Управління природоохоронною діяльністю на прикладі підприємства ВАТ Хімпром г Волгограда

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Управління природоохоронною діяльністю. На прикладі підприємства ВАТ «Хімпром» м. Волгограда (диплом)
ЗМІСТ
 
 

Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1


Глава 1. Сутність взаємодії економіки з навколишнім середовищем у рамках суспільного виробництва ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5
1.1. Екологічна ситуація в Росії на сучасному етапі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.2. Підприємство як екологічна субсистема ... ... ... ... ... 13
Глава 2. Управління природоохоронною діяльністю на ВАТ «Хімпром» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
2.1. Еколого - економічна оцінка впливу ВАТ "Хімпром" на навколишнє середовище ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 20
2.2. Екологічна політика підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32
2.3. Економічна ефективність природоохоронних заходів на ВАТ "Хімпром" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40
 
Висновок ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 52
Література ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55
ВСТУП

Природокористування є однією зі сфер економіки і настійно вимагає нових підходів для вирішення назрілих проблем. Соціально-економічний розвиток суспільства в 20-му столітті, орієнтовано на швидкі темпи економічного зростання і вже породило безпрецедентне заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу.
Сучасний екологічний стан території Росії можна охарактеризувати як вкрай важкий. Спад виробництва не спричинив інтенсивного зниження рівня забруднення, так як в економічно кризових умовах підприємства почали заощаджувати і на природоохоронні витратах. Форсована експлуатація ресурсів у ході науково-технічного прогресу стала причиною загострення ситуації в багатьох регіонах, зростання антропогенних навантажень на природу. Це проявилося в погіршенні якості навколишнього середовища, виснаженні природно-ресурсного потенціалу та деградації наземних і водних екосистем. Так, в результаті забруднення водних джерел і їх виснаження в цілому по Росії близько 50% питної води не відповідає нормативним вимогам (1, с.29).
В даний час екологічні перевантаження вже реально знижують якість життя більшості населення. У цілому ж вклад екологічного чинника у погіршення здоров'я людей оцінюється на рівні 10-30%, у тому числі з онкологічних захворювань близько 50% (25.с.17).
Стан навколишнього середовища стає серйозним обмеженням для економічного і соціального розвитку великих міст і промислових регіонів. Все це свідчить про серйозну кризу реалізованої в останні роки політики природокористування та необхідності управління природоохоронною діяльністю.
До 1988 року в країні не функціонувало цілісного механізму природокористування. Його окремі інструменти діяли розрізнено, без необхідної взаємодії один з одним. Законодавче визнання пріоритетності питань охорони природи в процесі господарської діяльності на практиці не виконувалося. Рішення про реалізацію великомасштабних проектів перетворення природи приймалися виходячи з виробничих потреб розвитку окремих галузей (48.с.112). Екологічний чинник у проектних документах розглядалося в останню чергу - у відповідному розділі техніко-економічних обгрунтувань визначалися заходи, покликані знизити негативний вплив на навколишнє середовище виробничої діяльності проектованого проекту. Були відсутні економічні стимули в реалізації природоохоронних заходи. Тільки в наступні роки після прийняття основного природоохоронного закону та ряду постанов уряду. а також проведення в багатьох регіонах економічного експерименту щодо вдосконалення господарського механізму природокористування і подальшого застосування його результатів на практиці проблеми управління природокористуванням стало приділятися належна увага.
До числа основних природокористувачів і забруднювачів навколишнього середовища відносяться промислові підприємства. Тому вдосконалення природоохоронної діяльності на підприємстві має ключове значення для вирішення екологічних проблем. Рішення їх можливо лише при більш пильному розгляді. Переходячи від проблем загальноросійського масштабу до регіональної ситуації, слід звернути увагу на той факт, що поволзький регіон, зокрема Волгоградська область, на жаль, не можуть претендувати на звання «екологічно чистого регіону». Це, зокрема, пояснюється концентрацією великої кількості промислових підприємств, розташованих поблизу житлових кварталів, які забруднюють атмосферне повітря, водні об'єкти, займають великі площі під розміщення відходів.
Аналіз екологічної ситуації в нашому місті може послужити актуальною проблемою для вивчення і одним з важливих її ланок є управління природокористуванням на одному з найбільших в Росії хімічних підприємств - ВАТ «химру».
Вибір теми даної дипломної роботи зумовлений наступними обставинами:
- Загострюється увагою до проблеми сталого розвитку суспільства, неможливого без врахування екологічного чинника;
- Формуванням і вдосконаленням нового механізму природокористування, і зокрема практичних методів управління природоохоронною діяльністю;
- Розробкою нових еколого-економічних вимог, що пред'являються до природокористувачів.
Метою роботи є аналіз природоохоронної діяльності підприємства - природопользователя.
Об'єкт дослідження - природоохоронна діяльність підприємства в сучасних умовах.
Предмет дослідження: відносини, які виникають в результаті здійснення природоохоронної діяльності.
Реалізація поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань:
1. розгляд методологічних основ природокористування та виявлення ефективних методів управління природоохоронної діяльності;
2. вивчення практичних інструментів механізму природокористування;
3. охарактеризування механізму управління природоохоронної діяльності на ВАТ "Хімпром";
4.Визначення економічної ефективності проведених природоохоронних заходів на підприємстві.
При написанні дипломної роботи для розкриття основних понять і методологічних основ природокористування були використані наукові праці вітчизняних авторів, такі як Голуб В.А., Протасов В.Ф., Хачатуров Т.С., Гірусов Е.В., Яндиганов Я.Я. та інших фахівців, які займаються проблематикою з питань розглядаються в дипломній роботі.
В якості інформаційної бази використано статистичні та звітні дані ВАТ "Хімпром", матеріали з оцінки природоохоронних заходи підприємства та документи державних органів.
Структура дипломної роботи: дипломна робота містить 54 сторінки друкованого тексту, у той числі введення, 2 глави, висновок, 11 таблиць, 1 схему, 2 діаграми. Список використаної літератури налічує 54 джерела.

Глава 1. Сутність взаємодії економіки з навколишнім середовищем у рамках суспільного виробництва.
1.1. Екологічна ситуація в Росії на сучасному етапі.
Російська Федерація - найбільша країна світу з територією більш 17млн.кв.км., Яка простягається від Балтійського моря до Тихого океану, від Північного Льодовитого океану до Чорного і Каспійського морів. Росію відрізняють неоднорідний клімат і велика різноманітність ландшафтів і природних зон. У Росії величезні площі орних земель; жодна країна світу не має таку велику площу лісів; великі запаси прісної води. Росія багата природними ресурсами та займає перше місце у світі за розвіданими запасами природного газу, залізної руди, вугілля, азбесту, цинку та інших корисних копалин. Близько двох третин площі країни (понад 10 млн. км.) - Це території, майже не порушені господарською діяльністю, на яких збереглися суцільні масиви непорушених екосистем. У європейській частині це, перш за все, північно-східні території; в азіатській - майже вся північ Східного Сибіру і Далекого Сходу, а також великі райони Західного Сибіру. Ці масиви утворюють найбільший у світі центр стабілізації навколишнього середовища, який являє собою унікальний ресурс для відновлення біосфери Землі.
У той же час екологічний стан 15% території Росії не відповідає нормативам. Тут зосереджені основна частина населення, виробничі потужності і найбільш продуктивні сільськогосподарські угіддя. Аналіз екологічної ситуації в Російській Федерації за останні роки свідчить про те, що екологічна обстановка на територіях, найбільш розвинених економічно, залишається неблагополучною, а забруднення природного середовища - досить високим. Регіони, в яких зосереджені об'єкти важкої промисловості, нафтогазової та гірничорудної галузей, чорної і кольорової металургії, характеризуються несприятливою екологічною обстановкою. Як і раніше сотні міст і селищ країни мають середньорічні рівні забруднення атмосферного повітря, що перевищують санітарно-гігієнічні норми.
Найбільше негативний вплив на атмосферне повітря справляють промисловість і автомобільний транспорт. Не відповідає нормативним вимогам якість води в більшості водних об'єктів Росії. Не поліпшилося за останні роки становище і з якістю питної води. Зберігається тенденція скорочення площ продуктивних сільськогосподарських угідь унаслідок їх деградації в результаті ерозії грунтів, зниження родючості, накопичення шкідливих речовин. Лісові пожежі залишаються основним чинником, що знижує екологічний та ресурсний потенціал лісів Російської Федерації. Зберігає гостроти проблема знешкодження та переробки побутових і промислових відходів, які становлять реальну загрозу здоров'ю населення та екосистем.
І все це - незважаючи на спад виробництва і пов'язане з цим зниження забруднення навколишнього середовища в більшості галузей економіки, на здійснення останнім часом цілого комплексу природоохоронних заходів - від численних екологічних програм як федерального, так і регіонального рівня до заходів на господарських об'єктах (промислових підприємствах , сільськогосподарських об'єднаннях, на транспорті і в комунальному секторі). Розпочатий у 2000 р. зростання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря тривав і в 2001 р. У цілому по Росії викиди від стаціонарних джерел склали 19,1 млн. т (на 1,6% більше, ніж у 2000 р.) і наблизилися до показник 1997 р. Обсяг викидів твердих речовин зберігся на рівні 2000 р. (2,97 млн. т), викиди оксиду вуглецю збільшилися на 3% (5,15 млн. т), вуглеводнів - на 1,4% (2,72 млн. т), летких органічних сполук - на 33% (1,13 млн. т), викиди діоксиду сірки склали 5,25 млн. т, або 97,2% до рівня 2000 р., оксидів азоту - 1, Б8 млн . т (98,9%).
Діаграма 1.
\ S Джерело: Державний доповідь «Про стан та про охорону навколишнього середовища Російської Федерації в 2001 році»
Валові викиди забруднюючих речовин у повітряний басейн від стаціонарних джерел розподіляються по федеральних округах наступним чином: Сибірський-30%, Уральський - 25%, Приволзький - 15%, Північно-Західний - 12%, Центральний - 8%, Південний і Далекосхідний - по 5 %. У 1993 р, до 50% обсягу викидів забруднюючих речовин в атмосферу припадало на 11 суб'єктів Федерації, у 1998 р. - на 9, у 2001 р. - на 8. Красноярський край протягом цих років займає лідируюче становище (через викиди ВАТ "Норильського гірська компанія", м. Норильськ). Свердловська область, маючи постійну частку у валових викидах, рівну 7%, поступилася в 2001 р. друге місце Ханти-Мансійському автономному окрузі (9%). У п'ятірку найбільших за обсягом викидів суб'єктів Федерації входять також Челябінська і Кемеровська області. Динаміка викидів відображена в діаграмі 1. За даними державного водного кадастру, у 2001 р. використано на господарсько-питні та виробничі потреби, на потреби зрошування і сільськогосподарського водопостачання, на інші потреби 66,8 км 'води (99,8% до рівня 2000 р.). Без зміни залишається показник економії води за рахунок експлуатації систем оборотного водопостачання (77,0%). У поверхневі водні об'єкти країни в 2001 р. надійшло 54,7 км 'стічних вод (98,4% до рівня 2000 р.), з яких 36,2% - забруднені стічні води, 4,6% - нормативно очищені, 59, 2% - нормативно чисті. Динаміка скидання відображена в діаграмі 2. Сумарний обсяг скидання забруднених стічних вод у поверхневі водні об'єкти Росії в 2001 р. знизився і склав 19,8 км '(97,5% до рівня 2000 р.).
Діаграма 2.
\ S
Джерело: Державний доповідь «Про стан та про охорону навколишнього середовища Російської Федерації в 2001 році»
Розподіл обсягу забруднених стічних вод по федеральних округах виглядає наступним чином: Центральний - 24%, Північно-Західний і Приволзький - по 1.8%, Сибірський - 15%, Південний - 11%, Уральський - 9%, Далекосхідний - 5%. У 1993 р. до 50% обсягу забруднених стічних вод скидалися на територіях 8 суб'єктів Російської Федерації, в 1998 р. і 2001 р. - на 11. Провідне місце займає м. Москва (10 - 13%), на друге місце в 2001 р. вийшов м. Санкт-Петербург, відсунувши на третьому місці Краснодарський край. Постійно на четвертому місці серед суб'єктів Федерації - Іркутська область.
Розподіл обсягу токсичних відходів, що утворилися в Російській Федерації в 2001 р., по федеральних округах має наступний вигляд: Сибірський - 32%, Приволзький-16%, Північно-Західний і Уральський - по
15%, Центральний - 12%, Південний - 7%, Далекосхідний - 3%. Згідно з даними Госкомсата Росії по 13,4 тис. підприємств, в Російській Федерації в 2001р. утворилося 139 млн тн токсичних відходів виробництва та споживання (на 9% більше, ніж у 2000р.), з яких 93% - відходи 4 класу небезпеки, 5,3% - відходи 3 класу небезпеки, 1,4% - 2 класу, 0,3% - відходи 1 класу небезпеки. Використано і повністю знешкоджено 36,5% токсичних відходів, що утворилися за рік.
Аналіз екологічної ситуації в Росії свідчить про те, що кризові тенденції, з повною виразністю проявилися у попередні 15 років, не подолані, а в окремих аспектах навіть поглиблюються, незважаючи на вжиті заходи. Через нестабільну роботи більшості підприємств, їх важкого фінансового становища, недостатності бюджетного фінансування виконання природоохоронних заходів здійснюється в абсолютно недостатніх обсягах. Високий ступінь зносу технологічного обладнання на підприємствах хімічної, нафтохімічної, мікробіологічної промисловості чревата техногенними аваріями з наступним хімічним зараженням території.
Підйом економіки Росії повинен змінити негативні тенденції показників енергоємності та ресурсоємності виробництва. Це необхідно не тільки для вирішення екологічних завдань, але й для розвитку виробництва, тому що тільки в цьому випадку можна забезпечити економічну ефективність виробництва в довгостроковому аспекті та конкурентоспроможність продукції на світовому ринку.
Аналіз екологічної ситуації в Росії свідчить про те, що найбільший негативний вплив на стан навколишнього середовища роблять підприємства хімічного комплексу: застосовувані в галузі екологічно недосконалі виробництва є джерелами забруднення атмосферного повітря багатьма специфічними речовинами в концентраціях, що перевищують допустимі - 6% від загальних викидів по Росії ; забруднення стічних і підземних вод хімічними підприємствами - частка очищення близько 30%.
Щодо Волгоградської області: місто Волгоград, знаходиться в регіоні, де десятиліттями нарощувався потенціал продуктивних сил і йшло екстенсивне використання природних ресурсів при пріоритеті розвитку енергетики, машинобудування, металургії, хімії та нафтохімії. Нехтування питаннями екологічної безпеки при розвитку промислового комплексу призвело до повсюдного забруднення навколишнього середовища. У результаті такої екстенсивної стратегії господарювання в місті склалася вкрай важка екологічна обстановка. Якість атмосферного повітря за багатьма показниками не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, так як спостерігається перевищення концентрації ГДК ряду речовин (бенз (а) пірену, фтористого водню, аміаку, формальдегіду, двоокису азоту). Максимально разові концентрації двоокису азоту і сірководню досягають 8-10 ГДК (47, с.19)
Джерелами такого антропогенного забруднення є як димові труби промислових підприємств, електростанцій, котелень, так і річковий, залізничний, автомобільний транспорт. Особливо велике забруднення повітря в Красноармійському та Кіровському районах міста, де розташовані великі підприємства-забруднювачі і ставки-накопичувачі хімічних і нафтохімічних виробництв, кольорової металургії, з яких випаровуються шкідливі речовини і створюється токсичний туман (15, с.347)
Основними забруднюючими речовинами у викидах є тверді частинки (пил, сажа, метали) і газоподібні речовини (окис вуглецю, двоокис сірки).
Так за даними Волгоградського центру з гідрометеорології, за останні п'ять років рівень забруднення пилом, оксидами, сажею, аміаком, формальдегідом збільшився, а фтористим та хлористим воднем знизився. У результаті навіть при загальній тенденції до згортання виробничих програм викиди шкідливих речовин в навколишнє середовище знижуються неадекватно. Разом з тим із-за недосконалості технологічних процесом скорочення викидів шкідливих речовин в атмосферу не знаходиться у прямій залежності від скорочення випуску продукції (25, с.112) В останні роки практично припинено природоохоронне будівництво. При цьому допускається експлуатація морально та фізично застарілого технологічного обладнання, що не забезпечує екологічних вимог. У підсумку в атмосферне повітря щорічно викидається понад 128000 тонн забруднюючих речовин 200 найменувань.
Значний внесок у забруднення атмосферного повітря міста вносять пересувні джерела - транспортні засоби. Крім того, сучасне місто з мільйонним населенням, використовує понад 300 000 кубічних метрів води на добу, з яких більша частина (приблизно 75-80%) перетворюється в стічні води. Дуже гостро в місті стоїть проблема несанкціонованих стихійних звалищ. Орієнтовна площа цих звалищ складає 5-10 квадратних кілометрів. Неконтрольоване складування відходів з невизначеним класом небезпеки на непідготовлені площі, що перебувають, як правило, на знижених ділянках рельєфу, по схилах балок і ярів, призводять до забруднення навколишнього середовища, непіддатливого оцінці. Очевидно, що накопичення будь-яких бачивши відходів, віднімаючи значні площі, забруднюючи грунт, поверхневі і підземні води, атмосферу не мають перспективу.
За роки реформ зменшилися викиди практично на всіх підприємствах міста, але зниження валового викиду пояснюється не реалізацією природоохоронних заходів, а згортанням виробничої програми, спадом виробництва, в тому числі в галузях, що є основними забруднювачами - теплоенергетика, хімія, чорна та кольорова металургія, промисловість будівельних матеріалів.
Виникає фундаментальне порушення навколишнього середовища в результаті невиправдано великого розширення діяльності людини, яка не може бути виправлено інженерними або технологічними засобами. Отже, необхідно шукати шляхи відновлення руйнується людиною біосфери. Одним з напрямків в даній сфері є контроль процесу природокористування і управління природоохоронною діяльністю безпосередньо на підприємстві-природокористувачів.

.

1.2. Підприємство як екологічна субсистема.
Удосконалення природоохоронної діяльності на підприємстві має ключове значення для вирішення екологічних проблем. Чи стане підприємство на шлях переходу до раціонального природокористування залежить від того, наскільки чітко всі особи, що мають відношення до прийняття і виконання управлінських рішень, усвідомлюють стратегічну необхідність діяти відповідно до принципів раціонального природокористування. Не дуже довгий, але вже досить багатий досвід впровадження принципів раціонального природокористування переконливо показує, що підприємства, які культивують саме серйозне ставлення до питань захисту навколишнього середовища, набувають значні переваги в розвитку в порівнянні з підприємствами, що не оцінюють в належній мірі всю серйозність цієї проблеми. Дуже часто останні розглядають природоохоронну політику та екологічні стандарти як загрозу успішності розвитку власних виробництв, ігноруючи ту обставину, що практика раціонального природокористування несе підприємству ряд істотних переваг і вигод.
По-перше, це зниження витрат:
· Економія внаслідок зниження ресурсо-та енергоспоживання;
· Економія в результаті повторної утилізації, продажу побічних продуктів і відходів виробництва;
· Мінімальні плати за ресурси і забруднення ОС;
По-друге, це зростання доходів:
· Більше висоті ціни за екологічно чисту продукцію; більш висока конкурентоспроможність;
· Створення абсолютно нових видів продукції;
· Зростання попиту на традиційні види продукції з кращими екологічними показниками;
По-третє, до переваг стратегічного плану слід віднести:
· Сприятливий імідж в очах громадськості та потенційних партнерів та інвесторів;
· Здатність до постійного оновлення асортименту продукції; формування творчого колективу, об'єднаного спільними цілями та ідеологією;
· Сприятливі і конструктивні взаємини з органами влади та управління, громадськістю та «зеленими» рухами;
· Зростання можливостей виходу на експорт продукції.
Якщо на підприємстві не буде здійснюватися політика, орієнтована на зниження негативних впливів на ОС, то, це призведе в результаті до зниження економічної ефективності їх функціонування, конкурентоспроможності і виключення їх зі сфери суспільного виробництва.
Управління природокористуванням на підприємстві здійснюється за такими основними напрямками:
· Планування охорони ОС і ресурсозбереження,
· Стимулювання природоохоронної діяльності структурних підрозділів підприємства,
· Внутрішньовиробничий контроль,
· Екологічна просвіта працівників підприємства,
· Облік і звітність у природоохоронній сфері.
З управлінської точки зору під терміном «природоохоронна діяльність» слід розуміти в першу чергу виключення будь-яких можливостей нанесення прямого чи непрямого шкоди природному середовищу, які виникають в основному в результаті різних порушень у роботі підприємства, в т.ч. відхилення у технологічних та інших режимах, організаційних неполадок або помилок персоналу підприємств, які ведуть до витоків і викидів в ОС небезпечних і шкідливих речовин, забрудненням атмосфери, водних ресурсів і грунту, а в результаті до серйозних порушень в природних процесах, в т.ч. і в глобальному масштабі. У число причин негативних екологічних явищ слід включати також і промислові аварії з тяжкими наслідками, багато в чому походять з-за порушень виробничої дисципліни, відхилень від проектної документації, порушень різних інструкцій. Саме недоробки в організаційно-управлінських питаннях ведуть в більшості випадків до зривів у роботі технопромишленних систем і, як наслідок, до нанесення серйозного екологічної шкоди.
Іншими словами, природоохоронна діяльність підприємства (ПДП) являє собою комплекс заходів, спрямованих на запобігання, зменшення, ліквідацію наслідків шкідливого впливу основної виробничої діяльності на ОС.
Існує два основних напрямки природоохоронної діяльності на підприємстві.
Перше - очищення шкідливих викидів підприємств. Сюди відносяться знешкодження, ліквідація чи утилізація шкідливих відходів шляхом створення різного роду природоохоронних об'єктів - споруд з очищення промислових і побутових стічних вод, газо-пиловловлюючого обладнання, утилізаційних установок сміттєпереробних заводів, установок по скиданню рідких і твердих відходів. Хоча даний напрямок боротьби з забрудненнями і сприяє скорочення їх рівня, все ж воно малоефективне, тому що знешкодження, у свою чергу вимагає великих витрат ресурсів, а очищення одних компонентів призводить до концентрації інших.
Другий напрямок - усунення самих причин забруднення, тобто розробка ресурсозберігаючих і маловідходних технологій виробництва. Цей шлях є найбільш ефективним і економічним.
До основних видів природоохоронної діяльності на підприємстві належать:
1. Розробка і вдосконалення природоохоронних процесів, включаючи науково-дослідні роботи, проектування, конструювання та освоєння з метою економії природних ресурсів та скорочення негативного впливу на навколишнє природне середовище:
· Більш повне використання вихідного матеріалу,
· Розробка та впровадження нових виробів, виробництво і споживання яких пов'язано з меншим забрудненням природного середовища і споживанням ресурсів,
· Утилізація відходів, що утворюються,
· Підвищення ступеня та поліпшення якості знешкодження виробничих відходів,
· Зниження рівня виробничо-транспортних шумів.
2. Проведення екологічної експертизи продукції, що випускається.
3. Зняття з виробництва екологічно небезпечної продукції.
4. Будівництво та обладнання природоохоронних і ресурсозберігаючих об'єктів, таких як:
a. Газоочисні пиловловлюючі та водоочисні установки, апарати і споруди,
b. Досвідчені установки і цехи, пов'язані з розробкою методів очищення виробничих відходів,
c. Системи водо-та повітропостачання із замкнутими циклами,
d. Склади, відвали, відстійники, шламонакопичувачі для зберігання відходів, їх знищення та знешкодження,
e. Установки й цехи для комплексної переробки сировини.
5. Утримання та експлуатація очисних споруд утилізаційних установок, відвалів, шламонакопичувачів.
6. Підвищення ефективності та потужності існуючих очисних споруд та утилізаційних установок.
7. Контроль за роботою природоохоронних об'єктів: розробка нових і вдосконалення наявних методів контролю та відповідного обладнання для нього, придбання або виготовлення контрольно-вимірювальних приладів.
8. обробка та видалення твердих виробничих відходів.
9. утримання зелених насаджень на території підприємства.
10.Рекультівація земель для подальшого використання.
Природоохоронна діяльність ефективна лише в тому випадку, якщо вона переслідує конкретну мету - досягнення певної якості природного середовища. Нині розроблена і діє система нормування як якості середовища в цілому, так і її окремих елементів (повітря, води, грунту). Наявність науково обгрунтованих, зведених в ранг закону норм якості природного середовища дозволяє дати оцінку ситуації, екологічної ситуації, сформулювати цілі та завдання природоохоронної діяльності, визначити її ефективність.
В даний час вироблені наступні пріоритети при здійсненні природоохоронної діяльності підприємства. На першому етапі фінансові та матеріальні ресурси повинні бути зосереджені переважно на оновленні технологічних процесів та виведенні з експлуатації застарілих екологічно небезпечних виробництв. Основним резервом підвищення ефективності природоохоронної діяльності на підприємстві є суворе дотримання технологічної дисципліни при проведенні одноразового обліку забруднень і паспортизації джерел викидів та скидів, при встановленні нормативів гранично допустимих викидів та скидів і при зміцненні матеріально-технічної бази контролюючих органів.
На другому етапі необхідно направити ресурси на інтенсифікацію природоохоронної та природовідтворних діяльності та подальше поглиблення ресурсозбереження. Для цього задоволення зростаючих потреб у сировині не повинен здійснюватися за рахунок ресурсозбереження, комплексного використання сировини, глибокої переробки відходів, заміни енерго-та ресурсомісткі обладнання на зберігаючі.
Першочерговим завданням є отримання повної інформації про всіх впливах підприємства на ОС. Для цього повинні бути визначені:
· Перелік забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу;
· Перелік забруднюючих речовин (ЗР), що скидаються у воду;
· Джерела викидів та скидів ЗВ;
· Реальні обсяги викидаються і скидаються ЗВ (по кожному
речовині) по кожному джерелу;
· Стан очисного обладнання на підприємстві.
Матеріали інвентаризації представляються до територіального підрозділу Мінприроди РФ, яка на підставі даних по всіх підприємствах контрольованої території виявляє основних забруднювачів ОС по кожному ЗВ, визначають по кожному з них те, з яких ЗВ вони повинні вести первинний облік шкідливих впливів на ОС і надавати щорічну статистичну звітність . Ці матеріали служать вихідною інформацією для складання екологічного паспорта підприємства, який дозволяє створити:
· Єдиний інформаційний документ, в якому відображені дані про викиди підприємства у всі природні середовища, що дозволяють оцінити його комплексна дія на ОС;
· Інформаційну базу для оцінки екологічних характеристик використовуваних технологій, ефективності використання сировинних, паливних енергетичних, водних, земельних та інших ресурсів;
· Основу для ліцензування природокористування через плату за забруднення ОС та використання природних ресурсів;
· Економічний механізм стимулювання підприємства зі скорочення шкідливих впливів на ОС шляхом вдосконалення технологій та зменшення використання природних і енергетичних ресурсів.
Екологічний паспорт - це інформаційний документ. Він включає в себе переважну частину відомостей, які відображені в наявній на підприємстві первинної звітної документації. Нині в нього введений і ряд нових розділів, що відображають такі сторони діяльності підприємства, як раціональне використання сировини, палива, енергії, утилізація відходів. Наявність у підприємства екологічного паспорта дозволяє поставити перед його керівництвом питання про необхідність проведення ресурсозберігаючої політики.
Для здійснення ж всього комплексу перерахованих робіт потрібне створення спеціальних служб управління природоохоронною діяльністю на підприємстві.

РОЗДІЛ 2. Управління природоохоронною діяльністю на ВАТ «Хімпром».
2.1. Еколого - економічна оцінка впливу ВАТ "Хімпром" на навколишнє середовище.
Об'єктом дослідження в даній роботі є підприємство ВАТ "Хімпром" - потужне багатопрофільне підприємство важкого органічного синтезу. Розглянуте підприємство випускає дуже великий спектр продукції, що говорить про розвинену сфері виробництва, а відповідно і наявності певних викидів, з урахуванням специфіки галузі. Хімічна промисловість взагалі володіє великими викидами, в тому числі і токсичними. Не є винятком і ВАТ «Хімпром».
У складі підприємства є 6 підрозділів і ряд допоміжних виробництв: цех теплопостачання, водопостачання, каналізування підприємства, цех обслуговування та контролю КВП, цехи: механічний, хімзахисту обладнання, транспортний: залізничний, автотранспортний, цех ремонту електроустаткування, будівельний, цех зв'язку, склади, база обладнання, хозцех з РСР і парниками, ремонтний та механічний цехи при кожному виробництві.
Підприємством випускається понад 100 найменувань продукції. Кількість працюючих на підприємстві більше 12 тисяч чоловік (з урахуванням всіх сторонніх ремонтно-будівельних організацій, енергетичні витрати яких списуються на загальнозаводські витрати).
Об'єднання - єдиний в країні виробник важливих народногосподарських продуктів: кристалічного хлорного заліза і сповісти, кристалічної монохлороцтової кислоти, вуглекислоти, карбіду кальцію та карбамідних смол. "Хімпром" першим створив виробництво широкого спектру фосфорорганічних пластифікаторів та екстрагентів для виробництва рідкоземельних металів. Широкий розвиток отримало виробництво продуктів побутової хімії на базі сировини власного виробництва. Налагоджено велике виробництво емульсійної поліхлорвінілавой смоли на базі хлористого вінілу, виробленого з карбіду кальцію. Потреби сільського господарства викликало необхідність створення виробництва хімічних засобів захисту рослин, а також засобів побутової хімії - кристалічного хлорофосу і дихлофосу.
ВАТ "Хімпром" є найбільшим підприємством нашого міста і одним з основних джерел забруднення як атмосферного повітря, водного простору так і земельних ресурсів і тому охорона навколишнього середовища є найважливішим завданням підприємства
Потужність підприємства за основними видами продукції
· Хлор - 105,7 т / рік;
· Каустик - 125,8 т / рік;
· Карбід кальцію - 83,5 т / рік;
· Хладони - 28,0 т / рік:
· Смоли - 10,9 т / рік;
· Хлорметан - 24,2 т / рік.
У виробництві використовується понад 160 видів вихідної сировини, з них 40% власного виробництва - метанол, сірчана кислота, хлор, фтористий водень.
Всього на даному хімічному заводі існує 812 джерел викидів шкідливих речовин, з них 758 організованих джерел, тобто мають засоби очищення шкідливих викидів (53). Багато технологічних процеси підприємства пов'язані з отриманням або переробкою пилевиделяющіх і токсичних продуктів (52).
Наприклад, одним з таких виробництв є виробництво карбіду кальцію. Технологічний процес виробництва карбіду кальцію (СаС2) заснований на взаємодії кальцію (Са), що міститься в обпаленій вапна (СаО) з вуглецем (С) міститься в коксі при взаємодії високих температур.
Процес карбідообразоваіія здійснюється в електричних печах. Тепло, необхідне для протікання процесу, виходить за рахунок виникнення електричної дуги між вуглецевомістких електродами. В результаті технологічного процесу підготовки, сушіння коксу, дроблення вапна і освіти карбіду кальцію виділяється велика кількість димових газів, що містять коксову, вапняну і карбідну пилу, а також значну кількість реакційних газів, що містять більше 55% об'ємних окису вуглецю, сірчистого газу і ацетилену (27 , с.243)
Практично встановлено, що на кожну тонну одержуваного карбіду в залежності від конструкції карбідних печей і прийнятого режиму відводиться від 150 до 350 кубометрів газів (табл.1)

Якісний склад викидів шкідливих речовин на кожну тонну

виробленого карбіду.
Таблиця 1.
Назва викидів
Місце освіти
Склад викидів
1. Димові гази (містять коксову, вапняну і карбідну пил)
Карбідна піч
Вуглець - 18 кг / тн
Вапно - 49 кг / тн
Вуглекислий газ - 180 кг / тн
2. Реакційні гази (містять окис вуглецю, сірчистого газу і ацетилену), вуглекислий газ спалюється після очищення на установці факела
Системи очищення
Вуглекислий газ - 219,8 кг / тн
3. Пилові викиди
Вентиляційна система
Карбід кальцію - 1,9 кг / тн
Вапно - 1,5 кг / тн
Вуглець - 1,5 кг / тн
4. коксова пил
димососи
18,5 кг / тн

Джерело: Технічний регламент цеху № 40.
Основним місцем пиловиділення і утворення токсичних речовин, що викидаються в атмосферу, є безпосередньо стадія отримання карбіду кальцію, тобто зона сплавлення вуглецю з вапном у карбідної печі. Відбір газів в сучасних карбідних печах здійснюється через спеціальні пристрої - газоворонкі - з наступною механічною очисткою. Крім газу в карбідної печі виділяється значна кількість пилу, яка відсмоктується з газом. У кожному кубометрі газу міститься 30-40 грамів пилу. Головною складовою частиною викидається пилу є кальцій у вигляді карбонату і окису кальцію, в сумі вони становлять 75% (27, с.184)
У процесі підготовки сировини для проходження карбіду кальцію кокс проходить стадію сушки для скорочення вмісту в ньому вологи. При цьому витяжні димососи відсмоктують відходять топкові гази, що містять значну кількість коксової пилу. Очищення газу відбувається в апаратах ВЗП (вихрові з закручує потік), що дозволяє практично повністю очистити викиди від твердих домішок і зібрати її в бункер. Коксова пил після очищення газів, використовується у виробництві як коригуюча добавка у процесі отримання карбіду кальцію. Пилові викиди від місцевих відсмоктувачів і з загальнообмінної вентиляції направляються на очищення через циклони в бункери збору коксової пилу або систему очищення димових газів.
Димові гази, відсмоктуване від печі сплавлення димососами, тобто спеціальними витяжними установками високої потужності, спрямовуються на установку очищення димових газів. Установка являє собою систему пиловловлюючих пристроїв, які дозволяють очистити газ від твердих частинок, не перероблених продуктів. В основу принципу роботи пиловловлюючих апаратів закладений вихровий ефект закручених потоків.
Вловлена ​​пил, що містить в основному обпалене вапно, накопичується в бункерах, потім за допомогою транспортних засобів (цементовози, вагони) направляються на підприємства, що використовують її для виготовлення будівельних матеріалів, для нейтралізації кислих стоків. У сільському господарстві вапняну пил використовую для розкислення та вапнування кислих грунтів.
Найбільш шкідливими і небезпечними для життєдіяльності людини є реакційні гази (склад - оксид вуглецю, діоксид вуглецю, водень, кисень), відсмоктується з робочої зони карбідної печей. Частина окису вуглецю згоряє в печі, однак значна частина звана чадним газом, викидається в атмосферу. Реакційні гази, пройшовши очищення на спеціальній системі від механічних домішок і вологи можуть бути використані як в якості палива, так і для цілей органічного синтезу.
В даний час на багатьох карбідних виробництвах практикується спалювання газів у факелах, проте все частіше на хімічних підприємствах монтуються установки з утилізації цього газу. Широке застосування отримали котли-утилізатори, де використовується енергія згоряння окису вуглецю для одержання промислової пари. На даному підприємстві є й смолоскипи і котли-утилізатори.
За якістю, складом і шкідливості викидів виробництво карбіду кальцію належить до групи джерел, викиди яких містять канцерогенні, токсичні речовини, які можуть до виникнення важких захворювань у людей (зниження функцій щитовидної залози, бронхіальна астма, бронхіт, постійні головні болі і т.д. ). Виробництво карбіду кальцію не є єдиним небезпечним виробництвом для даного підприємства, всього їх налічується шість (кожне складається з 5-7 цехів), але тільки на прикладі цього можна уявити яку кількість шкідливих речовин відходить в атмосферу, забруднюючи її.
Всього на підприємстві утворюється 54 види шкідливих речовин 2-3 класу небезпеки. Основні з них представлені в таблиці 2.
Освіта шкідливих речовин на підприємстві.
Таблиця 2.
найменування

Клас небезпеки

Кількість
(Тн / рік)
Кількість на
одиницю продукції
(Тн / рік)
Хлор
2
9,046
-
Хлористий водень
2
101,360
0,0009
Хлорметил
2
50,406
0,007
Хлористий вініл
(ХВ)
1
102,181
0,0075
Пил ПВХ
3
, 73,311
0,0004
Пил неорганічна
3-4
2300,0
0,052
Окис вуглецю
4
1772,782
0,042
Хлоровані вуглеводні
2-3
342,922
0,000025
Сірчистий ангідрид
3
34,438
-
Сірковуглець
3
21,318
0,0007
Чху
2
46,959
0,0005
Ртуть
1
78,8
-
Аміак
2
114,646
0,008

Джерело: Екологічний паспорт ВАТ «Хімпром».

Забруднюючі атмосферу викиди підприємства відображені в динаміці, за останні 1999-2002 роки, в таблиці 3.
Таблиця 3.

1999
2000
2001
2002
Тверді:
1779,998
1776,987
1772,782
1749,918
Газоподібні і рідкі
2574,983
2569,374
2509,439
2261,881
ВСЬОГО:
4354,981
4346,361
4282,221
3932,34

Джерело: Екологічний паспорт ВАТ «Хімпром».
Проводячи аналіз наявних фактичних даних, видно, що в останні роки на заводі склалася тенденція до зменшення шкідливих викидів у навколишнє середовище.
На підприємстві ВАТ «Хімпром» налічується 221 одиниць автотранспорту в т.ч. 12 дизельних, що здійснюють перевезення в межах міста Пробіг в межах міста одного автомобіля - 16,1 тис.км на рік, найбільше автомобілів - 3558,1 тис.км. Викиди в атмосферу від усього автотранспорту становлять б63, 945 т / рік.
Витрата палива з перевезень в межах міста:
бензину - 766,4 (т / рік); у т.ч. етилованого - 761,0 (т / рік); дизельного - 228,7 (т / рік).
На підприємстві утворюється велика кількість твердих відходів 3 - 4 класу токсичності (більше 37 видів), у т. ч. 18 видів органічних і полімерних. Близько 80% з них корисно використовується всередині об'єднання, а також підприємствами МХП. Обсяг корисного використання всіх вторинних матеріальних ресурсів у 1999 році склав 35,7 млн. руб. Отримано товарної продукції з використанням відходів на суму 5 млн. руб., Відвантажено іншим організаціям понад 8000 відходів, але в об'єднанні утворюється і 970 т / рік неутилізованих твердих відходів 3 та 4 класу підлягають захороненню або знищенню на полігоні (38).
В даний час фахівцями об'єднання з залученням науки розробляється і впроваджуються способи переробки цих відходів в об'єднанні.
Підприємством у великій кількості використовується вода, джерелом водопостачання якого є річка Волга і міський водопровід.
Встановлений ліміт забору води по кожному водного джерела (тис.м / рік).
Таблиця 4.
 
1999
2000
2001
2002
р. Волга
8000
8000
8200
8200
Горводопровод
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0
Джерело: Екологічний паспорт ВАТ «Хімпром».
Витрати стічних вод за категоріями (м / добу / тис.м / рік)
  Таблиця 5.

Категорії

фактичні
розрахункові
1. Госппобутової
9000,0 / 3116,5
9500,0 / 3330
2. Хімзагрязненние
2.1. промлівневие
2.2. умовно-чисті

10000/3650
48110,0 / 623,6

136000/4964
4810,0 / 700,0
Джерело: Екологічний паспорт ВАТ «Хімпром».
Продуктивність оборотних систем водопостачання підприємства становить проектна - 604600 м / добу і фактична 439000 м / добу (37).
Виходячи з усього вищесказаного, можна зробити висновок про те, що підприємство ВАТ «Хімпром» є джерелом викидів таких забруднюючих речовин як сірковуглець, окис вуглецю, аміак, великої кількості пилесодержащіх речовин, стічних вод та неутілізірованнних відходів, які забруднюють атмосферне повітря, водні ресурси, грунту внаслідок своєї виробничої діяльності.
Динаміка зміни платежів за забруднення навколишнього середовища показана в таблицях.
 
Платежі за забруднення навколишнього середовища (у гривнях).
2001р.
Таблиця 6.

Види забруднення
Планова річна
Держком
____________
податків
Фактична річна за рахунками
доплата
1
Викиди шкідливих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел
346394,02
311754,62
34639,40
242677,73
-103716,29
2
Викиди шкідливих речовин від транспорту
6931,20
6238,08
693,12
6344,0
-587,2
3
Розміщення твердих відходів
155054,25
139548,83
15505,42
135603,0
-19451,25
4
Усього:
508379,47
457541,55
508379,95
384624,73
-123754,74

2002
Таблиця 7.

Види забруднення
Планова річна
Держком
_________
податків
I
квартал
II
квартал
III квартал
1
Викиди шкідливих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел
407012,0
366311
40701
101753
101753
101753
2
Викиди шкідливих речовин від транспорту
8144
7329
815
2036
2036
2036
3
Розміщення твердих відходів
198356
178520
19836
49589
49589
49589
4
Усього:
613512
552160
61352
153378
153378
153378

Хіміко-техологіческіе процеси, як правило, вимагають значних витрат, але, продукція отримується на підприємстві, дозволяє окупати ці витрати. Це виражається в показниках виробничо-господарської діяльності заводу.

Основні показники виробничо-господарської діяльності ВАТ «Хімпром» за 2001-2002 рр..

Таблиця 8.

2001
2002
%
Товарна продукція, млн. руб.
740,7
1385,6
187,1
Те ж у порівнянних цінах
1065,8
1385,6
130,0
Виручка від реалізації продукції, млн. руб.
792,2
1410,9
178,1
Собівартість товарної продукції, млн. руб.
726,7
1187,9
163,5
Собівартість реалізованої продукції, млн. руб.
779,2
1201,7
154,2
Прибуток від товарної продукції, млн. руб.
14,0
197,7

Прибуток від реалізованої продукції, млн. руб.
13,0
209,2

Рентабельність товарної продукції,%
1,9
16,6

Рентабельність реалізованої продукції,%
1,7
17,4

Балансова прибуток, млн. руб.
- 19,1
128,4

Середньомісячна зарплата 1 працюючого, руб.
1110,7
1890,4
170,2

 

2. 2. Екологічна політика підприємства.
Так як ВАТ "Хімпром" є найбільшим хімічним об'єднанням, то тут існує спеціальна служба, що займається питаннями охорони атмосферного повітря, грунтів, водних ресурсів. Структура управління природоохоронної діяльності на заводі
"Хімпром" наступна:
1. Генеральний директор - загальне керівництво природоохоронною діяльністю.
2. Головний інженер заводу - безпосереднє керівництво діяльності заводу в області охорони навколишнього середовища.
3. Головний технолог - забезпечення оптимального режиму роботи основного технологічного устаткування.
4. Черговий по об'єднанню і старший диспетчер - стежать за загальною ситуацією на заводі.
5. Відділ охорони природи - самостійний структурний підрозділи заводу, яке підпорядковується безпосередньо головному інженеру заводу.
6. Санітарна лабораторія - контроль за впливом промислових відходів на забруднення грунтів і підземних вод, виконує аналізи з контролю установок очищення газу у виробничих приміщенні, на території об'єднання, СЕЗ і житлових масивів, а також регулярно проводяться аналізи повітряного середовища в місцях складування відходів та визначається їх токсичність . Санітарна лабораторія працює цілодобово і має 2 методики по аналітичному контролю грунтів і грунтових вод.
7. Керівники управління різних відділів, лабораторій і цехів забезпечують дотримання екологічних вимог по закріплених за ним технологічним виробництвам в межах своєї компетенції.
Крім того, існують:
- Заступник директора заводу з капітального будівництва, який займається питаннями капітального будівництва природоохоронних об'єктів;
- Заступник головного інженера з техніки безпеки та технічного переозброєння.
Компетенція виробничих і управлінських структурних підрозділів, службова компетенція керівників в галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів встановлюється виробництвом прийняттям "Зведеної посадовою інструкцією керівників і фахівців заводу в області охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів", що закріплюють функції, права та відповідальність даної категорії службовців в природоохоронній області. Функції в галузі охорони природи закріплені також у Положеннях про управлінські і виробничих структурних підрозділах, посадових Положеннях і на їх основі в посадових інструкціях працівників.
Так відповідно до "Положення про матеріальну відповідальність і економічне стимулювання колективів об'єднання за результати
роботи з охорони природи "введена матеріальна відповідальність за перевищення норм вмісту шкідливих речовин у викидах після пило-та газоулавливающие установок.
Наказом генерального директора начальники відділень цехів призначені в якості осіб, відповідальних за експлуатацію та обслуговування установок очистки газу в цехах об'єднання.
Природоохоронні функції реалізуються за допомогою розподільних регулюючих, організаційних, контрольних та виконавчих діях працівників, на яких вони покладені відповідно до локальних нормативними актами в галузі охорони навколишнього середовища, прийнятими на заводі.
Для організації роботи з охорони природи і раціонального використання природних на хімічному заводі ВАТ "Хімпром" прийняті:
1. Положення про організацію управлінні охороною навколишнього середовища на підприємстві.
2. Положення про Відділ охорони природи та санітарної лабораторії.
3. Посадова інструкція начальника Відділу охорони природи і ряд інших інструкцій і положень.
Структуру і штатний розклад Відділу охорони природи (ООП) розробляє відділ наукової організації, праці та управління заводу, погоджує з начальником ООП і затверджується директором заводу.
Завдання природоохоронної служби підприємства наступні:
1.) Розробка основних положень підприємства в екологічній сфері, забезпечення безумовного дотримання законодавчих та інших актів у галузі охорони природи;
2.) Аналіз економічних аспектів природоохоронної діяльності;
3.) Планування конкретних заходів щодо захисту природи;
4.) Організація розробки та виконання комплексних перспективних і поточних заходи з охорони природи і раціонального використання природних ресурсів;
5.) Здійснення контролю за впровадженням нових прогресивних методів очищення стічних вод і газових викидів;
6.) Здійснення контролю за проведенням заходів щодо зниження шкідливого впливу виробничого фактора у повітрі виробничих приміщень;
7.) Робота з підвищення екологічної кваліфікації.
Свою діяльність ООП здійснює за річними і місячними планами роботи, затвердженими заступником головного інженера заводу.
Начальник ООП має право:
1. Давати обов'язкові для виконання вказівки і розпорядження всім
структурним підрозділам заводу та посадовим особам і контролювати їх діяльність з питань з охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування.
2. Знижувати робочі навантаження і припиняти технологічне обладнання, виробництво в цехах і ділянки в разі незадовільного стану газоочисного обладнання та не забезпечення якості стічних вод і промислових викидів в межах встановлених норм.
3. Забороняти введення в експлуатацію нового обладнання та технологічних процесів, незабезпечених відповідними газо-пиловловлюю установками або спорудами за очищення стічних вод.
4. Приймати участь у розгляді проектів будівництва і реконструкції, капітальних ремонтів виробничих цехів, а також планів впровадження нової техніки і давати в проектах свої висновки.
Матеріальне заохочення працівників лабораторії залежить від основних результатів виробничої діяльності та власне екологічної діяльності.
Для стимулювання працівників, які не є співробітниками лабораторії охорони природи, але займаються природоохоронною діяльністю існують спеціальні преміальні виплати, які призначаються в результаті подання заст. головного інженера заводу. Рівень інформаційної забезпеченості працівників ООП досить високий внаслідок постійного контролю і спостереження за технологічними процесами та роботою обладнання. Але здійснення контролю за діяльністю як підприємства, так і цехів об'єднання ускладнюється відсутністю приладів автоматичного контролю і приладів експрес-аналізу.
У ООП здійснюється облік і звітність в області охорони навколишнього середовища на основі первинних документах (ПОД - 1,2,3, 11,12 та ін.)
Але важливо зауважити, що первинні документи не завжди використовуються достатньо повно для оперативного аналізу. Первинні документи заповнюються регулярно - кожен день і раз на тиждень зведені. Вони являють собою об'єктивні дані і конкретні цифри отримані санітарною лабораторією в результаті обстежень, перевірки діяльності встановлення обладнання, технологічних процесів. Методичний і інструктивний матеріал, необхідний для правильного ведення обліку і звітності присутній і надходить регулярно, а також може здобуватися самими працівниками лабораторії де небудь.
Так само у кожному цеху існують і свої лабораторії здійснюють безпосередній контроль в цехах - відбір проб повітря у виробничих приміщеннях, що містять вуглекислий газ у повітрі, контроль за технологічними викидами газоочисних установок (ГОУ) і т.д.
ГОУ представляє собою спеціальний апарат (колона, абсорбер, циклон), до якого подається надлишкова кількість газів - абгази технологічного процесу. Процес очищення в абсорберах йде за рахунок переведення шкідливих речовин з газоподібного стану в рідкий шляхом взаємодії газового потоку з потоком рідини - абсорбентом (вапняне молоко, сульфітна вода). Суха очищення відбувається в циклонах за рахунок зміни потоків в апараті очищення (26, с.7).
Контроль за роботою ГОУ, здійснюваний санітарною лабораторією показує, що останнім часом, в цілому по об'єднанню, з боку технологічного персоналу підвищилася увага до роботи систем очищення газів, освоюють я нові методики контролю, впроваджуються технічні заходи, спрямовані на підвищення ефективності ГОУ.
Крім основних обов'язків в завдання і функції природоохоронної структури включають: завдання за погодженням виниклих питань з іншими виробничими підрозділами, збір і розподіл різноманітної інформації, надання технічної допомоги, тобто ознайомлення працівників підприємства з новими технологіями, які мають відношення до організації чистого виробництва, а також консультація з екологічних питань.
На підприємстві ВАТ "Хімпром" існує програма з навчання новоприбулих робітників з екологічних питань: каналізування, санітарно-захисна зона, контроль, відповідальність, покарання. 2-ТП (повітря) прочитується по комп'ютерній програмі "Екологія -1".
Природоохоронна діяльність на підприємстві ВАТ "Хімпром" здійснюється у таких напрямках:
· Використання прогресивних технологій у порівнянні з застосовується на інших підприємствах: схеми отримання бензальдегіду кислим гідролізом, оцінка крезолу, безперервна дистиляція фосфатних пластифікаторів, впровадження яких дозволяє скоротити скиди шкідливих інгредієнтів;
· Більш ретельний облік балансу аміаку, хлору та інших токсичних газів, що забезпечує оптимізацію їх споживання технологічними цехами при вкрай нестійке режимі роботи виробництв в ринкових роботах;
· Реконструкція окремих газоочисних установок у виробництві хлорметанов, хлорного вапна;
· Реконструкція схеми сепарування пушонки з виключенням деяких джерел пилових викидів;
· Заміна частини фізично зношеного устаткування у виробництвах хлору, каустику та інших відносяться до потенційних джерел неорганізованих викидів;
· Термообезврежіваніе спалимих рідких органічних відходів;
· Впровадження "механізму" 'більш точного обліку втрат шкідливих речовин в навколишньому середовищі (по стічних вод, газових викидів, твердим відходам), що розробляється спільно з фахівцями Госкомекологіі;
· Проведення наукових досліджень, експериментальних і дослідних робіт, спрямованих на підтвердження доцільності продовження робіт але обраними напрямами в галузі охорони навколишнього середовища;
· Застосування певних технологічних рішень, які сприяють зниженню викидів (хлорвініл, аміак, пил-пушонка та ін);
· Раціональне використання водних ресурсів, що виключає виснаження та забруднення річки Волга за рахунок використання оборотної системи та ліквідації скидання господарсько-побутових вод;
· Очищення і відведення стічних вод на БОС ВАТ "Каустик",
· Зниження відходів за рахунок їх утилізації і максимально можливої ​​їх реалізації.
Основними завданнями підприємство вважає продовження, робіт по всіх вибраних напрямах, але разом з тим виділяє три найбільш важливі, а саме:
· Скорочення викидів хлорвінілу ("В);
· Ліквідація скидання господарсько-побутових вод у річку Волга;
· Будівництво дослідно-промислової установки з термічного знешкодження шламу.
Незважаючи на складне фінансове становище ВАТ "Хімпром" продовжує виконувати федеральну програму "Відходи" за пунктом "Створення виробництва з спільної переробки золошламових і шламових відходів потужністю 60 000 т / рік".
Хочеться додати, що велике значення надається зеленим насадженням на території підприємства. Так як саме зелені насадження підтримують в атмосфері газовий баланс, забезпечуючи існування всього живого на землі. Результати показали, що окремі види рослин надають властиве тільки їм впливом на хімічний склад грунту і мають певну виборчої здатністю поглинання забруднення (24) Найкраще затримують пил дерева з шорсткими, зморшкуватими листками (в'яз, бузок, черемшина, бузина). Однак різні породи дерев і чагарників дають також не однаковий пилозахисний ефект. Наприклад, у хвойних дерев на одиницю ваги хвої осідає в 1,5 рази більше пилу, ніж на одиницю ваги листя (14) Тому ООП надає великого значення догляду за зеленими насадженнями, так як відсутність належного догляду та своєчасного поливу призводить до того, що в насадженнях з'являється багато ослаблених дерев без щорічного приросту і може спостерігатися передчасне скидання листя, що зводить до нуля їх средозащітний ефект. Ось чому на території підприємства можна побачити сади, квітники, парки, де ростуть і кримська троянда, і ялівець, і деревця сакури та кліматіси.
Таким чином можна зробити висновок про те, що дія на території заводу ООП є безпосередньою частиною виробничої діяльності підприємства. Відділ забезпечує проведення природоохоронних заходів на заводі, проводить, облік і контроль викидів шкідливих речовин в цілому по підприємству, проводить оплату забруднення, а також відрахування на природоохоронні заходи. На підставі даних ООП роблять я висновки про придатність очисних споруд і приймаються рішення про проведення природоохоронних заходів.

2.3. Економічна ефективність природоохоронних заходів на ВАТ "Хімпром".
Аналіз природоохоронної діяльності хімічного заводу "Хімпром" можна здійснити за двома напрямками.
Перше - виявлення масштабів, елементів і результатів природоохоронної діяльності, друге - визначення її впливу на формування та оцінку кінцевих показників роботи підприємства.
Завданнями аналізу першого напряму є:
- Загальна характеристика впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище;
- Виявлення наявності та технічного стану наявних природоохоронних споруд і устаткування, їх відповідності профілю і об'єму основного виробництва і з'ясування умов функціонування природоохоронних служб, тобто аналіз організаційно-технічного рівня природоохоронної діяльності;
- Аналіз наявності та використання природних ресурсів;
- Аналіз поточних і капітальних витрат на природоохоронну діяльність;
- Аналіз результатів діяльності з поліпшення використання природних ресурсів та якості навколишнього середовища, в ході якого дається оцінка ефективності природоохоронної діяльності, з'ясовується чи виправдано вкладення засобів в неї і чи достатньо їх.
Для безконфліктного ведення природоохоронної діяльності особливо важливий аналіз за другим напрямом - виявлення впливу результатів природоохоронної діяльності на формування кінцевих результатів виробничої діяльності підприємства. Цей вплив може бути значним і не тільки негативним, але і позитивним, особливо якщо будуть вжиті заходи до підвищення зацікавленості підприємства у проведенні екологічних заходів за рахунок його участі у відшкодуванні збитків, принесеного забрудненням навколишнього середовища. Вкрай важливо з'ясувати в чому ж більше зацікавлене підприємство, що в кінцевому рахунку дає великий прибуток - економія витрат пов'язаних з дотриманням вимог екологічної чистоти виробництва, яка загрожує виплатою відповідних штрафів і санкцій, або реалізація природоохоронної діяльності.
При вирішенні завдань пов'язаних з охороною довкілля пріоритет віддається тому комплексу заходів, який забезпечує найбільшу обмеження або повне припинення надходження в навколишнє середовище несприятливого чинника (хімічного, фізичного, біологічного).
Для аналізу структури природоохоронних витрат пропонується ряд показників:
1. питома вага капітальних витрат у загальному обсязі витрат на заходи з охорони природи і раціонального використання природних ресурсів;
2. питома вага поточних витрат у загальному обсязі витрат на заходи з охорони природи і раціонального використання природних ресурсів;
3. питома вага витрат на охорону повітряного басейну в загальному обсязі витрат на заходи з охорони природи і раціонального використання природних ресурсів;
4. питома вага витрат на охорону водних ресурсів у загальному обсязі витрат на заходи з охорони природи і раціонального використання природних ресурсів;
5. питома вага витрат на знищення та знешкодження твердих і рідких відходів у загальному обсязі витрат на заходи з охорони природи і раціонального використання природних ресурсів (19, с. 9)
За цими показниками можна проаналізувати структуру природоохоронних витрат на ВАТ "Хімпром" і простежити динаміку зміни цих витрат. Динаміку капітальних і поточних витрат за кілька років можна простежити на підставі табл.
 
 
Динаміка капітальних і поточних природоохоронних витрат підприємства.
Таблиця 9.

1998
1999
2000
2001
2002
Поточні витрати
70
72
74
76
76
Капітальні витрати
30
28
26
24
24

Аналізуючи динаміку зміни поточних і капітальних витрат, можна сказати, що в принципі, завод знаходиться на правильному шляху розвитку природоохоронної діяльності.
Так до поточних витрат средозащітного призначення належать витрати на матеріали, сировину, паливо і енергію, необхідні для здійснення реакцій з нейтралізації і знешкодження шкідливих речовин, а до капітальних витрат средозащітного призначення належать витрати на створення нових та реконструкцію існуючих основних фондів, що зменшують вплив господарської діяльності на навколишнє середовище, на модифікацію технологій виробництва, здійснюють з метою зменшення впливу, тобто можна сказати, що нарощувати інвестиції в капітальні витрати вигідніше, ніж нарощувати поточні витрати, так як капітальні витрати спрямовані на запобігання збитку від забруднення, а поточні витрати тільки на нейтралізацію викидів . Починаючи з 1997 року питома вага поточних витрат постійно зростає, а питома вага капітальних витрат зменшується в порівнянні з попередніми роками.
Структура природоохоронних витрат за 2000 та 2001 року відбито у Таблиці 10.
 
 
 
Поточні витрати на капітальний ремонт на ВАТ «Хімпром».
 
Таблиця 10.
Напрямок витрат
Фактично за 2000р.
(Тис.руб.)
Фактично за 2001р.
(Тис.руб.)
Поточні витрати з охорони природи - всього, в тому числі:
З охорони і раціонального використання водних ресурсів в т.ч. виплачено іншим організаціям за прийом і очищення стічних вод
За охорону атмосферного повітря
З охорони навколишнього середовища (земельних ресурсів) від відходів виробництва та споживання.
69499,7

60434,4


3772,1
3881,9

4183,4
72676,0

53753,2


3871,7
4232,4

14690,4
Витрати на капітальний ремонт основних виробничих фондів з охорони навколишнього середовища, в тому числі:
Споруд та установок для очищення стічних вод і раціонального використання водних ресурсів
Споруд і установок для уловлювання і знешкодження шкідливих речовин,
Споруд, установок, обладнання для розміщення та знешкодження відходів.
10236,86520,02923,0


2793,07051,75641,3423,2


987,2
Середньорічна вартість основних виробничих фондів з охорони навколишнього середовища, в тому числі:
З охорони і раціонального використання водних ресурсів
За охорону атмосферного повітря
З охорони навколишнього середовища від відходів виробництва та споживання
834201,0356056,6
269491,2

208653,2

676201,0


531760,8
36032,1

108468,1


На підставі отриманих даних можна сказати, що завод у 2000 - 2001 роках вклав більше коштів на нейтралізацію і знешкодження шкідливих речовин, ніж на запобігання забруднення в тому числі повітря, води та земельних ресурсів.
Як вже було сказано раніше така тенденція спостерігається у зв'язку з погіршенням економічного становища на підприємстві. Тобто простежується взаємозалежність економічних та екологічних чинників: економічної ефективності, немає і екологічної ефективності, і навпаки.
Однак, щоб судити про економічну ефективність природоохоронної діяльності на заводі аналізу структури природоохоронних витрат недостатньо, необхідно також оптимальні для підприємства і відрізка часу розміри та напрямки використання природоохоронних витрат.
Як недостатня, так і надмірне без урахування реальних економічних можливостей, виділення коштів на природоохоронні цілі може призвести до зниження економічної ефективності діяльності підприємства, що неприпустимо. Оптимальними можуть бути визнані такі витрати, коли додаткові вкладення в природоохоронні заходи компенсуються в прийнятні терміни економією від зниження шкоди, викликаного забрудненням. Але оскільки економічний ефект від природоохоронної діяльності, що розраховується в сумі запобігання шкоди, цілком може виявитися лише на рівні всього народного господарства, то для визначення ефективності природоохоронних витрат на підприємстві (що необхідно не тільки для знаходження оптимальних розмірів і напрямків витрат, але і стимулювання, вибору джерел фінансування та інших цілей) повинен застосовуватися принцип мінімізації витрат при досягненні заданих параметрів впливу на навколишнє середовище.
Звідси можна зробити висновок, що природоохоронна діяльність підприємства буде економічно ефективна тоді, коли досягаючи оптимальних витрат, можна домогтися оптимального уловлювання шкідливих речовин.
Згідно з "Тимчасової типової методики визначення економічної ефективності здійснення природоохоронних заходів та оцінки економічного збитку" загальна (абсолютна) економічна ефективність (Ее) визначається як відношення річного повного економічного ефекту до приведеними витратами на здійснення заходу.
Розрахунок проводимо за формулою 1.
Еп
Ее = ------------, де
С + Ен * К
Еп - ефект, отриманий протягом року;
С - поточні витрати протягом року;
К - капітальні вкладення, що визначили ефект;
Ен - норматив ефективності для приведення капітальних вкладень до річної розмірності (0,12).
Розрахуємо економічний ефект отриманий протягом року від проведення природоохоронних заходів за формулою 2.
Еп = а * в * Ке * Кі, де
Еп - економічний ефект, отриманий протягом року від проведення природоохоронних заходів;
а - екологічний ефект від проведення i-го природоохоронного заходу (тонн / рік);
в - вартість 1 тонни i-го забруднюючої речовини в межах ПДВ (руб. тонн);
Ке - коефіцієнт екологічної значимості, рівний 2,28;
Кі - коефіцієнт інфляції, який дорівнює 85.
Так як на підприємстві були проведені природоохоронні заходи і щодо них отримано екологічний ефект, прорахуємо економічний ефект від кожного проведеного заходу, а потім отримані результати підсумуємо і отримаємо економічний ефект, отриманий протягом року від проведення природоохоронних заходів.
Для розрахунків знадобляться наступні дані: * екологічний ефект (тн / рік); * вартість 1 тонни в межах ПДВ; * витрати на природоохоронні заходи. (Табл.11)
 
 
Поточні витрати на охорону навколишнього середовища і витрати на капітальний ремонт основних виробничих фондів.
Таблиця 11.
Найменування заходу
Екологічний ефект,
(Тонн / рік)
Вартість 1 тонни в межах ПДВ (тис.руб)
Витрати
(Тис.руб.)
Очищення димових і леткових газів ВЗП у виробництві карбіду кальцію
Скорочення викидів:
1.1. кокс на 427,8;
1.2. СаС2 на 27;
1.3.оксід кальцію на 641,6.
1.1. кокс - 0,33;
1.2. СаС2 - 0,06;
1.3.оксід кальцію на - 0,06.
20000
Створення схеми уловлювання хлорвінілу з газових викидів виробництва сополімерів
Скорочення викидів хлорвінілу на 104,4
Хлорвініл - 3,3
30000
Впровадження технологічної схеми очищення газових сдувок з додатковим 4-х кратним адсорберов у виробництві хлорметанов
Скорочення викидів:
3.1. хлорметил на 10,158;
3.2. хлороформу на 4,5;
3.3. аміаку на 0,6;
3.4. метиленхлориді на 54;
3.5. метанолу на 466.
3.1. хлорметил - 0,28;

3.2. хлороформ - 0,55;

3.3. аміак - 0,42;

3.4. метиленхлорид - 0,01;
3.5. метанол - 0,01.
15000
Впровадження технологічних заходів щодо забезпечення надійної роботи виробництва холоду (у виробництві рідкого хлору)
Скорочення викидів:
4.1. метиленхлориді на 4,1;
4.2. аміаку на 30,31.
4.1. метиленхлорид - 0,01;
4.2. аміак - 0,42.
1652,9

Джерело: Екологічний паспорт ВАТ «Хімпром».
Підставивши значення табл. У формулу (2) отримаємо наступні результати:
Еп (1.1.) = 427,8 * 0,33 * 2,28 * 85 = 27,359 тис.руб.
Еп (1.2.) = 27 * 0,06 * 2,28 * 85 = 0,314 тис.руб.
Еп (1.3.) = 641,6 * 0,06 * 2,28 * 85 = 7,4605 тис.руб.
Еп 1 = 35,134 тис.руб.
Еп 2 = 82,5 * 104,4 * 2,28 * 85 = 1669,2 тис.руб.
Еп (3.1.) = 0,28 * 11,6 * 2,28 * 85 = 0,63 тис.руб.
Еп (3.2.) = 0,42 * 0,6 * 2,28 * 85 = 0,05 тис.руб.
Еп (3.3.) = 0,55 * 4,5 * 2,28 * 85 = 0,480 тис.руб.
Еп (3.4.) = 0,01 * 5,4 * 2,28 * 85 = 0,01 тис.руб.
Еп (3.5.) = 0,01 * 466 * 2,28 * 85 = 0,903 тис.руб.
Еп 3 = 2,073 тис.руб.
Еп (4.1.) = 0,25 * 64,8 * 2,28 * 85 = 3,2 тис.руб.
Еп (4.2.) = 0,42 * 3,031 * 2,28 * 85 = 2,47 тис.руб.
Еп 4 = 5,67 тис.руб.
На підставі отриманих результатів підрахуємо економічний ефект, отриманий протягом року від проведення всіх природоохоронних заходів:
Еп = 35,134 +1669,2 +2,073 +5,67 = 1712,077 тис.руб.
К = 20000 +30000 +15000 +1652,9 = 66652,9 тис.руб.
1712,047
Ее = -------------------- = 0,4
69499,7 +66652,9 * 0,12
Як видно, економічна ефективність природоохоронних заходів мала, і велика ефективність буде досягнута тільки з плином часу.
На підставі результатів дослідження механізму і методів управління природоохоронної політики, а також з огляду на проведений аналіз природоохоронної діяльності заводу пропонується комплексна система вдосконалення природоохоронної діяльності ВАТ «Хімпром» (рис.1).
Комплексна система вдосконалення природоохоронної діяльності на ВАТ «Хімпром».
Оцінка впливу виробничих процесів на підприємстві на навколишнє середовище; дотримання стандартів якості.
Блок-схема: альтернативний процес: Оцінка впливу виробничих процесів на підприємстві на навколишнє середовище; дотримання стандартів якості.Розрахунки економіко-екологічного обгрунтування впровадження нових маловідходних технологічних циклів і технологій та їх безпосереднє впровадження
Швидке реагування на розробки в області охорони навколишнього середовища з достатньою гнучкістю; екологічна освіта співробітників.
Складання екологічного плану підприємства; виконання всіх законодавчих вимог і положень з метою постійного вдосконалення природоохоронної діяльності
Збільшення поточних витрат підприємства на утримання та експлуатацію природоохоронних споруд і проведення заходів з охорони навколишнього середовища; витрат на капітальний ремонт виробничих основних фондів з охорони навколишнього середовища (очищення стічних, газопилеулавлівающіе споруди і т. п.);

Доступність інформації з природоохоронної політики підприємства для громадськості; участь підприємства у природоохоронній діяльності та екологічних програмах на різних рівнях.


На підставі проведеного раннє аналізу природоохоронної діяльності можна дати еколого-економічну оцінку наслідків виробничої діяльності підприємства:
· Виробнича діяльність підприємства завдає шкоди навколишньому природному середовищу, в слідстві викидів забруднюючих речовин;
· Викиди шкідливих речовин надають несприятливий вплив на здоров'я робітників підприємства, спостерігаються такі професійний захворювання, як бронхіт, трахеїт, астма "
· Виробнича і природоохоронна технології вимагають удосконалення;
· Природоохоронна діяльність в цілому прагнути до економічної ефективності.
На підставі отриманої оцінки можна перейти до самих природоохоронним заходам, які необхідно провести на заводі з метою вдосконалення природоохоронної діяльності.
Першим кроком у цьому напрямку буде вдосконалення напрямки природоохоронної діяльністю, яке включає в себе системне використання існуючих методів управління. Використання цих методів в управлінні природоохоронної діяльності можливе не тільки в рамках всієї країни, але і в окремому провадженні.
У плані управлінської політики:
1. дотримуватись стандартів якості навколишнього природного середовища, то
є концентрація забруднюючих речовин не повинен перевищувати ГДК, щоб не чинити негативний вплив на здоров'я людини та на екосистему;
2. обов'язково дотримуватися стандарти впливу на навколишнє середовище ~ ПДВ), тобто викиди не повинні перевищувати таких величин при яких по всій території схильною впливі, дотримуються нормативи гранично допустимі концентрації.
3. у разі, якщо викиди перевищують ПДВ, і для заводу встановлюються нормативи ВСВ, то першочерговим завданням заводу стає розробка програми поетапного зниження викидів;
4. дотримуватися технологічні стандарти, в цій області можна запропонувати використовувати світовий досвід у хімічному виробництві, а також розвивати міжнародної співпраці.
До економічних методів управління від належать податки і платежі за забруднення, які також необхідно використовувати в своїй природоохоронній діяльності. Податки на забруднення і платежі зручні тим, що представляють максимальну свободу у виборі стратегії поєднання ступеня та плати за залишковий викид, що дозволяє мінімізувати витрати на перетворення зовнішнього чинника забруднення у внутрішню статтю витрат. Може бути варто уважніше розглянути можливість екологічного страхування на підприємстві.
При управлінні природоохоронної діяльності необхідно використовувати ринкові методи управління. Одним з них може бути принцип, який передбачає об'єднання множинних джерел забруднення в єдину регульовану систему. Обсяг викидів встановлюється для всього заводу, а що знаходяться на його території цехи зможуть спільно знайти найбільш вигідні для них способи забезпечити цей обсяг.
Використання всіх передбачуваних заходів дозволять домогтися оптимальних результатів функціонування підприємства по відношенню до навколишнього природного середовища.
ВИСНОВОК
Екологічна ситуація, в якій доводиться функціонувати сучасній економіці викликає необхідність комплексного розгляду господарських проблем під кутом зору вимог навколишнього середовища.
Еколого-економічний аспект охорони природи став формуватися відносно недавно, своїм виникненням і розвитком обумовлений бурхливим зростанням виробництва і науково-технічної революції. Виробничий процес і життя людини пов'язані з утворенням шкідливих речовин і відходів, які потрапляють у навколишнє природне середовище. Через це деякі властивості природного середовища змінюються, що призводить до зміни умов життєдіяльності людини з одного боку і з іншого боку - зменшуються виробничі можливості.
Тому природоохоронна діяльність - це необхідна умова виробничої діяльності підприємства, метою якої є забезпечення охорони навколишнього середовища від негативного впливу діяльності людини, а також підтримання, відновлення і поліпшення її якостей та захист здоров'я людей від негативного впливу цієї господарської діяльності.
Для виконання природоохоронних завдань на рівні підприємства створюються служби охорони природи, діяльність яких є невід'ємною частиною виробничої діяльності підприємства. Так як підприємство ВАТ "Хімпром" є найбільшим хімічним об'єднанням і отже джерелом забруднення атмосфери, води, повітря, то рішенням цих проблем на підприємстві займається спеціально створений для відділу - Відділ охорони природи. У його завдання входить - розробка основних положень підприємства в екологічній сфері, забезпечення дотримання законодавчих та інших актів у галузі охорони природи, здійснення контролю за проведенням заходів, проведення обліку та контролю викидів шкідливих речовин в цілому по підприємству, проведення оплати за забруднення, а також відрахувань на природоохоронні заходи. На підставі цих даних Відділом охорони природи робляться висновки про придатність виробничих споруд і приймаються рішення про проведення конкретних природоохоронних заході.
Слід зазначити, що ефективна охорона навколишнього середовища повинна поєднуватися з економічною ефективністю виробництва, тобто необхідно створити такі умови природоохоронної діяльності, коли саме підприємство буде зацікавлене у фінансуванні заходів з охорони природи і це буде економічно вигідно для самого підприємства. Як неприпустиме, так і надмірне без урахування реальних економічних можливостей, виділення коштів на природоохоронні цілі може призвести до зниження економічної ефективності діяльності підприємства, що неприпустимо. Так, до динаміку зміни поточних і капітальних витрат ВАТ "Хімпром" можна сказати, що нарощувати інвестиції в капітальні витрати вигідніше, ніж нарощувати поточні витрати, так як капітальні спрямовані на запобігання шкоди, а поточні тільки на нейтралізацію викидів. Звідси можна зробити висновок, що природоохоронна діяльність підприємства буде тоді економічно ефективна, коли досягаючи оптимальних витрат, можна домогтися оптимального уловлювання шкідливих речовин.
Аналіз стану природоохоронної діяльності ВАТ "Хімпром" дозволяє запропонувати наступні напрями щодо вдосконалення природоохоронної діяльності, які дозволять домогтися оптимального функціонування підприємства по відношенню до навколишнього природного середовища:
· Реальна еколого-економічна оцінка наслідків виробничої діяльності підприємства;
· Заміна застарілого обладнання та впровадження нових маловідходних технологій, перепрофілювання окремих виробничих процесів на більш безпечні;
· Впровадження нових способів утилізації відходів виробництва;
· Контроль за дотриманням нормативів і стандартів;
· Залучення висококваліфікованих фахівців хімічної промисловості в області управління природоохоронної діяльності;
· Участь підприємства в природоохоронній діяльності міста.
Запропоновані заходи, в цілому, будуть сприяти підвищенню економічної ефективності роботи виробництва і безсумнівно поліпшать екологічну ситуацію в місті.

Список використаних джерел.
1. Аверченко О.М. Екологічна політика в перехідний період: проблеми та рішення / / Питання економіки. - 1995. - А 2. - С. 23-26.
2. Аверченко О.М. Інвестиції міжнародних фінансових інститутів в оздоровлення навколишнього середовища. Інвестиції в Росії. - 1998.
3. Акімова Т.А., Хаскин В.В. Основи екорозвитку. - М.: Рос, екон.акад., 1994. - 321 с.
4. Алієв З.Д., Бурцева Н.М. Економічні механізми природокористування / / Проблеми навколишнього середовища і природних ресурсів. - 1991.
5. Балашенко С.А. Правові форми контролю якості навколишнього середовища I / Проблеми навколишнього середовища і природних ресурсів. - 1998.
6. Батенін Є.А. Економка природокористування на підприємстві. - М.: ІМАКС, 1992. - 202 с.
7. Безугла Е.Ю., Расторгуєва Г.Л. Чим дихає промислове місто .- Л.: Гидрометеоиздат, 1991 .- 256 с.
8. Бобильов С.М., "Оджа А.». Економіка природокористування: Навчальний посібник. - М. ТЕИС, 1997. - 272 с.
9. Бризгалін Г.І., Скачкова С.А. Екологічне страхування та оцінка страхування об'єкта П Пов. екол. вісник. - Випуск 2, Волгоград, 1995. - 152 с.
10. Бретшнайдер Б., курфюста І. Охорона повітряного басейну від забруднення: технологія і контроль. - Л.: Хімія, 1989. - 288 с.
11. Вискребцев І.К. Удосконалення економічних методів природокористування / I Фінанси. - 1995. - А 32. - С. 34 - 37.
12. Гірусов Е.В. Екологія та економіка пріродопользованія.М: ЮНИТИ, 1998.
13. Глухів В.В., Лісочкіна Т.В. Економічні основи екології. М.: АТЕІС, 1996. - 303 с.
14. Голуб В.А., Струкова Є.Б. Економіка природокористування. - М.: Аспект Пресс, 1995. - 192 с.
15. Міст В.А. Міське зелене будівництво: навчальний посібник для вузов.-М.: Стройиздат, 1991 .- 416 с.
16. Державний доповідь «Про стан та про охорону навколишнього середовища Російської Федерації в 2001 році»
17. Держкомітет з охорони навколишнього середовища Волгограда. Доповідь про стан навколишнього середовища Волгограда в 1999 р. Волгоград, 2001. - С.26.
18. Госкомекологіі Волгограда. Екологічні бюлетені, 1999.
19. ГОСТ 107.17.004-91 охорони природи. Порядок проведення природоохоронних робіт на підприємстві.
20. Дагаєв А.А. Фактор. НТП в сучасній ринковій економіці: Навчальний посібник для вузів. М.: Наука, 1994. - 236 с.
21. Дьоміна Т.А. Облік і аналіз витрат підприємства на природоохоронну діяльність. - М.: Фінанси і статистика, 1990. - 112 с.
22. Зайков Г.І. Екологізація соціального виробництва. ~ М.: Висш.школа, 1990. - 112 с.
23. Казанський Ю.А. Введення в екологію. М.: Прес, 1992. -112 С.
24. Каплан Є.Л., Литовка О.П. Соціально-економічні аспекти раціонального природокористування в регіоні. Л.: Наука, 1989. - 168.
25. Кондратюк Є.І., Тарабрін В.П. Промислова ботаніка. - Київ: Наукова думка, 1980. -260 С.
26. Косенкова С.В. Закони природокористування та екологічне благополуччя території Пов.екол.вестнік. - Вип. 2, 'Волгоград, 1995. -152 С.
27. Коузо П.А., Малигін А.Д. Очищення від пилу газів і повітря в хімічній промисловості. - Л.: Хімія, 1982. - 256 с.
28. Кузнєцов А.А. Виробництво карбіду кальцію. - М.: Госхіміздат, 1954. - 267
29. Лаптєва О.А., Гладачев Б.А. Довідник працівника зеленого господарства. - Київ: Маяк, 1989. - 152 с.
30. Меклера В.Я., Овчініков П.А. Промислова вентиляція і кондиціонування повітря. - М.: Стройиздат, 1978. -114 С.
31. Мітюшкін К.П. Охорона природи. - М.: Агропромиздат, 1987. - 269 с.
32. Нестеров П.М., Нестеров А.П. Економіка природокористування і ринок. - М.: Закон і право ЮНИТИ, 1997. - 289 с.
33. Звіт про стан навколишнього середовища в Російській Федерації за 1999 рік Зелений світ. - 2000.
34. Звіт 2-ТП (повітря) "Про охорону атмосферного повітря".
35. Звіт 4-ОС "Про поточних витратах на охорону природи і екологічні платежі".
36. Звіт 2-ТП (водгосп) "Звіт про використання води".
37. Звіт 2-ТП "Звіт про утворення та видалення токсичних відходів".
38. Охорона навколишнього середовища. Довідник. Л.: Суднобудування, 1978. - 1б7 с.
39. Протасов В.Ф. Екологія, здоров'я і охорона навколишнього середовища в Росії. - М.: Фінанси і статистика, 1999. - 672 с.
40. Реймерс Н.Ф. Екологізація. Уч. посібник. - М.: Радіо і зв'язок, 1992. - 178 с.
41. Рунова Т.Г., Волкова І.М., Нефедова Т.Г. Територіальна організація природокористування. - М.: Наука, 1993. - 189 с.
42. Технічний регламент цеху © 40.
43. Урсул А.Д. Соціально-екологічні та гуманітарні аспекти переходу Росії а сталого розвитку Проблеми навколишнього середовища і природних ресурсів. 1997
44. Фінансові джерела природоохоронної діяльності / / Вісник МГУ. 1999.
45. Чепурних Н.В., Новосьолов А.Л. Плани
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Екологія та охорона природи | Диплом
256.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз управління інноваційною діяльністю підприємства на прикладі ВАТ Гродномебель
Функції управління природоохоронною діяльністю в Україні
Органи управління природоохоронною та пріродопользовательной діяльністю Зростання народонаселення Рекультивація
Управління фінансово-господарською діяльністю підприємства на прикладі ТОВ Тіара
Удосконалення управління інвестиційною привабливістю підприємства на прикладі ВАТ Нижнекамскшина
Вдосконалення корпоративного управління на прикладі підприємства ВАТ ВТО Надзбруччя
Управління оборотним капіталом підприємства на прикладі ВАТ Південний ГЗК
Формування та управління портфелем цінних паперів підприємства на прикладі ВАТ Елецгідроагрегат
Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ Третє Нижньокамське монтажне управління
© Усі права захищені
написати до нас