Управління фінансами 5

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

БАШКИРСЬКА ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
(Філія)
АКАДЕМІЇ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН.
Соціально-економічний факультет
Кафедра економіки та менеджменту
Контрольна робота
з дисципліни Фінанси і кредит
на тему: «Управління фінансами»
Виконав: студент 5 курсу
заочної форми навчання
спеціальності 061100
«Менеджмент організації»
Імамів Р.Р.
Перевірив:
Дата здачі контрольної роботи
«____»_____________ 2009р.
Уфа
2009р.

ЗМІСТ
ВСТУП
1. ВСТУП В УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ
1.1 ФІНАНСИ, ЇХ РОЛЬ І ФУНКЦІЇ в процесі суспільного відтворення
2. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1 СТРУКТУРА І ПРОЦЕС ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.2 ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖЕР, ЗАВДАННЯ І ЦІЛІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ
2.3 ЦІЛІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
3. СТРУКТУРА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП
Ринкова економіка передбачає становлення і розвиток підприємств різних організаційно - правових форм, заснованих на різних видах приватної власності, поява нових власників - як окремих громадян, так і трудових колективів підприємств. З'явився такий вид економічної діяльності, як підприємництво - це господарська діяльність, тобто діяльність, пов'язана з виробництвом і реалізацією продукції, виконанням робіт, наданням послуг або ж продажем товарів, необхідних споживачу. Вона має регулярний характер і відрізняється, по-перше, свободою у виборі напрямів та методів діяльності, самостійністю у прийнятті рішень (зрозуміло, в рамках законів і моральних норм), по-друге, відповідальністю за прийняті рішення та їх наслідки. По-третє, цей вид діяльності не виключає ризику, збитків і банкрутств. Нарешті, підприємництво чітко орієнтовано на отримання прибутку, чим в умовах розвиненої конкуренції досягається й задоволення суспільних потреб. Це найважливіша передумова і причина зацікавленості в результатах фінансово - господарської діяльності. Реалізація цього принципу на ділі залежить не тільки від наданої підприємствам самостійності і необхідності фінансувати свої витрати без державної підтримки, але і від тієї частки прибутку, яка залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків. Крім того, необхідно створити таке економічне середовище, в умовах якої вигідно виробляти товари, отримувати прибуток, знижувати витрати.
Під фінансуванням підприємства розуміють притягання необхідного для отримання основних та оборотних фондів підприємства капіталу, іншими словами, покриття потреб в капіталі.

1. ВСТУП В УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ
1.1 ФІНАНСИ, ЇХ РОЛЬ І ФУНКЦІЇ в процесі суспільного відтворення
Фінанси представляють собою сукупність грошових відносин, що виникають у процесі створення фондів грошових коштів у суб'єктів господарювання і держави і використання їх на цілі відтворення, стимулювання і задоволення соціальних потреб суспільства. Виділяють три основні стадії процесу суспільного відтворення: виробництво, розподіл і споживання. Областю виникнення і функціонування фінансів є друга стадія відтворювального процесу, коли відбувається розподіл вартості виробленого суспільного продукту. Саме на цій стадії з'являються фінансові відносини, пов'язані з формуванням грошових доходів і накопичень, що приймають специфічну форму фінансових ресурсів. Потенційно фінансові ресурси утворюються на стадії виробництва, коли створюється нова вартість і здійснюється перенесення старої. Однак реальне формування фінансових ресурсів починається тільки на стадії розподілу, коли вартість реалізована.
У загальній сукупності фінансових відносин виділяють три великі взаємозалежні сфери: фінанси господарюючих суб'єктів (підприємства, організації, установи), страхування, державні фінанси. Залежно від характеру діяльності суб'єктів усередині кожної з цих сфер можна виділити різні ланки. Кожна ланка виконує свої завдання, має власну організаційну структуру фінансового апарату, проте в сукупності вони утворюють фінансову систему держави.
Фінанси суб'єктів господарювання є основним елементом наведеної схеми і являють собою грошові відносини, пов'язані з формуванням і розподілом фінансових ресурсів. Формуються фінансові ресурси за рахунок таких джерел, як: власні та прирівняні до них кошти (акціонерний капітал, пайові внески, прибуток від основної діяльності, цільові надходження тощо); мобілізуються на фінансовому ринку як результат операцій з цінними паперами; надходять у порядку перерозподілу (бюджетні субсидії, субвенції, страхове відшкодування і т.п.).
Страхування являє собою сукупність перерозподільних відносин між учасниками страхового договору з приводу створення за рахунок грошових внесків цільового страхового фонду, призначеного для відшкодування можливих збитків у зв'язку з наслідками відбулися страхових випадків. Державні фінанси є найважливішим засобом перерозподілу вартості суспільного продукту і частини національного багатства. В основі їх лежить система бюджетів та позабюджетні фонди, головне призначення яких полягає у фінансуванні окремих цільових заходів.
Кожна ланка фінансової системи, у свою чергу, підрозділяється на подзвенья в залежності від галузевої приналежності суб'єктів, форм власності, характеру діяльності і інших факторів зі своєю організаційною структурою, функціями, цілями і завданнями. Істота взаємозв'язків між виділеними сферами і ланками фінансової системи полягає у взаємному фінансове забезпечення їх діяльності і виражається у вигляді податків, зборів, відрахувань, зборів, штрафів, асигнувань та ін В основі цих взаємозв'язків перебувають фінанси господарюючих суб'єктів, точніше фінансове забезпечення відтворювальних витрат, здійснюване у трьох формах: самофінансування, кредитування, державне фінансування. Оптимізація співвідношення між перерахованими формами фінансового забезпечення здійснюється державою шляхом застосовуваної ним фінансової політики.
Процес функціонування будь-якого підприємства носить циклічний характер. У межах одного циклу здійснюються: залучення необхідних ресурсів, поєднання їх в виробничому процесі, реалізація виробленої продукції та отримання кінцевих фінансових результатів. В умовах ринкової економіки відбувається зміщення пріоритетів в об'єктах та цільових установках системи управління об'єктом господарювання. Як відомо, укрупненими й відносно самостійними економічними об'єктами, складовими сферу докладання загальних функцій управління, є грошові кошти (точніше фінансові ресурси), трудові ресурси, засоби та предмети праці. У централізовано планованої економіки пріоритети в управлінні цими об'єктами, як правило, не розставлялися. Такий підхід був зрозумілий і цілком природний. Притаманні цьому типу економіки тотальне планування, централізація, а також лімітування ресурсів з необхідністю передбачали запровадження жорсткого їх фондування. Свобода в маніпулюванні ресурсами, їх взаємозаміщення була дуже обмеженою. Крім того, підприємства були поставлені в жорсткі фінансові рамки і не могли вибирати найбільш раціональну (на їх суб'єктивну думку, природно) структуру всіх використовуваних ресурсів.
В умовах ринкової економіки ці обмеження значною мірою знімаються (скасовуються ліміти, знижується роль централізованого постачання та ін), а ефективне управління передбачає оптимізацію ресурсного потенціалу підприємства. У цій ситуації різко підвищується значимість ефективного управління фінансовими ресурсами. Від того, наскільки ефективно і доцільно вони трансформуються в основні та оборотні кошти, а також в засоби стимулювання робочої сили, залежить фінансове благополуччя підприємства в цілому, його власників та працівників. Фінансові ресурси в цих умовах набувають першорядне значення, оскільки це-єдиний вид ресурсів підприємства, що трансформується безпосередньо і з мінімальним тимчасовим лагом у будь-який інший вид ресурсів. В тій чи іншій мірі роль фінансових ресурсів важлива на всіх рівнях управління (стратегічний, тактичний, оперативний), однак особливе значення вона набуває в плані стратегії розвитку підприємства. Таким чином, фінансовий менеджмент як одна з основних функцій апарату управління набуває ключову роль в умовах ринкової економіки.
Фінанси суб'єкта господарювання виконують три основні функції:
формування, підтримання оптимальної структури і нарощування виробничого потенціалу підприємства;
забезпечення поточної фінансово-господарської діяльності;
забезпечення участі господарюючого суб'єкта в здійсненні соціальної політики.

2. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1 СТРУКТУРА І ПРОЦЕС ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Будь-який бізнес починається з постановки та відповіді на наступні три ключові питання:
які повинні бути величина та оптимальний склад активів підприємства, що дозволяють досягти поставлені перед підприємством цілі та завдання?
де знайти джерела фінансування і яким має бути їх оптимальний склад?
як організувати поточне і перспективне управління фінансовою діяльністю, що забезпечує платоспроможність і фінансову стійкість підприємства?
Вирішуються ці питання в рамках фінансового менеджменту, що є однією з ключових підсистем загальної системи управління підприємством.
Організаційна структура системи управління фінансами господарюючого суб'єкта, а також її кадровий склад можуть бути побудовані різними способами в залежності від розмірів підприємства і виду його діяльності. Для великої компанії найбільш характерно відокремлення спеціальної служби, керованої віце-президентом з фінансів (фінансовим директором) і, як правило, включає бухгалтерію і фінансовий відділ.
На невеликих підприємствах роль фінансового директора зазвичай виконує головний бухгалтер. Головне, що слід відзначити в роботі фінансового менеджера, це те, що вона або становить частину роботи вищої ланки управління фірми, або пов'язана з наданням йому аналітичної інформації, необхідної і корисної для прийняття управлінських рішень фінансового характеру. Незалежно організаційної структури фірми фінансовий менеджер відповідає за аналіз фінансових проблем, прийняття в деяких випадках рішень або вироблення рекомендацій вищому керівництву.
Так, у ФРН вищим органом управління великою компанією є наглядова рада, до складу якого власників компанії, а також представників її працівників і незалежних експертів. Спостережна рада призначає рада директорів, які здійснюють колективне керівництво оперативною діяльністю компанії; один з директорів при цьому виконує функції спікера.
Існують різні підходи до трактування поняття "фінансовий інструмент". У найбільш загальному вигляді під фінансовим інструментом розуміється будь-який контракт, за яким відбувається одночасне збільшення фінансових активів одного підприємства і фінансових зобов'язань іншого підприємства.
Фінансові активи включають:
грошові кошти;
контрактне право одержати від іншого підприємства грошові кошти або будь-який інший вид фінансових активів;
контрактне право обміну фінансовими інструментами з іншим підприємством на потенційно вигідних умовах;
акції іншого підприємства.
До фінансових зобов'язань відносяться контрактні зобов'язання:
виплатити грошові кошти або надати якийсь інший вид фінансових активів іншому підприємству;
обмінятися фінансовими інструментами з іншим підприємством на потенційно невигідних умовах (зокрема, така ситуація може виникнути при вимушеній продажу дебіторської заборгованості).
Фінансові інструменти поділяються на первинні (грошові кошти, цінні папери, кредиторська та дебіторська заборгованість по поточних операціях) і вторинні, або похідні (фінансові опціони, ф'ючерси, форвардні контракти, процентні свопи, валютні свопи).
Існує й більш спрощене розуміння сутності поняття "фінансовий інструмент". Відповідно до нього виділяють три основні категорії фінансових інструментів: грошові кошти (кошти в касі і на розрахунковому рахунку, валюта), кредитні інструменти (облігації, форвардні контракти, ф'ючерси, опціони, свопи тощо) і способи участі в статутному капіталі (акції і паї).
Методи фінансового управління різноманітні. Основними з них є: прогнозування, планування, оподаткування, страхування, самофінансування, кредитування, система розрахунків, система фінансової допомоги, система фінансових санкцій, система амортизаційних відрахувань, система стимулювання, принципи ціноутворення, трастові операції, заставні операції, трансфертні операції, факторинг, оренда , лізинг. Складовим елементом наведених методів є спеціальні прийоми фінансового управління: кредити, позики, процентні ставки, дивіденди, котирування валютних курсів, акциз, дисконт та ін Основу інформаційного забезпечення системи фінансового управління складає будь-яка інформація фінансового характеру:
бухгалтерська звітність;
повідомлення фінансових органів;
інформація установ банківської системи;
інформація товарних, фондових і валютних бірж;
інша інформація.
Технічне забезпечення системи фінансового управління є самостійним і дуже важливим її елементом. Багато сучасні системи, засновані на безпаперовій технології (міжбанківські розрахунки, взаємозаліки, розрахунки за допомогою кредитних карток і ін), неможливі без застосування мереж ЕОМ, персональних комп'ютерів, функціональних пакетів прикладних програм.
Функціонування будь-якої системи фінансового управління здійснюється в рамках діючого правового і нормативного забезпечення. Сюди відносяться: закони, укази Президента, постанови уряду, накази і розпорядження міністерств і відомств, ліцензії, статутні документи, норми, інструкції, методичні вказівки та ін
2.2 ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖЕР, ЗАВДАННЯ І ЦІЛІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ
В умовах ринкової економіки фінансовий менеджер стає однією з ключових фігур на підприємстві. Він відповідальний за постановку проблем фінансового характеру, аналіз доцільності використання того чи іншого способу їх рішення і іноді за прийняття остаточного рішення щодо вибору найбільш прийнятного варіанту дій. Однак якщо поставлена ​​проблема має істотне значення для підприємства, він може бути, лише радником вищого управлінського персоналу. Нарешті фінансовий менеджер, як правило, відповідальний виконавець прийнятого рішення, він також здійснює оперативну фінансову діяльність. Головне її зміст полягає в контролі за грошовими потоками. Фінансовий менеджер часто входить до складу вищого управлінського персоналу фірми, оскільки бере участь у вирішенні всіх найважливіших питань.
У найбільш загальному вигляді діяльність фінансового менеджера може бути структурована таким чином: загальний фінансовий аналіз та планування; забезпечення підприємства фінансовими ресурсами (управління джерелами коштів); розподіл фінансових ресурсів (інвестиційна політика та управління активами).
Логіка виділення таких областей діяльності фінансового менеджера тісно пов'язана зі структурою балансу, як основної звітної формою, що відбиває майновий та фінансовий стан підприємства.
Виділені напрямки діяльності одночасно визначають і основні завдання, які стоять перед менеджером. Склад цих завдань може бути деталізований наступним чином.
У рамках першого напрямку здійснюється загальна оцінка:
активів підприємства і джерел їх фінансування;
величини і складу ресурсів, необхідних для підтримки досягнутого економічного потенціалу підприємства і розширення його діяльності;
джерел додаткового фінансування;
системи контролю за станом і ефективністю використання фінансових ресурсів.
Другий напрямок передбачає детальну оцінку:
обсягу необхідних фінансових ресурсів;
форми їх подання (довгостроковий чи короткостроковий кредит, готівка);
ступеня доступності та часу подання (доступність фінансових ресурсів може визначатися умовами договору;
фінанси повинні бути доступні в потрібному обсязі й у потрібний час);
вартості володіння даним видом ресурсів (процентні ставки, інші формальні і неформальні умови надання даного джерела засобів);
ризику, асоційованого з даним джерелом засобів (так, капітал власників як джерело засобів набагато менш ризикований, ніж термінова позичка банку).
Третій напрямок передбачає аналіз і оцінку довгострокових і короткострокових рішень інвестиційного характеру:
оптимальність трансформації фінансових ресурсів в інші види ресурсів (матеріальні, трудові, грошові);
доцільність і ефективність вкладень в основні фонди, їх склад і структура;
оптимальність оборотних коштів;
ефективність фінансових вкладень.
Прийняття рішень з використанням приведених оцінок виконується в результаті аналізу альтернативних рішень, що враховують компроміс між вимогами ліквідності, фінансової стійкості і рентабельності.
Логіка виділення основних завдань фінансового менеджменту також значною мірою визначається змістом бухгалтерської звітності.
2.3 ЦІЛІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Неважко сформулювати цілу систему цілей фінансового управління:
виживання фірми в умовах конкурентної боротьби;
запобігання банкрутства і великих фінансових невдач;
лідерство в боротьбі з конкурентами;
максимізація "ціни" фірми;
прийнятні темпи зростання економічного потенціалу фірми;
зростання обсягів виробництва та реалізації;
максимізація прибутку;
мінімізація витрат;
забезпечення рентабельної діяльності і т. д.
Пріоритетність тієї чи іншої мети по різному пояснюється в рамках існуючих теорій організації бізнесу (theories of the firm).
Найбільш поширеним є твердження, що фірма повинна працювати таким чином, щоб забезпечити максимальний дохід її власникам (Profit Maximization Theory). Зазвичай це асоціюється з рентабельною роботою, зростанням прибутку і зниженням витрат. Однозначний такий висновок?
У рамках традиційної неокласичної економічної моделі передбачається, що будь-яка фірма існує для того, щоб максимізувати прибуток (зазвичай мається на увазі, що мова йде про прибуток з позиції не разового, але довгострокового її отримання). В ідеалі, коли передбачаються рівнодоступність інформації, наявність досвідченого керівництва та інших аспектів, досягти такого максимуму неможливо; при цьому сумарний маржинальний прибуток дорівнює нулю. Саме тому застосовується поняття "нормальної" прибутку, тобто прибутку, що влаштовує власників даного бізнесу. Дійсно, прибутковість різних видів виробництв може істотно відрізнятися, що не викликає тим не менше прагнення всіх бізнесменів одночасно змінити свій бізнес на більш прибутковий. В основі такого підходу лежить і вельми поширена система ціноутворення на вироблену продукцію - "собівартість плюс якась влаштовує виробника надбавка".
Інші дослідники висувають припущення, що в основі діяльності фірм та їх керівництва лежить прагнення до нарощування обсягів виробництва і збуту. Обгрунтовується це тим, що багато менеджерів уособлюють своє положення (заробітна плата, статус, положення в суспільстві) з розмірами своєї фірми більшою мірою, ніж з її прибутковістю.
У рамках даної теорії застосовуються й інші формальні крітепіі, зокрема, для оцінки ефективності даної фірми в цілому дуже, поширеним є показник "дохід на акцію"; для оцінки ефективності інвестицій може застосовуватися показник "рентабельність інвестованого капіталу" (ROI). Однак прийняття рішень на основі цих та подібних їм показників не завжди очевидно.
Приклад 1.
Припустимо, що якась фірма досягла значення показника ROI = 30%. Чи означає це, що надасть можливість розміщення капіталу з ROI = 25%, але в набагато менш ризикове підприємство слід беззастережно відкинути? Вибір не такий простий, як здається. Зокрема, нове інвестування слід здійснити, якщо: а) витрати на пошук джерел фінансування менше 25%; б) фірма має тимчасово вільний капітал і не може більш вигідно розмістити його у підприємство з тією ж ступенем ризику.
Приклад 2.
Припустимо, що фінансовий менеджер компанії АА робить вибір між двома альтернативними інвестиційними проектами П1 і П2
Дохід на акцію (тис. крб.)
Проект
Рік1
Рік 2
Годзю
Всього за три роки
П1
2,6
1,4
0,5
4,5
П2
0,8
1,3
2,7
4,8
Грунтуючись на критерії максимізації сумарного доходу на акцію, слід віддати перевагу проект П2. Однак чи правильний такий висновок? Очевидно, що в цьому випадку не врахована тимчасова цінність грошей. Якщо останнє взяти до уваги, перший проект може виявитися більш привабливим, оскільки забезпечує значно більшу надходження грошових коштів у перший рік; ці кошти можуть бути реінвестовані і принести додатковий дохід.
Будь-якій фірмі в тій або іншій мірі властивий розрив між функцією володіння і функцією управління і контролю. Ця проблема посилюється в міру ускладнення форм організації бізнесу. У свою чергу, це призвело до виникнення ряду управлінських теорій (Managerial Theories of the Firm).
В основі подібних теорій - найбільш відомої з них є "Теорія передачі повноважень" (Agency Theory)-лежить протиставлення інтересів власників фірми і її управлінського персоналу (у разі корпоративного побудови фірми, коли її власники не займаються оперативним управлінням, а наймають відповідний персонал). Тут як би відокремлюються дві великі групи фізичних осіб, що мають безпосереднє відношення до фірми, - власники (акціонери, учасники) та управлінський персонал. Їхні інтереси, можуть збігатися далеко не завжди особливо це пов'язано з аналізом альтернативних рішень, одне з яких забезпечує миттєвий прибуток, а друге - розраховане на перспективу. Виділяють і більш дробові класифікації конфліктуючих підгруп управлінських працівників, кожна з яких віддає пріоритет своїм груповим інтересам.
Певним різновидом даної теорії є "Теорія зацікавлених осіб" (Stakeholder Theory), що припускає, що мета функціонування будь-якої фірми полягає в гармонізації конфліктуючих цілей різних груп юридичних і фізичних осіб, що мають безпосереднє або опосередковане відношення до даної фірми, - акціонерів, найманого управлінського персоналу, працівників, контрагентів, державних органів. Зокрема, фірма повинна не тільки і не стільки прагнути до максимізації прибутку, а й дбати про соціальне становище своїх працівників, охорони навколишнього середовища та ін Цей напрямок одержав особливий розвиток в рамках бихевиористического підходів до пояснення особливостей організації бізнесу.
Однак найбільше поширення в останні роки отримала "Теорія максимізації" ціни "фірми" (Wealth Maximization Theory). Розробляючи цю теорію, виходили з передумови, що жоден з існуючих критеріїв - прибуток, рентабельність, обсяг виробництва і т. д. - не може розглядатися в якості узагальнюючого критерію ефективності прийнятих рішень фінансового характеру. Такий критерій повинен:
базуватися на прогнозуванні доходів власників фірми;
бути обгрунтованим, ясним і точним;
бути прийнятним для всіх аспектів процесу прийняття управлінських рішень, включаючи пошук джерел коштів, власне інвестування, розподіл доходів (дивідендів).
Вважається, що цим умовам більшою мірою відповідає критерій максимізації власного капіталу, тобто ринкової ціни звичайних акцій фірми. Цей підхід базується на наступній основоположною ідеї розвитку суспільства, яку поділяє більшістю економічно розвинених країн Заходу, - досягнення соціального та економічного процвітання суспільства через приватну власність. З позиції інвесторів в основі цього підходу лежить передумова, що підвищення достатку власників фірми полягає не стільки в зростанні поточних прибутків, скільки в підвищенні ринкової ціни їх власності. Таким чином, будь-яке фінансове рішення, що забезпечує в перспективі зростання ціни акцій, має прийматися власниками та / або управлінським персоналом.
Реалізація даного критерію на практиці також не завжди очевидна. По-перше, він заснований на імовірнісних оцінках майбутніх доходів, витрат, грошових надходжень і ризику, з ними пов'язаного. По-друге, не всі фірми мають однозначно понимаемую фінансовими аналітиками ринкову ціну, зокрема, якщо фірма не котирує свої акції на біржі, визначення її ринкової ціни утруднено.
По-третє, даний критерій може не спрацьовувати в окремих випадках. Наприклад, у фірмах з одноосібним власником або обмеженим їх числом, які можуть зважитися на ризикове вкладення капіталу з надією на фортуну або отримання сверхдівідендов у віддаленій перспективі. Дії, що робляться такими фірмами, можуть певною мірою знизити ціну їх акцій з огляду на ту ступеня ризику, яка властива їх інвестиційної діяльності.
Така ситуація склалася на Заході в 80-х роках, коли набула поширення практика купівлі контрольного пакету акцій корпорації (leveraged buyout - LBO), яка фінансується випуском нових акцій або за допомогою кредитів, які повинна погасити сама корпорація (забезпеченням служать її активи); такий викуп компанії нерідко організовувався її менеджерами. LBO-фірми звичайно функціонують в умовах високого рівня боргів, а тому більш низької оцінки їхнього власного капіталу, ніж звичайні компанії. Показники високого рівня позикових коштів, обмежена величина вільних грошових коштів, обумовлена ​​великими виплатами відсотків кредиторам, знижують ринкову ціну їхнього капіталу. Але якщо фірмі пощастить, її власники і менеджери щасливі у своїх діях, ринкова ціна фірми в довгостроковому плані підвищиться.
По-четверте, даний критерій не діє, якщо перед фірмою ставляться інші задачі, ніж отримання максимального прибутку для своїх власників. Наприклад, пріоритет віддається благодійництво та іншим соціальним цілям.
У разі неприйнятності критерію максимізації ринкової ціни фірми рекомендується використовувати абсолютні та відносні показники прибутку та рентабельності. Необхідно лише пам'ятати основні недоліки критерію "максимізація прибутку" і заснованих на цьому критерії похідних показників. У найбільш акцентованої вигляді вони можуть бути сформульовані наступним чином:
існують різні види показника "прибуток" (прибуток від основної діяльності, балансова, валова, до сплати податків, оподатковуваний, чиста і ін), тому дана неоднозначність повинна усуватися при розробці конкретних показників оцінки ефективності фінансових рішень;
даний критерій не спрацьовує, якщо дві альтернативи розрізняються розміром прогнозованих доходів і часом їх генерування;
критерій не враховує якість очікуваних доходів, невизначеність і ризик, пов'язаний з їх отриманням.
Критерій максимізації ринкової ціни акцій фірми як найбільш обгрунтований і пріоритетний критерій фінансового менеджменту можна застосовувати лише в тому випадку, якщо на ринку капіталів немає обмежень і будь-якої дискримінації у встановленні цін на цінні папери, тобто повною мірою діє принцип "попит - пропозиція ". Існують різні теорії ринкового ціноутворення цінних паперів та поведінки інвесторів.
Основна ідея теорії ринкового аналізу (Market Analysis Theory) полягає в тому, що справжня цінність котируваної цінного паперу визначається тільки ринковою кон'юнктурою і, отже, може прогнозуватися за результатами трендового аналізу динаміки цін. Відповідно до цієї теорії потенційні інвестори у своїх рішеннях щодо купівлі та продажу акцій керуються головним чином динамікою їх цін. Практика роботи великих фондових бірж показує, що даний критерій спрацьовує не завжди.
З практичної точки зору більш реалістична так звана "Теорія ходьби навмання" (Random Walk Theory), згідно з якою курси акцій і ф'ючерсні ціни змінюються безсистемно і їх не можна передбачити на базі кон'юнктурних даних. Ця теорія надалі послужила основою для розробки гіпотези ефективного ринку (Efficient Market Hypothesis-ЕМН), згідно з якою при повному доступі ринку до інформації ціна акції на даний момент є кращою оцінкою її майбутньої ціни.
Основні положення ідеї ефективного ринку полягають у наступному. В умовах такого ринку будь-яка нова інформація по мірі її надходження негайно відбивається на цінах акцій та інших цінних паперів. Більше того, ця інформація надходить на ринок випадково, тобто не можна заздалегідь передбачити, коли вона надійде і в якій мірі буде корисна. Є дві основні характеристики ефективного ринку.
По-перше, інвестор не має логічно обгрунтованих аргументів очікувати більшого, ніж у середньому, доходу на інвестований капітал при заданої ступеня ризику. Це зовсім не означає, що інвестор не зможе одержати або не отримає більш високого доходу, головне в іншому - такий результат не може бути очікуваним.
По-друге, рівень доходу на інвестований капітал є функція ступеня ризику (кращий приклад - відсоткові ставки на короткострокові цінні папери). Точна залежність, звичайно, не відома, ясний лише характер зв'язку - чим вище ризик, тим більше повинен бути дохід. Вимога більш високого доходу, безумовно, відбивається на ринковій ціні акцій. Основними передумовами ефективного ринку є:
множинність покупців і продавців;
поточні ціни повністю відображають всю доступну інформацію;
поточні ціни негайно реагують на інформацію, що надійшла;
доступ до будь-якої інформації;
надприбутки від угоди з цінними паперами як равновероятно прогнозоване подія для всіх учасників ринку неможливі.
Вважається, що гіпотеза ЕМН на практиці може реалізовуватися в одній з трьох форм: сильна, середня, слабка. В умовах першої форми ціни на акції повністю відображають динаміку цін попередніх періодів (це продовження теорії ходьби навмання), тобто потенційний інвестор не може отримати для себе додаткових вигод, аналізуючи тренди. В умовах другої форми ціни визначаються всією доступною для учасників інформацією. Третя форма означає, що для визначення справжньої ціни акцій необхідно знати деяку додаткову інформацію, яка існує в принципі, але не є однаково доступний для всіх учасників. З наведених вище передумов дві останні якраз і відповідають виключно третьою формі гіпотези ЕМН. Безумовно, створення ефективного ринку, можливе в принципі, на практиці нереалізовано. Жоден з існуючих ринків цінних паперів не визнається аналітиками як ефективний в повному сенсі цього слова.
3. СТРУКТУРА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
У фінансовому менеджменті під внутрішніми і зовнішніми джерелами фінансування розуміють відповідно власні та залучені (позикові) кошти. Відомі різні класифікації джерел коштів.
Основним елементом є власний капітал. Джерелами власних засобів є:
статутний капітал (кошти від продажу акцій і пайові внески учасників);
резерви, накопичені підприємством;
інші внески юридичних і фізичних осіб (цільове фінансування, пожертвування, благодійні внески та ін.)
До основних джерел залучених коштів відносяться:
позички банків;
позикові кошти;
кошти від продажу облігацій та інших цінних паперів;
кредиторська заборгованість.
Принципова відмінність між джерелами власних і позикових коштів криється в юридичній причини - у разі ліквідації підприємства його власники мають право на ту частину майна підприємства, яка залишиться після розрахунків з третіми особами.
Основними джерелами фінансування є власні кошти. Наведемо коротку характеристику цих джерел.
Статутний капітал являє собою суму коштів, наданих власниками для забезпечення статутної діяльності підприємства. Зміст категорії "статутний капітал" залежить від організаційно-правової форми підприємства:
для державного підприємства - вартісна оцінка майна, закріпленого державою за підприємством на праві повного господарського відання;
для товариства з обмеженою відповідальністю - сума часток власників;
для акціонерного товариства - сукупна номінальна вартість акцій усіх типів;
для виробничого кооперативу - вартісна оцінка майна, наданого учасниками для ведення діяльності;
для орендного підприємства - сума вкладів його працівників;
для підприємства іншої форми, виділеного на самостійний баланс, - вартісна оцінка майна, закріпленого його власником за підприємством на праві повного господарського відання.
При створенні підприємства вкладами в його статутний капітал можуть бути кошти, матеріальні та нематеріальні активи. У момент передачі активів у вигляді внеску в статутний капітал право власності на них переходить до суб'єкта господарювання, тобто інвестори втрачають речові права на ці об'єкти. Таким чином, у разі ліквідації підприємства або виходу учасника зі складу товариства або товариства він має право лише на компенсацію своєї частки в рамках залишкового майна, але не на повернення об'єктів, переданих їм у свій час у вигляді внеску в статутний капітал. Статутний капітал, отже, відображає суму зобов'язань підприємства перед інвесторами.
Статутний капітал формується при первісному інвестуванні коштів. Його величина оголошується при реєстрації підприємства, а будь-які коригування розміру статутного капіталу (додаткова емісія акцій, зниження номінальної вартості акцій, внесення додаткових вкладів, прийом нового учасника, приєднання частини прибутку та ін) допускаються лише у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством та установчими документами.
Формування статутного капіталу може супроводжуватися утворенням додаткового джерела коштів - премії на акції. Це джерело виникає у разі, коли в ході первинної емісії акції продаються за ціною вище номіналу. При отриманні цих сум вони зараховуються в додатковий капітал.

ВИСНОВОК
Прибуток є основним джерелом засобів динамічно розвивається. У балансі вона присутня в явному вигляді як "прибуток звітного року" та "невикористана прибуток минулих років", а також у завуальованому вигляді - як створені за рахунок прибутку фонди та резерви. В умовах ринкової економіки величина прибутку залежить від багатьох факторів, основним з яких є співвідношення доходів і витрат. Разом з тим в діючих нормативних документах закладена можливість певного регулювання прибутку керівництвом підприємства. До числа таких регулюючих процедур належать:
варіювання кордоном віднесення активів до основних засобів;
прискорена амортизація основних засобів;
застосовувана методика амортизації малоцінних і швидкозношуваних предметів;
порядок оцінки та амортизації нематеріальних активів;
порядок оцінки вкладів учасників до статутного капіталу;
вибір методу оцінки виробничих запасів;
порядок обліку відсотків за кредитами банків, що використовуються на фінансування капітальних вкладень;
порядок створення резерву по сумнівних боргах;
порядок віднесення на собівартість реалізованої продукції окремих видів витрат;
складу накладних витрат і спосіб їхнього розподілу. Прибуток - основне джерело формування резервного капіталу (фонду). Цей капітал призначений для відшкодування непередбачених втрат і можливих збитків від господарської діяльності, тобто є страховим за своєю природою. Порядок формування резервного капіталу визначається нормативними документами, які регулюють діяльність підприємства даного типу, а також його статутними документами.
Додатковий капітал як джерело коштів підприємства утворюється, як правило, в результаті переоцінки основних засобів та інших матеріальних цінностей. Нормативними документами забороняється використання його на цілі споживання.
Специфічним джерелом коштів є фонди спеціального призначення та цільового фінансування: безоплатно отримані цінності, а також безповоротні і поворотні державні асигнування на фінансування невиробничої діяльності, пов'язаної з утриманням об'єктів соціально-культурного та комунально-побутового призначення, на фінансування витрат з відновлення платоспроможності підприємств, що знаходяться на повному бюджетному фінансуванні, та ін

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Фінансовий аналіз. / Ковальов .- Москва 2000р.
2. Фінанси підприємств. / Є.І. Бородіна, Ю.С. Голікова, Н.В. Колчина, З.М. Смирнова. - Москва 1995р.
3. Економіка фірми. / Й. Ворст, П. Ревентлоу. - Москва 1994
4. Інтернет сайти:
5. http://www.fin-izdat.ru
6. http://www.ffb.ru
7. Інтернет журнали:
8. «Фінансова аналітика: проблеми та рішення» Березень 2009р.
9. «Фінанси і кредит» Березень 2009р.
10. «Дайджест-Фінанси» Березень 2009р.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Диплом
80.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Управління фінансами Органи управління фінансами
Управління фінансами 6
Управління фінансами 4
Управління фінансами 2
Управління фінансами 8
Управління фінансами 7
Управління фінансами 3
Управління фінансами на підприємстві
Управління фінансами на підприємстві 2
© Усі права захищені
написати до нас