.12.1999 N 107н, від 24.03.2000 N 31).

 5. Методичні вказівки щодо проведення аналізу фінансового стану організації, затверджені Наказом ФСФО від 23 січня 2001 р. № 16.

 6. Аналіз фінансової звітності: Навчальний посібник / За ред. О.В. Ефімової, М.В. Мельник. - М.: Омега-Л, 2004. - 345 с.

 7. Алексєєва М.М. Планування діяльності фірми: Навчально-методичний посібник. М.: Фінанси і статистика, 2003. - 297 с.

 8. Балабанов І. Т. Фінансовий аналіз і планування господарюючого суб'єкта / І. Т. Балабанов. - 2-е вид., Доп. М.: Фінанси і статистика, 2003. - 451 с.

 9. Бланк І.А. Основи фінансового менеджменту. Т.1 .- К.: Ніка-Центр, 2004. - 573 с.

 10. Бобильова О.З. Фінансовий менеджмент. Посібник з фінансів для менеджерів / О.З. Бобильова. М.: Изд-во РОУ, 2001. - 426 с.

 11. Бобильова О.З. Фінансові управлінські технології: - М.: ИНФРА-М, 2004. - 492 с.

 12. Бочаров В.В. Фінансовий аналіз. - СПб.: Пітер, 2004. - 240 с.

 13. Брігхем Ю. Ф. Енциклопедія фінансового менеджменту: Пер. з англ. М.: РАГС: Економіка, 1998. - 497 с.

 14. Волков О.І. Економіка підприємства / О.І. Волков. М.: Инфра-М, 2001. - 501 с.

 15. Гіляровський Л.Т. Економічний аналіз. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. -749 С.

 16. Григор'єва О.М., Перепечкіна Є.Г. Фінанси корпорацій / під ред. Г.А. Тактарова. - Москва: Фінанси і статистика, 2006. - 288 с.

 17. Грузинів В.П. Економіка підприємства: Навчальний посібник для вузів / В.П. Грузинів, В.Д. Грибов. М.: Фінанси і статистика, 2003. - 432 с.

 18. Донцова Л.В. Аналіз бухгалтерської звітності / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова. М.: Дело и Сервис, 2004. - 304 с.

 19. Дробозіна Л.А. Фінанси: Підручник для вузів / Л.А. Дробозіна. М.: ЮНИТИ, 2003. - 347с.

 20. Дибаль С.В. Фінансовий аналіз: теорія і практика: навчальний посібник. - СПб.: «Бізнес-преса», 2004. - 304с.

 21. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз / О.В. Єфімова. М.: Бухгалтерський облік, 2000. -364 С.

 22. Іванов В. В., Кусакін С. П., Гутарьова Є. Ю. Механізми управління фінансовими потоками в системі вузлових впливів / Економіка і комерція. 2000. Вип. 2. - 115 с.

 23. Кисельов М.В. Аналіз і прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємства. - М.: Изд-во «АІН», 2003. - 367 с.

 24. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності / В.В. Ковальов. М.. Фінанси і статистика, 2003. - 657 с.

 25. Ковальов В.В. Введення у фінансовий менеджмент. М.: Фінанси і статистика, 2004. - 648 с.

 26. Колчина Н.В. Фінанси підприємств: Оборотний капітал комерційної організації / Н.В Колчина, Г.Б. Поляк, Л.П. Павлова [и др.]; Під ред. Проф. Н.В. Колчин, 2-ое вид., Перераб. і доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 487 с.

 27. Крейнина М.М. Фінансовий менеджмент / М.М. Крейніна. М.: «Справа і Сервіс», 2004. -367 С.

 28. Куніцина М.М., Бженнікова Д.Г. Управління фінансами корпорацій: регіональний аспект: монографія. - Ставрополь: Сервісшкола, 2006. - 204 с.

 29. Моляков Д.С. Фінанси підприємств галузей народного господарства. М.: Фінанси і статистика, 2000. - 292 с.

 30. Осипова Л.В., Синяева І.М. Основи комерційної діяльності: Підручник для вузів. - 2-е вид., Перераб. і доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 426 с.

 1. Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т.К. Комерційна діяльність: Підручник для вищ. і середн. спец. навч. закладів. - М.: Інформаційно-впроваджувальний центр Маркетинг, 2002. - 194 с.

 2. Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Сучасний економічний словник. 2-е вид., Справність. М.: ИНФРА-М, 1998. - 479 с.

 3. Романовський М.В. Фінанси підприємств / М.В. Романовський. СПб.: «Видавничий дім« Бізнес-преса ».2003. - 369 с.

 4. Роуз Пітер С. Банківський менеджмент. Пер. з англ. з 2-го вид. М.: Справа, 1997 .- 768 с.

 5. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства / Г.В. Савицька. М.: ИП «Екоперспектіва». 2003. -684 С.

 6. Самсонов Н.Ф. Фінансовий менеджмент / Н.Ф. Самсонов. М.: ЮНИТИ. 2003. - 308 с.

 7. Сафронов Н.А. Економіка підприємства / Н.А. Сафронов. М.: Юристь. 2001. - 296 с.

 8. Селезньова М.М., Іонова А.Ф. Фінансовий аналіз. Управління фінансами. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 634 с.

 9. Сорокіна Л.А. Аналіз грошових потоків на підприємстві. - М.: ЮНИТИ, 2004. - 216 с.

 10. Стоянова Є. В. Фінансовий менеджмент / Є. В. Стоянова. М.: Перспектива. 2004. - 369 с.

 11. Фінансовий менеджмент: Підручник для вузів / Під ред. Г. Б. Поляка, - М,: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 527 с.

 12. Шеремет А.Д. Фінанси підприємств / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулін. М.: Инфра-М, 2003. - 340 с.

 13. Лаврентьєва І. Фінансові потоки: хто кого кредитує в Росії? / Фінансовий контроль. 2003. № 11. С. 74 - 78.

 14. Мухамедьярова А. Фінансове планування за допомогою платіжного календаря / / Консультант, N 7, квітень 2006, с.5-8.

 15. Ревенко О.М. Фінансове планування як елемент господарського управління / / Фінанси, 2005, N 3, с.16-19.

 16. Шевченко С. Борги сприяють зростанню фірми / / Консультант, N 5, березень 2006, с.7-9.

 17. Таріцин Д. А. Управління фінансовими потоками при проектному кредитуванні. Http://university.tversu.ru/conferencejubilee/121101/Taricin.doc.

ДОДАТОК

Додаток 1

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС


Коди

Форма № 1 по ОКУД

0710001

На 31 грудня 2006

Дата (рік, місяць, число)
Організація: ФГУП «Сосенскій Приладобудівний завод»

за ЄДРПОУ

07545916

Ідентифікаційний номер платника податків

ІПН

4026005748

Вид діяльності: переробка наука

за КОАТУУ

73.10

Організаційно-правова форма / форма власності: унітарна

підприємство

по ОКОПФ / ОКФС

47/41

Одиниця виміру: тис. руб.

по ОКЕІ

384/385

Місце знаходження (адреса) Калузька обл., Козельський р-н, п. СосенскійАКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи (04, 05)

110

-

-

Основні засоби (01, 02, 03)

120

12142

13519

Незавершене будівництво (07, 08)

130

74

74

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності (02, 03)

135

-

-

Довгострокові фінансові вкладення (58, 59)

140

16

16

Відкладені податкові активи (09)

145

-

-

Інші необоротні активи

150

-

-

РАЗОМ по розділу I (110 +120 +130 +135 +140 +145 +150)

190

12232

13593

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси (211 +212 +213 +214 +215 +216 +217)

210

10548

14108

сировину, матеріали та інші аналогічні цінності (10, 14, 16)

211

7495

13041

тварини на вирощуванні та відгодівлі (11)

212

-

-

витрати в незавершеному виробництві (14, 20, 21, 23, 29, 44, 46)

213

3040

991

готова продукція і товари для перепродажу (14, 41, 42, 43)

214

-

-

товари відвантажені (45)

215

-

-

витрати майбутніх періодів (97)

216

13

76

інші запаси і витрати

217

-

-

Податок на додану вартість по придбаним цінностям (19)

220

239

341

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)

230

1506

150

покупці і замовники (62, 63, 76)

231

1506

150

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

240

-

8773

покупці і замовники (62, 63, 76)

241

-

8773

засновників) за внесками до статутного капіталу (75)

242

-

-

Короткострокові фінансові вкладення (58,59)

250

-

-

Грошові кошти (50, 51, 52, 55, 57)

260

9526

830

Інші оборотні активи

270

878

626

РАЗОМ по розділу II (210 +220 +230 +240 +250 +260 +270)

290

22697

24828

БАЛАНС (сума рядків 190 + 290)

300

34929

38421

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Статутний капітал (80)

410

11

11

Власні акції, викуплені в акціонерів (81)

411

-

-

Додатковий капітал (83)

420

12903

12903

Резервний капітал (431 +432)

430

-

-

Резерви, утворені відповідно до законодавства

431

-

-

Резерви, утворені відповідно до законодавства

431

-

2538

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) звітного року

432

-

3578

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) попереднього року

433

-3061

2714

РАЗОМ по розділу III (410 +411 +420 +430 +470)

490

16492

21744

IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити (67)

510

-

-

Відкладені податкові зобов'язання (77)

515

55

2

Інші довгострокові зобов'язання

520

-

-

РАЗОМ за розділом IV (510 +515 +520)

590

55

2

V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити (66)

610

1500

-

Кредиторська заборгованість (621 +624 +625 +626 +628)

620

16882

9303

постачальники та підрядники (60, 76)

621

5839

3522

заборгованість перед персоналом організації (70)

622

728

2776

заборгованість перед державними позабюджетними фондами (69)

623

656

1104

заборгованість з податків і зборів (68)

624

5649

1901

інші кредитори (71, 73, 76)

625

4010

-

Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів (75)

630

-

-

Доходи майбутніх періодів (86, 98)

640

-

-

Резерви майбутніх витрат (96)

650

-

-

Інші короткострокові зобов'язання

660

-

-

РАЗОМ по розділу V (610 +620 +630 +640 +650 +660)

690

18382

9303

БАЛАНС (сума рядків 490 + 590 + 690)

700

34929

31049

Додаток 2

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ


Коди

Форма № 2 по ОКУД

0710002

На 31 грудня 2006

Дата (рік, місяць, число)
Організація: ФГУП «Сосенскій Приладобудівний завод»

за ЄДРПОУ

07545916

Ідентифікаційний номер платника податків

ІПН

4026005748

Вид діяльності: переробка наука

за КОАТУУ

73.10

Організаційно-правова форма / форма власності: унітарна

підприємство

по ОКОПФ / ОКФС

47/41

Одиниця виміру: тис. руб.

по ОКЕІ

384/385

Місце знаходження (адреса) Калузька обл., Козельський р-н, п. СосенскійНайменування показника:

Код

За звітний період:

За аналогічний період попереднього року:

1:

2:

3:

4:

Доходи і витрати по звичайних видах діяльності
Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

010

77169

85003

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

020

73739

74603

Валовий прибуток

030

3430

10400

Комерційні витрати

040

-

-

Управлінські витрати

050

-

-

Прибуток (збиток) від продажу

060

3430

10400

Інші доходи і витрати
Відсотки до отримання

070

-

-

Відсотки до сплати

080

-

-

Інші операційні витрати

090

396

159

Інші операційні доходи

100

780

320

Позареалізаційні доходи

120

3025

14

Позареалізаційні витрати

130

1683

904

Прибуток (збиток) до оподаткування

140

4388

9349

Відкладені податкові активи

141

-

-

Відкладені податкові зобов'язання

142

43

55

Поточний податок на прибуток

150

1598

2298

Обов'язкові платежі

180

33

357

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

190

2714

6639

ДОВІДКОВО:
Постійні податкові зобов'язання (активи)

201

587

349

Базовий прибуток (збиток) на акцію

202

0,24

0,6

Разводнения прибуток (збиток) на акцію

203

0,24

0,6

Додаток 3

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ


Коди

Форма № 4 по ОКУД

0710004

на 31 грудня 2006

Дата (рік, місяць, число)
Організація: ФГУП «Сосенскій Приладобудівний завод»

за ЄДРПОУ

07545916

Ідентифікаційний номер платника податків

ІПН

4026005748

Вид діяльності: переробка наука

за КОАТУУ

73.10

Організаційно-правова форма / форма власності: унітарна

підприємство

по ОКОПФ / ОКФС

47/41

Одиниця виміру: тис. руб.

по ОКЕІ

384/385

Показник

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Найменування

код1

2

3

4

Залишок коштів на початок звітного року

100

9526

898

Рух грошових коштів по поточній діяльності

Кошти, отримані від покупця, замовників

110

57840

90120

Інші доходи

120

283

471

Грошові кошти, спрямовані:

На оплату придбаних товарів, робіт, послуг, сировини та інших оборотних активів

130


150

73807


33835

73592


35413

На оплату праці

160

23987

21233

На виплату дивідендів, відсотків

170

-

-

На розрахунки по податках і зборам

180

14209

15144

На відрядження

190

(-)

(-)

На оплату відсотків по кредиту

200

1506

1411

На інші витрати

201

270

391

Чисті грошові кошти від поточної діяльності

202

-15684

16999

Рух грошових коштів з інвестиційної діяльності

Виручка від продажу об'єктів основних засобів і іншого аналогічного майна
210

363

27

Виручка від продажу цінних паперів і інших фінансових вкладень

220

-

44

Отримані дивіденди

230

-

-

Отримані відсотки

240

-

-

Надходження від погашення позик, наданих іншим організаціям (без сум відсотків)

250

-

-

Придбання дочірніх організацій

280

-

-

Придбання об'єктів основних засобів, дохідних вкладень в матеріальні цінності і нематеріальних активів

290

3372

1939

Придбання цінних паперів і інших фінансових вкладень

300

-

3

Позики, надані іншим організаціям

310

-

-

Інші витрати


-

-

Чисті грошові кошти від інвестиційної діяльності

340

-3009

-1871

Рух грошових коштів з фінансової діяльності

Надходження від емісії акцій або інших пайових паперів

350

-

-

Надходження від позик і кредитів, надані іншими організаціями

360

23500

5000

Погашення позик і кредитів (без відсотків)

370

13503

11500

Погашення зобов'язань з фінансової оренди

380

-

-

Чисті грошові кошти від фінансової діяльності

390

-

-

Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів

400

9997

-6500

Залишок грошових коштів на кінець звітного року

410

830

9526

Величина впливу змін курсу іноземної валюти по відношенню до рубля

420

-

-

Додаток 4

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС


Коди

Форма № 1 по ОКУД

0710001

На 31 грудня 2005

Дата (рік, місяць, число)
Організація: ФГУП «Сосенскій Приладобудівний завод»

за ЄДРПОУ

07545916

Ідентифікаційний номер платника податків

ІПН

4026005748

Вид діяльності: переробка наука

за КОАТУУ

73.10

Організаційно-правова форма / форма власності: унітарна

підприємство

по ОКОПФ / ОКФС

47/41

Одиниця виміру: тис. руб.

по ОКЕІ

384/385

Місце знаходження (адреса) Калузька обл., Козельський р-н, п. СосенскійАКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи (04, 05)

110

-

-

Основні засоби (01, 02, 03)

120

11815

12142

Незавершене будівництво (07, 08)

130

74

74

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності (02, 03)

135

-

-

Довгострокові фінансові вкладення (58, 59)

140

16

16

Відкладені податкові активи (09)

145

-

-

Інші необоротні активи

150

-

-

РАЗОМ по розділу I (110 +120 +130 +135 +140 +145 +150)

190

11905

12232

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси (211 +212 +213 +214 +215 +216 +217)

210

8730

10548

сировину, матеріали та інші аналогічні цінності (10, 14, 16)

211

6526

7495

тварини на вирощуванні та відгодівлі (11)

212

-

-

витрати в незавершеному виробництві (14, 20, 21, 23, 29, 44, 46)

213

2179

3040

готова продукція і товари для перепродажу (14, 41, 42, 43)

214

-

-

товари відвантажені (45)

215

-

-

витрати майбутніх періодів (97)

216

25

13

інші запаси і витрати

217

-

-

Податок на додану вартість по придбаним цінностям (19)

220

210

239

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)

230

1820

1506

покупці і замовники (62, 63, 76)

231

1820

1506

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

240

5493

-

покупці і замовники (62, 63, 76)

241

5493

-

засновників) за внесками до статутного капіталу (75)

242

-

-

Короткострокові фінансові вкладення (58,59)

250

-

-

Грошові кошти (50, 51, 52, 55, 57)

260

898

9526

Інші оборотні активи

270

1020

878

РАЗОМ по розділу II (210 +220 +230 +240 +250 +260 +270)

290

18171

22697

БАЛАНС (сума рядків 190 + 290)

300

30076

34929

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Статутний капітал (80)

410

11

11

Власні акції, викуплені в акціонерів (81)

411

-

-

Додатковий капітал (83)

420

9813

12903

Резервний капітал (431 +432)

430

-

-

Резерви, утворені відповідно до законодавства

431

-

-

Резерви, утворені відповідно до законодавства

431

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) звітного року

432

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) попереднього року

433

7246

-3061

РАЗОМ по розділу III (410 +411 +420 +430 +470)

490

17070

16492

IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити (67)

510

-

-

Відкладені податкові зобов'язання (77)

515

60

55

Інші довгострокові зобов'язання

520

-

-

РАЗОМ за розділом IV (510 +515 +520)

590

60

55

V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити (66)

610

5000

1500

Кредиторська заборгованість (621 +624 +625 +626 +628)

620

8006

16882

постачальники та підрядники (60, 76)

621

3137

5839

заборгованість перед персоналом організації (70)

622

547

728

заборгованість перед державними позабюджетними фондами (69)

623

315

656

заборгованість з податків і зборів (68)

624

1156

5649

інші кредитори (71, 73, 76)

625

2851

4010

Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів (75)

630

-

-

Доходи майбутніх періодів (86, 98)

640

-

-

Резерви майбутніх витрат (96)

650

-

-

Інші короткострокові зобов'язання

660

-

-

РАЗОМ по розділу V (610 +620 +630 +640 +650 +660)

690

13006

18382

БАЛАНС (сума рядків 490 + 590 + 690)

700

30076

34929

Додаток 5

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ


Коди

Форма № 2 по ОКУД

0710002

На 31 грудня 2005

Дата (рік, місяць, число)
Організація: ФГУП «Сосенскій Приладобудівний завод»

за ЄДРПОУ

07545916

Ідентифікаційний номер платника податків

ІПН

4026005748

Вид діяльності: переробка наука

за КОАТУУ

73.10

Організаційно-правова форма / форма власності: унітарна

підприємство

по ОКОПФ / ОКФС

47/41

Одиниця виміру: тис. руб.

по ОКЕІ

384/385

Місце знаходження (адреса) Калузька обл., Козельський р-н, п. СосенскійНайменування показника:

Код

За звітний період:

За аналогічний період попереднього року:

1:

2:

3:

4:

Доходи і витрати по звичайних видах діяльності
Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

010

85003

89015

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

020

74603

78124

Валовий прибуток

030

10400

10891

Комерційні витрати

040

-

-

Управлінські витрати

050

-

-

Прибуток (збиток) від продажу

060

10400

10891

Інші доходи і витрати
Відсотки до отримання

070

-

-

Відсотки до сплати

080

-

-

Інші операційні витрати

090

159

298

Інші операційні доходи

100

320

543

Позареалізаційні доходи

120

14

189

Позареалізаційні витрати

130

904

1122

Прибуток (збиток) до оподаткування

140

9349

10203

Відкладені податкові активи

141

-

-

Відкладені податкові зобов'язання

142

55

60

Поточний податок на прибуток

150

2298

2508

Обов'язкові платежі

180

357

389

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

190

6639

7246

ДОВІДКОВО:
Постійні податкові зобов'язання (активи)

201

349

381

Базовий прибуток (збиток) на акцію

202

0,6

0,75

Разводнения прибуток (збиток) на акцію

203

0,6

0,75

Додаток 6

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ


Коди

Форма № 4 по ОКУД

0710004

на 31 грудня 2005

Дата (рік, місяць, число)
Організація: ФГУП «Сосенскій Приладобудівний завод»

за ЄДРПОУ

07545916

Ідентифікаційний номер платника податків

ІПН

4026005748

Вид діяльності: переробка наука

за КОАТУУ

73.10

Організаційно-правова форма / форма власності: унітарна

підприємство

по ОКОПФ / ОКФС

47/41

Одиниця виміру: тис. руб.

по ОКЕІ

384/385

Показник

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Найменування

код1

2

3

4

Залишок коштів на початок звітного року

100

898

1777

Рух грошових коштів по поточній діяльності

Кошти, отримані від покупця, замовників

110

90120

77734

Інші доходи

120

471

386

Грошові кошти, спрямовані:

На оплату придбаних товарів, робіт, послуг, сировини та інших оборотних активів

130


150

73592


35413

73646


36020

На оплату праці

160

21233

20819

На виплату дивідендів, відсотків

170

-

-

На розрахунки по податках і зборам

180

15144

14934

На відрядження

190

(-)

(-)

На оплату відсотків по кредиту

200

1411

1458

На інші витрати

201

391

415

Чисті грошові кошти від поточної діяльності

202

16999

4474

Рух грошових коштів з інвестиційної діяльності

Виручка від продажу об'єктів основних засобів і іншого аналогічного майна
210

27

35

Виручка від продажу цінних паперів і інших фінансових вкладень

220

44

51

Отримані дивіденди

230

-

-

Отримані відсотки

240

-

-

Надходження від погашення позик, наданих іншим організаціям (без сум відсотків)

250

-

-

Придбання дочірніх організацій

280

-

-

Придбання об'єктів основних засобів, дохідних вкладень в матеріальні цінності і нематеріальних активів

290

1939

2137

Придбання цінних паперів і інших фінансових вкладень

300

3

2

Позики, надані іншим організаціям

310

-

-

Інші витрати


-

-

Чисті грошові кошти від інвестиційної діяльності

340

-1871

-2053

Рух грошових коштів з фінансової діяльності

Надходження від емісії акцій або інших пайових паперів

350

-

-

Надходження від позик і кредитів, надані іншими організаціями

360

5000

10000

Погашення позик і кредитів (без відсотків)

370

11500

6700

Погашення зобов'язань з фінансової оренди

380

-

-

Чисті грошові кошти від фінансової діяльності

390

-

-

Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів

400

-6500

-3300

Залишок грошових коштів на кінець звітного року

410

9526

898

Величина впливу змін курсу іноземної валюти по відношенню до рубля

420

-

-


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Диплом
537.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Управління фінансовими потоками
Управління фінансовими потоками підприємства
Три завдання управління фінансовими потоками
Управління фінансовими потоками на прикладі підприємства РосСібСтрой
Управління фінансовими потоками в ТОВ IMT сервіс
Принципи та підходи управління фінансовими потоками за кордоном
Управління фінансовими потоками на малому підприємстві в умовах невизначенності економічного
Система контролю над фінансовими потоками
Управління вхідними і вихіними грошовими потоками їх характеристика Планування грошовими потоками
© Усі права захищені
написати до нас