Управління оборотними активами

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
"1-2" ВСТУП
1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ Управління оборотними активами
1.1. Визначення оборотних активів
1.2. Моделі управління поточними активами і пасивами
1.3. Склад оборотних активів і методика управління ними
2. АНАЛІЗ Управління оборотними активами
У ТОВ «РУДО - АКВА»
2.1 Організаційно-правова та соціальна характеристика об'єкта дослідження
2.2. Аналіз структури оборотних активів ТОВ «РУДО - АКВА»
2.3. Аналіз управління матеріальними ресурсами ТОВ «РУДО - АКВА»
2.4. Аналіз управління дебіторською заборгованістю ТОВ «РУДО - АКВА»
2.5. Аналіз управління грошовими коштами ТОВ «РУДО - АКВА»
2.6. Аналіз управління платоспроможністю ТОВ «РУДО - АКВА»
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП
Щоб вижити в умовах ринкової економіки не допустити банкрутства підприємства, треба добре знати, як керувати фінансами, якою повинна бути структура капіталу по складу і джерелам утворення, яку частку повинні займати власні кошти, а яку - позикові. Слід знати і такі поняття ринкової економіки, як ділова активність, ліквідність, платоспроможність, кредитоспроможність підприємства, порок рентабельності, запас фінансової стійкості, ступінь ризику, ефект фінансового важеля та інші, а також методику їх аналізу. Важливе місце у майні підприємства займає оборотний капітал - частина капіталу, вкладена у поточні активи, що є важливим чинником для ефективного розвитку підприємство.
Актуальність теми «Управління оборотними активами» полягає в тому, що від забезпеченості оборотними активами, їх структури та рівня використання багато в чому залежать ефективність функціонування та фінансова стійкість підприємств. Тому в систему управління оборотними активами поряд плануванням, нормуванням та обліком входить регулярний аналіз їх складу, динаміки, відповідності потребам поточної виробничо-господарської діяльності.
Головним завданням управління оборотними активами є - формування необхідного обсягу, оптимізація складу і забезпечення ефективного використання оборотних активів підприємства.
Головна мета курсової роботи - проаналізувати стан руху оборотних активів, виявити основні проблеми руху оборотних активів в господарській діяльності підприємства і дати рекомендації щодо поліпшення управління оборотними активами.
Виходячи з поставлених цілей можна сформувати завдання:
1) Вивчити теоретичні аспекти управління оборотними активами;
2) Проаналізувати управління оборотними активами на досліджуваному підприємстві;
3) Зробити висновки і запропонувати методи удосконалення управління оборотними активами підприємства.
Управління оборотними активами становить найбільш велику частину операції фінансового менеджменту. Це пов'язано з великою кількістю елементів їх внутрішнього матеріально - речового і фінансового складу вимагають індивідуалізації управління; високою динамікою трансформації їх видів, пріоритетною роллю в забезпеченні платоспроможності, рентабельності і інших цільових результатів операційної діяльності підприємства. До оборотних активів належать; запаси сировини, матеріалів і напівфабрикатів, запаси готової продукції, поточна дебіторська заборгованість, грошові активи та інші оборотні активи.
Об'єктом дослідження є Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Рудо - Аква».
Управління оборотними активами ТОВ «Руда-Аква» забезпечує вибір політики їх фінансування на підприємстві і оптимізацію структури його джерел. У процесі управління оборотними активами ТОВ «Рудо - Аква» розробляє окремі фінансові нормативи, які використовуються для контролю ефективності їх формування та функціонування. Основними з нормативів є:
- Норматив власних оборотних активів підприємства;
- Система нормативів оборотності основних видів оборотних активів і тривалості операційного циклу в цілому;
- Система коефіцієнтів ліквідності оборотних активів.
У 2008 р . керівництво ТОВ «Рудо-Аква» вважає першочерговими завданнями - це зростання обсягу виробництва, підвищення конкурентоспроможності, збільшення заробітної плати і технічне переозброєння.
У даній курсовій роботі проведено аналіз управління оборотними активами на підприємстві, і розглянуті питання перспективного розвитку на ринку в майбутньому.

1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ Управління оборотними активами
1.1. Визначення оборотних активів
Оборотними активами є активи, які можуть бути протягом одного виробничого циклу або одного року перетворені в грошові кошти.
Під чистими оборотними активами розуміють різницю між поточними активами і поточними зобов'язаннями.
Як відомо, всі активи підприємства складаються з основних, або постійних, і оборотних, або поточних. Оборотні кошти - це мобільна частина активів підприємства.
Оборотні активи включають в себе матеріально-виробничі запаси і витрати, готову продукцію, дебіторську заборгованість, грошові кошти. Перебуваючи в постійному русі, оборотні активи забезпечують безперебійний процес виробництва. При цьому відбувається постійна і закономірна зміна форм вартості: з грошової вона перетворюється на товарну, потім у виробничу і знову в товарну і грошову. Таким чином, виникає об'єктивна необхідність авансування коштів для створення нормальних умов виробничої діяльності до моменту отримання виручки від реалізації продукції. Кругообіг оборотних (поточних) активів представлений на рис. 1. [1]
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Грошові кошти

Рис. 1. Кругообіг поточних активів
Оборотні активи становлять істотну частку всіх активів підприємства. Від вмілого управління ними багато в чому залежить успішна підприємницька діяльність господарюючого суб'єкта. Управління оборотними активами займає особливе місце в роботі фінансового менеджера, оскільки це постійний, щоденний і безперервний процес.
Об'єктами управління оборотними (поточними) активами служать: рівень їхньої ліквідності, склад, структура, величина, джерела покриття і їх структура.
За ступенем ліквідності розрізняють повільно реалізованих, швидко реалізованих і абсолютно ліквідні оборотні активи.
До повільно реалізованих оборотних активів відносяться запаси сировини, матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції. Запаси готової продукції є більш ліквідною частиною повільно реалізованих активів. Визначення оборотних коштів, необхідних для утворення запасів готової продукції на складі, тісно пов'язане з прогнозуванням обсягів реалізації продукції, що випускається. При досить глибоке опрацювання питань збуту готової продукції її накопичення на складі може бути мінімальним. [2]
Розмір грошових коштів, вкладених у незавершене виробництво, багато в чому залежить від тривалості виробничого циклу, який у свою чергу визначається технологією виробництва продукції, її техніко-економічними характеристиками і споживчими властивостями.
До бистрореалізуемих оборотних активів відноситься дебіторська заборгованість, оскільки вона здатна досить швидко трансформуватися в грошові кошти. Дебіторська заборгованість утворюється під час реалізації продукції та являє собою грошові кошти, які покупці повинні підприємству. У готівку грошові кошти вона перетворюється через певний термін. У складі оборотних активів обліковується дебіторська заборгованість, термін погашення якої не перевищує одного року.
Вона включає в себе:
- Дебіторську заборгованість з основної діяльності, оскільки підприємства в основному продають готову продукцію в кредит;
- Дебіторську заборгованість за фінансовими операціями;
- Аванси службовцям;
- Кошти на депозитах.
До абсолютно ліквідних активів належать грошові кошти в касі та на рахунках у банках. У складі оборотних коштів враховуються кошти, призначені для поточних грошових платежів.
На склад, структуру, величину оборотних коштів впливають: характер і складність виробництва, тривалість виробничого циклу, вартість сировини, умови його поставки, прийнятий порядок розрахунків, галузева специфіка, кон'юнктура ринку. Так, у торгівлі більшу частку в складі оборотних коштів складають товарні запаси, в будівельних організаціях - незавершене виробництво, на транспорті - виробничі запаси, у фінансових компаній значна частка грошових коштів.
Розмір оборотних коштів не є постійною і залежить не тільки від обсягу виробництва, але і від таких факторів, як сезонність виробництва, нерівномірність поставок, несвоєчасність надходження коштів за відвантажену продукцію. Тому прийнято ділити оборотний капітал на постійний і змінний.
Постійний оборотний капітал можна розглядати як частину поточних активів, яка відносно постійна протягом виробничого циклу. Вона може бути або усередненої, або мінімальною величиною поточних активів, необхідних для виробничої діяльності в залежності від рішення фінансового менеджера.
Розмір змінного капіталу визначає додаткову потребу в оборотних коштах, пов'язану з відхиленнями, що виникають в окремі періоди виробничої діяльності підприємства. Наприклад, потреба в додаткових витратах, пов'язаних із сезонною закупівлею сировини в харчовій промисловості або з сезонної реалізацією готової продукції, зростанням дебіторської заборгованості і т.д.
1.2. Моделі управління поточними активами і пасивами
Якщо розмір оборотного капіталу занижений, то підприємство буде постійно зазнавати нестачу коштів, мати низький рівень ліквідності і, як наслідок, перебої у виробничому процесі, втрату прибутку. І навпаки, чим більше поточні активи перевищують поточні зобов'язання, тим вища ліквідність підприємства. Але збільшення оборотних коштів у порівнянні з оптимальною потребою в них приводить до уповільнення їх оборотності і також знижує прибуток. Таким чином, стратегія управління оборотними засобами повинна базуватися на забезпеченні платоспроможності підприємства та визначенні оптимального обсягу і структури оборотних коштів. У свою чергу визначення необхідної потреби в оборотних коштах ставить перед фінансовим менеджером завдання вибору оптимальної структури джерел фінансування оборотних коштів. [3]
Комплексна політика управління оборотними коштами включає в себе управління поточними активами і поточними пасивами.
Під управлінням поточними активами розуміється визначення їх розміру, складу і структури.
Стратегія фінансування поточних активів визначається в залежності від того, яке рішення прийме фінансовий менеджер щодо джерел покриття тимчасових потреб, тобто покриття змінної частини оборотних коштів.
У фінансовому менеджменті розрізняють чотири моделі управління оборотними засобами: ідеальна, агресивна, консервативна і помірна.
Ідеальна модель управління поточними активами і пасивами:
Сама назва «ідеальна» говорить про те, що практично вона зустрічається вкрай рідко.
Це коли поточні активи повністю покриваються короткостроковими зобов'язаннями. Ця модель ризикована з точки зору ліквідності. У разі екстремальної ситуації (необхідність повного розрахунку з більшістю кредиторів) підприємство змушене буде для покриття поточної кредиторської заборгованості продати частину основних засобів.
Агресивна модель управління поточними активами і пасивами:
Це коли частка оборотних коштів значно вища за частку основних. Підприємство має великі запаси сировини, матеріалів, готової продукції, істотну дебіторську заборгованість. За рахунок короткострокового кредиту фінансується не тільки змінна частина поточних активів (тимчасова потреба в оборотних коштах), а й частину постійних поточних активів. Очевидно, чим більше частка короткострокового кредиту у фінансуванні постійного оборотного капіталу, тим агресивніше фінансова політика. При управлінні оборотними коштами за агресивної моделі зростають витрати підприємства на сплату відсотків за кредит, що знижує економічну рентабельність і створює ризик втрати ліквідності.
Консервативна модель управління поточними активами і пасивами:
Це якщо питома вага поточних активів відносно низький. Відповідно, частка короткострокового фінансування в загальній величині всіх пасивів підприємства невелика. За рахунок короткострокового кредиту покривається лише частина змінних поточних активів підприємства. Вся інша потреба в оборотних коштах покривається за рахунок постійних пасивів. Таку політику фінансовий менеджер вибирає за умови глибокого опрацювання обсягів продажів, чіткої організації взаєморозрахунків, налагоджених зв'язків з постачальниками сировини і матеріалів. Консервативна політика сприяє зростанню рентабельності активів. Разом з тим вона містить елементи ризику у випадку виникнення непередбачених ситуацій в розрахунках або при реалізації продукції.
Помірна модель управління поточними активами і пасивами:
Помірна фінансова політика управління оборотними коштами являє собою компроміс між агресивною і консервативної моделлю. У цьому випадку всі параметри (економічна рентабельність, оборотність, ліквідність) усереднені.
Виходячи з всебічної оцінки розміру, складу та структури поточних активів фінансовий менеджер може розробити комплексну політику управління оборотними коштами на кожен конкретний період виробничої діяльності підприємства.
1.3. Склад оборотних активів і методика управління ними
Дебіторська заборгованість - це сума боргу, що приписується підприємству від інших юридичних осіб або громадян.
Сучасний етап економічного розвитку країни характеризується значним уповільненням платіжного обороту, що викликає зростання дебіторської заборгованості на підприємствах. Тому важливим завданням фінансового менеджменту є ефективне управління дебіторською заборгованістю, спрямоване на оптимізацію загального її розміру та забезпечення своєчасної інкасації боргу.
У сучасній господарській практиці дебіторська заборгованість класифікується за такими видами:
1) дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, строк оплати яких не настав;
2) дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, неоплачені в строк;
3) дебіторська заборгованість за векселями отриманими;
4) дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом;
5) дебіторська заборгованість за розрахунками з персоналом;
6) інші види дебіторської заборгованості.
Для оцінки оборотності дебіторської заборгованості як чинника, що впливає на оборотність оборотних активів, яка є характеристикою ефективності їх використання, розраховуються такі основні показники:
Коефіцієнт заборгованості:
Коефіцієнт оборотності відбиває кількість оборотів дебіторської заборгованості за аналізований період.
Коефіцієнт закріплення коштів у дебіторській заборгованості, що характеризує її величину на один карбованець виручки від продажів. Цей коефіцієнт є показником, зворотним коефіцієнту оборотності.
Чим нижче коефіцієнт закріплення, тим ефективніше використовуються кошти, авансовані у дебіторську заборгованість. [4]
Оцінку рівня здійснюють на основі наступних показників:
а) Коефіцієнту відволікання оборотних активів у поточну дебіторську заборгованість за товари, роботи і послуги.
б) Коефіцієнту можливої ​​інкасації поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.
Формування принципів кредитної політики відображає умови цієї практики і спрямоване на підвищення ефективності операційної та фінансової діяльності підприємства.
Тип кредитної політики характеризує принципові підходи до її здійснення з позиції співвідношення рівнів прибутковості і ризику кредитної діяльності підприємства. Розрізняють три типи кредитної політики: консервативний (жорсткий) помірний і агресивний (м'який).
Визначення можливої ​​суми обігового капіталу, спрямованого в дебіторську заборгованість за товарним і споживчим кредитом.
Формування системи кредитних умов. До складу цих умов входять наступні елементи: строк надання кредиту; розмір кредиту, що надається; вартість надання кредиту; система штрафних санкції за прострочення виконання зобов'язань покупцями.
Формування стандартів оцінки покупців і диференціація умов надання кредиту. В основі встановлення таких стандартів оцінки покупців лежить їх кредитоспроможність.
Формування процедури інкасації поточної дебіторської заборгованості. До складу цієї процедури повинні бути передбачені: терміни і форми попереднього і наступного нагадувань покупцям про дату платежів; можливості та умови пролонгування боргу за наданим кредитом: умови порушення справи про банкрутство неспроможних дебіторів.
Основними формами рефінансування дебіторської заборгованості, використовуваними в даний час, є факторинг, облік векселів, виданих покупцями продукції і форфейтинг.
Побудова ефективних систем контролю за рухом і своєчасної інкасацією поточної дебіторської заборгованості організовується в рамках побудови загальної системи фінансового контролю на підприємстві як самостійний його блок. Одним з видів - «Система АВС» стосовно до контролю дебіторської заборгованості підприємства. У категорію А включаються великі і сумнівні види поточної дебіторської заборгованості. У категорію В - кредити середніх розмірів, У категорію С - інші види дебіторської заборгованості.
Рух грошових коштів організації у часі являє собою безперервний процес, створюючи грошовий потік.
Грошовий потік - це сукупність розподілених у часі обсягів надходження і вибуття грошових коштів у процесі господарської діяльності організації. [5]
Для здійснення нормальної життєдіяльності організація повинна мати у своєму розпорядженні оптимальною сумою грошових коштів. Недолік грошових коштів може негативно відбитися на діяльності організації і привести до неплатоспроможності, зниження ліквідності, збитковості і навіть до банкрутства. Надлишок грошових коштів так само може мати негативні наслідки для організації. Щоб приймати оптимальні управлінські рішення, пов'язані з рухом грошових коштів, для досягнення найкращого ефекту господарської діяльності керівництву організації потрібна постійна обізнаність про стан грошових коштів. Отже, необхідні систематичний грошовий аналіз та оцінка грошових потоків організації.
Метою аналізу грошових потоків є - отримання необхідного обсягу їх параметрів, що дають об'єктивну, точну і своєчасну характеристику напрямків надходження і витрачання грошових коштів, обсягів, складу, структури, об'єктивних і суб'єктивних, зовнішніх і внутрішніх факторів, що роблять різний вплив на зміну грошових потоків. З 1 січня 2000 р . в РФ діє нова форма бухгалтерської звітності № 4 «Звіт про рух грошових коштів».
Звіт містить відомості про рух грошових коштів: надходження, спрямування грошових коштів у розрізі поточної, інвестиційної та фінансової діяльності організації і залишки грошових коштів на початок і кінець звітного періоду. Відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, а так само ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерська звітність організацій в процесі складання» та аналізу «Звіту про рух грошових коштів» рекомендується використовувати прямий та непрямий методи. [6]
Прямий метод аналізу руху грошових коштів полягає в розгляді даних про позитивних і негативних грошових потоках організації, сформованих на основі касового методу шляхом включення до звіту господарських оборотів, пов'язаних з грошовими операціями. Цей метод заснований на порівнянні показників, що містяться у звіті "Про рух грошових коштів», нарахування і оцінці необхідних величин (абсолютних і відносних відхилень, темпів зростання, питомої ваги окремих показників притоку і відтоку грошових коштів у загальному обсязі позитивних і негативних грошових потоків), за звітний період, а також оцінці динаміки досліджуваних показників. Прямий метод аналізу грошових потоків має один недолік: він не дозволяє проаналізувати вплив різних чинників на зміну залишку грошових коштів у взаємозв'язку зі зміною показників, що формують фінансові результати діяльності організації. З цією метою використовується непрямий метод формування звіту та його аналізу.
Управління грошовими активами або залишками грошових коштів та їх еквівалентів, які постійно перебувають в розпорядженні підприємства, становить невід'ємну частину функції загального управління оборотними активами. Розмір залишку грошових активів, яким оперує підприємства в процесі господарської діяльності, визначає рівень його абсолютної платоспроможності, характеризує його інвестиційні можливості.
Основною метою фінансового менеджменту в процесі управління грошовими активами є забезпечення постійної платоспроможності підприємства. Поряд з цією метою важливим завданням у процесі управління грошовими активами є забезпечення ефективного використання тимчасово вільних грошових коштів. [7]
Стійке фінансове становище підприємства є найважливішим чинником його застрахованого від можливого банкрутства. З цих позицій важливо знати наскільки платоспроможне підприємство і яка ступінь ліквідності його активів.
Коефіцієнти платоспроможності та ліквідності відображають здатність підприємства погасити свої короткострокові зобов'язання легко реалізовані засобами. Високе значення даних коефіцієнтів свідчить про стійке фінансове становище підприємства, низька їх значення - про можливі проблеми з готівкою і утрудненнях в подальшої операційної діяльності. У той же час дуже велике значення коефіцієнтів свідчить про невигідному вкладенні коштів в оборотні активи.
За даними бухгалтерської (фінансової) звітності розрахуємо наступні показники платоспроможності та ліквідності:
1) Коефіцієнт поточної платоспроможності (покриття);
2) Коефіцієнт проміжної платоспроможності та ліквідності;
3) Коефіцієнт абсолютної ліквідності.
При обчисленні фінансових показників платоспроможності та ліквідності за базу для розрахунку приймається сума короткострокових зобов'язань підприємства.
1. Коефіцієнт поточної платоспроможності (покриття) - розраховується за формулою:

Кн ≥ 2.
Цей коефіцієнт характеризує загальну забезпеченість підприємства оборотними коштами для ведення господарської діяльності та погашення його термінових зобов'язань.
Цей коефіцієнт використовують як один з основних показників платоспроможності та ліквідності, тому що він показує, в якій мірі короткострокові зобов'язання підприємства покриваються його оборотними активами, здатними, як передбачається, перетворитися в грошову форму в терміни, що співпадають з погашенням боргів.
2. Коефіцієнт проміжної платоспроможності та ліквідності розраховується за формулою:

До ≥ 1.
Цей коефіцієнт дозволяє краще, ніж коефіцієнт поточної ліквідності оцінити платоспроможність, так як включає при розрахунку до складу активів їх найбільш ліквідну частину.
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності можна розрахувати за формулою:

Чим більше величина цього коефіцієнта, тим більше гарантія погашення боргів. Нормальне обмеження, коли Ка.л. ≥ 0,2
Загальний рівень термінової ліквідності оборотних активів повинен забезпечувати необхідний рівень платоспроможності підприємства за поточними фінансовими зобов'язаннями. У цих цілях з урахуванням обсягу і графіка майбутнього платіжного обороту повинна бути визначена частка оборотних активів у формі грошових коштів, високо і середньо неліквідних активів. [8]
Забезпечення необхідної рентабельності оборотних активів.
Оборотні активи повинні генерувати певний прибуток при використанні в операційній діяльності підприємства. Разом з тим, окремі види оборотних активів здатні приносити підприємству прямий дохід в процесі фінансової діяльності у формі відсотків і девідентов. Складовою частиною управління оборотних активів є забезпечення своєчасного використання тимчасово вільного залишку грошових активів для формування ефективного портфеля короткострокових фінансових інвестицій виступають у формі їх еквівалентів.
Вибір форм і джерел фінансування оборотних активів. Цей етап управління оборотних активів забезпечує вибір політики їх фінансування на підприємства та оптимізації структури його джерел. У процесі управління оборотних активів на підприємств розробляються окремі фінансові нормативи, які використовуються для контролю ефективності їх формування та функціонування. Основними з таких нормативів є:
- Норматив власних оборотних активів підприємства;
- Система нормативів оборотності основних видів оборотних активів і тривалості операційного циклу в цілому;
- Система коефіцієнтів ліквідності оборотних активів. Мета і характер використання окремих видів оборотних активів мають істотний відмітні особливості.

2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ оборотних активів в ТОВ «РУДО - АКВА»
2.1 Організаційно-правова та соціальна характеристика об'єкта дослідження
Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Рудо - Аква» (далі по тексту ТОВ «Рудо - Аква»), створено відповідно до ЦК РФ, Закону про товариства, інших нормативних актів, затверджено засновниками в жовтні 2004 року. Товариство створене шляхом реорганізації «Лакінской пивоварні».
Товариство є комерційною організацією, і предметом його діяльності є:
1) пивоваріння;
2) продаж продукції власного виробництва;
Діяльність товариства, права і обов'язки його засновників регулюються ЦК РФ, Законом про Суспільствах, іншими нормативними актами, що регулюють діяльність юридичних осіб, Статутом, затвердженим керівниками. Утворене товариство є юридичною особою, статус якого визначений Статутом товариства.
Товариство має відокремлене майно, має розрахунковий рахунок і інші рахунки в банку. Товариство має круглу печатку із своїм найменуванням, знаки обслуговування, іншу атрибутику та виключні права на їх використання.
Вищим органом управління цього товариства є загальні збори учасників товариства. Зборів засновників бувають чергові і позачергові. Всі учасники товариства мають право бути присутніми на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати для прийняття рішень.
Керівництво поточною діяльністю товариства здійснюється директором - одноосібним виконавчим органом товариства. Директор товариства підзвітний загальним зборам учасників. Директор товариства обирається загальними зборами учасників на 5 років. Перевірка фінансово-господарської діяльності товариства здійснюється за підсумками за рік, або в будь-який момент за ініціативою директора. Діяльність ТОВ «Рудо - Аква» припиняється на підставі і відповідно до ДК РФ, Законом «Про неспроможність (банкрутство) підприємств», за рішенням учасників товариства, в інших випадках і на умовах, передбачених законом.
Що залишилося після задоволення вимог кредиторів майно передається учасникам, які мають на це майно речові або зобов'язальні права, по відношенню до ТОВ «Рудо - Аква».
Організаційна структура ТОВ «Рудо - Аква" наводиться у додатку 1.
Діяльність товариства припиняється на підставі і відповідно до ДК РФ, Законом «Про неспроможність (банкрутство) підприємств», за рішенням акціонерів товариства, в інших випадках і на умовах, передбачених законом. Що залишилося після задоволення вимог кредиторів майно товариства передається акціонерам, які мають на це майно речові або зобов'язальні права, по відношенню до даного суспільства.
На сьогоднішній день підприємство ТОВ «Рудо - Аква» випускає продукцію, яка успішно конкурує на ринку півоіндустріі з великими і дрібними виробниками пива, продається в своєму регіоні і ще в 10 регіонах Росії. Споживачами підприємства є більше 230 фірм. Підприємство є монополістом у своєму районі, але не в області. Продукція підприємства пиво випускається під маркою «Лакінское», розробленої фахівцями даного підприємства і вже досить відомої на пивному ринку, і під новою маркою «Драйв», орієнтованої на молодь.
У серії пива «Лакінское» 11 сортів. Технологи передбачили всі бажання любителів пива. У цій серії 9 сортів світлого пива, 2 сорти темного пива. Пиво представлено від нізкоплотний сортів (11%) до високощільних сортів (17%). Це натуральний продукт із солоду, що виробляється на власній солодівні з висококласної сировини, високоякісного хмелю, без стабілізаторів і інших добавок.
Серії «Драйв» випущений тільки один сорт цього пива, в даний час ведеться робота над новим сортом. Пиво цієї серії має більш «європейський» смак, в рецептурі приготування передбачено використання імпортного солоду без застосування цукру.
Порядне ставлення до клієнтів, постачальників обладнання, до платежів по податках в усі види бюджетів та позабюджетні фонди характеризує завод як надійного партнера по бізнесу.

2.2. Аналіз структури оборотних активів ТОВ «РУДО - АКВА»

Найважливішою частиною фінансових ресурсів підприємства є його оборотні активи.
Елементами оборотних активів ТОВ «РУДО - АКВА» є:
- Запаси;
- Податок на додану вартість по придбаних цінностей;
- Дебіторська заборгованість;
- Грошові кошти.
Проведемо аналіз оборотних активів ТОВ «РУДО - АКВА» по ​​періоду: 2005-2007 рр.., Використовуючи різні методи економічного аналізу (горизонтальний, вертикальний, порівняльний).
Розглянемо структуру оборотних активів ТОВ «РУДО - АКВА» (таблиця 1).
У зазначених нижче таблицях розраховано, яку частку становлять окремі види основних засобів у їх загальній кількості. Це дозволяє оцінити, які кошти переважають у підприємства.
Таблиця 1
Аналіз складу, величини і структури оборотних активів по ТОВ «РУДО - АКВА» за 2005-2007 рр..
Показники
Період
Зміни
2005 р
2006 р
2007 р
Абсолютна (+,-)
2005-2007
Абсолютна (+,-)
2006-2007
Темп росту,%
2005-2007
Темп росту,%
2006-2007
1
2
3
4
5
6
7
8
II. Оборотні активи
Запаси
66246
50811
55348
-10898
+4537
-16,5
+8,9
% До підсумку оборотних активів
80,41
70,03
77,6
-2,81
7,57
-3,49
10,8
ПДВ по придбаних цінностях
2863
2537
2480
-383
-57
-13,4
-15,1
% До підсумку оборотних активів
3,47
3,5
3,48
0,01
-0,02
0,3
-0,6
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)
-
-
-
-
-
-
-
% До підсумку оборотних активів
-
-
-
-
-
-
-
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)
13272
19144
13400
128
-5744
+0,96
-30
% До підсумку оборотних активів
16,11
26,39
18,8
+2,69
-7,59
16,7
-10,19
Грошові кошти
2
61
90
+88
+29
+4400
+47,5
% До підсумку оборотних активів
0,01
0,08
0,12
0,11
0,04
1100
50
Разом у розділі
82383
72553
71318
-11065
-1236
Висновок: З даних таблиці 1 видно, що в цілому по оборотних активів спостерігається тенденція до зниження, тому в порівнянні з 2005 роком вони знижені на 11065 тис. крб., Це відбулося в результаті зниження запасів на 10898 тис. крб., ПДВ на 383 тис. руб., але разом з тим спостерігається збільшення дебіторської заборгованості на 128 тис. руб. та грошових коштів на 88 тис. руб.
А за структурою спостерігається тенденція до зниження темпу росту запасів на 16,5%, ПДВ на 13,4%, збільшення дебіторської заборгованості на 0,96%, збільшення грошових коштів на 4400%. Велику частку в структурі оборотних активів займають запаси, вони становлять 80,41%, потім йде дебіторська заборгованість 16,11%, ПДВ - 3,47%, грошові кошти 0,01%.
Роблячи висновок з усього вищесказаного можна сказати, що запаси знижуються за рахунок збільшення дебіторської заборгованості.
Для того щоб змінити становище в оборотних активів в порівнянні з 2005 роком керівництво підприємства ТОВ «РУДО - АКВА» має розробити правильну політику по роботі з дебіторами. Прагнути до мінімізації дебіторської заборгованості, уникати дебіторів з високим ризиком несплати. Для дебіторів з найбільшим ступенем ризику слід застосовувати передоплату відпущеної продукції (товарів, послуг) або пропонувати акредитивну форму розрахунків.
За даними таблиці 1 видно, що в цілому по оборотних активів спостерігається тенденція до зниження так в порівнянні з 2006 роком вони знижені на 1236 тис. руб., Це відбулося за рахунок зниження дебіторської заборгованості на 5744 тис. руб., ПДВ на 57 тис. руб., але разом з тим спостерігається збільшення запасів на 4537 тис. руб., збільшення грошових коштів на 29 тис. крб.
За структурою спостерігається тенденція до збільшення темпу зростання запасів на 8,9%, до збільшення грошових коштів на 47,5%, до зниження ПДВ на 15,1%, до зниження дебіторської заборгованості на 30%. Велику частку в структурі оборотних активів займають запаси, вони становлять 70,03%, потім йде дебіторська заборгованість, яка становить 26,39%, ПДВ - 3,5%, грошові кошти 0,08%.
Роблячи висновок у порівнянні з 2006 роком можна сказати, що відбулося збільшення запасів і грошових коштів за рахунок зниження дебіторської заборгованості, що сприятливо відбивається на господарській діяльності підприємства.
З усього вище сказаного, слід, щоб підняти рівень оборотних активів підприємства керівництву ТОВ «РУДО - АКВА» необхідно використання ефективного аналітичного забезпечення управління дебіторською заборгованістю, воно дозволить контролювати стан розрахунків з дебіторами, знижувати ризик неповернення дебіторської заборгованості та утворення простроченої заборгованості, своєчасно визначати потребу в додаткових ресурсах для покриття дебіторської заборгованості, виробляти раціональну політику надання кредитів, що призведе до покращення фінансового стану підприємства.
За даними таблиці 1 побудуємо діаграму:

Рис. 2 - Динаміка зміни оборотних активів ТОВ «РУДО - АКВА» за 2005-2007 рр..

2.3. Аналіз управління матеріальними ресурсами ТОВ «РУДО - АКВА»

При аналізі управління матеріальними ресурсами структури ТОВ «Рудо - Аква» необхідно виділити систему і простежити рух матеріальних ресурсів від моменту визначення необхідності забезпечення виробничого процесу сировиною і матеріалами до моменту виходу кінцевого продукту.
Виробничі запаси дуже впливають на фінансові результати підприємства. З метою нормального забезпечення виробництва і збуту продукції запаси повинні бути оптимальними. Наявність менших за обсягом, але більш рухливих запасів, означає, що менша сума готівки фінансових ресурсів перебуває в запасі. Накопичення великих запасів свідчить про спад активності організації.
1. Аналіз структури:
- Виявлення тенденцій у зміну структури запасів за певний період. Структура матеріальних запасів повинна відображати структуру обсягу споживання (для промислового підприємства);
2. Аналіз абсолютних запасів проводиться за наступними напрямками:
- Аналіз відповідності фактичних запасів нормі;
- Аналізу динаміки запасів за ряд.
3. Аналіз відносних запасів:
- Розрахунок фактичних і планованих показників за період;
- Аналіз динаміки показників.
Проведемо аналіз структури запасів ТОВ «РУДО - АКВА» за 2005-2007 рр.. розглянемо у вигляді таблиці 2.
Таблиця 2
Аналіз складу, величини і структури запасів ТОВ «РУДО - АКВА» за 2005-2007 рр..
Показник
Період
Зміни
2005р.
2006р.
2007р.
Абсолютна, (+,-)
2005-2007
Абсолютна, (+,-)
2006-2007
Темп зростання%
2005-2007
Темп зростання%
2006-2007
1
2
3
4
5
6
7
8
Запаси
66246
50811
55348
-15435
4537
-23,3
8,9
- Сировина, матеріали
42322
33672
30793
-8650
-2879
-20,4
-8,6
% До підсумку запасів
63,9
66,3
55,6
-8,3
-10,7
-12,9
-15,7
- Незавершене виробництво
6208
4031
3805
-2177
-226
-35,1
-5,6
% До підсумку запасів
9,4
7,9
6,9
-2,5
-1
-26,5
-12,6
- Готова продукція
17496
12710
20100
-4786
7390
-27,4
58,1
% До підсумку запасів
26,4
25
36,3
9,9
11,3
37,5
45,2
- Витрати майбутніх періодів
220
398
650
178
252
80,9
63,3
% До підсумку запасів
0,33
0,78
1,2
0,87
0,42
263,6
53,8
Висновок: З даних таблиці 2 видно, що в цілому по запасах спостерігається тенденція до зниження так в порівнянні з 2005 роком вони знижені на 15435 тис. крб., Це відбулося в результаті зниження сировини, матеріалів на 8650 тис. руб., Незавершеного виробництва на 2177 тис. руб., готової продукції на 4786 тис. руб., але разом з тим спостерігається збільшення витрат майбутніх періодів на 178 тис. руб.
А за структурою спостерігається тенденція до зниження темпу росту запасів на 23,3%, за рахунок зниження сировини, матеріалів на 20,4%, незавершеного виробництва на 35,1%, готової продукції на 27,4%, і збільшення витрат майбутніх періодів на 80,9%. Велику частку в структурі запасів займає сировина, що становить 63,9%, потім йде готова продукція 26,4%, незавершене виробництво - 9,4%, витрати майбутніх періодів 0,33%.
Роблячи висновок з усього вищесказаного можна сказати, що запаси знижуються за рахунок збільшення витрат майбутніх періодів.
Для того щоб змінити становище за запасами в порівнянні з 2005 роком керівництво підприємства ТОВ «РУДО - АКВА» має розробити правильну політику по роботі з сировиною, тому що через недопоставки сировини знижується випуск виробів, тому необхідно прагнути до збільшення сировини, матеріалів.
У цілому за запасами в порівнянні з 2006 роком спостерігається тенденція до збільшення на 4537 тис. руб., Це відбулося за рахунок підвищення готової продукції на 7390 тис. руб. і витрат майбутніх періодів на 252 тис. руб., але разом з тим спостерігається зниження таких показників, як сировину на 2879 тис. руб. і незавершене виробництво на 226 тис. руб.
За структурою спостерігається тенденція до збільшення темпу зростання запасів на 8,9%, в результаті збільшення готової продукції на 58,1% і витрат майбутніх періодів на 63,3%. Знижується сировину на 8,6% і незавершене виробництво на 5,6%. Велику частку в запасах займають сировина - 55,6%, потім йде готова продукція, яка складає 36,3%, незавершене виробництво - 6,9%, витрати майбутніх періодів - 1,2%.
Роблячи висновок у порівнянні з 2006 роком можна сказати, що відбулося збільшення запасів за рахунок підвищення готової продукції, що сприятливо відбивається на господарській діяльності підприємства.
З усього вище сказаного, слід, щоб поліпшити положення по запасах підприємства керівництву ТОВ «РУДО - АКВА» необхідно збільшити показники сировини, матеріалів, тому що через недопоставки сировини може знизиться випуск виробів; підвищувати показник - незавершене виробництво.
Для наочного представлення за даними таблиці 2 побудуємо діаграму:
SHAPE \ * MERGEFORMAT
42322
6208
17496
220
33672
4031
12710
398
30793
3805
20100
650
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2005р.
2006р.
2007р.
Сировина, матеріали
Незавершене
виробництво
Готова продукція
Витрати майбутніх періодів

Рис. 3 - Динаміка структури запасів ТОВ «РУДО - АКВА» за 2005-2007 рр..
В аналізі структури запасів необхідно проаналізувати коефіцієнт накопичення (Кн):
Коефіцієнт накопичення - характеризує рівень мобільності запасів і при оптимальному варіанті повинен бути> 1. Але це співвідношення справедливо тільки в тому випадку, якщо продукція є конкурентоспроможною і користується попитом.
Якщо коефіцієнт накопичення нижче свого оптимального значення, це свідчить про несприятливу структурі запасів і про наявність зайвих і непотрібних виробничих запасів.
Кн = (42322 +6208) / 17496 = 2,7 на 2005 р.
Кн = (33672 +4031) / 12710 = 2,9 на 2006 р .
Кн = (30793 +3805) / 20100 = 1,7 на 2007 р .
Проаналізувавши коефіцієнт нагромадження за 2005 - 2007 рр.. відзначимо, що він знижується. За даними балансу на всіх періодах цей показник є оптимальним, що свідчить про сприятливу структурі запасів.
2.4. Аналіз управління дебіторською заборгованістю ТОВ «РУДО - АКВА»
У процесі аналізу та управління дебіторською заборгованістю ТОВ «РУДО - АКВА» потрібно вивчити динаміку, склад, причини і давність утворення дебіторської заборгованості, встановити, чи немає в її складі сум, нереальних для стягнення, або таких, за якими закінчуються терміни позовної давності (таблиця 3). Якщо такі є, то необхідно терміново вжити заходів з їх стягнення (оформлення векселів, звернення в судові органи та ін.)
Для аналізу дебіторської заборгованості будемо використовувати дані з бухгалтерських балансів організації за період 2005-2007 рр.., А також додаток до балансу (ф-4) - дебіторська і кредиторська заборгованість.
Таблиця 3
Аналіз складу, величини і структури дебіторської заборгованості у ТОВ «РУДО - АКВА» за період 2005-2007 рр..
Розрахунки з дебіторами
Період
Зміни
2005
Уд. вага,%
2006
Уд. вага,%
2007
Уд. вага,%
Абсолютна, (+,-)
2005-2007
Абсолютна, (+,-)
2006-2007
Темп зростання
2005-2007
Темп зростання
2006-2007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
З покупцями і замовниками
10141
76,4
15724
82,2
10250
76,5
109
-5474
1,07
-34,8
За авансами виданими
3068
23,1
1000
5,2
1000
7,5
-2068
0
-67,4
0
Інші дебітори
63
0,4
2420
12,6
2150
16
2087
-270
3312
-86,2
Разом
13272
100
19144
100
13400
100
128
-5744
0,96
-30
Висновок: З даних таблиці 3 видно, що в порівнянні з 2005 роком з дебіторської заборгованості в цілому спостерігається тенденція до підвищення на 128 тис. руб., Це відбулося в результаті збільшення розрахунків з покупцями і замовниками на 109 тис. руб., А також розрахунків інших дебіторів на 2087 тис. руб., але разом з тим спостерігається і зниження розрахунків з дебіторами за авансами видинним на 2068 тис. руб.
І за структурою спостерігається тенденція до збільшення темпу зростання дебіторської заборгованості на 0,96%, в результаті збільшення розрахунків з покупцями і замовниками на 1,07% і з іншими дебіторами на 3312%, але так само знизилися за темпами зростання розрахунки за виданими авансами на 67,4%. Велику частку у структурі дебіторської заборгованості займають розрахунки з покупцями і замовниками, вони складають 76,4%, розрахунки за авансами виданими займають 23,1%, потім йдуть розрахунки інших дебіторів - 0,4%.
Роблячи висновок з усього вищесказаного можна сказати, що дебіторська заборгованість підвищується за рахунок збільшення розрахунків з покупцями і замовниками, а так само з іншими дебіторами.
За даними таблиці 3 видно, що 2007 рік у порівнянні з 2006 роком у цілому по дебіторської заборгованості спостерігається тенденція до зниження, тому вона знижена на 5744 тис. руб., Це відбулося за рахунок зниження розрахунків з покупцями і замовниками на 5474 тис. руб. , а так само з іншими дебіторами на 270 тис. руб. Аванси видані залишилися незмінні.
За структурою спостерігається тенденція до зменшення темпу зростання розрахунків з покупцями і замовниками на 34,8%, і до зменшення розрахунків з іншими дебіторами на 86,2%.
Роблячи висновок у порівнянні з 2006 роком можна сказати, що відбулося зменшення розрахунків з дебіторами.
Для того щоб змінити становище дебіторської заборгованості в порівнянні з 2006 роком керівництво підприємства ТОВ «РУДО - АКВА» має розробити правильну політику по роботі з дебіторами. Прагнути до мінімізації дебіторської заборгованості, уникати дебіторів з високим ризиком несплати. Для дебіторів з найбільшим ступенем ризику слід застосовувати передоплату відпущеної продукції (товарів, послуг) або пропонувати акредитивну форму розрахунків.
При цьому можна сказати, що працівник, що займається управлінням дебіторською заборгованістю, повинен зосередити увагу на найбільш старих боргах і приділити більше уваги великим сумам заборгованості.
У період з 2005 по 2007 рік дебіторська заборгованість знизилася за рахунок погашення боргів покупців і замовників. Заборгованість покупців і замовників є основною заборгованістю. Це викликано особливостями кредитної політики підприємства: постачання товарів з відстрочкою платежу, з цього зростання дебіторської заборгованості можна пояснити зростанням обсягів продажів. Скорочення термінів погашення платежів призводить до прискорення оборотності капіталу.
У певних ситуаціях для управління дебіторською заборгованістю розглядався підприємству можна скористатися послугами факторингової компанії. При факторингу підприємство поступається свої вимоги до покупців, а банк зобов'язується кредитувати підприємство.
За даними таблиці побудуємо діаграму (рис. 4).

Рис. 4 - Порівняльний аналіз складу дебіторської заборгованості у ТОВ «РУДО - АКВА»

2.5. Аналіз управління грошовими коштами ТОВ «РУДО - АКВА»

Для того щоб розкрити реальний рух грошових коштів на ТОВ «РУДО - АКВА», оцінити синхронність надходжень і платежів, а також пов'язати величину отриманого фінансового результату з станом грошових коштів, виділимо і проаналізуємо всі напрями надходження грошових коштів, а також їх витрачання.
Однією з умов фінансового благополуччя організації є приплив коштів.
Організація повинна мати достатню кількість грошових коштів для того, щоб вчасно розрахуватися зі своїми кредиторами, виплатити заробітну плату, в кінцевому підсумку, щоб підтримувати якийсь оптимальний рівень ліквідності. Проте надмірна величина грошових коштів говорить про те, що реально організація терпить збитки, пов'язані з інфляцією і знеціненням грошей, а також з упущеною можливістю їх вигідного розміщення.
Тому для оцінки стану грошових потоків ТОВ «РУДО - АКВА» була проаналізована частка грошових коштів у складі поточних зобов'язань, тобто, розрахований коефіцієнт абсолютної ліквідності (таблиця 4).
Дані таблиці 4 дають загальне уявлення про рух грошових коштів по роках в розрізі 2005-2007 рр.. Можна сказати, що залишки на кінець періоду грошових коштів в касі нестабільні і змінюються протягом аналізованого періоду. Можливо, це обумовлено тим, що підприємства повинні погоджувати з банком, в якому знаходиться його розрахунковий рахунок, розмір касового ліміту, тобто максимально можливі суми грошових коштів знаходиться у касі.
Таблиця 4
Аналіз складу, величини і структури грошових коштів ТОВ «РУДО - АКВА» за 2005-2007 рр..
Показники
Період
Зміни
2005
2006
2007
Абсолютна
зміна
(+,-) 2005-2007
Абсолютна
зміна
(+,-) 2006-2007
Темп
зростання
2005-2007
Темп
зростання
2006-2007
1
2
3
4
5
6
7
8
Грошові кошти, тис. руб.
2
61
90
88
29
44,00
47,5
Висновок: З даних таблиці 4 видно, що в порівнянні з 2005 роком по коштах спостерігається тенденція до підвищення на 88 тис. руб.
І за структурою спостерігається тенденція до збільшення темпу зростання грошових коштів на 44,00%.
У порівнянні з 2006 роком у 2007 році по коштах спостерігається тенденція до підвищення на 29 тис. крб.
І за структурою спостерігається тенденція до збільшення темпу зростання грошових коштів на 47,5%.

2.6. Аналіз управління платоспроможністю ТОВ «РУДО - АКВА»

Аналіз платоспроможності ТОВ «РУДО - АКВА» по ​​балансу здійснюється на основі характеристики ліквідності оборотних активів, яка визначається часом, необхідним для перетворення їх в грошові кошти.
Основними ознаками групування статей активу балансу вважається ступінь їх ліквідності (швидкість перетворення в грошову готівку). За цією ознакою всі активи балансу поділяються на довгострокові, або основний капітал (1 розділ активу балансу), і поточні (оборотні) активи (2 розділ активу балансу).
Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів організації по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих у порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення, розташованими в порядку зростання термінів (таблиця 5).
Таблиця 5
Аналіз складу, величини і структури активів і пасивів за ступенем ліквідності на ТОВ «РУДО - АКВА» за 2005-2007 рр..
Активи і пасиви
Період
Зміни
2005 р .
2006 р .
2007 р .
Абсолютна
зміна
(+,-) 2005-2007
Абсолютна
зміна
(+,-) 2006-2007
Темп
зростання
2005-2007
Темп
зростання
2006-2007
1
2
3
4
5
6
7
8
Найбільш ліквідні активи, А 1 - грошові кошти підприємства та короткострокові фінансові вкладення
2
61
90
+88
+29
+4400
+47,5
Найбільш термінові зобов'язання, П 1 - кредиторська заборгованість
62180
46473
42704
-19476
-3769
-31,32
-8,11
Швидко реалізовані активи, А 2 - дебіторська заборгованість та інші активи
13272
19144
13400
128
-5744
+0,96
-30
Короткострокові пасиви, П 2 - короткострокові кредити і позикові кошти
0
0
0
0
0
0
0
Повільно реалізовані активи, А 3 - запаси
66249
50811
55348
-10898
+4537
-16,5
+8,9
Довгострокові пасиви, П 3 - довгострокові кредити і позикові кошти
0
0
0
0
0
0
0
Важко реалізовані активи, А 4 - підсумок розділу 1 активу балансу
24533
25221
25842
+1309
+621
+5,34
+2,5
Постійні пасиви, П 4 - підсумок IV розділу пасиви балансу
44736
51301
54456
+9720
+3155
+21,72
+6,1
Підсумки А 1 і П 1 свідчать про не платоспроможності організації за період 2005-2007 рр.. і за період 2006-2007 рр..
Підсумки А 2 і П 2 свідчать про не платоспроможності організації за період 2005-2007 рр.. і за період 2006-2007 рр..
ТЛ на кінець 2005 року = (А 1 + А 2) - (П 1 + П 2) = (2 +13272) - (62180 +0) = -48906 тис. руб.
ТЛ на кінець 2006 року = (А 1 + А 2) - (П 1 + П 2) = (61 +19144) - (46473 +0) = -14572 тис. руб.
ТЛ на кінець 2007 року = (А 1 + А 2) - (П 1 + П 2) = (90 +13400) - (42701 +0) = -29211 тис. руб.
Тобто на кінець аналізованого періоду поточна ліквідність підприємства негативною.
Виходячи з цього, можна охарактеризувати ліквідність балансу ТОВ «РУДО - АКВА» як недостатню.
Ступінь забезпеченості запасів джерелами формування виступає в якості причини тієї чи іншою мірою поточної платоспроможності (або неплатоспроможності) організації. При цьому аналізі узагальнюючим показником є ​​надлишок чи недолік джерел коштів для формування запасів.
Аналіз платоспроможності необхідний не тільки для підприємства, з метою оцінки і прогнозування фінансової діяльності, але і для зовнішніх інвесторів (банків). Перш ніж видавати кредит, банк повинен упевнитися в кредитоспроможності позичальника. Те ж повинні зробити і підприємства, які хочуть вступити в економічні відносини один з одним. Їм важливо знати про фінансові можливості партнера, якщо виникає питання про надання йому комерційного кредиту або відстрочки платежу.
За даними бухгалтерської (фінансової) звітності ТОВ «РУДО - АКВА» розглянемо таблицю 6 за показниками платоспроможності та ліквідності.
Таблиця 6
Аналіз складу, величини і структури платоспроможності та ліквідності ТОВ «РУДО - АКВА» за 2005-2007 рр..
Показник
Період
Зміни
2005р.
2006р.
2007р.
Абсолютна, (+,-)
2005-2007
Абсолютна, (+,-)
2006-2007
Темп зростання%
2005-2007
Темп зростання%
2006-2007
1
2
3
4
5
6
7
8
Коефіцієнт поточної платоспроможності (покриття)
1,3
1,6
1,7
0,4
0,1
30,7
6,3
Коефіцієнт проміжної платоспроможності та ліквідності
0,2
0,4
0,3
0,1
-0,1
50
-25
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,00003
0,001
0,002
0,001
0,001
3333
100
Так як у нас коефіцієнт поточної платоспроможності в 2005 році менше нормативного, це свідчить про те, що знаходяться у підприємства оборотні кошти не дозволяють погасити борги за короткостроковими зобов'язаннями. Нормальне обмеження покриття До ТП ≥ 2.
Коефіцієнт проміжної платоспроможності за 2005 рік має бути ≥ 1.
Судячи зі значень цього коефіцієнта можна сказати, що для погашення короткострокових боргів організації не достатньо ліквідних активів.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2005 рік має бути ≥ 0,2.
Судячи зі значень цього коефіцієнта можна сказати, що короткострокові зобов'язання не можуть бути погашені за рахунок грошової готівки.
Коефіцієнт покриття за 2006 року використовують в якості одного з основних показників платоспроможності та ліквідності, тому що він показує в якій мірі короткострокові зобов'язання підприємства покриваються його оборотними активами, здатними як передбачається перетвориться на грошову форму в терміни, що співпадають з погашенням боргів.
Нормальне обмеження покриття До ТП ≥ 2.
Так як у нас коефіцієнт поточної платоспроможності менше нормативного, це свідчить про те, що знаходяться у підприємства оборотні кошти не дозволяють погасити борги за короткостроковими зобов'язаннями.
Судячи зі значень коефіцієнта платоспроможності за 2006 рік можна сказати, що для погашення короткострокових боргів організації не достатньо ліквідних активів.
Судячи зі значень коефіцієнта абсолютної ліквідності за 2006 року можна сказати, що короткострокові зобов'язання не можуть бути погашені за рахунок грошової готівки.
Коефіцієнт покриття за 2007 року дорівнює 1,7.
Цей коефіцієнт використовують як один з основних показників платоспроможності та ліквідності, тому що він показує в якій мірі короткострокові зобов'язання підприємства покриваються його оборотними активами, здатними як передбачається перетвориться на грошову форму в терміни, що співпадають з погашенням боргів.
Так як у нас коефіцієнт поточної платоспроможності менше нормативного, це свідчить про те, що знаходиться у підприємства оборотні кошти не дозволяють погасити борги за короткостроковими зобов'язаннями.
Судячи зі значень коефіцієнта проміжної платоспроможності за 2007 рік можна сказати, що для погашення короткострокових боргів організації не достатньо ліквідних активів.
Судячи зі значень коефіцієнта абсолютної ліквідності за 2007 рік можна сказати, що короткострокові зобов'язання не можуть бути погашені за рахунок грошової готівки.
На основі фінансового аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства ТОВ «РУДО - АКВА» можна зробити висновок, що організація з нестійким фінансовим станом. Її фінансові коефіцієнти не задовольняють умови нормального обмеження.
За структурою у порівнянні з 2005 роком, випливає, що коефіцієнт поточної платоспроможності (покриття) збільшився на 30,7%, коефіцієнт проміжної платоспроможності та ліквідності збільшився на 50%, і коефіцієнт абсолютної ліквідності так само збільшився на 3333%.
За структурою у порівнянні з 2006 роком, випливає, що коефіцієнт поточної платоспроможності (покриття) збільшився на 6,3%, коефіцієнт проміжної платоспроможності та ліквідності зменшився на 50%, і коефіцієнт абсолютної ліквідності збільшився на 100%.
У результаті проведення аналізу управління платоспроможністю ТОВ «РУДО - АКВА» можна зробити висновки:
- Підприємство ТОВ «РУДО - АКВА», переживає фінансові труднощі, повільніше погашає наявні у нього борги, по можливості вдається до використання позикових коштів.
Хоча і короткострокова заборгованість з року в рік знижується на підприємстві також спостерігається нестача обігових коштів. Ця ситуація має ризикований характер.
Для того, щоб виправити цю ситуацію підприємство повинно розробити правильну політику щодо зниження дебіторської заборгованості, збільшення обсягу виробництва продукції, зниження короткострокової кредиторської заборгованості.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Під складом оборотних активів розуміють сукупність елементів, що утворюють оборотні активи. Розподіл оборотних активів на оборотні виробничі фонди і фонди обігу визначається особливостями їх використання та розподілу в сферах виробництва продукції та її реалізації.
Сучасний етап економічного розвитку країни характеризується значним уповільненням платіжного обороту, що викликає зростання дебіторської заборгованості на підприємствах. Тому важливим завданням фінансового менеджменту є ефективне управління дебіторською заборгованістю, спрямоване на оптимізацію загального її розміру та забезпечення своєчасної інкасації боргу.
Для здійснення нормальної життєдіяльності організація повинна мати у своєму розпорядженні оптимальною сумою грошових коштів. Щоб приймати оптимальні управлінські рішення, пов'язані з рухом грошових коштів, для досягнення найкращого ефекту господарської діяльності керівництву організації потрібна постійна обізнаність про стан грошових коштів. Отже, необхідні систематичний грошовий аналіз та оцінка грошових потоків організації.
Управління грошовими активами або залишками грошових коштів та їх еквівалентів, які постійно перебувають в розпорядженні підприємства, становить невід'ємну частину функції загального управління оборотними активами. Розмір залишку грошових активів, яким оперує підприємства в процесі господарської діяльності, визначає рівень його абсолютної платоспроможності, характеризує його інвестиційні можливості.
Основною метою фінансового менеджменту в процесі управління грошовими активами є забезпечення постійної платоспроможності підприємства. Поряд з цією метою важливим завданням у процесі управління грошовими активами є забезпечення ефективного використання тимчасово вільних грошових коштів.
Стійке фінансове становище підприємства є найважливішим чинником його застрахованого від можливого банкрутства. З цих позицій важливо знати наскільки платоспроможне підприємство і яка ступінь ліквідності його активів.
У процесі роботи підприємство намагається знизити частку дебіторської заборгованості, яка є однією з головних складових оборотного капіталу підприємства, що позитивно позначається на фінансовому стані підприємства, значить ТОВ «РУДО - АКВА» вибрало правильну політику кредитування.
Роблячи висновок з усього вищесказаного можна сказати, що запаси знижуються за рахунок збільшення дебіторської заборгованості.
Для того щоб змінити стан оборотних активів в порівнянні з 2005 роком керівництво підприємства ТОВ «РУДО - АКВА» має розробити правильну політику по роботі з дебіторами. Прагнути до мінімізації дебіторської заборгованості, уникати дебіторів з високим ризиком несплати. Для дебіторів з найбільшим ступенем ризику слід застосовувати передоплату відпущеної продукції (товарів, послуг) або пропонувати акредитивну форму розрахунків.
При цьому можна сказати, що працівник, що займається управлінням дебіторською заборгованістю, повинен зосередити увагу на найбільш старих боргах і приділити більше уваги великим сумам заборгованості.
У період з 2005 по 2007 рік дебіторська заборгованість знизилася за рахунок погашення боргів покупців і замовників. Заборгованість покупців і замовників є основною заборгованістю. Це викликано особливостями кредитної політики підприємства: постачання товарів з відстрочкою платежу, з цього зростання дебіторської заборгованості можна пояснити зростанням обсягів продажів. Скорочення термінів погашення платежів призводить до прискорення оборотності капіталу.
У певних ситуаціях для управління дебіторською заборгованістю розглядався підприємству можна скористатися послугами факторингової компанії. При факторингу підприємство поступається свої вимоги до покупців, а банк зобов'язується кредитувати підприємство.
Хоча і короткострокова заборгованість з року в рік знижується на підприємстві також спостерігається нестача обігових коштів. Ця ситуація має ризикований характер.
Для того, щоб виправити цю ситуацію підприємство повинно розробити правильну політику щодо зниження дебіторської заборгованості, збільшення обсягу виробництва продукції, зниження короткострокової кредиторської заборгованості.
Незважаючи на те, що підприємство в порівнянні з 2005-2007рр. має не стійкий фінансовий стан, йде збільшення джерел формування власних оборотних коштів, необоротних активів і наявності власних оборотних коштів.
За загальним джерел формування запасів так само відбулося збільшення.
Тому загалом можна сказати, що фінансовий стан ТОВ «РУДО - АКВА» покращується, керівництво веде правильну політику по управлінню господарської діяльності підприємства.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. «Довідник інвестиційного менеджера Частина 1 - М.: Справа 2005.
2. Ансофф І. Нова корпоративна стратегія. - СПб.: Видавництво «Пітер», 2004.
3. Антикризове управління М.: 2006.
4. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник. - 4-е вид., Доп. і перераб. -0 М.: Фінанси і статистика, 2004.
5. Балабанов І.Т. «Аналіз і планування фінансово - господарського суб'єкта» - М. Фінанси і статистика, 2005.
6. Балабанов и.т. «Основи фінансового менеджменту. Як керувати капіталом »- М. Фінанси і статистика, 2005.
7. Басовский Л.Є. Теорія економічного аналізу: Учеб. сел. - М.: ИНФРА - М, 2005.
8. Боумен К. Основи стратегічного менеджменту. - М.: ЮНИТИ, 2005.
9. Вакуленко Т.Г., Фоміна Л.Ф. Аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності для прийняття управлінських рішень. - СПб.: Герда, 2004.
10. Виханский О. С. Стратегічне управління: Підручник. - М., 2005.
11. Голуб А.А., Струкова Є.Б. «Економіка підприємства», М.: Аспект прес, 2004.
12. Гольшіна П.В. «Фінансові важелі підвищення фондовіддачі» - М., 2005.
13. Градов А.П. Економічна стратегія фірми. - СПб.: Соціальна література, 2005.
14. Грузинів В.П. Економіка підприємства; підручник. М. ЮНИТИ -2004.
15. Демчук І. М. Фінансово - економічна основа функціонування підприємств в умовах ринкових відносин / / Аваль. - № 3. - 2005
16. Інвестиційно фінансовий портфель: Книга інвестиційного менеджера - М.: Сомінтек, 2006.
17. Як аналізувати фінансове становище підприємства "О. В. Єфімова. Москва 2005.
18. Карлоф Б. «Ділова стратегія» - М.: Економіка, 2007.
19. Ковальов В.В., Волкова О.М. Аналіз господарської діяльності підприємства. - М.: ТОВ «ТК Велбі», 2006.
20. Ковальов В.В.. Фінансовий аналіз: методи й процедури. Фінанси і статистика. М.: 2004.
21. Коротков Е. Антикризове управління. Підручник. М.: ИНФРА-М, 2005.
22. Крейнина М.М. «Фінансовий стан підприємства. Методи оцінки »- М, 2007.
23. Маковик Р.С. «Економічне право», М.: 2006.
24. Мескон М.Х, Хедоурі Ф. Основи менеджменту, пров. з англ.-М.: Справа, 2004.
25. Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності інвестиційних проектів та їх відбору для фінансування. - М.: НПКВЦ, 2007.
26. Забезпечення матеріальними ресурсами та комерційна діяльність підприємства - Мінськ, 2006.
27. Основи інвестицій - М. 2005.
28. Основи економічного аналізу господарюючого суб'єкта. О.М. Богатко - М.: Фінанси і статистика, 2005.
29. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - Мінськ: ТОВ «Нове видання», 2006.
30. Уткін Е.А. «Бізнес план» - М.: 2006.
31. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. «Методика фінансового аналізу», С.: 2006.
32. Економіка підприємства, М.: Инфра - М, 2005.


[1] Фінансовий менеджмент: Підручник для вузів / Під ред.акад.Г.Б. Поляка ,2-еізд. Перероблено і доповнено - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004р.
[2] Балабанов и.т. «Основи фінансового менеджменту. Як керувати капіталом »- М. Фінанси і статистика, 2005.
[3]. Балабанов и.т. «Основи фінансового менеджменту. Як керувати капіталом »- М. Фінанси і статистика, 2005.
[4] Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. «Методика фінансового аналізу», С.: 2006.
[5] 28. Основи економічного аналізу господарюючого суб'єкта. О.М. Богатко - М.: Фінанси і статистика, 2005.
[6] Крейнина М.М. «Фінансовий стан підприємства. Методи оцінки »- М, 2007.
[7] Фінансовий менеджмент: Підручник для вузів / Під ред.акад.Г.Б. Поляка ,2-еізд. Перероблено і доповнено - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004р.
[8] 19. Ковальов В.В., Волкова О.М. Аналіз господарської діяльності підприємства. - М.: ТОВ «ТК Велбі», 2006.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
285.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Управління оборотними активами 2
Управління оборотними активами 2 Поняття і
Політика управління оборотними активами
Управління оборотними активами на підприємстві
Управління оборотними активами підприємства
Управління оборотними активами ТОВ Міраж
Управління оборотними активами 2 Теоретичні аспекти
Управління оборотними активами 2 Особливості формування
Аналіз та управління оборотними активами ВАТ Барнаульського Апарату
© Усі права захищені
написати до нас