Управління фінансовими потоками на прикладі підприємства РосСібСтрой

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Курсова робота

Управління фінансовими потоками на прикладі підприємства «РосСібСтрой»

Введення

У сучасних економічних умовах діяльність кожного господарського суб'єкта є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, зацікавлених в результатах його функціонування. У зв'язку з цим, актуальність теми даної курсової роботи очевидна: для того щоб забезпечувати виживання підприємства в сучасних умовах, управлінському персоналу необхідно, перш за все, вміти реально оцінювати фінансові стану, як свого підприємства, так і існуючих потенційних конкурентів. Фінансовий стан - найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства. Вона визначає конкурентоспроможність, потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів у фінансовому та виробничому відношенні. Однак одного вміння реально оцінювати фінансовий стан не досить для успішного функціонування підприємства та досягнення ним поставленої мети.

Основною метою даної курсової роботи є проведення аналізу фінансового стану ТОВ «ІлімЛесЛайн».

Відповідно до мети поставлено наступні завдання:

 1. Визначити сутність фінансів.

 2. Розглянути види фінансів.

 3. Розглянути основні теорії державних фінансів зарубіжних і російських економістів

 4. Дати характеристику підприємству.

 5. Провести аналіз складу і структури майна і капіталу підприємства.

 6. Провести аналіз ліквідності, платоспроможності і кредитоспроможності підприємства.

 7. Провести фінансовий аналіз фінансової стійкості за абсолютними і відносними показниками.

 8. Провести аналіз оборотності засобів підприємства.

 9. Провести аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості.

 10. Провести аналіз та використання грошових потоків.

 11. Оцінити ефективність фінансової діяльності.

Сформульовані цілі і завдання визначили й відповідну структуру практичної роботи.

У першому розділі роботи розглянуто теоретичні аспекти теорії фінансів, види фінансів та теорії державних фінансів зарубіжних і російських економістів.

У другому розділі проведено аналіз складу і структури майна підприємства «ІлімЛесЛайн», джерел його формування, а також платоспроможність і фінансова стійкість, кредитоспроможність і ліквідність, оборотність оборотних активів.

У третьому розділі проаналізовано практична значущість. Практичною значимістю даної роботи є оцінка ефективності фінансової діяльності підприємства. Таким чином, предметом дослідження є фінансова діяльність підприємства, а об'єктом роботи - особливості формування фінансових потоків і проведення фінансової діяльності підприємства.

При написанні курсової роботи були використані графічний і табличний методи аналізу даних.

Аналіз фінансового стану підприємств різних форм власності знайшов своє відображення в багатьох джерелах наукової літератури, так як даною проблемою займалися багато вчених, наприклад: В.М. Родіонова, Л.А. Дробозіна, Берліна С.І., Бернстайна Л.А, Крейнина М.М. та інших.

1. Теорія фінансів

1.1 Сутність фінансів

Фінанси є однією з найважливіших економічних категорій, що відображає економічні відносини в процесі створення і використання грошових коштів. Їх виникнення відбулося в умовах переходу від натурального господарства до регулярного товарно-грошового обміну і було тісно пов'язано з розвитком держави і його потреб у ресурсах.

Одним з головних ознак фінансів є їхня грошова форма виразу і відображення фінансових відносин реальним рухом грошових коштів 1.

Реальний рух грошових засобів відбувається на другій і третій стадіях відтворювального процесу - у розподілі й обміні.

На другій стадії рух вартості в грошовій формі відбувається відокремлено від руху товару і характеризується її відчуженням (переходом з рук одних власників у руки інших) або цільовим відокремленням (у рамках одного власника) кожної частини вартості. На третій стадії розподілена вартість (у грошовій формі) обмінюється на товарну форму. Відчуження самої вартості тут не відбувається.

Таким чином, на другій стадії відтворення має місце односторонній рух грошової форми вартості, а на третій - двосторонній рух вартостей, одна з яких знаходиться в грошовій формі, а інша - в товарній.

Бо на третій стадії відтворювального процесу відбуваються постійні обмінні операції, які потребують будь-якого суспільного інструменту, тобто фінансам тут немає місця.

Областю виникнення і функціонування фінансів є друга стадія відтворювального процесу, на якій відбувається розподіл вартості суспільного продукту за цільовим призначенням і суб'єктам господарювання, кожен з яких повинен отримати свою частку у виробленому продукті. Тому, важливою ознакою фінансів як економічної категорії є розподільний характер фінансових відносин.

Фінанси істотно відрізняються від інших економічних категорій, що функціонують на стадії вартісного розподілу: кредиту, заробітної плати і ціни.

Первісною сферою виникнення фінансових відносин є процеси первинного розподілу вартості суспільного продукту, коли ця вартість розпадається на складові її елементи і відбувається утворення різноманітних форм грошових доходів і накопичень. Подальший перерозподіл вартості між суб'єктами господарювання і конкретизація цільового її використання теж відбувається на основі фінансів.

Розподіл і перерозподіл вартості з допомогою фінансів обов'язково супроводжується рухом грошових засобів, приймаючих специфічну форму фінансових ресурсів. Вони формуються в суб'єктів господарювання та держави за рахунок різних видів грошових доходів, відрахувань і надходжень, а використовуються на розширене відтворення, матеріальне стимулювання працюючих, задоволення соціальних та інших потреб суспільства. Фінансові ресурси виступають матеріальними носіями фінансових відносин, що дозволяє виділити фінанси з загальної сукупності категорій, що беруть участь у вартісному розподілі. Це відбувається поза залежністю від суспільно-економічної формації, хоча форми і методи, за допомогою яких утворюються і використовуються фінансові ресурси, мінялися в залежності від зміни соціальної природи суспільства. 2

Використання фінансових ресурсів здійснюється в основному через грошові фонди спеціального цільового призначення, хоча можлива і нефондова форма їх використання. До переваг фондової форми ставляться: можливість тісніше відповідати задоволення будь-якої потреби з економічними можливостями, забезпечення концентрації ресурсів на основних напрямках розвитку суспільного виробництва, можливість повніше залучати суспільні, колективні та особисті інтереси.

На підставі усього вищевикладеного можна дати наступне визначення: фінанси - це грошові відносини, що виникають у процесі розподілу і перерозподілу вартості валового суспільного продукту і частини національного багатства в зв'язку з формуванням грошових доходів і накопичень у суб'єктів господарювання і держави, а також використанням їх на розширене відтворення , матеріальне стимулювання працюючих, задоволення соціальних та інших потреб суспільства.

Умовою функціонування фінансів є наявність грошей, а причиною появи фінансів служить потреба суб'єктів господарювання і держави в ресурсах, що забезпечують їх діяльність 3.

Фінанси незамінні тому, що дозволяють пристосувати пропорції виробництва до потреб споживання, забезпечуючи в сфері господарювання задоволення постійно мінливих відтворювальних потреб. Це відбувається за допомогою формування грошових фондів цільового призначення. Розвиток суспільних потреб призводить до зміни складу і структури грошових (фінансових) фондів, що створюються в розпорядженні суб'єктів господарювання.

За допомогою державних фінансів відбувається регулювання масштабів суспільного виробництва в галузевому і територіальному аспектах, захист навколишнього середовища і задоволення інших суспільних потреб.

Фінанси об'єктивно необхідні, тому що обумовлені потребами суспільного розвитку. Держава ж може, з огляду на об'єктивну необхідність фінансових відносин, розробляти різноманітні форми їх використання: вводити або скасовувати різноманітні види платежів, змінювати форми використання фінансових ресурсів і т.д. Держава не може створювати те, що об'єктивно не підготоване ходом суспільного розвитку. Воно встановлює тільки форми прояву об'єктивно назрілих економічних відносин.

Без фінансів неможливо забезпечити індивідуальний і суспільний кругообіг виробничих фондів на розширеній основі, регулювати галузеву і територіальну структуру економіки, стимулювати найновіші впровадження науково-технічних досягнень, задовольняти інші суспільні потреби. 4

1.2 Функції фінансів

Сутність фінансів як особливої ​​сфери розподільчих відносин виявляється, перш за все, з допомогою розподільчої функції. Саме через цю функцію реалізується суспільне призначення фінансів - забезпечення кожного суб'єкта господарювання необхідними йому фінансовими ресурсами, що використовуються у формі грошових фондів спеціального цільового призначення.

Об'єктами дії розподільчої функції фінансів виступають вартість валового суспільного продукту (в її грошовій формі), а також частина національного багатства (що прийняла грошову форму).

Суб'єктами при фінансовому методі розподілу виступають юридичні і фізичні особи (держава, підприємства, об'єднання, організації, установи, громадяни), що є учасниками відтворювального процесу, в розпорядженні яких формуються фонди цільового призначення.

З допомогою фінансів розподільчий процес протікає в усіх сферах суспільного життя - в ​​матеріальному виробництві, в сферах обігу і споживання. Фінансовий метод розподілу охоплює різні рівні управління економікою: федеральний, територіальний, місцевий. Фінансовому розподілу притаманна многоступенчатость, що породжує різні вигляди розподілу - внутрішньогосподарське, внутрішньогалузевий, міжгалузеве, міжтериторіальне.

Фінанси, пов'язані з рухом вартості суспільного продукту, вираженої в грошовій формі, володіють властивістю кількісно (через фінансові ресурси і фонди) відображати відтворюючий процес в цілому і різноманітні його фази. Рух фінансових ресурсів, що відбувається, як в фондовій, так і в нефондовій формах, складає основу контрольної функції фінансів. Оскільки фінанси «пронизують» все суспільне виробництво, всі його сфери і підрозділи, всі рівні господарювання, вони виступають універсальним знаряддям контролю з боку суспільства за виробництвом, розподілом і звертанням сукупного суспільного продукту. Завдяки контрольній функції фінансів, суспільство знає про те, як складаються пропорції в розподілі грошових засобів, наскільки своєчасно фінансові ресурси надходять в розпорядження різних суб'єктів господарювання, ощадливо і ефективно чи вони ними використовуються і т.д. 5

Розподільча і контрольна функції - це дві сторони одного і того же економічного процесу. Тільки в їхній єдності і тісній взаємодії фінанси можуть виявити себе в якості категорії вартісного розподілу.

Інструментом реалізації контрольної функції фінансів виступає фінансова інформація. Вона укладена в фінансових показниках, наявних в бухгалтерській, статистичній та оперативної звітності. Фінансові показники дозволяють побачити різноманітні сторони роботи підприємств і оцінити результати господарської діяльності. На їхній основі вживають заходів, спрямовані на усунення виявлених негативних моментів.

Контрольна функція, об'єктивно притаманна фінансам, може реалізуватися з більшою або меншою повнотою, що багато в чому визначається станом фінансової дисципліни в народному господарстві. Фінансова дисципліна - це обов'язковий для всіх підприємств, організацій, установ та посадових осіб порядок ведення фінансового господарства, дотримання встановлених норм і правил, виконання фінансових зобов'язань.

У фінансовій науці існує ряд дискусійних питань і передусім питання про економічну природу і межі фінансових відносин. Одні вчені вважають, що фінанси виникають на другий стадії відтворювального процесу - при розподілі і перерозподілі вартості суспільного продукту, інші розглядають фінанси як категорію відтворення в цілому, включаючи до складу фінансів також грошові відносини на стадії обміну.

Однак розподіл і обмін - це різні стадії відтворення, що мають свої, особливі економічні форми вираження. Тому більш правомірно вважати, що різні види грошових відносин виражаються в різних економічних формах: відносини, пов'язані з розподілом грошової форми вартості суспільного продукту, складають зміст категорії фінансів, а відносини, що виникають у процесі товарного обігу на основі систематично вчинюваних актів купівлі-продажу, приймають форму розрахунку, здійснюваних шляхом грошей як загального еквівалента і ціни як грошового вираження вартості. 6

Тим не менш, фінансові відносини, будучи розподільчими, за характером, одночасно є невід'ємною складовою частиною всієї системи виробничих відносин, органічно взаємопов'язані зі всіма стадіями відтворювального процесу і можуть впливати на них.

1.3 Теорії державних фінансів зарубіжних і російських економістів

Фінансова наука, що вивчає економічні відносини з приводу утворення, розподілу і використання централізованих і децентралізованих грошових фондів на різних етапах розвитку суспільства, формувалася під впливом досліджень, проведених вченими-економістами. Створювані ними фінансові теорії перевірялися реальними потребами суспільства і визнавалися наукою, якщо відображали реальну сутність явищ і мали певні практичні рекомендації для держави і населення. У зв'язку з цим необхідно вивчення різних теорій фінансових категорій (державних витрат, податків, кредиту, бюджету), які формують наукові знання в галузі фінансів.

Теоретичні положення, розроблені вченими, лежать в основі фіскальної політики держави та фінансового законодавства.

Концепції класиків політекономії. На зорі капіталістичного розвитку в усіх економічних теоріях фінансові концепції займали важливе місце. Вплив державних витрат, податків, кредиту і в цілому бюджету на економіку досліджували класики політичної економії (у Великобританії - У. Петті, А. Сміт і Д. Рікардо, у Франції - П. Буагільбер). 7

Засновник фінансової науки Адам Сміт (1723-1790) у своїй фундаментальній праці «Дослідження про природу і причини багатства народів» (1776) розробив окремі положення про сутність фінансів держави, які спираються на його вчення про продуктивну і непродуктивну працю. За його визначенням, продуктивний праця - це праця, що обмінюється безпосередньо на капітал, а непродуктивну працю - з доходу, тобто заробітну плату і прибуток. Виходячи з цієї теоретичної посилки А. Сміт (а слідом за ним і Д. Рікардо) дав характеристику фінансовим категоріям (видатками та доходами держави). Він доводив, що весь або майже весь державний дохід, отриманий за рахунок податків, витрачається непродуктивно. Тому державні витрати скорочують можливості накопичення капіталу і зростання національного доходу. Звідси його негативне ставлення до податків. А. Сміт приходить до висновку, що необхідно зменшити витрати держави, яке непродуктивно розтрачує створені вартості і тим самим стримує розвиток продуктивних сил.

Головний постулат фінансової концепції класичної буржуазної політекономії - забезпечення економічно сприятливих умов для накопичення капіталу.

Критикуючи політику державних витрат, А. Сміт визнавав, що певна їх частка необхідна, оскільки вони здійснюються для охорони загальних умов виробництва. Велику увагу приділено в його теорії податків. Він сформулював чотири основні принципи доцільною організації оподаткування:

 1. податки сплачуються відповідно до здібностей і силами підданих;

 2. розмір податків і терміни їх сплати повинні бути точно визначені;

 3. час справляння податків встановлюється зручним для платника;

 4. при зборі податків повинні забезпечуватися мінімальні витрати.

Історично ці принципи відображали потреби народжувалася буржуазії і були спрямовані проти дворянства і духовенства як основних соціальних груп феодального суспільства, що мали великі податкові привілеї, і проти податкового свавілля феодальної держави. Принципи, розроблені А. Смітом, були використані (хоча і не в повному обсязі) буржуазними державами при проведенні податкової політики.

Аналізуючи різні види податків (непрямі, податки на заробітну плату), А. Сміт давав їм оцінку з позицій економічного розвитку суспільства. Непрямі податки на споживчі товари вели до підвищення на них цін, в результаті збільшувалися витрати виробництва, внаслідок чого зменшувалася їх продаж і скорочувалася споживання. Оцінюючи податок на заробітну плату, він називав його руйнівним для економіки, оскільки оподаткування доходу робочого призводить до збільшення авансованого капіталу підприємця або до скорочення купівельної спроможності робітника, негативно впливає на ринковий попит.

Таким чином, податкова концепція Сміта була підпорядкована одній меті - стимулювання накопичення капіталу і прискоренню розвитку продуктивних сил.

Теорія Дж. Кейнса. Економічна теорія англійського економіста Джона Мейнарда Кейнса (1883-1946), що виникла як потреба капіталістичного виробництва в державному регулюванні, справила величезний вплив на формування фінансової концепції та розробку фінансової політики. Кейнсіанські рекомендації з різними модифікаціями використовувалися на практиці багатьма державами протягом тривалого періоду. В основі фінансової концепції Дж. Кейнса лежить ідея «ефективного попиту».

Кейнс виступив зі своєю теорією, коли економіка пережила найважчий циклічна криза 1929-1933 рр.., Виклавши її в роботі «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей» (1936). У ній обгрунтовується необхідність втручання держави економіку в умовах нестабільного розвитку. Основними інструментами такого втручання повинні стати фінансові категорії, і в першу чергу державні витрати. І формування, структура і зростання є важливим фактором досягнення «ефективного попиту». Зростання державних витрат за рахунок податків і позик зможуть оживити підприємницьку діяльність і забезпечити зростання національного доходу, а також ліквідацію безробіття. Для досягнення цієї мети, як вважає автор, держава зобов'язана не тільки підняти рівень своїх витрат, але і впливати на особисте та інвестиційне споживання. 8

Особливе значення Дж. Кейнс приділяв податків та їх впливу на основний «психологічний закон», згідно з яким люди схильні збільшувати своє споживання, але не в такій мірі, в якій збільшився дохід. Це веде до падіння попиту на товари та скорочення виробництва. Держава повинна перешкодити прояву цього закону і заповнити бракуючий попит або збільшенням своїх витрат за рахунок податкових надходжень, позик, або стимулюванням приватних інвестицій різними методами. Його формула така:

Заощадження + Податки - Інвестиції + Державні витрати

Таким чином, Дж. Кейнс розробив принципово нову теорію фінансів, спрямовану на регулювання економіки в умовах монополізації виробництва. До 1970-х рр.. в основі фінансової політики більшості промислово розвинених країн лежали вихідні положення кейнсіанської теорії регулювання.

Питання фінансів у працях дореволюційних вчених. Розквіт російської фінансової науки припав на кінець XIX - початок XX ст., Коли були опубліковані найвідоміші роботи російських економістів і юристів І. Янжула, І. Озерова, І. Кулішера, Л. ходській, В. Лебедєва, С. Іловайського і ін

Російські вчені-фінансисти розробляли як теоретичні, так і практичні питання фінансової науки. У Теорії державних фінансів вони були прихильниками прагматичного підходу, прихильниками теорії «задоволення колективних потреб». Основне місце в працях учених займало дослідження державних фінансів (слід зазначити, що в роботах цього періоду практично не згадується навіть постановка питання про фінанси приватного господарства). При цьому досить докладно досліджувалися питання доходів держави: система доходів, їх розвиток у різних державах, порядок і форми стягнення податків до бюджету, контроль за цими процесами з боку держави, джерела покриття дефіциту бюджету, розвиток державного кредиту. 9

Інший напрям, який докладно вивчалося дореволюційними фінансистами, - бюджет і місцеві фінанси. Розглядалися питання побудови центрального бюджету та місцевих бюджетів, а також бюджетного процесу (особливо його касове пристрій).

Соціал-демократична течія. У цей же період розвивалося соціал-демократична течія в економічній науці, яке було представлено російськими послідовниками К. Маркса і Ф. Енгельса. Спільним для всіх соціал-демократів був поверховий підхід до дослідження явищ фінансового життя, заснований на прив'язці теоретичних розробок про нагальні потребам політичної боротьби за владу. Найбільш яскравим представником цієї течії був В. Ленін (1870-1924).

Основний зміст дореволюційних робіт В. Леніна - критика фінансової політики Росії. У численних статтях і виступах їм були критично розглянуті система доходів і видатків бюджету, розкрита соціальна характеристика непрямих податків, показано плачевний фінансовий стан держави в останній передреволюційний період. У 1917 р. В.І. Леніним розробляється економічна платформа партії більшовиків, яка була прийнята VI з'їздом РСДРП (б). У ній багато уваги приділяється питанням грошей, фінансів і кредиту. Зокрема, вона передбачала націоналізацію і централізацію банківської справи, націоналізацію страхової справи, припинення випуску паперових грошей, відмова від сплати зовнішніх і внутрішніх боргів, зміни податкової системи шляхом введення високого поимущественного податку і податку на приріст майна, реформу прибуткового податку та встановлення дійсного контролю за доходами капіталістів, введення високих непрямих податків на предмети розкоші. Практично всі ці заходи, за винятком стабілізації грошового обігу та реформи податкової системи, здійснених під час Жовтневої революції та в перші післяреволюційні роки.

Все це призвело до того, що в перший післяреволюційний період вивчення фінансів будувалося в основному на працях дореволюційних економістів: І. Янжула, І. Озерова, Л. ходській і їх послідовників (Я. Торгулова, І. Кулішера, Ф. Менькова). Такий стан фінансової науки тривало приблизно до середини 1920-х рр..

Радянська фінансова наука. З переходом до директивних методів управління економікою і фінансами з'являється необхідність упорядкування та уніфікації наукових уявлень про фінанси, їх підпорядкування класовій боротьбі. Результатом цього є створення науки про фінанси СРСР, що доводить переваги радянських фінансів над фінансами капіталістичних держав. Період становлення цієї науки був досить тривалим - з кінця 1920 до початку 50-х рр..

Характеризуючи сучасний стан фінансової науки в Росії, слід зазначити практичну відсутність глибоких теоретичних і практичних праць у цій галузі. Роботи деяких авторів носять скоріше описовий, ніж методологічний і методичний характер, інші - спрямовують свої зусилля на адаптацію існуючих поглядів та інструментарію до сучасних умов, роботи третього є компілятивним викладом праць зарубіжних авторів.

Все це пояснюється декількома обставинами. Зник фетиш єдиної теоретичної бази досліджень марксистської політекономії. Проведення дискусій за старими напрямками стало мало актуальним, так як всі основні аргументи сторонами вже були викладені. Дослідження прикладних питань фінансів значно ускладнено через непідготовленість більшості економістів до застосування сучасної методології вивчення явищ ринкової економіки та відсутність стабільної фінансової інформації. 10

2. Оцінка фінансової діяльності підприємства на прикладі ТОВ «РосСібСтрой»

2.1 Характеристика підприємства ТОВ «РосСібСтрой»

Підприємство ТОВ «РосСібСтрой» було створено 28 січня 2001

Юридична адреса: 666683 Іркутська область, м Усть-Ілімськ, вулиця Надії 20

Поштова адреса: 666683 Іркутська область, м Усть-Ілімськ, вулиця Надії 20.

Телефон: (39535) 61 549

Основний вид діяльності: Виробництво пиломатеріалів.

Підприємство створене і діє на підставі Цивільного кодексу Російської Федерації, інших нормативних актів Російської Федерації, що регулюють діяльність фізичних осіб, з утворенням юридичної особи

Підприємство є комерційною організацією. Повне найменування: товариство з обмеженою відповідальністю «РосСібСтрой».

Відповідно до законодавства Російської Федерації підприємство має у власності відокремлене майно, що враховується на його самостійному балансі, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та немайнові права, нести обов'язки бути позивачем і відповідачем у суді.

ТОВ «РосСібСтрой» має цивільні права та громадянські обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених законодавством Російської Федерації, має право в установленому порядку відкривати банківські рахунки на території Російської Федерації і за її межами.

Структура управління підприємством така, що виконавчим органом управління є рада директорів, якому підпорядковується президент. Президент же у свою чергу контролює віце-президента з виробництва, по збуту і з фінансів.

2.2 Аналіз майна підприємства та джерел його формування

Однією з основних завдань аналізу є забезпечення фінансової стійкості організації. Це завдання має вирішуватися як шляхом розробки механізмів стабільного фінансування організації, так і створення стимулів до раціоналізації використання коштів всередині.

Таким чином, термін «фінансова діяльність» характеризує динаміку діяльності підприємства, проміжні фінансові результати.

Універсальним документом, що відображає як фінансовий стан підприємства, так і результати його фінансової діяльності, є бухгалтерський баланс.

Таблиця 1. Аналіз майна підприємства

показники

умовні
обознач.

2006

2007

Δå

д%

å

д%

Δ ±

темп Δ%

Δ д%

I Основний капітал

1.нематеріальние активи

НА

3000

8,49

10000

18,68

7000

233,3

10,19

2.Основні засоби

ОС

4500

12,73

3500

6,53

-1000

-22,2

-6,2

3.Долгосрочная фін. влож.

ДФВ

17000

48,11

18950

35,4

1950

11,47

-12,71

4. інші


10831

30,65

21079

39,37

10248

94,6

8,72

РАЗОМ

ВА

35331

2,77

53529

2,65

18198

51,5

-0,12

II Оборотний капітал

1. запаси і ПДВ

З + ПДВ

49047

3,96

276034

14,08

226987

462,8

10,12

2.просроч. деб. заборгованість

ПДЗ

17580

1,42

300000

15,31

282420

1606,5

13,89

3.дебеторская заборгованість

ДЗ

200000

16,17

8450

0,43

-191550

-95,7

-15,74

4.краткосрочние фін. влож.

КФВ

42896

3,47

50000

2,55

7104

16,56

-0,92

5. грошові кошти

ДС

926868

74,96

1324766

67,61

397898

43

-7,35

РАЗОМ

ОА

1236391

97,22

1959250

97,34

722859

58,4

0,12

Майно

СБ

1271722

100

2012779

100

741057

58,2

-

У звітному періоді майно підприємства збільшується на 741057 або 58,2%, у тому числі основний капітал збільшується на 18198 або 51,5%, а оборотний капітал на 722859 або 58,4%

У складі основного капіталу відбулися наступні зміни:

 1. відбулося збільшення НА на 7000 або в 2 рази, ДФВ на 1950 або 11,47%, інші на 10248 або 94,6%

 2. відбулося зменшення в ОС на 1000 або 22,2%

У складі оборотного капіталу відбулися наступні зміни:

 1. відбулося збільшення З + ПДВ на 226987 або в 4 рази, ПДЗ на 282420 або в 16 разів, КФВ на 7104 або 16,56%, ДС на 397898 або 43%

 2. відбулося зменшення ДЗ на 191550 або 95,7%

Тип структури майна, тобто відношення основного капіталу до оборотного, рівне 2,77 / 97,22 відповідає вигляду 20/80 і є «важкою» структурою майна за 2006 рік, що означає роботу підприємства понад своїх можливостей і погану реалізацію продукції, тобто велике затоварення. На 2007 рік становище в складі майна залишається тим самим: відношення основного капіталу до оборотного, рівне 2,65 / 97,34, відповідає вигляду 20/80, є «важкою» структурою майна за 2007 рік, що означає роботу підприємства понад своїх можливостей і погану реалізацію продукції, тобто велике затоварення.

Далі проаналізуємо склад та структуру капіталу підприємства і визначимо тип структури за 2006 і 2007 рік.

Таблиця 2. Аналіз складу і структури капіталу підприємства

показники

Ум. позн.

2006

2007

Δå

д%

å

д%

Δ ±

темп Δ%

Δ д%

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

I. Власний капітал

СК

1959800

56,5

2364598

46,79

404798

20,65

-9,71

II. Позиковий капітал

ЗК

1508498

43,49

2688931

53,2

1180433

78,25

9,71

1. довгострокові зобов'язання

ДО

683464

45,3

893111

33,21

209647

30,67

-12,09

2. короткострокові зобов'язання

КВ

825034

54,6

1795820

66,78

970786

117,66

12,18

2.1. короткострокові позикові ср-ВА

КЗС

30000

3,63

35418

1,97

5418

18,06

-1,66

2.2. кред. зад. + Інш. краткоср. зобов.

КЗ + ПКП

777848

94,2

518586

28,87

-259262

-33,33

-65,33

2.3. фонди і резерви

Фір

17186

2,08

1241816

69,15

1224630

7125,74

67,07

КАПІТАЛ

ОА

3468298

100

5053529

100

1585231

45,7

-

У звітному періоді капітал підприємства збільшився на 1585231 або 45,7%, у тому числі СК збільшився на 404798 або 20,65%, і позиковий капітал збільшився на 1180433 або 78,25%.

У складі ЗК відбулися наступні зміни: збільшення ДО на 209647 або 30,67%, збільшення КЗ на 970789 або в1, 17 рази

У складі КВ відбулися наступні зміни:

 1. збільшення КЗС на 5418 або 18,06%, Фір на 7125,74 або в 71,25 рази

 2. зменшення КЗ + ПКП на 259262 або 33,33%

Що стосується типу структури капіталу, то на 2006 рік відношення власного капіталу до позикового одно 56,50 / 43,49, що відповідає виду 55/45, тобто є оптимальною структурою капіталу даного підприємства. Що стосується 2007 року, то відношення власного капіталу до позикового одно 46,79 / 53,20, тобто тип структури капіталу відповідає увазі 45/55, а значить, є задовільним, отже, у підприємства не дуже стійка структура капіталу, при якій потрібен контроль за короткостроковими позиками.

2.3 Оцінка платоспроможності підприємства та ліквідності його балансу за абсолютними і відносними показниками

Поняття платоспроможність може ототожнюватися з поняттям ліквідність, оскільки платоспроможність - це здатність оплачувати свої короткострокові зобов'язання за рахунок різних елементів оборотних коштів, які в свою чергу мають різну ліквідність.

Аналіз ліквідності балансу дозволяє оцінити платіжні можливості започаткування в довгостроковій перспективі - здатність погашати не тільки короткострокові, але і довгострокові зобов'язання, а також забезпеченість власними оборотними засобами.

Для визначення ліквідності балансу слід зіставити підсумки груп по активу і пасиву. Баланс вважається абсолютно ліквідним, коли мають місце такі співвідношення:

А 1 ³ П 1

А 2 ³ П 2

А 3 ³ П 3

А 4 £ П 4

Якщо одне й кілька нерівностей не виконуються, баланс не є абсолютно ліквідним (більшою чи меншою мірою). При цьому ліквідність балансу оцінюється як мінімально достатня, якщо виконується хоча б остання нерівність. У цьому випадку підприємство може фінансувати поточну діяльність за рахунок власного капіталу і майбутньому має можливість відновити платоспроможність.

Платоспроможність підприємства аналізується в короткостроковій і довгостроковій перспективі. Оцінка здатності погашати короткострокові зобов'язання (платоспроможність у короткостроковій перспективі) проводиться на основі аналізу ліквідності активів. Оцінка здатності розплачуватися за всіма видами зобов'язань (платоспроможність у довгостроковій перспективі) проводиться на основі аналізу ліквідності балансу.

Для оцінки платоспроможності статті балансу групують: активи - за ступенем їх ліквідності (швидкості перетворення у грошову форму), пасиви - за ступенем терміновості погашення зобов'язань.

А 1 - АЛА (абсолютно ліквідні активи)

А 1 = ДС + КФВ (1)

А 1 2006 = 926868 + 42896 = 969764 руб.

А 1 2007 = 1324766 +300000 = 1624766 руб.

А 2 - БЛА (швидко ліквідні активи)

А 2 = ДЗ + ПОА (2)

А 2 2006 = 145106 + 0 = 145 106 руб.

А 2 2007 = 8450 + 0 = 8450 руб.

А 3 - МРА (повільно реалізовані активи)

А 3 = З - РБП + ДФВ (3)

А 3 2006 = 2175470-1884535 +17000 = 307935 руб.

А 3 2007 = 3040750-1311100 +18950 = 1748600 руб.

А 4 - ТРА (важко реалізовані активи)

А 4 = ВА - ДФВ + РБП + ПДЗ + ПДВ (4)

А 4 2006 = 35331-17000 +1884535 +110580 +145106 = 2045493 руб.

А 4 2007 = 53529-18950 +1311100 +300000 +26034 = 1671713 руб.

СБ = А 1 + А 2 + А 3 + А 4 (5)

СБ 2006 = 969764 +145106 +307935 +2045493 = 3468298 крб.

СБ 2007 = 1624766 +8450 +1748600 +1671713 = 5053529 крб.

Пасиви в залежності від терміновості платежу діляться наступним чином:

П 1 = НСО (найбільш термінові зобов'язання)

П 1 = КЗ + ПКП (6)

П 1 2006 = 777848 + 0 = 777 848 руб.

П 1 2007 = 518586 + 0 = 518 586 руб.

П 2 = КО (короткострокові зобов'язання)

П 2 = КЗС (7)

П 2 2006 = 30000 руб.

П 2 2007 = 35418 руб.

П 3 = ДО (довгострокові зобов'язання)

П 3 = ДО (8)

П 3 2006 = 683464 руб.

П 3 2007 = 893111 руб.

П 4 = ПП (постійні пасиви)

П 4 = СК + Фір (9)

П 4 2006 = 1959800 +17186 = 1978986 руб.

П 4 2007 = 2364598 +1241816 = 3606414 крб.

СБ = П 1 + П 2 + П 3 + П 4 (10)

СБ 2006 = 777848 +30000 +683464 +1976986 = 3468298 крб.

СБ 2007 = 518586 +35418 +893111 +3606414 = 5053529 крб.

Таблиця 3. Оцінка ліквідності балансу підприємства за абсолютними показниками

А

2006

2007

П

2006

2007

А-П

Δ ±2006

2007


А1

969764

1624766

П1

777848

518586

191916

1106180

914264

А2

145106

8450

П2

30000

35418

115106

-26968

-142074

А3

307935

1748600

П3

683464

893111

-375529

855489

1231018

А4

2045493

1671713

П4

1976986

3606414

68507

-1934701

-2003208

СБ

3468298

5053529


3468298

5053529

-

-

-

Так як А2> П2 за 2006 рік і А2 <П2 за 2007 рік те що збільшилася на 142074, це означає, що підприємство в 2007 році не зможе оплатити свої зобов'язання за рахунок повернення грошової заборгованості щодо відвантаженої продукції за певний період часу, але так як А1 > П1 за 2006 рік і 2007 рік збільшилася на 914264, то підприємство зможе оплатити всі свої кредити і позики з власних коштів, тобто воно поточне ліквідно.

Так як А3 <П3 за 2006 рік, але А3> П3 за 2007 рік збільшилася на 1231018, то є в майбутньому підприємство має перспективну ліквідність, тобто в нього досить коштів для оплати своїх кредитів.

Так як А4> П4 в 2006 році, означає, що необоротні активи повністю сформовані за рахунок позикових коштів. Також оборотні активи при цьому сформовані короткостроковими і довгостроковими зобов'язаннями. Отже, підприємство в 2006 році є не ліквідним і фінансово залежним від зовнішніх джерел фінансування.

Порівняння А4 <П4 за 2007 рік збільшилася на 2003208 говорить про те, що у звітному періоді основний капітал і частина оборотного сформовані за рахунок власних коштів. А це означає, що підприємство є абсолютно ліквідним і фінансово незалежним від зовнішніх джерел фінансування.

Проведемо Аналіз платоспроможності за такими абсолютними показниками, як:

 1. До ЛДП - коефіцієнт ліквідності грошового потоку. Він показує на скільки% підприємство може оплатити свої короткострокові зобов'язання. Нормальний рівень коефіцієнта 0,1 - 0,2

 2. До ал - коефіцієнт абсолютної ліквідності. Нормальний рівень 0,2 - 0,5

 3. До бл - коефіцієнт швидкої ліквідності. Нормальний рівень 0,6 - 0,8

 4. До тл - коефіцієнт поточної або загальної ліквідності. Показує на скільки підприємство може оплатити короткострокові зобов'язання усіма оборотними активами, які є у підприємства протягом звітного періоду. Нормальний рівень від 1 до 2

Таблиця 4. Аналіз платоспроможності за відносними показниками

До

2006

2007

Δ

НУ

áâ НУ
Δ ±

темп Δ


2006

2007

Δ ±

До ЛДП

1,14

2,39

1,25

109,64

0,1-0,2

0,94

2,19

1,254

До ал

1,17

0,9

-0,27

-23,07

0,2-0,5

0,67

0,4

-0,27

До бл

1,35

0,9

-0,45

-33,33

0,6-0,8

0,55

0,1

-0,45

До тл

1,69

1,87

0,18

10,65

від 1 до 2

+

+

+

До ЛДП = ДС / КО (КЗ + КЗС + ПКП) (11)

До лдп2006 = 926868/777848 +30000 = 1,14

До лдп2007 = 24766/518586 +1311100 = 2,39

До ал = ДС + КФВ / КО (12)

До ал2006 = 926868 +42896 / 825034 = 1,17

До ал2007 = 1324766 +300000 / 1795820 = 0,9

До бл = ДС + КФВ + ДЗ + ПОА / КО (13)

До бл2006 = 926868 +42896 +145106 / 825034 = 1,35

До бл2007 = 1324766 +300000 +8450 / 1795820 = 0,9

До тл = ОА-ПДЗ + РБП + ПДВ / КО (14)

До тл 2006 = 3432967-110580 +1884535 +32047 / 825034 = 1,69

До тл 2007 = 5000000-300000 +1311100 +26034 / 1795820 = 1,87

За 2006 році:

Оскільки значення Клдп більше норми (1,14> 0,2), то у підприємства є зайві кошти, які не беруть участь в обороті і не приносять додаткових доходів.

Так як значення Кал вище норми (1,17> 0,5), це говорить про недолік коштів вкладених в цінні папери

Так як значення КБЛ вище норми (1,35> 0,8), це говорить те, що підприємство не раціонально використовує видачу комерційного кредиту і відвантажує продукцію понад нормативи, тим самим, заморожуючи свої кошти в розрахунках з контрагентами.

Значення КТЛ відповідає нормі (1 <1.69 <2) і показує, що підприємство покриє короткострокові зобов'язання усіма оборотними активами, які є у підприємства протягом звітного періоду (1 рік). Також можна зробити висновок, що підприємство є абсолютно платоспроможним.

За 2007 році:

Оскільки значення Клдп більше норми (2,39> 0,2), то у підприємства є зайві кошти, які не беруть участь в обороті і не приносять додаткових доходів.

Так як значення Кал вище норми (0,9> 0,5), це говорить про недолік коштів вкладених в цінні папери

Так як значення КБЛ вище норми (0,9> 0,8), це говорить те, що підприємство не раціонально використовує видачу комерційного кредиту і відвантажує продукцію понад нормативи, тим самим, заморожуючи свої кошти в розрахунках з контрагентами.

Значення КТЛ відповідає нормі (1 <1.87 <2) і показує, що підприємство покриє короткострокові зобов'язання усіма оборотними активами, які є у підприємства протягом звітного періоду (1 рік). Також можна зробити висновок, що підприємство є абсолютно платоспроможним.

2.4 Аналіз кредитоспроможності підприємства

Кредитоспроможність - це здатність своєчасно погашати кредити і відсотки по них.

Базовим показником для розрахунку є виручка від реалізації, оскільки банк, в якому обслуговується дане підприємство, може побачити реальне надходження виручки на рахунок клієнта.

Кредитоспроможність оцінюється за допомогою наступних показників:

 1. Коефіцієнт відносної виручки від реалізації до чистих поточним активам:

До 1 = Вр / ЧПА (ОА-КО) (15)

До 1 (2006) = 454789 / (3432967-825034) = 0,11

До 1 (2007) = 234306/5000000-1795820 = 0,07

 1. Коефіцієнт відношення виручки від реалізації і власного капіталу, скоригованого на суму нематеріальних активів:

До 2 = Вр / СК-Н (16)

До 2 (2006) = 454789/1959800-3000 = 0,14

До 2 (2007) = 234306/2364598-10000 = 0,09

 1. Коефіцієнт відношення кредиторської заборгованості до чистого власного капіталу:

До 3 = КЗС + КЗ + ПКП / СК-НА (17)

До 3 (2006) = 30000 +777848/1959800-3000 = 0,41

До 3 (2007) = 35418 +518586/2364598-10000 = 0,23

Таблиця 5. Оцінка кредитоспроможності підприємства

До

2006

2007

Δ

НУ

âá НУ
Δ ±

темп Δ


2006

2007

Δ ±

К1

0,11

0,07

-0,04

-36,36

> 25 р

-24,89

-24,93

-0,04

К2

0,14

0,09

-0,05

-35,71

> 20 р

-19,86

-19,91

-0,05

К3

0,41

0,23

-0,18

-43,9

<0,3

0,11

-0,07

-0,18

Так як всі коефіцієнти не відповідають оптимальному рівню, то підприємство не кредитоспроможне.

Це обгрунтовано тим, що на 1 руб. ЧОА доводиться в 2006 р. всього 11 коп. виручки, а в 2007 р. - 7 коп., що набагато нижче оптимального рівня. Так само на 1 крб. власного капіталу в 2006 р. припадає 14 коп., а в 2007 р. - 9 коп. Це означає що, хоча ситуація і трохи покращилася, але виручка вкладена на СК недостатня для фінансової діяльності підприємства.

Коефіцієнт відношення виручки від реалізації до ЧПА нижче норми на 24,93 руб., При цьому до 2007 р. він став нижче 4 коп. Коефіцієнт відношення виручки від реалізації і власного капіталу нижче на 19,86 при цьому в 2007 р. відбулося зменшення на 5 коп.

До того ж на 1 руб. власного капіталу в 2006 р. припадало 41 коп., то в 2007 р. підприємство стало більш кредитозалежних, так як на 1 руб. власних коштів припадає 23 коп. позикових.

2.5 Аналіз фінансової стійкості підприємства за абсолютними і відносними показниками

Фінансова стійкість - це більш широке поняття, ніж платежі-і кредитоспроможність, оскільки характеризує здатність підприємства погашати свої зобов'язання, зберігати оптимальне співвідношення власного і позикового капіталу, при цьому доходи підприємства стійко перевищують його витрати.

Таким чином, для розрахунку абсолютних показників фінансової стійкості застосовуються такі групи.

I Наявність різних джерел фінансування діяльності підприємства:

 1. Наявність власних оборотних коштів

ВОК = СК - ВА (18)

СОС 2006 = 1959800-35331 = 1924469

СОС 2007 = 2364598-53529 = 2311069

 1. Наявність власних і довгострокових джерел

ВД = ВОК + ДО (19)

СД 2006 = 1924469 +683464 = 2607933

СД 2007 = 2311069 +893111 = 3204180

 1. Наявність спільних джерел

ОІ = СД + КЗС (20)

ОІ 2006 = 2607933 +30000 = 2637933

ОІ 2007 = 3204180 +35418 = 3239598

II Наявність надлишків (нестачу) різних джерел:

1. Надлишок (недолік) власних оборотних коштів для покриття запасів

+ ВОК = ВОК - З (21)

+ СОС 2006 = 1924469-2175470 = -251001

+ СОС 2007 = 2311069-3040750 = -729681

2. Надлишок (недолік) власних і довгострокових джерел для покриття запасів

+ СД = СД - З (22)

+ СД 2006 = 2607933-2175470 = 432463

+ СД 2007 = 3204180-3040750 = 163430

3. Надлишок (недолік) загальних джерел для покриття запасів

+ ОІ = ОІ - З (23)

+ ОІ 2006 = 2637933-2175470 = 462463

+ ОІ 2007 = 3239598-3040750 = 198848

Розраховуємо фінансову стійкість ТОВ «ІлімЛесЛайн» за абсолютними показниками.

На основі розрахунків даних груп показників визначається тип фінансової стійкості підприємства. Всього існує чотири типи фінансової стійкості:

І тип - «Абсолютна фінансова стійкість», якщо З <ВОК + КЗС (+ 10%) (АФУ)

ІІ тип - «Нормальна фінансова стійкість», якщо З ≈ СОС + КЗС (НФУ)

ІІІ тип - «Передкризовий фінансовий стан», якщо З ≈ СОС + КЗС + + ДКЗС (1 / 2 КЗС)

ІV тип - «Нестійкий фінансовий стан» (на межі банкрутства) З> ВОК + КЗС + ДКЗС (1 / 2 КЗС)

У 2006 р. у підприємства нестійкий кризовий фінансовий стан (4 тип) так, як Запаси (2175470 крб.)> ВОК + КЗС + ДКЗС (1026843 крб.) Тому можна сказати, що підприємство не має власних оборотних коштів фінансування, а так само існує брак власних коштів та довгострокових джерел, а так само спільних джерел для покриття запасів

До 2007 року положення залишається таким же, і підприємство доходить до нестійкого кризового фінансового стану на межі банкрутства (4 тип), це пояснюється тим, що Запаси (3040750 крб.)> ВОК + КЗС + ДКЗС (2364196 крб.)

За проведеними розрахунками, дане підприємство має четвертий тип фінансової стійкості, тобто підприємство знаходиться на межі банкрутства. Що означає перевищення запасів підприємства над його доходами. Це відбувається за рахунок наявності недоліків у 2006 і 2007 роках різних джерел фінансування діяльності підприємства, таких як: власних оборотних коштів на суму 251001 крб. в 2006 році і 729681 крб. в 2007 році, власних і довгострокових джерел 432463 і 163430 крб. в 2006 і 2007 роках відповідно, а також загальних джерел 462463 крб. в 2006 році і 198848 крб. у 2007 році.

У системі відносних показників фінансової стійкості установи виділяють ряд коефіцієнтів, які розраховуються на початок і кінець року і розглядаються в динаміці.

I Коефіцієнти, що визначають забезпеченість підприємства власними оборотними засобами:

 1. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

До ООС = (СК - ВА) / ОА (24)

До ООС2006 = (1959800-35331) / 3432967 = 0,56

До ООС2007 = (2364598-53529) / 5000000 = 0,46

Нормальний рівень даного коефіцієнта> 0,1.

 1. Коефіцієнт забезпеченості запасів (25)

До ОЗ = (СК - ВА) / З

До ОЗ2006 = (1959800-35331) / 2175470 = 0,88

До ОЗ2007 = (2364598-53529) / 3040750 = 0,76

Нормальний рівень даного коефіцієнта 0,6-0,8.

 1. Коефіцієнт маневреності

До М = (СК - ВА) / СК (26)

До М2006 = (1959800-35331) / 1959800 = 0,98

До М2007 = (2364598-53529) / 2364598 = 0,97

Нормальний рівень даного коефіцієнта> 0,5.

ІІ Коефіцієнти, що характеризують стан власного капіталу:

 1. Індекс сталості активу

І ПА = ВА / СК (27)

І ПА2006 = 35331/1959800 = 0,018

І ПА2007 = 53529/2364598 = 0,022

Нормальний рівень даного коефіцієнта ≈ 0,45

 1. Коефіцієнт реальної вартості майна

До РСІ = (ОС + СІМ + НП) / ВБ (28)

До РСІ2006 = (4500 +16354 +200000) / 3468298 = 0,063

До РСІ2007 = (3500 +471810 +57840) / 5053529 = 0,1

Нормальний рівень даного коефіцієнта> 0,7

 1. Коефіцієнт довгострокових залучених коштів

До ДПС = ДВ / (СК + ДО) (29)

До ДПС2006 = 686464 / (1959800 +686464) = 0,28

До ДПС2007 = 893111 / (2364598 +893111) = 0,274

Нормальний рівень даного коефіцієнта 0,7-0,8

ІІІ Коефіцієнти, що визначають фінансову незалежність:

 1. Коефіцієнт автономії

До А = СК / СБ (30)

К А 2006 = 1959800/3468298 = 0,56

К А 2007 = 2364598/5053529 = 0,46

Нормальний рівень даного коефіцієнта 0,55-0,6

 1. Коефіцієнт співвідношення власного капіталу і позикового

К С = (ДО + КЗС + КЗ + ПКП) / СК (31)

До С2006 = (686464 +30000 +777848 +0) / 1959800 = 0,76

До С2007 = (893111 +35418 +518586 +0) / 2364598 = 0,61

Рівень коефіцієнта <0,3

 1. Коефіцієнт стійкості фінансування

До УФ = (СК + ДН) / ВБ (32)

До УФ2006 = (1959800 +686464) / 3468298 = 0,76

До УФ2007 = (2364598 +893111) / 5053529 = 0,64

Нормальний рівень коефіцієнта 0,7-0,9

Застосовуючи теорію, проаналізуємо фінансову стійкість даного підприємства за відносними показниками.

Таблиця 6. Аналіз фінансової стійкості за відносними показниками

До

2006

2007

Δ

НУ

↓ ↑ КУ
Δ ±

Темп ізм.


2006

2007

Δ ±

I

До ОСС

0,56

0,46

-0,10

-17,86

0,1 <

+

+

+

До оз

0,88

0,76

-0,12

-13,64

0,6-0,8

0,08

+

+

К м

0,98

0,97

-0,01

-1,02

0,5 <

+

+

+

II

І па

0,018

0,022

0,004

22,22

0,45

-0,432

-0,428

0,004

До РСІ

0,063

0,1

0,04

58,73

0,7 <

-0,637

-0,6

0,037

До ДПС

0,28

0,274

-0,006

-2,14

0,7-0,8

-0,42

-0,426

-0,006

III

К а

0,56

0,46

-0,100

-17,86

0,55-0,6

+

-0,09

0,09

К з

0,76

0,61

-0,150

-19,74

0,3 <

+

+

+

До уф

0,76

0,64

-0,120

-15,79

0,7-0,9

+

-0,06

0,06

Проаналізувавши І групу показників, що характеризують забезпеченість підприємства власними оборотними засобами, на основі проведених розрахунків можна зробити висновок про те, що підприємство умовно забезпечено власними оборотними коштами, тобто умовно фінансово стійко.

Так як К ООС хоча і не дуже високий, але все-таки відповідає нормальному рівню і в 2006 році дорівнює 0,56%, а в 2007 - 0,46%, що означає достатню забезпеченість підприємства власними засобами, але тенденція в 2007 році погіршується на 10%, тобто збільшився на 10% позиковий капітал в обороті. До ОЗ перевищує норму в 2006 році на 8%, це означає, що запаси повністю куплені за рахунок власних коштів.

Проаналізувавши II групу коефіцієнтів, які характеризують стан власного капіталу, ми бачимо, що стан незадовільний, отже, умовно нестійкий стан власного капіталу. І ПА менше норми на 43,2% в 2006 році і на 42,8% в 2007, це означає, актив непостійний. До РСІ нижче норми на 63,7% в 2006 році і на 6% в 2007. Це показує, що вартість майна занадто низька, що погіршує стан фінансової стійкості. Також До ДПС менше норми в 2006 році на 42% і на 42,6% в 2007 році, це означає, що у підприємства не вистачає стійких довгострокових позикових коштів.

Таким чином, проаналізувавши ІІІ групу коефіцієнтів, які характеризують фінансову залежність підприємства, ми можемо зробити висновок про те, що підприємство фінансово стійке на 2006 рік. Це обгрунтовується тим, що К А в 2006 році відповідає нормі і дорівнює 56%, а в 2007 році менше норми, що показує збільшення в 2007 році позикового капіталу в загальному обсязі ресурсів підприємства.

Виходячи з аналізу всіх даних, можна зробити висновок, який полягає в тому, що дане підприємство умовно стійко.

2.6 Аналіз показників оборотності активів і капіталів

Кожне підприємство має циклічний характер випуску продукції, який починається з закупівлі сировини і матеріалів та інших активів, які залучаються до процесу виробництва, а потім створюється в ньому продукція продається, і гроші повертаються до початку виробничого циклу з приростом.

Основна формула оборотності капіталів (активів):

До об = Вр / А (К) (33)

Також розраховується тривалість обороту:

Д о = 365 / До про (34)

У теорії розглядають оборотність різних видів капіталів і активів і роблять висновок, який з елементів уповільнює оборотність.

Аналіз оборотності проводиться в розрізі декількох груп:

I Оборотність і тривалість обороту поза оборотних активів. У їх складі розглядають також оборотність основних засобів і довгострокових фінансових вкладень:

До обОА2006 = 288423/35331 = 8,16, К обОА2007 = 234306/53529 = 4,37, Д оВА2006 = 365 / 8,16 = 45, Д оВА2007 = 365 / 4,37 = 84, К обОС2006 = 288423/4500 = 64,094, До обОС2007 = 234306/3500 = 66,94, Д оОС2006 = 365/64, 094 = 6, Д оОС2007 = 365/66, 94 = 5, К обДФВ2006 = 288423/17000 = 16,96, К обДФВ2007 = 234306 / 18950 = 12,36

Нормальним рівнем для даної групи коефіцієнтів вважається 2 для К о та 182,5 для Д о.

II Оборотність і тривалість обороту оборотних активів. У їх складі розглядають також оборотність запасів, сировини і матеріалів, готової продукції, нормальної та загальної дебіторської заборгованості, короткострокових фінансових вкладень і грошових коштів:

1.До обОА2006 = 288423/3432967 = 0,08, К обОА2007 = 234306/5000000 = 0,04, Д оОА2006 = 365 / 0,08 = 4562, Д оОА2007 = 365 / 0,04 = 9125

 1. До ОБЗ 2006 = 288423/2175470 = 0,13, К ОБЗ 2007 = 234306/3040750 = 0,07, Д ОЗ 2006 = 365 / 0,13 = 2808, Д ОЗ 2007 = 365 / 0,07 = 5214

 2. До обСіМ 2006 = 288423/16354 = 17,63, К обСіМ 2007 = 234306/471810 = 0,49, Д Осима 2006 = 365/17, 63 = 21, Д Осима 2007 = 365 / 0,49 = 745

 3. До обГП 2006 = 288423/74581 = 3,86, К обГП 2007 = 234306/1200000 = 0,19, Д ОГП 2006 = 365 / 3,86 = 94, Д ОГП 2007 = 365 / 0,19 = 1921

 4. До обПДЗ + ДЗ 2006 = 288423/110580 +145106 = 1,12, К обПДЗ + ДЗ 2007 = 234306/300000 +8450 = 6,75, Д оПДЗ + ДЗ 2006 = 365 / 1,12 = 326, Д оПДЗ + ДЗ 2007 = 365 / 6,75 = 54

 5. До обДЗ 2006 = 288423/145106 = 1,98, К обДЗ 2007 = 234306/8450 = 27,72, Д ОДЗ 2006 = 365 / 1,98 = 184, Д ОДЗ 2007 = 365/27, 72 = 13

 6. До обКФВ 2006 = 288423/42896 = 6,72, К обКФВ 2007 = 234306/300000 = 0,78, Д оКФВ 2006 = 365 / 6,72 = 54, Д оКФВ 2007 = 365 / 0,78 = 468

 7. До обДС 2006 = 288423/926868 = 0,31, К обКФВ 2007 = 234306/1324766 = 0,17, Д оКФВ 2006 = 365 / 0,31 = 1177, Д оКФВ 2007 = 365 / 0,17 = 2147

Нормальним рівнем для даної групи коефіцієнтів вважається 4 для К о і 91,25 для Д о.

III група:

 1. До обских 2006 = 288423/1959800 = 0,14, до Обського 2007 = 234306/2364598 = 0,09, Д ОСК 2006 = 365 / 0,14 = 1177, Д ОСК 2007 = 365 / 0,09 = 2147

 2. До обДО 2006 = 288423/686464 = 0,42, К обДО 2007 = 234306/893111 = 0,26, Д ТДВ 2006 = 365 / 0,42 = 869, Д ТДВ 2007 = 365 / 0,26 = 1404

 3. До обКЗС 2006 = 288423/30000 = 9,61, К обДО 2007 = 234306/35418 = 6,61, Д оКЗС 2006 = 365 / 9,61 = 38, Д оКЗС 2007 = 365 / 6,61 = 55,21

 4. До обКЗ 2006 = 288423/777848 = 0,37, К обКЗ 2007 = 234306/518586 = 0,45, Д оКЗ2006 = 365 / 0,37 = 986,5, Д оКЗ2007 = 365 / 0,45 = 811,1

 5. До обЗПП 2006 = 288423/31186 = 9,25, К обЗПП 2007 = 234306/54184 = 0,43, Д оЗПП2006 = 365 / 9,25 = 39,5, Д оКЗ2007 = 365 / 0,43 = 848,8

 6. До обЗПО 2006 = 288423/378345 = 0,76, К обЗПО 2007 = 234306/28634 = 8,18, Д оЗПО2006 = 365 / 0,76 = 480,2, Д оКЗ2007 = 365 / 8,18 = 44,62

 7. До обФіР2006 = 288423/17186 = 16,78, К обФіР2007 = 234306/1241816 = 0,188, Д о2006 = 365/16, 78 = 21,75, Д оФіР2007 = 365 / 0,188 = 1941,5

 8. До обКО 2006 = 288423/825034 = 0,35, К обКО 2007 = 234306/1795820 = 0,13, Д оКО2006 = 365 / 0,35 = 1043, Д оКО2007 = 365 / 0,13 = 2807,7

 9. До обских + ФіР2006 = 288423/1959800 +17186 = 0,146, до Обського + ФіР2007 = 234306/2364598 +1241816 =, Д ОСК + ФіР2006 = 365 / 0,146 = 2500, Д ОСК + ФіР2007 = 365 / 0,064 = 5703

 10. До обских + ДО2006 = 288423/1959800 +686464 = 0,108, до Обського + ДО2007 = 234306/2364598 +893111 = 0,071, Д ОСК + ДО2006 = 365 / 0,146 = 3379,6, Д ОСК + ДО2007 = 365 / 0,064 = 5140, 8

Всі зміни коефіцієнтів оборотності представлені в Додатку № 1 «Аналіз показників оборотності активів і капіталів».

Проаналізувавши 1 групу показників - оборотність ВА, ми бачимо, що коефіцієнт оборотності необоротних активів у 2006 році на 6,16 вище норми, отже є великі надлишки необоротних активів, включаючи ОС та довгострокові фінансові вкладення. До 2007 року ситуація змінюється, так як коефіцієнт оборотності необоротних активів знизився в 3,79 рази і кількість обертів збільшується на 39 обертів.

Проаналізувавши 2 групу показників - оборотність ОА, ми бачимо, що коефіцієнт оборотності оборотних активів дуже маленький і становить 0, 08% на 2006 рік і в 2007 році знижується до 0,04, що говорить про низький використанні запасів, оборотності дебіторської заборгованості і грошових коштів і короткострокові фінансові вкладення частіше обертаються і приносять більше доходу. При цьому коефіцієнт оборотності короткострокових фін. вкладень у 2006 році становить 672% з тривалістю обороту 54 дні, до 2007 року даний коефіцієнт зменшується в 5, 94 рази.

Проаналізувавши 3 групу показників - оборотність капіталів, ми бачимо, що коефіцієнт оборотності власного капіталу також нижче норми в 2,8 рази і до 2007 році знижується на 5%, що говорить про низький статутному, додатковому і резервному капіталі. Ситуація до 2007 року змінилася, оскільки з'явилася нерозподілений прибуток у сумі 17247. Коефіцієнт оборотності довгострокових зобов'язань нижче норми в 3,5 рази на 2006 рік становить 42% з тривалістю обороту 869 днів, на 2007 рік він збільшився і становить 26% з тривалістю обороту 1404 дня. Коефіцієнт оборотності короткострокових зобов'язань дуже маленький і нижче норми в 3,6 рази. В основному через те, що заборгованість перед учасниками за виплатою доходу занадто низька, хоча при цьому оборотність Фір становить близько 17 оборотів менш ніж за місяць. Також з огляду на що оборотність кредитів і позик вище норми на 5,61%. До 2007 року ситуація не змінюється.

2.7 Аналіз системи розрахунків на підприємстві

Кожне підприємство формує систему розрахунків з контрагентами так, щоб врахувати різні аспекти фінансових взаємовідносин з ними.

При цьому у підприємства виникає як дебіторська, так і кредиторська заборгованість, і метою її аналізу є виявлення виправданою і невиправданою заборгованості, а також реальність їх суми та давність освіти.

Перший етап аналізу дебіторської і кредиторської заборгованості - порівняння їх сум на початок і кінець періоду, а також розрахунок питомої ваги дебіторської заборгованості за термінами її виникнення.

Оцінимо склад і структуру дебіторської заборгованості за термінами її виникнення за 2006 рік, при цьому найбільш реальними сумами до отримання є суми по вексельному кредиту.

Таблиця 7. Аналіз складу і структури дебіторської заборгованості за термінами її виникнення за 2006 рік

Вид дебіторської заборгованості

Σ

до 1 місяця

1-3 місяці

3-6 місяців

6-12 місяців

більше 12 місяців

1. Покупці і замовники

17000

4000

1000

10000

2000

60395

2. Аванси отримані

17200

1800

2000

7500

4000

-

3. Векселі отримані

24251

10000

500

12500

1251

-

Разом

55551

15800

3500

30000

6251

60395

Питома вага

100

28,44

6,3

54

11,25

108,72

Розглянувши дебіторську заборгованість за термінами виникнення, ми бачимо, що найбільшу частку має дебіторську заборгованість з терміном оплати від 3 до 6 місяців у розмірі 30000 крб. або 54%. Залишилася, дебіторська заборгованість більш-менш рівномірно розподілена за строками до 1 місяця, від 1 до 3 і від 6 до 12 в розмірі 15800 крб., 3500 руб., 6251 руб. відповідно. Особливу увагу потрібно звернути на дебіторську заборгованість з терміном більше 1 року, яка становить 108,72% від суми нормальної ДЗ або 60395 руб. Оскільки, її можна вважати практично не реальною до отримання, то система розрахунків за 2006 рік не раціональна.

Тепер проаналізуємо склад і структуру дебіторської заборгованості за термінами її виникнення за 2007 рік.

Таблиця 8. Аналіз складу і структури дебіторської заборгованості за термінами її виникнення за 2007 рік.

Вид дебіторської заборгованості

Σ

до 1 місяця

1-3 місяці

3-6 місяців

6-12 місяців

більше 12 місяців

1. Покупці і замовники

27000

10000

1000

6000

10000

64500

2. Аванси отримані

27200

15000

1100

1100

4402

-

3. Векселі отримані

22600

10000

1500

5500

5600

-

Разом

68602

35000

3600

10000

20002

64500

Питома вага

100

51,01

5,25

14,57

29,15

94,02

Розглянувши дебіторську заборгованість за термінами виникнення, ми бачимо, що ситуація поліпшується і найбільшу частку має дебіторську заборгованість з терміном оплати до 1 місяця в розмірі 35000 крб. або 51,01%. Залишилася, дебіторська заборгованість більш-менш рівномірно розподілена за термінами від 1-3 місяців у розмірі 5,25% і від 3-6 місяців у розмірі 14,57%, на довгострокову дебіторську заборгованість в межах звітного періоду припадає 29,15% та відділу розрахунків потрібно вжити заходів для її запитання. Особливу увагу потрібно звернути на дебіторську заборгованість з терміном оплати більше одного року, що становить 94,02% від суми нормальної дебіторської заборгованості, оскільки її можна вважати не реальною до отримання.

Оцінка реального стану дебіторської заборгованості

Далі розраховуємо реальну дебіторську заборгованість, а також оцінимо ймовірність безнадійних боргів за 2006 рік.

Таблиця 9. Розрахунок реальної дебіторської заборгованості за 2006 рік

Дебіторська заборгованість за термінами

Σ

Частка

Імовірність безнадійності боргу

Σ безготівкового боргу

Реальна ДЗ

До 1 місяця

15800

13,63

2

3160

12640

1-3 місяці

3500

3,02

4

700

2800

3-6 місяців

30000

25,87

5

6000

24000

6-12 місяців

6251

5,39

25

1250,2

5000,8

Більше 12 місяців

60395

52,08

80

12079

48316

Загальна ΣДЗ

115946

100

20

23179,2

92756,8

Виходячи з розрахунків, ймовірність безнадійного боргу складає 20% або 23179,2 руб., А реальна до отримання сума 92756,8 або 80% від загальної суми.

Далі розраховуємо реальну дебіторську заборгованість, а також оцінюємо ймовірність безнадійних боргів за 2007 рік.

Таблиця 10. Розрахунок реальної дебіторської заборгованості за 2007 рік

Дебіторська заборгованість за термінами

Σ

Частка

Імовірність безнадійності боргу

Σ безготівкового боргу

Реальна ДЗ

До 1 місяця

35000

26,3


2

7000

28000

1-3 місяці

3600

2,70

4

720

2880

3-6 місяців

10000

7,51

5

2000

8000

6-12 місяців

20002

15,03

25

4000,4

16001,6

Більше 12 місяців

64500

48,46

80

12900

51600

Загальна ΣДЗ

133102

100

20

26620,4

106482

Виходячи з розрахунків, ймовірність безнадійного боргу на 2007 рік становить 20% або 26620,4 руб., А реальна до отримання сума 106482 крб. або 80% від загальної суми.

Аналіз складу і структури кредиторської заборгованості.

Далі розраховуємо кредиторську заборгованість з її структурі і складу. Тут потрібно враховувати, що зазвичай кредиторська заборгованість є джерелом покриття дебіторської заборгованості. З одного боку кредиторська заборгованість - це один із способів фінансування діяльності підприємства. А з іншого боку, якщо відстрочка по обов'язкових платежах перевищує терміни, позначені або в договорі, або визначеними законодавством, то у підприємства можуть виникнути проблеми з постачальниками, бюджетом та банками у вигляді штрафів, співів, неустойок, судових витрат і втрати репутації.

Зазвичай вважається, що для підприємства вигідно, коли короткострокова кредиторська заборгованість трохи перевищує довгострокову.

Проаналізуємо кредиторську заборгованість за складом та строками виникнення.

Таблиця 11. Довгострокова кредиторська заборгованість за складом та строками виникнення

Вид кредиторської заборгованості

Довгострокова кредиторська заборгованість


2006

2007

± Δ

Темп

Δ Д


å

Д

å

Д
1. Довгострокові зобов'язання

686464

97,58

893111

41,84

206647

30,11

-55,7

2. Розрахунки по дивідендах

10000

1,42

1240000

58,09

1230000

12300

56,67

3. Доходи майбутніх періодів

7000

0,99

1500

0,07

-5500

-78,57

-0,92

Разом

703464

100

2134611

100

1431147

203,44

-

У 2006 році розрахунки по дивідендах становили 10000 рублів або 1,42%, а в 2007 році - 1240000 рублів або 58,09%, тобто зобов'язання розрахунків по дивідендах збільшилися на 1230000 рублів. Також збільшилися і довгострокові зобов'язання - на 206647 рублів або на 30,11%. Що ж стосується доходів майбутніх періодів, то вони скоротилися на 78,57%. Таким чином, зобов'язання щодо довгострокової кредиторської заборгованості збільшилися в 2 рази, тобто підприємство не скорочує свої зобов'язання.

Таблиця 12. Короткострокова кредиторська заборгованість за складом та строками виникнення

Вид кредиторської заборгованості

Короткострокова кредиторська заборгованість


2006

2007

± Δ

Темп Δ

Δ Д


Σ

Д

Σ

Д
I Кредити і позики

30000

1,82

35418

4,65

5418,00

18,06

2,83

II Кредиторська заборгованість

777848

47,13

518586

68,10

-259262

-33,3

20,98

1. Постачальники і підрядчики

31186

1,89

54184

7,12

22998

73,74

5,23

2. Заборгованість перед персоналом організації

378345

22,92

28643

3,76

-349702

-92,429

-19,16

3. Заборгованість перед держ. Внебюджет. Фондами

14567

0,88

89467

11,75

74900

514,176

10,87

4. Заборгованість з податків і зборів

353750

21,43

35181

4,62

-318569

-90,055

-16,81

5. Інші кредитори

64894

3,93

31111

4,08

-33783

52,05

0,15

III. Інші короткострокові зобов'язання
Разом

1650590

100

761479

100

-889111

-53,86

-

Короткострокова кредиторська заборгованість скоротилася в порівнянні з 2006 роком на 53,86% або 889111 рублів. Це обумовлюється тим, що значно скоротилися наступні зобов'язання порівняно з 2006 роком: заборгованість перед персоналом організації - вона скоротилася на 92,429% або 349702 рублів, заборгованість по податках і зборах - на 90,055% або 318569 рублів. Але, тим не менш, в деяких зобов'язаннях відбулися значні збільшення, так, наприклад, збільшилася зобов'язання заборгованості перед держ. Внебюджет. Фондами в 5 разів або 74900 рублів. Але, тим не менш, за короткостроковою кредиторської заборгованості підприємство скоротило зобов'язання порівняно з 2006 роком більш ніж у два рази.

Далі проаналізуємо дебіторську і кредиторську заборгованість в порівнянні.

Таблиця 13. Порівняння дебіторської та кредиторської заборгованості

Види розрахунків

ДЗ

КЗ

Перевищення
2006

2007


2006

2007

2006

2007

ДЗ

КЗ

ДЗ

КЗ

1. Покупці і замовники

17000

27000

31186

54184

-

14186

-

27184

2. Аванси отримані

17200

27200

-

-

17200

-

27200

-

3. Векселі отримані

24251

22600

-

-

24251

-

22600

-

4. Решта

-

-

1619404

707295

-

1619404

-

707295

Разом короткострокової заборгованості

55551

68602

1650590

761479

-

1595039

-

692877

Разом довгострокової заборгованості

60395

64500

703464

2134611

-

643069

-

2070111

Всього

115946

133102

2354054

2896090

-

2238108

-

2762988

%


2030,3


2175,0

Зазвичай вважається, що для підприємства вигідно, коли кредиторська заборгованість перевищує дебіторську на 10 - 20%.

Проаналізувавши отримані дані, ми бачимо, що в 2006 році кредиторська заборгованість перевищує дебіторську заборгованість і короткострокову, довгострокову і на 1595039 крб. і 643069 крб. відповідно. Таким чином, вся кредиторська заборгованість в 20,3 рази більше дебіторської, що перевищує нормальний рівень 10 - 20%. Це говорить про те, що підприємство нераціонально використовує власні кошти, невміло веде свої справи, заморожує кошти в розрахунках з контрагентами. У 2007 році ситуація погіршується, тобто кредиторська заборгованість перевищує дебіторську в 21,7 рази. Це обгрунтовується тим, що у складі кредиторської заборгованості збільшилася частка довгострокової кредиторської заборгованості в 3,22 рази. А значить, підприємству потрібно звернути увагу на цей вид заборгованості та більш раціонально використовувати свої кошти для отримання більшого доходу і своєчасної оплати за різними зобов'язаннями.

2.8 Аналіз грошових потоків підприємства

Звіт про рух грошових коштів (ф. № 4) був введений до складу російської звітності в 1996 р. Даний аналітичний документ про зміну фінансового стану складено на основі методу дослідження потоку грошових коштів.

Головна мета аналізу руху грошових потоків - оцінити здатність п / п генерувати грошові кошти в розмірі і в строки, необхідні для здійснення планованих витрат. Платоспроможність і ліквідність п / п часто знаходяться в залежності від реального грошового обороту п / п у вигляді потоку грошових платежів, що проходять через рахунки господарюючого суб'єкта. Аналіз грошових потоків суттєво доповнює методику оцінки ліквідності та платоспроможності й дає можливість більш об'єктивно оцінити фінансове благополуччя підприємства.

У фінансовому аналізі виділяють наступні терміни:

 1. Приплив - надходження грошей з будь-яких джерел;

 2. Відтік - платежі підприємства;

 3. Грошовий потік - сукупність припливів і відтоків.

Якщо притоки перевищують відтоки, то формується позитивний потік, якщо навпаки, тобто відтоки більше приток, то виходить негативний потік.

Аналіз проводиться за такими напрямами:

 1. Аналіз приток в розрізі трьох видів діяльності;

 2. Аналіз відтоків в розрізі трьох видів діяльності;

 3. Порівняльний аналіз питомої ваги припливів і відтоків;

 4. Розрахунок частки прибутку в різних потоках;

 5. оптимізація грошових потоків - розрахунок оптимальної суми грошових коштів для поточних потреб підприємства на основі моделі Вільяма Баумоля.

Проаналізуємо притоки грошових коштів за складом та структурою.

Таблиця 14. Аналіз приток грошових коштів підприємства за складом та структурою

Приплив:

2006

2007

ізмененіяΔ


Σ

Частка

Σ

Частка

Δ + / -

темпΔ

Δ Частка

1. Кошти, отримані від покупців, замовників

260340

90,45

320470

93,16

60130

2,99

2,71

2. Інші доходи

27470

9,5

23514

6,83

-3956

-28,1

-2,67

Разом по Поточною Діяльності:

287810

64,14

343984

59,53

56174

-7,19

-7,61

1. Виручка від продажу об'єктів основних засобів

2574

2,55

26340

18,4

23766

621,56

15,85

2. Виручка від продажу цінних паперів

32630

32,4

55770

38,96

23140

20,24

6,56

3. Отримані дивіденди

64500

64,05

60395

42,2

-4105

-34,72

-22,45

4. Отримані відсотки

254

0,25

239

0,16

-15

-36

-0,09

5. Надходження від погашення позик, наданих іншим організаціям

734

0,72

371

0,259

-363

-64,02

-0,461

Разом по Інвестиційної Діяльності:

100692

22,44

143115

24,77

42423

10,38

2,33

1. Надходження від емісії акцій або інших пайових паперів

51718

85,92

81351

89,69

29633

4,38

3,77

2. Надходження від позик і кредитів, наданих іншими організаціями

8471

14,07

9351

10,3

880

-26,79

-3,77

Разом з Фінансового Діяльності:

60189

13,41

90702

15,69

30513

17

2,28

На 2006 рік приплив грошових коштів за всіма видами діяльності становить 60189 руб., А на 2007 90 702 руб. З них більша частина доходу припадає на доходи з поточної діяльності 64,14% і 59,53% відповідно. За інвестиційної діяльності 22,44% і 24,77% відповідно у 2006 р. і 2007 р. У 2006 році на доходи фінансової діяльності доводиться 13,41%, а в 2007 році 15,69%.

Аналіз показує, що 90,45% доходів по поточній діяльності у 2006 р. припадає на кошти, отримані від покупців і замовників, а в 2007 р. відповідно на ці ж доходи доводиться 93,16%. Так і 64,05% грошового потоку з інвестиційної діяльності у 2006 р. припадає на отримання дивідендів, у 2007 р. ця ж виручка становить 42,2%. Розглядаючи фінансову діяльність на 2006 р., надходжень від емісії акцій або інших пайових паперів ми бачимо, що на неї доводиться 85,92% у 2006 р., і 89,69% в 2007 р.

Далі проаналізуємо відтоки за складом та структурою.

Таблиця 15. Аналіз відтоків грошових коштів по складу і структурі

Відтік:

2006

2007

ізмененіяΔ


Σ

Частка

Σ

Частка

Δ + / -

темпΔ

Δ Частка

1. Грошові кошти, спрямовані на:

- На оплату придбаних товарів, послуг, сировини


3734


22,58


5148


41,71


1414


19,13


84,7264

- На оплату праці

2789

16,86

1737

14,07

-1052

-2,79

-16,525

- На виплату дивідендів, відсотків

5870

35,5

2893

23,44

-2977

-12,06

-33,971

- На розрахунки з податків і зборів

4141

25,04

2564

20,77

-1577

-4,27

-17,034

Разом по Поточною Діяльності:

16534

20,99

12342

9,06

-4192

-11,93

-56,85

1. Придбання дочірніх організацій

347

1,08

5155

5,89

4808

4,81

445,1

2. Придбання об'єктів основних засобів, дохідних вкладень в матеріальні цінності і нематеріальних активів

6161

19,19

5171

5,91

-990

-13,28

-69,2

3. Придбання цінних паперів

2131

6,64

5818

6,64

3687

0,00

0,1

4. Позики, надані іншим організаціям

23451

73,07

71417

81,56

47966

8,49

11,6

Разом по Інвестиційної Діяльності:

32090

40,74

87561

64,26

55471

23,52

57,7

1. Погашення позик і кредитів

30000

99,53

35418

97,428

5418

-2,10

-2,1141

2. Погашення зобов'язань з фінансової оренди

141

0,47

935

2,572

794

2,10

449,807

Разом з Фінансового Діяльності:

30141

38,27

36353

26,6799

6212

10,81

-30,28

Усього:

78765

100

136256

100

57491

-78765

-

Виходячи з аналізу відтоку грошових коштів, можна зробити висновок, що відтік грошових коштів, за всіма видами діяльності становить на 2006 р. 78765 руб., А на 2007 р. 136256 крб. Велика частина витрат припадає на виплату дивідендів і відсотків у 2006 р., які становлять 35,5%, а в 2007 р. 23,44%. На видатки поточної діяльності в 2007 р. припадає 9,06%, а в 2006 р. 20,99%, що говорить про зростання відтоку грошових коштів. За фінансової діяльності 38,27% і 26,67% у 2006 і 2007 р. відповідно.

Для того щоб зрозуміти який приплив фінансує будь-якої відтік, необхідно зробити порівняльний аналіз проток і відтоків.

Діаграма 1. Аналіз потоків грошових коштів на 2006 рік

Діаграма 2. Аналіз потоків грошових коштів на 2007 рік

Аналіз також показує, що більша частина витрат по поточній діяльності припадає на оплату придбаних послуг, товарів, сировини в 2007 р. 41,71%, і на виплату дивідендів і відсотків у 2006 році 35,5%. 73,07% витрат інвестиційної діяльності припадає на позики, надані іншим організаціям у 2006 р., а в 2007 р. 81,56%. Також велику частину витрат фінансової діяльності йде на погашення позик і кредитів 99,53% в 2006 р. і 97,42% в 2007 р.

Ще один напрямок у аналізі грошових потоків - це розрахунок частки прибутку в будь-якому потоці, тобто визначається якоюсь з потоків приносить підприємству найбільшу частку прибутку.

Тепер розрахуємо частку прибутку в потоці від поточної, інвестиційної та від фінансової діяльності і у загальному чистому грошовому потоці.

Таблиця 16. Аналіз прибутку в грошових потоках

Вид діяльності

підприємства

2006

2007

Δ
± Δ

ТемпΔ

1. Чисті грошові потоки від поточної діяльності

331642

271276

-60366

-18,20

2. Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності

239

254

15

6,28

3. Чисті грошові потоки від фінансової діяльності

84883

58020

-26863

-31,65

4. Загальні чисті грошові потоки

472079

397898

-74181

-15,71

5. Прибуток до оподаткування

234794

185274

-49520

-21,09

6. Частка прибутку до оподаткування у ЧДП від поточної діяльності

70,8

68,3

-2,5

-3,53

7. Частка прибутку до оподаткування у ЧДП від інвестиційної діяльності

98240

72942

-25298

-25,75

8. Частка прибутку до оподаткування у ЧДП від фінансової діяльності

276,6

319,3

42,7

15,43

9. Частка прибутку до оподаткування у загальному грошовому потоці

49,73

46,56

-3,17

-6,37

Так як в 2006 році частка прибутку до оподаткування у загальному чистому грошовому потоці дорівнювала 49,73%, а в 2007 - 46,56% то це говорить про те, що підприємство невірно використовує грошові кошти. Це обумовлено тим, що підприємство з чистого грошового потоку з поточної діяльності який у 2006 році дорівнював 139360 рублів прибутку отримало тільки 80,40%, а в 2007 році з чистого грошового потоку з поточної діяльності який дорівнював 178760 рублів - 81,27% . З цього видно, що підприємство отримані грошові кошти від поточної діяльності використовує не за призначенням, але тим не менш відбулося збільшення частки прибутку на 1,08% в 2007 році в порівнянні з 2006.

Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності підприємством використовується дуже ефективно, так як з вкладених в 2006 році 40120 рублів віддача склала в 2,7 рази більше, а з вкладених в 2007 році 42900 рублів - в 3,4 рази. Тобто темп змін склав 21,26%.

Чистий грошовий потік від фінансової діяльності теж використовується ефективно, так як з отриманих позик в 2006 році в розмірі 4900 рублів віддача склала в 22, 9 рази більше, а в 2007 році і отриманих позик у розмірі 5810 рублів - в 25 разів. Тобто також відбулося збільшення частки прибутку в 2007 році в порівнянні з 2006 на 3,10%.

Таким чином, для збільшення частки прибутку до оподаткування у загальному чистому грошовому потоці необхідно раціонально використовувати грошові кошти, отримані від поточної діяльності підприємства.

Ще одним напрямком аналізу грошових потоків підприємства є оптимізація грошових потоків.

Проблему оптимізації грошових потоків держави, підприємства і населення вперше розробив американський економіст Вільям Баумоль, який за дану теорію отримав Нобелівську премію в 1952 році. Теорія вважається ідеальною, тому що не враховує коливання грошових потоків в розрізі днів і тижнів. Баумоль припускав, що підприємство починає свою діяльність з деякої кількості грошей, яку він витрачає протягом певного часу, тобто кошти на поточні витрати. Кошти понад цього оптимального рівня повинні бути вкладені в короткострокові цінні папери і в міру витрачання ліміту коштів підприємство конвертує частина цінних паперів в оптимальну суму грошей для покриття поточних витрат.

Баумоль вивів таку формулу оптимізації грошових потоків:

; (35)

Q = (2 * 136256 * 7,34) 1 / 2 / 0,2 = 3162,46 руб.

Q - Оптимальний розмір грошових коштів на розрахунковому рахунку на поточні витрати;

V - потреба в грошових коштах на поточні витрати протягом періоду (сума відтоків за 2007 рік);

с - сума винагороди біржовому брокеру за конвертацію цінних паперів в гроші (1% від суми короткострокових фінансових вкладень за 2007 рік);

r - прийнятна норма прибутковості з цінних паперів (0,2).

Далі визначимо необхідну кількість угод з конвертації цінних паперів в гроші:

; (36)

До =. 136256/3162, 46 = 43

А також період конвертації однієї угоди: П к =. 365/43 ≈ 9

Таким чином, оптимальна сума грошових коштів для поточних витрат даного підприємства, розрахована по моделі Вільяма Боумоля, становить 3162,46 руб. При відтоках 596030 крб. підприємству потрібно здійснювати 1 операцію з конвертації кожні 40 днів, тобто 9 операцій з конвертації в рік. З графіка видно, що приблизно через 24 дні після початку кожного нового періоду конвертації (40,80,120,160 днів і т.д.) керівнику підприємства необхідно повідомити своєму брокеру про необхідність поповнення розрахункового рахунку підприємства на суму в 3162,46 руб. протягом залишилися 16 днів.

3. Оцінка ефективності фінансової діяльності підприємства.

Поняття ефективність є найбільш складним і різноманітним у всій економічній науці і єдиної думки з даної проблеми не існує.

Ефективність можна оцінити як з якісного, так і з кількісного боку. Для оцінки ефективності фінансової діяльності застосовують індекси ефективності, на підставі яких в матриці ефективності розглядається ефективне (неефективне) використання фінансових ресурсів для отримання результативного показника, яким є виручка від реалізації.

Розрахунок індексу ефективності здійснюється на основі розрахунку таких показників:

, (37)

де I Z - Індекс витрат і I Р - індекс результатів.

При цьому

(38)

(39)

де 1 - фактичний результат (2007 рік), а 0 - плановий результат (2006).

Розрахуємо індекси результатів і витрат і визначимо область ефективності використання ресурсів в матриці ефективності.

Таблиця 17. Розрахунок індексів результатів і витрат і визначення області ефективності використання ресурсів

Показники

Ум. Позн.

2006

2007

Iz, p

область ефективності


1. Виручка

Вр

288423

234306

0,81

-


ресурси

2. Поза оборотні активи

ВА

35331

53529

1,52

1,865

4


3. Оборотні активи

ОА

3432967

5000000

1,46

0,961

5


4. Власний капітал

СК

1959800

2364598

1,21

0,828

5


5. Позиковий капітал

ЗК

1494312

1447115

0,97

0,803

1


6. Прибуток від продажів

Пр від пр

234794

185274

0,79

1,073

1

залежні результати

7. Прибуток до оподаткування

Пр до н / о

39062

226939

4,42

0,760

1


8. Чистий прибуток

ПП

39062

172474

4,42

0,760

1


На підставі аналізу виявлено, що найбільш ефективно використовується чистий прибуток, тому що індекс ефективності з даного ресурсу найменший і дорівнює 0,76. Позиковий капітал використовується не дуже ефективно, тому що індекс ефективності дорівнює 0,803. Також ефективно використовуються поза оборотні та оборотні активи, тому що на кожен карбованець виручки було вкладено даних ресурсів 186,5 коп. і 96,1 коп. відповідно, що свідчить про ефективне використання обладнання, сировини і матеріалів.

Розглядаючи залежні результати, ми бачимо, що прибуток від продажів показує результативність використання виробничих ресурсів і ефект від цього використання не високий, тому що індекс ефективності більше 1, тобто дорівнює 1,073. Прибуток до оподаткування показує використання ресурсів, що не належать підприємству, або використовуються не для виробничої діяльності, тобто показує одержання інших доходів від інвестиційної та фінансової діяльності та індекс ефективності за прибутком до оподаткування говорить нам про не ефективне використання інших ресурсів і дорівнює 0,760.

Розглядаючи зростання чистого прибутку і виручки, ми бачимо, що з одного боку чистий прибуток зростає великими темпами, ніж виручка від реалізації - 4,42 і 0,81 відповідно - тому можна говорити про ефективність фінансової діяльності підприємства, але з іншого боку найбільші темпи зростання чистого прибутку говорять про ефективне використання інших фінансових ресурсів.

Матриця ефективності використання ресурсів складається з 6 областей:

 1. Область 0 - некерована область або область неефективного використання ресурсів і витрат;

 2. Область 1 - область екстенсивного використання витрат, тобто витрати ростуть великими темпами, ніж зростає результат;

 3. Область 2 - область неефективного скорочення ресурсів і витрат, коли результат скорочується великими темпами, ніж скорочуються витрати;

 4. Область 3 - область ефективного скорочення витрат і ресурсів, коли витрати скорочуються великими темпами, ніж результат;

 5. Область 4 - область частково інтенсивного використання ресурсів і витрат, тобто і результати і витрати збільшуються або скорочуються приблизно рівними темпами;

 6. Область 5 - область інтенсивного використання ресурсів і витрат, тобто при зростанні результату скорочуються витрати.

Далі визначимо область ефективності використання будь-яких фінансових ресурсів і залежних результатів. Для цього накреслимо дві матриці:

 1. Матрицю ефективності використання фінансових ресурсів;

 2. Матрицю ефективності використання виробничих ресурсів (залежних результатів).

На підставі аналізу, видно, що всі фінансові ресурси використовуються неефективно, крім тих, які знаходяться в 5 і 4 областях, тому слід звернути увагу на позиковий капітал, прибуток від продажів, прибуток до оподаткування і на чистий прибуток.

Висновок

На підставі проведеного аналізу підприємства ТОВ «ІлімЛесЛайн», у висновку можна зробити наступні висновки:

Провівши аналіз складу і структури майна підприємства ми бачимо, що тип структури майна, тобто відношення основного капіталу до оборотного, рівне 2,77 / 97,22 відповідає вигляду 20/80 і є «важкою» структурою майна за 2006 рік, і на 2007 рік 2,65 / 97,34 що означає роботу підприємства понад своїх можливостей і погану реалізацію продукції, тобто велике затоварення.

Що стосується типу структури капіталу, то на 2006 рік відношення власного капіталу до позикового одно 56,50 / 43,49, що відповідає виду 55/45, тобто є оптимальною структурою капіталу даного підприємства. Що стосується 2007 року, то відношення власного капіталу до позикового одно 46,79 / 53,20, тобто тип структури капіталу відповідає увазі 45/55, а значить, є задовільним, отже, у підприємства не дуже стійка структура капіталу, при якій потрібен контроль за короткостроковими позиками.

Розглянувши аналіз ліквідності підприємства видно, основний капітал і частина оборотного капіталу сформовані за рахунок власних коштів, що означає, що у підприємства є власний капітал в оборотному капіталі. З чого випливає, що як на 2006 р., так і на 2007 р. підприємство є абсолютно-ліквідним.

Розглядаючи оцінку кредитоспроможності підприємства, ми бачимо, що підприємство не кредитоспроможне, так як всі коефіцієнти не відповідають оптимального рівня.

Розраховуємо фінансову стійкість ТОВ «ІлімЛесЛайн» за абсолютними показниками. У 2006 р. у підприємства нестійкий кризовий фінансовий стан (4 тип) Тому можна сказати, що підприємство не має власних оборотних коштів фінансування, а так само існує брак власних коштів та довгострокових джерел, а так само спільних джерел для покриття запасів.

За проведеними розрахунками, дане підприємство має четвертий тип фінансової стійкості, тобто підприємство знаходиться на межі банкрутства. Що означає перевищення запасів підприємства над його доходами.

У системі відносних показників фінансової стійкості установи виділяють ряд коефіцієнтів, які розраховуються на початок і кінець року і розглядаються в динаміці. Проаналізувавши І групу показників, що характеризують забезпеченість підприємства власними оборотними засобами, на основі проведених розрахунків можна зробити висновок про те, що підприємство умовно забезпечено власними оборотними коштами, тобто умовно фінансово стійко. Проаналізувавши II групу коефіцієнтів, які характеризують стан власного капіталу, ми бачимо, що стан незадовільний, отже, умовно нестійкий стан власного капіталу. Це показує, що вартість майна занадто низька, що погіршує стан фінансової стійкості. Також До ДПС менше норми в 2006 році на 42% і на 42,6% в 2007 році, це означає, що у підприємства не вистачає стійких довгострокових позикових коштів. Таким чином, проаналізувавши ІІІ групу коефіцієнтів, які характеризують фінансову залежність підприємства, ми можемо зробити висновок про те, що підприємство фінансово стійке на 2006 рік.

Виходячи з аналізу всіх даних, можна зробити висновок, який полягає в тому, що дане підприємство умовно стійко.

Аналізуючи оборотність коштів у підприємства можна сказати, що Проаналізувавши 1 групу показників - оборотність ВА, ми бачимо, що коефіцієнт оборотності необоротних активів у 2006 році на 6,16 вище норми, отже є великі надлишки необоротних активів, включаючи ОС та довгострокові фінансові вкладення. Проаналізувавши 2 групу показників - оборотність ОА, ми бачимо, що коефіцієнт оборотності оборотних активів дуже маленький і становить 0, 08% на 2006 рік і в 2007 році знижується до 0,04, що говорить про низький використанні запасів, оборотності дебіторської заборгованості і грошових коштів і короткострокові фінансові вкладення частіше обертаються і приносять більше доходу. Проаналізувавши 3 групу показників - оборотність капіталів, ми бачимо, що коефіцієнт оборотності власного капіталу також нижче норми в 2,8 рази і до 2007 році знижується на 5%, що говорить про низький статутному, додатковому і резервному капіталі.

Далі проаналізуємо дебіторську і кредиторську заборгованість в порівнянні. Проаналізувавши отримані дані, ми бачимо, що в 2006 році кредиторська заборгованість перевищує дебіторську заборгованість і короткострокову, довгострокову і на 1595039 крб. і 643069 крб. відповідно. Таким чином, вся кредиторська заборгованість в 20,3 рази більше дебіторської, що перевищує нормальний рівень 10 - 20%. Це говорить про те, що підприємство нераціонально використовує власні кошти, невміло веде свої справи, заморожує кошти в розрахунках з контрагентами. У 2007 році ситуація погіршується, тобто кредиторська заборгованість перевищує дебіторську в 21,7 рази. Це обгрунтовується тим, що у складі кредиторської заборгованості збільшилася частка довгострокової кредиторської заборгованості в 3,22 рази. А значить, підприємству потрібно звернути увагу на цей вид заборгованості та більш раціонально використовувати свої кошти для отримання більшого доходу і своєчасної оплати за різними зобов'язаннями.

Тепер розрахуємо частку прибутку в потоці від поточної, інвестиційної та від фінансової діяльності і у загальному чистому грошовому потоці. Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності підприємством використовується дуже ефективно, так як з вкладених в 2006 році 40120 рублів віддача склала в 2,7 рази більше, а з вкладених в 2007 році 42900 рублів - в 3,4 рази. Чистий грошовий потік від фінансової діяльності теж використовується ефективно, так як з отриманих позик в 2006 році в розмірі 4900 рублів віддача склала в 22, 9 рази більше, а в 2007 році і отриманих позик у розмірі 5810 рублів - в 25 разів. Таким чином, для збільшення частки прибутку до оподаткування у загальному чистому грошовому потоці необхідно раціонально використовувати грошові кошти, отримані від поточної діяльності підприємства.

Оптимальна сума грошових коштів для поточних витрат даного підприємства, розрахована по моделі Вільяма Боумоля, становить 3162,46 руб. При відтоках 596030 крб. підприємству потрібно здійснювати 1 операцію з конвертації кожні 40 днів, тобто 9 операцій з конвертації в рік. З графіка видно, що приблизно через 24 дні після початку кожного нового періоду конвертації (40,80,120,160 днів і т.д.) керівнику підприємства необхідно повідомити своєму брокеру про необхідність поповнення розрахункового рахунку підприємства на суму в 3162,46 руб. протягом залишилися 16 днів.

Бібліографічний список

 1. «Фінанси», Під ред. В.М. Родіонової. Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 1995.

 2. Фінансово-кредитний словник під ред. Гарбузова В.Ф., Фінанси і статистика, 1994.

 3. Фінанси: Підручник для вузів / Під ред. проф. Л.А. Дробозиной. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 527 с.

 4. Берлін С.І. Теорія фінансів. - М.: Пріор, 1999

 5. Бернстайн Л.А. Аналіз фінансової звітності: Пер. з англ. - М.: Фінанси і статистика, 1996 р.

 6. Болдирєва В.О. Про сучасні методи фінансового аналізу. / / Бізнес і банки. - 1998 р. - № 6.

 7. Бикадоров В.Л., Алексєєв П.Д. Фінансово-економічний стан підприємства. - М.: «ПРІОР», 1999 р.

 8. Крейнина М.М. Фінансовий стан підприємств. Методи оцінки. - М.: Видавництво «ДІС», 1997 р.

 9. Маркарян Н.А. Герасименко Г.П. Фінансовий аналіз. - М.: «ПРІОР», 1997 р.

 10. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу. - М.: ИНФРА-М, 1995 р.

 11. Яругова А. Управлінський облік: досвід економічно розвинених країн. / Пер. з польської. - М.: Фінанси і статистика, 1991 р.

1 "Фінанси", Під ред. В. М. Родіонової. Підручник .- М.: Фінанси і статистика, 1995.

2 "Фінанси", Під ред. В. М. Родіонової. Підручник .- М.: Фінанси і статистика, 1995.

3 "Фінанси", Під ред. В. М. Родіонової. Підручник .- М.: Фінанси і статистика, 1995.

4 "Фінанси", Під ред. В. М. Родіонової. Підручник .- М.: Фінанси і статистика, 1995.

5 Берлін С.І. Теорія фінансів. - М.: Пріор, 1999

6 Берлін С.І. Теорія фінансів. - М.: Пріор, 1999

7. "Фінанси", Під ред. В. М. Родіонової. Підручник .- М.: Фінанси і статистика, 1995.

8 Фінанси: Підручник для вузів / Під ред. проф. Л. А. Дробозиной. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 527 с.

9 Фінанси: Підручник для вузів / Під ред. проф. Л. А. Дробозиной. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 527 с.

10 Фінанси: Підручник для вузів / Під ред. проф. Л. А. Дробозиной. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 527 с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
372.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Управління фінансовими потоками підприємства
Управління фінансовими потоками
Управління фінансовими потоками 2
Управління фінансовими результатами на прикладі державного унітарного підприємства Головного управління
Три завдання управління фінансовими потоками
Управління фінансовими потоками в ТОВ IMT сервіс
Принципи та підходи управління фінансовими потоками за кордоном
Управління фінансовими потоками на малому підприємстві в умовах невизначенності економічного
Управління грошовими потоками на прикладі Несвижського хлібозаводу
© Усі права захищені
написати до нас