Управління формуванням прибутку від продажів на прикладі ВАТ ЛПК СЛДК

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти РФ
Сиктивкарський ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра фінансового менеджменту

Допустити до захисту

Зав. каф. фінансового

менеджменту, к.е.н., доцент

____________ Є. А. Бадокіна

"___ "____________ Р.

Дипломна робота

Управління формуванням прибутку від продажів

(На прикладі ВАТ "ЛПК СЛДК")
Виконавець:
студент 456 гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . О. М. Черних
"... ..." ... ... ... ... ... ... ... М.
Науковий керівник:
к. е.. н., доцент. . . . . . . . . . . . . . . . Л. А. Ладанова
Сиктивкар
Зміст
Введення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
1.Економіческое зміст операційного прибутку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Прибуток як економічна категорія, її функції. Види прибутку. . . . . . . . 5
1.1 Операційний прибуток. Формування операційного прибутку. . . . . . 8
2.Управленіе формуванням прибутком від продажу ВАТ "ЛПК СЛДК". . . 18
2.1 Основні методи управління формуванням прибутком від
продажів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.2 Аналіз прибутку від продажів ВАТ "ЛПК СЛДК". . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.2.1 Маржинальний аналіз прибутку від продажів. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.2.2 Факторний аналіз прибутку від продажів ВАТ "ЛПК СЛДК". . . . .35
3.Совершенствованіе управління формуванням прибутку від продажів. . . .41 Висновок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Список використаної літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Додатка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

ВСТУП
Соціально-економічний розвиток Росії в період переходу до ринкових відносин супроводжувався якісними структурними зрушеннями в бік інтенсифікації виробництва.
У цих умовах важливим фактором подальшого розвитку будь-якого підприємства є потік грошових коштів, що перевищують платежі. Від наявності чи відсутності доходів залежатиме в кінцевому рахунку можливість функціонування фірми, її конкурентоспроможність та фінансовий стан.
Основне джерело доходів фірми - виручка від реалізації продукції, а саме та її частина, яка залишається за вирахуванням матеріальних, трудових і грошових витрат на виробництво і реалізацію продукції. За цим важливе завдання кожного господарюючого суб'єкта - одержати більше прибутку при найменших витратах шляхом дотримання суворого режиму економії і витрачання коштів і найбільш ефективного їх використання. А це у свою чергу залежить від успішного управління формуванням прибутку.
Метою дипломної роботи є виявлення проблем в управлінні формуванням прибутку від продажів і дослідження напрямків вдосконалення даного елемента фінансового менеджменту в Російській Федерації на прикладі одного з найстаріших підприємств Республіки Комі - ВАТ "ЛПК СЛДК".
Серед завдань даної роботи можна виділити наступні:
- Вивчення теоретичних аспектів управління операційним прибутком;
- Виявлення чинників, що визначають розмір прибутку;
- Оцінка впливу факторів на прибуток;
- Пошук резервів її збільшення;
- Дослідження проблем в управлінні формуванням прибутку від продажів
на російських підприємствах;
- Вивчення можливих перспектив розвитку даного елемента фінансового менеджменту в Російській Федерації.
Методологічною базою проведеного дослідження послужили Податковий кодекс Російської Федерації, Положення з бухгалтерського обліку, праці зарубіжних і вітчизняних економістів, публікуються у пресі матеріали (журнали "Фінанси та кредит", "Фінанси", "Еко", "Менеджмент у Росії і за кордоном", газети "Економіка і життя", "Фінансова газета").
Практичну основу дипломної роботи склали планові і звітні дані ВАТ "ЛПК СЛДК", а саме: звіти про прибутки та збитки, кошторису витрат, калькуляції собівартості, розрахунки товарної продукції.
1. Економічний зміст операційного прибутку
1.1. Прибуток як економічна категорія, її функції. Види прибутку
Економічна сутність прибутку є однією з складних і дискусійних проблем у сучасній економічній теорії.
У Короткої економічної енциклопедії представлено наступне визначення прибутку:
"... Прибуток - економічна категорія, що виражає кінцеві результати господарської діяльності окремого підприємства, галузі, народного господарства в цілому; одна з основних форм вартості додаткового продукту; одна з форм чистого доходу. (15, С. 282).
У зарубіжній літературі наводяться різні визначення прибутку:
1) дохід тих, хто забезпечує економіку підприємницькими здібностями або нормальним прибутком;
2) винагороду підприємця за ризик, нові ідеї і зусилля, які він вкладає в бізнес;
3) "безумовний" дохід від факторів виробництва;
4) основний об'єкт реалізації розподільчої функції фінансів підприємств;
5) "монопольний" дохід та ін ...
З марксистської позиції прибуток є перетвореною формою додаткової вартості і визначається як різниця між виручкою від реалізації товару і витратами капіталу.
Ключовим питанням, яке лежить в основі розбіжностей між різними економічними школами, є питання про джерело прибутку.
Меркантилісти вважали, що прибуток створюється в обігу, і її джерелом виступає зовнішня торгівля. А. Сміт і Д. Рікардо стверджували, що прибуток - це відрахування із продукту праці робітника. К. Маркс довів, що прибуток створюється додатковий працею найманого робітника. Ж. Б. Сей трактував прибуток як винагороду за працю підприємця. А. Маршалл говорив, що прибуток - це винагорода за працю з управління виробництвом. Й. Шумпетер розумів під прибутком результат використання здібностей підприємця до творчості. У даній роботі досліджується прибуток від продажів (операційний прибуток), джерело якої можна визначити наступним чином - таким є виручка від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг за вирахуванням витрат, витрачених на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг).
У російському законодавстві визначення прибутку можна знайти лише в Податковому Кодексі (гл. 25), хоча її вживання зустрічається в нормативних актах бухгалтерського обліку. Наприклад, у Положенні з бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації" (6) представлено зміст звіту про прибутки та збитки, в якому можна побачити наступні види прибутку: валовий прибуток, прибуток від продажів, прибуток до оподаткування, прибуток від звичайної діяльності, чистий прибуток. Ці визначення нормативно не закріплені і можуть вживатися в самих різних контекстах. Крім цього використовуються також наступні терміни - бухгалтерський прибуток, балансовий прибуток, прибуток нормальна, прибуток економічна, операційний прибуток і ін
У Великому Економічному Словнику розглянуті шістьдесят-чотири виду прибутку, такі як "прибуток випадкова" (збільшення власного капіталу в результаті випадкових операцій, які не є характерними для звичайної господарської діяльності), "прибуток нормальна" (у зарубіжній економіці під нею розуміється винагорода за виконання підприємницьких функцій ; є елементом внутрішніх витрат поряд із внутрішньою рентою і внутрішньою заробітною платою), "прибуток упущена" (потенційний прибуток, що не була отримана), "прибуток" пік ап "(прибуток, отримана в результаті свопу облігацій, а також валютного або процентного свопу ), "прибуток" брейк-Івен "(рівень операцій, коли протягом зазначеного періоду отримують такий же прибуток (не менше й не більше) як і за попередній) та інші (13, С. 508).
Прибуток як найважливіша категорія ринкових відносин виконує ряд найважливіших функцій. Сучасні економісти, використовуючи різні формулювання, виділяють декілька функцій прибутку:
· Прибуток є критерієм і показником ефективності діяльності підприємства. Прибуток - грошовий вираз грошових накопичень, створюваних підприємствами будь-яких форм власності. Як економічна категорія вона характеризує фінансовий результат підприємницької діяльності підприємств. Прибуток є показником, який найбільш повно відображає ефективність виробництва, обсяг і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівня собівартості;
· Прибуток має стимулюючої функцією. Виступаючи кінцевим фінансово-економічним результатом, підприємств прибуток відіграє ключову роль у ринковому господарстві. За нею закріплюється статус мети, що зумовлює економічну поведінку господарюючих суб'єктів, добробут яких залежить як від величини прибутку, так і від прийнятого в національній економіці алгоритму її розподілу, включаючи оподаткування.
Прибуток - основне джерело зростання власного капіталу. В умовах ринкових відносин власники і менеджери, орієнтуючись на розмір прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, приймають рішення з приводу дивідендної та інвестиційної політики, що проводиться підприємством
з урахуванням перспектив його розвитку.
Прибуток у ринковій економіці - рушійна сила і джерело оновлення виробничих фондів і продукції, що випускається, джерело соціальних благ для членів трудового колективу.
Проте існують і альтернативні точки зору з приводу стимулюючої функції прибутку. Найбільший власник початку ХХ століття Генрі Форд вважав: "Мотив тільки лише прибутку, хоча і вважається міцним і практичним насправді зовсім не практичний, бо, як ми вже говорили, метою його є підвищення цін для споживача і зниження заробітної плати. Внаслідок цього він постійно звужує ринок збуту і врешті-решт погіршує сам себе. "(Генрі Форд. Сьогодні і завтра. С. 55). Про аналогічну ситуацію свідчать результати аналізу діяльності сучасних підприємств: "... В окремих господарюючих суб'єктах переважає прагнення отримати прибуток з метою збільшення фонду оплати праці на шкоду виробничому і соціальному розвитку колективу. Більш того, виявлені факти одержання "незароблених" прибули, тобто утворюється не в результаті ефективної господарської діяльності, а шляхом зміни, наприклад, структури продукції, що випускається. "(20, С.74)
· По-третє, прибуток є джерелом формування бюджетних ресурсів, позабюджетних і благодійних фондів.
1.2. Операційний прибуток. Формування операційного прибутку
Доходи і збитки за валютними операціями
"Балансовий прибуток", часто використовувана економістами та бухгалтерами на сучасних російських підприємствах, являє собою сумарний результат багатьох видів доходів і витрат, які відносяться як до основної діяльності, так і до інших видів діяльності. Це загальний прибуток, відображена в актах бухгалтерського обліку. Балансова прибуток включає в себе фінансові результати від реалізації продукції (робіт, послуг), від іншої реалізації, доходи та витрати від позареалізаційних операцій (див. рис. 1.1).
Фінансові результати від іншої реалізації показують доходи (витрати) від операцій, пов'язаних з рухом майна підприємства - реалізація основних коштів та іншого майна, списання основних засобів з балансу через морального зносу, здача майна в оренду, анулювання договорів, припинення виробництва і т. п .
Інші позареалізаційні доходи і витрати включають фінансові результати, не відображені в попередніх складових прибутку. Їх склад досить специфічний: це або випадкові, непередбачені суми, або отримані і сплачені штрафи, пов'язані з порушенням договірних зобов'язань. Іншими словами, позареалізаційні доходи компенсують підприємству прибуток, яка могла б бути отримана від основної діяльності, якщо б всі договірні зобов'язання і терміни платежів дотримувалися його партнерами.

Балансова прибуток

Прибуток від реалізації продукції і послуг
Прибуток від іншої реалізації
Позареалізаційні фінансові результати
Прибуток від продажу ТМЦ
Прибуток від реалізації продукції підсобних господарств
Прибуток від реалізації основних фондів і нематеріальних активів
Отримані та виплачений-ні штрафи і пені
Доходи по акціях, облігаціях, депозитах і ін
Збитки від списання дебіторської заборгованості
Прибуток від здачі в оренду основних засобів і землі


Рис. 1.1. Блок-схема елементів балансового прибутку (30, С. 504)
Прибуток від реалізації, що іменується в теоретичних матеріалах операційним прибутком, як правило, - головна складова прибутку звітного періоду. Це різниця між виручкою від реалізації і витратами на реалізовану продукцію, тобто собівартістю, комерційними та управлінськими витратами. На її частку доводиться зараз 90-95% загальної суми балансового прибутку. (12, С. 473) На багатьох підприємствах вона є єдиним джерелом формування балансового прибутку.
Слід враховувати відмінності у змісті прибутку, яка визначається податковим та бухгалтерським (фінансовим) обліком (див. дод. 1).
З 2002 року в Росії законодавчо вводиться податковий облік Федеральним законом РФ від 06.08.01 № 110-ФЗ. Проте ще з 1995 року постановою уряду РФ від 01. 07.95 № 661 "Про внесення змін і доповнень до Положення з складі витрат ..." почалося поділ обліку в РФ на фінансовий і податковий. Це стосувалося в основному обчислення витрат: ряд витрат організації при обчисленні оподатковуваного прибутку не повинен перевищувати встановлених нормативів, проте в бухгалтерському обліку вони повинні відображатися за фактичними даними. Тому при складанні податкової звітності доводитися коректувати дані бухгалтерського обліку. Щоб уникнути цього, в багатьох організаціях облік спочатку намагаються вести з метою оподаткування, чим фактично спотворюється бухгалтерська звітність, особливо звіт про фінансові результати.
У відповідності з Податковим Кодексом РФ (ч. 2, гл. 25) з 2002 року платники податків повинні вести особливий порядок обліку та групування об'єктів і господарських операцій для цілей оподаткування, який суттєво відрізняється від порядку і правил бухгалтерського обліку, і за підсумками кожного звітного ( податкового) періоду обчислювати податкову базу по кожному податку.
За визначенням Американської асоціації бухгалтерів, "бухгалтерський облік - це процес ідентифікації інформації для вироблення, обгрунтування і
прийняття рішень. "(14, С. 18)
Податковий облік визначений НК РФ (ст. 313) як "система узагальнення інформації для визначення податкової бази по податку на основі даних первинних документів, згрупованих у встановленому Кодексом порядку".
Бухгалтерський облік покликаний забезпечити певних осіб інформацією, необхідною для прийняття правильних рішень.
Метою податкового обліку є формування повної і достовірної інформації про порядок обліку господарських операцій для цілей оподаткування, а також забезпечення інформацією внутрішніх і зовнішніх користувачів для контролю за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю обчислення та сплати до бюджету податків.
Методика ведення податкового обліку повинна бути відображена в спеціальному розділі облікової політики організації. Наприклад, для податкового обліку прибутку в обліковій політиці повинні бути відображені порядок формування доходів і витрат, порядок визначення витрат, що враховуються для цілей оподаткування в поточному (податковому) періоді, сума залишків витрат (збитків), що підлягають віднесенню на витрати в наступних податкових періодах, порядок формування сум, що створюють резерви, а так само сума заборгованості за розрахунками з бюджетом з податку на прибуток.
Дані податкового обліку повинні бути підтверджені первинними документами, аналітичними регістрами податкового обліку, розрахунками податкової бази. Кожна організація самостійно формує та затверджує порядок ведення податкового обліку, виходячи зі своїх потреб, специфіки діяльності та законодавства про податки.
Податковим кодексом РФ (гл. 25) встановлено порядок ведення
податкового обліку при обчисленні прибутку для мети оподаткування (ст.315) та визначено перелік доходів і витрат, які враховуються при цьому.
Податкова база з податку на прибуток визначається наростаючим підсумком з початку року з періоду в період.
Сума доходів і витрат у кожному звітному періоді повинна обчислюватися окремо від реалізації товарів (робіт, послуг), власного майна, цінних паперів, покупних товарів, фінансових інструментів, основних коштів, товарів (робіт, послуг), обслуговуючих виробництв і господарств. Прибуток (збиток) від реалізації визначається як різниця між доходами і витратами від реалізації, позареалізаційними доходами і витратами.
Важливим моментом є наступний: всі організації з січня 2002 року (за винятком мали оборот менше 1 млн. руб. В середньому за кожен з чотирьох за попередніх кварталів) зобов'язані застосовувати метод нарахувань при визначенні моменту визнання доходів і витрат для обчислення податку на прибуток, при якому доходи визнаються у звітному періоді, в якому вони мали місце, незалежно від надходження грошових коштів (доходи від реалізації - в день відвантаження, передачі товарів); витрати так само визнаються, незалежно від фактичної оплати грошових коштів. Організації зобов'язані будуть за станом на 1 січня 2002 обчислити окремо податкову базу, пов'язану з коригуванням доходів і витрат при переході на метод нарахувань, та сплатити з неї податок рівними частками протягом 2002 року.
Касовий метод зможуть використовувати тільки ті, у кого сума виручки від реалізації в попередні чотири квартали в середньому не перевищувала 1 млн. руб. Касовим методом зараз обчислюють виручку більшість організацій. При цьому методі доходи визнаються в міру надходження грошових коштів у касу або на розрахунковий рахунок, а витрати
визнаються тільки після їх фактичної оплати. (1)
На даний же момент відбувається наступне: більшість організацій визнають доходи в періоді з оплати, а витрати - як доведеться, і оплачені, і не оплачені, але фактично вироблені в періоді і документально підтверджені.
Приємним нововведенням для платників податків з'явилася можливість переносити збитки: з 2002 року можна зменшувати податкову базу на суму збитку (або її частина), отриману в попередньому податковому періоді, і погашати її 10 років.
Організації, що визначають виручку від реалізації продукції і витрати за методом нарахування протягом звітного періоду, зобов'язані поділяти витрати на прямі і непрямі. (Див. дод. 1)
Слід зазначити, що в НК (гл. 25) встановлено перелік витрат, що відносяться до перерахованих вище груп витрат, які можна приймати при обчисленні оподатковуваного прибутку. Перелік витрат, що враховуються для обчислення прибутку у фінансовому обліку, дещо інший і визначається ПБО 10/1999 "Витрати організації" (наказ МФ РФ від 06.05.99 № 33н з доп. І зм.). Новим у віднесенні витрат є принципи обгрунтованості витрат: витратами зізнаються обгрунтовані витрати (економічно виправдані витрати, оцінка яких виражена в грошовій формі) і документально підтверджені (витрати, підтверджені документами, оформленими відповідно до законодавства РФ).
Змінено правила визнання наступних видів витрат: амортизація, відсотки за борговими зобов'язаннями, збитки від реалізації майна підлягають відрахуванню рівними частками протягом залишкового строку служби майна.
Значні нововведення вводяться з податкового обліку основних
коштів. Порядок визнання з метою оподаткування витрат на
амортизацію дещо інший порівняно з фінансовим обліком.
У Податковому кодексі дається чітке визначення амортизується майна (ст. 256). Амортизируемим визнаються майно, результати інтелектуальної власності, які знаходяться в організації на праві власності і використовуються нею для отримання доходів і вартість яких погашається шляхом нарахування амортизації.
У відповідності з Податковим кодексом амортизація нараховується виходячи з первісної вартості об'єктів основних засобів, тому дається чітке визначення основних засобів - це частина майна з терміном корисного використання більше 12 місяців, що застосовується в якості засобів праці для виробництва та реалізації товарів (робіт, послуг) або для управління організацією; а так само первісної вартості - це сума витрат на його придбання, спорудження, виготовлення і доведення до стану в якому вона є придатною для використання (ст.257). До амортизується майна відносяться також і нематеріальні активи.
У податковому обліку всі амортизується майно розподіляється по амортизируемим групам у відповідності до терміну його корисного використання, який визначається платником податку самостійно при введенні його в експлуатацію.
Однак слід зазначити, що класифікація основних засобів, що включаються в амортизаційні групи, визначається урядом РФ. Поки такої класифікації немає. Але до 2002 року класифікація основних засобів на групи з метою нарахування амортизації при нарахуванні витрат і прибутку для оподаткування, строки корисного їх використання у вигляді річних норм амортизації визначені постановою Уряду від 22.10.90. р. № 1072 "Про єдині норми амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів народного господарства СРСР".
У податковому обліку дозволені 2 методи нарахування амортизації: лінійний і нелінійний. Зауважимо, що за методологією бухгалтерського обліку відповідно до ПБО 6 / 2001 організації мають право встановлювати один з чотирьох способів нарахування амортизації по окремих групах основних засобів: це лінійний, спосіб зменшуваного залишку, спосіб списання вартості пропорційно сумі чисел років терміну корисного використання і спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт).
У податковому обліку особливим чином визнаються витрати на ремонт основних засобів (ст.260 НК РФ), вони враховуються у складі інших витрат у тому звітному періоді, в якому були здійснені.
Як ми бачимо, існують значні відмінності у визначенні прибутку податковим та бухгалтерським обліком - як у визначенні доходів, обчислення витрат, так і в нарахуванні амортизації. У даний момент більшість організацій веде облік з орієнтацією на податковий, що спотворює фактичні фінансові результати. Необхідність дослідження фактично отриманого прибутку змушує звертатися до первинних даних бухгалтерського обліку, за допомогою яких можна більш-менш точно визначити складові прибутку від реалізації.
На операційний прибуток впливають такі укрупнені фактори: обсяг реалізованої продукції, її собівартість, оптові ціни, структурні та асортиментні зрушення. Кожен з названих чинників теж перебуває під впливом цілої групи первинних факторів. Наприклад, у собівартість включаються витрати на оплату праці, матеріальні витрати, суми нарахованої амортизації, відрахування на соціальні потреби та інші.
Велику роль в управлінні операційною прибутку займає система "Взаємозв'язок витрат, обсягу реалізації і прибутку" (CVP) або аналіз беззбитковості. Даний метод управлінських розрахунків називають ще маржинальним аналізом або сприяння доходу. Розроблений в 1930 році американським інженером Уолтером Раутенштрахом як метод планування, відомий під назвою графіка критичного виробництва. Вперше докладно описаний у вітчизняній літературі в 1971 році М. Г. Чумаченко, а пізніше - А. П. Зуділіним. В основу методики покладено розподіл виробничих і збутових витрат в залежності від зміни обсягу виробництва на змінні і постійні і використання категорії
маржинального доходу. (30, С. 189)
Змінні витрати залежать від обсягу виробництва і продажу продукції. В основному це прямі витрати ресурсів на виробництво і реалізацію продукції (пряма заробітна плата, витрата сировини, матеріалів, палива, електроенергії та ін.) Окремі елементи змінних витрат у свою чергу залежно від темпів їх зміни підрозділяються на пропорційні, прогресивні і дегресивним. Але в середньому змінні витрати змінюються пропорційно обсягу виробництва продукції.
Постійні витрати не залежать від динаміки виробництва та продажу продукції. Одна їх частина пов'язана з виробничою потужністю підприємства (амортизація, орендна плата, заробітна плата управлінського і обслуговуючого персоналу на погодинній оплаті і загальногосподарські витрати), інша - з управлінням і організацією виробництва і збуту продукції (витрати на дослідницькі роботи, рекламу, на підвищення кваліфікації працівників та ін.) Можна також виділити індивідуальні постійні витрати для кожного виду продукції, загальні для кількох однорідних видів продукції та загальні для підприємства в цілому.
Маржинальний дохід підприємства - це виручка мінус змінні витрати.
Маржинальний аналіз широко застосовується в країнах з розвиненими ринковими відносинами. Він дозволяє вивчити залежність прибутку від невеликого кола найбільш важливих факторів (див. рис. 1.2) та на основі цього
управляти процесом формування її величини.

Валовий дохід від реалізації продукції (валовий операційний дохід)
Чистий дохід від реалізації продукції
(Чистий операційний дохід)
Маржинальна операційний прибуток
(Маржинальний дохід)
Валова операційний прибуток
Чистий операційний прибуток
ПДВ, акцизний збір та інші податки, що входять в ціну продукції
Змінні операційні витрати
(Поточні витрати)
Постійні операційні витрати
(Поточні витрати)
Податок на прибуток та інші обов'язкові платежі за рахунок прибутку


Рис. 1.2. Схема формування різних видів операційного прибутку підприємства (12, С. 474)
Управління операційним прибутком - складний і трудомісткий процес, оскільки на прибуток впливає безліч різних чинників: як зовнішніх, так і внутрішніх. Як і будь-яке управління, управління прибутком від реалізації зводиться до трьох етапів: облік, аналіз, планування.
Ці етапи більш детально будуть розглянуті в наступних розділах.
2. Управління формуванням прибутком від продажу ВАТ "ЛПК СЛДК"
2.1. Основні методи управління формуванням прибутком від продажу
Процес управління формуванням операційного прибутку починається з планування. Від того, наскільки достовірно визначена плановий прибуток, буде залежати успішна фінансово-господарська діяльність підприємства.
Розрахунок планового прибутку повинен бути економічно обгрунтованим, що дозволить здійснювати своєчасне і повне фінансування інвестицій, приріст власних оборотних коштів, відповідні виплати робітникам і службовцям, а також своєчасні розрахунки з бюджетом, банками та постачальниками. Отже, правильне планування прибутку на підприємствах має ключове значення не тільки для підприємців, але і для економіки в цілому.
Розглянемо основні способи планування прибутку від реалізації товарної продукції. Головні з них - метод прямого рахунку і аналітичний. (20, С. 84)
Метод прямого рахунку найбільш широко поширений в організаціях в сучасних умовах господарювання. Він застосовується, як правило, при невеликому асортименті продукції, що випускається. Сутність його полягає в тому, що прибуток (П) обчислюється як різниця між виручкою від реалізації продукції (В) у відповідних цінах і повною її собівартістю за вирахуванням ПДВ і акцизів (С).
Розрахунок ведеться за формулою:
П = В-С (1)
Розрахунку прибутку передує визначення випуску порівнянної і непорівнянної товарної продукції в плановому році по повній собівартості і в цінах, а також залишків готової продукції на складі і товарів, відвантажених на початок і кінець планового року.
Розрахунок прибутку методом прямого рахунку простий і доступний. Однак він не дозволяє виявити вплив окремих факторів на плановий прибуток, і при великій номенклатурі продукції, що випускається, дуже трудомісткий.
Аналітичний метод планування прибутку застосовується при великому асортименті продукції, що випускається, а також як доповнення до прямого методу з метою його перевірки і контролю. Перевага цього методу полягає в тому, що він дозволяє визначити вплив окремих факторів на плановий прибуток. При аналітичному методі прибуток визначається не по кожному виду продукції, що випускається в майбутньому році продукції, а по всій порівнянній продукції в цілому. Обчислення прибутку аналітичним методом складається з трьох послідовних етапів:
а) визначення базової рентабельності як частки від розподілу очікуваного прибутку за звітний рік на повну собівартість порівнянної товарної продукції за той же період;
б) обчислення обсягу товарної продукції в плановому періоді за собівартістю звітного року і визначення прибутку на товарну продукцію, виходячи з базової рентабельності;
в) облік впливу на плановий прибуток різних факторів: зниження (підвищення) собівартості порівнянної продукції, підвищення якості її і сортності зміни асортименту, цін і т.д.
При цьому методі прибуток по непорівнянної продукції визначається окремо.
На основі знайденого таким чином рівня базової рентабельності і планованого обсягу товарної продукції за собівартістю звітного року обчислюється прибуток планованого року з урахуванням впливу одного
фактора - зміни обсягу товарної продукції.
Оскільки плановий рівень рентабельності відрізняється від базового в результаті зміни собівартості, цін, асортименту, сортності, то на наступному етапі планування визначається вплив цих факторів на плановий прибуток. Для остаточного розрахунку планового прибутку від реалізації продукції враховується прибуток по залишках готової продукції і товарів, відвантажених на початок і кінець планового року.
Крім викладених вище способів планування прибутку - методом прямого рахунку та аналітичним - існує так званий метод суміщеного розрахунку. У цьому випадку застосовуються елементи першого і другого способів. Так, вартість товарної продукції в цінах планового року і за собівартістю минулого року визначається методом прямого рахунку, а вплив на плановий прибуток таких факторів, як зміна собівартості, підвищення якості, зміна асортименту, цін і ін, виявляється за допомогою аналітичного методу.
Метод сполученого розрахунку використовується далі в факторному аналізі.
Обчислення оптимального розміру прибутку стає найважливішим елементом планування підприємницької діяльності на сучасному етапі господарювання.
Для прогнозування максимально можливого прибутку в плановому році доцільно (виходячи із зарубіжного досвіду ринкових відносин) зіставити виручку від реалізації продукції із загальною сумою витрат, що поділяються на змінні, постійні та змішані.
У зв'язку з невеликим питомою вагою змішаних витрат зосередимо увагу на змінних і постійних витратах і спробуємо виявити вплив їх зміни на величину прибутку. Справа в тому, що приріст прибутку залежить від відносного зменшення змінних чи постійних витрат.
Поділ усієї сукупності операційних витрат підприємства
постійні та змінні дозволяє використовувати також механізм управління прибутком від продажу, відомий як "операційний леверидж (важіль)". Дія або ефект операційного важеля виявляється в тому, що будь-яка зміна виручки від реалізації продукції завжди породжує більш сильна зміна прибутку. Інакше - постійні витрати самим фактом свого існування викликають непропорційно більш високу зміна операційного прибутку підприємства при будь-якій зміні обсягу реалізації продукції незалежно від розміру підприємства, галузевих особливостей його операційної діяльності та інших факторів.
Але ступінь такої чутливості операційного прибутку до зміни обсягу реалізації продукції неоднозначна на підприємствах, що мають різні співвідношення постійних і змінних витрат.
Чим вище питома вага постійних витрат у загальній сумі операційних витрат підприємства, тим більшою мірою змінюється сума операційного прибутку стосовно темпів зміни обсягу реалізації продукції.
Співвідношення постійних і змінних операційних витрат підприємства, що дозволяє використовувати механізм операційного левериджу з різною інтенсивністю впливу на операційний прибуток підприємства, характеризується "коефіцієнтом операційного левериджу":
Кількість = Н / (Н + Р) (2)
Чим вище значення коефіцієнта операційного левериджу на підприємстві, тим більшою мірою воно здатне прискорювати темпи приросту операційного прибутку стосовно темпів приросту обсягу реалізації продукції.
Конкретне співвідношення приросту суми операційного прибутку до суми обсягу реалізації продукції, що досягається при визначеному коефіцієнті операційного левериджу, характеризується показником "ефект
операційного левериджу ":

Еол = DП / DВ (3).

Вплив операційного важеля можна визначити інакше:
Еол = Дм / П (4).

Таблиця 2.1

Розрахунок показників операційного важеля на ВАТ "ЛПК СЛДК" (додаток 3)

(Тис. крб)
Виручка
Собівартість-імость
Змінні витрати
Маржіналь-ва прибуток
Постійні витрати
Прибуток від реалізації
Кількість
Еол
4 кв. 1999
18 560 962
17 515 762
14 012 610
4 548 352
3 503 152
1 045 200
0,20
4,35
2000
127 134 490
120 312 285
49 328 037
77 806 453
70 984 248
6 822 205
0,59
11,40
1 кв.
36 092 473
29 388 671
17 633 203
18 459 270
11 755 468
6 703 802
0,40
2,75
2 кв.
41 037 000
29 623 835
15 019 284
26 017 716
14 604 551
11 413 165
0,49
2,27
3 кв.
19 170 000
28 485 620
16 835 001
2 334 999
11 650 619
-9 315 620
0,41
-0,25
4 кв.
30 835 000
32 814 157
19 032 211
11 802 789
13 781 946
-1 979 157
0,42
-5,96
2001
138 453 294
138 054 087
86 974 075
51 479 219
51 080 012
399 207
0,37
128,95
1кв.
31 438 000
31 455 424
19 816 917
11 621 083
11 638 507
-17 424
0,37
-666,95
2 кв.
31 521 000
27 333 632
17 220 188
14 300 812
10 113 444
4 187 368
0,37
3,41
3 кв.
30 618 000
33 810 047
21 300 330
9 317 670
12 509 717
-3 192 047
0,37
-2,91
4 кв.
44 876 294
45 454 984
28 636 640
16 239 654
16 818 344
-578 690
0,37
-28,06
Таким чином, коефіцієнт операційного левериджу на комбінаті в період 2000-2001 рр.. коливався в межах від 37% до 59%. Ефект операційного важеля мав максимальне значення у 2000 році (128,95), тобто якщо обсяг продажів збільшився б на 4%, то прибуток б зросла на 515,8% (4x128, 95). Відповідно, за допомогою ефекту операційного важеля і плановим обсягом продажів при незмінності інших факторів можна планувати прибуток.
Наприклад, у другому кварталі 2001 року Еол дорівнював 3,41. у третьому кварталі 2001 року комбінат отримав виручки менше на 2,86% (30618000:31521000), що, відповідно операційного важеля, повинно було знизити прибуток на 9,75%, але сталося більше скорочення прибутку за рахунок зростання витрат.
Слід зазначити, що в конкретних ситуаціях прояв механізму операційного левериджу має ряд особливостей, які необхідно враховувати в процесі його використання. Ці особливості полягають в наступному:
1.Положітельное вплив операційного левериджу починає виявлятися лише після того, як підприємство подолало точку беззбитковості своєї діяльності.
Для того, щоб позитивний ефект операційного левериджу почав проявлятися, підприємство на початку має отримати достатній розмір маржинального доходу, щоб покрити свої постійні витрати. 2.По міру подальшого збільшення обсягу продажів і віддалення від точки беззбитковості ефект операційного левериджу починає знижуватися. Кожен наступний відсоток приросту обсягу продажів буде приводити до наростаючого темпу приросту суми прибутку.
3.Механізмами операційного левериджу має і зворотну спрямованість - при будь-якому зниженні обсягу продажів у ще більшому ступені буде зменшуватися розмір прибутку підприємства.
4.Между операційним левериджем і прибутком підприємства існує зворотна залежність. Чим вищий прибуток підприємства, тим нижче ефект операційного левериджу і навпаки. Це дозволяє зробити висновок про те, що операційний леверидж є інструментом, зрівнював співвідношення рівня прибутковості та рівня ризику в процесі здійснення операційної діяльності.
5. Ефект операційного левериджу виявляється тільки в короткому періоді. Це визначається тим, що постійні витрати підприємства залишаються незмінними лише протягом короткого відрізка часу. Як тільки в процесі збільшення обсягу продажів відбувається черговий стрибок суми постійних витрат, підприємству необхідно долати нову точку беззбитковості чи пристосовувати до неї свою виробничу діяльність.
При дослідженні взаємозв'язку між постійними і змінними витратами і прибутком важливу роль відіграє аналіз беззбитковості виробництва. Для проведення такого аналізу вітчизняні економісти використовували рекомендації західного підприємництва.
2.2 Аналіз прибутку від реалізації ВАТ "ЛПК СЛДК"
2.2.1 Маржинальний аналіз прибутку від продажів
Одним із потужних інструментів менеджерів у визначенні точки беззбитковості (Т) є згадуваний у першому розділі маржинальний аналіз.
Основні можливості маржинального аналізу полягають у визначенні:
беззбиткового обсягу продажів (порога рентабельності, окупності витрат) при заданих співвідношеннях ціни (Ц), постійних (Н) і змінних витрат (Р);
зони безпеки (беззбитковості) підприємства;
необхідного обсягу продажів як в натуральних одиницях (К), так і в грошовому вираженні (В) для отримання заданої величини прибутку (П);
критичного рівня постійних витрат при заданому рівні
маржинального доходу (Дм);
критичної ціни реалізації при заданому обсязі продажів і рівень змінних і постійних витрат.
За допомогою маржинального аналізу обгрунтовуються і інші управлінські рішення: вибір варіантів зміни виробничої потужності, асортименту продукції, ціни на новий виріб, технології виробництва, придбання комплектуючих виробів, оцінки ефективності прийняття додаткового замовлення та ін
Проведення розрахунків за методикою аналізу беззбитковості вимагає дотримання низки умов:
необхідність розподілу витрат на постійні та змінні;
постійні витрати не змінюються в діапазоні ділової активності підприємства, який встановлений виходячи з виробничої потужності підприємства та попиту на продукцію;
тотожність виробництва і реалізації продукції в рамках
розглянутого періоду часу, тобто запаси готової продукції істотно не змінюються;
змінні витрати змінюються пропорційно обсягу виробництва (реалізації) продукції;
ефективність виробництва, рівень цін на продукцію і споживані виробничі ресурси не будуть піддаватися істотним змінам протягом аналізованого періоду;
пропорційність надходження виручки обсягом реалізованої продукції.
Беззбитковість - такий стан, коли діяльність підприємства не приносить ні прибутку, ні збитків. Це виручка, яка необхідна для того, щоб підприємство почало отримувати прибуток. Її можна висловити і в кількості одиниць продукції, яку необхідно продати, щоб покрити витрати, після чого кожна додаткова одиниця проданої продукції
буде приносити прибуток підприємству.
Різниця між фактичною кількістю реалізованої продукції та беззбитковим обсягом продажів - це зона безпеки (зона прибутку), і чим вона більше, тим міцніше фінансовий стан підприємства. Беззбитковий обсяг продажів і зона безпеки підприємства є основними показниками при розробці бізнес-планів, обгрунтуванні управлінських рішень, оцінки діяльності підприємства, визначати і аналізувати які повинен уміти кожний бухгалтер, економіст, менеджер.
Як відомо, існує дві моделі аналізу беззбитковості: економічна і бухгалтерська. За допомогою теоретичної залежності виручки від реалізації, витрат і прибутку від обсягу виробництва будується економічна модель, що дозволяє створити основи бухгалтерської моделі і з'ясувати механізм її дії.
Економічна модель поведінки витрат, обсягу виробництва та прибутку представлена ​​на малюнку 2.1. Відповідно до даної моделі підприємство може нарощувати обсяги продажів тільки шляхом зменшення ціни реалізації одиниці продукції, у результаті чого лінія виручки від реалізації, зростаюча спочатку, поступово уповільнює підйом, а потім опускається вниз. Це пов'язано з тим, що в певний момент позитивний ефект від збільшення обсягу продажу виявляється нижче негативного впливу зниження цін.
Як видно на рис.2.1, лінія виручки від реалізації перетинає лінію загальних витрат у двох точках. Це означає, що в економічній моделі беззбитковості існує два рівні випуску і реалізації продукції, при яких загальні витрати рівні виручці від реалізації, тобто дві точки беззбитковості. На поведінку сукупних витрат в цій моделі найбільш сильний вплив роблять змінні витрати, що змінюються відповідно до відомим ефектом масштабу.
Витрати і виручка від реалізації,
грошові одиниці

Загальні витрати
Виручка від реалізації
Постійні витрати


ТБ 1 ТБ 2 Об'єм виробництва і реалізації продукції, натуральні одиниці

Рис. 2.1 Графік беззбитковості з економічної моделі

При побудові бухгалтерської моделі робиться допущення про незмінність змінних витрат і ціни реалізації продукції, в результаті чого залежність виручки від реалізації і загальних витрат від зміни об'єму виробництва і реалізації має лінійний характер, що
можна побачити на наступному графіку.
Виручка від реалізації
Підпис: Виручка від реалізації Витрати і виручка від реалізації,
грошові одиниці
Збитки
Прибуток
Постійні витрати
Загальні витратиОбсяг виробництва і реалізації продукції, натуральні одиниці
Обсяг виробництва і реалізації продукції, натуральні одиниці


Рис. 2.2 Графік беззбитковості по бухгалтерської моделі
При аналізі беззбитковості за бухгалтерською моделі використовується не тільки графічний, але і математичний підхід до віддзеркалення і обробці
вихідної інформації про витрати і результати діяльності підприємства.
Основні етапи аналізу:
1.Сбор, підготовка та обробка вихідної інформації, необхідної для проведення аналізу. Вихідною інформацією для аналізу прибутку від реалізації ВАТ "ЛПК СЛДК" є поквартальні та річні розрахунки товарної продукції, калькуляція собівартості, кошторис витрат (форма 5-З), а також звіт про прибутки і збитки підприємства.
2.Визначення суми постійних і змінних витрат на виробництво і реалізацію продукції. Розподіл загальної суми витрат на постійні та змінні на комбінаті проводилося лише в 2000 році при аналізі собівартості. У фінансовій практиці використовуються три основні методи диференціації витрат: метод максимальної і мінімальної точки, графічний метод і метод найменших квадратів. При першому методі вибирається період з найбільшим і найменшим періодом виробництва. Сума змінних витрат буде максимальною, а постійних - мінімальною в період з найбільшим обсягом виробництва. Потім перебуває ставка змінних витрат, що показує середній розмір змінних витрат у собівартості одиниці продукції, за формулою:
Ставка змінних витрат
=
Максимальна загальна сума витрат
-
Мінімальна загальна сума витрат
*
100%
:
K max
(5),
100% - K min
де К max - максимальний обсяг виробництва в натуральному вираженні;
K min,% - мінімальний обсяг виробництва у відсотках до максимального.
На заключному етапі визначається сума постійних витрат за формулою:
Сума постійних витрат
=
Максимальна загальна сума витрат
-
Ставка змінних витрат
x
K MAX
(6)

Таблиця 2.2
Диференціація загальної суми витрат ВАТ "ЛПК СЛДК" методом максимальної і мінімальної точки
Обсяг продажів
Собівартість
2000
2001
2000
2001
Січень
10721,94
7345,577
8 669,763
10 825,225
Лютий
7760,555
7631,187
8 479,882
10 359,915
Березень
11181,98
11159,381
12 239,025
10 270,283
Квітень
11411,34
12640,942
7 306,860
8 426,050
Травень
13653,64
9969,999
10 859,093
10 329,538
Червень
12562,23
9298,311
11 457,882
8 578,043
Липень
2590,436
6635,433
6 286,507
12 258,305
Серпень
5440,646
8794,227
11 539,695
13 359,833
Вересень
5100,735
7650,953
10 659,417
8 191,905
Жовтень
7501,16
10041,013
10 426,242
12 293,186
Листопад
7397,401
8255,961
10 831,576
12 426,805
Грудень
6523,776
10319,932
11 556,338
20 104,992
2000 р.: Y =
5215,84 +
0,413315 X
2001 р.: Y =
4191,82 +
0,638123 X
Таким чином, у 2000 році на комбінаті ставка змінних витрат склала 41 копійку в загальній сумі витрат, а в 2001 році цей показник зріс до 63 копійок у повній собівартості.
Графічний метод приблизний і грунтується на використанні кореляційного аналізу.
Найбільш точним є метод найменших квадратів. Ставка
змінних витрат визначається за наступною формулою:
Ставка змінних витрат
=
Σ (xx) (y-ў)
(7),
Σ (xx)
де x - обсяг виробництва за рік;
x - середній обсяг виробництва за весь досліджуваний період;
y - сумарні витрати за рік;
ў - середнє значення сумарних витрат за весь період.
3.Расчет величини досліджуваних показників та порівняльний аналіз рівня досліджуваних показників. Математичний підхід більш зручний у порівнянні з графічним, так як не потрібно креслити щоразу графік, що досить трудомістко. Можна вивести ряд формул і з їх допомогою розрахувати дані показники. Для цього використовуємо наступний малюнок.
Витрати і виручка від реалізації,
грошові одиниці
Маржинальний дохід
Зона збитків
Зона прибутку
Змінні витрати
Прибуток
Постійні витрати


Обсяг реалізації продукції

Рис. 2.3 Залежність між обсягом реалізації продукції, її собівартістю і сумою прибутку
На графіку поміняємо місцями перемінні і постійні витрати для того, щоб відповідно до визначення категорії маржинального доходу об'єднати зону прибутку і зону постійних витрат.
Відповідно до визначення маржинального доходу формула для його розрахунку має вигляд:

Дм = В - Р (8)
Графік (рис. 2.3) дозволяє також визначити маржинальний дохід наступним чином:

Дм = П + Н (9)

Згідно з графіком, можна записати таку пропорцію:
Т / Н = В / Дм (10).
Звідси можна вивести формулу для розрахунку точки беззбиткового обсягу продажів у грошовому вираженні:

Т = В * Н / Дм (11)
Таблиця 2.3
Розрахунок точки беззбитковості в цілому по підприємству (додаток 3)
(Тис. крб)
Виручка
Собівартість-імость
Змінні витрати
Маржіналь-ва прибуток
Постійні витрати
Прибуток від реалізації
Точка безубиточ-ності
4 кв. 1999
18 560 962
17 515 762
14 012 610
4 548 352
3 503 152
1 045 200
17 515 762
2000
127 134 490
120 312 285
49 328 037
77 806 453
70 984 248
6 822 205
120 312 285
1 кв.
36 092 473
29 388 671
17 633 203
18 459 270
11 755 468
6 703 802
29 388 671
2 кв.
41 037 000
29 623 835
15 019 284
26 017 716
14 604 551
11 413 165
29 623 835
3 кв.
19 170 000
28 485 620
16 835 001
2 334 999
11 650 619
-9 315 620
28 485 620
4 кв.
30 835 000
32 814 157
19 032 211
11 802 789
13 781 946
-1 979 157
32 814 157
2001
138 453 294
138 054 087
86 974 075
51 479 219
51 080 012
399 207
138 054 087
1кв.
31 438 000
31 455 424
19 816 917
11 621 083
11 638 507
-17 424
31 455 424
2 кв.
31 521 000
27 333 632
17 220 188
14 300 812
10 113 444
4 187 368
27 333 632
3 кв.
30 618 000
33 810 047
21 300 330
9 317 670
12 509 717
-3 192 047
33 810 047
4 кв.
44 876 294
45 454 984
28 636 640
16 239 654
16 818 344
-578 690
45 454 984
З таблиці 2.3 випливає, що суспільство отримувало прибуток протягом перших трьох кварталів свого існування, тобто обсяг реалізації продукції перевищив беззбитковий обсяг продажів. У той час як у третьому, четвертому кварталах 2000 року, а також у першому, в третьому і четвертому кварталах 2001 витрати на виробництво продукції перевищили доходи від реалізації, тобто точка беззбиткового обсягу продажів не була досягнута.
Для розрахунку точки критичного обсягу реалізації у відсотках до максимального об'єму, який приймається за 100%, може бути використана формула:
Т = Н / Дм * 100% (12)
Якщо замінити максимальний обсяг реалізації продукції в грошовому виразі (В) на відповідний обсяг реалізації в натуральних одиницях (К) то можна розрахувати беззбитковий обсяг реалізації в натуральних одиницях:

Т = К * Н / Дм (13)
Ставку маржинального доходу можна представити як різниця між ціною (Ц) і питомими перемінними витратами (Ру). Перетворивши останню формулу, отримаємо:
Т = Н / (Ц - Ру) (14).
Для визначення зони безпеки за вартісними показниками використовується наступна формула:
ЗБ = (В - Т) / В (15)
Таблиця 2.4
Розрахунок основних показників маржинального аналізу (додаток 3)
(Тис. крб)
Маржинальний прибуток
Прибуток від реалізації
Точка безубиточ-ності
ТБ у% до макс. ОР
ТБ, куб. м
Зона безпеки
4 кв. 1999
4 548 352
1 045 200
17 515 762
77%
36 863
23%
2000
77 806 453
6 822 205
120 312 285
91%
218 398
9%
1 кв.
18 459 270
6 703 802
29 388 671
64%
40 687
36%
2 кв.
26 017 716
11 413 165
29 623 835
56%
35 863
44%
3 кв.
2 334 999
-9 315 620
28 485 620
499%
318 783
-399%
4 кв.
11 802 789
-1 979 157
32 814 157
117%
64 223
-17%
2001
51 479 219
399 207
138 054 087
99%
181 385
1%
1кв.
11 621 083
-17 424
31 455 424
100%
26 175
0%
2 кв.
14 300 812
4 187 368
27 333 632
71%
22 566
29%
3 кв.
9 317 670
-3 192 047
33 810 047
134%
30 988
-34%
4 кв.
16 239 654
-578 690
45 454 984
104%
29 637
-4%
Ця таблиця показує, що в 2000 році точка критичного обсягу реалізації становила 91 відсоток від реального, тобто підприємство мало запас фінансової міцності в 9% від існуючого обсягу продажів. У 2001 році зона безпеки складала лише 1 відсоток
У попередніх двох таблицях був наданий розрахунок основних показників аналізу беззбитковості в цілому по підприємству, але з метою більш ретельного вивчення ситуації необхідно проаналізувати також види продукції. Основною продукцією підприємства є послуги з
розпилюванні і тріска технологічна.
Представлена ​​таблиця 2.5 свідчить, що вчинення послуг з розпилювання для підприємства збитково, в той час як випуск технологічної тріски протягом всіх зазначених періодів приносив дохід комбінату
Таблиця 2.5
Розрахункові показники аналізу беззбитковості основних видів продукції ВАТ "ЛПК СЛДК" (додаток 4)
(Тис. крб)
Виручка від реалізації
Маржинальний дохід
Постійні витрати
Прибуток
Точка беззбитковості
ТБ, куб. м
ТБ у% до макс ОР
ЗБ
Послуги з розпилювання
4 кв. 1999
13 601 695
3 642 610
6 103 956
-2 461 346
22 792 490
36 618
167
-68%
1 кв. 2000
21 033 520
9 897 286
9 486 422
410 864
20 160 360
27 421
95,8
4%
2 кв. 2000
25 052 470
13 479 014
9 858 870
3 620 144
18 323 970
24 884
73,1
27%
3 кв. 2000
10 211 720
4 516 089
4 851 834
-335 745
10 970 902
16 208
107
-7%
4 кв. 2000
16 217 275
7 613 725
7 328 950
284 775
15 610 703
24 544
96,2
4%
Всього 2000
68 034 526
26 844 173
35 088 079
-8 243 906
88 928 082
137 735
130
-31%
Всього 2001
49 814 059
23 961 868
29 152 471
-5 190 603
60 604 746
98 622
121
-22%
Тріска технологічна
4 кв. 1999
3 554 315
1 957 344
1 021 015
936 329
1 854 047
7 297
52,1
48%
1 кв. 2000
4 740 618
2 928 120
1 543 979
1 384 141
2 499 698
8 097
52,7
47%
2 кв. 2000
5 626 813
3 454 804
1 850 230
1 604 574
3 013 455
9 725
53,5
46%
3 кв. 2000
3 011 940
1 930 587
921 152
1 009 435
1 437 104
4 417
47,7
52%
4 кв. 2000
4 701 650
3 014 666
1 437 060
1 577 606
2 241 228
6 907
47,6
52%
Всього 2000
18 081 021
10 856 161
6 154 510
4 701 651
10 250 385
34 458
56,9
43%
Всього 2001
17 731 565
11 602 603
7 800 497
3 802 106
11 921 034
42 360
67,2
33%
.
Маржинальний аналіз вимагає дотримання низки умов, зазначених вище. Ці умови важко дотримуватися в умовах становлення російських підприємств, це можна побачити на прикладі ВАТ "ЛПК СЛДК".
Так, на підприємстві не відбувається рознесення витрат на постійні та змінні. І, як показує додаток 6, змінні витрати змінюються незалежно від зміни обсягу виробленої продукції.
Збільшення виручки зовсім не вплинуло на зростання прибутку, про що свідчив ефект операційного важеля, а навпаки, збільшені витрати скоротили прибуток 2001 року по відношенню до 2000 року. Не відбувається збільшення прибутку ще й тому, що облікової політикою підприємства визначено, що виручка вважається по оплаті, але покупці не поспішають розплачуватися за вироблену продукцію. Відбувається зростання дебіторської заборгованості, а не прибутки.
Розглянемо наступний вид аналізу прибутку, що використовується вітчизняними економістами - факторний аналіз.
2.2.2. Факторний аналіз операційного прибутку ВАТ "ЛПК СЛДК"

Наступним етапом аналізу беззбитковості є факторний аналіз зміни рівня досліджуваних показників.
У вітчизняній практиці тривалий час застосовувався так званий факторний аналіз операційного прибутку, що грунтується на впливі на прибуток її складових.
Прибуток від реалізації продукції в цілому по підприємству залежить від чотирьох факторів першого рівня співпідпорядкованості: обсягу реалізації продукції (РП), її структури (УД), собівартості (С), рівня середньо реалізаційних цін (Ц).
Деякі економісти приписують ще два фактори - витрати на карбованець продукції і комерційні та адміністративні витрати, які можна вважати вторинними.
Кожен з названих чинників теж перебуває під впливом цілої групи факторів, які поділяються на залежні і не залежні від діяльності підприємства. Тому при аналізі прибутку від реалізації спочатку вивчається вплив укрупнених факторів, а потім здійснюється їх деталізація.
Обсяг реалізації продукції може здійснювати позитивний і
негативний вплив на суму прибутку. Збільшення обсягу продажів
рентабельної продукції приводить до пропорційного збільшення прибутку. Якщо ж продукція є збитковою, то при збільшенні обсягу реалізації відбувається зменшення суми прибутку.
Структура товарної продукції може також здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на суму прибутку. Якщо збільшиться частка більш рентабельних видів продукції в загальному обсязі її реалізації, то сума прибутку зросте і, навпаки, при збільшенні питомої ваги негідно рентабельної або збиткової продукції загальна сума прибутку зменшиться.
Собівартість продукції і прибуток знаходяться в обернено пропорційній залежності: зниження собівартості призводить до відповідного зростання суми прибутку, і навпаки.
Зміна рівня средньореалізаціоних цін і величина прибутку знаходяться в прямо пропорційній залежності: при збільшенні рівня цін сума прибутку зростає, і навпаки.
1. Вплив цін на прибуток від реалізації продукції (D Пц) необхідно визначати наступним чином:
D Пц = ВРф - ВРпф (16),
де ВРф і ВРпф - виручка від реалізації продукції (без податку на додану вартість, акцизів та інших податкових платежів, що входять в ціну товару) фактична і за планом на фактично реалізовану продукцію. Остання включає прибуток (Пнф) і собівартість за планом на фактично реалізовану продукцію.
Прибуток розраховується за формулами:
Пнф = (ВРф * Рпк) / Кіц (17),
ВРпф = Пнф / Рпк (18),
де Рпк - рентабельність виробництва планова;
Кіц - коефіцієнт зміни цін (визначається як частка від ділення суми цін на кінець року на суму цін на початок року).
2. Вплив зміни повної собівартості на суму прибутку встановлюється порівнянням фактичної суми витрат з плановою, перерахованої на фактичний обсяг продажів.
2. Щоб знайти вплив тільки обсягу продажу, необхідно плановий прибуток помножити на відсоток перевиконання (недовиконання) плану з реалізації продукції (ЛП) в оцінці за плановою собівартістю або в натурально-умовному обчисленні і результат розділити на сто:
D За = Пп * Лз / 100 (19),
де Пп - прибуток за планом.
Лз = (Кор * 100) - 100 (20),
де Кор - коефіцієнт виконання плану за обсягом реалізації і визначається наступним чином:
Кор = Орф / (ОРП * Кіц) (21),
де ОРП і Орф - обсяг реалізації продукції за оптовими цінами за планом і фактично.
3. Вплив на прибуток асортиментних і структурних зрушень (DПа) розраховується за формулою:
D Па = Пнф - (Пп * Кор) (22)
Зміна суми прибутку за рахунок відпускних цін на продукцію
визначається зіставленням фактичної виручки з умовною, яку б підприємство отримало за фактичний обсяг реалізації продукції при планових цінах.
Таблиця 2.6

Факторний аналіз прибутку ВАТ "ЛПК СЛДК"

(Тис. крб)
4 кв. 2000
2000
4 кв. 2001
2001
Коефіцієнт зміни цін
1,945827261
1,035403935
1,337164587
1,086392389
Виручка від реалізації фактична
24 374 166
96 141 775
46 247 579
122 485 919
Виручка від реалізації за планом на фактично реалізовану продукцію
12 526 377
92 854 365
34 586 303
112 745 561
Прибуток за планом на фактично реалізовану продукцію
-3 281 911
5 756 971
-5 486 079
-2 953 934
Прибуток, планова
1 800 000
1 800 000
1 772 774
1 772 774
Собівартість фактична
32 814 158
120 312 285
45 454 984
138 054 088
Собівартість за планом на фактично реалізовану продукцію
24 374 166
91 334 686
40 636 360
116 851 567
Відсоток перевиконання (недовиконання) плану від реалізації продукції
94,22958136
25,20560562
-20,05315794
8,747461804
Коефіцієнт виконання плану за обсягом реалізації
1,942295814
1,252056056
1,362927292
1,087474618
Обсяг реалізації плановий, куб. м
55100
197 965
60 000
203 781
Обсяг реалізації фактичний, куб. м
55000
239 388
61 156
203 984
Вплив на прибуток цін
11 847 789
3 287 410
11 661 276
9 740 358
Вплив на прибуток собівартості
-8 439 992
-8 977 599
-4 818 624
-21 202 521
Вплив на прибуток обсягу реалізації
1 696 132
4 537 009
-355 497
155 073
Вплив асортименту продукції
-6 778 043
-16 763 590
-7 902 241
-4 881 780
Загальна зміна прибутку
-2 205 874
17 021 970
6 222 166
26 216 170
Таким чином, четирехфакторний аналіз прибутку показав, що в 2000 році прибуток зріс на 20 млн. рублів. Значний вплив на зростання прибутку зробило зниження собівартості (на 28977599 рублів). Інші фактори компенсували один одного: збільшення прибутку за рахунок цін і обсягу реалізації було скорочено негативним впливом асортименту продукції (-16763590 рублів). У 2001 році на зростання прибутку (+26 216 172 рубля) також вплинуло зниження собівартості (на 21202521 рубль). На 9,7 млн. рублів прибуток збільшився за рахунок зміни цін і на майже 5 млн. скоротилася через зміни в асортименті продукції.
Ці ж результати можна отримати і способом ланцюгової підстановки, послідовно замінюючи планову величину кожного факторного показника фактичною.
Шестіфакторний аналіз операційної прибутку виробляється в основному за звітом про прибутки і збитки (форма № 2).
Шестіфакторний аналіз прибутку відрізняється від четирехфакторного тим, що в першому не використовуються планові показники, а так звані "відносні" - коли використовується ціна і собівартість одиниці продукції базового періоду, а обсяг реалізації - звітного.
Таблиця додатка 5 свідчить про зростання прибутку в 2000 році (на 4602532 рублі) і одержання підприємством збитку в 2001 році (у цілому відбулося скорочення на 3 млн. рублів). В обох випадках прибуток зріс за рахунок чинник інфляції, але в 2001 році збільшення як собівартості на одиницю продукції, так і управлінських і комерційних витрат скоротило прибуток більш ніж на 40 млн. рублів.
Крім різних підходів до розрахунку впливу на прибуток від реалізації динаміки цін, витрат, обсягу реалізації та асортименту, існує варіанти аналізу з виділенням іншого переліку чинників, що формують фінансовий результат від реалізації продукції. Так, додатково може розглядатися вплив цін на сировину, матеріали, паливо, тарифи на енергію та перевезення, зміна структури витрат, порушення господарської дисципліни. Ці елементи, що формують витрати виробництва, визначають величину прибутку опосередковано, через зміну рівня витрат на виробництво конкретних видів продукції, і їх коливання доцільно вивчати в розрізі впливу на індивідуальну собівартість калькуляційних одиниць.
Таким чином, на прибуток від продажів ВАТ "ЛПК СЛДК" негативний вплив мало збільшення собівартості і зміна структури продукції. У той же час фактор інфляції і незначне зростання обсягу продажів збільшили прибуток від реалізації продукції СЛДК.
3. Удосконалення управління формуванням прибутку від продажів
Таким чином, при аналізі прибутку від реалізації продукції ВАТ "ЛПК СЛДК" і дослідженні підприємства були виявлені такі проблеми, що стосуються багатьох російських підприємств і негативно впливають на управління формуванням прибутку від продажів:
- Відсутність фахівця, відповідального за планування і аналіз фінансових результатів;
- Відсутність стратегічного планування на підприємстві;
- Неякісну сировину і залежність від постачальника (основним постачальником сировини є підприємство "Удора-ліс");
- Недосконала і постійно змінюється організаційна структура підприємства.
До цих проблем можна приєднати невеликий асортимент продукції і збитковість, як показав аналіз, основного виду продукції - експортних пиломатеріалів.
Тому необхідно правильно управляти формуванням прибутку від продажів.
Управління формуванням прибутком від реалізації продукції можна розділити на чотири основні групи:
- Управління цінами;
- Управління обсягом продажів;
- Управління витратами;
- Управління асортиментом продукції.
1. Хоча ціни, як показав факторний аналіз, роблять значний вплив на прибуток від продажів, їхнє управління важко в умовах ринкових відносин, тому що ціни формує ринок.
2. Позитивне, хоча і не настільки значний вплив на операційний прибуток у досліджуваний період мала зміна обсягу продажів. Це вплив міг бути більш істотним при своєчасній оплаті покупцями продукції підприємства. Систематизація дебіторської заборгованості та залучення фахівця даної області, відповідального за проведення актів звірки з дебіторами і в цілому за управління дебіторською заборгованістю, значно полегшило б ситуацію з дебіторами.
Управління обсягом продажів залежить від кількості контрактів, що укладаються підприємством, тобто від наявності ринків збуту і різноманітності продукції, чим повинен займатися відділ маркетингу. За найзагальнішими оцінками, витрати на відділ маркетингу можуть покритися протягом року. Тим більше, що відділ маркетингу займається не тільки покупцями, але і дослідженням сировинних ринків.
3. В більшості своїй, російські підприємства без застосування системи бюджетування планують прибуток на основі планових витрат. Це відбувається тому, що зміна витрат на виробництво продукції значно впливає на зміну прибутку від продажів, про що свідчить проведений факторний аналіз прибутку від реалізації продукції СЛДК.
Економічний механізм управління вартістю продукції необхідний підприємству, тому що він формує його внутрішню ринкове середовище, що забезпечує швидку реакцію на постійно змінюється цінову ситуацію зовнішнього ринку.
Швидко реагувати на конкурентно-цінову ситуацію і вимоги зовнішнього ринку можна, якщо управління вартістю продукції будувати як управління величиною повних витрат підприємства і його підрозділів.
Для управління витратами необхідне точне визначення їх складу і призначення, чітке їх рознесення по об'єктах управління, відстеження руху, витрачання і регулювання. Тут може надати допомогу такий
інструмент як ефект операційного важеля.
Процес управління витратами починається з формування на певний календарний період нормативної бази постійних, змінних, змішаних витрат, яка застосовується до всіх сферах фінансово-господарської діяльності підприємства. (11, С.65)
Управління постійними витратами полягає у відстеженні процесу їх покриття. У разі зміни господарської ситуації нормативи коригуються апаратом управління підприємства за погодженням з власником. Про ефективність використання підрозділом постійних витрат судять за величиною покриття всіх витрат, за виробленим платежах і відрахуваннях, в тому числі до фонду прибутку підприємства.
Ефективність використання змінних витрат залежить від кваліфікації керівника і апарату управління підрозділу. Нормативна база змінних витрат формується на підставі розрахунків за чинними або знову вводиться нормам і нормативам, трансфертними цінами, тарифами, розцінками, ставками з використанням різних методів калькуляції витрат (на замовлення, процесам, собівартості тощо). При встановленні нормативів можна орієнтуватися на певний рівень витрат, що склався раніше на підприємстві. Для їх точної оцінки, рознесення по об'єктах управління і подальшого аналізу можуть використовуватися загальноприйняті методи оцінки та обліку.
Постійно-змінні витрати можна регулювати різними способами. Так, управління прямими постійно-змінними витратами минулого періоду потрібно зводити до їх погашення за рахунок власних джерел. Непрямі постійно-змінні витрати можна регулювати традиційними загальноприйнятими методами. Витрати майбутніх періодів мають істотне значення для прийняття стратегічних управлінських рішень. Тому вони спочатку повинні бути оцінені (наприклад, інвестиційні проекти - по періоду окупності, величині відношення "витрати - надходження" і т.д.), а потім регулюватися традиційними методами.
При нормуванні витрат необхідно мати на увазі облікову політику, що формується адміністрацією. Він відкриває великий простір для вибору методологічних прийомів, здатних радикально міняти всю картину витрат, а отже, і фінансових результатів.
· Використання методу прискореної амортизації по активній частині основних засобів призводить до збільшення собівартості продукції і зменшення суми прибутку.
На досліджуваному підприємстві амортизація нараховується лінійним способом. Якщо підприємству змінити форму нарахування амортизації на прискорений метод, то, безумовно, зросте собівартість продукції, але також скоротиться період відновлення основних засобів, що необхідно підприємству. Оскільки, хоча основні кошти і збільшуються, на комбінаті велику кількість застарілого обладнання, заміна якого в майбутньому може привести до збільшення обсягу продажів або до зниження собівартості, що в свою чергу збільшує прибуток.
· Застосування різних методів оцінки нематеріальних активів та способів нарахування амортизації по них.
· Вибір методу оцінки спожитих виробничих запасів.
· Зміна порядку списання витрат по ремонту основних засобів на собівартість продукції (за фактичними витратами або рівномірними частинами за рахунок створеного ремонтного фонду). Цей момент важливий для комбінату, оскільки на підприємстві значна кількість застарілого обладнання, що вимагає ремонт.
· Зміна строків погашення витрат майбутніх періодів, скорочення яких веде до зростання собівартості продукції звітного періоду.
Невід'ємним елементом механізму управління вартістю
продукції підприємства є розрахунковий центр, в якому для кожного підрозділу відкритий субрахунок. Усі взаєморозрахунки між підрозділами і підприємством, платежі, відрахування, в тому числі погашення різних кредиторсько-дебіторських зобов'язань, проводяться тільки через відповідні субрахунки розрахункового центру.
Реалізуючи економічний механізм управління вартістю продукції, підприємство формує власний внутрішній ринок, що базується на регульованих витратах, ставках стимулювання і т.д. Такий механізм, навіть в умовах недосконалої ринкової конкуренції і монополії цін, відсутності режиму сприяння з боку держави та регіону, створить підприємству ряд переваг.
# Здатність швидко і адекватно реагувати на яка складається на зовнішньому ринку цінову ситуацію і постійно виникає попит.
# Можливість порівнювати витрати і кінцевий фінансовий результат підрозділи, ефективніше використовувати майновий комплекс.
# Використання внутрішніх кредитно-дотаційних можливостей в управлінні доходами і прибутком, можливість перерозподілу коштів на випуск продукції з поліпшеними властивостями або нових видів продукції.
# Досягнення високої конкурентоспроможності продукції, зміцнення позиції на ринках збуту і завоювання нових ніш.
Розглянутий механізм управління вартістю продукції може бути використаний підприємствами різних галузей народного господарства, в тому числі і на аналізованому підприємстві. Слід зазначити, що на комбінаті виробляється планування витрат. Але подальшого аналізу виконання або невиконання плану не відбувається. Це можна віднести до того, що на підприємстві зовсім відсутня система планування, і немає такого необхідного відділу як відділ маркетингу (додаток 7), існування якого невід'ємно на будь-якому великому західному підприємстві. Також пропонується віднести до діяльності маркетингу і відповідальність за пошук нових постачальників сировини, оскільки, як згадувалося вище, сировина недоброякісна, і краще за трохи вищу плату отримувати потрібні і якісні матеріали.
При визначенні резервів зростання прибутку в результаті зниження виробничої собівартості і позавиробничих витрат, збільшення обсягу реалізації виникає ряд питань. Справа в тому, що тут можливий подвійний підрахунок резервів. Так, підприємство може зменшити собівартість і підвищити обсяг реалізації за рахунок ефективного використання основних фондів, трудових ресурсів, матеріальних витрат. Проте в даний час на багатьох підприємствах, у тому числі і досліджуваного, методичні рекомендації з розрахунку резервів зростання прибутку відсутні. На СЛДК виникає складність ефективно використовувати основні фонди, оскільки строк корисного використання багатьох з них давно минув. Підприємству необхідно вишукувати кошти для оновлення виробничих фондів.
При визначенні резервів зниження собівартості товарної продукції можливий подвійний підрахунок. Тут він викликається тим, що резерви економії витрат виявляються на основі їх групування за двома ознаками - економічним елементам і калькуляційним статтям витрат. На нашу думку, при розрахунку резервів зростання прибутку внаслідок зниження собівартості, необхідно більш детально її аналізувати по калькуляційних статтях витрат, виявляти перевитрати по них. Причому при визначенні резервів слід використовувати тільки це джерело інформації, щоб не допускати подвійного підрахунку. Проаналізувавши калькуляцію собівартості продукції та визначивши резерви її зниження, можна розрахувати суму додаткового прибутку, отриманої завдяки вищезгаданому фактору.
У сучасному ринковому господарстві велика увага приділяється новим
методів управління витратами, таким як управлінський облік. З його допомогою здійснюється контроль за витратами підприємства. Особливо ефективний облік за центрами відповідальності. Ця форма управління витратами дозволяє раціоналізувати структуру витрат, оперативно реагувати на відхилення від нормальної запланованої величини витрат і передати частину функцій з прийняття рішень на рівень лінійних керуючих. Вони несуть відповідальність за затверджену величину витрат і повинні забезпечити виконання запланованих показників.
Облік за центрами відповідальності базується на принципі бюджетування. Всебічний (повний) бюджет - це поєднання фінансового та виробничого планів, виражених у числових значеннях. У добре організованій системі управління бюджети використовуються для планування, оцінки виконання, координації та встановлення комунікацій.
Бюджет - кількісний вираз плану, інструмент координації і контролю його виконання. Бюджети можуть бути складені як для підприємства в цілому, так і для його підрозділів. Основний бюджет охоплює виробництво, реалізацію, розподіл і фінансування. Тут у кількісному вираженні розглядаються майбутній прибуток, грошовий потік і підтримують плани. Складання бюджетів спонукає планувати, виробляти контрольні критерії та покращувати координацію. Бюджетний цикл звичайно включає наступні етапи: 1) планування діяльності організації в цілому і по його підрозділах; 2) розробка проекту бюджету; 3) прорахунок варіантів плану, внесення коректив; 4) остаточне планування, проектування зворотного зв'язку і облік мінливих умов. Генеральний бюджет забезпечує як виробниче, так і фінансове управління. Як правило, провали в бізнесі відбуваються через слабку розробки одного з
них.
На рис. 3.1 показана схема складання основного бюджету. Тут вказані лише основні взаємозв'язки між підтримують бюджетами,
оскільки показ всіх взаємозв'язків значно захарастили би схему.

Бюджет продажів

(Програма збуту)
Бюджет кінцевих запасів готової продукції
Бюджет виробництва (виробнича програма)
Бюджет матеріалів
Трудовий бюджет
Кошторис накладних виробничих витрат
Бюджет цехової собівартостіКошторис адміністративних витрат
Кошторис комерційних витрат
План по прибутку
Бюджет капіталу
Бюджет грошових (оборотних) коштів
Проект балансу
Проект бюджету грошових потоків


Рис. 3.1 Основний бюджет

Методичне забезпечення бюджетного процесу здійснює набір інструкцій, які відображають політику, організаційну структуру, розподіл відповідальності і влада. Вони служать як зведення правил і рекомендацій для складання бюджетних програм. В інструкціях йдеться про те, що потрібно робити, коли, як і в якій формі. Зусилля і час, витрачені на створення методичного забезпечення, окупаються надалі.
4. До числа факторів зростання прибутку варто віднести оновлення асортименту та номенклатури продукції, що випускається. Цей фактор тим більше важливий, що протягом досліджуваних періодів він мав значний вплив на зниження прибутку після собівартості.
Прибуток у ринковій економіці - рушійна сила оновлення як виробничих фондів, так і продукції, що випускається. Характерно прояв цієї сили в концепції "життєвого циклу" продукції. Загальновідомо, що будь-яка продукція проходить стадії життєвого циклу від її проектування, освоєння, запуску у виробництво, серійного випуску, в результаті якого відбувається насичення ринку цим продуктом. Після закінчення часу продукція морально застаріває, або не витримує конкурентної боротьби і під тиском знижується рентабельності випуск її скорочується або припиняється.
Зона прибутку
Початок проектування продукції А
Пік рентабельності продукції А
Підпис: Зона прибутку


0 1 2 3 4 5 7 6 8 9
Зона збитків
Підпис: Зона збитків t
Початок виробництва продукції Б
Початок виробництва продукції А


Рис. 3.2. Графік залежності рівня прибутку від життєвого циклу продукції
Для збереження рівня прибутку на підприємстві важливо визначити момент початку проектування і запуску у виробництво нової продукції. Справа в тому, що етап проектування та освоєння продукції займає певний час, протягом якого підприємство зазнає збитків (0; t 1). Потім з моменту запуску продукції у виробництво (t 1) збитки починають знижуватися, і через деякий час досягається точка беззбитковості (t 2). При збільшенні обсягу продажів росте і прибуток у результаті зниження частки постійних витрат (t 2 t 4). При досягненні рівноваги попиту та пропозиції розмір прибутку стабілізується і деякий час залишається на незмінному рівні (t 2 t 7). Такий стан може зберігатися досить тривалий час за відсутності загрози з боку конкурентів і при стабільному попиті на продукцію. При наявності конкурентів підтримку рівня продажів досягається шляхом зниження рентабельності, тобто зниження ціни за рахунок частки прибутку. Ефективність починає знижуватися (t 7; t 9).
При посиленні конкурентної боротьби підприємство не в змозі далі підтримувати рівень продажів внаслідок зниження ціни, оскільки робота стає неефективною, збитковою. Для підтримки ефективності підприємству потрібно знижувати витрати пропорційно зниженню ціни або ж переходити до випуску іншої продукції, попит на яку ще не вичерпаний. Враховуючи цей чинник, підприємства повинні приступати до освоєння нового виду продукції на етапі зростання прибутку (t 3) з тим, щоб до моменту початку зниження рентабельності старої продукції випуск нової продукції досяг точки беззбитковості (t 6). Така стратегія дозволить постійно зберігати досягнутий рівень рентабельності і навіть, при сприятливій кон'юнктурі, його підвищити (t 7, t 8).
Підвищення якості продукції, дизайну, технічні удосконалення і інші прийоми підтримки попиту на продукцію вимагають додаткових витрат і тому також повинні застосовуватися задовго до того, як рівень рентабельності почне знижуватися або принаймні відразу ж, як тільки така тенденція намітиться. Більш того, на гребені попиту поліпшення пропонованого товару може спричинити за собою і підвищення ціни на неї і відповідно прибутку.
Потребує вдосконалення і діючий порядок застосування
форм річної звітності. В. П. Кодацький вважає за доцільне повернутися до складання раніше існуючої форми № 12 "Реалізація продукції". (22, С. 17) Треба також ввести форми річної бухгалтерської звітності, де було б показано використання фондів споживання і накопичення, фінансового резерву. Це матиме позитивний вплив на процес проведення аналітичної роботи, дозволить виявить фактори формування кінцевих результатів діяльності та резерви їх росту, посилить контроль за правильністю використання прибутку. Варто було б окремо враховувати прибуток, отриманий за рахунок росту обсягу реалізації, зміни асортименту і цін, зниження витрат.
За результатами аналізу прибутку підприємств необхідно розробляти заходи поточного та перспективного характеру щодо поліпшення використання фінансових ресурсів, зміцнення режиму економії у витрачанні коштів, посилення ролі механізму формування та розподілу прибутку як економічного важеля інтенсифікації виробництва. Очевидно, зацікавленості підприємств у збільшенні прибутку і поліпшення її використання могло б послужити створення окремого структурного підрозділу, до функцій якого входило б планування прибутку та аналіз за джерелами утворення, а також розробка напрямів використання.
Здійснення глибоких перетворень в економіці викликає необхідність максимальної мобілізації внутрішніх резервів, виявлення можливостей збільшення обсягу товарної продукції, зниження собівартості, зростання прибутку. І тут важливий правильний розрахунок резервів зростання прибутку. В економічній літературі дуже мало уваги приділяється цьому питанню.
На підприємствах і в об'єднаннях залишки нереалізованої продукції відображені за оптовими цінами і за собівартістю. Прибуток, отриманий в результаті зниження залишків нереалізованої продукції, встановити неважко (тобто різниця між оптовою ціною і собівартістю).
Правильне обчислення резервів збільшення прибутку необхідно для її планування на майбутній період. Знаючи перспективну суму прибутку підприємства, можна правильно прогнозувати інвестиційну політику, а також витрати на соціально-культурні заходи і матеріальне стимулювання працівників. Основний же недолік сучасної практики пошуку резервів зростання прибутку, широко поширений на промислових підприємствах (і на досліджуваних), полягає в тому, що всі переважно зводиться до виявлення безумовних втрат та перевитрат.
При виявленні резервів збільшення прибутку підприємств особливу увагу потрібно приділяти резервів зростання прибутку виробничих одиниць, цехів основного виробництва, допоміжних цехів, бригад і ділянок, а також функціональних і комерційних відділів підприємства. Ці резерви практично невичерпні. Вони виявляються тим повніше, чим більше число працівників різних професій і спеціальностей беруть участь у їх пошуку.
Досвід роботи промислових підприємств в нинішніх умовах господарювання підтверджує важливе значення повного виявлення в ході фінансового планування внутрішньогосподарських резервів зростання грошових накопичень. Їх виявлення впливає на вдосконалення комерційного розрахунку, розвиток ринкових відносин, ліквідацію кризових явищ в економіці.

Висновок

Прибуток від продажів (операційний прибуток, прибуток від реалізації продукції) - фінансовий підсумок діяльності підприємства і основна частина всієї одержуваної ним маси прибутку.
Управління формуванням операційного прибутку - необхідний, але складний і трудомісткий процес, нерозривно пов'язаний зі всією діяльністю підприємства від придбання сировини і виплат заробітної плати до здачі в оренду виробничих приміщень і роботи з дебіторами.
Як і в будь-якому управлінні, в управлінні формуванням прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) можна виділити наступні етапи:
- Облік;
- Аналіз;
- Планування.
Представленим трьома етапами супроводжує контроль: контроль відповідності та достовірності врахованих даних, контроль якості аналізу, контроль планування реальних і досяжних показників.
Існує кілька способів планування прибутку, на основі яких здійснюється управління формуванням прибутку від продажів - метод прямого рахунку, аналітичний метод та планування на основі маржинального аналізу.
Використання останнього складно в умовах становлення російських підприємств зважаючи на необхідність дотримання ряду умов:
необхідність розподілу витрат на постійні та змінні;
змінні витрати змінюються пропорційно обсягу реалізації продукції;
пропорційність надходження виручки і обсягу реалізованої
продукції;
постійні витрати не змінюються в діапазоні ділової активності підприємства, який встановлений виходячи з виробничої потужності підприємства та попиту на продукцію;
запаси готової продукції істотно не змінюються.
Аналітичний метод і метод прямого рахунку грунтуються на факторному аналізі прибутку від реалізації продукції. Факторний аналіз прибутку від продажів ВАТ "ЛПК СЛДК" показав її зниження в 2001 році по відношенню до 2000 року. Негативний вплив на операційний прибуток надало зростання собівартості та структурні зрушення в бік збільшення випуску менш рентабельною продукції. Зростання обсягу продажів трохи вплинув на зростання прибутку від реалізації. Прибуток також зросла за рахунок фактора цін.
Слід відзначити також ряд причин, внаслідок яких управління формуванням прибутку від продажів на СЛДК утруднено:
- Відсутність стратегічного планування на підприємстві;
- Відсутність фахівця, відповідального за аналіз і планування фінансових результатів;
- Застарілі основні фонди;
- Залежність від постачальників;
- Недосконала і постійно змінюється організаційна структура підприємства;
- Зростання дебіторської заборгованості.
З метою вирішення даних проблем у роботі пропонуються наступні способи їх вирішення:
1. Створення окремого структурного підрозділу, до функцій якого входило б планування прибутку та аналіз за джерелами утворення.
2. Підвищити якість продукції, використовуючи технічні
удосконалення.
3. Слід повернутися до складання раніше існуючої форми "Реалізація продукції" для більш повного відображення інформації про прибуток від реалізації.
4. Введення відділу маркетингу, в завдання якого увійшло б дослідження ринків збуту і сировинних ринків, пошук нових покупців і постачальників, вивчення випуску нових, більш рентабельних видів продукції.
5. Точне визначення складу і призначення витрат підприємства, чітке їх рознесення по об'єктах управління (підрозділам, цехах), відслідковування руху витрачання і регулювання, засноване на нормуванні.
6. Використання методу прискореної амортизації по активній частині основних засобів, що дозволить наблизити момент відновлення основних фондів.
7. Систематизація дебіторської заборгованості та залучення фахівця, відповідального за проведення актів звірки з дебіторами і в цілому за управління дебіторською заборгованістю.
8. Ввести на підприємстві систему бюджетування. Ця форма управління витратами дозволяє раціоналізувати структуру витрат, оперативно реагувати на відхилення від нормальної запланованої величини витрат і передати частину функцій з прийняття рішень на рівень лінійних керуючих.
Дані рекомендації можуть бути застосовані з метою вдосконалення не тільки діяльності ВАТ "ЛПК СЛДК", але й у практиці інших російських підприємств.
Список використаної літератури
1. Податковий кодекс Російської Федерації, частина 1, розділ 25, затверджена Федеральним Законом від 6 серпня 2001 р. № 110-ФЗ.
2. "Про бухгалтерський облік", Федеральний закон від 21 листопада 1996 р. № 129-ФЗ.
3. Положення з бухгалтерського обліку "Облік матеріально-виробничих запасів" ПБУ 5 / 98, затверджено наказом Мінфіну РФ від 15 червня 1998 р. № 25н.
4. Положення з бухгалтерського обліку "Облікова політика організації" ПБУ 1 / 98, затверджено наказом Мінфіну РФ від 9 грудня 1998 р. № 60н.
5. Положення з бухгалтерського обліку "Доходи організацій" ПБУ 9 / 99, затверджено наказом Мінфіну РФ від 6 травня 1999 р. № 32н.
6. Положення з бухгалтерського обліку "Витрати організацій" ПБУ 10/99, затверджено наказом Мінфіну РФ від 6 травня 1999 р. № 33н.
7. Положення з бухгалтерського обліку "Облік нематеріальних активів" ПБУ 14/00, затверджено наказом Мінфіну РФ від 16 жовтня 2000 р. № 91н.
8. Положення з бухгалтерського обліку "Облік основних засобів" ПБУ 6 / 01, затверджено наказом Мінфіну РФ від 30 березня 2001 р. № 26н.
9. Методичні рекомендації з розробки фінансової політики підприємства, затверджено наказом Міністерства економіки РФ від 1 жовтня 1997 р. № 118.
10. Аналіз економічної ситуації в Росії в січні-вересні 2001р. / / Еко, 2002. № 1. С. 32.
11. Андерсон О. Р., Кисельов Ю.М. Механізм управління вартістю продукції підприємства / / Еко, 1999. № 10. С. 76.
12. Бланк І. А. Основи фінансового менеджменту. Т. 1 .- К.: Ніка-Центр, 1999. - 592 с.
13. Великий економічний словник / За ред. А. Н. Азріляна. - 3-е
вид. стереотип. - М.: Інститут нової економіки, 1998. - 864 с.
14. Букіна Г. М. Фінансовий, управлінський та податковий облік в російських організаціях / / Еко, 2001. № 12. С. 17.
15. Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р., Пуляєв В. Т. Коротка економічна енциклопедія. - Спб., ТОО ТК "Петрополіс", 1998. - 509 с.
16. Єфімова О. В. Особливості аналізу фінансових результатів в умовах нової інформаційної бази / / Консультант, 2001. № 8 с. 63.
17. Захар'їн В. Р. Формування собівартості продукції. - М.: "Податковий вісник", 1999. - 360 с.
18. Івахнік Д. Є. Аналіз беззбитковості в маркетинговій діяльності підприємства / / Маркетинг у Росії і за кордоном, 2000. № 1. С. 10.
19. Керімов В. Е., Роженецкій О. А. Аналіз співвідношення "Витрати - обсяг - прибуток" / / Менеджмент у Росії і за кордоном, 2000. № 4. С. 120.
20. Ковальова А. М., Лапуста М. Г., Скамай Л. Г. Фінанси фірми: Підручник. - М.: Инфра - М, 2000. - 416 с.
21. Кодацький В. П. Аналіз прибутку підприємства / / Фінанси, 1996. № 12. З 16.
22. Коласса Б. Управління фінансовою діяльністю підприємства. Проблеми, концепції і методи: Навч. посібник / Пер. з франц. під ред. проф. Я. В. Соколова. - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 1997. - 576 с.
23. Крейнина М. Н. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства / / Я - бухгалтер, 1998. № 12. С.128.
24. Крейнина М. М. Фінансовий менеджмент / Навчальний посібник. - М.: Изд-во "Дело и сервіс", 1998. - 304 с.
25. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Економікс: Принципи, проблеми і політика. У 2 т. - М.: Республіка, 1993. - 399 с.
26. Окладніков Д. Цінова політика на підприємстві / / Соц. захист. Трудові відносини, 1999. № 11. С. 37
27. Павлова Л. М. Фінанси підприємств: Підручник для вузів. - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 1998. - 639 с.
28. Російський статистичний щорічник: Стат. СБ / Держкомстат Росії. - М., 2001. - 679 с.
29. Ружанського Н. В. Фінансовий менеджмент / / Дело и право, 2000. № 8. С. 15.
30. Савицька Г. В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - Мінськ: ТОВ "Нове знання", 1999. - 688 с.
31. Філатова Т. В. Управління витратами виробництва / / Фінанси та кредит, 1999. № 5. С. 12.
32. Фінанси підприємств: Підручник / Н. В. Колчина, Г. Б. Поляк, Л. П. Павлова та ін; Під ред. проф. Н. В. Колчина. - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 1998. - 413 с.
Програми

Додаток 1

Основні відмінності і схожість між фінансовим і податковим обліком
(2, С. 37)

Область порівняння

Фінансовий облік

Податковий облік

Обов'язковість ведення обліку

Обов'язково у відповідності з законом "Про бухгалтерський облік"
Обов'язково у відповідності з Податковим кодексом РФ (гл. 25)
Методи ведення обліку
Рахунки, подвійний запис інвентарі-зація, документація
Ті ж, але можливі і інші, на розсуд організації і МНС
Методика розрахунку фінансових результатів
Можливі дві концепції:
1) прибуток розраховується як різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) та їх повної собівартість-нень;
2) прибуток розраховується як різниця між виручкою від ре-алізації продукції (робіт, вус-луг) та її виробничою собівартістю і періоди-тичними витратами
Прибуток розраховується відповідно до ст. 315 НК РФ як різниця між виручкою від реалізації продукції, цінних паперів і т.д. та сумою витрат. Обов'язково поділ - від яких видів діяльності, джерел отримано прибуток. Враховуються окремо внере-алізаціонние доходи і рас-ходи
Момент визнання доходів
Метод нарахування, тобто з відвантаження продукції, надання послуг, виконання робіт. Касовий метод дозволяється тільки малим підприємствам (наказ МФ РФ від 21.12. 98. Р. № 64н)
Метод нарахування, тобто з відвантаження (ст. 271 НК). Касовий метод дозволяється тільки тим організаціям, у яких сума виручки від реалізації за попередні 4 кварталу не перевищила в середньому 1 млн. руб. за кожний квартал
Момент визнання витрат
Метод нарахування, тобто у відповідності з доходами. При касовому методі приймаються тільки оплачені витрати, пов'язані з відповідним доходам періоду
Порядок визнання витрат при методі нарахування встановлюється ст. 272 НК РФ. При касовому методі - тільки оплачені витрати, в відповідності з доходами (ст. 273 НК РФ)
Класифікація рас-ходів у залежності від їх характеру, а також умов шляхи виконання і нап-ління діяль-ності організацій
Встановлено ПБУ 10/1999. Витрати поділяються на:
- Витрати по звичайних видах діяль-ності;
- Позареалізаційні.
Визначено ст. 252 НК РФ. Витрати поділяються на:
- Пов'язані з виробництвом і реалізацією;
- Позареалізаційні.
Угруповання витр-дів на виробництво і реалізацію
За елементами:
- Матеріальні витрати;
- Витрати на оплату праці;
- Відрахування на соціальні нуж-ди;
- Амортизація та інші витрати.
За елементами:
-Матеріальні витрати;
-Витрати на оплату праці;
-Суми нарахованої аморті-зації;
-Інші витрати.

Продовження дод. 1

Склад витрат, пов'язаних з вироб-ництвом і реалізацією
Витрати по звичайних видах діяльності поділяються на:
- Пов'язані з придбанням сировини, матеріалів, товарів і ін МПЗ;
-Виникають безпосередньо в процесі переробки МПЗ для цілей виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, а також продажу товарів
Витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції, визначені ст. 253 НК РФ:
- Пов'язані з виготовленням (виробництвом), зберіганням і доставкою товарів, виконання-ням робіт, наданням послуг, придбанням і реалізацією товарів (робіт, послуг, иму-суспільних паїв);
- На утримання, ремонт, експлуатацію, технічне обслуговування основних засобів та іншого майна;
- На освоєння природних ресурсів;
- На НДДКР;
- На обов'язкове і добро-вільне страхування;
- Інші, пов'язані з вироб-ництвом і реалізацією
Особливий порядок класифікації видатків на виробництво і реалізацію при методі нарахування
Не передбачений
Витрати поділяються на:
1) прямі, які включають:
- Матеріальні витрати;
- Витрати на оплату праці;
- Амортизацію за основними засобами, які використовуються безпосередньо у виробництві;
2) непрямі - всі інші суми витрат звітного періоду
Класифікація амортизується майна
Основні засоби класифіку-ються за:
- Призначенням (виробничі та невиробничі)
- За видами (ПБУ 6 / 2001);
- За належністю (собст-ються і орендовані) та ін способів.
Нематеріальні активи:
- Об'єкти інтелектуальної влас-ності;
- Виняткові авторські пра-ва, патенти та ін (ПБУ 14/2001)
Встановлюється за групами в залежності від строку корисного використання, причому пере-чень об'єктів, що включаються в певні групи, уста-новлюється урядом РФ (ст. 258 НК)
Строк корисного вико-користування аморті-зований імущест-ва
Встановлюється організацією самостійно, виходячи з періоду, протягом якого очікується отримати дохід від використання об'єктів
Встановлюється НК РФ (ст. 258) за групами амортизує-емого майна
Закінчення дод. 1
Способи нарахування амортизації основних засобів
Визначено ПБУ 6 / 2001:
- Лінійний спосіб;
- Спосіб зменшуваного залишку;
- Спосіб списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання;
- Спосіб списання вартості про-порційно обсягу продукції
Визначені ст. 259:
- Лінійний метод;
- Нелінійний метод.
У відношенні деяких об'єктів основних засобів дозволяється застосовувати прискорений метод
Порядок визначення одного із способів нарахування амортизації
Один із способів нарахування амортизації застосовується по групі однорідних об'єктів основних засобів протягом усього терміну його корисного використання
Ст. 259 встановлено, що орга-нізації повинні застосовувати чи-нейно метод для нарахування амортизації до будівель, споруд-вам, передавальним пристроям, що входять до 8 - 10-ю амортиза-ційних групи, незалежно від введення їх в експлуатацію. До решти логістичні витрати окремих видів основних засобів мож-но застосовувати будь-який метод.
Зі складу аморті-зований майна виключається
Майно вартістю до 2000 рублів за одиницю.
Майно вартістю до 10 тис. рублів включно за одиницю.
Витрати на ремонт основних засобів
Включають до складу витрат звітного періоду.

Збільшують первісну вартість об'єктів основних засобів, що не враховуються в складі витрат
Витрати на модернізацію, реконструкцію
Порядок віднесення до витрат звітного періоду встановлено ст. 260
Відносяться до витрат по при-набуття та створенню основних засобів і не враховуються з метою оподаткування у складі расхо-дів періоду
Способи нарахування амортизації нематеріальних активів
Визначено ПБУ 14/2000:
- Лінійний;
- Спосіб зменшуваного залишку;
- Спосіб списання вартості про-порційно обсягу продукції
Встановлюється ст. 258 НК:
- Лінійний;
- Нелінійний.
Строк корисного вико-користування немато-тивнотериторіального активів
Визначається організацією саме-стоятельно при прийнятті об'єкта на облік, виходячи з терміну дії патенту, свідоцтва та ін, а також очікуваного терміну використання об'єкта. Якщо встановити неможливо, то 20 років (але не більше терміну діяльності організації)
Порядок визначено п. 2 ст. 258: виходячи з терміну дії патенту, свідоцтва та ін відповідно до законодавства РФ. Якщо встановити неможливо, то 10 років (але не більше терміну діяльності організації)
Збитки від реалізації майна, що амортизується
Відносяться до операційних витрат звітного періоду
Відносяться до витрат майбутніх періодів в аналітичному періоді. Особливий порядок включення до складу позареалізаційних витрат, що враховуються при формуванні податкової бази, встановлений ст. 323 НК

Додаток 2

Розрахунок середньозваженої ціни продукції ВАТ "ЛПК СЛДК"

1999
2000
2001
куб. м
Ціна, руб
Виручка, руб
куб. м
Ціна, руб
Виручка, руб
куб. м
Ціна, руб
Виручка, руб
Послуги за вип. експ.
22 789
597
13 601 695
105 364
646
68 034 588
81 059
615
49 813 998
Експортний пиломатеріал
-
-
-
-
-
-
18 344
2 087
38 282 542
Тих. тріска
13 590
262
3 554 315
57 261
316
18 081 306
55 008
322
17 712 576
Теплоенергія
10 907
65
712 465
49 283
83
4 098 374
42 948
163
7 000 524
Обшивка
568
1 216
690 635
3 831
1 089
4 170 427
2 116
1 214
2 569 416
Дошка підлоги
0
0
733
2 039
1 494 638
777
2 068
1 606 673
Інше
7
265
1 852
22 916
11
245 430
895
1 163
1 041 109
Разом
47 861
388
18 560 962
239 388
402
96 124 764
201 147
587
118 026 838

Додаток 3

Вихідні дані для аналізу прибутку від реалізації

ВАТ "ЛПК СЛДК"
Обсяг реалізації, куб. м
Ціна, руб
Виручка, тис. руб
Собівартість-імость, тис. руб
Змін-ні витрати, тис. руб
Постоян-ні витрати, тис руб
Прибуток від реалізації, тис. крб
4 кв. 1999
47 861
388
18 560 962
17 515 762
14 012 610
3 503 152
1 045 200
2000
239 388
402
127 134 490
120 312 285
49 328 037
70 984 248
6 822 205
1 кв.
63 890
565
36 092 473
29 388 671
17 633 203
11 755 468
6 703 802
2 кв.
63 890
642
41 037 000
29 623 835
15 019 284
14 604 551
11 413 165
3 кв.
63 890
300
19 170 000
28 485 620
16 835 001
11 650 619
-9 315 620
4 кв.
55 000
561
30 835 000
32 814 157
19 032 211
13 781 946
-1 979 157
2001
182 803
587
138 453 294
138 054 087
86 974 075
51 080 012
399 207
1кв.
26 136
1 002
31 438 000
31 455 424
19 816 917
11 638 507
-17 424
2 кв.
31 909
985
31 521 000
27 333 632
17 220 188
10 113 444
4 187 368
3 кв.
23 081
1 030
30 618 000
33 810 047
21 300 330
12 509 717
-3 192 047
4 кв.
28 617
1 377
44 876 294
45 454 984
28 636 640
16 818 344
-578 690

Додаток 4

Показники, необхідні для аналізу беззбитковості основних видів продукції ВАТ "ЛПК СЛДК"
Обсяг реалізації, куб. м
Ціна, руб
Виручка, тис. руб
Собівартість-імость, руб
Змінні витрати, тис. руб
Змін. витрати на од. прод., руб
Маржинальний прибуток, тис. руб
Постійні витрати, тис. руб
Прибуток від реалізації, тис. крб
Послуги з розпилювання
4 кв. 1999
22 789
597
13 601 695
16 063 041
9 959 085
430
3 642 610
6 103 956
-2 461 346
1 кв. 2000
28 608
735
21 033 520
20 622 656
11 136 234
389
9 897 286
9 486 422
410 864
2 кв. 2000
35 158
725
25 052 470
21 432 326
11 573 456
329
13 479 014
9 858 870
3 620 144
3 кв. 2000
16 103
634
10 211 720
10 547 465
5 695 631
335
4 516 089
4 851 834
-335 745
4 кв. 2000
25 495
636
16 217 275
15 932 500
8 603 550
338
7 613 725
7 328 950
284 775
Всього 2000
105 364
646
68 034 526
76 278 432
41 190 353
391
26 844 173
35 088 079
-8 243 906
Всього 2001
81 059
615
49 814 059
55 004 662
25 852 191
319
23 961 868
29 152 471
-5 190 603
Тріска технологічна
4 кв. 1999
13 590
262
3 554 315
2 617 986
1 596 971
122
1 957 344
1 021 015
936 329
1 кв. 2000
15 355
309
4 740 618
3 356 477
1 812 498
118
2 928 120
1 543 979
1 384 141
2 кв. 2000
18 158
310
5 626 813
4 022 239
2 172 009
120
3 454 804
1 850 230
1 604 574
3 кв. 2000
9 258
325
3 011 940
2 002 505
1 081 353
117
1 930 587
921 152
1 009 435
4 кв. 2000
14 490
324
4 701 650
3 124 044
1 686 984
116
3 014 666
1 437 060
1 577 606
Всього 2000
57 261
316
18 081 021
13 379 370
7 224 860
137
10 856 161
6 154 510
4 701 651
Всього 2001
55 008
322
17 731 565
13 929 459
6 128 962
138
11 602 603
7 800 497
3 802 106

Додаток 5
6-факторний аналіз прибутку від реалізації ВАТ "ЛПК СЛДК"
(Тис. крб)
2000
2001
Обсяг реалізації, куб. м.
239 388
203 984
Індекс цін
1,32
1,47
Операційна собівартість
74 675 000
85 703 128
Звітна в базових цінах
56 743 921
58 301 448
Комерційні та управлінські витрати
51 171 958
54 528 670
Звітна в базових цінах
38 884 467
37 094 333
Повна собівартість
125 846 958
140 231 798
Звітна в базових цінах
95 628 388
95 395 781
Виручка від реалізації
127 134 490
138 453 294
Звітна в базових цінах
96 606 755
94 185 914
Прибуток
1 287 532
-1 778 504
Звітна в базових цінах
978 368
- 1209867
Вплив зміни обсягу реалізації
5 967 814
311 544
Вплив зміни структури асортименту продукції
16 353 784
-642 307
Вплив зміни структури витрат
11 364 338
- 2163718
Вплив зміни величини витрат, що припадають на 1 рубль продукції
17 931 079
27 401 680
Вплив зміни величини комерційних і управлінських витрат
12 287 491
17 434 337
Вплив зміни цін на продукцію
30 527 735
44 267 380
Загальна зміна операційного прибутку
4 602 532
-3 066 036

Додаток 6

\ S

Додаток 7

Структура управління ВАТ "ЛПК СЛДК"

Генеральний
директор
Виконавчий директор
Заст. Ген. директора з виробництва
Головний інженер
Заст. Ген. директора з адміністративних питань, начальник служби РІО
Фінансовий директор
Головний бухгалтер
Фео
Відділ нормування
Бухгалтерія
Відділ кадрів
Юридичний відділ
ВМТП, склад ПММ, магазин
Відділ збуту
ВТК
Спец. частина
КРІ
Канцелярія
Їдальня
СБ
Гол. енергетик
Гол. механік
ОГК
Пожежна частина
ОП і ТБ, ПБ
ОКС
ОАСУ
Виробничий відділ
Диспетчерська служба
Відділ лесоснабженія
Цех сировини
Лесоцех
ЦСП
Ділянка переробки
СГП
ЖДЦ
АТЦ
 
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Диплом
545.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Фінансовий механізм управління формуванням операційного прибутку
Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства Казка
Фінансові механізми управління формуванням та використанням прибутку будівельної організації
Розподілу підприємств із прибутку від продажів
Удосконалення системи атестації персоналу підприємства на прикладі офісу продажів ВАТ МТС
Удосконалення системи атестації персоналу підприємства на прикладі офісу продажів ВАТ МТС 2
Аналіз прибутку і рентабельності роботи підприємства на прикладі філії ВАТ МПООТ Завод друкованих плат 2
Аналіз прибутку і рентабельності роботи підприємства на прикладі філії ВАТ МПООТ Завод друкованих плат
Управління формуванням капіталу виноробних підприємств
© Усі права захищені
написати до нас